Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 019329 23379304 na godz. na dobę w sumie
Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych - książka
Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych - książka
Autor: , , Liczba stron: 520
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-921-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> sieci bezprzewodowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sieci bezprzewodowe stają się coraz popularniejsze. Wszędzie tam, gdzie instalowanie okablowania jest nieopłacalne, niemożliwe lub po prostu niewygodne, możemy zastosować technologie bezprzewodowe. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń umożliwiających szybkie i proste stworzenie sieci bezprzewodowej. Jednak sieć bezprzewodowa jest bardziej niż tradycyjna sieć 'przewodowa' narażona na ataki hakerów. Oczywiście istnieją mechanizmy zabezpieczania takich sieci, lecz wykorzystanie ich wymaga poznania nie tylko ich możliwości, ale także technik stosowanych przez osoby włamujące się do sieci.

'Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych' to książka opisująca wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych. Czytając ją, dowiesz się, jakich sposobów używają hakerzy włamując się do sieci, i nauczysz się zapobiegać ich atakom. Zbadasz słabe punkty sieci bezprzewodowej, wykorzystując do tego celu zestaw opisanych w książce narzędzi, i zaimplementujesz mechanizmy obrony sieci. Poznasz też sposoby wykrywania włamań do sieci bezprzewodowej i systemy, jakie możesz wykorzystać do 'namierzenia' hakerów.

Poznaj sposoby działania hakerów i zbuduj mechanizmy, dzięki którym Twoja sieć bezprzewodowa będzie bezpieczna.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych Autorzy: Andrew Vladimirov, Konstantin V. Gavrilenko,Andrei A. Mikhailovsky T³umaczenie: Rafal Szpoton, Witold Zio³o ISBN: 83-7361-921-6 Tytu³ orygina³u: Wi-Foo: The Secrets of Wireless Hacking Format: B5, stron: 520 Sieci bezprzewodowe staj¹ siê coraz popularniejsze. Wszêdzie tam, gdzie instalowanie okablowania jest nieop³acalne, niemo¿liwe lub po prostu niewygodne, mo¿emy zastosowaæ technologie bezprzewodowe. Na rynku dostêpnych jest wiele urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych szybkie i proste stworzenie sieci bezprzewodowej. Jednak sieæ bezprzewodowa jest bardziej ni¿ tradycyjna sieæ „przewodowa” nara¿ona na ataki hakerów. Oczywiœcie istniej¹ mechanizmy zabezpieczania takich sieci, lecz wykorzystanie ich wymaga poznania nie tylko ich mo¿liwoœci, ale tak¿e technik stosowanych przez osoby w³amuj¹ce siê do sieci. „Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych” to ksi¹¿ka opisuj¹ca wszystkie zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñstwem sieci bezprzewodowych. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, jakich sposobów u¿ywaj¹ hakerzy w³amuj¹c siê do sieci, i nauczysz siê zapobiegaæ ich atakom. Zbadasz s³abe punkty sieci bezprzewodowej, wykorzystuj¹c do tego celu zestaw opisanych w ksi¹¿ce narzêdzi, i zaimplementujesz mechanizmy obrony sieci. Poznasz te¿ sposoby wykrywania w³amañ do sieci bezprzewodowej i systemy, jakie mo¿esz wykorzystaæ do „namierzenia” hakerów. (cid:129) Osprzêt sieciowy i konfiguracja sieci (cid:129) Wykrywanie sieci bezprzewodowych (cid:129) Narzêdzia do ³amania hase³ (cid:129) Techniki w³amañ do sieci (cid:129) Za³o¿enia polityki bezpieczeñstwa w sieciach bezprzewodowych (cid:129) Kryptografia i szyfrowanie informacji (cid:129) Metody uwierzytelniania u¿ytkowników sieci (cid:129) Bezprzewodowe sieci VPN (cid:129) Systemy wykrywania intruzów w sieciach bezprzewodowych Poznaj sposoby dzia³ania hakerów i zbuduj mechanizmy, dziêki którym Twoja sieæ bezprzewodowa bêdzie bezpieczna. Spis treści O Autorach ..................................................................................... 11 Wstęp ............................................................................................ 13 Rozdział 1. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych w praktyce ........................ 21 Dlaczego skupiamy się na bezpieczeństwie sieci 802.11? .............................................. 22 Smutna rzeczywistość: szeroko otwarte sieci 802.11 wokół nas ....................................... 25 Przyszłość bezpieczeństwa sieci 802.11 — czy aby na pewno taka jasna? ............................ 26 Podsumowanie ............................................................................................................... 28 Rozdział 2. W stanie oblężenia ......................................................................... 29 Dlaczego ktoś czyha na Twoją bezprzewodową sieć? .................................................... 29 Kim są bezprzewodowi krakerzy? .................................................................................. 32 Potencjalne cele: korporacje, małe firmy, sieci domowe ................................................ 34 Sam sobie celem: testy penetracyjne jako pierwsza linia obrony ................................... 37 Podsumowanie ............................................................................................................... 39 Rozdział 3. Przygotowanie sprzętu. Urządzenia sieci 802.11 .............................. 41 Palmtopy a laptopy ......................................................................................................... 41 Karty bezprzewodowe PCMCIA i CF ............................................................................ 43 Wybór lub ocena chipsetu karty sieciowej klienta ................................................... 43 Anteny ............................................................................................................................ 52 Wzmacniacze antenowe ................................................................................................. 55 Kable i złącza antenowe ................................................................................................. 55 Podsumowanie ............................................................................................................... 56 Rozdział 4. Uruchomienie sprzętu. Sterowniki i narzędzia sieci 802.11 ............... 57 Systemy operacyjne, oprogramowanie otwarte i oprogramowanie zamknięte ............... 57 Chipsety, sterowniki i polecenia ..................................................................................... 58 Uruchomienie karty sieciowej w systemach Linux i BSD ....................................... 59 Poprawna konfiguracja kart bezprzewodowych ............................................................. 67 Narzędzia Linux Wireless Extensions ...................................................................... 67 Narzędzia linux-wlan-ng .......................................................................................... 74 Konfigurowanie kart Cisco Aironet ......................................................................... 76 Konfigurowanie kart bezprzewodowych w systemach BSD .................................... 79 Podsumowanie ............................................................................................................... 80 Rozdział 5. Polowanie na sieci oraz prowadzenie rekonesansu ........................... 81 Wykrywanie sieci bezprzewodowych za pomocą skanowania aktywnego .................... 82 Narzędzia wykrywania sieci oraz analizy ruchu działające w trybie monitorowania ..... 85 Kismet ...................................................................................................................... 85 Wellenreiter .............................................................................................................. 94 4 Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych Airtraf ....................................................................................................................... 94 Gtkskan .................................................................................................................... 97 Airfart ....................................................................................................................... 97 Mognet ..................................................................................................................... 98 WifiScanner ............................................................................................................. 99 Inne programy i skrypty wiersza poleceń ............................................................... 101 Narzędzia wykrywania sieci oraz rejestrowania ruchu dla systemów BSD ........... 106 Narzędzia korzystające z programu iwlist z opcją scan ................................................ 109 Narzędzia mierzące natężenie sygnału radiowego ....................................................... 111 Podsumowanie ............................................................................................................. 113 Rozdział 6. Budowanie arsenału. Narzędzia specjalistyczne .............................. 115 Narzędzia służące do łamania szyfrów ......................................................................... 116 Narzędzia łamiące zabezpieczenie WEP ................................................................ 117 Narzędzia wykradające klucze WEP przechowywane w komputerach .................. 123 Narzędzia wprowadzające do sieci ruch umożliwiający szybsze złamanie zabezpieczenia WEP ............................................................................................ 124 Narzędzia atakujące systemy uwierzytelniania 802.1x .............................................. 125 Narzędzia służące do generowania ramek sieci bezprzewodowych ............................. 127 AirJack ................................................................................................................... 128 File2air ................................................................................................................... 130 Libwlan .................................................................................................................. 131 FakeAP ................................................................................................................... 133 Void11 ................................................................................................................... 134 Wnet ....................................................................................................................... 135 Wprowadzanie do sieci zaszyfrowanego ruchu za pomocą programu Wepwedgie ........ 137 Narzędzia do zarządzania punktami dostępowymi ....................................................... 141 Podsumowanie ............................................................................................................. 144 Rozdział 7. Planowanie ataku ......................................................................... 145 Zestaw urządzeń i narzędzi .......................................................................................... 145 Szukanie śladów sieci ................................................................................................... 147 Rodzaje i planowanie rekonesansu ............................................................................... 149 Planowanie czasu ataku i oszczędzanie baterii ............................................................. 152 Ukrywanie się podczas prowadzenia testów penetracyjnych ....................................... 153 Czynności wykonywane podczas ataku ........................................................................ 154 Podsumowanie ............................................................................................................. 155 Rozdział 8. Włamanie ..................................................................................... 157 Najłatwiejszy sposób włamania .................................................................................... 157 Niski płot do przeskoczenia: odkrycie identyfikatora ESSID Zrób to sam. Wykorzystanie fałszywych punktów dostępowych w testach penetracyjnych ............................................................... 173 Niewielka skuteczność — ataki man in the middle na warstwę fizyczną ............... 178 Bezprzewodowy phishing: połączone ataki man in the middle .............................. 179 oraz ominięcie filtrów adresów MAC i filtrów protokołów ...................................... 159 Zerwanie słabej kłódki: różne sposoby łamania zabezpieczenia WEP ......................... 162 Siłowe ataki na WEP .............................................................................................. 163 Atak FMS ............................................................................................................... 164 Udoskonalony atak FMS ........................................................................................ 165 Zerwanie słabej kłódki w mniej trywialny sposób: przyśpieszanie łamania WEP przez wprowadzanie ruchu do sieci ........................................................................... 169 Kilka spostrzeżeń związanych z łamaniem zabezpieczenia WEP ................................ 169 Nowe zagrożenie: łamanie zabezpieczenia TKIP ......................................................... 170 Podstępne ramki: ataki man in the middle oraz fałszywe punkty dostępowe ............... 172 Spis treści 5 Włamanie do zabezpieczonego sejfu ............................................................................ 180 Wyważenie drzwi: ataki na systemy uwierzytelniania ........................................... 181 Wejście w tunel: ataki na sieci VPN ...................................................................... 185 Ostatnia deska ratunku: bezprzewodowe ataki DoS ..................................................... 191 Ataki na warstwę fizyczną, czyli zagłuszanie ........................................................ 191 Zasypywanie sieci ramkami zrywającymi skojarzenie i uwierzytelnienie ............. 192 Atak za pomocą sfałszowanych i zmodyfikowanych ramek żądania uwierzytelnienia ..................................................................................... 193 Wypełnienie buforów punktu dostępowego ........................................................... 193 Usuwanie ramek ..................................................................................................... 194 Ataki DoS wykorzystujące podstawowe mechanizmy sieci bezprzewodowych .... 194 Ataki na implementacje 802.11i ............................................................................. 195 Podsumowanie ............................................................................................................. 195 Rozdział 9. Łupienie i plądrowanie. Nieprzyjaciel wewnątrz .............................. 197 Krok 1. Analiza ruchu sieciowego ............................................................................... 198 Ramki 802.11 ......................................................................................................... 198 Transmisje otwartym tekstem oraz protokoły uwierzytelniające ........................... 198 Protokoły sieciowe o znanych lukach w bezpieczeństwie ...................................... 201 Protokoły DHCP, routingu oraz protokoły zapewniające odporność bram na awarie ....201 Dane protokołów Syslog oraz NTP ........................................................................ 202 Protokoły, których w ogóle nie powinno być w sieci ............................................. 203 Krok 2. Połączenie się z siecią WLAN i wykrycie snifferów ....................................... 203 Krok 3. Pasywna identyfikacja komputerów i systemów operacyjnych ....................... 205 Krok 4. Wykrycie i wykorzystanie luk w komputerach sieci bezprzewodowych .......... 207 Krok 5. Atak na sieć kablową ....................................................................................... 209 Krok 6. Badanie filtrowania na wyjściu z sieci bezprzewodowej do kablowej ............ 214 Podsumowanie ............................................................................................................. 216 Rozdział 10. Budowanie twierdzy. Wprowadzenie do obrony sieci bezprzewodowych ................................................. 217 Polityka bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Fundamentalne założenia .............. 217 Dopuszczanie, rejestracja, aktualizacja oraz monitorowanie urządzeń .................. 218 Szkolenie oraz odpowiedzialność użytkowników .................................................. 218 Bezpieczeństwo fizyczne ....................................................................................... 219 Bezpieczeństwo warstwy fizycznej ........................................................................ 219 Budowa i konfiguracja sieci ................................................................................... 219 Środki profilaktyczne ............................................................................................. 219 Monitorowanie sieci oraz reakcja na incydent ....................................................... 220 Audyty bezpieczeństwa sieci ................................................................................. 220 Podstawy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych w warstwie pierwszej .................. 221 Stosowanie zabezpieczenia WEP, zamkniętych ESSID, filtrowania MAC oraz przekazywania SSH .......................................................................................... 224 Bezpieczne miejsce dla sieci bezprzewodowej a sieci wirtualne .................................. 226 Zwiększenie bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych za pomocą przełączników Catalyst oraz punktów dostępowych Aironet firmy Cisco .................................. 227 Wzmocniona brama bezprzewodowa oparta na systemie Linux .................................. 230 Firmowe rozszerzenia mechanizmu WEP ....................................................................... 236 Nowa nadzieja: standardy 802.11i oraz WPA .............................................................. 238 Wystawienie straży. Protokół 802.1x ..................................................................... 239 Załatanie dziury. Mechanizmy TKIP i CCMP ....................................................... 241 Podsumowanie ............................................................................................................. 243 6 Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych Rozdział 11. Podstawy kryptografii. Szyfry symetryczne ..................................... 245 Podstawy kryptografii oraz steganografii ..................................................................... 246 Tryby działania oraz struktury nowoczesnych szyfrów ................................................ 252 Klasyczny przykład: analiza algorytmu DES ......................................................... 252 Reguła Kerckhoffa oraz tajność szyfru .................................................................. 255 Elementarz 802.11i: szyfr wspomagający inny szyfr ............................................. 257 Podstawy trybów działania szyfrów ....................................................................... 260 Bit po bicie: szyfry strumieniowe oraz bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych ........ 263 Dążenie do AES ........................................................................................................... 265 AES (Rijndael) ....................................................................................................... 268 MARS .................................................................................................................... 271 RC6 ........................................................................................................................ 272 Twofish .................................................................................................................. 274 Serpent ................................................................................................................... 277 Pomiędzy DES a AES. Popularne szyfry okresu przejściowego .................................. 280 3DES ...................................................................................................................... 280 Blowfish ................................................................................................................. 280 IDEA ...................................................................................................................... 282 Wybór szyfru symetrycznego odpowiedniego dla potrzeb sieci komputerowej lub programu ............................................................................................................. 285 Podsumowanie ............................................................................................................. 289 Rozdział 12. Ochrona spójności danych kryptograficznych, wymiana kluczy oraz mechanizmy uwierzytelniania użytkowników ........................... 291 Kryptograficzne funkcje mieszające ............................................................................. 292 Szczegółowa analiza przykładu standardowej jednokierunkowej funkcji mieszającej .....293 Funkcje mieszające, ich osiągi i HMAC-i .................................................................... 296 MIC — słabszy, ale szybszy .................................................................................. 297 Kryptografia asymetryczna — prawdziwa bestia ......................................................... 300 Przykłady szyfrów asymetrycznych: ElGamal, RSA oraz krzywe eliptyczne (ang. Elliptic Curves) ........................................................................................... 301 Praktyczne wykorzystanie kryptografii asymetrycznej: dystrybucja klucza, uwierzytelnianie i podpisy cyfrowe ....................................................................... 304 Podsumowanie ............................................................................................................. 307 Rozdział 13. Bramy fortecy. Uwierzytelnianie użytkownika a bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych ..................................... 309 Protokół RADIUS ........................................................................................................ 309 Podstawy modelu AAA .......................................................................................... 310 Podstawy protokołu RADIUS ................................................................................ 311 Właściwości protokołu RADIUS ........................................................................... 311 Formaty pakietów .................................................................................................. 312 Rodzaje pakietów ................................................................................................... 313 Instalacja programu FreeRADIUS ............................................................................... 313 Konfiguracja .......................................................................................................... 315 Rozliczanie użytkowników .......................................................................................... 319 Luki w protokole RADIUS .......................................................................................... 320 Atak z wykorzystaniem ciągu uwierzytelniającego z odpowiedzi ......................... 320 Atak na współdzielony sekret w oparciu o atrybut hasła ........................................ 321 Atak w oparciu o hasło użytkownika ..................................................................... 321 Ataki w oparciu o ciąg uwierzytelniający żądania ................................................. 321 Powtórzenie odpowiedzi serwera ........................................................................... 321 Problemy ze współdzielonym sekretem ................................................................. 322 Spis treści 7 Inne narzędzia współpracujące z protokołem RADIUS ............................................... 322 802.1x: brama do bezprzewodowej fortecy .................................................................. 323 Podstawy protokołu EAP-TLS ............................................................................... 324 Integracja z serwerem FreeRADIUS ...................................................................... 327 Klienty ................................................................................................................... 329 Przykład konfiguracji punktu dostępowego: Orinoco AP-2000 ............................. 334 LDAP ........................................................................................................................... 335 Podstawy ................................................................................................................ 335 Instalacja OpenLDAP ............................................................................................ 338 Konfiguracja OpenLDAP ....................................................................................... 340 Testowanie LDAP .................................................................................................. 343 Wypełnianie bazy danych LDAP ........................................................................... 345 Centralizowanie uwierzytelniania za pomocą LDAP ............................................. 347 Użytkownicy mobilni a LDAP ............................................................................... 352 Narzędzia związane z LDAP .................................................................................. 353 NoCat — alternatywna metoda bezprzewodowego uwierzytelniania użytkowników ......356 Instalacja i konfiguracja bramki NoCat .................................................................. 357 Instalacja i konfiguracja serwera uwierzytelniania ................................................. 358 Podsumowanie ............................................................................................................. 359 Rozdział 14. Ochrona fal radiowych. Tworzenie bezprzewodowych sieci VPN ....... 361 Co skłania do instalacji VPN? ...................................................................................... 363 Przegląd topologii VPN z perspektywy rozwiązań bezprzewodowych ........................ 364 Połączenie sieci z siecią ......................................................................................... 364 Połączenie serwera z siecią .................................................................................... 365 Połączenie serwera z serwerem .............................................................................. 366 Gwiazda ................................................................................................................. 367 Krata ...................................................................................................................... 368 Popularne protokoły VPN oraz protokoły tunelujące ................................................... 369 IPSec ...................................................................................................................... 369 PPTP ...................................................................................................................... 369 GRE ....................................................................................................................... 370 L2TP ...................................................................................................................... 370 Alternatywne implementacje VPN ............................................................................... 371 cIPe ........................................................................................................................ 371 OpenVPN ............................................................................................................... 371 VTun ...................................................................................................................... 372 Protokoły IPSec — przegląd trybów oraz podstawy działania ..................................... 372 Skojarzenia zabezpieczeń ....................................................................................... 373 AH .......................................................................................................................... 373 ESP ........................................................................................................................ 375 Kompresja IP ......................................................................................................... 376 Protokół zarządzania oraz wymiany kluczy IPSec ................................................. 376 IKE ......................................................................................................................... 376 Doskonałe utajnienie przekazywania ..................................................................... 379 Wykrywanie martwych partnerów ......................................................................... 379 Utrudnienia w stosowaniu IPSec ............................................................................ 379 Szyfrowanie oportunistyczne ................................................................................. 379 Tworzenie osiągalnych rozwiązań VPN IPSec przy użyciu FreeS/WAN .................... 380 Kompilacja FreeS/WAN ........................................................................................ 380 Konfiguracja FreeS/WAN ...................................................................................... 385 Ustawienia dla topologii VPN połączenia sieci z siecią ......................................... 389 Ustawienia dla topologii VPN połączenia serwera z siecią .................................... 391 8 Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych Konfiguracja klienta w systemie Windows 2000 ................................................... 393 Konfiguracja klienta IPSec w systemie Windows 2000 ......................................... 397 Podsumowanie ............................................................................................................. 405 Rozdział 15. Kontrwywiad — bezprzewodowe systemy IDS ................................ 407 Klasyfikacja podejrzanych zdarzeń w sieci WLAN ..................................................... 409 1. Zdarzenia w fizycznej warstwie RF ................................................................... 409 2. Zdarzenia dotyczące ramek zarządzających i kontrolnych ................................. 409 3. Zdarzenia dotyczące ramek 802.1x/EAP ............................................................ 410 4. Zdarzenia związane z WEP ................................................................................ 411 5. Zdarzenia dotyczące ogólnego strumienia połączeń i ruchu .............................. 411 6. Inne zdarzenia .................................................................................................... 411 Przykłady i analiza popularnych sygnatur ataków bezprzewodowych .................................. 412 Uruchomić radary! Wdrażanie rozwiązań bezprzewodowych systemów IDS w sieci WLAN .......................................................................................................... 417 Komercyjne bezprzewodowe systemy IDS ............................................................ 418 Ustawianie i konfiguracja bezprzewodowych systemów IDS typu open source .... 419 Kilka uwag dotyczących konstruowania sensorów DIY bezprzewodowych systemów IDS ....................................................................... 422 Podsumowanie ............................................................................................................. 426 Posłowie ....................................................................................................................... 426 Dodatek A Tabela konwersji decybel – wat ..................................................... 427 Dodatek B Urządzenia bezprzewodowe zgodne ze standardem 802.11 ............. 431 Dodatek C Charakterystyka promieniowania anten ......................................... 437 Anteny dookólne .................................................................................................... 437 Anteny półkierunkowe ........................................................................................... 438 Anteny kierunkowe ................................................................................................ 440 Dodatek D Dokumentacja narzędzi dla sieci bezprzewodowych ........................ 443 1. Iwconfig ................................................................................................................... 443 Parametry ............................................................................................................... 444 Wyświetlane informacje ......................................................................................... 449 2. Iwpriv ....................................................................................................................... 450 Parametry ............................................................................................................... 450 Wyświetlane informacje ......................................................................................... 451 3. Iwlist ......................................................................................................................... 451 Parametry ............................................................................................................... 452 4. Wicontrol .................................................................................................................. 453 Parametry ............................................................................................................... 454 5. Ancontrol .................................................................................................................. 458 Parametry ............................................................................................................... 459 Dodatek E Zanik sygnału w zależności od typu przeszkody ............................. 467 Dodatek F Znaki naznaczonego dostępu ........................................................ 469 Znaki oryginalne .......................................................................................................... 469 Proponowane nowe znaki ............................................................................................. 470 Dodatek G Szablon czynności testowych do kontroli penetracji sieci bezprzewodowej .................................................... 471 Szablon czynności testowych do kontroli bezpieczeństwa oraz stabilności sieci bezprzewodowej opracowany przez firmę Arhont ............................................ 471 1. Cel przeprowadzenia kontroli ................................................................................... 471 2. Wywiad wstępny ...................................................................................................... 472 Spis treści 9 3. Przegląd instalacji sieci bezprzewodowej ................................................................. 472 4. Istniejące zabezpieczenia sieci ................................................................................. 475 5. Wykryte problemy (anomalie) w badanej sieci ........................................................ 478 6. Procedura testowa penetracji sieci bezprzewodowej ................................................ 482 7. Ostateczne zalecenia ................................................................................................. 486 Dodatek H Domyślne identyfikatory SSID dla niektórych popularnych produktów 802.11 ........................................................ 487 Słownik ........................................................................................ 491 Skorowidz ..................................................................................... 503 Rozdział 7. Planowanie ataku Planując inteligentnie, można pokrzyżować komuś wszystkie zamiary. Wang Xi Większość książek o bezpieczeństwie systemów informatycznych po zaprezentowaniu listy dostępnych narzędzi i poleceń nagle się urywa. To tak jakby wypić rano dobrą kawę i nic więcej już tego dnia nie zrobić. Nie wystarczy bowiem sama znajomość podstaw działania sieci bezprzewodowych oraz użycia narzędzi służących do odkrywa- nia punktów dostępowych, rejestrowania ruchu sieciowego, łamania kluczy WEP i tym podobnych. Co więcej, taka wiedza lokuje jej posiadacza na poziomie „skryptowych dzieciaków”, a przecież specjalista bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych powinien znajdować się na o wiele wyższym poziomie i powinien wiedzieć, jak działają wyko- rzystywane protokoły oraz jak przeprowadza się znane ataki (co powoli odkrywamy przed Tobą w tej książce). Poza tym specjalista bezpieczeństwa musi dysponować dro- biazgowo przygotowanym planem testów penetracyjnych, uwzględniającym wszystkie cechy interesującej go sieci. Zestaw urządzeń i narzędzi Do tego momentu powinieneś już zdążyć przygotować cały zestaw urządzeń i narzędzi oraz przetestować go w swojej laboratoryjnej sieci WLAN po to, żeby zgodnie z po- tężnymi prawami Murphy’ego nie zostać niczym zaskoczony podczas pracy u klienta (a mogą Cię zaskoczyć nieobsługiwane symbole ujawniające się podczas ładowania modułów, niezgodność wersji usług kart sieciowych, uszkodzone pigtaile i tym podob- ne przykrości). Jeżeli podchodzisz poważnie do swojej pracy, w skład Twojego zestawu wchodzą na- stępujące urządzenia i narzędzia: 146 Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych 1. Laptop z podwójnym gniazdem kart PCMCIA i z zainstalowanym oraz poprawnie skonfigurowanym systemem Linux lub BSD (lub z oboma tymi systemami). 2. Kilka kart bezprzewodowych PCMCIA o różnych chipsetach wyposażonych w złącza anten zewnętrznych, a wśród nich: (cid:141) Karta Cisco Aironet służąca do wykrywania sieci bezprzewodowych oraz do rejestrowania i analizowania ruchu wielu kanałów radiowych jednocześnie. (cid:141) Karta z układem Prism służąca do łamania zabezpieczenia WEP (w tym do przyśpieszania tej czynności przez wprowadzenie do sieci dodatkowego ruchu), prowadzenia ataków DoS za pomocą programów FakeAP, Wnet lub AirJack, prowadzenia za pomocą sterowników HostAP i drugiej karty z układem Prism ataków man in the middle w warstwie pierwszej, prowadzenia za pomocą programu AirJack i karty z układem Hermes ataków man in the middle w warstwie drugiej lub prowadzenia za pomocą programu Wnet i drugiej karty z układem Prism ataków man in the middle w warstwie drugiej na platformie OpenBSD. (cid:141) Karta z układem Hermes przeznaczona do łamania zabezpieczenia WEP (z wyjątkiem metod wymagających wprowadzania do sieci zaszyfrowanego ruchu) oraz do prowadzenia za pomocą programu AirJack i karty z układem Prism ataków man in the middle w warstwie drugiej. (cid:141) Karta z układem Atheros przeznaczona do badania bezpieczeństwa sieci 802.11a. 3. Co najmniej dwie anteny zewnętrzne (dookólna i kierunkowa o dużym zysku) wraz z odpowiednimi złączami i być może stojakiem do ich mocowania. 4. Wybrane narzędzia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych, za pomocą których można wykonać następujące zadania: (cid:141) Wykrywanie sieci oraz rejestrowanie ruchu w trybie RFMON. (cid:141) Dekodowanie i analiza ruchu bezprzewodowego. (cid:141) Łamanie zabezpieczenia WEP i jeżeli trzeba, siłowe łamanie zabezpieczenia 802.1x. (cid:141) Generowanie i wprowadzanie do sieci ramek warstwy drugiej. (cid:141) Skonfigurowanie co najmniej jednej karty sieciowej jako fałszywego punktu dostępowego. 5. Wybrane narzędzia bezpieczeństwa sieci niezwiązane wyłącznie z sieciami bezprzewodowymi (powiemy o nich więcej w rozdziale 9.). Poza tym w zestawie mogą znaleźć się dodatkowo: (cid:141) Odbiornik GPS podłączony do portu szeregowego laptopa. (cid:141) Palmtop z uruchomionym programem Kismet lub Wellenreiter oraz z jakimś programem mierzącym natężenie sygnału. (cid:141) Dodatkowe anteny, szczególnie anteny kierunkowe. Rozdział 7. ♦ Planowanie ataku 147 (cid:141) Zapasowe baterie. (cid:141) Jeden lub więcej wzmacniaczy. (cid:141) Nierzucające się w oczy urządzenie bezprzewodowe służące do testowania mechanizmów wykrywania sieci bezprzewodowych oraz do testowania bezpieczeństwa fizycznego. Najlepiej nadaje się do tego celu interfejs sieci 802.11 w postaci urządzenia USB, które można szybko i dyskretnie podłączyć do jednego z serwerów lub komputerów audytowanej firmy. (cid:141) Mapy terenu (elektroniczne lub papierowe). (cid:141) Lornetka (do wykrywania anten na dachach i tym podobnych). (cid:141) Środek transportu (samochód, rower, łódka, samolot, zeppelin lub balon na ogrzane powietrze). Przed wyruszeniem w teren sprawdź w warunkach laboratoryjnych, czy możesz prze- chwytywać ruch, dekodować ramki, łamać zabezpieczenie WEP oraz wprowadzać do sieci własne ramki (przechwyć je, aby się przekonać). Zwróć szczególną uwagę na złącza anten i na to, co się z nimi dzieje podczas zmiany położenia anten. Jeżeli jesteś pewien, że wszystko działa tak jak powinno i tak również będzie działać w terenie, mo- żesz przejść do następnej fazy. Faza ta nie obejmuje jeszcze jeżdżenia, chodzenia, żeglo- wania ani latania wokół testowanego obiektu z wystającymi antenami, wymaga natomiast myślenia i dostępu do serwisu Google. Szukanie śladów sieci Zacznij od gruntownych poszukiwań w internecie informacji na temat interesującego Cię obszaru lub firmy. Nigdy nie lekceważ siły serwisu Google. Być może obszar z interesującymi Cię sieciami WLAN został już zbadany przez kogoś wcześniej, a wy- niki tych badań znalazły się na jakiejś stronie WWW, na liście dyskusyjnej lub w blogu. Istnieje mnóstwo społeczności sieci bezprzewodowych, które publikują w internecie informacje na temat publicznych i domowych sieci bezprzewodowych znajdujących się w najbliższej okolicy. Przykładem tego rodzaju publikacji może być strona http:// www.consume.net. Na rysunku 7.1 przedstawiliśmy zaczerpniętą z tej strony mapę sieci WLAN w centrum Londynu (zapewniamy Cię, że w tym rejonie działa znacznie więcej sieci bezprzewodowych, niż to pokazano na rysunku). Interesującym miejscem poświę- conym sieciom bezprzewodowym w Stanach Zjednoczonych, zawierającym informacje o wielu społecznościach, jest strona http://www.cybergeography.org/atlas/wireless.html. Jednak największe i najbardziej szczegółowe listy społeczności sieci bezprzewodowych z całego świata można znaleźć w serwisie WiGLE (http://www.wigle.net) zawierają- cym informacje o ponad milionie sieci WLAN na całym świecie oraz na stronie http://www.personaltelco.net/index.cgi/WirelessCommunities. Przeglądając te listy, na pewno znajdziesz jakąś sieć działającą w interesującym Cię rejonie. Poza informa- cjami na temat sieci bezprzewodowych możesz znaleźć w internecie również infor- macje o występujących na danym obszarze zakłóceniach radiowych, na przykład po- wodowanych przez działające w pobliżu nadajniki mikrofalowe, wielkie kompleksy przemysłowe i tym podobne. 148 Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych Rysunek 7.1. Sieci publiczne w centralnym Londynie według informacji z serwisu Consume.net Celem tych poszukiwań jest uzyskanie jak największych ilości informacji na temat inte- resującego obiektu, w tym jego sieci bezprzewodowych oraz kablowych. Opisywana procedura szukania śladów sieci jest nierozłączną częścią wszystkich testów penetra- cyjnych, bez względu na to, jakiego rodzaju sieci dotyczą. Dobrze by było, gdyby po- szukiwania dały odpowiedź na następujące pytania: Czy sieć bezprzewodowa jest do- stępna z internetu? Jaka jest jej topologia? Jaka jest wielkość sieci? Jakie protokoły są w niej wykorzystywane? Jakie jednostki organizacyjne firmy z niej korzystają? Kto skonfigurował sieć? Kto jest jej administratorem? Czy osoba ta jest znana w środowi- sku sieciowym? Czy posiada certyfikaty związane z sieciami bezprzewodowymi? Czy zasłużyła sobie na nie? Czy osoba ta kiedykolwiek zadawała w jakichkolwiek grupach dyskusyjnych pytania, komentowała albo udzielała porad? Będziesz zdziwiony, kiedy odkryjesz, ile informacji o interesującej Cię sieci można zdobyć. Oczywiście powinie- neś wykorzystać również wszystkie informacje o sieci, jakie uzyskasz od kierownic- twa oraz administracji firmy, i nigdy nie rezygnuj z nadarzającej się okazji uzyskania informacji, których Ci nie udzielono, za pomocą metod socjotechnicznych. By korzy- stać z socjotechniki, wcale nie musisz być drugim Kevinem Mitnickiem. Możesz po prostu skorzystać z porad dotyczących wykorzystania metod socjotechniki dostępnych pod adresem http://packetstormsecurity.nl/docs/social-engineering/. Zawsze przy tym posługuj się rozsądkiem i dostosowuj się do sytuacji. Rozdział 7. ♦ Planowanie ataku 149 Rodzaje i planowanie rekonesansu Kiedy faza gromadzenia informacji jest już zakończona, pora wybrać sposób przepro- wadzenia rekonesansu w terenie. Istnieje kilka możliwości prowadzenia rekonesansu: (cid:141) Warwalking — czyli rekonesans prowadzony na piechotę, (cid:141) Warcycling — czyli rekonesans prowadzony na rowerze, (cid:141) Wardriving — czyli rekonesans prowadzony z samochodu, (cid:141) Warclimbing — czyli rekonesans prowadzony na dużej wysokości. Każda z wymienionych taktyk rekonesansu ma swoje wady i zalety. Prowadząc rekone- sans na piechotę, nie obejmiesz zbyt wielkiego obszaru, ale za to zgromadzisz wiele danych. By sprawdzić natężenie sygnału, możesz zatrzymać się w dowolnym miejscu, możesz analizować ruch sieciowy na bieżąco, możesz próbować łączyć się z siecią, prowadzić atak DoS lub atak man in the middle i tym podobne. Poza tym masz moż- liwość wypatrzenia: (cid:141) lokalizacji i rodzajów anten, (cid:141) zewnętrznych punktów dostępowych, (cid:141) informacji „Zakaz korzystania z urządzeń Bluetooth” oraz „Zakaz korzystania z telefonów bezprzewodowych”, (cid:141) symboli sieci (znaków warchalking). Obecność oznaczeń „Zakaz korzystania z urządzeń Bluetooth” i temu podobnych jest czytelnym sygnałem, że administrator sieci rozumie problem zakłóceń i próbuje mu za- pobiec. Symbole sieci nanoszone są na chodnikach lub murach i ścianach i służą do identyfikowania najbliższych punktów dostępowych. Znajomość symboli sieci jest nie- odzowna, a zapoznać się z nimi można na stronie http://www.warchalking.org. Pewną liczbę symboli sieci umieściliśmy w dodatku F. W różnych rejonach to samo znacze- nie mogą mieć różne symbole. Istnieje nawet symbol oznaczający sieci FHSS. Nie mo- żesz zatem zakładać, że korzystając z sieci niezgodnych z 802.11 DSSS, takich jak 802.11 FHSS czy HomeRF, pozbędziesz się problemu włamywaczy. Skoro sieci te mają własne symbole, oznacza to, że ktoś ich poszukuje. Nie zdziwimy się, gdy na ulicach pojawią się wkrótce nowe symbole, takie jak „Sieć Bluetooth”, „Łącze punkt-punkt nie 802.11” albo też „WLAN WEPPlus”, „802.1x w użyciu, wykorzystywany EAP to…”, „Sieć z protokołem 802.11i”, „TKIP”, „TurboCell” i tym podobne. Warwalking ma oczywiste wady — musisz nieść cały sprzęt (szczególny problem sta- nowią anteny), jesteś ograniczony czasem pracy baterii laptopa lub palmtopa oraz liczbą zapasowych baterii, które możesz zabrać. Mało prawdopodobne jest, byś podczas tego rekonesansu mógł skorzystać z anteny kierunkowej albo ze wzmacniacza. Ważne jest również narażenie sprzętu. Laptopy nie lubią deszczu, podobnie jak złącza anten, które po zamoknięciu wykazują większe tłumienie utrzymujące się również po wyschnięciu, a powodem jest pojawiająca się korozja. 150 Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych Rekonesans prowadzony z samochodu nie naraża tak sprzętu na czynniki zewnętrzne, a poza tym można korzystać z dodatkowego źródła zasilania w postaci akumulatora sa- mochodowego czy prądnicy. Poruszając się samochodem, można odkryć wszystkie sie- ci występujące na interesującym terenie i nie ma przy tym znaczenia prędkość, z jaką się poruszasz, gdyż ramki Beacon wysyłane są co 10 milisekund i nie sposób mijając sieć WLAN, przegapić którąś z nich. Oczywiście jeżeli nie jedziesz bardzo wolno, nie uda Ci się zgromadzić zbyt wiele ruchu, a obserwowanie i analizowanie pakietów oraz przeprowadzanie ataków jest utrudnione, chyba że zdołasz zaparkować w odpowiednim miejscu, co może się nie udać w centrum dużego miasta czy na terenach prywatnych. Również w przypadku rekonesansu prowadzonego za pomocą samochodu stajemy przed problemem z anteną. Aby wyeliminować duże tłumienie sygnału powodowane przez karoserię samochodu, antena powinna być wystawiona na zewnątrz. Pamiętaj, że już zwykła szyba samochodowa wnosi tłumienie o wartości 2 dB. Oczywiście umiesz- czenie anteny na zewnątrz samochodu oznacza konieczność użycia kabla antenowego z dodatkowymi złączami. W typowym zestawie wykorzystywanym do tego rekonesan- su musi znaleźć się montowana na podstawce magnetycznej antena dookólna na płasz- czyźnie masy o zysku około 5 dBi oraz cienki kabel, taki jaki stosowany jest w pigtailach, który możne wnosić większe tłumienie, niż wynosi zysk anteny dookólnej zamocowa- nej na dachu samochodu. Zastosowanie na dachu jakiegoś lepszego uchwytu jest już nie lada wyzwaniem technicznym, a i tak nie będziesz mógł skorzystać z anteny kierun- kowej, chyba że podróżując kabrioletem. Z tych powodów rekonesans terenu będzie musiał być prowadzony częściowo z samochodu, a częściowo na piechotę. Rekonesans prowadzony na rowerze jest czymś pośrednim między obiema zaprezen- towanymi metodami. W jego przypadku jesteś ograniczony pojemnością baterii, warun- kami atmosferycznymi i niewielką prędkością, ale za to uda Ci się zebrać całkiem sporo ruchu sieciowego, nie siedzisz w metalowej klatce, możesz zatrzymać się gdziekolwiek i nikt nie zabroni Ci podwiesić sobie do ramienia anteny dookólnej o dużym zysku. Użycie anteny kierunkowej podczas jazdy na rowerze nie ma żadnego sensu, bo i bez tego ręce masz zbyt zajęte. Nie możesz również wpisywać żadnych poleceń. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku rekonesansu prowadzonego na rowerze jest monitorowa- nie ruchu i natężenia sygnału za pomocą palmtopa umocowanego do kierownicy. Terminem warclimbing określamy w firmie Arhont odkrywanie, analizowanie i pene- trowanie sieci bezprzewodowych z punktu znajdującego się na dużej wysokości. Po co wspinać się i szukać sieci wysoko, skoro podchodzą one pod same drzwi? Latem 2002 ro- ku z wierzchołka wieży Cabot Tower w Bristolu (zobacz rysunek 7.2) odkryliśmy za pomocą anteny o zysku 19 dBi 32 sieci, a za pomocą anteny Yagi o zysku 15 dBi poło- wę tej liczby. Niektóre z tych sieci działały w Bath, a nawet wzdłuż granicy z Walią, co jest naprawdę dużą odległością! Nawet za pomocą anteny dookólnej 12 dBi mogliśmy odkryć około tuzina sieci działających w tamtym rejonie. Jesteśmy pewni, że od tam- tego czasu liczba tych sieci jeszcze wzrosła. Tego rodzaju rekonesans można prowadzić z dachu wysokiego budynku, wierzchołka wzgórza czy z pokoju na najwyższym piętrze dogodnie usytuowanego hotelu, z którego zdeterminowany napastnik może przez dzień lub dwa prowadzić atak na sieć bez- przewodową wybranej firmy. Zalety tej metody prowadzenia rekonesansu to stabilna pozycja, duży zasięg oraz dobra jakość łącza uzyskiwanego w przypadku czystej ścieżki Rozdział 7. ♦ Planowanie ataku 151 Rysunek 7.2. Wieża Cabot Tower w Bristolu w Wielkiej Brytanii za pomocą silnie kierunkowej anteny. Oczywiście żeby skorzystać z tej metody, w po- bliżu interesującej nas sieci muszą znajdować się odpowiednio wysoko położone miej- sca, a najlepszym z nich będzie to, w którym sygnał interesującej nas sieci będzie jak największy. Wcześniejsze odnalezienie wszystkich takich miejsc w sprawdzanym ob- szarze stanowi duże ułatwienie, na przykład w przypadku potrzeby zlokalizowania za pomocą metody triangulacji położenia napastnika wyposażonego w antenę o dużym zy- sku, przekonanego o swojej nieuchwytności, coś jak Borys z filmu Golden Eye. Nie będziemy się tu zajmować innymi, bardziej egzotycznymi metodami wykrywania sieci bezprzewodowych, takimi jak choćby warflying, czyli rekonesans prowadzony z powietrza, gdyż jak słusznie zauważył ktoś w serwisie Slashdot, „jak z wysokości 4 tysięcy metrów oznaczyć istnienie sieci kredą na murze?”. Z pewnością z takiej wy- sokości można wykrywać sieci, ale przechwycenie choćby jednego pakietu danych moż- na nazwać szczęściem. Mimo to planujemy podróż balonem na rozgrzane powietrze z dobrą anteną kierunkową, będzie to coś między warclimbingiem a warcyclingiem. Planując rekonesans w terenie oraz w dalszej perspektywie testy penetracyjne, powinie- neś uwzględnić informacje, które być może uzyskałeś już w fazie zbierania danych, na przykład informacje o otoczeniu interesującego Cię miejsca czy o położeniu sieci: (cid:141) Na których piętrach budynku znajdują się punkty dostępowe lub anteny? (cid:141) Gdzie znajdują się anteny zainstalowane na masztach? (cid:141) Jakie są największe przeszkody terenowe? (cid:141) Z jakiego materiału wykonane są ściany budynku? (cid:141) Jak grube są ściany? (Ich tłumienie wyznaczysz, korzystając z dodatku E). (cid:141) Czy wykorzystywane są anteny kierunkowe przenikające przeszkody? (cid:141) Czy teren chroniony jest fizycznie? Gdzie znajdują się strażnicy i kamery telewizji przemysłowej? 152 Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych Planowanie czasu ataku i oszczędzanie baterii Inną bardzo ważną częścią planowania testów penetracyjnych jest zaplanowanie czasu ich przeprowadzenia oraz czasu ich trwania. Czas prowadzenia testów powinien zostać uzgodniony z klientem choćby po to, by przeprowadzane testy zakłócające (takie jak na przykład badanie odporności sieci na atak DoS) nie zakłóciły normalnej pracy firmy. Jednak niektóre testy bezpieczeństwa, takie jak na przykład rekonesans czy łamanie za- bezpieczenia WEP, należy przeprowadzić w czasie największego wykorzystania sieci WLAN. W tym celu należy ustalić wcześniej, o której godzinie użytkownicy zaczy- nają korzystać z badanej sieci i kiedy przypada szczyt jej wykorzystania. Informacja ta pomoże nie tylko w złamaniu zabezpieczenia WEP (pamiętaj, że im więcej uda Ci się zgromadzić danych, tym lepiej), ale również w atakach prowadzonych po rozszyfro- waniu klucza WEP, polegających na zbieraniu danych uwierzytelniających użytkowni- ków. Tego rodzaju ataki są niezbędne do udowodnienia kierownictwu firmy potencjal- nych konsekwencji naruszenia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej oraz konieczności zabezpieczania sieci WLAN w sposób podobny do zabezpieczania połączeń WAN re- alizowanych za pośrednictwem sieci publicznych. Zagadnieniem ściśle związanym z planowaniem czasu przeprowadzania testów pene- tracyjnych jest problem użycia baterii oraz oszacowania pozostałego czasu pracy baterii. W tym celu należy odpowiedzieć na dwa pytania: ile czasu będą trwały zaplanowane testy oraz czy wykorzystywana bateria wystarczy na ten czas? Jednym z najbardziej czasochłonnych procesów testów penetracyjnych jest łamanie zabezpieczenia WEP, a kiedy chce się je przyśpieszyć wywołując w sieci dodatkowy ruch, wysyłanie go pociąga za sobą większe zużycie energii z baterii. Dlatego w sytuacji rzeczywistego włamywania się do sieci wprowadzanie do niej dodatkowego ruchu jest narzędziem obosiecznym, przynajmniej wówczas, gdy kraker nie dysponuje dodatkowym źródłem zasilania, na przykład możliwością skorzystania z akumulatora samochodu. Prowadząc testy penetracyjne, zazwyczaj będziesz mógł skorzystać z gniazdka elektrycznego, choć nie należy przyjmować tego za pewnik. Najlepszy test penetracyjny to taki, który jest przeprowadzany w identycznych warunkach, w jakich kraker przeprowadza atak, a żad- na firma nie zezwoli (a przynajmniej nie powinna zezwolić) włączyć krakerowi lapto- pa do swojego gniazdka (nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by kraker podłączył się do gniazdka w pubie czy restauracji po drugiej stronie ulicy). Aby skutecznie oszczędzać baterię w terenie, wystarczy przedsięwziąć kilka prostych środków. Należy zacząć od zatrzymania wszystkich niepotrzebnych usług (my pozo- stawiamy jedynie serwer syslog). Nie korzystaj z systemu X Windows ani innego gra- ficznego systemu użytkownika, który dosłownie pożera energię baterii! Złóż laptop, co spowoduje wyłączenie ekranu. Jeżeli to możliwe, zmniejsz moc nadawania karty sie- ciowej do minimum (można to zrobić w przypadku kart Cisco Aironet i kilku innych kart PCMCIA). Przekonaliśmy się, że gdy normalnie laptop pracował na bateriach niecałe dwie godziny, to po zastosowaniu tych zaleceń czas pracy na bateriach z uru- chomionym programem Kismet i tcpdump wydłużył się do ponad dwóch i pół godziny. Zastanów się, czy nie można przenieść wszystkich danych do pamięci RAM i tak skon- figurować dysku, by wyłączał się automatycznie po kilku chwilach nieaktywności. Rozdział 7. ♦ Planowanie ataku 153 Większość nowoczesnych laptopów wyposażona jest w dużą ilość pamięci RAM, która starcza do przechowania przechwyconych pakietów. Nie zapomnij jednak przy tym, że pamięć ta jest ulotna, więc oszczędź trochę energii na zapisanie danych z pamięci na dysk po skończeniu pracy lub na chwilę przed wyczerpaniem się baterii. Wszystkie czyn- ności wykonuj za pomocą wiersza poleceń — oszczędzisz czas, baterię, a poza tym nauczysz się szybciej pisać. Zwiększ swoją wydajność, przygotowując sobie wcześniej odpowiednie skrypty lub zrób sobie listę wykorzystywanych poleceń, z której będziesz je mógł kopiować i wklejać w wierszu poleceń, jeżeli trzeba zmieniając tylko wartość adresów IP, MAC czy kanałów DSSS. Jak już informowaliśmy wcześniej, nie stosuj skanowania aktywnego, gdy nie jest ono niezbędne (na przykład do testowania sygnatur systemu IDS). Zalety wynikające z przestrzegania wymienionych tu zaleceń to kolejne argumenty za użyciem do testowania bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych któregoś z systemów uniksowych. Ukrywanie się podczas prowadzenia testów penetracyjnych Ostatnim zagadnieniem, które należy wziąć pod uwagę, planując prowadzenie testów penetracyjnych sieci bezprzewodowych, jest pozostawanie w ukryciu. W niektórych sy- tuacjach, na przykład podczas testowania jakości wykorzystywanego systemu IDS, na- leży zadbać o wysoki poziom ukrycia. Ukrycie testów sieci bezprzewodowych można osiągnąć na kilka sposobów: (cid:141) przez unikanie skanowania aktywnego, (cid:141) przez użycie anten o silnej kierunkowości, (cid:141) przez zmniejszenie podczas przechwytywania ruchu mocy nadawania, (cid:141) przez inteligentne fałszowanie adresu MAC, (cid:141) przez usunięcie z kodu narzędzia wykorzystywanego do prowadzenia ataku charakterystycznych dla niego sygnatur (patrz rozdział 15.), (cid:141) przez prowadzenie ataków DoS, których zadaniem jest uniemożliwienie działania sensorom IDS (patrz rozdział 8.). Oczywiście w przypadku prowadzenia ataków na sieć już po skojarzeniu się z nią nale- ży również zastosować środki ochrony przed wykryciem przez systemy IDS naszych działań w warstwach trzeciej i wyższych (powiemy o tym w rozdziale 9.). Panuj nad sondami! Karty Cisco Aironet mogą wysyłać ramki Probe Request, działając w trybie RFMON. Chociaż problem ten został rozwiązany w modułach Aironet do- starczanych z jądrami systemu Linux, począwszy od wersji 2.4.22, może on pozostać nierozwiązanym w innych systemach operacyjnych. Poza tym może okazać się, że wciąż korzystasz ze starszej wersji jądra. 154 Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych Czynności wykonywane podczas ataku Z naszych doświadczeń wynika, że dobrze przemyślany profesjonalny atak na sieć bez- przewodową powinien przebiegać według następującego schematu: 1. Zdobycie informacji o sieci oraz jej zasięgu poprzez poszukiwania w internecie, przez kontakty osobiste oraz za pomocą socjotechniki. Nigdy nie należy lekceważyć takich źródeł informacji jak serwis Google i zawsze należy pamiętać, że najsłabszym ogniwem są i zawsze będą ludzie. 2. Zaplanowanie metodologii rekonesansu oraz testów, jakim należy poddać sieć. 3. Zgromadzenie, przygotowanie, skonfigurowanie i sprawdzenie urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania zadań zaplanowanych w punkcie 2. 4. Przeprowadzenie rekonesansu w celu określenia zasięgu sieci oraz pomierzenia natężenia sygnału (w tym celu najpierw należy się posłużyć anteną dookólną, następnie anteną kierunkową i na koniec antenami o wysokiej kierunkowości). Znalezienie odpowiednich miejsc, z których można przeprowadzić atak w pozycji stacjonarnej. Czynnikami, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze takiego miejsca, są: bezpośrednia widoczności celu ataku, wartość natężenia sygnału oraz wartość SNR, możliwość fizycznego ukrycia się (widoczność miejsca z atakowanego obiektu, dostęp do tego miejsca służb ochrony atakowanego obiektu, znalezienie się w zasięgu kamer telewizji przemysłowej), wygoda napastnika rozumiana jako możliwość dogodnego umiejscowienia komputera i zainstalowania anteny oraz bezpieczeństwo fizyczne (unikanie miejsc, w których można być narażonym na utratę drogiego sprzętu). 5. Analiza dostępnego ruchu w celu uzyskania odpowiedzi na kilka pytań. Czy ruch jest szyfrowany? Jak mocno obciążona jest sieć? Które ramki zarządzania i kontrolowania sieci są dostępne i ile z nich można uzyskać informacji? Czy widoczne są oczywiste problemy sieci, takie jak duży poziom zakłóceń, nakładanie się kanałów, częsta utrata połączeń objawiająca się wysyłaniem przez komputery dużej liczby ramek Probe Request? 6. Próba uniknięcia wykrytych środków bezpieczeństwa. Obejmuje to omijanie filtrowania adresów MAC oraz filtrowania pakietów, odkrycie identyfikatorów ESSID w sieciach zamkniętych, złamanie zabezpieczenia WEP, a także uniknięcie środków bezpieczeństwa działających w wyższych warstwach sieciowych, takich jak filtrowanie ruchu w bramie bezprzewodowej, uwierzytelnianie wykorzystujące serwer RADIUS czy też stosowanie połączeń VPN. 7. Połączenie się z siecią bezprzewodową, a następnie wykrycie bramy prowadzącej do internetu albo wykrycie routera brzegowego, wykrycie tradycyjnych i bezprzewodowych sensorów IDS, komputera lub komputerów prowadzących centralny rejestr zdarzeń oraz innych komputerów w sieciach bezprzewodowej i kablowej. 8. Pasywne gromadzenie informacji o odkrytych komputerach oraz przeanalizowanie bezpieczeństwa protokołów wykorzystywanych w sieci bezprzewodowej oraz połączonej z nią sieci kablowej. Rozdział 7. ♦ Planowanie ataku 155 9. Aktywne badanie interesujących komputerów, a następnie przeprowadzanie na nie ataków mających na celu uzyskanie uprawnień administracyjnych (root, administrator, tryb enable). 10. Połączenie się z internetem lub z innymi sieciami równorzędnymi za pośrednictwem wykrytej bramy, a następnie wykonanie próby pobierania i umieszczania tam plików. Przetestuj tę procedurę, a być może zauważysz, że skuteczność Twoich testów pene- tracyjnych sieci bezprzewodowych bardzo się poprawiła, choć może nie użyłeś żadnych innych narzędzi ponad te, które już stosujesz. Na zakończenie proponujemy Ci zapoznanie się ze znajdującą się w dodatku G uszczu- ploną wersją szablonu audytu bezpieczeństwa i stanu sieci bezprzewodowej, który wy- korzystujemy w firmie Arhont w swojej codziennej działalności. W dodatku znajdź część szablonu poświęconą testom penetracyjnym i przeczytaj, na co należy zwracać uwagę podczas rekonesansu. Uzyskasz w ten sposób dodatkowe informacje przydatne Ci podczas planowania prawidłowego audytu sieci bezprzewodowych. Niektóre punkty tego szablonu mogą nie być dla Ciebie jeszcze zrozumiałe, ale zostaną wyjaśnione w dalszej części książki. Jeżeli wcześniej sam przygotowałeś podobny szablon, jeste- śmy otwarci na wszystkie propozycje, które mogłyby udoskonalić nasz. Podsumowanie Planowanie i dokumentowanie ataku jest tak samo ważne jak zgromadzenie niezbęd- nych urządzeń i narzędzi. Skuteczne planowanie oszczędza czas oraz wysiłek, odkrywa ważne informacje jeszcze przed rozpoczęciem właściwego audytu oraz zmniejsza praw- dopodobieństwo wydarzenia się podczas audytu przykrych niespodzianek (na przykład wyczerpania się baterii podczas skanowania sieci). „Bitwę powinno się wygrać jesz- cze przed jej rozpoczęciem” — Sun Tzu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wi-Foo. Sekrety bezprzewodowych sieci komputerowych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: