Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 004145 21517952 na godz. na dobę w sumie
Walka Świętych z diabłem - ebook/pdf
Walka Świętych z diabłem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Monumen Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65624-34-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> religia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Szatan, spokojny o swoją zdobycz, nie widząc wielkiej szkody dla swego królestwa z życia, jakie dusza prowadzi, w spokoju ją zostawia. Gdy ta zwraca się do Boga i służbie Jego szczerze się oddaje, zły duch powstaje i z siłą proporcjonalną do jej gorliwości bój jej wytacza”.

św. Jan od Krzyża

„Niejednokrotnie ulegamy przekonaniu, że to grzech wystawia nas na działanie złego ducha, co bez wątpienia jest prawdą. Chrześcijańskie doświadczenie pokazuje jednak, że częściej życie w świętości wydobywa na światło dzienne siły zła. Przeciętni chrześcijanie zwykle nie doznają diabelskich ataków tak, jak doświadczają ich osoby głęboko zaawansowane na drodze świętości. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie święty demaskuje zło i je zwycięża. Szatan zastawia pułapki na drodze wierzącego, ale do otwartej walki występuje tylko z tym, kto radykalnie wkracza na drogę dojrzewania w wierze i żyje w stanie łaski uświęcającej, bez przywiązania do grzechu. Stąd tylko ten, kto zaczął doświadczać Boga, doświadczy również diabła”.

ks. dr Marek Szymula

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Opracowanie redakcyjne Monumen Sp. z o.o. Projekt okładki Ewelina Zarosa Zdjęcie na okładce Thinkstock: ysbrandcosijn Skład i łamanie Anna Szarko Korekta Justyna Sałata, Marta Rozwadowska Copyright© 2017 by Wydawnictwo Monumen All rights reserved ISBN 978-83-65624-34-5 Wydawnictwo Monumen Os. Przemysława 16A/6 61–064 Poznań www.miesiecznikegzorcysta.pl Zamówienia Księgarnia ludzi wolnych tel. 22 266 80 20 sklep@miesiecznikegzorcysta.pl www.monumen.pl SpiS treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Część I. SzatańSkIe StrategIe kuSzenIa I dręCzenIa śwIętyCh Strategie upadłych aniołów w walce ze świętymi . . . . . . . . . . . . . .15 Demony boją się świętych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Siewca zwątpienia – doświadczenia ataków złego w życiu błogosławionej Marceliny Darowskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Wielkie dzieła Małej Arabki – cierpienie błogosławionej Mariam od Jezusa Ukrzyżowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Najdłuższa noc Ojca Pio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Ojciec Pio – człowiek z krwi i kości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Ofiara Proboszcza – historia świętego Jana Marii Vianneya . . . .71 Pinezki Helenki – historia życia Sługi Bożej Dulcissimy Hoffmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 5 Latający zakonnik – walka z szatanem w życiu Świętego Józefa z Kupertynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Oszust? – historia oczernianego i błogosławionego księdza Michała Sopoćko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Demon Południa – zmagania Ewargiusza z Pontu . . . . . . . . . . . .98 Część II. ObrOna przed złymI duChamI Podstawowe środki obrony przed złymi duchami . . . . . . . . . . . .105 Cuda Świętego Charbela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Pallotti, jakiego nie znamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Bartolo Longo – od „kapłana” szatana do Brata Różańca . . . . .120 Czy diabeł boi się Jana Pawła II? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Egzorcyzm Jana Pawła II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 WStęp Szatan, strącony z  Niebios przez Boga, trwa wciąż w  grzechu pychy. Najsłynniejszą z  poetyckich prób odmalowania postawy upadłego anioła podjął John Milton w Raju utraconym: Nie wszystko jeszcze stracone; Wola nieskruszona, wieczna nienawiść, Myśl o zemście, także Śmiałość, co każe, by się nie poddawać nigdy I nigdy nie korzyć, na koniec Nie dać się zdeptać. [...] Tak odszczepieńczy rzekł anioł, choć cierpiał. „Arcywróg” składa również na kartach utworu Miltona deklarację: czynić dobrze nigdy nie będzie już naszym zadaniem, A zła czynienie jedyną pociechą; p ę t s W 7 Jako że będzie to przeciwne woli Najwyższej Tego, któremu stawiamy Opór. A jeśli zechce On opatrznie Zło nasze w Dobro przemienić, musimy Rzecz tę ponownie obrócić, ażeby Z Dobrego stało się Złem, co niekiedy Uda się pewnie i może Mu sprawić Gorycz, a jeśli nie błądzę, zakłóci Zamiary Jego skryte, by je zepchnąć Z wytkniętej drogi. Słowa XVII-wiecznego poematu wydają się trafnie od- dawać ideę, jaka przyświeca szatańskim działaniom – za- mienianie dobra w zło pozostaje bowiem nadrzędnym celem demonów. Obracanie zła w dobro stało się natomiast zada- niem ludzi doświadczających w sposób szczególny diabel- skich ataków – zadaniem świętych. Gorliwi w wierze i od- dani Bogu musieli zawsze toczyć wyjątkowo ciężką walkę ze złem, jak bowiem nauczał św. Jan od Krzyża: „Szatan, spokojny o swoją zdobycz, nie widząc wielkiej szkody dla swego królestwa z życia, jakie dusza prowadzi, w spokoju ją zostawia. Gdy ta zwraca się do Boga i służbie Jego szczerze się oddaje, zły duch powstaje i  z  siłą proporcjonalną do jej gorliwości bój jej wytacza”. W  tym boju święci nigdy jednak nie zostali pozostawieni samymi sobie, lecz zawsze otaczani byli Bożą miłością i  łaską. Chroniły ich również cnoty, a także wiara i ufność pokładane w Bogu. Dlatego 8 Walka śWiętych z diabłem też walce między mocami ciemności i  ludźmi Boga przy- glądać się należy z dwóch perspektyw – poznając z jednej strony diabelskie strategie kuszenia człowieka, z drugiej zaś sposoby obrony przed atakami złych duchów. Każdej z tych perspektyw poświęcona została część niniejszej publikacji. Różnorodne demoniczne ataki, jakich doświadczali święci, pozwalają wyróżnić pewne strategie i metody drę- czenia. Ma ono nie tylko wymiar duchowy, ale przybiera również formę fizycznej agresji. Czasem sprowadza się do uprzykrzania życia przez utrudnianie codziennego funkcjo- nowania, uniemożliwianie odpoczynku lub piętrzenie nie- uzasadnionych trudności. Kolejnym sposobem dręczenia jest oddziaływanie na zmysły oraz zsyłanie fałszywych ob- jawień. Szatan działa również, wykorzystując siły przyrody, a także relacje międzyludzkie. Kusząc człowieka, by naśla- dował go w grzechu pychy, prowokuje do nieposłuszeństwa i podsyca konflikty. Inną subtelną strategią kuszenia jest na- kłanianie do nadmiernej ascezy lub odbieranie sił witalnych, prowadzące do duchowego otępienia. Szczegółową analizę owych demonicznych taktyk przeprowadza w swoim arty- kule dr Roman Zając, wyznaczając porządek, według któ- rego czytelnik w kolejnych tekstach będzie poznawać żywoty poszczególnych świętych i błogosławionych oraz sposoby realizacji owych metod kuszenia w konkretnych historiach walki ze złem. Dręczenia w wymiarze duchowym doświad- czyła m.in. bł. Marcelina Darowska, a  także bł. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego. Przerażające wizje, jakie były 9 Wstęp im zsyłane, stały się również udziałem św. Ojca Pio – jego żywot obfituje jednak przede wszystkim w  doświadczenie fizycznych ataków ze strony Złego. Kolejną z szatańskich strategii, jaką jest uprzykrzanie życia, obserwować możemy na przykładzie historii zmagań ks. Jana Marii Vianneya oraz s. Marii Dulcissimy Hoffmann. Wszystkich z wymienionych metod dręczenia – zarówno w  wymiarze duchowym, jak i fizycznym – doświadczył św. Józef z Kupertynu, którego dodatkowo szatan nękał, wystawiając na próbę jego po- słuszeństwo wobec władz kościelnych. Podobną stra- tegię, z  wielką mocą, lecz bezskutecznie, stosował wobec bł.  ks.  Michała Sopoćko. Ostatnią z  wymienionych, sub- telną i  wciąż aktualną metodę demonicznego dręczenia, jaką jest odbieranie sił witalnych, poznajemy zaś na pod- stawie doświadczeń Ewargiusza z Pontu. Święci, stawiając czoła diabelskim atakom, nie tylko nie ulegali próbom zastraszenia, nie dawali się sprowokować do zwątpienia lub nieposłuszeństwa, ale z każdą doznaną przykrością utwierdzali się w przekonaniu, że zadanie po- wierzone im przez Boga jest na tyle ważne, by sprowokować piekło do utrudnienia jego wykonania. W  konsekwencji działania demonów uznawali nawet za mobilizujące. Dzia- łając dla Bożej Chwały, prowokowali gniew szatana, po- nieważ byli żywymi pomnikami jego klęski. Gniew ten w ob- liczu cnót, jakie posiadali, nie mógł jednak skłonić ich do wyparcia się Boga – przed działaniem złych duchów chro- niły ich: miłość, pokój ducha, odwaga do stawiania czoła 10 Walka śWiętych z diabłem złu i czujność, a nade wszystko kierowanie myśli do Boga. Środki obrony przed działaniem zła opisane zostały w dru- giej części publikacji, w której czytelnik poznaje narzędzia skutecznej duchowej walki. Są nimi nie tylko egzorcyzmy, ale również miłosierne uczynki będące przezwyciężaniem zła przez „przechylenie w kierunku dobra”. Realny bój, jaki święci stoczyli ze złem za swojego życia i  jaki wciąż toczą przez swoje wstawiennictwo, pokazuje, że walka między dobrem a złem nie obejmuje jedynie sfery symboli, nie jest anegdotą ani biblijną przypowieścią, ale częścią życia każdego człowieka. Im bliżej skłania się on ku drodze do świętości, tym silniej atakowany jest przez Złego. W tej walce nie jest pozostawiony sam sobie, może odwołać się do żywotów świętych – nauczycieli skutecznej walki z zakusami Złego, wzorów pobożności. Za ich przykładem może jednak przede wszystkim poszukiwać najskuteczniej- szego środka w walce ze złem, jakim są bezgraniczne umiło- wanie Boga i całkowite zaufanie Bożej Opatrzności. Weronika Gigilewicz   11 Wstęp część i SzatańSkie Strategie kuSzenia i dręczenia śWiętych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Walka Świętych z diabłem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: