Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00137 005116 22592296 na godz. na dobę w sumie
Wi-Fi. Domowe sieci bezprzewodowe. Ilustrowany przewodnik - ebook/pdf
Wi-Fi. Domowe sieci bezprzewodowe. Ilustrowany przewodnik - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-5504-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> sieci bezprzewodowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Pobierz dodatkowy rozdział do książki! >>
Zapoznaj się z Minisłownikiem pojęć sieciowych >>


Poznaj skuteczne metody i zbuduj własną sieć bezprzewodową

Sieć komputerowa w dzisiejszych czasach jest jak telefon - nie sposób się bez niej obyć. Oczywiście oferuje znacznie rozleglejsze możliwości komunikacyjne dzięki podłączeniu do internetu, daje także swobodę pracy i zabawy w dowolnym czasie i miejscu. Przy tym korzystanie z sieci komputerowej pozwala na znaczne obniżenie kosztów zarówno firmowego, jak i domowego sprzętu, np. faksów, drukarek i skanerów. Szczególnie atrakcyjna wydaje się sieć bezprzewodowa, która nie wymaga żadnych dodatkowych kabli ciągnących się od biurka do biurka czy z pokoju do pokoju.

Dzięki książce 'Wi-Fi. Domowe sieci bezprzewodowe. Ilustrowany przewodnik' dowiesz się od podstaw wszystkiego na temat budowy własnej sieci bezprzewodowej - poczynając od tego jaki wybrać sprzęt, poprzez sposoby podłączania i konfigurowania urządzeń, a kończąc na zabezpieczeniach komputerów pracujących w sieci. Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się konfigurować system operacyjny do pracy w sieci bezprzewodowej, udostępniać dane i sprzęt oraz podłączać lokalną sieć do internetu. Wszystkie te zagadnienia zilustrowane zostały praktycznymi przykładami do natychmiastowego zastosowania w domu lub małym biurze.

Zostań administratorem samodzielnie zbudowanej sieci bezprzewodowej

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WI-FI DOMOWE SIECI BEZPRZEWODOWE I L U S T R O W A N Y P R Z E W O D N I K C M Y CM MY CY CMY K Sieć komputerowa w dzisiejszych czasach jest jak telefon — nie sposób się bez niej obyć. Oczywiście dzięki podłączeniu do internetu oferuje znacznie rozleglejsze możliwości komunikacyjne, zapewnia także swobodę pracy czy zabawy w dowolnym czasie i miejscu. Przy tym korzystanie z sieci kompute- rowej pozwala na spore obniżenie kosztów użytkowania zarówno firmowego, jak i domowego sprzętu, na przykład faksów, drukarek i skanerów. Szczególnie atrakcyjna wydaje się sieć bezprze- wodowa, która nie wymaga żadnych dodatkowych kabli ciągnących się od biurka do biurka czy z pokoju do pokoju. B A R T Dzięki książce „Wi-Fi. Domowe sieci bezprzewodowe. Ilustrowany przewodnik” od podstaw poznasz wszystkie aspekty budowy własnej sieci bezprzewodowej — począwszy od wyboru sprzętu i poznania sposobów podłączania oraz konfigurowania urządzeń, a skończywszy na zabezpieczeniach komputerów pracujących w sieci. Ten podręcznik nauczy Cię konfigurować system operacyjny do pracy w sieci bezprzewodowej, udostępniać dane i sprzęt oraz podłączać lokalną sieć do internetu. Wszystkie te zagadnienia zilustrowane zostały praktycznymi przykładami do natychmia- stowego zastosowania w domu lub małym biurze. D A N O W S K O S Z I WADY I ZALETY PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BUDOWA SIECI BEZPRZEWODOWEJ RODZAJE SPRZĘTU SIECIOWEGO SZYBKIE POŁĄCZENIE KOMPUTERÓW BEZ ACCESS POINTA WŁASNA SIEĆ Z PUNKTEM DOSTĘPOWYM ZABEZPIECZENIE SIECI PODŁĄCZENIE LOKALNEJ SIECI DO INTERNETU PRACA W SIECI ZOSTAŃ ADMINISTRATOREM SAMODZIELNIE ZBUDOWANEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ 22,90 5 4 0 5 W I - F I D O M O W E S E C I I B E Z P R Z E W O D O W E JAK WYBRAĆ SPRZĘT POTRZEBNY DO BUDOWY WŁASNEJ SIECI? JAK SKONFIGUROWAĆ SYSTEM OPERACYJNY DO PRACY W SIECI BEZPRZEWODOWEJ? JAK SKUTECZNIE ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO SIECI? WI-FI DOMOWE SIECI BEZPRZEWODOWE BARTOSZ DANOWSKI BONUS!!! DODATKOWE ROZDZIAŁY NA FTP Wi-Fi. Domowe sieci bezprzewodowe. Ilustrowany przewodnik Autor: Bartosz Danowski ISBN: 978-83-246-2633-5 Format: A5, stron: 208 Poznaj skuteczne metody i zbuduj w³asn¹ sieæ bezprzewodow¹ • Jak wybraæ sprzêt potrzebny do budowy w³asnej sieci? • Jak skonfigurowaæ system operacyjny do pracy w sieci bezprzewodowej? • Jak skutecznie zadbaæ o bezpieczeñstwo sieci? Sieæ komputerowa w dzisiejszych czasach jest jak telefon – nie sposób siê bez niej obyæ. Oczywiœcie oferuje znacznie rozleglejsze mo¿liwoœci komunikacyjne dziêki pod³¹czeniu do internetu, daje tak¿e swobodê pracy i zabawy w dowolnym czasie i miejscu. Przy tym korzystanie z sieci komputerowej pozwala na znaczne obni¿enie kosztów zarówno firmowego, jak i domowego sprzêtu, np. faksów, drukarek i skanerów. Szczególnie atrakcyjna wydaje siê sieæ bezprzewodowa, która nie wymaga ¿adnych dodatkowych kabli ci¹gn¹cych siê od biurka do biurka czy z pokoju do pokoju. Dziêki ksi¹¿ce „Wi-Fi. Domowe sieci bezprzewodowe. Ilustrowany przewodnik” dowiesz siê od podstaw wszystkiego na temat budowy w³asnej sieci bezprzewodowej – poczynaj¹c od tego jaki wybraæ sprzêt, poprzez sposoby pod³¹czania i konfigurowania urz¹dzeñ, a koñcz¹c na zabezpieczeniach komputerów pracuj¹cych w sieci. Dziêki temu podrêcznikowi nauczysz siê konfigurowaæ system operacyjny do pracy w sieci bezprzewodowej, udostêpniaæ dane i sprzêt oraz pod³¹czaæ lokaln¹ sieæ do internetu. Wszystkie te zagadnienia zilustrowane zosta³y praktycznymi przyk³adami do natychmiastowego zastosowania w domu lub ma³ym biurze. • Wady i zalety przewodowej sieci komputerowej • Budowa sieci bezprzewodowej • Rodzaje sprzêtu sieciowego • Szybkie po³¹czenie komputerów bez Access Pointa • W³asna sieæ z punktem dostêpowym • Zabezpieczenie sieci • Pod³¹czenie lokalnej sieci do internetu • Praca w sieci • Wspó³dzielenie plików, dysków i drukarek Zostañ administratorem samodzielnie zbudowanej sieci bezprzewodowej Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 SpiS treści Wstęp � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 rozdział 1� podstawowe informacje na temat przewodowych sieci komputerowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7 Wady i zalety sieci przewodowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7 Budowa własnej prostej sieci � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 rozdział 2� podstawy sieci bezprzewodowych � � � � � � � � � � � � � 29 Standardy, czyli 802.11 a/b/g/n w teorii � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 29 Wady i zalety sieci bezprzewodowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32 Krótka prezentacja bezprzewodowego sprzętu sieciowego � � � � � � � � � � 33 planowanie bezprzewodowej sieci � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36 instalacja przykładowej karty Wi-Fi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 40 rozdział 3� Sieć typu ad hoc, czyli sposób na szybkie połączenie komputerów bez udziału Access pointa � � � � � � � � � � 53 Sieć ad hoc w Windows 7 lub Windows Vista � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54 Sieć ad hoc w Windows Xp � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 65 rozdział 4� Własna sieć z punktem dostępowym � � � � � � � � � � � � 72 instalacja i konfiguracja punktu dostępowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 72 Konfiguracja systemu operacyjnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 80 Kontrola jakości połączenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 94 rozdział 5� Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej � � � � � � � � � � 98 Dlaczego należy zabezpieczać sieć � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98 Zabezpieczanie w praktyce � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 99 rozdział 6� Zabezpieczanie komputera � � � � � � � � � � � � � � � � � � 125 Aktualizacja systemu operacyjnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 126 Ochrona antywirusowa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 133 Ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym � � � � � � � � � � � � � � � � 139 Zapora systemu Windows � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 141 3 Wi-Fi. DOmOWe Sieci BeZprZeWODOWe. ilustrowany przewodnik Kopie bezpieczeństwa ważnych danych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 143 publiczne punkty dostępowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 151 rozdział 7� rozbudowa sieci bezprzewodowej � � � � � � � � � � � � 153 Zwiększanie zasięgu sieci � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 155 podłączanie kolejnych urządzeń z własnym interfejsem sieciowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 166 podłączanie kolejnych urządzeń bez własnego interfejsu sieciowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 170 rozdział 8� podłączanie lokalnej sieci do internetu � � � � � � � � � 181 Wybór routera i modemu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 182 Konfiguracja routera � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 184 rozdział 9� praca w sieci � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 194 Konto użytkownika � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 194 Współdzielenie plików i dysków � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 197 rozdział 10. podsumowanie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 207 4 Rozdział 3 Sieć typu ad hoc, czyli sposób na szybkie połączenie komputerów bez udziału access Pointa Przygodę z tworzeniem sieci bezprzewodowych zaczniemy od prostego rozwią- zania, polegającego na połączeniu dwóch komputerów w sieć. Ciekawą cechą zaprezentowanego poniżej rozwiązania jest to, że komputery łączą się ze sobą bez użycia punktu dostępowego. Mówiąc prościej, jeżeli posiadasz na przykład dwa laptopy z wbudowanymi bezprzewodowymi kartami sieciowymi, to bez udziału dodatkowych urządzeń możesz je połączyć w sieć, która pozwoli Ci na przykład na szybkie przesłanie plików między komputerami. Sieć typu ad hoc, bo o niej tutaj mowa, nie wymaga dodatkowych urządzeń i mo- żemy ją uruchomić praktycznie na poczekaniu. Cała operacja wymaga wykonania kilku czynności, które opisałem w dalszej części niniejszego rozdziału. W związ- ku z tym, że każdy z systemów operacyjnych wymaga innych działań, przygoto- wałem oddzielne opisy dla Windows XP, Vista oraz 7. Przed przystąpieniem do lektury kolejnych podrozdziałów musisz wiedzieć, w jaki sposób wygląda tworzenie sieci ad hoc. Na początku jeden z komputerów musi zainicjować nową sieć. Po chwili użytkownicy pozostałych komputerów zo- baczą na liście dostępnych połączeń bezprzewodowych nową sieć i będą mogli się z nią połączyć. Po nawiązaniu połączenia możliwa staje się wymiana plików czy współdzielenie innych zasobów. W tym miejscu pozwoliłem sobie zamieścić kilka istotnych uwag na temat sieci ad hoc. v Sieć ad hoc zniknie sama, w chwili gdy wszyscy jej użytkownicy się rozłączą. v Niezabezpieczona sieć ad hoc może być groźna, ponieważ dostęp do niej mają niepowołane osoby, znajdujące się w pobliżu, dlatego unikaj tworzenia niezabezpieczonych sieci ad hoc w miejscach publicznych. 53 Wi-fi. domoWe Sieci bezPRzeWodoWe. ilustrowany przewodnik W s k a z óWk a Więcej informacji na temat pracy w samej sieci znajdziesz w dalszej części książki, ponieważ bez względu na to, jak łączysz się z innymi komputerami, zawsze w ten sam sposób udostępniasz swoje zasoby czy korzystasz z urządzeń sieciowych. Sieć ad hoc w Windows 7 lub Windows Vista Zgodnie z konwencją przyjętą w niniejszej książce, konfigurację sieci ad hoc za- czynamy od systemu Windows 7 lub Vista. 1. Kliknij przycisk Start, a następnie z menu wybierz opcję Panel sterowania. W nowym oknie odszukaj i dwukrotnie kliknij ikonę Centrum sieci i udo- stępniania. Jeżeli nie widzisz ikony Centrum sieci i udostępniania, w prawym górnym rogu okna, w polu Widok według, ustaw opcję Małe ikony lub Duże ikony (rysunek 3.1). Jeżeli posiadasz Windows Vista, to zmiana sposobu wyświetlania ikon w Panelu sterowania jest możliwa przez wybranie opcji Wygląd klasyczny w lewym górnym narożniku całego okna. Rysunek 3.1. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows 7 — etap pierwszy 54 Sieć typu ad hoc 2. W oknie widocznym na rysunku 3.2 odszukaj i kliknij opcję Zarządzaj sie- ciami bezprzewodowymi. Jeżeli nie widzisz potrzebnej opcji, oznacza to, że bezprzewodowa karta sieciowa nie została zainstalowana. W takiej sytuacji wróć do poprzedniego rozdziału, poprawnie zainstaluj swoją kartę i ponów czynności opisane w niniejszym podpunkcie. Rysunek 3.2. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows 7 — etap drugi 3. Po pojawieniu się okna widocznego na rysunku 3.3 kliknij opcję Właściwości karty. W przypadku Windows Vista przed pojawieniem się okna z rysunku 3.3 konieczne będzie jeszcze kliknięcie przycisku Kontynuuj w oknie komu- nikatu, który pojawi się na ekranie monitora. Rysunek 3.3. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows 7 — etap trzeci 55 Wi-fi. domoWe Sieci bezPRzeWodoWe. ilustrowany przewodnik 4. W kolejnym nowym oknie (rysunek 3.4) na liście odszukaj i zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4). Następnie kliknij przycisk Właściwości. Rysunek 3.4. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows 7 — etap czwarty 5. Po pojawieniu się okna widocznego na rysunku 3.5 masz dwa wyjścia. Mo- żesz zaznaczyć opcję Uzyskaj adres IP automatycznie (tak samo ustaw kartę na drugim komputerze), co pozwoli na sprawne zestawienie sieci uniwersal- nych (z doświadczenia mogę napisać, że automatyczne pobranie adresów IP może potrwać dłuższą chwilę). Możesz również wybrać opcję Użyj następu- jącego adresu IP i wprowadzić w pole Adres IP wartość 192.168.0.2, a w pole Maska podsieci wartość 255.255.255.0 (na drugim komputerze 192.168.0.3 i 255.255.255.0). Niezależnie od wybranego rozwiązania pamiętaj, że na drugim komputerze musisz wybrać takie same ustawienia. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK, a później w oknie z rysunku 3.4 ponownie OK. 6. W tej chwili na ekranie Twojego monitora powinno być widoczne okno z rysunku 3.3. Odszukaj i kliknij opcję Dodaj, która znajduje się na pasku narzędziowym w górnej części okna. 7. W nowym oknie (rysunek 3.6) kliknij opcję Utwórz sieć ad hoc. 8. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej (rysunek 3.7). 9. Istotne dla działania tworzonej sieci elementy znajdziesz w oknie widocz- nym na rysunku 3.8. a. W polu Nazwa sieci wpisz nazwę sieci. Nazwa pozwoli odróżnić tworzoną sieć od innych, jeżeli oczywiście działają w Twoim otoczeniu. b. W polu Typ zabezpieczeń określ sposób zabezpieczenia sieci. Dostępne są następujące ustawienia: Bez uwierzytelniania (otwarte), WEP oraz WPA2- 56 Sieć typu ad hoc Rysunek 3.5. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows 7 — etap piąty Rysunek 3.6. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows 7 — etap szósty Rysunek 3.7. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows 7 — etap siódmy 57 Wi-fi. domoWe Sieci bezPRzeWodoWe. ilustrowany przewodnik Rysunek 3.8. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows 7 — etap ósmy Personal. Pierwsza z dostępnych opcji tworzy sieć niezabezpieczoną, co oznacza w praktyce, że osoby, które będą się chciały do niej podłączyć, nie będą pytane o hasło dostępu. Wybór opcji Bez uwierzytelniania (otwarte) powoduje wyłączenie pola Klucz zabezpieczeń. Druga z opcji to sieć z pro- stym zabezpieczeniem WEP. Wybór zabezpieczenia WEP powoduje, że osoba chcąca podłączyć się do naszej sieci będzie musiała podać hasło, które ustawiliśmy w polu Klucz zabezpieczeń. Ostatnia z opcji to również sieć zabezpieczona, tyle tylko że mamy tutaj do czynienia z mocniejszą odmianą zabezpieczenia. c. W polu Klucz zabezpieczeń wpisujemy klucz chroniący dostęp do sieci. Opcja jest aktywna tylko w przypadku wybrania ustawienia WEP lub WPA2-Personal w polu Typ zabezpieczeń. Klucz wpisany w omawianym polu musi być znany osobie chcącej się podłączyć do naszej sieci. d. Opcja Zapisz tę sieć może się przydać, jeżeli chcesz zapamiętać na stałe ustawienia sieci ad hoc. Dzięki temu ustawienia sieci będą widoczne na liście w oknie z rysunku 3.3. e. Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk Dalej. 10. Postęp tworzenia nowej sieci możesz śledzić dzięki graficznemu wskaźniko- wi, który pojawi się na ekranie monitora (rysunek 3.9). 11. Po zakończeniu tworzenia sieci na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno z podsumowaniem (rysunek 3.10). Aby zamknąć okno, kliknij przy- cisk Zamknij. 12. W tej chwili komputer, na którym uruchomiłeś sieć ad hoc, zaczął rozgła- szać SSID z nazwą Twojej sieci — użytkownicy innych komputerów mogą nawiązać połączenie z Twoim komputerem i przystąpić na przykład do wy- miany plików. Natomiast Ty sam nie musisz już robić nic więcej, aby połą- czyć się ze swoją siecią. 58 Sieć typu ad hoc Rysunek 3.9. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows 7 — etap dziewiąty Rysunek 3.10. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows 7 — etap dziesiąty 13. Twoja sieć automatycznie zniknie w chwili, gdy rozłączą się wszyscy jej uczestnicy. Jeżeli sieć ad hoc została zainicjowana przez inny komputer, to użytkownik Win- dows 7 w celu nawiązania połączenia musi wykonać kroki, które opisałem poniżej. 1. Kliknij ikonę sieci widoczną na pasku Start w okolicy zegara systemowego (rysunek 3.11). Następnie na liście odszukaj sieć ad hoc, do której chcesz się podłączyć. Nazwę sieci możesz uzyskać od osoby, która ją zainicjowała. Kliknij nazwę sieci, a następnie przycisk Połącz. 2. Jeżeli sieć jest zabezpieczona hasłem, to zostaniesz poproszony o jego wpro- wadzenie. Hasło wpisz w polu widocznym na rysunku 3.12 i kliknij przycisk OK. Jeżeli masz do czynienia z niezabezpieczoną siecią, to pytanie o hasło się nie pojawi. 59 Wi-fi. domoWe Sieci bezPRzeWodoWe. ilustrowany przewodnik Rysunek 3.11. Podłączanie do sieci ad hoc z poziomu Windows 7 — etap pierwszy Rysunek 3.12. Podłączanie do sieci ad hoc z poziomu Windows 7 — etap drugi 3. Postęp łączenia z siecią będziesz mógł śledzić dzięki graficznemu wskaźni- kowi, który pojawi się na ekranie monitora (rysunek 3.13). Rysunek 3.13. Podłączanie do sieci ad hoc z poziomu Windows 7 — etap trzeci 60 Sieć typu ad hoc 4. Po nawiązaniu połączenia okno z rysunku 3.13 zniknie. Natomiast o tym, że połączyłeś się z siecią, możesz przekonać się ponownie, klikając ikonę sieci umieszczoną na pasku Start w okolicy zegara systemowego. Okno, które się pojawi, będzie zawierać informację o tym, do jakiej sieci się podłączyłeś (rysunek 3.14). Rysunek 3.14. Podłączanie do sieci ad hoc z poziomu Windows 7 — etap czwarty 5. Aby odłączyć się od sieci ad hoc, w oknie z rysunku 3.14 należy kliknąć na- zwę połączenia sieciowego, a następnie przycisk Rozłącz. Podłączanie się do sieci ad hoc w Windows Vista wygląda nieco inaczej, niż miało to miejsce w Windows 7. Dlatego poniżej pozwoliłem sobie zamieścić stosowny opis. 1. Kliknij ikonę sieci, która znajduje się na pasku Start w okolicy zegara (rysu- nek 3.15). Następnie w oknie, które się pojawi, wybierz opcję Połącz z siecią. Rysunek 3.15. Podłączanie do sieci ad hoc z poziomu Windows Vista — etap pierwszy 61 Wi-fi. domoWe Sieci bezPRzeWodoWe. ilustrowany przewodnik 2. Odszukaj na liście sieć ad hoc, do której chcesz się podłączyć, i kliknij ją. Swój wybór zatwierdź, klikając przycisk Połącz (rysunek 3.16). Rysunek 3.16. Podłączanie do sieci ad hoc z poziomu Windows Vista — etap drugi 3. Jeżeli sieć, do której chcesz się podłączyć, jest zabezpieczona, zostaniesz po- proszony o wpisanie hasła. Po wprowadzeniu odpowiednich danych kliknij przycisk Połącz. W przypadku sieci niezabezpieczonych nie pojawi się okno z rysunku 3.17. Rysunek 3.17. Podłączanie do sieci ad hoc z poziomu Windows Vista — etap trzeci 4. Postęp łączenia się z siecią będziesz mógł śledzić na ekranie monitora dzięki graficznemu wskaźnikowi, który jest widoczny na rysunku 3.18. 62 Sieć typu ad hoc Rysunek 3.18. Podłączanie do sieci ad hoc z poziomu Windows Vista — etap czwarty 5. Po nawiązaniu połączenia na ekranie monitora pojawi się stosowny komunikat (rysunek 3.19). Aby zamknąć okno komunikatu, kliknij przycisk Zamknij. Rysunek 3.19. Podłączanie do sieci ad hoc z poziomu Windows Vista — etap piąty 6. Klikając ikonę sieci w oknie, które widać na rysunku 3.20, zobaczysz swoją sieć, z którą właśnie się połączyłeś. 7. Aby odłączyć się od sieci ad hoc, po prostu kliknij ikonę sieci, która jest umieszczona na pasku Start w okolicy zegara systemowego, odszukaj na li- ście swoją sieć i kliknij ją. Następnie w oknie, które widać na rysunku 3.21, kliknij opcję Rozłącz, widoczną obok podstawowych parametrów Twojej sieci. 63 Wi-fi. domoWe Sieci bezPRzeWodoWe. ilustrowany przewodnik Rysunek 3.20. Podłączanie do sieci ad hoc z poziomu Windows Vista — etap szósty Rysunek 3.21. Odłączanie się od sieci ad hoc 64 Sieć typu ad hoc Sieć ad hoc w Windows XP Jeżeli jesteś użytkownikiem systemu Windows XP i zamierzasz, bazując na nim, korzystać z sieci ad hoc, to cała procedura konfiguracji wygląda nieco inaczej, niż miało to miejsce w nowszych wersjach okienek. Oczywiście efekt końcowy jest taki sam, ale droga dojścia do niego znacznie się różni od tego, co opisałem w po- przednich podrozdziałach. 1. Kliknij dwukrotnie ikonę sieci bezprzewodowych, widoczną na pasku Start w okolicy zegara (rysunek 3.22). Rysunek 3.22. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows XP — etap pierwszy 2. W oknie widocznym na rysunku 3.23 kliknij opcję Zmień ustawienia za- awansowane. Rysunek 3.23. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows XP — etap drugi 65 Wi-fi. domoWe Sieci bezPRzeWodoWe. ilustrowany przewodnik 3. W kolejnym nowym oknie (rysunek 3.24) przejdź do zakładki Sieci bezprze- wodowe i kliknij przycisk Dodaj. Rysunek 3.24. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows XP — etap trzeci 4. Istotne zmiany musisz wprowadzić w oknie, które jest widoczne na rysun- ku 3.25. a. W polu Nazwa sieci (SSID) wpisz nazwę tworzonej sieci. Nazwa będzie widoczna dla innych osób znajdujących się w Twoim sąsiedztwie i to na jej podstawie będzie można podłączyć się do utworzonej przez Ciebie sieci. b. W polu Uwierzytelnianie sieciowe ustaw opcję Otwarte. Dzięki temu stwo- rzysz sieć wolną od zabezpieczeń lub chronioną technologią WEP (odpo- wiednie ustawienia wprowadza się w polu Szyfrowanie danych). Możesz również wybrać jedną z opcji WPA, dzięki czemu sieć będzie dużo lepiej chroniona przed niepowołanym dostępem. Pamiętaj jednak, że rodzaj do- stępnego zabezpieczenia WPA zależy od bezprzewodowej karty sieciowej, jaką posiadasz. c. W polu Szyfrowanie danych wybierz opcję WEP lub Wyłączone. Pierw- sza z dostępnych opcji włączy zabezpieczenie sieci przed niepowołanym dostępem. Warto jednak mieć świadomość, że WEP jest dość słabym zabezpieczeniem i można je stosunkowo szybko złamać. Jeżeli w polu Uwierzytelnianie sieciowe ustawiłeś WPA, to w opcji Szyfrowanie danych dostępnymi ustawieniami będą TKIP lub AES. d. W polu Klucz sieciowy i Potwórz klucz sieciowy wprowadź hasło zabezpie- czające dostęp do swojej sieci. Pamiętaj, że oba pola nie będą dostępne, je- żeli dla opcji Uwierzytelnianie sieciowe wybrałeś ustawienie Otwarte, a dla pola Szyfrowanie danych ustawienie Wyłączone. 66 Sieć typu ad hoc e. Włącz opcję To jest sieć komputer-komputer (ad hoc), punkty dostępu bez- przewodowego nie są używane. f. Kliknij przycisk OK. Jeżeli tworzysz sieć bez zabezpieczeń, to w tej chwili na ekranie monitora zobaczysz informację o potencjalnych zagrożeniach. Aby kontynuować, musisz kliknąć przycisk Mimo to kontynuuj. Rysunek 3.25. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows XP — etap czwarty 5. W tej chwili na ekranie monitora pojawi się znowu okno z rysunku 3.24, z tą różnicą że w sekcji Sieci preferowane zobaczysz utworzoną właśnie sieć. Aby kontynuować, kliknij przycisk OK. 6. Kliknij ikonę sieci widoczną na pasku Start w okolicy zegara systemowego. Następnie w oknie widocznym na rysunku 3.26 odszukaj na liście swoją sieć ad hoc, zaznacz ją, a następnie zatwierdź wybór, klikając przycisk Połącz. 7. Twoja sieć ad hoc jest już gotowa na przyjęcie połączeń z innych kompu- terów. W tej chwili inni użytkownicy zobaczą Twoją sieć i będą mogli na- wiązać z nią połączenie. Jeżeli skorzystałeś z zabezpieczenia sieci, to nie zapomnij podać potencjalnym użytkownikom odpowiedniego hasła. 8. Aby zlikwidować sieć ad hoc, uruchom okno widoczne na rysunku 3.26, za- znacz swoją sieć i kliknij przycisk Rozłącz, który pojawi się w miejscu opisa- nego wcześniej przycisku Połącz. Chwilę po rozłączeniu Twoja sieć przesta- nie być widoczna dla innych komputerów. Skoro udało Ci się uruchomić własną sieć ad hoc, to teraz pora dowiedzieć się, jak posiadając Windows XP, możesz podpiąć się do istniejącej sieci. 67 Wi-fi. domoWe Sieci bezPRzeWodoWe. ilustrowany przewodnik Rysunek 3.26. Uruchamianie sieci ad hoc w Windows XP — etap piąty 1. Kliknij ikonę sieci widoczną na pasku Start w okolicy zegara systemowe- go. Następnie w oknie widocznym na rysunku 3.27 odszukaj sieć, do której chcesz się podłączyć, zaznacz ją i kliknij przycisk Połącz. 68 Sieć typu ad hoc Rysunek 3.27. Podłączanie się do sieci ad hoc z komputera z Windows XP — etap pierwszy 2. Jeżeli sieć jest zabezpieczona, to w tej chwili na ekranie Twojego monitora poja- wi się okno, w które musisz wpisać hasło (rysunek 3.28). Po wprowadzeniu da- nych kliknij przycisk Połącz i spokojnie poczekaj, aż cały proces się zakończy. Rysunek 3.28. Podłączanie się do sieci ad hoc z komputera z Windows XP — etap drugi 69 Wi-fi. domoWe Sieci bezPRzeWodoWe. ilustrowany przewodnik 3. Po zakończeniu nawiązywania połączenia w oknie widocznym na rysun- ku 3.29 obok nazwy sieci, z którą się połączyłeś, pojawi się dopisek Połączono. Rysunek 3.29. Podłączanie się do sieci ad hoc z komputera z Windows XP — etap trzeci 4. Aby odłączyć się od sieci, po prostu w oknie z rysunku 3.29 zaznacz sieć, a następnie kliknij przycisk Rozłącz. W przeciwieństwie do Windows Vista i Windows 7, po odłączeniu zewnętrz- nych komputerów sieć ad hoc będzie nadal widoczna aż do czasu, gdy na swoim komputerze sam się od niej odłączysz. Pamiętaj jednak, że odłączenie od sieci nie spowoduje zniknięcia na Twoim komputerze nazwy sieci w oknie z rysunku 3.29. Twoja sieć ad hoc będzie nieaktywna i niewidoczna dla zewnętrznych kompute- rów, pomimo że Ty sam będziesz ją dalej widział. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz łatwo w przyszłości ponownie aktywować sieć ad hoc i z niej skorzystać. Jeżeli jednak chcesz się definitywnie pozbyć identyfikatora sieci, musisz wykonać czynności, które doprowadzą Cię do okna widocznego na rysunku 3.30, a na- stępnie w sekcji Sieci preferowane zaznaczyć odpowiedni wpis na liście i kliknąć przycisk Usuń. Po wykonaniu czynności opisanych powyżej identyfikator sieci zniknie z okna widocznego na rysunku 3.29. 70 Sieć typu ad hoc Rysunek 3.30. Usuwanie definicji sieci ad hoc 71 WI-FI DOMOWE SIECI BEZPRZEWODOWE I L U S T R O W A N Y P R Z E W O D N I K C M Y CM MY CY CMY K Sieć komputerowa w dzisiejszych czasach jest jak telefon — nie sposób się bez niej obyć. Oczywiście dzięki podłączeniu do internetu oferuje znacznie rozleglejsze możliwości komunikacyjne, zapewnia także swobodę pracy czy zabawy w dowolnym czasie i miejscu. Przy tym korzystanie z sieci kompute- rowej pozwala na spore obniżenie kosztów użytkowania zarówno firmowego, jak i domowego sprzętu, na przykład faksów, drukarek i skanerów. Szczególnie atrakcyjna wydaje się sieć bezprze- wodowa, która nie wymaga żadnych dodatkowych kabli ciągnących się od biurka do biurka czy z pokoju do pokoju. B A R T Dzięki książce „Wi-Fi. Domowe sieci bezprzewodowe. Ilustrowany przewodnik” od podstaw poznasz wszystkie aspekty budowy własnej sieci bezprzewodowej — począwszy od wyboru sprzętu i poznania sposobów podłączania oraz konfigurowania urządzeń, a skończywszy na zabezpieczeniach komputerów pracujących w sieci. Ten podręcznik nauczy Cię konfigurować system operacyjny do pracy w sieci bezprzewodowej, udostępniać dane i sprzęt oraz podłączać lokalną sieć do internetu. Wszystkie te zagadnienia zilustrowane zostały praktycznymi przykładami do natychmia- stowego zastosowania w domu lub małym biurze. D A N O W S K O S Z I WADY I ZALETY PRZEWODOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ BUDOWA SIECI BEZPRZEWODOWEJ RODZAJE SPRZĘTU SIECIOWEGO SZYBKIE POŁĄCZENIE KOMPUTERÓW BEZ ACCESS POINTA WŁASNA SIEĆ Z PUNKTEM DOSTĘPOWYM ZABEZPIECZENIE SIECI PODŁĄCZENIE LOKALNEJ SIECI DO INTERNETU PRACA W SIECI ZOSTAŃ ADMINISTRATOREM SAMODZIELNIE ZBUDOWANEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ 22,90 5 4 0 5 W I - F I D O M O W E S E C I I B E Z P R Z E W O D O W E JAK WYBRAĆ SPRZĘT POTRZEBNY DO BUDOWY WŁASNEJ SIECI? JAK SKONFIGUROWAĆ SYSTEM OPERACYJNY DO PRACY W SIECI BEZPRZEWODOWEJ? JAK SKUTECZNIE ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO SIECI? WI-FI DOMOWE SIECI BEZPRZEWODOWE BARTOSZ DANOWSKI BONUS!!! DODATKOWE ROZDZIAŁY NA FTP
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wi-Fi. Domowe sieci bezprzewodowe. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: