Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00018 004290 21781160 na godz. na dobę w sumie
Więcej niż Excel 2007. 166 gotowych rozwiązań i trików w języku VBA - książka
Więcej niż Excel 2007. 166 gotowych rozwiązań i trików w języku VBA - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1907-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> vba - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dopasuj Excela do swoich wymagań!

Bez umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excela trudno dziś wyobrazić sobie jakąkolwiek pracę biurową. Jego wielofunkcyjność i elastyczność są imponujące, ale wciąż jeszcze można natknąć się na obszary nie do końca odpowiadające specyficznym potrzebom danej firmy, stanowiska czy pracownika. Owszem, ogólnie wiadomo, że wbudowany w program język VBA oferuje możliwość znacznego zmodyfikowania ustawień i zapisania dodatkowych funkcji albo sekwencji działań, jednak nie wszyscy potrafią sprawnie wykorzystać to narzędzie.

Książka 'VBA dla Excela 2007. 166 praktycznych przykładów' to cenny poradnik dla tych, którym nie wystarcza znajomość podstawowych funkcji Excela. Znajdziesz w niej całą masę przykładów kodu napisanego w języku VBA - zastosowanie któregokolwiek z nich pozwala poczuć różnicę w działaniu programu. Jeśli więc chciałbyś zarejestrować i uruchomić własne makro, zdefiniować funkcję, dodać przycisk, jednym ruchem zamknąć wszystkie skoroszyty, wykonać jakąś operację na tablicach albo wyświetlić określony komunikat, możesz zrobić to bez konieczności zagłębiania się w tajniki programowania. Prosto, szybko, skutecznie.

Rozszerz potęgę Excela - wykorzystaj gotowe kody VBA.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi¹zañ i trików w jêzyku VBA Autor: Miros³aw Lewandowski ISBN: 978-83-246-1907-8 Format: 158×235, stron: 224 Dopasuj Excela do swoich wymagañ! (cid:129) Narzêdzia i zasady u¿ywania VBA – okno edytora, certyfikaty, zabezpieczenia (cid:129) Makra i kod VBA – tworzenie, uruchamianie, przyk³ady konkretnych dzia³añ (cid:129) Podstawy VBA – typy danych, operacje na ³añcuchach, interakcje z u¿ytkownikiem Bez umiejêtnoœci pos³ugiwania siê arkuszem kalkulacyjnym Excela trudno dziœ wyobraziæ sobie jak¹kolwiek pracê biurow¹. Jego wielofunkcyjnoœæ i elastycznoœæ s¹ imponuj¹ce, ale wci¹¿ jeszcze mo¿na natkn¹æ siê na obszary nie do koñca odpowiadaj¹ce specyficznym potrzebom danej firmy, stanowiska czy pracownika. Owszem, ogólnie wiadomo, ¿e wbudowany w program jêzyk VBA oferuje mo¿liwoœæ znacznego zmodyfikowania ustawieñ i zapisania dodatkowych funkcji albo sekwencji dzia³añ, jednak nie wszyscy potrafi¹ sprawnie wykorzystaæ to narzêdzie. Ksi¹¿ka „VBA dla Excela 2007. 166 praktycznych przyk³adów” to cenny poradnik dla tych, którym nie wystarcza znajomoœæ podstawowych funkcji Excela. Znajdziesz w niej ca³¹ masê przyk³adów kodu napisanego w jêzyku VBA – zastosowanie któregokolwiek z nich pozwala poczuæ ró¿nicê w dzia³aniu programu. Jeœli wiêc chcia³byœ zarejestrowaæ i uruchomiæ w³asne makro, zdefiniowaæ funkcjê, dodaæ przycisk, jednym ruchem zamkn¹æ wszystkie skoroszyty, wykonaæ jak¹œ operacjê na tablicach albo wyœwietliæ okreœlony komunikat, mo¿esz zrobiæ to bez koniecznoœci zag³êbiania siê w tajniki programowania. Prosto, szybko, skutecznie. (cid:129) Narzêdzie VBA w Excelu 2007 (cid:129) Zabezpieczenia Excela i Windows, certyfikaty cyfrowe (cid:129) Rejestrator makr – uruchamianie makr i funkcji (cid:129) Definiowanie w³asnej funkcji i okreœlanie w³aœciwoœci makra/funkcji (cid:129) Wymuszanie zezwolenia na makra przy uruchomieniu skoroszytu (cid:129) Dodawanie przycisku lub ikon do wst¹¿ki i komentarzy do komórki (cid:129) Ochrona przed zmian¹ nazwy arkusza i dynamiczne ukrywanie wierszy (cid:129) Hiper³¹cze w formularzu i oknie komunikatu (cid:129) Odczytywanie danych o systemie (cid:129) Blokowanie wydruków i dostêpu do makr (cid:129) Arkusz ofert (cid:129) Typy danych, zmienne, sta³e i tablice (cid:129) Typy zmiennych i sta³ych, funkcje i operatory matematyczne (cid:129) Interakcja z u¿ytkownikiem i operacje na ³añcuchach (cid:129) Dodatki Rozszerz potêgê Excela — wykorzystaj gotowe kody VBA Spis treści Wstęp ................................................................................... 5 Rozdział 1. Excel 2007 — nowe przyzwyczajenie ...................................... 7 Rozdział 2. Narzędzie VBA w Excelu 2007 ................................................ 9 Okno edytora VBA ............................................................................................9 Rozdział 3. Zanim zaczniemy ................................................................. 15 Słowo o zabezpieczeniach ...............................................................................15 Zabezpieczenia Excela ...............................................................................17 Certyfikaty cyfrowe ....................................................................................20 Zabezpieczenia Windows ...........................................................................21 Rozdział 4. O VBA bez VBA .................................................................... 25 Rejestrator makr ...............................................................................................25 Przykład 1. Rejestrowanie makr .................................................................26 Przykład 2. Modyfikacja kodu z rejestratora ..............................................27 Uruchamianie makr i funkcji ...........................................................................30 Przykład 3. Uruchamianie makr za pomocą okna dialogowego Makro .....30 Przykład 4. Uruchamianie makr za pomocą kombinacji klawiszy .............31 Przykład 5. Wstawianie przycisku makra na pasku narzędzi Szybki dostęp .... 32 Przykład 6. Uruchamianie makra za pomocą przycisku makra wewnątrz arkusza ....................................................................34 Przykład 7. Uruchamianie makra za pomocą zdarzenia .............................34 Przykład 8. Zakładka Dodatki na wstążce ..................................................35 Przykład 9. Uruchamianie makra na podstawie analizy komórki ...............38 Przykład 10. Uruchamianie makr za pomocą formantu .............................39 Przykład 11. Uruchamianie makra na podstawie analizy komórki. Sposób drugi ..........................................................................39 Przykład 12. Uruchamianie makra na podstawie analizy wartości komórki. Sposób trzeci .........................................................................41 Rozdział 5. Przykłady ............................................................................. 43 Przykład 13. Definiowanie własnej funkcji. Konwertuj .............................43 Przykład 14. Definiowanie własnej funkcji. Dzień tygodnia .....................44 Przykład 15. Dzień tygodnia dużo łatwiej ..................................................45 4 Więcej niż Excel 2007. 166 gotowych rozwiązań i trików w języku VBA Przykład 16. Funkcja Słownie ....................................................................45 Przykład 17. Funkcja Słownie — wersja 2 .................................................51 Przykład 18. Funkcja Słownie z podprogramem ........................................54 Przykład 19. Określenie właściwości makra/funkcji za pomocą edytora ......58 Przykład 20. Określenie właściwości makra/funkcji za pomocą VBA ......60 Przykład 21. Wstawianie funkcji arkuszowej do arkusza za pomocą VBA ...61 Przykład 22. Wymuszenie włączenia dodatku ...........................................62 Przykład 23. Zamknięcie dodatku ..............................................................62 Przykład 24. Zamknięcie dodatku uruchomionego przez nasz skoroszyt .......62 Przykład 25. Rozwiązanie drugie — stabilniejsze ......................................63 Przykład 26. Formatowanie warunkowe w zależności od wartości z innej komórki .....................................................................65 Przykład 27. Ile mamy otwartych skoroszytów? ........................................65 Przykład 28. Program w wersji trial ...........................................................66 Przykład 29. Wymuszanie zezwolenia na makra przy uruchomieniu skoroszytu ..............................................67 Przykład 30. Dodanie przycisku do wstążki w zakładce Dodatki ..............68 Przykład 31. Dodawanie komentarzy do komórki w zależności od warunków .........................................................................70 Przykład 32. Poszukiwanie ostatniego wiersza ..........................................71 Przykład 33. Ochrona przed zmianą nazwy arkusza ..................................72 Przykład 34. Dynamiczne ukrywanie wierszy ............................................72 Przykład 35. Jednorazowe losowanie — sposób 1 .....................................74 Przykład 36. Jednorazowe losowanie — sposób 2 .....................................75 Przykład 37. Automatyczne uruchamianie ostatnich skoroszytów .............76 Przykład 38. Uruchamianie skoroszytów przy starcie programu ...............76 Przykład 39. Uruchamianie skoroszytów przy starcie programu — wersja non VBA ...............................................................77 Przykład 40. Uruchamianie wielu skoroszytów jednocześnie ....................78 Przykład 41. „Pisanie” formularza .............................................................79 Przykład 42. Hiperłącze w oknie komunikatu ............................................82 Przykład 43. Hiperłącze w formularzu .......................................................84 Przykład 44. Najprostszy komunikat ..........................................................86 Przykład 45. Komunikat bardziej skomplikowany .....................................86 Przykład 46. Okno dialogowe ....................................................................87 Przykład 47. Porada dnia ............................................................................87 Przykład 48. Porada dnia z opcjami w User form — część I .....................88 Przykład 49. Porada dnia z opcjami w User form — część II ....................89 Przykład 50. Czyszczenie formatowania w komórkach niezawierających danych ................................91 Przykład 51. Wyświetlanie postępu obliczeń na pasku stanu .....................92 Przykład 52. Wyświetlanie postępu obliczeń na formularzu ......................93 Przykład 53. Jeszcze trochę zabawy ...........................................................95 Przykład 54. Odczytywanie danych o systemie — nazwa komputera .......95 Przykład 55. Odczytywanie danych o systemie — nazwa użytkownika ....96 Przykład 56. Odczytywanie danych o systemie — rozdzielczość karty graficznej ..........................................96 Przykład 57. Odczytywanie danych o systemie — wielkość okna aplikacji .....97 Spis treści 5 Przykład 58. Odczytywanie danych o systemie — prośba o zmianę wielkości okna ......................................98 Przykład 59. Wyświetlanie okna w pełnym rozmiarze bez pytania ...........99 Przykład 60. Zamykanie wszystkich skoroszytów .....................................99 Przykład 61. Blokowanie wydruków ........................................................100 Przykład 62. Blokada dostępu do makr ....................................................100 Przykład 63. Import tekstu z zewnętrznego pliku tekstowego .................100 Przykład 64. Pobieranie danych z zamkniętego skoroszytu Excela .........101 Przykład 65. Pobieranie danych z innego skoroszytu — wersja 2 ...........102 Przykład 66. Dynamiczne tworzenie makra .............................................102 Przykład 67. Usuwanie kodu z modułu ....................................................103 Przykład 68. Zastępowanie modułu innym modułem ..............................103 Przykład 69. Przekazywanie modułu między plikami ..............................104 Przykład 70. Sprawdzanie ustawień dostępu do VBProject .....................105 Przykład 71. Uruchamianie innych aplikacji Windows ............................105 Przykład 72. Uruchamianie okien panelu sterowania ...............................105 Przykład 73. Zapis kopii zapasowej pliku z hasłem .................................105 Przykład 74. Ostatnie zapisanie arkusza ...................................................107 Przykład 75. Przygotowanie wydruku z danymi z arkusza innego niż widoczny ...........................................107 Przykład 76. Nie wszystko, co automatyczne, to VBA ............................108 Przykład 77. Automatyka formantów .......................................................110 Przykład 78. Wstążka w Office 2007. To także nie VBA, ale... ...............110 Przykład 79. Dodawanie ikon do wstążki .................................................113 Przykład 80. Arkusz ofert — przykład, o który najczęściej pytają czytelnicy ................................... 114 Przykład 81. Arkusz ofert — otwieranie bazy ..........................................114 Przykład 82. Arkusz ofert — część 2 .......................................................115 Przykład 83. Arkusz ofert — część 3 .......................................................116 Przykład 84. Arkusz ofert — część 4 .......................................................117 Przykład 85. Arkusz ofert — część 5 .......................................................118 Przykład 86. Arkusz ofert — czynności końcowe ....................................118 Rozdział 6. Trochę podstaw o VBA ....................................................... 119 Typy zmiennych i stałych ..............................................................................119 Przykład 87. Typy zmiennych ..................................................................120 Przykład 88. Deklarowanie zmiennych ....................................................121 Własny typ zmiennej ......................................................................................121 Przykład 89. Deklaracja własnego typu zmiennej ....................................121 Przykład 90. Deklarowanie zmiennych za pomocą Const, Dim i Static ...123 Przykład 91. Słowa kluczowe Public i Private .........................................124 Przykład 92. Opcje modułu ......................................................................124 Przykład 93. Opcja Option Compare ........................................................125 Przykład 94. Konwersja typów danych ....................................................125 Przykład 95. Funkcje FormatNumber, FormatCurrency, FormatPercent ......128 Przykład 96. Funkcja FormatDateTime ....................................................129 Przykład 97. Słowo kluczowe ReDim ......................................................129 Przykład 98. Funkcje LBound i UBound .................................................130 Przykład 99. Operacje na tablicach ..........................................................130 6 Więcej niż Excel 2007. 166 gotowych rozwiązań i trików w języku VBA Funkcje i operatory matematyczne ................................................................131 Przykład 100. Funkcje trygonometryczne ................................................131 Przykład 101. Funkcje Exp i Log .............................................................131 Przykład 102. Funkcja Sqr .......................................................................132 Przykład 103. Funkcje Randomize i Rnd .................................................132 Przykład 104. Funkcje Abs i Sgn .............................................................133 Przykład 105. Funkcje Fix, Int i Round ....................................................133 Przykład 106. Funkcje Hour, Minute, Second ..........................................134 Przykład 107. Funkcje Day, Month, Year ................................................134 Przykład 108. Weekday ............................................................................135 Przykład 109. TimeSerial i DateSerial .....................................................135 Przykład 110. TimeValue i DateValue .....................................................136 Przykład 111. Funkcja DateAdd ...............................................................136 Przykład 112. Funkcja DateDiff ...............................................................138 Przykład 113. Funkcja DatePart ...............................................................138 Przykład 114. Funkcje Date, Now i Time ................................................139 Przykład 115. Funkcja Timer ...................................................................139 Przykład 116. Funkcja MonthName .........................................................139 Przykład 117. Funkcja WeekdayName .....................................................140 Interakcja z użytkownikiem ...........................................................................140 Przykład 118. Okno komunikatu MsgBox ...............................................140 Przykład 119. Okno dialogowe InputBox ................................................141 Przykład 120. Funkcje logiczne ................................................................142 Operacje na łańcuchach .................................................................................143 Przykład 121. Funkcja StrComp ...............................................................143 Przykład 122. Funkcja StrConv ................................................................143 Przykład 123. Funkcje Lcase i Ucase .......................................................144 Przykład 124. Funkcje Space, String i Len ...............................................144 Przykład 125. Funkcja Format ..................................................................144 Przykład 126. LSet, Rset ..........................................................................146 Przykład 127. InStr, InStrRev ..................................................................146 Przykład 128. Left, Right .........................................................................146 Przykład 129. LTrim, RTrim, Trim ..........................................................147 Przykład 130. Funkcja Replace ................................................................147 Przykład 131. StrReverse .........................................................................148 Przykład 132. Funkcja Mid ......................................................................148 Przykład 133. Skok do podprogramu GoSub...Return, ............................148 Przykład 134. Skok bezwarunkowy GoTo ...............................................148 Przykład 135. Wykonuj aż... Do...Loop ...................................................149 Przykład 136. Pętla For...Step...Next, Exit For ........................................149 Przykład 137. Pętla For Each...Next .........................................................150 Przykład 138. Wykonuj dopóki: While...Wend ........................................150 Przykład 139. Reaguj na sytuację On...GoSub, On...GoTo ......................151 Przykład 140. Funkcja Choose .................................................................152 Przykład 141. Instrukcje warunkowe If...Then...Else ...............................152 Przykład 142. Select Case...End Select ....................................................153 Przykład 143. Przełącznik Switch ............................................................153 Przykład 144. Struktura With...End With .................................................154 Spis treści 7 Przykład 145. Przerwanie programu: End i Stop ......................................154 Przykład 146. Przerwanie programu: Exit ................................................155 Przykład 147. Funkcja IsArray .................................................................155 Przykład 148. Funkcja IsDate ...................................................................155 Przykład 149. Funkcja IsEmpty ................................................................156 Przykład 150. Funkcja IsError ..................................................................156 Przykład 151. Funkcja IsMissing .............................................................156 Przykład 152. Funkcja IsNull ...................................................................156 Przykład 153. Funkcja IsNumeric ............................................................157 Przykład 154. Funkcja IsObject ................................................................157 Przykład 155. Funkcje TypeName, VarType ...........................................157 Przykład 156. Obiekty Err i Error ............................................................158 Przykład 157. Sam wygeneruj błąd! Raise ...............................................159 Przykład 158. Czujka błędu logicznego. On Error ...................................159 Przykład 159. Wznowienie po błędzie. Resume .......................................160 Przykład 160. Przydatne gadżety. Application.Volatile ...........................160 Przykład 161. Przydatne gadżety. Application.DisplayAlerts ..................160 Przykład 162. Przydatne gadżety. Application.ScreenUpdating ..............161 Przykład 163. Przydatne gadżety. Application.EnableEvents ..................161 Przykład 164. Przydatne gadżety. Application.DoubleClick ....................162 Przykład 165. Przydatne gadżety. Application.WorksheetFunction .........162 Przykład 166. Przydatne gadżety. Application.Calculate .........................162 Rozdział 7. Dodatki ............................................................................. 163 Dodatek 1. Obiekt Application.WorksheetFunction ......................................163 Dodatek 2. Skróty klawiaturowe używane w Excelu ........................................171 Dodatek 3. Skróty klawiaturowe używane w edytorze VBA .........................174 Dodatek 4. Procedury zdarzeniowe ................................................................177 Skorowidz .......................................................................... 215 Rozdział 5. Przykłady W tym rozdziale zaprezentuję przykłady zastosowania VBA w różnych dziedzi- nach życia. Mam nadzieję, że znajdziesz tu inspirację do tworzenia własnych projektów. Język programowania ma bowiem to do siebie, że jego ograniczeniem jest tylko Twoja wyobraźnia. I umiejętności. Do dzieła zatem. Przykład 13. Definiowanie własnej funkcji. Konwertuj Poniższa funkcja dokonuje konwersji jednostek temperatury pomiędzy stopniami Celsjusza, Fahrenheita i kelwinami. Algorytm jest następujący: Pobranie danych i weryfikacja. W przypadku temperatury niższej niż 0 K wyni- kiem będzie komunikat o błędzie. Przeliczenie według zależności: 1 st C = (1*1,8)+32 st F = 1+273,15 K 1 K = 1-273,15 st C = ((1-273,15)*1,8)+32 st F 1 st F = (1-32)/1,8 st C = ((1-32)/1,8)+273,15 K Jeżeli nastąpiło błędne wpisanie jednostki wejściowej lub wyjściowej, wynikiem będzie komunikat o błędzie. Przyjmij obliczoną wartość. Funkcji można używać jak każdej funkcji arkuszowej (rysunek 5.1). Rysunek 5.1. Mimo wielkiego bogactwa funkcji wbudowanych każdy z nas może dodać do palety podstawowej garść własnych gadżetów. Zanim jednak opracujesz własną funkcję, dobrze poszukaj — prawdopodobnie ktoś już przygotował ją za Ciebie 48 Rozdział 5. ♦ Przykłady Function konwertuj(liczba As Single, jed_wejściowa, jed_wyjściowa As String) (cid:180)As Variant Dim c, k, f, wynik As Variant, błąd As String konwersja na wielkie litery jed_wejściowa = UCase(jed_wejściowa) jed_wyjściowa = UCase(jed_wyjściowa) czy nie jest niższa od zera bezwzględnego If jed_wejściowa = K And liczba 0 Then _ błąd = Temperatura poniżej 0 bezwzględnego If jed_wejściowa = C And liczba -273.15 Then _ błąd = Temperatura poniżej 0 bezwzględnego If jed_wejściowa = F And liczba -459.67 Then _ błąd = Temperatura poniżej 0 bezwzględnego zamiana danej wejściowej na stopnie Celsjusza Select Case jed_wejściowa Case C c = liczba Case K c = liczba - 273.15 Case F c = (liczba - 32) / 1.8 Case Else błąd = Błędna jednostka wejściowa End Select zamiana stopni Celsjusza na jednostkę wyjściową Select Case jed_wyjściowa Case C wynik = c Case K wynik = c + 273.15 Case F wynik = (c * 1.8) + 32 Case Else błąd = Błędna jednostka wyjściowa End Select If błąd Then wynik = błąd konwertuj = wynik End Function Przykład 14. Definiowanie własnej funkcji. Dzień tygodnia Poniższa funkcja wyświetla nazwę dnia tygodnia z podanej daty. Dodatkowo za- wiera argument opcjonalny. Jeżeli go nie pominiemy, wynikiem funkcji będzie trzyliterowy skrót dnia tygodnia — rysunek 5.2. Rysunek 5.2. Określanie nazwy dnia tygodnia za pomocą VBA Przykład 15. Dzień tygodnia dużo łatwiej 49 Następny przykład pokazuje, że niekiedy warto poszukać, zanim stworzysz kod, bo rozwiązanie może być bliżej, niż myślisz. Function Dz_tygodnia(dzień As Single, Optional skrócona) Dim tabela(1 To 7) As String tabela(7) = Niedziela tabela(1) = Poniedziałek tabela(2) = Wtorek tabela(3) = Środa tabela(4) = Czwartek tabela(5) = Piątek tabela(6) = Sobota Dz_tygodnia = tabela(dzień) If IsMissing(skrócona) = False Then Dz_tygodnia = Left(Dz_tygodnia, 3) End Function Funkcja nie jest skomplikowana. Jej działanie polega na przypisaniu pozycjom tabeli jednowymiarowej nazw kolejnych dni tygodnia, a następnie wybraniu odpowiedniej wartości z obliczonej w komórce. Dodatkowo, jeżeli podasz drugi argument (może to być cokolwiek, bowiem kod sprawdza tylko jego obecność lub brak — If IsMissing(skrócona) = False Then...), funkcja zwróci tylko trzy pierwsze litery nazwy dnia tygodnia (Left(Dz_tygodnia, 3)). Bardzo ważne jest, aby argument opcjonalny badany funkcją IsMissing miał określony typ Variant. Nasza funkcja nie definiuje typu argumentu, zatem Variant zostaje do niego przyporządkowany automatycznie. Zadeklarowanie innego typu argumentu, na przykład: Function Dz_tygodnia(dzień As Single, Optional skrócona As String) spowoduje nieprawidłowe działanie. Przykład 15. Dzień tygodnia dużo łatwiej Być może miałeś już okazję przekonać się o tym, że narzędzia wbudowane w Excel bywają zaskakujące. Niekiedy przemyślane ich użycie może prowadzić do takich samych efektów jak używanie VBA. Rysunek 5.3 pokazuje, jak możemy otrzymać wynik z przykładu 14 bez używania VBA. Przykład 16. Funkcja Słownie To pewnie najbardziej pożądana z funkcji, które trzeba samemu napisać. Nie wiadomo, dlaczego Microsoft w kolejnych edycjach pakietu Office nie dołącza tej funkcji w standardzie. Nieważne. Mamy przynajmniej możliwość, aby roz- winąć skrzydła. Ten przykład jest dość rozbudowany, bowiem zachowuje polską gramatykę słów. Przykład 17 rezygnuje z niej, dając w zamian możliwość wyboru waluty. 50 Rozdział 5. ♦ Przykłady Rysunek 5.3. Po prostu skopiuj datę do komórek B3 i B4, a następnie z okna Formatowanie komórek (uruchamianego kombinacją Ctrl+1) wybierz niestandardowe formaty komórek: dddd dla B3 i ddd dla B4 Function SLOWNIE(x) Dim Setki(10) As String Dim dziesiatki(10) As String Dim jednostki(20) As String Setki(0) = Setki(1) = sto Setki(2) = dwieście Setki(3) = trzysta Setki(4) = czterysta Setki(5) = pięćset Setki(6) = sześćset Setki(7) = siedemset Setki(8) = osiemset Setki(9) = dziewięćset dziesiatki(0) = dziesiatki(1) = dziesięć dziesiatki(2) = dwadzieścia dziesiatki(3) = trzydzieści dziesiatki(4) = czterdzieści dziesiatki(5) = pięćdziesiąt dziesiatki(6) = sześćdziesiąt dziesiatki(7) = siedemdziesiąt dziesiatki(8) = osiemdziesiąt dziesiatki(9) = dziewięćdziesiąt Przykład 16. Funkcja Słownie 51 jednostki(0) = jednostki(1) = jeden jednostki(2) = dwa jednostki(3) = trzy jednostki(4) = cztery jednostki(5) = pięć jednostki(6) = sześć jednostki(7) = siedem jednostki(8) = osiem jednostki(9) = dziewięć jednostki(10) = dziesięć jednostki(11) = jedenaście jednostki(12) = dwanaście jednostki(13) = trzynaście jednostki(14) = czternaście jednostki(15) = piętnaście jednostki(16) = szesnaście jednostki(17) = siedemnaście jednostki(18) = osiemnaście jednostki(19) = dziewiętnaście jeżeli moduł liczby jest większy od podanej wartości to zakończ i wyświetl komunikat If Abs(x) = 1000000000000# Then SLOWNIE = Przekroczony zakres od -1.000.000.000.000 (cid:180)do 1.000.000.000.000 Exit Function End If If x 0 Then minus = Minus Else minus = x = Abs(x) liczba = Int(x) L = (x - liczba) * 100 liczbagr = Int(L) If (L - liczbagr) * 10 = 5 Then liczbagr = liczbagr + 1 określa ile mamy miliardów liczbamld = Int(liczba / 1000000000) określa ile mamy milionów liczbamil = Int((liczba - liczbamld * 1000000000) / 1000000) określa ile mamy tysięcy liczbatys = Int((liczba - liczbamld * 1000000000 - liczbamil * (cid:180)1000000) / 1000) określa ile mamy setek liczbaset = Int(liczba - liczbamld * 1000000000 - liczbamil * 1000000 (cid:180)- liczbatys * 1000) miliardy: liczba = liczbamld If liczba = 0 Then GoTo miliony L = Int(liczba / 100) slowniezl = slowniezl + Setki(L) 52 Rozdział 5. ♦ Przykłady liczba = liczba - (L * 100) If liczba 20 Then slowniezl = slowniezl + + jednostki(liczba): (cid:180)GoTo piszmiliardy L = Int(liczba / 10) slowniezl = slowniezl + + dziesiatki(L) liczba = liczba - (L * 10) slowniezl = slowniezl + + jednostki(liczba) piszmiliardy: If liczbamld = 1 Then slowniezl = slowniezl + miliard : GoTo miliony aa = Str(liczba) bb = Right(aa, 1) If aa = 5 And aa 20 Then slowniezl = slowniezl + miliardów : (cid:180)GoTo miliony If bb 1 And bb 5 Then slowniezl = slowniezl + miliardy : (cid:180)GoTo miliony If liczbamld = 5 Then slowniezl = slowniezl + miliardów miliony: liczba = liczbamil If liczba = 0 Then GoTo tysiace L = Int(liczba / 100) slowniezl = slowniezl + Setki(L) liczba = liczba - (L * 100) If liczba 20 Then slowniezl = slowniezl + + jednostki(liczba): (cid:180)GoTo piszmiliony L = Int(liczba / 10) slowniezl = slowniezl + + dziesiatki(L) liczba = liczba - (L * 10) slowniezl = slowniezl + + jednostki(liczba) piszmiliony: If liczbamil = 1 Then slowniezl = slowniezl + milion : GoTo tysiace aa = Str(liczba) bb = Right(aa, 1) If aa = 5 And aa 20 Then slowniezl = slowniezl + milionów : (cid:180)GoTo tysiace If bb 1 And bb 5 Then slowniezl = slowniezl + miliony : (cid:180)GoTo tysiace If liczbamil = 5 Then slowniezl = slowniezl + milionów Przykład 16. Funkcja Słownie 53 tysiace: liczba = liczbatys If liczba = 0 Then GoTo jednostki L = Int(liczba / 100) slowniezl = slowniezl + Setki(L) liczba = liczba - (L * 100) If liczba 20 Then slowniezl = slowniezl + + jednostki(liczba): (cid:180)GoTo pisztysiace L = Int(liczba / 10) slowniezl = slowniezl + + dziesiatki(L) liczba = liczba - (L * 10) slowniezl = slowniezl + + jednostki(liczba) pisztysiace: If liczbatys = 1 Then slowniezl = slowniezl + tysiąc : (cid:180)GoTo jednostki aa = Str(liczba) bb = Right(aa, 1) If aa = 5 And aa 20 Then slowniezl = slowniezl + tysięcy : (cid:180)GoTo jednostki If bb 1 And bb 5 Then slowniezl = slowniezl + tysiące : (cid:180)GoTo jednostki If liczbatys = 5 Then slowniezl = slowniezl + tysięcy jednostki: liczba = liczbaset If Int(x) = 0 Then slowniezl = slowniezl + zero złotych : (cid:180)GoTo grosze If liczba = 0 Then slowniezl = slowniezl + złotych : GoTo grosze L = Int(liczba / 100) slowniezl = slowniezl + Setki(L) liczba = liczba - (L * 100) If liczba 20 Then slowniezl = slowniezl + + jednostki(liczba): (cid:180)GoTo piszjednostki L = Int(liczba / 10) slowniezl = slowniezl + + dziesiatki(L) liczbaa = liczba - (L * 10) slowniezl = slowniezl + + jednostki(liczbaa) 54 Rozdział 5. ♦ Przykłady piszjednostki: aa = Str(liczba) bb = Right(aa, 1) If aa = 5 And aa 20 Then slowniezl = slowniezl + złotych : GoTo grosze If bb = 2 And bb 5 Then slowniezl = slowniezl + złote : GoTo grosze If aa = 1 Then slowniezl = slowniezl + złoty If liczbaset = 5 Then slowniezl = slowniezl + złotych grosze: liczba = liczbagr If liczba = 0 Then slowniegr = zero groszy : GoTo wynik If liczba 20 Then slowniegr = jednostki(liczba): GoTo piszgrosze L = Int(liczba / 10) slowniegr = slowniegr + + dziesiatki(L) liczba = liczba - (L * 10) slowniegr = slowniegr + + jednostki(liczba) piszgrosze: aa = Str(liczbagr) bb = Right(aa, 1) If aa = 5 And aa 20 Then slowniegr = slowniegr + groszy : GoTo wynik If bb = 2 And bb 5 Then slowniegr = slowniegr + grosze : GoTo wynik If aa = 1 Then slowniegr = slowniegr + grosz : GoTo wynik If aa = 5 Then slowniegr = slowniegr + groszy wynik: obcina zbędne spacje na początku i końcu słowa bez_spacji = Trim(minus + slowniezl) pierwsza litera wyrażenia wielka_litera = UCase(Left(bez_spacji, 1)) liczy ile liter jest w wyrażeniu ile_mamy_liter = Len(bez_spacji) wstawia wielką literę na początku wyrażenia wstaw_wielka = wielka_litera + Right(bez_spacji, ile_mamy_liter - 1) przypisuje wartość do funkcji SLOWNIE = Application.WorksheetFunction.Trim(wstaw_wielka + + slowniegr) End Function Przykład 17. Funkcja Słownie — wersja 2 55 Wyjaśnienia do działania tej funkcji zawarte są w komentarzach w kodzie (czyli w tekście po apostrofie — taki tekst nie jest analizowany przez VBA). Funkcja jest sekwencją operacji powtarzających się dla każdego z rzędów wielkości: miliardów, milionów, tysięcy itd. Wynikiem kolejnej sekwencji (nazwijmy ją podprogramem) jest zmienna „slowniezl”, która jest wydłużana (czyli doklejane są do niej kolejne słowa) w miarę schodzenia kodu coraz niżej. W sekcji „wynik” dodawana jest jeszcze wielka litera na początku wyrażenia, znak minus, jeżeli liczba jest ujemna, oraz usuwane są zbędne spacje między kolejnymi słowami. Do usunięcia zbędnych spacji postanowiłem użyć funkcji arkuszowej Trim (w polskim Excelu jest to USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY). Co prawda VBA także oferuje funkcję Trim, jednak podczas prób okazało się, że odcina ona tylko spacje na po- czątku i końcu wyniku, nie ingerując w odstępy pomiędzy słowami. Przykład 17. Funkcja Słownie — wersja 2 Poniższa funkcja jest prostsza od poprzedniej, bowiem nie uwzględnia polskiej gramatyki. Mamy za to do wyboru zapis w języku polskim lub angielskim i wa- luty: euro, dolary i złote. Function SŁOWNIE(ByVal liczba, Optional waluta, Optional język) On Error Resume Next deklaracja tablicy Dim słowa(9) As String deklaracja zmiennych Dim przecinek, a, x, całkowita As Single, po_przecinku As Boolean Dim wynik, gr, zł, znak As String, jedność zmiana liter w zmiennych na duże If waluta = Null Then waluta = If język = Null Then język = waluta = UCase(waluta) język = UCase(język) Nadanie wartości początkowych zmiennym wynik = po_przecinku = False Select Case waluta Case E gr = Cent zł = Euro Case D gr = Cent zł = Dolar Case Else gr = gr zł = zł End Select Select Case język Case ANG 56 Rozdział 5. ♦ Przykłady słowa(0) = zero słowa(1) = one słowa(2) = two słowa(3) = three słowa(4) = four słowa(5) = five słowa(6) = six słowa(7) = seven słowa(8) = eight słowa(9) = nine Case Else słowa(0) = zero słowa(1) = jeden słowa(2) = dwa słowa(3) = trzy słowa(4) = cztery słowa(5) = pięć słowa(6) = sześć słowa(7) = siedem słowa(8) = osiem słowa(9) = dziewięć End Select ustalenie znaku plus/minus znak = If liczba 0 Then znak = minus End If liczba = Abs(liczba) całkowita = Int(liczba) liczba = Trim(Str(liczba)) szukanie przecinka przecinek = InStr(liczba, . ) If przecinek 0 Then a = przecinek - 1: po_przecinku = True Else a = (cid:180)Len(liczba) rozpatrywanie liczb z lewej strony przecinka If całkowita 0 Then For x = 1 To a jedność = Mid(liczba, x, 1) jedność = Val(jedność) wynik = wynik słowa(jedność) - Next x Else wynik = słowa(0) - End If wynik = wynik zł Przykład 17. Funkcja Słownie — wersja 2 57 rozpatrywanie dwóch liczb z prawej strony przecinka (jeżeli występują) If po_przecinku Then wynik = wynik - For x = 2 To 3 jedność = Mid(liczba, a + x, 1) jedność = Val(jedność) wynik = wynik słowa(jedność) - Next x wynik = wynik gr Else wynik = wynik - słowa(0) - gr End If zwrócenie wartości funkcji, obcięcie niepotrzebnych spacji SŁOWNIE = Trim(znak wynik) End Function Kilka słów wyjaśnienia, jak działa powyższy kod: 1. Rezerwuje tablicę jednowymiarową na jednostki. 2. Pobiera informacje na temat języka i waluty. Odpowiednie wartości zostają przypisane zmiennym waluta i język. 3. Wprowadza do tablicy słowa po polsku lub angielsku, w zależności od wskazanego języka, oraz przypisuje zmiennym zł i gr odpowiednie wartości, stosownie do wybranej waluty. 4. W przypadku liczby ujemnej nadaje zmiennej znak wartość minus. 5. W analizowanej liczbie znajduje przecinek. 6. Obcina część ułamkową w przypadku, gdy są więcej niż dwie cyfry po przecinku. 7. Analizuje kolejno cyfry z lewej strony przecinka, przyporządkowuje im właściwe słowa, rozdziela je myślnikiem. 8. Na zakończenie wstawiona zostaje nazwa jednostki głównej waluty. 9. Analizuje dwie pierwsze cyfry z prawej strony przecinka i postępuje jak wyżej. 10. Ostatnią czynnością jest przypisanie funkcji SŁOWNIE obliczonej wartości ciągu. W przeciwieństwie do poprzedniej funkcji tutaj nie mamy ograniczenia dotyczą- cego wielkości wprowadzanej liczby. Nie jest ono potrzebne, bowiem nie uży- wamy tu słów „miliardy”, „miliony” itp. 58 Rozdział 5. ♦ Przykłady Przykład 18. Funkcja Słownie z podprogramem Jak zauważyłeś, w przykładzie 16 część kodu jest powtarzana. Te same czynności są wykonywane dla każdej grupy cyfr. Jeżeli tworzysz duże programy, warto zamykać powtarzalne elementy kodu w osobne procedury. Zmniejszają one objętość kodu i tylko minimalnie spowalniają jego działanie. Function SLOWNIE_Z_PODPROGRAMEM(x) Dim Setki(10) As String Dim dziesiatki(10) As String Dim jednostki(20) As String Setki(0) = Setki(1) = sto Setki(2) = dwieście Setki(3) = trzysta Setki(4) = czterysta Setki(5) = pięćset Setki(6) = sześćset Setki(7) = siedemset Setki(8) = osiemset Setki(9) = dziewięćset dziesiatki(0) = dziesiatki(1) = dziesięć dziesiatki(2) = dwadzieścia dziesiatki(3) = trzydzieści dziesiatki(4) = czterdzieści dziesiatki(5) = pięćdziesiąt dziesiatki(6) = sześćdziesiąt dziesiatki(7) = siedemdziesiąt dziesiatki(8) = osiemdziesiąt dziesiatki(9) = dziewięćdziesiąt jednostki(0) = jednostki(1) = jeden jednostki(2) = dwa jednostki(3) = trzy jednostki(4) = cztery jednostki(5) = pięć jednostki(6) = sześć jednostki(7) = siedem jednostki(8) = osiem jednostki(9) = dziewięć jednostki(10) = dziesięć jednostki(11) = jedenaście jednostki(12) = dwanaście jednostki(13) = trzynaście jednostki(14) = czternaście jednostki(15) = piętnaście jednostki(16) = szesnaście Przykład 18. Funkcja Słownie z podprogramem 59 jednostki(17) = siedemnaście jednostki(18) = osiemnaście jednostki(19) = dziewiętnaście jeżeli moduł liczby jest większy od podanej wartości to zakończ i wyświetl komunikat If Abs(x) = 1000000000000# Then SLOWNIE_Z_PODPROGRAMEM = Przekroczony zakres od -1.000.000.000.000 (cid:180)do 1.000.000.000.000 Exit Function End If If x 0 Then minus = Minus Else minus = x = Abs(x) liczba = Int(x) L = (x - liczba) * 100 liczbagr = Int(L) If (L - liczbagr) * 10 = 5 Then liczbagr = liczbagr + 1 określa ile mamy miliardów liczbamld = Int(liczba / 1000000000) określa ile mamy milionów liczbamil = Int((liczba - liczbamld * 1000000000) / 1000000) określa ile mamy tysięcy liczbatys = Int((liczba - liczbamld * 1000000000 - liczbamil * (cid:180)1000000) / 1000) określa ile mamy setek liczbaset = Int(liczba - liczbamld * 1000000000 - liczbamil * (cid:180)1000000 - liczbatys * 1000) miliardy: liczba = liczbamld If liczba = 0 Then GoTo miliony L = Int(liczba / 100) slownie_zlotych = slownie_zlotych + Setki(L) liczba = liczba - (L * 100) If liczba 20 Then slownie_zlotych = slownie_zlotych + + (cid:180)jednostki(liczba): GoTo piszmiliardy L = Int(liczba / 10) slownie_zlotych = slownie_zlotych + + dziesiatki(L) liczba = liczba - (L * 10) slownie_zlotych = slownie_zlotych + + jednostki(liczba) piszmiliardy: If liczbamld = 1 Then slownie_zlotych = slownie_zlotych + miliard : (cid:180)GoTo miliony aa = Str(liczba) bb = Right(aa, 1) slownie_zlotych = slownie_zlotych + przypisz(aa, bb, miliardów , (cid:180) miliardy , liczbamld) 60 miliony: Rozdział 5. ♦ Przykłady liczba = liczbamil If liczba = 0 Then GoTo tysiace L = Int(liczba / 100) slownie_zlotych = slownie_zlotych + Setki(L) liczba = liczba - (L * 100) If liczba 20 Then slownie_zlotych = slownie_zlotych + + (cid:180)jednostki(liczba): GoTo piszmiliony L = Int(liczba / 10) slownie_zlotych = slownie_zlotych + + dziesiatki(L) liczba = liczba - (L * 10) slownie_zlotych = slownie_zlotych + + jednostki(liczba) piszmiliony: If liczbamil = 1 Then slownie_zlotych = slownie_zlotych + milion : (cid:180)GoTo tysiace aa = Str(liczba) bb = Right(aa, 1) slownie_zlotych = slownie_zlotych + przypisz(aa, bb, milionów , (cid:180) miliony , liczbamil) tysiace: liczba = liczbatys If liczba = 0 Then GoTo jednostki L = Int(liczba / 100) slownie_zlotych = slownie_zlotych + Setki(L) liczba = liczba - (L * 100) If liczba 20 Then slownie_zlotych = slownie_zlotych + + (cid:180)jednostki(liczba): GoTo pisztysiace L = Int(liczba / 10) slownie_zlotych = slownie_zlotych + + dziesiatki(L) liczba = liczba - (L * 10) slownie_zlotych = slownie_zlotych + + jednostki(liczba) pisztysiace: If liczbatys = 1 Then slownie_zlotych = slownie_zlotych + tysiąc : (cid:180)GoTo jednostki aa = Str(liczba) bb = Right(aa, 1) Przykład 18. Funkcja Słownie z podprogramem 61 slownie_zlotych = slownie_zlotych + przypisz(aa, bb, tysięcy , tysiące , (cid:180)liczbatys) jednostki: liczba = liczbaset If Int(x) = 0 Then slownie_zlotych = slownie_zlotych + zero złotych : (cid:180)GoTo grosze If liczba = 0 Then slownie_zlotych = slownie_zlotych + złotych : (cid:180)GoTo grosze L = Int(liczba / 100) slownie_zlotych = slownie_zlotych + Setki(L) liczba = liczba - (L * 100) If liczba 20 Then slownie_zlotych = slownie_zlotych + + (cid:180)jednostki(liczba): GoTo piszjednostki L = Int(liczba / 10) slownie_zlotych = slownie_zlotych + + dziesiatki(L) liczbaa = liczba - (L * 10) slownie_zlotych = slownie_zlotych + + jednostki(liczbaa) piszjednostki: aa = Str(liczba) bb = Right(aa, 1) If aa = 5 And aa 20 Then slownie_zlotych = slownie_zlotych + (cid:180)złotych : GoTo grosze If bb = 2 And bb 5 Then slownie_zlotych = slownie_zlotych + złote : (cid:180)GoTo grosze If aa = 1 Then slownie_zlotych = slownie_zlotych + złoty If liczbaset = 5 Then slownie_zlotych = slownie_zlotych + złotych grosze: liczba = liczbagr If liczba = 0 Then slowniegr = zero groszy : GoTo wynik If liczba 20 Then slowniegr = jednostki(liczba): GoTo piszgrosze L = Int(liczba / 10) slowniegr = slowniegr + + dziesiatki(L) liczba = liczba - (L * 10) slowniegr = slowniegr + + jednostki(liczba) piszgrosze: aa = Str(liczbagr) bb = Right(aa, 1) 62 Rozdział 5. ♦ Przykłady If aa = 5 And aa 20 Then slowniegr = slowniegr + groszy : GoTo wynik If bb = 2 And bb 5 Then slowniegr = slowniegr + grosze : GoTo wynik If aa = 1 Then slowniegr = slowniegr + grosz : GoTo wynik If aa = 5 Then slowniegr = slowniegr + groszy wynik: obcina zbędne spacje na początku i końcu słowa bez_spacji = Trim(minus + slownie_zlotych) pierwsza litera wyrażenia wielka_litera = UCase(Left(bez_spacji, 1)) liczy ile liter jest w wyrażeniu ile_mamy_liter = Len(bez_spacji) wstawia wielką literę na początku wyrażenia wstaw_wielka = wielka_litera + Right(bez_spacji, ile_mamy_liter - 1) przypisuje wartość do funkcji SLOWNIE_Z_PODPROGRAMEM = Application.WorksheetFunction.Trim(wstaw_wielka + (cid:180) + slowniegr) End Function W powtarzalnych miejscach programu wywoływana jest funkcja przypisz, której wynik doklejany jest do naszej zmiennej slownie_zlotych. Kluczem działania funkcji przypisz są wartości przekazywane przy jej wywoływaniu jako argumenty. Poniżej przedstawiona jest jej treść: Function przypisz(aa, bb, cc, dd, ee) If aa = 5 And aa 20 Then przypisz = cc: Exit Function If bb 1 And bb 5 Then przypisz = dd: Exit Function If ee = 5 Then przypisz = cc End Function Przykład 19. Określenie właściwości makra/funkcji za pomocą edytora Pisząc funkcję użytkownika, możesz zadbać o jej opis i inne właściwości. To bardzo ułatwia korzystanie z niej. Przykład 13 będzie tu dobrą ilustracją. Funkcja Konwertuj posiada trzy parametry. Jaką jednak powinny mieć postać? Wie o tym tylko jej twórca i może jeszcze ten, kto będzie miał dość czasu i umiejętności, aby rzucić okiem na jej kod. Marna to informacja dla potencjalnego użytkownika. Oczekuje on bowiem od Ciebie użytecznego, łatwego w obsłudze narzędzia i informacji podanych na talerzu (rysunek 5.4), a nie kolejnej łamigłówki. Gdyby szukał łamigłówki, pewnie sięgnąłby po odpowiednie czasopismo. My nie zakła- damy, że tworzysz makra w VBA do czasopisma z zagadkami, zatem spróbu- jemy do utworzonej w przykładzie 13 funkcji dodać informacje umożliwiają- ce użytkownikowi prawidłowe jej zredagowanie. Przykład 19. Określenie właściwości makra/funkcji za pomocą edytora 63 Rysunek 5.4. Oprócz przyjaznych nazw parametrów możesz dodać trzy linijki informacji dla użytkownika, aby zachęcić go do korzystania z Twojej funkcji W tym przykładzie nie będziemy pisać kodów VBA, mimo że edytor będzie nam potrzebny. 1. W oknie edytora VBA otwórz okno przeglądarki obiektu (F2, lub View/Object Browser). 2. Z listy (patrz rysunek 5.5) wybierz kategorię VBA Project. Rysunek 5.5. Przeglądarka obiektów. Użyteczne narzędzie dla deweloperów VBA. Naprawdę warto się z nim zaprzyjaźnić 3. W polu Classes (rysunek 5.6) wskaż moduł, w którym znajduje się opisywana funkcja, kliknij prawym przyciskiem myszy jej nazwę w przeglądarce i z podręcznego menu wybierz polecenie Properties…. 4. W oknie dialogowym Member Options (rysunek 5.7) wpisz opis funkcji. Oczywiście! Możesz tam wpisać dowcip z cyklu „przychodzi baba do lekarza”, lecz jeżeli będzie dłuższy niż trzy linijki, nie wyświetli się w całości, a jeżeli dodatkowo nie będzie śmieszny, to gwarantuję ci, że mocno zapadniesz użytkownikom w pamięć. Tym błyskotliwym ruchem być może przysłużysz się czyimś badaniom na temat wpływu inteligencji krzemowej na białkową. Rozdział 5. ♦ Przykłady 64 Rysunek 5.6. Dodanie opisu do funkcji użytkownika nie jest trudne. Zaufaj mi Rysunek 5.7. Kto powiedział, że w okno Member Options należy wpisać pomoc do funkcji użytkownika? Możemy co najwyżej założyć, że jest to zalecane Przykład 20. Określenie właściwości makra/funkcji za pomocą VBA Wróćmy już do VBA. Nareszcie. Skorzystaj z metody MacroOptions. Dla obiektu Application ma ona wiele argu- mentów. Część z nich jest pomijana. Najważniejsze dla nas argumenty są użyte w poniższej procedurze: Macro — podaje nazwę funkcji (makra), do którego odnosi się Twoje działanie. Description — wyświetla tekst wprowadzony przez Ciebie w oknie Member Options. Category — przypisuje Twoją funkcję do odpowiedniej kategorii funkcji, zgodnie z tabelą 5.1. Sub definiuj_funkcję() tekst = Konwertuje stopnie wg skal Celsjusza, Fahrenheita i Kelvina. tekst = tekst vbCrLf Jako argumentu jed_wejściowa i jed_wyjściowa (cid:180)użyj: tekst = tekst vbCrLf C dla stopni Celsjusza, tekst = tekst K dla stopni Kelvina oraz tekst = tekst F dla stopni Fahrenheita. Application.MacroOptions Macro:= konwertuj , _ Description:=tekst, Category:=3 End Sub Przykład 21. Wstawianie funkcji arkuszowej do arkusza za pomocą VBA 65 Wartość argumentu Category Tabela 5.1. Kategorie funkcji i wartości argumentu Category metody MacroOptions Kategoria funkcji Finansowe Daty i czasu Matematyczne Statystyczne Wyszukiwania i adresu Bazy danych Tekstowe Logiczne Informacyjne Użytkownika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Argument należy pominąć Przykład 21. Wstawianie funkcji arkuszowej do arkusza za pomocą VBA Poniższy przykład spowoduje wstawienie funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY do komórki C7. Range( C7 ).Formula = =CONCATENATE(A1,Arkusz2!A1,Arkusz3!B3) Jak widać, nie możemy wprowadzać tu polskich nazw funkcji. Angielskie odpo- wiedniki znajdziesz w pliku funcs.xls, który jest instalowany w komputerze razem z Excelem. W dalszej części książki zamieściłem tabelę metod zawierających się w obiekcie Application.Worksheetfunction. Tabela ta zawiera polskie nazwy funkcji i odpowiadające im metody będące w zbiorze tego obiektu. Nazwy metod odpowiadają angielskim nazwom funkcji. Niestety, funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY — jak i kilkanaście innych — nie jest reprezentowana w tym zbiorze i nie można użyć jej w połączeniu z obiektem Worksheetfunction. Jedynym więc sposobem na odnalezienie jej angielskiego odpowiednika jest wspomniany wyżej plik. Możesz także użyć rejestratora makr w celu wygenerowania kodu wpisującego formułę do komórki. To najpewniejszy sposób, aby nie popełnić błędu, choć reje- strator używa słowa kluczowego FormulaR1C1, które wymusza nieco inny sposób adresowania komórek. Poza tym rejestrator wstawia osobny wiersz kodu mówiący o zaznaczeniu komórki. Range( C7 ).Select ActiveCell.FormulaR1C1 = _ =CONCATENATE(R[-14]C[-2],Arkusz2!R[-14]C[-2],Arkusz3!R[-12]C[-1]) Poza tymi sprawami technicznymi kod ma takie samo działanie, więc jeżeli nie musisz w niego ingerować, skorzystaj z rejestratora i ciesz się szybko osiągnię- tym wynikiem. 66 Rozdział 5. ♦ Przykłady Mając powyższą wiedzę, pomyśl, jak łatwo byłoby stworzyć „samopiszący się” arkusz Excela. Możesz w taki sposób wymusić na użytkowniku zgodę na uruchomienie makr. Jeżeli nie będzie zgody, nie będzie w nim nawet zwykłych excelowskich formuł! Przykład 22. Wymuszenie włączenia dodatku Jeżeli Twój skoroszyt korzysta z formuł lub funkcjonalności któregoś ze stan- dardowych dodatków, na przykład AnalysisToolPak zawierającego szereg funkcji inżynierskich, możesz spowodować jego załadowanie przy każdym otwarciu Twojego pliku. Poniższa procedura zostanie wykonana po każdym otwarciu sko- roszytu. Należy ją umieścić w jego module. Private Sub Workbook_Open() AddIns( Analysis ToolPak ).Installed = True End Sub Przykład 23. Zamknięcie dodatku Poniższa procedura została przypisana do zdarzenia wykonywanego przed za- mknięciem skoroszytu Workbook_BeforeClose. Użyłem tego zdarzenia, niejako kontynuując poprzedni przykład. Jednak oczywiście nie jest to konieczne. Być może Twój skoroszyt nie powinien pracować, gdy jakiś dodatek jest załadowany, i musisz umieścić procedurę, która go wyłączy zaraz na początku. W tym przy- padku powinieneś użyć zdarzenia Workbook_Open. A może dodatek powinien ładować się po wejściu/wyjściu z określonego arkusza? Twój wybór! Na końcu książki zamieściłem listę zdarzeń, z których możesz do woli korzystać. Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) AddIns( Analysis ToolPak ).Installed = False End Sub Przykład 24. Zamknięcie dodatku uruchomionego przez nasz skoroszyt Praktyka mówi, że choć 90 procent użytkowników nigdy nie dokonało większej modyfikacji narzędzi używanych w swoim pakiecie Office, to właśnie z tymi 10 procentami, które czegoś dokonały, programiści mają największy kłopot. Trudno bowiem przewidzieć, na jaki grunt trafi Twój produkt. Na etapie projek- towania musisz zatem założyć różne sytuacje. Im więcej ich przewidzisz, tym stabilniejszy będzie Twój program. Jednym z oczywistych założeń wydaje się, że użytkownik mógł samodzielnie załadować jakiś dodatek (pozostańmy już przy naszym przykładowym AnalysisToolPak), i nie ma potrzeby, aby po zamknięciu naszego skoroszytu dodatek ten był dezaktywowany. Na początku musimy tylko odczytać, czy dodatek jest już otwarty, i informację o jego stanie przechować w zmiennej, która zostanie odczytana przy zamykaniu skoroszytu. Przykład 25. Rozwiązanie drugie — stabilniejsze 67 Na poziomie modułu wpisz więc deklarację zmiennej. Dim dodatek As Boolean To deklaracja zmiennej logicznej, która może przyjmować wartości Prawda lub Fałsz. Zadeklarowanie jej na poziomie modułu (przed pierwszą procedurą sub lub function) zapewnia nam, że jej wartość będzie przechowywana do za- mknięcia skoroszytu, pod warunkiem że VBA nie będzie wymagał zresetowania (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Gdy nastąpi zawieszenie wykonywania makr (mimo dołożenia wszelkich starań zdarza się to częściej, niż przypuszczasz), konieczne jest zresetowanie VBA. Powoduje to, niestety, wyzerowanie zmiennych W module skoroszytu wpisz zdarzenie przy otwarciu. Private Sub Workbook_Open() dodatek = False If AddIns( Analysis ToolPak ).Installed = True Then ‘ jeżeli zachodzi powyższy warunek to zmiana wartości zmiennej dodatek... dodatek = True ‘ ... i wyjście z procedury Exit Sub ‘ w przeciwnym wypadku załadowanie dodatku Else AddIns( Analysis ToolPak ).Installed = True End If End Sub ... i przy zamknięciu. Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) ‘ wyjdź jeżeli zmienna dodatek ma wartość True If dodatek = True Then Exit Sub AddIns( Analysis ToolPak ).Installed = False End Sub Przykład 25. Rozwiązanie drugie — stabilniejsze Jak już wiesz z ćwiczenia powyżej, zdarzają się sytuacje, gdy wartość prze- chowywana przez zmienną w VBA może zostać — z różnych przyczyn — zresetowana. Doprowadzi to do złego działania procedury uruchamianej przy zamykaniu skoroszytu. Nie wiadomo bowiem, czy informacja pobrana na po- czątku pracy jest jeszcze przechowywana. Przyjmij sobie jeden arkusz do przechowywania danych. Daj mu trudną nazwę, której użytkownik się nie spodziewa, i nadaj mu właściwość Visible = 2 (rysunek 5.9). 68 Rozdział 5. ♦ Przykłady Rysunek 5.9. W naszym skoroszycie z poziomu Excela możemy mieć arkusze widoczne xlSheetVisible (wartość liczbowa –1) lub ukryte xlSheetHidden (wartość liczbowa 0). VBA dorzuca do tej kolekcji wartość xlSheetVeryHidden (liczbowo 2). Arkusz jest i można w nim przechowywać dane, ale nie jest dostępny z poziomu „zwykłego” Excela Dlaczego trudna nazwa? Bowiem arkusz ten nie będzie widoczny dla użytkownika (właściwość xlSheetVeryHidden sprawia, że arkusza nie widać na liście arkuszy do odkrycia), jednak dla Excela arkusz ten oczywiście istnieje i program obrazi się, jeżeli niczego nieświadomy użytkownik wybierze dla swojego nowego arku- sza taką samą nazwę. Potem zmodyfikuj procedury z poprzedniego przykładu. Tym razem, zamiast przechowywać wartość w zmiennej dodatek, umieścimy ją w komórce A1 ukrytego arkusza. Stamtąd nic jej nie ruszy. Private Sub Workbook_Open() ‘zerowanie komórki A1 ThisWorkbook.Sheets( ustawienia_a ).Cells(1, 1).ClearContents ‘zmiana wartości komórki A1 jeżeli dodatek jest uruchomiony i wyjście z procedury lub... If AddIns( Analysis ToolPak ).Installed = True Then ThisWorkbook.Sheets( ustawienia_a ).Cells(1, 1) = 1 Exit Sub Else ‘... załadowanie dodatku AddIns( Analysis ToolPak ).Installed = True End If End Sub Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) ‘ odczytanie wartości komórki A1 i wyjście jeżeli dodatek ‘ był załadowany przed uruchomieniem tego skoroszytu... If Sheets( ustawienia_a ).Cells(1, 1) = 1 Then Exit Sub ‘... lub odinstalowanie dodatku AddIns( Analysis ToolPak ).Installed = False End Sub Przykład 26. Formatowanie warunkowe w zależności od wartości z innej komórki 69 Przykład 26. Formatowanie warunkowe w zależności od wartości z innej komórki Przykład ten jest uzupełnieniem formatowania warunkowego dostępnego w Excelu. Za jego pomocą możemy wpływać na formatowanie komórki zależnie od wartości innej komórki (rysunek 5.10). Wykorzystamy w tym celu zdarzenie Worksheet_Change, które — jak już wiesz — należy umieścić w module arkusza, którego dotyczy. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) rzad = Target.Row kolumna = Target.Column procedura działa tylko dla kolumny A If kolumna 1 Then Exit Sub kolor_czcionki = Int(255 - Target.Value) If kolor_czcionki 255 Then kolor_czcionki = 255 If kolor_czcionki 0 Then kolor_czcionki = 0 kolor_komorki = Int(Target.Value) If kolor_komorki 255 Then kolor_komorki = 255 If kolor_komorki 0 Then kolor_komorki = 0 Procedura zmienia kolory czcionki i wypełnienie w komórce w kolumnie B w tym samym wierszu With Cells(rzad, kolumna + 1) .Font.Color = RGB(kolor_czcionki, kolor_czcionki, kolor_czcionki) .Interior.Color = RGB(kolor_komorki, kolor_komorki, kolor_komorki) End With End Sub Rysunek 5.10. Zależnie od wartości wpisanej do kolumny A otrzymujemy formatowanie komórek w kolumnie B. Absurdalnie proste Przykład 27. Ile mamy otwartych skoroszytów? Spotkałem się kiedyś z problemem, w którym importowałem dane z plików nadsyłanych przez użytkowników. Chciałem to zadanie zautomatyzować, lecz nie można było sztywno określić nazw nadsyłanych plików. Użytkownicy mieli
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Więcej niż Excel 2007. 166 gotowych rozwiązań i trików w języku VBA
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: