Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00118 002083 22765531 na godz. na dobę w sumie
Widowisko – teatr – dramat. Podręcznik dla studentów kulturoznawstwa. Wyd. 2. popr. i uzup - ebook/pdf
Widowisko – teatr – dramat. Podręcznik dla studentów kulturoznawstwa. Wyd. 2. popr. i uzup - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 196
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2308-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Wobec dużej liczby różnego typu wydawnictw na tematy związane ze sztukami widowiskowymi, teatrem, jego antropologią, performatyką, potrzebny jest swego rodzaju przewodnik pokazujący te zjawiska, wprowadzający w podstawowe pojęcia dotyczące teatru, jego natury, form, przybliżający zagadnienia teoretyczne i zasady instytucjonalnej organizacji teatru. Powinien on ułatwiać również orientację w literaturze przedmiotu. Takim przewodnikiem jest właśnie prezentowany skrypt, opracowany przez osoby prowadzące wykłady z teatrologii.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów kulturoznawstwa, ale może być pomocną i interesującą pozycją także dla studentów polonistyki i innych kierunków humanistycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Widowisko – teatr – dramat Podręcznik dla studentów kulturoznawstwa W i d o w i s k o – t e a t r – d r a m a t Widowisko — teatr — dramat Podręcznik dla studentów kulturoznawstwa NR 160 Widowisko — teatr — dramat Podręcznik dla studentów kulturoznawstwa Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione pod redakcją Ewy Wąchockiej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 Redaktor serii: Studia o Kulturze Tadeusz Miczka Recenzenci pierwszego wydania Dariusz Kosiński Mirosława Kozłowska Spis treści Przedmowa (Ewa Wąchocka) Wyjaśnienie zastosowanych oznakowań I. Teatr wśród społecznych i artystycznych praktyk performatywnych 1. Pojęcia: teatralność, performatywność i performans (Alina Sor- dyl) 1.1. Teatralność 1.2. Teatralność jako przedestetyczny potencjał człowieka 1.3. Performans 1.4. Badanie kulturowej rzeczywistości performatywnej 1.5. Teatr jako performans 2. Teatr w świecie widowisk (Violetta Sajkiewicz) 2.1. Typologia widowisk 2.2. Sztuki widowiskowe w systemach estetycznych 2.3. Kryteria wyodrębniania teatru spośród innych widowisk 2.4. Typy widowisk teatralnych II. Antropologia widowisk — antropologia teatru (Ewa Dąbek -Derda) 1. Antropologia jako praktyka teatralna 2. Kategorie teatralne w naukach społecznych 3. Rytuały i widowiska kulturowe 4. Teatr i rytuał 5. Antropologiczne badania nad sztuką aktorską III. Morfologia przedstawienia teatralnego (Ewa Wąchocka) 1. Rzeczywistość przedstawiająca i rzeczywistość przedstawiona 2. Tworzywa przedstawienia teatralnego 3. Znaczenie i referencja 4. Fikcja teatralna, iluzja, reprezentacja 5. Postać teatralna 7 10 11 11 11 14 16 18 21 22 24 26 28 29 39 40 43 45 49 53 57 58 62 68 73 77 6 Spis treści IV. Wielopodmiotowość sztuki teatru (Beata Popczyk -Szczęsna) 1. Relacja tekst teatralny — przedstawienie 2. Inscenizacja i reżyseria. Reżyserskie zasady kształtowania wido‑ wiska (Violetta Sajkiewicz) 3. Organizacja przestrzeni teatralnej (Violetta Sajkiewicz) 3.1. Funkcje i typologia przestrzeni teatralnej 3.2. Wizualne elementy przedstawienia 4. Muzyka i efekty dźwiękowe w teatrze (Violetta Sajkiewicz) 5. Zagadnienia sztuki aktorskiej (Alina Sordyl) 5.1. Aktor w teoriach strukturalistów i semiotyków 5.2. Miejsce aktora w przedstawieniu 5.3. Aktorstwo w perspektywie performatyki 5.4. Modele aktorstwa 5.5. Relacja aktor — widz jako konstytutywny element teatru 5.6. Maksimum antropologiczne 6. Komunikacja teatralna (Dorota Fox) V. Dramat (Beata Popczyk -Szczęsna) 1. Słowo w dramacie 2. Elementy tekstu dramatycznego 3. Konflikt dramatyczny 4. Głos autora w dramacie 5. Dramat jako projekt widowiska 6. Gatunki dramatyczne 7. Lektura dramatu VI. Elementy życia teatralnego (Aleksandra Czapla -Oslislo, Dorota Fox) 1. Teatr jako instytucja i przedsiębiorstwo 2. Mecenat i jego formy 3. Teatr na wolnym rynku 4. Zaplecze instytucjonalne teatru 5. Geografia życia teatralnego 6. Krytyka teatralna (Dorota Fox) 6.1. Funkcje krytyki 6.2. Warsztat krytyka Bibliografia Indeks osobowy (Magdalena Figzał, Magda Raczek) Noty o Autorkach 85 86 89 93 93 99 101 103 103 105 107 109 111 112 113 118 122 126 135 135 137 139 143 146 146 151 152 153 162 164 168 171 179 189 194 Przedmowa Jeśli jeszcze dwadzieścia czy piętnaście lat temu odczuwało się dotkli‑ wy niedostatek publikacji o teatrze, zwłaszcza odpowiednich do wykorzy‑ stania w dydaktyce akademickiej, to dziś sytuacja diametralnie się zmie‑ niła. Wówczas podstawowym — i jedynym właściwie — podręcznikiem było trzytomowe Wprowadzenie do nauki o teatrze pod redakcją Janusza Deglera, wybór tekstów rozproszonych po różnych czasopismach i tomach zbiorowych, użyteczny także w szerokim obiegu naukowym. Dobrze roz‑ wijały się studia nad historią teatru, o czym mogły świadczyć ukazujące się systematycznie monografie bądź prace o charakterze syntez, gorzej natomiast przedstawiał się bilans wypowiedzi poświęconych teorii i me‑ todologii badań teatralnych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpi‑ ło jednak wyraźne ożywienie i dziś obserwujemy niezwykle intensywny rozwój badań zarówno nad dramatem, jak i teatrem czy szerzej: sztukami widowiskowymi. Przyniósł on w polskiej teatrologii oprócz rosnącej liczby rozpraw wiele ważnych książek, prezentujących oryginalne koncepcje teo‑ retyczne i metodologiczne. Jednocześnie szybko przybywa tłumaczeń prac obcych autorów, z zakresu antropologii teatru i widowisk, performatyki, sztuk widowiskowych, teorii i interpretacji dramatu, które umożliwiają poznanie najnowszych kierunków badań w nauce światowej. Naukowa refleksja na temat teatru ma teraz znacznie lepiej ugruntowane miejsce w obiegu dydaktycznym; jest też łatwiej dostępna. Pierwszy, najbardziej teoretyczny tom Wprowadzenia do nauki o teatrze, poszerzony o pokaźny zestaw tekstów, które ukazały się od momentu jego wydania, przekształ‑ cił się w dwutomową edycję opublikowaną jako Problemy teorii dramatu i teatru. Innym cennym kompendium jest antologia przygotowana przez zespół Leszka Kolankiewicza: Antropologia widowisk. Zagadnienia i wy- bór tekstów. A to tylko niektóre spośród rozmaitych, przydatnych w prak‑ tyce uniwersyteckiej publikacji, poza tym przybywa wciąż popularnych opracowań kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców. Tak obfity wybór 8 Przedmowa różnego typu wydawnictw jest czymś niezmiernie cennym i pożytecznym, choć nietrudno sobie wyobrazić, że czytelnika, który dopiero zaczyna się przedzierać przez „labirynt zwany teatrem”, może też nieco onieśmielać. W tej sytuacji o wiele istotniejsza wydaje się możliwość poznawania różnych dróg aniżeli szukanie wiedzy „gotowej” i pozornie domkniętej. Nie sposób bowiem mówić o teatrze, zwłaszcza współczesnym, pozostając w ramach jednej teorii, jednej metodologii. Podręcznik Widowisko — te- atr — dramat, który oddajemy do rąk Czytelników, jest raczej rodzajem przewodnika po rozległym, dynamicznie rozrastającym się obszarze re‑ fleksji o teatrze i sztukach widowiskowych. Ma wprowadzić w podsta‑ wowe zagadnienia dotyczące teatru, jego społecznej i estetycznej natu‑ ry, elementów strukturalnych, różnorodnych form, jakie przybiera, oraz zasad instytucjonalnej organizacji; ma umożliwić orientację w dostępnej literaturze przedmiotu — i w ten sposób zachęcić do samodzielnego stu‑ diowania. Podręcznik adresowany jest do studentów kulturoznawstwa, w którego modelu kształcenia teatrologia jest jedną z kilku równorzęd‑ nych dyscyplin, obok teorii i historii kultury, komunikacji kulturowej, kultury literackiej, filmoznawstwa oraz estetyki. Zakres i sposób ujęcia prezentowanej tu problematyki — skorelowane z tą kilkusektorową cało‑ ścią — są więc z pewnością trochę inne aniżeli w przypadku, gdy teatro‑ logia jest oddzielnym kierunkiem studiów. Tym niemniej, skrypt może służyć w dydaktyce akademickiej również na studiach polonistycznych czy innych kierunkach humanistycznych, które zawierają w swoich pro‑ gramach elementy wiedzy o teatrze. Głównym celem opracowania jest przybliżenie zagadnień teoretycz‑ nych, fakty i zjawiska z historii teatru przywoływane są więc jedynie w charakterze ilustracji spraw, o których mowa. W kolejnych częściach przedstawione zostały problemy związane z miejscem teatru w świecie widowisk, a także wśród rozmaitych praktyk społecznych wykorzystują‑ cych narzędzia i środki teatralizacji, czyli w niezwykle rozległym obsza‑ rze widowisk kulturowych; zagadnienia dotyczące wielopodmiotowości i wielotworzywowości sztuki teatru, struktury przedstawienia teatralne‑ go, jak również budowy dramatu. Ostatnia część poświęcona jest funkcjo‑ nowaniu teatru (współczesnego) jako instytucji, w tym także organizacji i przejawom szeroko rozumianego życia teatralnego. Jednocześnie proble‑ matyka ta rozpatrywana jest w taki sposób, aby wskazać najważniejsze pojęcia oraz kategorie analityczne niezbędne w analizie i interpretacji czy to przedstawienia teatralnego, czy dramatu, czy tekstu krytycznote‑ atralnego. Zgodnie z założeniem, że myśleniu o teatrze, dramacie, sztukach wi‑ dowiskowych winien dziś towarzyszyć dobrze pojęty pluralizm, w opra‑ cowaniu tym spotyka się na równych prawach kilka reprezentatywnych Przedmowa 9 dla współczesnych badań opcji metodologicznych. Dwie pierwsze części z oczywistych powodów wprowadzają ujęcia właściwe antropologii i stu‑ diom performatywnym, natomiast części poświęcone morfologii przed‑ stawienia teatralnego oraz zagadnieniom dramatu — głównie metodę strukturalno ‑semiotyczną, dostarczającą poręcznych narzędzi analizy, w powiązaniu jednak z estetyką performatywności i fenomenologią. Ta‑ kie połączenie nie tylko umożliwia pokazanie różnych perspektyw w po‑ dejściu do zjawisk teatralnych i parateatralnych, uchwycenie alternatyw‑ nych i/lub paralelnych kategorii poznawczych, ale pozwala też zaznaczyć związek między rozwojem, z jednej strony, teatru, z drugiej — refleksji o teatrze. Drugie przyjęte dla całego podręcznika założenie dotyczy za‑ sad wyboru i porządkowania materiału ze względu na sam przedmiot opisu i jego specyficzny kulturowy charakter. Warto pamiętać, że opisy‑ wane elementy, cechy, reguły — strukturalne i estetyczne — odnoszą się w przeważającej mierze do modelu czy modeli teatru wywodzących się z tradycji europejskiej. Poza obrębem rozważań, z konieczności, znalazły się praktyki teatralne innych kultur, z nielicznymi wyjątkami, jak np. w wypadku poszukiwań antropologicznych czy technik aktorskich w te‑ atrach Wschodu. Ograniczenia tego trudno było uniknąć, ale w opraco‑ waniu podręcznika mającego spełniać funkcję wprowadzenia ważna była nade wszystko pewna podstawa — poznawanie teatru z rodzimego kręgu kulturowego, jak również możliwość odwołania się do doświadczeń od‑ biorczych adresata. Autorkami podręcznika są osoby związane z Zakładem Teatru i Dra‑ matu w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, prowadzące wykłady z teatrologii dla studentów kulturoznawstwa i polonistyki. Ewa Wąchocka Wyjaśnienie zastosowanych oznakowań Na końcu skryptu znajduje się Bibliografia, która zawiera wszystkie publikacje uwzględnione w niniejszym opracowaniu. Odniesienie do od‑ powiedniej pozycji w Bibliografii oznaczono w następujący sposób: (na‑ zwisko rok: cyfra). Rok wskazuje datę pierwodruku lub w przypadku ar‑ tykułów przedrukowanych w antologiach — rok wydania antologii. Gdy w jednym roku ukazała się (bądź została przedrukowana) więcej niż jed‑ na publikacja danego autora, przyjęto dodatkowe oznakowanie w postaci liter. W wypadku cytatu cyfra oznacza stronę cytowanej publikacji. Strzałka → odsyła do części lub rozdziału skryptu, w którym poru‑ szane zagadnienie zostało szerzej omówione. Indeks osobowy Abramović Marina 37 Acconci Vito 37 Adamiecka‑Sitek Agata 162, 179 Adamski Jerzy 112, 179 Anderson Laurie 37 Angerer Paul 102 Anzenbacher Arno 104, 179 Appia Adolphe 91, 109, 179 Aragońska Izabella 34 Artaud Antonin 42, 43, 75, 109, 110, 179 Arystofanes 166 Arystoteles 14, 15, 22, 30, 70, 71, 126, 139, 166, 179 Aslan Odetten109, 179 Austin John 20 Axer Erwin 176 Bablet Denis 90, 179 Balcerzan Edward 115, 179 Balme Christopher 14, 22, 30, 31, 49, 63, 65, 70, 71, 80, 86—88, 92, 94, 95, 99, 104, 111, 118, 119, 179 Baluch Wojciech 120, 129, 130, 144, 145, 179 Barba Eugenio 40—43, 53—56, 83, 113, 179, 180 Barrault Jean‑Louis 93 Bateson Gregory 52 Batteux Charles 27 Bauman Zygmunt 134 Bausch Pina 35 Beckett Samuel 141, 143, 157 Berne Eric 45, 180 Bieńka Maria Olga 179 Bierwiaczonek Kinga 184 Bikont Piotr 181 Bloom Barbara 36 Bluszcz Anna 188 Błoński Jan 131, 132, 161, 179, 180 Bogatyriew Piotr 63 Bogusławski Wojciech 90, 149, 154, 157, 162 Boltanski Christian 36 Borowski Mateusz 119, 161, 180, 181, 183, 185, 188 Botta Bergonzio di 34 Brach‑Czaina Jolanta 12, 180 Brandt Monika 180 Braun Kazimierz 93, 180 Brecht Bertolt 43, 74, 76, 81, 84, 102, 109—110, 141, 180 Breiter Emil 169 Brook Peter 40, 41, 43, 133, 180 Brumer Wiktor 168 Buchwald Dorota 162 Bukowska‑Schielmann Miłosława 105, 180 Burden Chris 37 Burns Elizabeth 19, 77, 180 Butler Judith 16, 180 Cage John 37 Caillois Roger 51, 52 Carlson Marvin 13, 17, 18, 20, 29, 37, 64, 95, 99, 180, 181 Carrière Jean‑Claude 40 Cerwid Zygmunt 181 190 Indeks osobowy Chaplin Charlie 104, 105, 182 Chrobak Józef 183 Ciechowicz Jan 144, 179 Cieślak Ryszard 110, 158 Craig Edward Gordon 91, 109, 181 Csató Edward 167, 168 Czapla‑Oslislo Aleksandra 163 Czartoryska‑Górska Lidia 144, 179 Czechow Antoni 101, 124, 141, 149 Czermińska Małgorzata 137, 181 Czuj Łukasz 160 Datner‑Śpiewak Helena 181 Dąbek‑Derda Ewa 56 Dąbska Izydora 116, 181 Degler Janusz 7, 161, 179, 180, 182, 183, 185—188 Descotes Maurice 165 Diderot Denis 109, 181 Dine Jim 37 Dorman Jan 36 Drewniak Łukasz 160 Drzewiecki Konrad 35 Dudzik Wojciech 179—181, 184 Dydo Krzysztof 181 Dziekan Jacek 187 Dziekan Małgorzata 187 Dzierzbicka Katarzyna 161 Eco Umberto 64 Esslin Martin 134, 141, 181 Fik Marta 184, 186, 187 Fischer‑Lichte Erika 57, 62, 64, 65, 73, 75, 83, 107, 108, 117, 143, 181 Flejterski Stanisław 151, 181 Fox Dorota 117, 163, 178, 182 Fret Jarosław 180 Freud Zygmunt 74 Freytag Gustaw 127 Fuchs Georg 75 Furman Wojciech 172, 177, 188 Gadamer Hans‑Georg 104 Gajda Kazimierz 181 Gałązka Ewa 180 Geertz Clifford 51 Genet Jean 143, 157 Genette Gérard 71 Gennep Arnold van 46, 47, 49 Gilbert Jean 34 Girard René 14, 181 Głowacki Janusz 157 Godlewska Joanna 181 Godlewski Grzegorz 179, 180, 181 Goethe Johann Wolfgang 28, 83 Goffman Erving 18, 19, 44, 45, 181 Gombrowicz Witold 128, 157 Got Jerzy 148, 181 Gouhier Henri 78, 105, 182 Górski Konrad 30 Grabowski Arti 37 Grotowski Jerzy 32, 40, 42, 43, 50, 56, 71, 75, 84, 87, 110, 112, 142, 154, 158, 182 Gruszczyński Piotr 166 Grzegorzewski Jerzy 67 Guderian‑Czaplińska Ewa 180 Hammerstein Oscar 34 Harris James 27 Hastrup Kirsten 41 Hausbrandt Andrzej 29, 58, 59, 100, 182 Hayum Andrée 37 Hera Janina 179 Herbert Victor 34 Herrmann Max 93, 118 Hervé (właśc. Ronger Florimond) 34 Holzhausen Henryk 180 Hübner Zygmunt 90, 181, 182 Huizinga Johan 51, 182 Hymes Dell 18 Ibsen Henryk 124, 134 Ingarden Roman 58, 80, 86, 87, 182 Ionesco Eugène 143 Irzykowski Karol 166, 168 Izdebski Paweł 180 Jakobson Roman 69, 114 Jelinek Elfriede 143 Jones Sidney 35 Jonson Ben 34 Joos Kurt 35 Jouvet Louis 90 Jurkowski Henryk 182 Kalemba‑Kasprzak Elżbieta 170, 182 Kaliszewski Andrzej 172, 177, 188 Kamiński Jan Nepomucen 90 Kane Sarah 143 Indeks osobowy 191 Kantor Tadeusz 28, 36, 37, 71, 142 Kaprow Allan 36 Karczewski Leszek 186 Kerker Gustaw 34 Kern Jerome 34 Kienholz Edward 36 Kijowski Andrzej Tadeusz 66, 96, 97, 182 Kirby Michael 64, 107 Klata Jan 163 Kleczewska Maja 163 Koenig Jerzy 157, 167, 176, 182, 187 Kolankiewicz Leszek 7, 18, 19, 24, 40— 43, 53, 56, 177, 180, 181, 182, 186, 188 Komza Małgorzata 33, 182 Kosiński Dariusz 13, 22, 31, 32, 100, 182 Kosiński Jan 99, 179, 182 Kossobudzki Leszek 179 Kott Jan 166, 176, 177, 181 Kowalewicz Kazimierz 182 Kowzan Tadeusz 26—28, 64, 69, 101, 182, 183 Koźmian Stanisław 90 Krajewska Anna 120, 121, 125, 130, 142, 170, 183, 187 Krakowska‑Narożniak Joanna 183 Krakowski Wojciech 99, 183 Krasiński Edward 156, 162 Krawczykowski Zbigniew 180 Kresnik Johann 35 Król Marcin 184 Kubikowska Edyta 180, 181 Kubikowski Tomasz 80—82, 87, 183 Kuchtówna Lidia 162 Kurecka Maria 182 Kurz Iwona 179—181 Kuźnicka Danuta 182 Laban Rudolf 35 Labijak Danuta 180 Lacan Jacques 14 Lalo Charles 27 Lebel Jean Jacques 37 Lechoń Jan 166 Lecocq Charles 34 Lehár Ferenc 34 Lehmann Hans‑Thies 30, 32, 88, 89, 107, 110, 119, 142, 143, 183 Lepage Robert 3 Lessing Gotthold Ephraim 27 Lévi‑Strauss Claude 184 Lewkowicz Irena 186 Leyko Małgorzata 179 Limon Jerzy 29, 38, 98, 102, 183 Lincke Paul 34 Linton Ralph 18, 44 Lipiński Jacek 171 Litwinowicz‑Droździel Małgorzata 179 Lotman Jurij 14, 63, 103, 104, 183 Loxley James 183 Ludawska Janina 187 Lully Jean‑Baptista 35 Lupa Krystian 28, 142, 158 Łomnicki Tadeusz 158 MacAloon John 18, 183 Maeterlinck Maurice 124, 127, 141 Majcherek Janusz 176 Majchrowski Zbigniew 119, 142—144, 181, 183 Marceau Marcel 32 Markiewicz Henryk 129, 183 Markowski Michał Paweł 141, 144, 183 Marszałek Agnieszka 181 Mauss Marcel 15, 16, 53, 184 Mayen Józef 184 Mazurek‑Łopocińska Krystyna 152 Mądzik Leszek 36, 71 McAuley Gay 95 Mead George Herbert 15, 18, 44 Mencwel Andrzej 181 Meyerhold Wsiewołod 109 Męczyński Aleksander 186 Michalik Jan 181 Mickiewicz Adam 56, 144 Mieszkowski Krzysztof 158 Miłkowski Tomasz 161 Misiołek Edmund 179, 186 Mizera Michał 160 Młodożeniec Jan 153 Modrzejewska Helena 157 Molier (właśc. Jean Baptiste Poquelin) 35, 112 Monk Meredith 37 Moreno Jacob Levy 32 Mrożek Sławomir 157, 176 Mukařovský Jan 79, 104, 105, 184 Munro Thomas 27 192 Indeks osobowy Noverre Jean‑Georges 35 Nowak Maciej 159, 180 Nycz Ryszard 132, 142, 143, 183, 184 Offenbach Jacques 33 Ohmann Richard 138 Oldenburg Cleas 36 Ortwin Ostap 166 Orzechowski Emil 184 Osiński Zbigniew 41, 50, 87, 115, 179, 182, 184, 187 Osterloff Barbara 184 Parsons Talcott 18, 44 Passini Paweł 38 Pavis Patrice 11, 12, 23, 31, 32, 36, 43, 55, 63, 64, 70, 71, 73, 74, 83, 84, 88, 89, 91—93, 99, 102—104, 106, 116, 121, 126—129, 131—136, 139, 144, 184 Pawłowski Tadeusz 184 Pągowski Andrzej 153 Peirce Charles S. 104 Pinter Harold 157 Pisarek Walery 184 Platon 70 Plebańczyk Katarzyna 152, 184 Pleśniarowicz Krzysztof 16, 184 Pocci Franz 36 Podbielski Henryk 179 Pomian Krzysztof 184 Popczyk‑Szczęsna Beata 89, 143, 145, 184 Popiel Jacek 161 Pradier Jean‑Marie 56, 184 Prokopczuk Ewa 180 Propp Władimir 79 Przychodniak Zbigniew 164, 184 Puzyna Konstanty 157, 161, 166, 168, 185 Pyzik Teresa 180, 183 Racine Jean Baptiste 127 Raszewski Zbigniew 13, 23, 25, 31, 58, 67, 68, 78, 81, 87, 137, 185 Ratajczakowa Dobrochna 93, 120, 138, 144, 161, 171, 185 Ravenhill Mark 143 Ricoeur Paul 138 Rodgers Richard 34 Romanek Michał 181 Roszkowska Emilia 181, 184 Rozhin Andrzej 185 Różewicz Tadeusz 128, 137, 157 Sajewska Dorota 183 Sajkiewicz Violetta 38, 103 Samsonowicz Hanna 182 Sarrazac Jean‑Pierre 12, 71, 72, 89, 125, 126, 128, 142, 143, 185 Savarese Nicola 180 Schechner Richard 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 40, 47—52, 107, 108, 110, 111, 185 Schiller Leon 93, 156, 157 Schmid Joseph 36 Schramm Helmar 22 Searle John R. 20 Semil Małgorzata 185 Serafinowicz Leokadia 36 Sieradzki Jacek 158 Singer Milton 18 Sinko Grzegorz 61, 125, 129, 185 Sivert Tadeusz 171 Skibniewska Maria 181 Skurowski Piotr 187 Skwarczyńska Stefania 86, 98, 129, 185 Sławek Tadeusz 144, 185 Sławińska Irena 12, 50, 78, 80, 120, 125, 128, 129, 131, 133, 134, 185, 186 Sławiński Janusz 120, 139—142, 168, 169, 186 Słonimski Antoni 166 Słowacki Julisz 144 Sofokles 134 Sordyl Alina 22, 113 Souriau Étienne 78, 79, 96, 186 Sprinkle Annie 37 Staniewski Włodzimierz 40, 41 Stanisławski Konstanty 84, 91, 109, 110, 186 Starowieyski Franciszek 153 Stasiński Piotr 176, 186 Steinbeck Dietrich 79, 80 Steiner Marta 14, 39, 40, 47, 50, 56, 108, 186 Stempczyńska Barbara 183 Stempowski Jerzy 177, 186 Stoff Andrzej 124, 186 Stopka Andrzej 99 Strauss Johann 34 Strindberg August 124, 128, 141 Indeks osobowy 193 Sugiera Małgorzata 88, 119, 120, 129, 130, 145, 161, 179, 180, 181, 183, 184, 186 Sullivan Arthur 34 Suppé Franz von 34 Swinarski Konrad 67 Szacki Jerzy 181, 184, 188 Szajna Józef 36 Szekspir William 17, 112, 140 Szondi Peter 124, 128, 134, 135, 141, 186 Szpor‑Węglarska Anna 181 Sztaudynger Jan Izydor 159 Szturc Włodzimierz 171, 186 Szymańska Hanna 179 Śliwonik Lech 158 Śpiewak Paweł 181 Świontek Sławomir 13, 36, 59—62, 69, 70, 74, 76, 79, 85, 87, 97, 109, 110, 113, 114, 120, 122, 123, 138, 164, 184, 186, 187 Tairow Aleksander 106, 187 Taranienko Zbigniew 13, 41, 187 Tarn Adam 157 Terlecki Tymon 168, 177 Trzynadlowski Jan 184 Turnbull Colin M. 41 Turner Victor 12, 14, 18—20, 45—47, 49, 52, 187 Tytkowska Anna 167, 187 Ubersfeld Anne 59, 62, 65, 68, 72, 74, 79, 94, 95, 98, 129, 130, 187 Udalska Eleonora 127, 161, 165, 170, 171, 180, 183—188 Ulay (właśc. Frank Uwe Laysiepen) 37 Veinstein André 92 Vico Giambattista 27 Visconti Galeazzo 34 Vostell Wolf 37 Wagner Richard 64 Wajda Andrzej 92 Wanat Andrzej 165, 166, 176, 187 Wąchocka Ewa 9, 61, 84, 125, 136, 137, 182, 187 Webber Andrew Lloyd 34 Weryho Maria 36 Węgrzyniak Rafał 181, 187 Wierzyński Kazimierz 166 Wigman Mary 35 Wiles David 96, 97, 187 Wilson Richard 36 Wilson Robert 36, 71 Wirpsza Witold 182 Witkiewicz Jan Stanisław 187 Witkiewicz Stanisław Ignacy 157 Witruwiusz (Marcus Vitruvius Pollio) 99 Wojcieszek Przemysław 163 Wolny‑Zmorzyński Kazimierz 172, 177, 188 Worthen William B. 120, 188 Wójcik Maja 186 Wójtowski Michał 181 Wroczyński Tadeusz 177, 188 Wróblewska Wanda 93 Wycichowska Ewa 35 Wysińska Elżbieta 185 Wyspiański Stanisław 87, 133, 137, 144, 153, 157 Zając Joanna 120, 129, 130, 145, 179 Zapolska Gabriela 173 Zaremba Łukasz 187 Zich Otakar 79, 104, 105, 188 Ziomek Jerzy 64, 66, 78, 79, 83, 104, 137, 188 Ziółkowski Grzegorz 180 Znaniecki Florian 18, 44, 188 Zola Émile 141 Zychowicz Juliusz 179 Żeleński‑Boy Tadeusz 166, 176 Żółkłoś Monika 144, 179 Żurowska Joanna 187 Magdalena Figzał, Magda Raczek Noty o Autorkach Aleksandra Czapla‑Oslislo — kierowniczka literacka Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach. Współpracuje z katowicką „Gazetą Wyborczą”, gdzie publikuje artykuły i recenzje w dziale Kultura, oraz z Wyższą Szkołą Za‑ rządzania Ochroną Pracy w Katowicach jako nauczyciel akademicki. Ewa Dąbek‑Derda — kulturoznawca, teatrolog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego, autorka prac o dramacie i teatrze współczesnym. Opublikowała książkę Tadeusza Słobo- dzianka nie-boskie historie. Dramaturgia w kręgu mitu. Zajmuje się badaniem plastyki teatralnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kostiumu i przestrzeni; autorka tekstów o scenografii polskiej, redaktorka i współautorka tomu Zabawa w teatr poświęconego twórczości wybitnego polskiego scenografa Jerzego Juka Kowarskiego; kuratorka wystawy Płeć w projekcie przygotowanej w Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego. Prowadzi wykłady poświę‑ cone problematyce gender w polskim teatrze. Interesuje się także szeroko rozu‑ mianą edukacją teatralną. W Teatrze Rozrywki w Chorzowie realizuje autorski program edukacyjny „Szkoła teatru”, w ramach którego przygotowała pięć spek‑ takli (szósty w realizacji) wprowadzających młodzież szkół ponadpodstawowych w tajniki sztuki teatralnej. Dorota Fox — starszy wykładowca w Zakładzie Teatru i Dramatu Uniwersy‑ tetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół trzech za‑ sadniczych zagadnień: historii krytyki teatralnej, teatru dwudziestolecia mię‑ dzywojennego oraz form sztuki estradowej. Autorka dwóch monografii: Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia (Ka‑ towice 2007) oraz Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1914—1939 (Katowice 2014). Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych oraz Pol‑ skiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Beata Popczyk‑Szczęsna — adiunkt w Zakładzie Teatru i Dramatu w Insty‑ tucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskie‑ Noty o Autorkach 195 go Autorka książek: Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku. Potyczki z referencją (Kraków 2003), Dramaturgia polska po 1989 roku (Katowice 2013) oraz kilkunastu artykułów na temat dramaturgii współczesnej, opublikowanych w czasopismach naukowych i monografiach zbiorowych. Współredaktorka tomu Dramat i doświadczenie (Katowice 2014). Zajmuje się teorią dramatu, polskim dramatem i teatrem XX wieku w perspektywie antropologicznej i intertekstual‑ nej, a także najnowszą dramaturgią sceniczną. Violetta Sajkiewicz — teatrolog i krytyk sztuki; adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmowała się współczesną sztuką polską, zwłaszcza malarstwem, a także za‑ gadnieniami z pogranicza teatru i nowych mediów, teatrem animacji oraz prze‑ strzenią teatralną. Autorka książki Przestrzeń animowana. Plastyka teatralna Jana Berdyszaka (Katowice 2000) oraz licznych recenzji i artykułów o sztu‑ ce. Redaktor naczelna internetowego dwutygodnika kulturalnego artPAPIER (http://artpapier.com). Alina Sordyl — wykładowca w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Inter‑ dyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, kulturoznawca, psychoterapeutka i trenerka Gestalt. Zajmuje się kulturowymi i społecznymi praktykami perfor‑ matywnymi i ich medialnymi obrazami, estetyką i konwencjami polskiego te‑ atru telewizji, genderowymi i feministycznymi modelami interpretacji kultury, refleksją psychokulturową. Autorka książek: Między historią, kreacją i mitem (Katowice 2001) i Teatr telewizji — pomiędzy reprezentacją a symulacją teatru (Katowice 2010). Ewa Wąchocka — profesor, kulturoznawca, teatrolog; kierownik Zakładu Te‑ atru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się europejskim dramatem i teatrem XX wieku oraz teorią dramatu, zwłaszcza ewolucją form we współczes‑ nej dramaturgii. Opublikowała monografie: Między sztuką a filozofią. O teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza (Katowice 1992), Autor i dramat (Katowice 1999), Współczesne metody badań teatralnych (Katowice 2003), Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie (Kraków 2005). Redaktorka lub współredaktorka tomów: Od symbolizmu do post-teatru (Warszawa 1996), Pohledy II — Punkty widzenia II (Katowice—Olomouc 2004), Teatr — media — kultura (Katowice 2006), Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie (Katowice 2009). Redakcja Agnieszka Plutecka Projekt okładki Anna Gawryś Redakcja techniczna Małgorzata Pleśniar Korekta Barbara Jagoda Aleksandra Gaździcka Łamanie Alicja Załęcka Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 1644‑0552 ISBN 978‑83‑8012‑307‑6 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑8012‑308‑3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie II. Ark. druk. 12,25. Ark. wyd. 14,0. Papier off‑ set. kl. III, 90 g Cena 24 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88 ‑100 Inowrocław Widowisko – teatr – dramat Podręcznik dla studentów kulturoznawstwa W i d o w i s k o – t e a t r – d r a m a t
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Widowisko – teatr – dramat. Podręcznik dla studentów kulturoznawstwa. Wyd. 2. popr. i uzup
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: