Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00848 013692 24107564 na godz. na dobę w sumie
W drodze do dofinansowania. Jak napisać dobry wniosek - ebook/pdf
W drodze do dofinansowania. Jak napisać dobry wniosek - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-073-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

- Poradnik został napisany z myślą o beneficjentach, zamierzających realizować projekty współfinansowane z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014–2020.
- Stanowi elementarne wprowadzenie do problematyki zarządzania projektami europejskimi, a także zachęca do wykorzystania tej wiedzy w trakcie planowania i realizacji przedsięwzięć wspieranych przez Wspólnotę Europejską.
- Przedstawia podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania projektami wg metodologii zalecanej przez Unię Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem fazy przygotowania projektu, tj. napisania dobrego wniosku o dofinansowanie.
- Adresowany jest szczególnie do MŚP, ale też mogą z niego skorzystać studenci studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w programie nauczania których znalazły się zagadnienia unijnego wsparcia Polski.
Zapraszamy do lektury poradnika, który został przygotowany:
* aby przybliżyć przedsiębiorcom najważniejsze zagadnienia związane z możliwością dofinansowania projektów MŚP;
* z myślą o potencjalnych Wnioskodawcach, którzy:
* planują korzystać ze wsparcia z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014–2020,
* chcą przygotować spójny, trwały, wykonalny oraz realizujący cele programowe projekt z możliwością otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych.
Dzięki poradnikowi poznasz odpowiedzi na pytania:
− czy jako MŚP możesz ubiegać się o środki finansowe?
− na co możesz przeznaczyć środki?
− jakie przeszkody/trudności/ograniczenia możesz napotkać – na co musisz uważać?
− jakie są warunki pomocy?
− jakich dokumentów potrzebujesz przy składaniu wniosku?
− jak rozpocząć proces ubiegania się o fundusze unijne?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To właśnie przyjęliśmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia, przy pełnym za- ufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie wydajemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przedsię- biorstwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to literatura trudna – więc dokładamy starań redakcyjnych aby była zrozumiała dla każde- go wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rzetelną i nowoczesną wiedzę, które mogą być zarówno podręcznikami dla studiującej młodzieży, jak i podręczni- kami-poradnikami służącymi dokształcaniu (samokształceniu) kadr kierowni- czych przedsiębiorstw dostosowujących swoje struktury i metody zarządzania do stale przekształcającej się gospodarki rynkowej. Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją wi- trynę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia wydawnicze, a także skorzystać z „Bazy wiedzy”. Zapraszamy do lektury Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak  Copyright by Agnieszka Filipek 2016 Wydanie ebook 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. 01-517 Warszawa, ul. Mickiewicza 18a/1 Tel. (22) 8393626 KSIĘGARNIA INTERNETOWA: www.placet.pl e-mail:redakcja@placet.pl ISBN 978-83-7488-073-2 Warszawa 2016 Skład i łamanie: PLACET Druk: ebook Spis treści WSTĘP czyli jak dotrzeć do celu? .............................................................................................................................. 11 1. START! PIERWSZE KROKI na drodze do dofinansowania projektu ................................................ 15 Kim jest beneficjent? ......................................................................................................................................................... 18 Czym są MŚP? ........................................................................................................................................................................ 18 Na czym polega aplikowanie o środki europejskie/unijne? ......................................................................... 20 Czym są inteligentne specjalizacje? ............................................................................................................................ 20 Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)? ............................................................................................ 21 Dlaczego dokumenty programowe są tak istotne dla beneficjentów? ...................................................... 23 Czym jest program?............................................................................................................................................................ 23 Czym jest Regionalny Program Operacyjny? ........................................................................................................ 23 Co to takiego SzOOP (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych)? ................................................................... 24 Na czym polega zasada programowania? ............................................................................................................... 24 Czym jest programowanie? ............................................................................................................................................ 25 Jaki poziom dofinansowania możesz uzyskać? .................................................................................................... 25 Jakie dokumenty, oprócz dokumentów programowych, są ważne dla beneficjentów? ................... 25 1.1. MYŚL PROJEKTOWO – dowiedz się jaka jest podstawowa terminologia projektowa ................................................... 26 Czym jest projekt? ............................................................................................................................................................... 28 Jakie są cechy i rodzaje projektów? ............................................................................................................................ 29 1.2. METODA PCM W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI UNIJNYMI – na czym polega i jakie jest jej zastosowanie w praktyce? ............................................................ 32 Cykl życia projektu według PCM ................................................................................................................................. 34 Fazy cyklu życia projektu ................................................................................................................................................ 35 Jakie narzędzia zarządzania projektami wykorzystywane są w metodzie PCM? ............................... 36 Korzyści zastosowania metody PCM ......................................................................................................................... 41 Wątpliwości ........................................................................................................................................................................... 42 Gdzie jest „haczyk”?............................................................................................................................................................ 42 2. KOLEJNE KROKI – znajdź program, w ramach którego będziesz mógł/mogła zrealizować swój projekt . 45 Słów kilka o… (programach) ......................................................................................................................................... 45 2.1. Krajowe Programy Operacyjne – PO........................................................................................................... 47 2.1.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 ....................................................... 48 2.1.2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 ....................................................................... 51 2.1.3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ....................................................................................... 56 2.1.4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa ........................................................................................................... 58 2.1.5. Program Operacyjny Polska Wschodnia ..................................................................................................... 62 2.1.6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna .................................................................................................... 66 2.1.7. Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej ........................................................................................ 68 Programy Transgraniczne .................................................................................................................................. 71 Programy Transnarodowe .................................................................................................................................. 76 2.1.8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ...................................................................................................... 81 2.1.9. Program Operacyjny Rybactwo i Morze ...................................................................................................... 82 6 2.3. Za pośrednictwem jakich funduszy (źródeł finansowania) będziesz mógł uzyskać 2.2. Regionalne Programy Operacyjne – RPO ................................................................................................. 83 2.2.1. RPO Mazowieckie ................................................................................................................................................... 86 dofinansowanie? ............................................................................................................................................ 100 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ....................................................................................................... 102 Europejski Fundusz Społeczny .................................................................................................................................. 103 Fundusz Spójności ........................................................................................................................................................... 104 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ....................................................... 105 Europejski Fundusz Morski i Rybacki .................................................................................................................... 106 3. KROK po KROKU w drodze do dofinansowania, .................................................................................... 109 W jaki sposób przeprowadzany jest proces aplikacyjny? ........................................................................... 109 Tryb wyboru projektów ................................................................................................................................................ 109 Projekty wybierane w trybie konkursowym ...................................................................................................... 110 Procedura odwoławcza w POIR 2014–2020 ...................................................................................................... 111 Sprawdź harmonogram konkursu ........................................................................................................................... 111 3.1. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W jaki sposób poprawnie przygotować formularz wniosku? .................................................... 111 Kryteria wyboru projektów ........................................................................................................................................ 112 Kryteria formalne oceny wniosku............................................................................................................................ 112 Kryteria merytoryczne oceny wniosku ................................................................................................................. 113 Ocena formalna ................................................................................................................................................................. 113 Ocena merytoryczna ....................................................................................................................................................... 114 Wybór projektów do dofinansowania ................................................................................................................... 115 Czym jest wniosek o dofinansowanie? .................................................................................................................. 115 W jaki sposób napisać dobry wniosek o dofinansowanie? ................................................................................ 116 3.2. CO KROK TO ZASADA np. kwalifikowalności wydatków .................................................................. 119 Wydatki kwalifikowalne ............................................................................................................................................... 119 Koszty kwalifikowalne ................................................................................................................................................... 120 Kwalifikowalność projektów ...................................................................................................................................... 121 Początek okresu kwalifikowania .............................................................................................................................. 122 4. KOLEJNE KROKI Dowiedz się jakie będą Twoje obowiązki związane z realizacją projektu ........................... 123 4.1. Umowa o dofinansowanie – podpisz umowę o dofinansowanie ................................................ 124 4.2. Wniosek o płatność – po co trzeba przygotować wniosek o płatność? .................................... 125 4.3. Sprawozdawczość – dlaczego jest ważna? ............................................................................................... 127 5. NIEZALEŻNIE OD NAPOTKANYCH PO DRODZE PRZESZKÓD... Czyli na co trzeba zwrócić szczególną uwagę ..................................................................................... 129 5.1. Trwałość projektu – dlaczego jest ważna? .............................................................................................. 129 5.2. Kontrole projektu – musisz liczyć się z tym, że Twój projekt będzie kontrolowany ...................................................................................................................................... 130 5.3. Zasady promocji i oznakowania ................................................................................................................. 132 5.4. Na co zwrócić szczególną uwagę? .............................................................................................................. 133 7 6. FINISZ!!!!!! SŁÓW PARĘ o... ............................................................................................................................... 139 Uwarunkowania realizacji projektów w nieco szerszym kontekście niż proces aplikacyjny.... 139 Czym są cele tematyczne? ............................................................................................................................................ 140 Co to takiego Wspólne Ramy Strategiczne? ........................................................................................................ 141 Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne to...? ............................................................................. 141 Jakie są powiązania między Strategią „Europa 2020” a umowami o partnerstwie i dokumentami programowymi? ................................................................................................................................................. 142 Jaka jest struktura umów o partnerstwie? .......................................................................................................... 148 Dokumenty programowe - dlaczego są ważne dla beneficjentów? ......................................................... 151 Na czym polega zasada koncentracji i dlaczego jest ważna? ..................................................................... 152 Regiony – słowo klucz .................................................................................................................................................... 153 Co oznacza pojęcie „polityka spójności” i pojęcia powiązane? ................................................................. 154 Jakie są cele polityki strukturalnej UE? ................................................................................................................. 156 W jaki sposób konstruowany jest Budżet UE? ................................................................................................... 156 Logika internwencji - ile i na co wydawane/przeznaczone są fundusze? ............................................ 157 Czym jest finansowy wkład Wspólnoty? .............................................................................................................. 158 Dlaczego warto aplikować? ......................................................................................................................................... 159 Słowniczek unijny ............................................................................................................................................................ 161 Załączniki ............................................................................................................................................................................. 184 Literatura ............................................................................................................................................................................. 277 Spis załączników .............................................................................................................................................................. 279 Spis tabel i rysunków ..................................................................................................................................................... 279 Indeks ................................................................................................................................................................................... 280 POLECAMY RÓWNIEŻ 8 Europejskie Fundusze strukturalne i inwestycyjne Agnieszka Filipek O niej można poczytać choćby tu NOWA 9 Skróty Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Fundusz Morski i Rybacki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusze strukturalne Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Europejska Polityka Spójności Centralny System Teleinformatyczny Europejska Współpraca Terytorialna Fundusz Spójności fundusze spójności Instytucja Audytowa Instytucja Certyfikująca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym, Regio- nalnym Programem Operacyjnym lub programem EWT Instytucja Wdrażająca Komisja Europejska Krajowy Program Reform Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów Ministerstwo Rozwoju Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Zdrowia Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Nomenclature Units for Territorial Statistics (Nomenklatu- ra Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych) EBI EFMR EFRROW EFRR EFS EFRR, EFS EFSI EPS SL2014 EWT FS EFRR, EFS, FS IA IC IP IZ IW KE KPR MEN MF MR MKiDN MON MPiPS MRiRW MS MSiT MSP MSW MZS MŚ MZ MŚP NUTS 10 poziom regionu (tj. województwa) określony w ramach Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) poziom podregionu (tj. zgrupowania kilku powiatów) określony w ramach Nomenklatury Jednostek Terytorial- nych do Celów Statystycznych (NUTS) Ocena Oddziaływania na Środowisko Produkt Krajowy Brutto Program Operacyjny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Pomoc Techniczna Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. Regionalny Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Lubelskie Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Regionalny Program Operacyjny Łódzkie Regionalny Program Operacyjny Małopolskie Regionalny Program Operacyjny Opolskie Regionalny Program Operacyjny Podkarpackie Regionalny Program Operacyjny Podlaskie Regionalny Program Operacyjny Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Śląskie Regionalny Program Operacyjny Świętokrzyskie Regionalny Program Operacyjny Warmińsko-Mazurskie Regionalny Program Operacyjny Wielkopolskie Regionalny Program Operacyjny Zachodniopomorskie Unijna strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważone- go wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych programu opera- cyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy wdrożeniowej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia Europejska Wspólnota Europejska Wspólna Polityka Rolna Zintegrowane Inwestycje Terytorialne NUTS2 NUTS3 OOŚ PKB PO PO IiŚ PO IR PO WER PO PC PO Polska Wschodnia PO PT Rozporządzenie ogólne RPO RPO Dolnośląskie RPO Kujawsko-Pomorskie RPO Lubelskie RPO Lubuskie RPO Łódzkie RPO Małopolskie RPO Opolskie RPO Podkarpackie RPO Podlaskie RPO Pomorskie RPO Śląskie RPO Świętokrzyskie RPO Warmińsko-Mazurskie RPO Wielkopolskie RPO Zachodniopomorskie Strategia „Europa 2020” SzOOP TFUE UE WE WPR ZIT 11 WSTĘP czyli jak dotrzeć do celu? Poradnik opisuje w jaki sposób przebyć „po- dróż”, aby zakończyła się ona SUKCESEM polegającym na uzyska- niu dofinansowania O czym jest ten poradnik? O umiejętności dotarcia do celu, jakim jest uzy- skanie dofinansowania projektu. O umiejętności korzystania z oferowanych środków pomocowych, w szczególnie tym środków finansowych polityki spójności – fun- duszy europejskich. O tym, co trzeba wie- dzieć, aby być w stanie zrealizować projek- ty przy udziale środków pomocowych. Poświęcony został zagadnieniom istot- nym z punktu widzenia sporządzania pierwszego ważnego dokumentu, jaki przy- gotowuje beneficjent w procesie aplikowania o środki unijne, a mianowicie: wniosku o dofi- nansowanie projektu. Nie zawiera gotowego wniosku, w który wystarczy wpisać nazwę firmy czy specyfikę jej działalności, w efekcie czego otrzyma się dofinansowanie. Ten poradnik informacje o tym, co trzeba wiedzieć, by móc skutecznie pozyskiwać środki pomocowe. Znajomość terminologii związanej z funduszami europejskimi z pewnością ułatwi potencjal- nym beneficjentom poruszanie się po meandrach skutecznego pozyskiwania środków na wymarzone projekty, tak samo jak zapoznanie się z podejściem pro- cesowym zarządzania projektami, rekomendowanym przez Komisję Europejską. Proces podejmowania decyzji oraz działań zarządczych w poszczególnych fazach projektu określamy mianem zarządzania cyklem życia projektu (Project Cycle Management – tzw. metoda PCM). Komisja Europejska przyjęła jako wzorcowy instrument przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z unijnych środków – nie oznacza to jednak, że niezastosowanie tej metody skutkuje odrzu- ceniem projektu. Większość projektów, wcześniej czy później, trafia jednak do realizacji. z funduszy europejskich.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

W drodze do dofinansowania. Jak napisać dobry wniosek
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: