Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00223 010845 21035060 na godz. na dobę w sumie
Walka. Duchowość w życiu codziennym - ebook/pdf
Walka. Duchowość w życiu codziennym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7906-199-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> duchowość
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niektórzy pojęcie walki duchowej redukują do kuszenia Jezusa na pustyni lub podobnych doświadczeń w życiu chrześcijańskim. Innym kojarzy się ono ze starciem człowieka z Szatanem, uosobieniem zła. Tymczasem Hervé Ponsot wskazuje, że do prawdziwej konfrontacji dochodzi między miłosiernym Bogiem i grzesznym człowiekiem. Swoje rozważania na ten temat prowadzi w oparciu o teksty biblijne, pisma starochrześcijańskie i w nawiązaniu do współczesnej refleksji humanistycznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

cytat cytat NotaNota Hervé Ponsot . Patronat medialny Patronat medialny e BOOK BOOK BOOK cena det. 31,00 zł cena det. 31,00 zł cena det. 31,00 zł ISBN 978-83-7906-102-0 ISBN 978-83-7906-102-0 www.wdrodze.pl www.wdrodze.pl A A K K L L A A W W P OO tt oo ss nn oo PPP éééé vvv rrrr e HHH Herrrvéé PPonssooott OOOOPPPP WALKA DUCHOWOŚĆ W ŻYCIU CODZIENNYM WALKA Hervé Ponsot OP WALKA DUCHOWOŚĆ W ŻYCIU CODZIENNYM Przełożyła Dorota Zańko BÓG W CIEMNOŚCIACH Tytuł oryginału Combat. La spiritualité au quotidien © Les Éditions du Cerf, 2016 www.editionsducerf.fr 24, rue des Tanneries, 75013 Paris © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2018 Redaktor prowadzący Lidia Kozłowska Redakcja Ewa Wozowska Paulina Jeske-Choińska, Agnieszka Czapczyk Korekta Redaktor techniczny Justyna Nowaczyk Łamanie komputerowe Teodor Jeske-Choiński Projekt okładki do serii Radosław Krawczyk Opracowanie okładki i stron tytułowych Justyna Nowaczyk Fotografi a na okładce Gerard David, Święty Michał Archanioł (ok. 1510) Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu ISBN 978-83-7906-199-0 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2018 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 www.wdrodze.pl sprzedaz@wdrodze.pl 4 Z wyrazami wdzięczności dla Agaty Châtel, Wawrzyńca Scupoliego oraz wszystkich autorów, którzy byli dla mnie inspiracją do napisania tej książki, jak również dla przyjaciół, którzy udzielali mi wskazówek, osób czytających ten tekst, członków grup biblijnych i wszystkich innych Wprowadzenie W jakim świecie żyje ludzkość 2016 roku? Bez wątpie- nia dla wielu z nas, niezależnie od tego, czy znajdujemy się we Francji, w Europie, Afryce, Ameryce, czy Azji, jest to świat przemocy, wynikającej niekoniecznie tylko z licznych i krwawych konfl iktów. W swojej książce1 Jean-Hervé Lo- renzi stwierdza to stanowczo: Pierwsza dekada XXI wieku udowodniła nam, jaką iluzją i głupotą było wyobrażanie sobie świata bez wojen i bez konfl iktów, świata pozbawionego mrocznych sił, których strasznych konsekwencji nigdy nie jesteśmy w stanie ocenić, dopóki się nie pojawią. Nikt nie potrafi dzisiaj określić, co nas czeka, można jedynie przypuszczać, że ten scenariusz będzie miał ściśle deterministyczny charakter. Nie ulega jednak wąt- pliwości, że mamy do czynienia z przemocą – widoczną lub domyślną – która wyłania się nagle z napięć występujących obecnie w świecie. Wydaje się, że gwałtowność i brutalność ostatnich kryzysów gospodarczych, społecznych, a nawet kryzysów środowiska, nadaje teraz rzeczywistości rytm, któ- 1 Jean-Hervé Lorenzi, Un monde de violences, l’économie mondiale 2015–2030, Eyrolles, Paris 2014, s. 9. 7 WALKA – DUCHOWOŚĆ W ŻYCIU CODZIENNYM ry paraliżuje działania polityczne. Prawdę mówiąc, trzecia globalizacja wyznaczyła kontury czegoś, co jest wszystkim, tylko nie „globalną wioską” – światem pozbawionym instruk- cji obsługi, światem, który musi gasić jeden pożar za drugim, bez żadnej nadziei, że one się kiedyś skończą. Taki świat nie oszczędza też chrześcijan: wielu z nich, pojedyncze osoby czy wspólnoty – i to nie tylko we Fran- cji – uważają się za ofi ary niesprawiedliwego traktowania, również w mediach, choć oddani są swym braciom i często płacą za to życiem2. Znają więc walkę, tak jak ci wszyscy, którzy walczą o miłość, pokój i sprawiedliwość na świecie. Czy w kontekście wymienionych wyżej brzemiennych w skutki i bolesnych problemów stosowne jest mówienie do tych ludzi o walce duchowej? Czy nie grozi to pewnego rodzaju demobilizacją? Wszystko zależy od tego, co rozu- miemy przez walkę duchową. Autorzy piszący na ten temat redukują ją często do kuszenia Jezusa na pustyni lub do po- dobnych doświadczeń w życiu chrześcijańskim, czyli do sytuacji, które niewątpliwie są przykładowe i decydujące, ale punktowe. Inni, szczególnie niektóre grupy modlitewne, uważają ją, przeciwnie, za walkę z siłami zła pochodzącymi od Szatana, walkę, która obecna jest w każdym momencie życia człowieka i w jej świetle powinna być odczytywana historia. W obydwu przypadkach jest ona zawsze starciem ze złym duchem, ale jest albo punktowa, albo wszechobecna. W rzeczywistości walki duchowej nie należy odnosić do Szatana, lecz do Jezusa. Ta walka ma umożliwić utożsamie- 2 Timothy Radcliffe, Jean-Michel di Falco, Andrea Roccardi, Le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde, XO Éditions, Paris 2014. 8 WPROWADZENIE nie się z Jezusem, „przyobleczenie się” w Niego, o czym często pisze apostoł Paweł (Rz 13,14; 1 Kor 15,53–54; 2 Kor 5,2–4; Ga 3,27); inaczej mówiąc, przemianę pierwszego czy też „starego” Adama – człowieka, którym jesteśmy przez swoje urodzenie – w drugiego, to jest nowego Adama, czyli Jezusa. Ta walka implikuje więc zmaganie się ze złym duchem oraz jego świtą, ma znaczenie pierwszorzędne i wartość przykładu, ale nie ogranicza się do tego: jest zespoleniem całego życia i wszystkiego, co się na nie składa, z Jezusem. Zresztą w opowieści o kuszeniu wszystkie potencjalne świa- towe bożki, które można posegregować według kategorii „mieć”, „wiedzieć” i „móc”3, dobrze wyrażają zróżnico- wanie i rozciągłość walki duchowej, nieograniczającej się do frontalnego i punktowego starcia z Szatanem. W takim s tarciu zresztą człowiek mógłby tylko prze grać. Aby przybliżyć rozumienie walki duchowej, rozpocznę więc od środowis ka, w jakim się ona sytuuje: po czątko- we rozważania będą przedstawieniem Boga i człowieka, pierw szego Adama, tak jak robi to Biblia. Zobaczymy i zro- zumiemy wtedy, że Jezus jest drugim i nowym Adamem, obrazem Boga, jedynym i ost atecznym wzorem; a człowiek zaproszony jest do przyobleczenia się w Niego. Następnie przywołamy różnorod ne aspekty walki duchowej, jej miej- sca, wa runki, sposoby, wahania i ostatecz ne zwycięstwo. 3 Według porządku Łk 4,1–13; inny porządek: Mt 4,1–11. Marek przywołuje tylko tę scenę, nie relacjonując jej przebiegu. Zauważmy jednak, że trzyczęściowe podziały są w Biblii częste (zob. np. 1 J 2,16) i akcentują one bardziej wagę tematyczną niż wartość analityczną. 9 WALKA – DUCHOWOŚĆ W ŻYCIU CODZIENNYM Wszystkie te rozważani a, rozwinięte w rozdziały i tema- ty, prowadzone będą w dialogu:  Z Pismem Świętym, czyli Starym i Nowym Testa- mentem4, które stanowić będzie wprowadzenie do każdego tematu; po nim nastąpi komentarz osobisty.  Z tymi, którzy bezpośrednio i w różnorodny sposób pisali na ten temat, szczególnie z Wawrzyńcem Scupolim, XVI-wiecznym teatynem, którego najważniejsze dzieło, Walka duchowa, opublikowane w 1589 roku, jest dzisiaj do- stępne w Internecie. W pewnych punktach jest ono archaicz- ne, całość jednak jest bardzo współczesna dzięki subtelności prowadzonych tam analiz.  Z pismami ojców Kościoła czy innych pisarzy, znanych lub nieznanych. Fragmenty ich dzieł zostaną zaproponowa- ne w formie rozszerzenia na zakończenie poszczególnych rozdziałów lub w odniesieniu do jakiegoś tematu. 4 Jak widać w już wspomnianej scenie kuszenia na pustyni, główną bronią tej walki jest „miecz Ducha, to jest słowo Boże” (Ef 6,17). Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 CZĘŚĆ PIERWSZA UCZESTNICY WALKI Bóg i człowiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Miłosierny Bóg w Biblii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Człowiek w poszukiwaniu utraconego podobieństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Jezus ukrzyżowany, doskonały obraz Boga . . . . . . . . . . 23 Bóg i człowiek doświadczający się nawzajem . . . . . . . . . . . 27 Człowiek w walce z Bogiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Człowiek w walce z samym sobą . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Kusiciel, pokusy i rzeczywistość grzechu . . . . . . . . . . . . . . 38 Pokusy jako próby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Grzech lub grzechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 CZĘŚĆ DRUGA MIEJSCA I SPOSOBY SPOTKANIA Miejsca spotkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Pustynia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Życie codzienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 143 WALKA – DUCHOWOŚĆ W ŻYCIU CODZIENNYM Sposoby spotkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Jałmużna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Modlitwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 CZĘŚĆ TRZECIA DUCHOWA POMOC DLA OMDLAŁYCH RĄK Duch Święty, aniołowie i święci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Duch Święty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Aniołowie i święci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Sakramenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Eucharystia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 CZĘŚĆ CZWARTA WALKA ZAWSZE NIEPEWNA, A JEDNAK WYGRANA Wybór Boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Przeszkody na drodze, zniechęcenie, ciężar krzyża… . . . . . 132 Rozszerzenie końcowe. Wszystko jest łaską . . . . . . . . . . . . 139
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Walka. Duchowość w życiu codziennym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: