Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00069 005618 22956079 na godz. na dobę w sumie
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone - książka
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8094-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zwięźle. Rzeczowo. Konkretnie.

Książka i blog. Szpalta gazety i strona WWW. Notka prasowa i tweet. Tu słowa i tu słowa. Tu tekst i tu tekst. Jednak tekst internetowy czyta się inaczej niż drukowany. Internauta ledwie skanuje go wzrokiem, podświadomie szuka miejsc przyciągających wzrok, czasami ogranicza się jedynie do pierwszego akapitu, a nawet samego tytułu! Jeśli zatem chcesz, by Twój przekaz dotarł do internauty, musisz nauczyć się pisać tak, by go zadowolić. Nadszedł czas, by stać się webwriterem.

Zacznij od poznania zasad funkcjonalności stron internetowych. Dzięki temu łatwiej Ci będzie zrozumieć, jak tworzyć funkcjonalne teksty. Następnie zapoznaj się z najważniejszymi zasadami rządzącymi webwritingiem. Później przejdź do szczegółów: opanuj zasady pisania internetowych tekstów dziennikarskich i perswazyjnych e-maili. Dowiedz się, jak sprawić, by Google pokochało Twoje teksty, i jak tworzyć perfekcyjne tweety. Wszak tweet to jedynie 140 znaków - sama esencja, istota treści tworzonych dla internetu. Spróbuj przekazać to, co chcesz powiedzieć, w 140 znakach...

Dodatkowo autorka przygotowała dla Ciebie prawie 30 praktycznych ćwiczeń, w których wykorzystała autentyczne teksty, zaczerpnięte ze stron internetowych.Joanna Wrycza-Bekier - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka filologii polskiej i filologii germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, autorka książek: http://niemieckiwpracy.eu/blog).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 032 231 22 19, 032 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?webwr2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8094-8 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p Funkcjonalno(cid:258)(cid:202) stron internetowych Badania eyetracking Funkcjonalna strona g(cid:239)ówna Wprowadzenie do webwritingu Czytelnik, czytelnik! Tworzenie persony Jak czytaj(cid:200) internauci? Co to jest tekst funkcjonalny? Dziennikarstwo internetowe Tytu(cid:239) Lead Tekst g(cid:239)ówny Tekst reklamowy w Internecie Perswazyjne s(cid:239)owa Perswazyjne zdania Perswazyjny tekst 5 7 9 12 27 29 31 34 39 95 101 105 112 119 121 126 134 Kup książkęPoleć książkę 4 Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu Pisanie SEO Perswazyjne e-maile Pole „od” Temat wiadomo(cid:258)ci Powitanie Pierwszy akapit Tekst g(cid:239)ówny Podpis PS Stopka e-maila Komunikat prasowy w Internecie, czyli e-PR Tytu(cid:239) Lead Zako(cid:241)czenie komunikatu Perfekcyjne tweety 1. Pisz tak krótko, jak to mo(cid:285)liwe 2. To, co wa(cid:285)niejsze, na pocz(cid:200)tku tweetu 3. My(cid:258)l o czytelniku Skuteczne nag(cid:239)ówki tweetów Zako(cid:241)czenie 137 155 156 158 163 166 168 169 170 173 175 178 178 179 183 186 187 189 190 195 Kup książkęPoleć książkę Pisanie SEO Dzi(cid:258) nie przywi(cid:200)zuje si(cid:218) ju(cid:285) tak du(cid:285)ej wagi do SEO (z ang. Search Engine Optimization), a wi(cid:218)c optymalizacji tre(cid:258)ci pod k(cid:200)tem wyszu- kiwarek. W czasach popularno(cid:258)ci portali spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych pozycja w wynikach wyszukiwarki wydaje si(cid:218) mniej wa(cid:285)na. Po co pisa(cid:202) pod k(cid:200)tem wyszukiwarek, skoro to, co najwa(cid:285)niejsze, dzieje si(cid:218) poza stron(cid:200)? Czytelnicy „g(cid:239)osuj(cid:200)” na stron(cid:218) za pomoc(cid:200) lajków czy tweetów i mog(cid:239)oby si(cid:218) wydawa(cid:202), (cid:285)e to w zupe(cid:239)no(cid:258)ci wystarczy… Jednak pog(cid:239)oski o (cid:258)mierci SEO s(cid:200) mocno przesadzone. Owszem, je(cid:258)li s(cid:200)dzimy, (cid:285)e mo(cid:285)na uratowa(cid:202) niskiej jako(cid:258)ci tre(cid:258)(cid:202) poprzez kupo- wanie linków lub faszerowanie tekstu s(cid:239)owami kluczowymi, to rzeczywi- (cid:258)cie, takie SEO jest martwe. Ale liczba i umiejscowienie s(cid:239)ów kluczo- wych na stronie wci(cid:200)(cid:285) maj(cid:200) znaczenie. To wyszukiwarki s(cid:200) (cid:283)ród(cid:239)em najwi(cid:218)kszego ruchu na stronie i nic nie wskazuje na to, by sytuacja ta mia(cid:239)a si(cid:218) w najbli(cid:285)szym czasie zmieni(cid:202). Wed(cid:239)ug raportu Mone- tate ruch generowany z wyszukiwarek jest nawet o 40 wi(cid:218)kszy ni(cid:285) ten z portali spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych. Zreszt(cid:200) tre(cid:258)ci znajduj(cid:200)ce si(cid:218) wysoko w wyszukiwarce zach(cid:218)caj(cid:200) do dzielenia si(cid:218) i linkowania, wi(cid:218)c wysoka pozycja w Google przek(cid:239)ada si(cid:218) na popularno(cid:258)(cid:202) np. na Facebooku. A teraz zdradz(cid:218) Ci pewn(cid:200) tajemnic(cid:218): ruch na stronie wcale nie jest najwa(cid:285)niejszy. Jak to mo(cid:285)liwe? By(cid:202) mo(cid:285)e jeste(cid:258) dumny z liczby ods(cid:239)on swojej strony — i bardzo dobrze, bo to najlepsza nagroda za Twój trud. Ale tak naprawd(cid:218) nie liczy si(cid:218) sam ruch, tylko ruch ukierunko- wany na takiego odbiorc(cid:218), który jest najbardziej zainteresowany Twoj(cid:200) tre(cid:258)ci(cid:200) i na którym najbardziej Ci zale(cid:285)y. I dlatego w(cid:239)a(cid:258)nie Kup książkęPoleć książkę 138 Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu wyszukiwarki s(cid:200) tak wa(cid:285)ne, poniewa(cid:285) generuj(cid:200) wi(cid:218)cej ukierunkowa- nego, a mniej przypadkowego ruchu ni(cid:285) portale spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe. Nie wierzysz? Zastanów si(cid:218), kiedy korzystasz z wyszukiwarek: wtedy, gdy potrzebujesz informacji na konkretny temat, nurtuj(cid:200)cy Ci(cid:218) w danej chwili. U(cid:285)ytkownicy wyszukiwarki s(cid:200) zwykle bardzo zmotywowani. Je(cid:258)li szukaj(cid:200) produktu, istnieje du(cid:285)a szansa, (cid:285)e go kupi(cid:200). Gdy szukaj(cid:200) informacji i Twoja strona im j(cid:200) da, przypadkowe klikni(cid:218)cie mo(cid:285)e przeobrazi(cid:202) si(cid:218) w d(cid:239)u(cid:285)szy „zwi(cid:200)zek” z Twoj(cid:200) stron(cid:200), np. taki czytelnik mo(cid:285)e sta(cid:202) si(cid:218) subskrybentem Twojego bloga. To prawda, (cid:285)e tre(cid:258)(cid:202) na stronie powinna by(cid:202) przede wszystkim warto(cid:258)ciowa, kontrowersyjna, zabawna, opiniotwórcza, anga(cid:285)uj(cid:200)ca, by znale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) wysoko w wynikach wyszukiwania. Ale nawet najlep- sza i najbardziej unikalna tre(cid:258)(cid:202) cz(cid:218)sto musi przeby(cid:202) d(cid:239)ug(cid:200) drog(cid:218) do (cid:258)wiadomo(cid:258)ci odbiorcy. Czy starczy Ci cierpliwo(cid:258)ci, (cid:285)eby np. przez ca(cid:239)y rok pisa(cid:202) w pró(cid:285)ni(cid:218)? Brak komentarzy i niewielka liczba ods(cid:239)on bardzo demotywuj(cid:200). Z tego powodu upad(cid:239)o wiele ciekawie zapowia- daj(cid:200)cych si(cid:218) projektów internetowych. Chyba nie chcesz, by Twoja strona podzieli(cid:239)a ich los? Je(cid:258)li b(cid:218)dziesz wspó(cid:239)pracowa(cid:239) z wyszuki- wark(cid:200), nie zd(cid:200)(cid:285)y Ci(cid:218) dopa(cid:258)(cid:202) zniech(cid:218)cenie, bo szybciej osi(cid:200)gniesz sukces. Dotychczas u(cid:285)ywa(cid:239)am s(cid:239)owa „wyszukiwarka”, ale skupi(cid:218) si(cid:218) w tym rozdziale tylko na Google. Zreszt(cid:200) dla wielu u(cid:285)ytkowników Google to jedyny synonim wyszukiwarki. Czemu zawdzi(cid:218)cza swój osza(cid:239)amiaj(cid:200)cy sukces za(cid:239)o(cid:285)one w roku 1996 przez Larry’ego Page’a i Sergeya Brina Google? Wszystko zacz(cid:218)(cid:239)o si(cid:218) od algorytmu PageRank. Algorytm ten opiera si(cid:218) na matematycznej analizie zale(cid:285)no(cid:258)ci pomi(cid:218)dzy stronami WWW. Mo(cid:285)na j(cid:200) opisa(cid:202) pro(cid:258)ciej jako „metod(cid:218) g(cid:239)osowania”. PageRank inter- pretuje wi(cid:218)c link ze strony A do strony B jako „g(cid:239)os” oddany na stro- n(cid:218) B przez stron(cid:218) A. Przedmiotem zainteresowania jest zatem sie(cid:202) linków pomi(cid:218)dzy stronami. Nie oznacza to jednak po prostu, (cid:285)e im wi(cid:218)cej stron linkuje do danej strony, tym jest ona lepsza. Bierze si(cid:218) pod uwag(cid:218) tak(cid:285)e i PageRank linkuj(cid:200)cych stron oraz ilo(cid:258)(cid:202) linków na Kup książkęPoleć książkę Pisanie SEO 139 nich. Liczy si(cid:218) zatem tak(cid:285)e i waga serwisów g(cid:239)osuj(cid:200)cych. G(cid:239)osy pew- nych serwisów s(cid:200) wi(cid:218)cej warte ni(cid:285) inne. Odkryciem Google by(cid:239)o wi(cid:218)c to, (cid:285)e o pozycji danej strony w wy- szukiwarce zacz(cid:218)(cid:239)a decydowa(cid:202) jej popularno(cid:258)(cid:202). Wysoka pozycja strony w wyszukiwarce oznacza(cid:239)a, (cid:285)e internauci obdarzali j(cid:200) wi(cid:218)kszym zaufaniem ni(cid:285) inne. Oczywi(cid:258)cie Google przetwarza tak(cid:285)e zawarto(cid:258)(cid:202) tekstow(cid:200) stron. Robi to zreszt(cid:200) w sposób bardziej sprawny od swoich poprzedników. Analizuje nie tylko tekst na stronie, ale uwzgl(cid:218)dnia tak(cid:285)e czcionki, sekcje, a nawet dok(cid:239)adne umiejscowienie ka(cid:285)dego s(cid:239)owa w tek(cid:258)cie. Bierze tak(cid:285)e pod uwag(cid:218) powi(cid:200)zanie tekstu na pojedynczej stronie z jej podstronami, aby zwi(cid:218)kszy(cid:202) trafno(cid:258)(cid:202) wyszukiwania. Wielu z nas nie wyobra(cid:285)a sobie (cid:285)ycia bez Google, nic wi(cid:218)c dziwnego, (cid:285)e przyzwyczaili(cid:258)my si(cid:218) do pos(cid:239)ugiwania si(cid:218) logik(cid:200) tej wyszukiwarki. Najwy(cid:285)ej znajduj(cid:200) si(cid:218) strony najcz(cid:218)(cid:258)ciej odwiedzane przez internautów, a wi(cid:218)c po prostu najlepsze. Nie warto zatem przegl(cid:200)da(cid:202) kolejnych podstron. Czy nam si(cid:218) to podoba, czy nie, statystyki s(cid:200) mia(cid:285)d(cid:285)(cid:200)ce: (cid:120) 100 badanych zapoznaje si(cid:218) z pierwszymi trzema pozycjami wyników, (cid:120) 87 sprawdza ni(cid:285)sze pozycje na pierwszej stronie, (cid:120) 58 zapoznaje si(cid:218) z wynikami widocznymi po przewini(cid:218)ciu strony w dó(cid:239), (cid:120) 20 zapoznaje si(cid:218) z drug(cid:200) stron(cid:200) wyników. (cid:120) 11 przegl(cid:200)da wi(cid:218)cej ni(cid:285) trzy strony wyników, (cid:120) 7 przegl(cid:200)da wi(cid:218)cej ni(cid:285) dziesi(cid:218)(cid:202) stron wyników. Co zatem powinno by(cid:202) celem w(cid:239)a(cid:258)ciciela ka(cid:285)dej strony interne- towej? Znale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) jak najwy(cid:285)ej, a najlepiej: w(cid:258)ród trzech pierwszych pozycji wyników. Jak tego dokona(cid:202)? Zacznijmy od podstaw i wyja(cid:258)nijmy sobie, jak dzia(cid:239)a wyszukiwarka. Wpisujemy has(cid:239)o do okienka wyszukiwarki i… Co si(cid:218) dzieje? Jedna z moich studentek odpowiedzia(cid:239)a, (cid:285)e „jaki(cid:258) pan wybiera dla nas z du(cid:285)ej Kup książkęPoleć książkę 140 Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu bazy najlepsze wyniki…”. Prawie dobrze… tylko (cid:285)e ten „pan” to robot zwany paj(cid:200)kiem, „du(cid:285)a baza” to indeks, a „najlepsze wyniki” — ran- king. Te trzy s(cid:239)owa powiniene(cid:258) zna(cid:202), by zrozumie(cid:202), na czym polega wyszukiwanie. Wyja(cid:258)nijmy je wi(cid:218)c sobie. Paj(cid:200)k Pewnie s(cid:239)ysza(cid:239)e(cid:258) o paj(cid:200)kach, które zbieraj(cid:200) informacje o stronach internetowych. Taki paj(cid:200)k to program, który „czyta” tre(cid:258)ci na stro- nie, sprawdza kod, pod(cid:200)(cid:285)a za linkami, które wiod(cid:200) z Twojej strony do innych witryn. Paj(cid:200)k od czasu do czasu powraca, a wi(cid:218)c zawsze masz szans(cid:218), by wp(cid:239)yn(cid:200)(cid:202) na ocen(cid:218) Twojej strony. Indeks Paj(cid:200)k nie tylko zbiera informacje o Twojej stronie, ale i przecho- wuje je w wielkiej bazie danych, czyli w indeksie wyszukiwarki. To t(cid:218) baz(cid:218), zapisan(cid:200) na serwerach wyszukiwarki, a nie ca(cid:239)y Internet, przeszukuje internauta. Celem paj(cid:200)ka jest zebranie jak najwi(cid:218)kszej ilo(cid:258)ci danych, by wyniki wyszukiwania jak najprecyzyjniej odpo- wiada(cid:239)y potrzebom wyszukuj(cid:200)cych. Ranking To lista, która ukazuje si(cid:218) na ekranie po wpisaniu has(cid:239)a. Powstaje ona na podstawie wska(cid:283)nika trafno(cid:258)ci i jest efektem dzia(cid:239)ania zazdro- (cid:258)nie strze(cid:285)onych algorytmów. Jako webwriter nie musisz zg(cid:239)(cid:218)bia(cid:202) szczegó(cid:239)ów technicznych, ale powiniene(cid:258) zrobi(cid:202) wszystko, aby wy- szukiwarka prawid(cid:239)owo zrozumia(cid:239)a tre(cid:258)(cid:202) Twojej strony, a nast(cid:218)pnie umiejscowi(cid:202) j(cid:200) na jak najwy(cid:285)szej pozycji w rankingu. Cho(cid:202) wyszukiwarki przesz(cid:239)y d(cid:239)ug(cid:200) drog(cid:218) od czasów swoich pocz(cid:200)t- ków, to wcale nie s(cid:200) tak m(cid:200)dre, jak mog(cid:239)oby si(cid:218) wydawa(cid:202). Specjali- (cid:258)ci od wyszukiwania twierdz(cid:200) wr(cid:218)cz, (cid:285)e utkn(cid:218)(cid:239)y one w fazie znaku gotowo(cid:258)ci C. S(cid:200) ukierunkowane na polecenia, wy(cid:258)wietlaj(cid:200) list(cid:218) lin- ków, ale nie udzielaj(cid:200) kompetentnej odpowiedzi na pytanie u(cid:285)yt- kownika. Nie znajduj(cid:200) wi(cid:218)c efektywnie tego, czego szukamy. Kup książkęPoleć książkę Pisanie SEO 141 Zdaniem ekspertów przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) nale(cid:285)y do wyszukiwarek seman- tycznych, które b(cid:218)d(cid:200) rozumia(cid:239)y pytania w j(cid:218)zyku naturalnym (a nie jedynie ci(cid:200)g równowa(cid:285)ników zda(cid:241)) i dodatkowo po(cid:239)(cid:200)cz(cid:200) profil naszych zainteresowa(cid:241) z wynikami wyszukiwania. Wyszukiwarka semantyczna samodzielnie znajdowa(cid:239)aby odpowiedzi w bazie danych, a wi(cid:218)c np. nie tylko wy(cid:258)wietli(cid:239)aby linka do strony z rozk(cid:239)adem jazdy, ale i zada(cid:239)a pytanie o konkretne po(cid:239)(cid:200)czenie. Rozumia(cid:239)aby te(cid:285) informacje w kontek- (cid:258)cie (odró(cid:285)nia(cid:239)aby wi(cid:218)c zamek b(cid:239)yskawiczny od zamku w Malborku) i potrafi(cid:239)aby powi(cid:200)za(cid:202) znaczenia ze sob(cid:200), by w(cid:239)a(cid:258)ciwie interpretowa(cid:202) dane. Przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) wygl(cid:200)da obiecuj(cid:200)co, ale na razie musimy dostosowa(cid:202) si(cid:218) do obecnych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci wyszukiwarek. Na co zwróci(cid:202) uwag(cid:218), by Google pokocha(cid:239)o Twoj(cid:200) stron(cid:218)? Odpowiem na to pytanie w odniesie- niu do dwóch rodzajów wyników: naturalnych (organicznych) oraz p(cid:239)atnych (sponsorowanych). Wyniki naturalne (organiczne) O ich pozycji w wyszukiwarce decyduje popularno(cid:258)(cid:202), któr(cid:200) zwi(cid:218)kszy(cid:202) mo(cid:285)na m.in. dzi(cid:218)ki optymalizacji. Przyk(cid:239)adowo po wpisaniu w Google s(cid:239)owa „ksi(cid:218)garnia” b(cid:218)d(cid:200) to strony: „Eksiegarnia”, „Gandalf”, „Inbook” (rysunek 5.1). Jak wskoczy(cid:202) na wy(cid:285)sze miejsce w rankingu wyszukiwarki? Oto sze(cid:258)(cid:202) elementów, na które powiniene(cid:258) zwróci(cid:202) uwag(cid:218): S(cid:239)owa kluczowe S(cid:239)owa pojawiaj(cid:200)ce si(cid:218) na stronie cz(cid:218)(cid:258)ciej s(cid:200) traktowane przez wy- szukiwark(cid:218) jako szczególnie wa(cid:285)ne, kluczowe. Brian Clark bardzo obrazowo okre(cid:258)la wyszukiwark(cid:218) mianem „inteligentnego bobasa”, którego trzeba karmi(cid:202) powoli, (cid:239)y(cid:285)eczk(cid:200), dostarczaj(cid:200)c mu tego, czego najbardziej potrzebuje. Mo(cid:285)esz napisa(cid:202) pasjonuj(cid:200)cy, b(cid:239)yskotliwy ar- tyku(cid:239) o webwritingu, ale je(cid:258)li nie u(cid:285)yjesz w nim co najmniej w kilku miejscach s(cid:239)owa „webwriting”, bobas b(cid:218)dzie g(cid:239)odny. Kup książkęPoleć książkę 142 Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu Rysunek 5.1. Strona wyszukiwarki Google po wpisaniu has(cid:239)a „ksi(cid:218)garnia” Nie oznacza to, (cid:285)e masz swój tekst nafaszerowa(cid:202) s(cid:239)owami kluczo- wymi tak, (cid:285)e stanie si(cid:218) niestrawny. SEO nie polega na oszukiwaniu wyszukiwarek, lecz na stworzeniu strony, która jest im przyjazna. Chodzi o to, by(cid:258) pisa(cid:239) takim j(cid:218)zykiem, którego ludzie u(cid:285)ywaj(cid:200) pod- czas wyszukiwania. Wówczas przeczytaj(cid:200) Twój tekst, poniewa(cid:285) wyszu- kiwarka im go podsunie. Pisz(cid:200)c tekst, który ma si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) wysoko w wynikach wyszukiwania, zapytaj siebie, czego pragn(cid:200) czytelnicy, co jest dla nich warto(cid:258)ciowe, co wpisz(cid:200) w wyszukiwarce, by trafi(cid:202) na Twój tekst. Mów do internautów s(cid:239)owami, które oni sami by wybrali. Badanie popularno(cid:258)ci s(cid:239)ów kluczowych to niesamowita przygoda, która pozwala pozna(cid:202) ludzkie my(cid:258)li. Marzenie autorów ksi(cid:200)(cid:285)ek scien- ce fiction powoli staje si(cid:218) rzeczywisto(cid:258)ci(cid:200). Zamiast zgadywa(cid:202), co inni my(cid:258)l(cid:200) lub co chcieliby zrobi(cid:202), widzisz, co pomy(cid:258)leli i co zrobili. Zostawili bowiem cyfrowe (cid:258)lady swoich my(cid:258)li i pragnie(cid:241), a wi(cid:218)c s(cid:239)owa i frazy wpisane do wyszukiwarki. Dzi(cid:218)ki analizie statystyk znajdziesz s(cid:239)owa, o których ludzie najcz(cid:218)(cid:258)ciej my(cid:258)l(cid:200), kiedy chc(cid:200) dowiedzie(cid:202) si(cid:218) czego(cid:258) wi(cid:218)cej o tym, o czym piszesz. To b(cid:218)d(cid:200) Twoje s(cid:239)owa kluczowe. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: