Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00236 002930 21512728 na godz. na dobę w sumie
Wiara. Siła napędowa sukcesu - książka
Wiara. Siła napędowa sukcesu - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7707-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> sekret
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wiara, nadzieja, szczęście!

 

Ludzie dzielą się na dwie grupy. Jedni (tych jest więcej) kierują się w życiu strachem. Drudzy (niestety w mniejszości) odnajdują motywację do działania w wewnętrznej odwadze. Odwadze stymulowanej wiarą — w siebie, w innych, w powodzenie podejmowanych przedsięwzięć, w siłę wyższą. Jak myślisz, która grupa jest w życiu szczęśliwsza? Kto ma szansę przeżyć swój czas tak, by na końcu drogi móc powiedzieć: „Tak, żyłem w sposób, w jaki chciałem, i osiągnąłem tyle, na ile było mnie stać”? I najważniejsze pytanie: do której grupy sam chcesz należeć? W jaki sposób masz zamiar radzić sobie z narastającym stresem, obawami oraz niepewnością — stałymi towarzyszami ludzkiej egzystencji?

 

„Wiara” to słowo, które posiada wiele znaczeń, ale w przypadku każdego z nich w grę wchodzi umiejętność uwierzenia w coś — w siłę lub siły, których funkcjonowanie nie podlega Twojej kontroli, chociaż możesz skorzystać z tego „czegoś”, by osiągnąć pozytywne, konstruktywne oraz zapewniające postęp rezultaty. To właśnie wiara w swojej najprostszej postaci jest przyczyną, dla której otwierasz rano oczy i rozpoczynasz kolejny poranek, okazując gotowość do zmierzenia się z wyzwaniami codzienności. Wiara to swoiste źródło zaopatrujące nas w dobra, dzięki któremu wszystko staje się możliwe.

(z książki)

Joe Vitale, słynny „Mr Fire” i bohater filmu Secret, wprowadzi Cię w świat wiary i udowodni, że wierzyć znaczy móc. Joe pisze lekkim, przystępnym językiem i okrasza swoją opowieść licznymi historiami wziętymi z życia, budząc w czytelnikach potrzebę zmiany na lepsze.

Uwierz mu i rozpocznij podróż ku szczęściu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Faith Tłumaczenie: Krzysztof Krzyżanowski ISBN: 978-83-246-7707-8 Copyright © 2013 Faith, Dr. Joe Vitale Published by BurmanBooks Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any process – electronic, photocopying, recording, or otherwise – without the prior written consent of BurmanBooks Inc. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/wiaras Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Podzi(cid:164)kowania Wst(cid:164)p ROZDZIA(cid:146) 1. ROZDZIA(cid:146) 2. ROZDZIA(cid:146) 3. ROZDZIA(cid:146) 4. ROZDZIA(cid:146) 5. ROZDZIA(cid:146) 6. Wiara Uwierz w siebie Uwierz w innych Wiara w szerszy (cid:314)wiat Wiara w si(cid:167)(cid:163) wy(cid:343)sz(cid:159) (cid:242)wicz swoj(cid:159) wiar(cid:163) Muzyka stworzona przez doktora Joego Vitalego Inne ksi(cid:160)(cid:347)ki doktora Joego Vitalego (cid:346)yciorys 7 9 13 29 51 75 97 117 131 132 136 5 Kup książkęPoleć książkę 6 The Awakening Course Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 1. Wiara Je(cid:321)li chcesz by(cid:250) realist(cid:167), musisz wierzy(cid:250) w cuda. — Henry Christopher Bailey 13 Kup książkęPoleć książkę 14 Wiara. Si(cid:239)a nap(cid:218)dowa sukcesu J e(cid:352)eli przepowiednie Majów by(cid:175)y trafne, data publikacji tej ksi(cid:167)(cid:352)ki przypadnie na czas, w którym nie b(cid:171)dzie ju(cid:352) nikogo, kto móg(cid:175)by j(cid:167) przeczyta(cid:250). Znany nam (cid:321)wiat powinien dobiec kresu tu(cid:352) przed publi- kacj(cid:167) tego tytu(cid:175)u w 2013 roku, a wi(cid:171)c ju(cid:352) samo pisanie tej ksi(cid:167)(cid:352)ki by(cid:175)o aktem wiary. Musia(cid:175)em uwierzy(cid:250), (cid:352)e warto podj(cid:167)(cid:250) prac(cid:171) dzi(cid:321), gdy(cid:352) jutro b(cid:171)dzie ona mia(cid:175)a jak(cid:167)(cid:321) warto(cid:321)(cid:250). Chocia(cid:352) powy(cid:352)sze s(cid:175)owa pokazuj(cid:167), (cid:352)e nie traktuj(cid:171) zbyt powa(cid:352)nie proroctw o nadchodz(cid:167)cej zag(cid:175)adzie, przekaz tego fragmentu jest ca(cid:175)- kiem serio. Dzisiejszy (cid:321)wiat pe(cid:175)en jest przepowiedni wieszcz(cid:167)cych zbli(cid:352)aj(cid:167)cy si(cid:171) koniec cywilizacji, nie brakuje w nim tak(cid:352)e pesymistów oraz cynizmu osi(cid:167)gaj(cid:167)cego niespotykane rozmiary i obejmuj(cid:167)cego wszelkie mo(cid:352)liwe zagadnienia. Z drugiej strony w naszym otoczeniu znajduje si(cid:171) mnóstwo niewykorzystanego potencja(cid:175)u, a wiara stanowi narz(cid:171)dzie, które umo(cid:352)liwia dotarcie do tych zasobów i zrobienie z nich u(cid:352)ytku. 14 Kup książkęPoleć książkę Wiara 15 Wiara „Wiara” to s(cid:175)owo, które posiada wiele znacze(cid:302), ale w przypadku ka(cid:352)- dego z nich w gr(cid:171) wchodzi umiej(cid:171)tno(cid:321)(cid:250) uwierzenia w co(cid:321) — w si(cid:175)(cid:171) lub si(cid:175)y, których funkcjonowanie nie podlega Twojej kontroli, chocia(cid:352) mo(cid:352)esz skorzysta(cid:250) z tego „czego(cid:321)”, by osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250) pozytywne, konstruk- tywne oraz zapewniaj(cid:167)ce post(cid:171)p rezultaty. To w(cid:175)a(cid:321)nie wiara w swojej najprostszej postaci jest przyczyn(cid:167), dla której otwierasz rano oczy i roz- poczynasz kolejny poranek, okazuj(cid:167)c gotowo(cid:321)(cid:250) do zmierzenia si(cid:171) z wy- zwaniami codzienno(cid:321)ci. Wiara to zaopatruj(cid:167)ce nas w dobra swoiste (cid:350)ród(cid:175)o, dzi(cid:171)ki któremu wszystko staje si(cid:171) mo(cid:352)liwe. Wiara nie jest li tylko czym(cid:321) „istotnym”. Ona jest niezb(cid:170)dna... W ró(cid:352)nych religiach s(cid:175)owo „wiara” mo(cid:352)e przybiera(cid:250) okre(cid:321)lone zna- czenia i odcienie, nie musisz jednak spogl(cid:167)da(cid:250) na ten termin z punktu widzenia jakiejkolwiek kultury czy przekona(cid:302) religijnych. To poj(cid:171)cie wykraczaj(cid:167)ce poza granice pa(cid:302)stw i systemów filozoficznych — to istotny element ludzkiego istnienia. Nosz(cid:171) sygnet, który powsta(cid:175) dwa i pó(cid:175) tysi(cid:167)ca lat temu. Pier(cid:321)cie(cid:302) ten wykonany jest z litego z(cid:175)ota, po- chodzi ze staro(cid:352)ytnego Rzymu i widnieje na nim (cid:175)aci(cid:302)skie s(cid:175)owo Fidem Kup książkęPoleć książkę 16 Wiara. Si(cid:239)a nap(cid:218)dowa sukcesu — czyli „Wiar(cid:171)”. Nosz(cid:171) go od siedmiu lat, czerpi(cid:167)c inspiracj(cid:171) z tego staro(cid:352)ytnego motta oraz faktu, (cid:352)e mam za sob(cid:167) tak liczne grono po- przedników. Na kolejnych stronach tej ksi(cid:167)(cid:352)ki zauwa(cid:352)ysz cytaty, któ- rymi okrasi(cid:175)em ten tekst niczym kucharz dodaj(cid:167)cy przyprawy do smacz- nego dania. U(cid:352)y(cid:175)em tych sentencji, by ukaza(cid:250) poj(cid:171)cie wiary oraz zwi(cid:167)zane z ni(cid:167) przemy(cid:321)lenia, jakie prezentowali liczni pisarze i my(cid:321)liciele wy- wodz(cid:167)cy si(cid:171) z rozmaitych epok czy nacji. Tak naprawd(cid:171) wszystkie kultury (cid:321)wiata wykszta(cid:175)ci(cid:175)y systemy prze- kona(cid:302) opieraj(cid:167)ce si(cid:171) na wierze. Potrzebujemy jej (zarówno jako zbio- rowo(cid:321)(cid:250), jak i pojedyncze jednostki) po to, by zwyczajnie dawa(cid:250) sobie rad(cid:171). To oczywiste, (cid:352)e (cid:321)wiat oraz rz(cid:167)dz(cid:167)ce nim si(cid:175)y znajduj(cid:167) si(cid:171) poza nasz(cid:167) kontrol(cid:167) i nigdy nie zdo(cid:175)amy w pe(cid:175)ni ich ujarzmi(cid:250) — wiara sta- nowi wi(cid:171)c most rozpi(cid:171)ty ponad owymi nieznanymi czynnikami, most kieruj(cid:167)cy nas ku przysz(cid:175)o(cid:321)ci, której nie potrafimy przewidzie(cid:250). Ujmuj(cid:167)c to pro(cid:321)ciej (cid:650) to w(cid:175)a(cid:321)nie dzi(cid:171)ki wierze kontynuujemy zmagania z co- dzienno(cid:321)ci(cid:167), znajdujemy si(cid:175)y pozwalaj(cid:167)ce nam przebrn(cid:167)(cid:250) przez ka(cid:352)dy kolejny dzie(cid:302) i jeste(cid:321)my w stanie tworzy(cid:250) plany na przysz(cid:175)o(cid:321)(cid:250). Zanim ludzko(cid:321)(cid:250) zrozumia(cid:175)a prawa natury oraz zasady, wed(cid:175)ug których porusza si(cid:171) ksi(cid:171)(cid:352)yc, planety oraz gwiazdy, to wiara pozwala(cid:175)a naszym przodkom zasypia(cid:250) wieczorem z pewno(cid:321)ci(cid:167), (cid:352)e kolejnego ranka przywita ich s(cid:175)o(cid:302)ce, pory roku nadal b(cid:171)d(cid:167) si(cid:171) zmienia(cid:250), gleba oraz deszcz dostarcz(cid:167) ro(cid:321)linno(cid:321)ci elementów od(cid:352)ywczych, a (cid:352)ycie b(cid:171)dzie mog(cid:175)o toczy(cid:250) si(cid:171) swoim dotychczasowym torem. Mo(cid:352)emy teraz u(cid:321)mie- cha(cid:250) si(cid:171) na my(cid:321)l o naiwno(cid:321)ci staro(cid:352)ytnych kultur, w których sk(cid:175)adano bogom ofiary w intencji dobrych zbiorów lub owocnego sezonu desz- czowego, ale zastanówmy si(cid:171) — czy(cid:352) nie zamienili(cid:321)my naszych wie- rze(cid:302) w (cid:352)yczliwe bóstwa s(cid:175)o(cid:302)ca i deszczu na wiar(cid:171) w nauk(cid:171)? To prawda, (cid:352)e mamy teraz okazj(cid:171), by podeprze(cid:250) si(cid:171) opublikowanymi wynikami bada(cid:302) oraz zabezpieczeniami gwarantowanymi przez fachow(cid:167) wiedz(cid:171). Takie podej(cid:321)cie jest w naszym przekonaniu du(cid:352)o bardziej wiarygodne i zrozumia(cid:175)e ni(cid:352) to, co traktujemy dzi(cid:321) jako „(cid:321)lep(cid:167) wiar(cid:171)” w magi(cid:171) zna- chorów czy te(cid:352) tajemnicze obrz(cid:171)dy odprawiane przez wioskowych Kup książkęPoleć książkę Wiara 17 m(cid:171)drców. Zwró(cid:250)my jednak uwag(cid:171) na to, (cid:352)e nasze zaufanie do nauki równie(cid:352) opiera si(cid:171) na wierze — zaufaniu do instytucji i procesów, które utrzymuj(cid:167) w mocy owe zasady naukowe. Jest to wiara w to, (cid:352)e stworzone przez nas systemy dzia(cid:175)aj(cid:167) zgodnie z naszymi zamierzeniami i tak naprawd(cid:171) same gwarantuj(cid:167) solidno(cid:321)(cid:250) uzyskiwanych wyników. Wiara jest istotna nie tylko w (cid:352)yciu ka(cid:352)dej jednostki i naszej co- dziennej egzystencji — na tym samym przekonaniu opiera si(cid:171) równie(cid:352) funkcjonowanie spo(cid:175)ecze(cid:302)stwa. Rasa ludzka rozwin(cid:171)(cid:175)a si(cid:171) dzi(cid:171)ki umie- j(cid:171)tno(cid:321)ci wspó(cid:175)dzia(cid:175)ania, a ta wspó(cid:175)praca bazuje w(cid:175)a(cid:321)nie na wierze. Ka(cid:352)da osoba zajmuje si(cid:171) swoj(cid:167) cz(cid:171)(cid:321)ci(cid:167) dzia(cid:175)a(cid:302), ufaj(cid:167)c, (cid:352)e wszyscy inni post(cid:171)puj(cid:167) dok(cid:175)adnie tak samo, dzi(cid:171)ki czemu uda si(cid:171) stworzy(cid:250) podstawy, na których opiera si(cid:171) istnienie i funkcjonowanie spo(cid:175)ecze(cid:302)stwa. Takie dzia(cid:175)anie obejmuje wiar(cid:171) w to, (cid:352)e spo(cid:175)ecze(cid:302)stwo i jego struktury maj(cid:167) na celu dobro ogó(cid:175)u. To w(cid:175)a(cid:321)nie ten czynnik — nasza zbiorowa ufno(cid:321)(cid:250) w spo(cid:175)ecze(cid:302)- stwo i jego instytucje — sprawia, (cid:352)e w naszych czasach tak trudno jest zachowa(cid:250) wiar(cid:171). Je(cid:352)eli spojrzymy na polityków, ludzi (cid:321)wiata biznesu oraz ca(cid:175)(cid:167) struktur(cid:171) wspó(cid:175)czesnego uprzemys(cid:175)owionego i skompute- ryzowanego (cid:321)wiata, zauwa(cid:352)ymy, (cid:352)e szczególnie ostatnie dziesi(cid:171)ciole- cie obfitowa(cid:175)o w momenty, kiedy to filary dzisiejszego spo(cid:175)ecze(cid:302)stwa upada(cid:175)y w spektakularny sposób, a zaufanie i szacunek zast(cid:171)powane by(cid:175)y przez podejrzliwo(cid:321)(cid:250) czy te(cid:352) cyniczne wr(cid:171)cz lekcewa(cid:352)enie. Rynek finansowy prze(cid:352)y(cid:175) w 2008 roku za(cid:175)amanie, a po up(cid:175)ywie kilku lat skom- promitowane wcze(cid:321)niej systemy finansowe, banki oraz innego rodzaju instytucje zdaj(cid:167) si(cid:171) gromadzi(cid:250) fundusze, podczas gdy coraz wi(cid:171)cej osób traci prac(cid:171). Cz(cid:171)sto docieraj(cid:167) do nas informacje o politykach czy biznesmenach, którzy trwoni(cid:167) pieni(cid:167)dze z naszych podatków na skan- daliczne romanse oraz nieuczciwe i niejasne interesy. Je(cid:352)eli ludzie znajduj(cid:167)cy si(cid:171) u w(cid:175)adzy odrzucili swoje zobowi(cid:167)zania, dlaczego ja nie mam zrobi(cid:250) tego samego? Pod(cid:167)(cid:352)aj(cid:167)c zgodnie z tym tokiem rozumo- wania, trzeba zada(cid:250) sobie pytanie — je(cid:352)eli nikt inny nie wierzy, dla- czego ja powinienem zachowa(cid:250) wiar(cid:171)? W co mam wierzy(cid:250)? Kup książkęPoleć książkę 18 Wiara. Si(cid:239)a nap(cid:218)dowa sukcesu Nasza wiara w inne pa(cid:302)stwa zosta(cid:175)a zniszczona przez akty terro- ryzmu i przemocy, a (cid:321)wiat zdaje si(cid:171) teraz du(cid:352)o bardziej przera(cid:352)aj(cid:167)cym miejscem ni(cid:352) kiedy(cid:321). Miejsce wiary w dobr(cid:167) wol(cid:171) innych narodów zaj(cid:171)(cid:175)o poczucie, (cid:352)e musimy si(cid:171) przed nimi broni(cid:250). Nasz (cid:321)wiat ogarn(cid:171)(cid:175)a atmosfera nieufno(cid:321)ci oraz napi(cid:171)cia. Chocia(cid:352) nasze obawy mog(cid:167) by(cid:250) uzasadnione (lub przynajmniej sprawia(cid:250) pozory racjonalno(cid:321)ci), a podejmowane przez nas (cid:321)rodki obronne wydaj(cid:167) si(cid:171) rozs(cid:167)dne, to je(cid:321)li na poruszone zagadnienie spoj- rzymy z drugiej strony, oka(cid:352)e si(cid:171), (cid:352)e w(cid:175)a(cid:321)nie w trudnych czasach naj- bardziej przyda(cid:175)aby si(cid:171) nam wiara. Tego rodzaju punkt widzenia jest nam potrzebny w wi(cid:171)kszym stopniu ni(cid:352) kiedykolwiek wcze(cid:321)niej — zdajemy si(cid:171) zbiorowo traci(cid:250) zaufanie do naszego (cid:321)wiata i tego, co on sob(cid:167) reprezentuje, ale za spraw(cid:167) pogl(cid:167)dów opisywanych w tej ksi(cid:167)(cid:352)ce mamy szans(cid:171) znale(cid:350)(cid:250) rozwi(cid:167)zania naszych dobrze znanych problemów oraz nowe (cid:321)cie(cid:352)ki, którymi mo(cid:352)na pod(cid:167)(cid:352)a(cid:250). Wiara to czynnik, który wyprowadzi nas z kryzysu i pozwoli nam stworzy(cid:250) co(cid:321) nowego. Musi- my wierzy(cid:250) w lepsze jutro, aby mie(cid:250) w ogóle szans(cid:171) je zobaczy(cid:250). Za- nim b(cid:171)d(cid:167) mog(cid:175)y nadej(cid:321)(cid:250) pozytywne zmiany, musimy by(cid:250) zdolni do wykrzesania z siebie wiary w to, (cid:352)e zdo(cid:175)amy wprowadzi(cid:250) owe trans- formacje w (cid:352)ycie. Co mo(cid:352)e si(cid:171) wydarzy(cid:250), je(cid:352)eli tego nie zrobimy lub po prostu sobie z tym nie poradzimy? Rozwa(cid:352)my taki scenariusz — co si(cid:171) stanie, je(cid:321)li zwyczajnie utracimy wszelk(cid:167) wiar(cid:171)? Alternatyw(cid:167) jest zgryzota... Zw(cid:167)tpienie to ból zbyt samotny, by wiedzie(cid:250), (cid:352)e wiara jest jego bli(cid:350)- niaczym rodze(cid:302)stwem. — Khalil Gibran Umieszczony powy(cid:352)ej cytat jest wyj(cid:167)tkowo trafny. W obliczu braku wiary pojawia si(cid:171) zw(cid:167)tpienie, które wynika ze strachu. Obawy spra- wiaj(cid:167), (cid:352)e odwracamy si(cid:171) od (cid:321)wiata. Rzeczywisto(cid:321)(cid:250) staje si(cid:171) miejscem, Kup książkęPoleć książkę Wiara 19 w którym ka(cid:352)dy zajmuje si(cid:171) sob(cid:167), staraj(cid:167)c si(cid:171) przetrwa(cid:250) w ponurych realiach nie zapewniaj(cid:167)cych pomocy ani wsparcia. To faktycznie sa- motna, przesycona bólem droga, prowadz(cid:167)ca tylko i wy(cid:175)(cid:167)cznie do kolejnych dni wype(cid:175)nionych tymi samymi trudno(cid:321)ciami oraz ponu- rymi perspektywami. Wiara i zw(cid:167)tpienie to jednak dwie strony tego samego medalu, a Ty zawsze mo(cid:352)esz zdecydowa(cid:250), za któr(cid:167) z nich chcesz si(cid:171) opowiedzie(cid:250). Ka(cid:352)dy nadchodz(cid:167)cy dzie(cid:302) przypomina kij maj(cid:167)cy dwa ko(cid:302)ce. Mo(cid:352)emy wybra(cid:250) koniec odpowiadaj(cid:167)cy zw(cid:167)tpieniu lub przeciwn(cid:167) stron(cid:170), która zwi(cid:167)zana jest z wiar(cid:167). — Henry Ward Beecher Wiara jest istotnym czynnikiem zwi(cid:167)zanym w jaki(cid:321) sposób z ka(cid:352)dym niemal(cid:352)e aspektem naszego (cid:352)ycia. Je(cid:321)li kto(cid:321) porówna szcz(cid:171)(cid:321)liw(cid:167), spe(cid:175)- nion(cid:167) i pe(cid:175)n(cid:167) sukcesów egzystencj(cid:171) z losem kogo(cid:321), kto popad(cid:175) w ru- tyn(cid:171) i stara si(cid:171) jedynie jako(cid:321) sobie radzi(cid:250), ró(cid:352)nica jest bardzo wyra(cid:350)na. To przeciwstawienie (cid:352)ycia w zgodzie ze sob(cid:167) i stanu nieustannego zw(cid:167)tpienia i napi(cid:171)cia. Je(cid:352)eli nie wierzysz w siebie, nie zdo(cid:175)asz dostrzec w(cid:175)asnego potencja(cid:175)u, nigdy nie odkryjesz te(cid:352) mo(cid:352)liwo(cid:321)ci, które przed Tob(cid:167) stoj(cid:167). Takie nasta- wienie b(cid:171)dzie ogranicza(cid:250) Twoje plany na przysz(cid:175)o(cid:321)(cid:250) i przekre(cid:321)li zdolno(cid:321)(cid:250) do marzenia o czymkolwiek, co wykracza poza znane Ci obszary. Je(cid:321)li nie ma w Tobie wiary w innych ludzi, nigdy nie zaufasz zwi(cid:167)z- kom, jakie tworzysz. B(cid:171)d(cid:167) wype(cid:175)nia(cid:250) Ci(cid:171) obawy i podejrzenia, a zw(cid:167)t- pienie zatruje wszystkie Twoje bliskie relacje mi(cid:171)dzyludzkie. Oka(cid:352)e si(cid:171), (cid:352)e trudno Ci utrzyma(cid:250) jakikolwiek zwi(cid:167)zek z inn(cid:167) osob(cid:167) — pro- blemem b(cid:171)dzie zarówno uwierzenie w to, (cid:352)e Twój przyjaciel przyjdzie punktualnie, by(cid:321)cie mogli wybra(cid:250) si(cid:171) do kina, jak i za(cid:175)o(cid:352)enie, (cid:352)e osoba, z któr(cid:167) (cid:175)(cid:167)cz(cid:167) Ci(cid:171) wi(cid:171)zy ma(cid:175)(cid:352)e(cid:302)stwa, jest Ci wierna (zwró(cid:250) uwag(cid:171) na pochodzenie tego s(cid:175)owa!) i przez ca(cid:175)y czas dzia(cid:175)a w Waszym najlepszym wspólnym interesie. Wszystkie nasze wa(cid:352)ne zwi(cid:167)zki opieraj(cid:167) si(cid:171) na wierze. Kup książkęPoleć książkę 20 Wiara. Si(cid:239)a nap(cid:218)dowa sukcesu Je(cid:352)eli nie wierzysz w swoj(cid:167) spo(cid:175)eczno(cid:321)(cid:250) i (cid:321)wiat, w którym (cid:352)yjesz, b(cid:171)dziesz wzbrania(cid:250) si(cid:171) przed kontaktami z otoczeniem. Szybko oka- (cid:352)e si(cid:171), jak trudno jest Ci upora(cid:250) si(cid:171) ze sprawami, stanowi(cid:167)cymi pod- staw(cid:171) umo(cid:352)liwiaj(cid:167)c(cid:167) funkcjonowanie czy wr(cid:171)cz przetrwanie w naszej rzeczywisto(cid:321)ci — mowa tu chocia(cid:352)by o poszukiwaniu pracy czy te(cid:352) pomocy w chwili, kiedy jest Ci ona potrzebna. Zw(cid:167)tpienie i strach — a wi(cid:171)c przeciwie(cid:302)stwa wiary — to czynniki, które podsycaj(cid:167) globalne napi(cid:171)cia i doprowadzaj(cid:167) do wybuchu wojen. Je(cid:352)eli nie masz w sobie wiary w si(cid:175)(cid:171) wy(cid:352)sz(cid:167), znajdujesz si(cid:171) w ca(cid:175)- kowitej samotno(cid:321)ci, zdaj(cid:167)c si(cid:171) na (cid:175)ask(cid:171) si(cid:175), których nigdy nie uda Ci si(cid:171) zrozumie(cid:250) ani okie(cid:175)zna(cid:250). To naprawd(cid:171) przera(cid:352)aj(cid:167)ca wizja. W ta- kiej sytuacji ka(cid:352)de dzia(cid:175)anie wynika tylko i wy(cid:175)(cid:167)cznie z egoistycznej ch(cid:171)ci przetrwania. Opisywana w tej ksi(cid:167)(cid:352)ce ufno(cid:321)(cid:250) jest istotnym elementem w przy- padku ka(cid:352)dej z wymienionych powy(cid:352)ej sfer — chodzi tu o wiar(cid:171) w sie- bie, w innych ludzi, (cid:321)wiat oraz co(cid:321), co wykracza poza nasz(cid:167) rzeczywi- sto(cid:321)(cid:250) oraz zdolno(cid:321)ci ludzkiego pojmowania. Ujmuj(cid:167)c to najpro(cid:321)ciej, je(cid:352)eli nie masz w sobie wiary, nie znajdziesz szcz(cid:171)(cid:321)cia. Od tej kwestii nie da si(cid:171) uciec. Kiedy w jakiej(cid:321) grupie spo(cid:175)ecznej ludziom brakuje wiary w siebie lub w inne osoby, dochodzi do nieko(cid:302)cz(cid:167)cych si(cid:171) spo- rów, a ka(cid:352)dy zaczyna przedk(cid:175)ada(cid:250) w(cid:175)asne interesy nad wspólne dobro oraz uniwersalne warto(cid:321)ci. Rezultatem jest zimny, pozbawiony uczu(cid:250) (cid:321)wiat, w którym zostaje coraz mniej miejsca na wyrozumia(cid:175)o(cid:321)(cid:250), wspó(cid:175)- prac(cid:171) czy te(cid:352) pi(cid:171)kno w jakiejkolwiek postaci. To rzeczywisto(cid:321)(cid:250), w której zamiast niesko(cid:302)czonych mo(cid:352)liwo(cid:321)ci dominuje negatywny potencja(cid:175). Oto, do czego prowadzi brak wiary. Nie jest ona wcale neutralnym sk(cid:175)adnikiem obecnym w naszym przepisie na (cid:352)ycie. Wiara to magia, która zamienia nasiona w kwiaty, a w przypadku naszej egzystencji potrafi przeobrazi(cid:250) my(cid:321)li i marzenia w rzeczywisto(cid:321)(cid:250). Kup książkęPoleć książkę Wiara 21 To prawda, (cid:352)e dzi(cid:170)ki wierze dostrzegamy to, czego nie jeste(cid:321)my w stanie zobaczy(cid:250), je(cid:321)li zdamy si(cid:170) na zmys(cid:174)y, nie s(cid:167) to jednak rzeczy niezgodne z tym, co dostrzegamy. Wiara nie pozostaje w sprzeczno(cid:321)ci ze zmy- s(cid:174)ami, gdy(cid:352) znajduje si(cid:170) ponad nimi. — Blaise Pascal Wiara nie jest wcale (cid:321)lepa i bezz(cid:171)bna. W (cid:321)redniowieczu niezliczeni alchemicy (cid:352)ywili wiar(cid:171), (cid:352)e pewnego dnia ich eksperymenty pozwol(cid:167) przemieni(cid:250) metale pospolite w z(cid:175)oto. Okaza(cid:175)o si(cid:171), (cid:352)e nadzieja ta zo- sta(cid:175)a kiepsko ulokowana — niezale(cid:352)nie od podejmowanych wysi(cid:175)ków mosi(cid:167)dz oraz mied(cid:350) wci(cid:167)(cid:352) pozostawa(cid:175)y tym, czym by(cid:175)y, i nie dawa(cid:175)y przekszta(cid:175)ci(cid:250) si(cid:171) w szlachetny kruszec. Przyj(cid:171)te przez tych ludzi za(cid:175)o- (cid:352)enia by(cid:175)y po prostu b(cid:175)(cid:171)dne, a fizycznych w(cid:175)a(cid:321)ciwo(cid:321)ci metali nie by(cid:175)a w stanie zmieni(cid:250) nawet najbardziej (cid:352)arliwa wiara czy te(cid:352) ci(cid:171)(cid:352)ka praca. Ten przyk(cid:175)ad pokazuje, (cid:352)e wiara musi mie(cid:250) oparcie w rzeczywi- sto(cid:321)ci. Wiara stanowi most (cid:175)(cid:167)cz(cid:167)cy chwil(cid:171) obecn(cid:167) z dniem jutrzej- szym, ale za jego pomoc(cid:167) nie uda si(cid:171) zmieni(cid:250) podstawowych zasad czy te(cid:352) prawd. Wiara mo(cid:352)e Ci pozwoli(cid:250) na przekszta(cid:175)cenie jakiego(cid:321) wyobra(cid:352)enia w rzeczywisto(cid:321)(cid:250), nie wystarczy jednak do tego, by na przyk(cid:175)ad zdefiniowa(cid:250) na nowo prawa fizyki. To niezwykle praktycz- na magia, ale to w(cid:175)a(cid:321)nie dzi(cid:171)ki temu jest ona czym(cid:321) tak ekscytuj(cid:167)cym. Wiara dzia(cid:175)a niczym czary, naprawd(cid:171) pozwalaj(cid:167)ce osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250) rozkwit i przynosz(cid:167)ce owoce — to magia, która zapewni Ci realne rezultaty. Je(cid:352)eli wrócimy do my(cid:321)li, od której rozpocz(cid:167)(cid:175)em ten rozdzia(cid:175), to przekonamy si(cid:171), (cid:352)e ju(cid:352) samo napisanie tej ksi(cid:167)(cid:352)ki wymaga(cid:175)o treningu wiary. Mój wydawca przyszed(cid:175) do mnie z bardzo ogólnie zarysowan(cid:167) wizj(cid:167), a ja podejmuj(cid:167)c si(cid:171) wykonania tego projektu musia(cid:175)em wierzy(cid:250), (cid:352)e co(cid:321) si(cid:171) z tego wy(cid:175)oni i (cid:352)e zdo(cid:175)am doprowadzi(cid:250) do realizacji ca(cid:175)ej koncepcji. Konieczne by(cid:175)o okazanie wiary w to, (cid:352)e b(cid:171)d(cid:171) w stanie przy- wo(cid:175)a(cid:250) cenne i po(cid:352)yteczne pomys(cid:175)y, a tak(cid:352)e zbior(cid:171) my(cid:321)li, które prze- kszta(cid:175)c(cid:171) w s(cid:175)owa mog(cid:167)ce zainspirowa(cid:250) ludzi i pomaga(cid:250) im osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250) upragnione rezultaty — a mo(cid:352)e nawet co(cid:321) wi(cid:171)cej. Tak naprawd(cid:171) ka(cid:352)da Kup książkęPoleć książkę 22 Wiara. Si(cid:239)a nap(cid:218)dowa sukcesu ksi(cid:167)(cid:352)ka, ka(cid:352)de kreatywne dzie(cid:175)o b(cid:167)d(cid:350) te(cid:352) czyn to akt wiary. Na tym w(cid:175)a(cid:321)nie polega praktyczna magia wiary. Wiara to ptak, który wyczuwa (cid:321)wiat(cid:174)o nawet wtedy, kiedy jeszcze nie zacz(cid:170)(cid:174)o (cid:321)wita(cid:250). — Rabindranath Tagore Wiara — to wej(cid:321)cie na pierwszy stopie(cid:302) nawet wówczas, gdy nie ogar- niasz wzrokiem ca(cid:174)ych schodów. — Martin Luther King, Jr. Wiara potrafi stworzy(cid:250) co(cid:321) z niczego... Tak przedstawia si(cid:171) dzia(cid:175)anie namacalnej, prawdziwej i obecnej dzie(cid:302) po dniu magii, któr(cid:167) wiara wnosi w Twoje (cid:352)ycie. Niewa(cid:352)ne, jak wy- gl(cid:167)da Twoja sytuacja lub w jakich znajdujesz si(cid:171) okoliczno(cid:321)ciach — wcale nie musi ogranicza(cid:250) Ci(cid:171) aktualne „tu i teraz”. Wiara pozwoli Ci dostrzec realne i konkretne mo(cid:352)liwo(cid:321)ci, jakie znajduj(cid:167) si(cid:171) wokó(cid:175) Cie- bie — to szanse, których poszukiwanie w innej sytuacji w ogóle nie zaprz(cid:167)ta(cid:175)oby Twojej uwagi. Doktor Martin Luther King dorasta(cid:175) w (cid:321)wiecie, w którym segrega- cja rasowa by(cid:175)a czym(cid:321) oczywistym. Jego wspó(cid:175)bratymcy nale(cid:352)eli do ciemi(cid:171)(cid:352)onej warstwy spo(cid:175)ecznej, a taka sytuacja trwa(cid:175)a, odk(cid:167)d pami(cid:171)ta(cid:175). Ka(cid:352)dy aspekt (cid:352)ycia publicznego, poczynaj(cid:167)c od zaj(cid:171)cia miejsca w auto- busie w drodze do kina, przebiega(cid:175) dwutorowo, a poniewa(cid:352) podzia(cid:175)u dokonywano na podstawie koloru skóry, dost(cid:171)pna dla niego (cid:321)cie(cid:352)ka by(cid:175)a t(cid:167) niekorzystn(cid:167). Nie by(cid:175)o powodu, dla którego mia(cid:175)by wierzy(cid:250), (cid:352)e ten stan rzeczy mo(cid:352)e si(cid:171) zmieni(cid:250) — co wi(cid:171)cej, z ró(cid:352)nych stron docie- ra(cid:175)y do niego sygna(cid:175)y maj(cid:167)ce przekona(cid:250) go, (cid:352)e w przysz(cid:175)o(cid:321)ci wszystko b(cid:171)dzie wygl(cid:167)da(cid:175)o tak, jak dotychczas. Pomimo to King by(cid:175) w stanie rozejrze(cid:250) si(cid:171) wokó(cid:175) siebie i wyobrazi(cid:250) sobie (cid:321)wiat, w którym przed- stawiciele wszystkich ras mogliby (cid:352)y(cid:250) w pokoju i na równych prawach. W jaki(cid:321) sposób w g(cid:175)(cid:171)bi serca wiedzia(cid:175), (cid:352)e co(cid:321) takiego mo(cid:352)e sta(cid:250) si(cid:171) Kup książkęPoleć książkę Wiara 23 rzeczywisto(cid:321)ci(cid:167). Wyobra(cid:350)my sobie niezwyk(cid:175)(cid:167) doz(cid:171) wiary, jakiej musia(cid:175)o wymaga(cid:250) od niego wkroczenie na pierwszy stopie(cid:302) znajduj(cid:167)cych si(cid:171) przed nim schodów — a by(cid:175) to wielki krok, posuni(cid:171)cie równoznaczne z rozpocz(cid:171)ciem pokojowej krucjaty na rzecz praw cz(cid:175)owieka. Ludzie musieli s(cid:167)dzi(cid:250), (cid:352)e King jest szale(cid:302)cem, skoro porywa si(cid:171) na co(cid:321) takiego — z pewno(cid:321)ci(cid:167) wiele osób próbowa(cid:175)o go powstrzyma(cid:250). Pomimo tych usi(cid:175)owa(cid:302) nawet jego tragiczna (cid:321)mier(cid:250) nie by(cid:175)a w stanie powstrzyma(cid:250) realizacji jego marzenia, kiedy nabra(cid:175)o ono ju(cid:352) rozp(cid:171)du i zakorzeni(cid:175)o si(cid:171) w wyobra(cid:350)ni spo(cid:175)ecze(cid:302)stwa. Dzi(cid:321) (cid:352)yjemy w (cid:321)wiecie, w którym Stany Zjednoczone maj(cid:167) czarnoskórego prezydenta — co(cid:321), co w cza- sach Kinga by(cid:175)oby kompletnie niewyobra(cid:352)alne. Oto prawdziwa po- t(cid:171)ga wiary. Je(cid:352)eli chodzi o bardziej przyziemne przypadki o du(cid:352)o mniejszej skali, podam przyk(cid:175)ad mojej przyjació(cid:175)ki, która opowiedzia(cid:175)a mi nie- dawno o swoich do(cid:321)wiadczeniach zwi(cid:167)zanych z kupnem domu. Natra- fi(cid:175)a na zaniedbane domostwo, które wystawiono na sprzeda(cid:352) za bar- dzo niewygórowan(cid:167) kwot(cid:171), cho(cid:250) z drugiej strony taka cena wydawa(cid:175)a si(cid:171) jak najbardziej uzasadniona. By(cid:175) to stary budynek zbudowany z ka- mienia — i to w(cid:175)a(cid:321)nie ten element przyku(cid:175) uwag(cid:171) mojej przyjació(cid:175)ki, chocia(cid:352) najwyra(cid:350)niej od wielu dziesi(cid:171)cioleci nikt nie odnawia(cid:175) ani w (cid:352)a- den sposób nie remontowa(cid:175) tego domu. Ca(cid:175)o(cid:321)(cid:250) nale(cid:352)a(cid:175)a do s(cid:171)dziwej wdowy, która (cid:650) oprócz tego, (cid:352)e odci(cid:171)(cid:175)a si(cid:171) od (cid:321)wiata (cid:650) ca(cid:175)kowicie przesta(cid:175)a korzysta(cid:250) z podwórka i pozwoli(cid:175)a, by poros(cid:175)o one zaro(cid:321)lami przypominaj(cid:167)cymi dzik(cid:167) g(cid:171)stwin(cid:171). Nawet je(cid:321)li pomin(cid:167)(cid:250) szczegó(cid:175)y techniczne, takie jak instalacj(cid:171) wodno-kanalizacyjn(cid:167) czy elektryczn(cid:167), „dekoracja” wn(cid:171)trza stanowi(cid:175)a bez(cid:175)adn(cid:167) mieszanin(cid:171) wszystkich naj- gorszych pomys(cid:175)ów z lat siedemdziesi(cid:167)tych — od tapet ze sztucznego aksamitu po tandetne, lustrzane kafelki. Pomimo tego wszystkiego moja przyjació(cid:175)ka by(cid:175)a w stanie dostrzec potencja(cid:175) drzemi(cid:167)cy w tym znajduj(cid:167)cym si(cid:171) w rozsypce domu oraz zaniedbanym podwórku — i to nawet w sytuacji, w której wynaj(cid:171)ci przez ni(cid:167) fachowcy oznajmili jej, Kup książkęPoleć książkę 24 Wiara. Si(cid:239)a nap(cid:218)dowa sukcesu (cid:352)e przeprowadzenie tam remontu to szale(cid:302)stwo, a najlepszym roz- wi(cid:167)zaniem by(cid:175)oby zrównanie wszystkiego z ziemi(cid:167), a nast(cid:171)pnie wy- budowanie czego(cid:321) od zera. Kobieta z uporem trzyma(cid:175)a si(cid:171) jednak w(cid:175)a- snej wizji, a zanim prace remontowe dobieg(cid:175)y ko(cid:302)ca, nawet okazuj(cid:167)cy pocz(cid:167)tkowo sceptycyzm budowla(cid:302)cy nie kryli pochwa(cid:175) pod adresem cudownego domku z kamienia, który nowa w(cid:175)a(cid:321)cicielka zdo(cid:175)a(cid:175)a oca- li(cid:250) od wyburzenia i wskrzesi(cid:250) ze stanu skrajnego zaniedbania. Para- doks polega(cid:175) na tym, (cid:352)e nawet po przeprowadzeniu szeroko zakrojo- nych prac remontowych suma zainwestowana w ten dom by(cid:175)a sporo ni(cid:352)sza od (cid:321)rednich cen nieruchomo(cid:321)ci w okolicy. Niezale(cid:352)nie od tego, czy Twój projekt ma na celu zmieni(cid:250) (cid:321)wiat czy te(cid:352) po prostu poprawi(cid:250) Twoj(cid:167) sytuacj(cid:171), wiara odgrywa kluczow(cid:167) rol(cid:171) w osi(cid:167)ganiu najlepszych mo(cid:352)liwych rezultatów. W jaki sposób mo(cid:352)na jednak odró(cid:352)ni(cid:250) (cid:321)lep(cid:167) i (cid:350)le ulokowan(cid:167) wiar(cid:171) od takiej, która faktycznie stanowi drog(cid:171) do lepszej przysz(cid:175)o(cid:321)ci? Co zrobi(cid:250), by unikn(cid:167)(cid:250) losu alchemika, a wi(cid:171)c osoby skazanej na pora(cid:352)k(cid:171), a zamiast tego osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250) cele, których realizacja jest mo(cid:352)liwa? W ko- lejnych rozdzia(cid:175)ach tej ksi(cid:167)(cid:352)ki b(cid:171)dzie mowa o tym, w jaki sposób ko- rzysta(cid:250) z wiary w realnym (cid:321)wiecie oraz jak odró(cid:352)nia(cid:250) mrzonki od praw- dziwych marze(cid:302). Nad jedn(cid:167) rzecz(cid:167) warto jednak zastanowi(cid:250) si(cid:171) ju(cid:352) teraz: wiara to co(cid:321), co pozwoli Ci pój(cid:321)(cid:250) dalej, nawet je(cid:352)eli Twój pier- wotny plan zawiedzie. Pora(cid:352)ka nie stanie si(cid:171) rezultatem ko(cid:302)cowym, a jedynie odskoczni(cid:167), gdy(cid:352) zachowasz swoj(cid:167) wizj(cid:171) oraz odwag(cid:171) nie- zb(cid:171)dn(cid:167) do podejmowania dalszych prób. B(cid:171)dziesz dysponowa(cid:250) wy- trwa(cid:175)o(cid:321)ci(cid:167) potrzebn(cid:167) do tego, by modyfikowa(cid:250) sposób my(cid:321)lenia i zmie- nia(cid:250) metody, dopóki nie znajdziesz rozwi(cid:167)za(cid:302), które si(cid:171) sprawdzaj(cid:167). Na (cid:321)cie(cid:352)ce Martina Luthera Kinga z pewno(cid:321)ci(cid:167) nie brakowa(cid:175)o prze- szkód i komplikacji, a moja przyjació(cid:175)ka poszukuj(cid:167)ca nowego lokum równie(cid:352) prze(cid:352)y(cid:175)a podczas remontu sporo ci(cid:171)(cid:352)kich chwil. Wiara nie stanowi gwarancji, (cid:352)e wszystko automatycznie zacznie si(cid:171) uk(cid:175)ada(cid:250) — zapewni jednak wsparcie a(cid:352) do ko(cid:302)ca, a to w(cid:175)a(cid:321)nie jest najwa(cid:352)niejsze. Kup książkęPoleć książkę Wiara 25 Wiara to przesycona pasj(cid:167) intuicja. — William Wordsworth Wiara jest wiedz(cid:167) kryj(cid:167)c(cid:167) si(cid:170) g(cid:174)(cid:170)boko w sercu, tam gdzie brakuje do- wodów. — Khalil Gibran Wiara dodaje skrzyde(cid:174) — to kwestia okazania ufno(cid:321)ci w co(cid:321) wi(cid:170)kszego ni(cid:352) my... Wiara pozostaje w (cid:321)cis(cid:175)ym zwi(cid:167)zku z prawdziw(cid:167) intuicj(cid:167). Pisz(cid:167)c o „prawdziwej” intuicji, nie mam na my(cid:321)li sytuacji, w której co(cid:321) mówi Ci, (cid:352)e to Twój szcz(cid:171)(cid:321)liwy dzie(cid:302) i dobrze by(cid:175)oby kupi(cid:250) los na loterii. To my(cid:321)lenie (cid:352)yczeniowe oparte na skrajnie samolubnym i niereali- stycznym pragnieniu. Prawdziwa intuicja niesie ze sob(cid:167) niemo(cid:352)liwy do pomylenia z czym(cid:321) innym blask prawdy. Mówimy tu o zdolno(cid:321)ci do rozpoznawania zal(cid:167)(cid:352)ków, które nie wygl(cid:167)daj(cid:167) i nie zachowuj(cid:167) si(cid:171) jak co(cid:321), co jest Ci znane — to w(cid:175)a(cid:321)nie w tym miejscu przecinaj(cid:167) si(cid:171) (cid:321)cie(cid:352)ki intuicji oraz wiary. Je(cid:321)li b(cid:171)dziesz polega(cid:175) na intuicji i wierze, b(cid:171)dziesz w stanie wyj(cid:321)(cid:250) poza to, co aktualnie s(cid:175)yszysz i widzisz, i uzyskasz kontakt z si(cid:175)(cid:167), która jest pot(cid:171)(cid:352)niejsza od Ciebie — niezale(cid:352)nie od tego, czy (cid:352)ywisz konkret- ne przekonania religijne, czy te(cid:352) nie. Kiedy Twoja wiara b(cid:170)dzie stawa(cid:250) si(cid:170) coraz mocniejsza, odkryjesz, (cid:352)e poczucie posiadania kontroli nie jest Ci ju(cid:352) potrzebne. Wydarzenia b(cid:170)d(cid:167) mog(cid:174)y p(cid:174)yn(cid:167)(cid:250) swoim torem, a Ty przy(cid:174)(cid:167)czysz si(cid:170) do tego nurtu, czerpi(cid:167)c z tego przyjemno(cid:321)(cid:250) i korzy(cid:321)ci. — Emmanuel Teney Jedn(cid:167) z naprawd(cid:171) wspania(cid:175)ych rzeczy zwi(cid:167)zanych z wiar(cid:167) jest to, (cid:352)e ro(cid:321)nie ona na samej sobie, pi(cid:171)trz(cid:167)c si(cid:171) i kumuluj(cid:167)c. Kiedy zaczynasz kroczy(cid:250) jak(cid:167)(cid:321) konkretn(cid:167) drog(cid:167), wszystko mo(cid:352)e by(cid:250) nieco chwiejne i nadal obci(cid:167)(cid:352)one w pewnym stopniu przez obawy, które w takich Kup książkęPoleć książkę 26 Wiara. Si(cid:239)a nap(cid:218)dowa sukcesu okoliczno(cid:321)ciach mog(cid:167) wydawa(cid:250) si(cid:171) ca(cid:175)kowicie naturalne oraz uzasad- nione. Je(cid:352)eli chodzi o moj(cid:167) przyjació(cid:175)k(cid:171) i opisywan(cid:167) wcze(cid:321)niej przy- god(cid:171) zwi(cid:167)zan(cid:167) z kupowaniem domu, kobieta ta opowiedzia(cid:175)a mi, (cid:352)e na pocz(cid:167)tku prac remontowych ka(cid:352)dego dnia zaraz po pracy odwie- dza(cid:175)a (cid:321)wie(cid:352)o zakupion(cid:167) nieruchomo(cid:321)(cid:250) i kontrolowa(cid:175)a post(cid:171)py robót. Przera(cid:352)ona pocz(cid:167)tkowymi rezultatami — szkieletem budynku z go- (cid:175)ymi (cid:321)cianami i pod(cid:175)ogami, widocznymi zarysowaniami, unosz(cid:167)cym si(cid:171) wsz(cid:171)dzie py(cid:175)em i brudem oraz brakiem perspektyw na zrobienie z tego domu miejsca zdatnego do zamieszkania — nieustannie wypy- tywa(cid:175)a robotników i stara(cid:175)a si(cid:171) kontrolowa(cid:250) ka(cid:352)d(cid:167) podejmowan(cid:167) przez nich decyzj(cid:171). W pewnym momencie kobieta zda(cid:175)a sobie jednak spraw(cid:171), (cid:352)e sama stoi na drodze do w(cid:175)asnego sukcesu i zrozumia(cid:175)a, i(cid:352) musi po prostu odpu(cid:321)ci(cid:250) i uwierzy(cid:250), (cid:352)e wszystko zako(cid:302)czy si(cid:171) w rze- czywisto(cid:321)ci zgodnie z jej pierwotn(cid:167) wizj(cid:167). Jak ju(cid:352) wspomina(cid:175)em, efekt ko(cid:302)cowy stanowi(cid:175) potwierdzenie, (cid:352)e mia(cid:175)a racj(cid:171). Wiara jest odskoczni(cid:167) do dzia(cid:174)ania... Przyk(cid:175)ady, anegdoty, czy nawet cytaty, które dotychczas wykorzy- stywa(cid:175)em, maj(cid:167) jedn(cid:167) wspóln(cid:167) cech(cid:171) — (cid:175)(cid:167)cz(cid:167) wiar(cid:171) z dzia(cid:175)aniem. Je- (cid:352)eli wierze nie towarzysz(cid:167) czyny, staje si(cid:171) ona niespe(cid:175)nion(cid:167) obietnic(cid:167), ziarnem, którego nie umieszczono w ziemi, b(cid:167)d(cid:350) te(cid:352) niezrealizowa- nym marzeniem. Mo(cid:352)esz na przyk(cid:175)ad (cid:352)ywi(cid:250) przekonanie o posiadaniu wszystkich cech niezb(cid:171)dnych do tego, by zosta(cid:250) zawodowym muzy- kiem — je(cid:352)eli jednak nie nauczysz si(cid:171) gra(cid:250) na jakim(cid:321) instrumencie lub nie odbierzesz stosownej edukacji, nigdy nie znajdziesz si(cid:171) na scenie i nie b(cid:171)dziesz k(cid:175)ania(cid:175) si(cid:171) publiczno(cid:321)ci w(cid:321)ród oklasków po zako(cid:302)czo- nym wyst(cid:171)pie. Mo(cid:352)esz kocha(cid:250) dzieci i mie(cid:250) dar do porozumiewania si(cid:171) z nimi, ale dopiero kiedy pójdziesz na studia pedagogiczne i odbie- rzesz odpowiednie wykszta(cid:175)cenie, otworzy si(cid:171) przed Tob(cid:167) mo(cid:352)liwo(cid:321)(cid:250), by stan(cid:167)(cid:250) przed klas(cid:167) i wykorzysta(cid:250) swoje zdolno(cid:321)ci do zainspirowania m(cid:175)odszego pokolenia. Kup książkęPoleć książkę Wiara 27 Wiara to w moim przekonaniu proces pozwalaj(cid:167)cy okrzepn(cid:167)(cid:250), co(cid:321) w rodzaju krochmalenia umys(cid:174)u. — E. M. Forster Je(cid:352)eli do wprowadzenia wiary w (cid:352)ycie potrzebne jest dzia(cid:175)anie, prawd(cid:167) jest równie(cid:352) stwierdzenie, (cid:352)e wiara jest drog(cid:167) prowadz(cid:167)c(cid:167) od my(cid:321)li do czynów. To pi(cid:171)kny, symetryczny uk(cid:175)ad, w którym dwie za- le(cid:352)no(cid:321)ci wzajemnie si(cid:171) podsycaj(cid:167). Wiara stanowi swoisty magnes, przy- ci(cid:167)gaj(cid:167)cy wszystko, co pozytywne i produktywne — w kontek(cid:321)cie tego rodzaju przekona(cid:302) wspomina(cid:175)em ju(cid:352) zarówno o odwadze, jak i wy- trwa(cid:175)o(cid:321)ci. Strach i w(cid:167)tpliwo(cid:321)ci mog(cid:167) sprawi(cid:250), (cid:352)e b(cid:171)dziesz si(cid:171) waha(cid:250), zatrzy- masz si(cid:171) lub nigdy nie rozpoczniesz dzia(cid:175)a(cid:302) prowadz(cid:167)cych do zmian. Kiedy strach jest Twoim sta(cid:175)ym towarzyszem, koniec ko(cid:302)ców zdo(cid:175)a on uciszy(cid:250) ka(cid:352)de pragnienie, zanim jeszcze nabierze ono kszta(cid:175)tów. Ta cz(cid:171)(cid:321)(cid:250) Twojego umys(cid:175)u i ducha, która (cid:352)ywi nadziej(cid:171) na lepsz(cid:167) przy- sz(cid:175)o(cid:321)(cid:250), zostanie zgaszona niczym (cid:321)wieczka wystawiona na dzia(cid:175)anie silnego, wzmagaj(cid:167)cego si(cid:171) z minuty na minut(cid:171) wiatru. Twoja przysz(cid:175)o(cid:321)(cid:250) b(cid:171)dzie malowa(cid:250) si(cid:171) w czarnych barwach, a obawy mog(cid:167) si(cid:171) spe(cid:175)ni(cid:250), gdy(cid:352) strach i negatywne my(cid:321)li narastaj(cid:167) na w(cid:175)asnym fundamencie, podobnie jak wiara. Dysponuj(cid:167)c wiar(cid:167), b(cid:171)dziesz w stanie zobaczy(cid:250) (cid:321)wiat(cid:175)o na hory- zoncie. Znajdziesz w sobie odwag(cid:171), której istnienie Ci(cid:171) zaskoczy, od- kryjesz te(cid:352) si(cid:175)(cid:171) i (cid:321)rodki, by skutecznie szuka(cid:250) odpowiedzi oraz rozwi(cid:167)za(cid:302) nawet w sytuacjach, w których wydaje si(cid:171) to niewykonalne. B(cid:171)dziesz w stanie podj(cid:167)(cid:250) pierwszy krok, którego (cid:321)ladem rusz(cid:167) wszyscy inni. Za ka(cid:352)dym aktem twórczym kryje si(cid:170) wiara, stanowi(cid:167)ca dla niego podpor(cid:170). Entuzjazm jest niczym — przychodzi i odchodzi. Je(cid:352)eli kto(cid:321) posiada jednak wiar(cid:170), maj(cid:167) miejsce cuda. — Henry Miller Kup książkęPoleć książkę 28 Wiara. Si(cid:239)a nap(cid:218)dowa sukcesu Cytaty otwieraj(cid:167)ce i zamykaj(cid:167)ce pierwszy rozdzia(cid:175) wspominaj(cid:167) o „cudach”. Na kartach tej ksi(cid:167)(cid:352)ki przeczytasz wiele historii o ludziach pokonuj(cid:167)cych przeciwno(cid:321)ci, spe(cid:175)niaj(cid:167)cych marzenia oraz osi(cid:167)gaj(cid:167)cych rzeczy pozornie niemo(cid:352)liwe. To w(cid:175)a(cid:321)nie tego rodzaju cuda mog(cid:167) Ci(cid:171) naprawd(cid:171) spotka(cid:250) dzi(cid:171)ki wierze. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wiara. Siła napędowa sukcesu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: