Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00020 002468 20874530 na godz. na dobę w sumie
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu - książka
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2586-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W sieci słów, zdań i stron WWW

'Słowa, słowa, słowa' - odpowiada Hamlet na pytanie Poloniusza o to, cóż młody książę jest łaskaw czytać. Podobnie zareaguje dzisiejszy internauta, gdyby przeegzaminować go ze stopnia zapamiętania treści znalezionych w sieci. Co zrobić, by teksty na Twojej witrynie oraz Twoje e-maile przykuwały uwagę odbiorcy? Kiedy zadbać o to, by zarówno ludzki wzrok, jak i oko mechanizmów pozycjonujących spojrzały łaskawie na Twoją stronę? Jak ująć w słowa Internet i schwytać uwagę czytelnika?

Internet wykorzystuje siłę słowa, podobnie jak prasa czy książki. Jednak badania dowodzą, że treści internetowe czytane są zupełnie inaczej. Internauta to nie czytelnik, a raczej 'niecierpliwy przeglądacz' i 'zaawansowany klikacz'. Jaki wniosek płynie z tego dla Ciebie? Ano taki, że skoro chcesz zatrzymać internautę na dłużej na Twojej stronie, wywrzeć na niego wpływ czy stworzyć skuteczny przekaz reklamowy, musisz nauczyć się webwritingu. Zapoznanie się z tą dziedziną jest niezbędne, jeśli chcesz pisać dobre teksty dla Internetu - czyli inaczej teksty użytkowe: zwięzłe, rzeczowe, przejrzyste, czytelne, hipertekstowe i konwersacyjne.

Konkretne rady i praktyczne ćwiczenia:


blog autorki: poradnikpisania.wordpress.com


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE:   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl WEBWRITING. PROFESJONALNE TWORZENIE TEKSTÓW DLA INTERNETU Autor: Joanna Wrycza-Bekier ISBN: 978-83-246-2586-4 Format: A5, stron: 160 W sieci słów, zdań i stron WWW • Skuteczne teksty użytkowe dla Internetu • 30 ćwiczeń z zakresu tworzenia treœci internetowych • Dziennikarstwo internetowe, e-mail marketing, googlewriting i e-PR • Kluczowe umiejętnoœci webwritera „Słowa, słowa, słowa” — odpowiada Hamlet na pytanie Poloniusza o to, cóż młody książę jest łaskaw czytać. Podobnie zareaguje dzisiejszy internauta, gdyby przeegzaminować go ze stopnia zapamiętania treœci znalezionych w sieci. Co zrobić, by teksty na Twojej witrynie oraz Twoje e-maile przykuwały uwagę odbiorcy? Kiedy zadbać o to, by zarówno ludzki wzrok, jak i oko mechanizmów pozycjonujących spojrzały łaskawie na Twoją stronę? Jak ująć w słowa Internet i schwytać uwagę czytelnika? Internet wykorzystuje siłę słowa, podobnie jak prasa czy książki. Jednak badania dowodzą, że treœci internetowe czytane są zupełnie inaczej. Internauta to nie czytelnik, a raczej „niecierpliwy przeglądacz” i „zaawansowany klikacz”. Jaki wniosek płynie z tego dla Ciebie? Ano taki, że skoro chcesz zatrzymać internautę na dłużej na Twojej stronie, wywrzeć na niego wpływ czy stworzyć skuteczny przekaz reklamowy, musisz nauczyć się webwritingu. Zapoznanie się z tą dziedziną jest niezbędne, jeœli chcesz pisać dobre teksty dla Internetu — czyli inaczej teksty użytkowe: zwięzłe, rzeczowe, przejrzyste, czytelne, hipertekstowe i konwersacyjne. Konkretne rady i praktyczne ćwiczenia: • Jak samodzielnie przeprowadzić badania eye tracking? • Czym powinny charakteryzować się dobre teksty internetowe? • W jaki sposób wzbogacać treœć o linki uzupełniające i rekomendujące oraz elementy multimedialne? • Kiedy e-mail perswazyjny jest naprawdę skuteczny? • Jak pisać teksty dziennikarskie dla Internetu: flash, news agencyjny, news prasowy? • Jakie teksty reklamowe są odpowiednie dla Google’a? Spis treĂci WstÚp Co powinieneĂ wiedzieÊ o funkcjonalnoĂci stron internetowych? Wprowadzenie do webwritingu Dziennikarstwo internetowe Tekst reklamowy w Internecie Pisanie perswazyjnych e-maili Googlewriting Komunikat prasowy w Internecie, czyli sïów kilka o e-PR Zakoñczenie 5 7 23 85 105 121 137 147 155 Googlewriting W poprzednim rozdziale zapoznaïeĂ siÚ z e-mail marketingiem. Teraz pora na kolejny obszar dziaïañ marketingowych w Internecie, zwiÈza- ny z wyszukiwarkami, a konkretnie: z wyszukiwarkÈ Google. Dlaczego akurat Google? A co przychodzi Ci jako pierwsze na myĂl, gdy wypowiada siÚ sïowo „wyszukiwarka”? Z pewnoĂciÈ jest to Google, które zresztÈ kontroluje 80 rynku wyszukiwarek i ma ponad 120 wersji jÚzykowych. ZresztÈ Google to przecieĝ nie tylko wyszukiwarka. Jest takĝe serwisem blogowym, translatorem, mapÈ, programem orga- nizujÈcym zbiory zdjÚÊ, darmowÈ pocztÈ, telefoniÈ internetowÈ, a na- wet mapÈ Marsa. Czemu zawdziÚcza swój oszaïamiajÈcy sukces zaïo- ĝone w roku 1996 przez Larry’ego Page’a i Sergeya Brina Google? Wszystko zaczÚïo siÚ od algorytmu PageRank. Algorytm ten opiera siÚ na matematycznej analizie zaleĝnoĂci pomiÚdzy stronami WWW. Moĝna jÈ opisaÊ proĂciej jako „metodÚ gïosowania”. PageRank inter- pretuje wiÚc link ze strony A do strony B jako „gïos” oddany na stro- nÚ B przez stronÚ A. Przedmiotem zainteresowania jest zatem sieÊ linków pomiÚdzy stronami. Nie oznacza to jednak po prostu, ĝe im wiÚcej stron linkuje do danej strony, tym jest ona lepsza. Bierze siÚ pod uwagÚ takĝe i PageRank linkujÈcych stron oraz iloĂÊ linków na nich. Liczy siÚ zatem takĝe i waga serwisów gïosujÈcych. Gïosy pew- nych serwisów sÈ wiÚcej warte niĝ inne. Odkryciem Google’a byïo wiÚc to, ĝe o pozycji danej strony w wy- szukiwarce zaczÚïa decydowaÊ jej popularnoĂÊ. Wysoka pozycja 138 Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu strony w wyszukiwarce oznaczaïa, ĝe internauci obdarzali jÈ wiÚkszym zaufaniem niĝ inne. Co w tym takiego szczególnego? Ano to, ĝe przed Google’em wyszukiwarki sortowaïy strony na pod- stawie analizy sïów kluczowych i treĂci, nie biorÈc pod uwagÚ linko- wania. OczywiĂcie Google przetwarza takĝe zawartoĂÊ tekstowÈ stron. Robi to zresztÈ w sposób bardziej sprawny od swoich poprzedników. Analizuje nie tylko tekst na stronie, ale uwzglÚdnia takĝe czcionki, sekcje, a nawet dokïadne umiejscowienie kaĝdego sïowa w tekĂcie. Bierze takĝe pod uwagÚ powiÈzanie tekstu na pojedynczej stronie z jej podstronami, aby zwiÚkszyÊ trafnoĂÊ wyszukiwania. No dobrze, ale czy wysoka pozycja strony w wyszukiwarce jest aĝ taka waĝna? JeĂli nie jesteĂ przekonany, to pomyĂl, jak wyglÈda Twoje postÚpowanie z wyszukiwarkÈ. Przeprowaděmy krótki test. Co robisz, gdy wpiszesz hasïo do wyszukiwarki i wyniki na pierwszej stronie wy- szukiwania CiÚ nie zadowolÈ? Sprawdzisz kolejne podstrony a moĝe wpiszesz do wyszukiwarki zmodyfikowane hasïo? JeĂli wybraïeĂ pierwszÈ odpowiedě, to, zgodnie z tym, co mówiÈ statystyki, jesteĂ w elitarnej grupie, obejmujÈcej niecaïe 10 internau- tów. Pozostaïe 90 postÚpuje tak, jak to zostaïo zasugerowane w dru- giej odpowiedzi: wpisuje nowe hasïo. Dlaczego tak siÚ dzieje? PrzyzwyczailiĂmy siÚ juĝ po prostu do po- sïugiwania siÚ logikÈ Google’a. Najwyĝej znajdujÈ siÚ strony najczÚ- Ăciej odwiedzane przez internautów, a wiÚc po prostu najlepsze. Nie warto zatem przeglÈdaÊ kolejnych podstron. Czy nam siÚ to podoba, czy nie, statystyki sÈ miaĝdĝÈce: x 100 badanych zapoznaje siÚ z pierwszymi trzema pozycjami wyników, x 87 sprawdza niĝsze pozycje na pierwszej stronie, x 58 zapoznaje siÚ z wynikami widocznymi po przewiniÚciu strony w dóï, x 20 zapoznaje siÚ z drugÈ stronÈ wyników. Googlewriting 139 x 11 przeglÈda wiÚcej niĝ trzy strony wyników, x 7 przeglÈda wiÚcej niĝ dziesiÚÊ stron wyników. Co zatem powinno byÊ celem wïaĂciciela kaĝdej strony interne- towej? ZnaleěÊ siÚ jak najwyĝej, a najlepiej: wĂród trzech pierwszych pozycji wyników. Na poboĝnych ĝyczeniach zwykle siÚ jednak nie koñczy. Z pewnoĂciÈ sïyszaïeĂ o pozycjonowaniu stron? Polega ono na tym, aby umieĂciÊ swojÈ stronÚ poĂród pierwszych wyników wy- Ăwietlanych przez wyszukiwarki, dla najbardziej popularnych sïów kluczowych zwiÈzanych z tematykÈ danej witryny. DokonaÊ moĝna tego m.in. poprzez odpowiedni dobór i rozmieszczenie na stronie sïów kluczowych oraz pozyskiwanie linków. JeĂli chciaïbyĂ zapoznaÊ siÚ gïÚbiej z tajnikami pozycjonowania stron, polecam literaturÚ, która znajduje siÚ na koñcu tego rozdziaïu. Wystarczy stwierdziÊ, ĝe wysoka pozycja w wyszukiwarce spra- wia, ĝe wiÚcej internautów odwiedza danÈ stronÚ. W przypadku stron komercyjnych przeïoĝenie jest bardzo proste: im wiÚcej internautów odwiedza stronÚ, tym wiÚksze zyski ona generuje. Nic dziwnego, ĝe powstaïy róĝne sposoby obejĂcia algorytmu PageRank, a i on podlegaï modyfikacji. Dotyczy to takĝe opïat za reklamÚ w Google’u. W ten sposób dotarliĂmy do reklamy... Zanim jednak zaczniemy mówiÊ o reklamie w Google’u, trzeba do- konaÊ wyraěnego rozgraniczenia. Kiedy wpiszemy w Google’u jakieĂ hasïo... niech to bÚdzie „ksiÚgarnia”, ukaĝÈ siÚ dwa rodzaje wyników. Jakie? Spójrz na rysunek 6.1. Te dwa rodzaje wyników to: wyniki naturalne (organiczne) i wy- nik pïatne (linki sponsorowane). Wyniki naturalne (organiczne) O ich pozycji w wyszukiwarce decyduje popularnoĂÊ, którÈ podwyĝ- szyÊ moĝna m.in. dziÚki pozycjonowaniu i optymalizacji. W naszym przykïadzie bÚdÈ to strony: „Eksiegarnia”, „Gandalf”, „Inbook”. 140 Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu Rysunek 6.1. Strona wyszukiwarki Google po wpisaniu hasïa „ksiÚgarnia” Wyniki pïatne (linki sponsorowane) SÈ wyraěnie oznaczone i odgraniczone od wyników naturalnych, w naszym przykïadzie: umieszczone w jasnoróĝowej ramce nad wy- nikami naturalnymi („Merlin”, „BookMaster”) oraz po prawej stronie („Ksiegarnia.pwn”, „Naukowa”, „Ksiegarniapowszechna ) itd.). Pomimo ĝe znajdujÈ siÚ ponad wynikami naturalnymi, zwykle ma- jÈ mniejszÈ od nich skutecznoĂÊ. Internauci majÈ ĂwiadomoĂÊ, ĝe sÈ to linki pïatne, dlatego bardziej ufajÈ wynikom naturalnym. Powiedzie- liĂmy sobie, ĝe wiÚkszoĂÊ internautów zapoznaje siÚ z pierwszymi trzema wynikami wyszukiwania, trzeba dodaÊ: wyników naturalnych. Takĝe i prawa strona ekranu, po której znajdujÈ siÚ pozostaïe linki sponsorowane, jest w Internecie mniej uprzywilejowana od lewej. Jednak, co warto podkreĂliÊ, pozycja linku sponsorowanego w Goo- gle’u równieĝ zaleĝy od popularnoĂci strony. W duĝym uproszczeniu moĝna okreĂliÊ model opïat za reklamÚ w Google’u jako iloczyn za- deklarowanej przez reklamodawcÚ ceny za kaĝde klikniÚcie rekla- my (CPC — od ang. cost per click) oraz jej popularnoĂci (CTR — od ang. click through ratio; to wyraĝona procentowo iloĂÊ osób, które kliknÚïy na reklamÚ w stosunku do liczby jej wyĂwietleñ). Reklamo- Googlewriting 141 dawca pïaci wiÚc tylko wtedy, gdy ktoĂ kliknie na jego reklamÚ, nie zaĂ za samo jej wyĂwietlenie. Bardziej szczegóïowe informacje na temat opïat za reklamÚ znaj- dziesz na stronie AdWords — serwisu sprzedajÈcego linki reklamo- we wyĂwietlane w wynikach wyszukiwarki. Tak teĝ w skrócie nazywa siÚ ten typ reklamy w Google’u: wyĂwietlanej w formie linków spon- sorowanych jako wyniki wyszukiwania. Innym sposobem reklamowania siÚ w Google’u jest reklama kon- tekstowa: AdSense. Idea reklamy kontekstowej oparta jest na tym, ĝe internauta chÚtniej zaufa reklamie wyĂwietlajÈcej siÚ na stronie, którÈ czÚsto odwiedza, lub takiej, która jest powszechnie ceniona. Zwïaszcza jeĂli ta reklama bÚdzie zwiÈzana z treĂciÈ tego serwisu. Jak to dziaïa? Przyjrzyj siÚ przykïadowi na rysunku 6.2. Rysunek 6.2. Przykïad reklamy kontekstowej AdSense Na stronie poĂwiÚconej motoryzacji umieszczono reklamy AdSense. Czego one dotyczÈ? Sprzedaĝy nowych i uĝywanych samochodów oraz czÚĂci zamiennych. ReklamÚ i witrynÚ ïÈczy zatem ten sam kon- tekst. ByÊ moĝe dlatego reklamy kontekstowe sÈ zwykle uwaĝane za duĝo mniej irytujÈce od banerów reklamowych. 142 Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu A co z tego wynika dla webwritera? ZwróÊ uwagÚ, ĝe reklamy w Google’u w odróĝnieniu od pozostaïych reklam internetowych majÈ charakter tekstowy, a nie graficzny. Jest to wiÚc pole do popisu dla ludzi, zajmujÈcych siÚ pisaniem. Dobrze napisany tekst reklamy mo- ĝe wyróĝniÊ jÈ spoĂród innych wyników. Reklamy Google’a skïadajÈ siÚ zasadniczo z trzech czÚĂci: x nagïówka w formie linku, x krótkiego tekstu reklamowego, x adresu strony. Na adres strony nie mamy wpïywu, wypada nam zatem zajÈÊ siÚ pozostaïymi dwoma elementami, ze szczególnym uwzglÚdnieniem owego „krótkiego tekstu reklamowego”, gdyĝ jest on czymĂ nowym na tle omawianej dotychczas problematyki. Od czego zaczÈÊ? Przede wszystkim trzeba poznaÊ sïowa pragnieñ internautów — a wiÚc takie sïowa, jakie najczÚĂciej wpisujÈ oni w wyszukiwarce, a któ- re sÈ zwiÈzane z reklamowanym przez nas produktem bÈdě usïugÈ. Tekst reklamowy w Google’u musi takie sïowa zawieraÊ, co wiÚcej — byÊ tematyczne z nimi zwiÈzany. W poznaniu tych sïów pragnieñ pomoĝe nam Google AdWords. Na stronie serwisu mamy do dyspozycji NarzÚdzie propozycji sïów kluczowych, które umoĝliwia: x podsuwanie sïów kluczowych dobranych do kampanii reklamowych, x znajdowanie sïów kluczowych na podstawie zawartoĂci witryny, x wskazywanie wykluczajÈcych siÚ sïów kluczowych (tak aby reklama nie byïa wyĂwietlana po ich wpisaniu), x znajdowanie lub wykluczanie synonimów, x zawÚĝanie ogólnych sïów kluczowych. Jak to dziaïa? Ponownie zbadajmy sïowo kluczowe „ksiÚgarnia”. Otrzymujemy propozycje sïów kluczowych jak na rysunku 6.3. Googlewriting 143 Rysunek 6.3. Google: propozycje sïów kluczowych dla sïowa „ksiÚgarnia” Kaĝda z propozycji opatrzona jest danymi na temat ogólnej mie- siÚcznej liczby wyszukiwañ, trendów intensywnoĂci wyszukiwania oraz najwiÚkszej iloĂci w kolejnych miesiÈcach. Trzeba dodaÊ, ĝe narzÚdzie propozycji sïów kluczowych sprawdza siÚ tylko przy duĝych, rozbudowanych kampaniach reklamowych. Przejděmy teraz do wïaĂciwego googlewritingu — czyli pisania dla Google’a. Przy pisaniu tekstów reklamowych dla Google’a musisz pamiÚtaÊ, aby nie zatraciÊ równowagi pomiÚdzy polotem a konkretem. Tekst powinien zaciekawiÊ czytelnika, a jednoczeĂnie — zawieraÊ jedno- znaczne i konkretne informacje. Rady na temat tworzenia efektywnych tekstów dla Google’a za- czerpnÚïam z bloga Mariusza GÈsiewskiego Marketing w Internecie (http://www.ittechnology.us). Jako przykïady podajÚ teksty reklamowe Google’a, które mogÈ siÚ ukazaÊ po wpisaniu w wyszukiwarce sïów pragnieñ „hiszpañski online”. 144 Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu Oto sposoby na skuteczny tekst reklamowy w Google’u: x Dokïadny opis produktu i jego cech. Internauci lubiÈ konkrety, a mimo to w tekstach reklamowych Google’a wiele jest pustych sloganów, takich jak: „jedyna okazja”, „superoferta” itp. Dlatego teksty zawierajÈce konkretne informacje siÚ wyróĝniajÈ. Hiszpañski przez Internet Pobierz lekcjÚ gratis! PodrÚczniki, pïyty CD i kurs multimedialny. x PodkreĂlenie korzyĂci. ZwróÊ uwagÚ na to, co klient zyska dziÚki skorzystaniu z oferty. Hiszpañski Online Twój Wïasny Plan Nauki i Powtórek. Swoboda i SkutecznoĂÊ! x Ceny w reklamach.PowtórzÚ, ĝe internauci lubiÈ konkrety, dlatego umieszczenie ceny w tekĂcie reklamowym zwiÚksza zaufanie klienta. Nie zawiedě jednak tego zaufania i podawaj prawdziwe ceny. Hiszpañski Online Multimedialny kurs jÚzyka angielskiego online — juĝ od 6 zï/miesiÈc! x Gratis. To jedno z waĝniejszych sïów pragnieñ. PamiÚtaj jednak, ĝe gratis powinien mieÊ zwiÈzek z ofertÈ i przedstawiaÊ jakÈĂ wartoĂÊ dla odbiorcy. Hiszpañski przez Internet 4 lekcje próbne przez Skype’a GRATIS x Pisanie wszystkich sïów (zwykle poza przyimkami) z duĝej litery. Moĝe spowodowaÊ, ĝe tekst bÚdzie wyróĝniaï siÚ na tle innych. Nauka Hiszpañskiego Indywidualnie, Szybko, Skutecznie Wypróbuj OryginalnÈ MetodÚ! Googlewriting 145 x Krótki tekst. Wyróĝnia siÚ na tle pozostaïych swÈ zwiÚzïoĂciÈ (a przypominam, ĝe zwiÚzïoĂÊ to jest to, co internauci lubiÈ najbardziej). Hiszpañski przez Skype’a Wszystkie lekcje z lektorem x Pytania. WpïywajÈ na konwersacyjnoĂÊ tekstu i mogÈ podsyciÊ ciekawoĂÊ u odbiorcy. Kursy hiszpañskiego online Chcesz szybko mówiÊ po hiszpañsku? Sprawdzone i efektywne metody x PrzyciÈgajÈce wyraĝenia. Takie, które dziaïajÈ na odbiorcÚ „hipnotycznie”. Nauka Hiszpañskiego Rewelacyjna SkutecznoĂÊ! Bïyskawiczne Efekty — Sprawdě Sam! x NawiÈzanie do aktualnych wydarzeñ. W przypadku nauki hiszpañskiego moĝe to byÊ na przykïad poczÈtek roku szkolnego. WiÚcej informacji na temat pisania tekstów reklamowych dla Goo- gle’a znajdziesz na blogu Mariusza Gosiewskiego. Adres, pod którym znajduje siÚ post poĂwiÚcony googlewritingowi, znajdziesz w literatu- rze dodatkowej. Chcesz poÊwiczyÊ pisanie tekstów reklamowych dla Google’a? Wykonaj poniĝsze Êwiczenie. mwiczenie 6.1 Napisz trzy przykïadowe teksty reklamowe dla Google’a, promujÈce romantyczny weekend dla dwojga w Zakopanem. 146 Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu Literatura dodatkowa: [1] Frontczak Tomasz, Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Helion, 2006 [2] Kobis Paweï, Marketing z Google. Jak osiÈgnÈÊ wysokÈ pozycjÚ? Techniki pozycjonowania a spam, PWN, 2007 Strony internetowe: http://www.ittechnology.us/11-efektywnych-typow-tekstow-rekla- mowych-adwords/
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: