Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00288 004858 22929002 na godz. na dobę w sumie
Więcej niż Sekret - książka
Więcej niż Sekret - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2437-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> sekret
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Możemy osiągnąć wszystko, co zrodzi się w naszej myśli i w co jesteśmy w stanie uwierzyć
Napoleon Hill
Będziesz mógł czynić prawdziwe cuda, kiedy zaczniesz używać magicznej mocy twojej podświadomości
Joseph Murphy
Jedyne, co musisz wiedzieć, to dokąd zmierzasz -- prawidłowe rozwiązania pojawią się same
Wiemy, kim jesteśmy, ale nie wiemy, kim możemy być.
William Szekspir

Twoja mądrość, wrażliwość czy wiedza kryją się w książkach, które czytasz, w ludziach, z którymi przebywasz, w każdej radości i smutku, które codziennie Ci towarzyszą. Jesteś sumą swoich doświadczeń. Jesteś także niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Naucz się rozwijać swoje najlepsze cechy, stawaj się każdego dnia doskonalszy, pełniejszy, bogatszy, szczęśliwszy.

Nadarza Ci się jedyna i niepowtarzalna okazja, by stać się motorem wielkich, inspirujących zmian w Twoim życiu. Możesz posiąść niezwykłą wiedzę o ukrytych mocach Twojego umysłu. Masz szansę poznać najwybitniejsze metody osobistego rozwoju, opracowane przez współczesnych ekspertów. Możesz również nauczyć się odkrywać i urzeczywistniać Twoje najskrytsze pragnienia. Do tego celu musisz użyć wibracji umysłu oraz siły samoświadomości.

Karty tej książki zapełniają teorie i praktyki przedstawione przez prawdziwe autorytety w dziedzinie doskonalenia umysłu. Swoją wiedzą dzielą się z Tobą wyjątkowi pisarze, terapeuci, wybitni doradcy, publicyści oraz myśliciele. Wstąp na własną drogę wewnętrznego rozwoju i osiągaj olśniewające sukcesy.

Jeśli urzekł Cię Sekret Rhondy Byrne, jeśli łakniesz jeszcze więcej wiedzy, głębszego rozwoju i możliwości pokonania własnych słabości, ta książka będzie dla Ciebie prawdziwym objawieniem. Skorzystaj ze swojej wielkiej 'szansy nowego tysiąclecia' i posiądź umiejętność większego wykorzystania mocy własnego umysłu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wiêcej ni¿ Sekret Autor: Brenda Barnaby ISBN: 978-83-246-2437-9 Tytu³ orygina³u: Más allá de El Secreto Format: A5, stron: 160 Oprawa: twarda Mo¿emy osi¹gn¹æ wszystko, co zrodzi siê w naszej myœli i w co jesteœmy w stanie uwierzyæ Napoleon Hill Bêdziesz móg³ czyniæ prawdziwe cuda, kiedy zaczniesz u¿ywaæ magicznej mocy twojej podœwiadomoœci Joseph Murphy Jedyne, co musisz wiedzieæ, to dok¹d zmierzasz -- prawid³owe rozwi¹zania pojawi¹ siê same Wiemy, kim jesteœmy, ale nie wiemy, kim mo¿emy byæ. William Szekspir Twoja m¹droœæ, wra¿liwoœæ czy wiedza kryj¹ siê w ksi¹¿kach, które czytasz, w ludziach, z którymi przebywasz, w ka¿dej radoœci i smutku, które codziennie Ci towarzysz¹. Jesteœ sum¹ swoich doœwiadczeñ. Jesteœ tak¿e niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Naucz siê rozwijaæ swoje najlepsze cechy, stawaj siê ka¿dego dnia doskonalszy, pe³niejszy, bogatszy, szczêœliwszy. Nadarza Ci siê jedyna i niepowtarzalna okazja, by staæ siê motorem wielkich, inspiruj¹cych zmian w Twoim ¿yciu. Mo¿esz posi¹œæ niezwyk³¹ wiedzê o ukrytych mocach Twojego umys³u. Masz szansê poznaæ najwybitniejsze metody osobistego rozwoju, opracowane przez wspó³czesnych ekspertów. Mo¿esz równie¿ nauczyæ siê odkrywaæ i urzeczywistniaæ Twoje najskrytsze pragnienia. Do tego celu musisz u¿yæ wibracji umys³u oraz si³y samoœwiadomoœci. Karty tej ksi¹¿ki zape³niaj¹ teorie i praktyki przedstawione przez prawdziwe autorytety w dziedzinie doskonalenia umys³u. Swoj¹ wiedz¹ dziel¹ siê z Tob¹ wyj¹tkowi pisarze, terapeuci, wybitni doradcy, publicyœci oraz myœliciele. Wst¹p na w³asn¹ drogê wewnêtrznego rozwoju i osi¹gaj olœniewaj¹ce sukcesy. Jeœli urzek³ Ciê Sekret Rhondy Byrne, jeœli ³akniesz jeszcze wiêcej wiedzy, g³êbszego rozwoju i mo¿liwoœci pokonania w³asnych s³aboœci, ta ksi¹¿ka bêdzie dla Ciebie prawdziwym objawieniem. Skorzystaj ze swojej wielkiej „szansy nowego tysi¹clecia” i posi¹dŸ umiejêtnoœæ wiêkszego wykorzystania mocy w³asnego umys³u. Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rozdział 1. Powrót odwiecznej mądrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rozumna substancja pierwotna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Twórcza moc umysłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Siła wibracji myślowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Filozofia sukcesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Znaczenie woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Moc znajduje się w Twoim wnętrzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Rozdział 2. Szansa nowego tysiąclecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Wielkie prawo wszechświata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kredo Nowej Myśli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Rozdział 3. Naucz się zagłębiać w swój umysł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Przeanalizuj swoją aktualną sytuację. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Naucz się głęboko oddychać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Ćwicz koncentrację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pozbądź się negatywnych myśli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Przezwycięż strach i stany lękowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Ćwicz wizualizacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 6 · WIęCEJ NIż Sekret Rozdział 4. Jak możesz odmienić swoje życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Osiągnij równowagę umysłu i harmonię ducha . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Stosuj wizualizacje terapeutyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Zmień swoje życie uczuciowe na lepsze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Osiągnij swoje cele zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 Osiągnij długofalowy dobrobyt materialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Rozdział 5. Źródła filozoficzne i duchowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Hinduizm — najstarsza religia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Buddyzm — religia bez boga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Reiki — energia, która wszystko leczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Pitagorejczycy i neoplatończycy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Franz Mesmer i magnetyzm zwierzęcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Teoria inteligencji emocjonalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Dodatek Autorzy, których prace konsultowaliśmy przy opracowywaniu tej książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 4. Jak możesz odmienić swoje życie Z ufnością podążaj drogą swoich marzeń, żeby móc żyć życiem przez siebie wyśnionym. Henry David Thoreau alne życie, przeobrażając je w życie lepsze i pełne satys- fakcji. Jeżeli uważnie przeczytałeś poprzednie rozdziały, zgadzasz się z przedstawionymi w nich koncepcjami, sumiennie zastosowałeś się do zamieszczonych w nich praktycznych wskazówek i jesteś gotowy do przystąpie- nia do wizualizacji twórczych — możesz natychmiast zabrać się do pracy. M asz teraz przed sobą nowe wyzwanie: odmienić swoje aktu- Najprawdopodobniej istnieje kilka życiowych aspektów, które chciałbyś zmie- nić lub poprawić. Być może chcesz osiągnąć na stałe spokój ducha, przezwycię- żyć fobie i następstwa różnych, lżejszych lub cięższych, traumatycznych przeżyć, zachować lub odzyskać zdrowie, cieszyć się miłością partnera, rodziny i przyja- ciół, pragniesz być poważany i lubiany przez przełożonych i kolegów z pracy, osią- gać sukcesy w życiu zawodowym, zapewnić sobie długofalowy dobrobyt czy też zaspokoić wszystkie inne słuszne i rozsądne ambicje, z których do tej pory, z tego czy innego powodu, zawsze musiałeś rezygnować. Nie mówiąc już o uporaniu się z tym zadawnionym problemem, który zawsze wydawał Ci się nie do rozwiązania, czy o zrealizowaniu owego najskrytszego marzenia, którego do tej pory nie udało Ci się spełnić. Książka ta ma Ci służyć radą i pomocą w procesie przemiany, który masz zamiar właśnie rozpocząć, a przyczynią się do tego znakomici klasyczni mistrzo- wie oraz najlepsi współcześni eksperci w tej materii. żeby ułatwić Ci korzystanie z tego poradnika, podzieliliśmy nasze rady według tematów czy też dziedzin życia osobistego. Mamy nadzieję, że będą one odpowiadać klasyfi kacji, którą właśnie przeprowadziłeś w myślach, analizując wszystkie swoje możliwe pragnienia. Radzimy Ci, żebyś przeczytał wszystkie podrozdziały, choćby Twoje najważ- niejsze pragnienie miało związek tylko z jednym z nich. Na przykład, jeśli pra- gniesz, by pewna osoba odwzajemniła Twoje uczucia, znajdziesz rady na ten temat w podrozdziale „Zmień swoje życie uczuciowe na lepsze”, niemniej jednak będziesz mógł lepiej wykorzystać zawarte w nim nauki, jeżeli zajrzysz również do innych powiązanych z nim fragmentów, takich jak podrozdział „Osiągnij rów- nowagę umysłu i harmonię ducha”. Mamy nadzieję, że sposób, w jaki zorganizo- wane zostały podane tu wskazówki, okaże się praktyczny i skuteczny. Ale musisz pamiętać, że to Ty jesteś odpowiedzialny za rezultaty, to Ty bierzesz na siebie odpo- wiedzialność wobec samego siebie... ale równocześnie to do Ciebie należeć będą sukcesy, jakie osiągniesz na tej pasjonującej drodze życiowej przemiany. 86 · WIęCEJ NIż Sekret żEBY MóC ZMIENIĆ SWOJE żYCIE, POWINIENEś WYOBRAżAĆ SOBIE WSZYSTKO TO, CZEGO PRAGNIESZ. Osiągnij równowagę umysłu i harmonię ducha Gdybyśmy spytali kogokolwiek o jego największe pragnienie, bardzo moż- liwe, że odpowiedź brzmiałaby po prostu: „Chciałbym być szczęśliwy”. Marzenie o szczęściu nie jest ograniczone wiekiem ani płcią, nie zależy od narodowości ani od miejsca zamieszkania. Nie tak łatwo jest określić, co rozumiemy pod pojęciem szczęścia, i nawet zajmujący się tym tematem filozofowie, myśliciele i psychologo- wie nie są w stanie wypracować jednoznacznego opisu tego stanu. Jednym chodzi o coś, czego doświadcza się jedynie w bardzo konkretnych chwilach i przez krótki czas — tak jak w przypadku uczucia, które ogarnia nas w momencie osiągania suk- cesu, w chwili namiętnego uniesienia, przy okazji przyjścia na świat dziecka, roz- wiązania jakiegoś bardzo poważnego problemu czy innych istotnych i radosnych wydarzeń mających miejsce w naszym życiu. Jeżeli przyjmiemy za punkt wyjścia to właśnie ujęcie, będziemy musieli przyznać, że nie da się osiągnąć w pełni szczę- śliwego życia, jako że nasza droga życiowa pełna jest radości i smutków, sukcesów i porażek, miłości i nienawiści, entuzjazmu i rozczarowania. Jednakowoż odkąd człowiek posiada świadomość własnego „ja”, poszukuje powrotu do utraconego raju — do tej krainy wiecznej szczęśliwości — próbując dotrzeć do niego poprzez religię lub mądrość. Czyli poprzez wiarę i wiedzę. Naj- prawdopodobniej jednak to właśnie kombinacja tych dwóch elementów może doprowadzić nas do szczęścia w ramach naszej ludzkiej kondycji. Każdy człowiek dąży do boskości — mistrz ma mu pomóc odkryć bóstwo, które zamieszkuje w jego wnętrzu. Swami Vivekananda Powiedzieliśmy już, że poszukiwanie trwałego szczęścia opiera się na dwóch elementach: na wierze i wiedzy. Zobaczmy teraz, co się za tymi pojęciami kryje: ❋ ❋ Wiara. Musisz wierzyć w dobroć i sprawiedliwość Boga (wszystko jedno, jak go nazwiesz i pod jaką wyobrażasz go sobie postacią), w to, że wyraża się on poprzez energie kosmiczne oraz siły ukryte się w głębi naszego umysłu. Wiara ta ma wspierać Twoją wiarę w samego siebie oraz w Twoją wolę życiowej prze- miany i osiągnięcia pełniejszego wymiaru egzystencji. Wiedza. Musisz poznać możliwości swojego umysłu oraz postawy i techniki, które ułatwią Ci pobudzenie go do pracy na Twoją korzyść — poprzez afirmacje i wizualizacje. Wiedza ta pozwoli Ci wypracować i zoptymalizować sprawności umysłowe potrzebne do realizacji Twoich pragnień. ROZDZIAł 4. JAK MOżESZ ODMIENIĆ SWOJE żYCIE · 87 Poczucie życiowego szczęścia opiera się w dużej mierze na osiągnięciu stanu czystej harmonii duchowej oraz zdrowej i trwałej równowagi umysłowej. Chociaż tutaj przedstawiamy je jako dwa osobne elementy, w rzeczywistości stanowią one dwie strony tego samego medalu i są niezwykle mocno ze sobą związane — do tego stopnia, że nie można osiągnąć jednej z nich, nie osiągając równocześnie drugiej. Zgodnie z naukami Swamiego Vivekanandy, mistrza doktryn wedyjskich, „każdy człowiek powinien być oceniany nie ze względu na to, co mówi i czyni, ale ze względu na to, do czego dąży”. Dalej Vivekananda dodaje: Każda jednostka ludzka ma potencjalnie boską naturę. Celem człowieka jest rozbudzenie w sobie owej wewnętrznej boskości poprzez przejęcie kontroli nad swoją wewnętrzną i zewnętrzną naturą. Możesz to osiągnąć poprzez pracę, uwielbienie, rozwijanie sprawności umysłowych czy fi lo- zofi ę; spróbuj podążać wszystkimi tymi drogami i bądź wolny. To na tym polega nasza religia. (...) Wszelkie doktryny, dogmaty, rytuały, księgi, świątynie czy obrazy to tylko drugorzędne detale. Jeżeli uda Ci się zejść głębiej, poniżej tego, co powierzchowne, znajdziesz Jedność pomiędzy jednym i drugim człowiekiem, jedną i drugą rasą; pomiędzy wysokimi i niskimi; bogatymi i biednymi; bogami i ludźmi; ludźmi i zwierzętami. Jeżeli zejdziesz wystarczająco głęboko, zobaczysz, że wszystko stanowi jedynie wariacje tego Jednego i że ten, kto zrozumiał pojęcie Jedności, nie potrzebuje już żadnych innych pragnień. Co może go zmylić? Zna przecież rzeczywistą postać wszystkiego, sekret wszyst- kiego. Co może być dla niego nędzą? Podążał przecież śladem rzeczywistej postaci wszystkiego, aż do Pana, do Środka, do Jedności wszystkiego, która jest Wiecznym Bytem, Wiecznym Poznaniem, Wiecznym Szczęściem. Wszechświat jest gotowy, żeby wydać swe tajemnice, jeżeli tylko będziemy wiedzieć, jak uderzyć, jak zadać mu odpowiedni cios. Siła oraz intensyw- ność ciosu pochodzą z koncentracji. Nie ma granic dla mocy ludzkiego umysłu. 88 · WIęCEJ NIż Sekret ROZDZIAł 4. JAK MOżESZ ODMIENIĆ SWOJE żYCIE · 89 Myśl jest siłą wprawiającą nas w ruch. Wypełń swój umysł najbardziej wzniosłymi myślami, wsłuchuj się w nie dzień w dzień, myśl o nich przez miesiąc, dwa. Nigdy nie przejmuj się niepowodzeniami — są naturalne. To niepowodzenia stanowią piękno życia. Musisz medytować. Medytacja jest podstawą. Medytuj! Medytacja to coś wspaniałego. To maksymalne wtopienie się w egzystencję ducha. To jedyne chwile w naszym życiu, kiedy przestajemy być materialni — dusza myśląca o samej sobie, wolna od wszelkiej materii..., to cudowne muśnięcie Boskości. JEżELI POSIADA SIę PRAWDZIWą WIARę, PRZESTAJą ISTNIEĆ GRANICE DLA MOCY LUDZKIEGO UMYSłU. Utrata wymiaru duchowego przez człowieka poważnie niepokoi Susan Jeff ers, autorkę, która zajmuje się tym problemem w jednym ze szczególnie fascynujących rozdziałów swojej książki Nie bój się bać: Często mówi się, że człowiek posiada „wymiar fi zyczny, psychiczny i duchowy”, a wszystkie razem składają się na całokształt naszego bytu. W dzisiejszych czasach społeczeństwo zwraca uwagę przede wszystkim na ciało oraz umysł. Strona duchowa, która jest przecież siedliskiem „ja” wyż- szego rzędu, gdzieś nam się po drodze zapodziała. Istnieje obecnie bardzo niewiele miejsc, w których można się nauczyć czegoś na temat owego wyż- szego „ja”. Dlatego nie powinno nas dziwić, że koncentrujemy się prawie wyłącznie na naszym aspekcie umysłowym i fi zycznym. Tak naprawdę wielu z nas nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że posiada jakiś duchowy wymiar. W cytowanym powyżej fragmencie autorka nawiązuje do jednej z najbardziej interesujących teorii dotyczących zdolności umysłowych. Chodzi o teorię, która zakłada istnienie „wyższego ja” — obdarzonego niezwykłą mocą czynnika obec- nego w naszym wnętrzu i ukrytego przed wglądem naszej świadomości. W prze- ciwieństwie do Freudowskiego „nad-ja”, „wyższe ja” nie zajmuje się hamowaniem ani kontrolowaniem naszych pierwotnych impulsów, lecz stanowi niewyczerpane 90 · WIęCEJ NIż Sekret źródło energii zarezerwowane na decydujące chwile w naszym życiu. W razie potrzeby owa przemożna siła zaczyna działać — bez żadnego wezwania z naszej strony i bez naszego świadomego zezwolenia. Mówiąc o działaniu „wyższego ja”, Jeff ers odwołuje się do czynów na pierw- szy rzut oka zupełnie niewykonalnych lub ocenianych jako „nadludzkie”, a któ- rych autorami są zwykli, przeciętni ludzie. Jako przykład opisuje przypadek ojca rodziny, który w desperackim geście całkiem sam podnosi samochód, pod cięża- rem którego uwięzione zostały jego żona i dzieci. W chwilę później nie jest w stanie pojąć, skąd znalazł w sobie tyle siły, żeby zdobyć się na tego rodzaju heroiczny wyczyn. „Nie mam pojęcia, jak — po prostu to zrobiłem” — najczęściej w ten oto sposób bohater próbuje wytłumaczyć, co się stało. I ma rację, gdyż świadoma część jego umysłu nie wie, w jaki sposób dokonał tego cudu, tego osobliwego i niemożli- wego do wytłumaczenia cudu, do którego może być zdolny jedynie ktoś obda- rzony boskimi przymiotami. Według Susan Jeff ers jest to właśnie przejaw owego boskiego pierwiastka, który zamieszkuje w każdym z nas: Kiedy znajdujemy się daleko od naszego „wyższego ja”, odczuwamy coś, co Roberto Assagioli tak świetnie zdefi niował jako „boską nostalgię”. Kiedy czujesz się zagubiony, kiedy zboczysz z wytyczonej drogi, powinie- neś po prostu spróbować odnaleźć drogę powrotną do domu. Najzwyczaj- niej w świecie powinieneś posłużyć się narzędziami, które wskażą ci drogę do twojego „wyższego ja”... pozwalając, żeby dobre, pozytywne uczucia znowu zaczęły płynąć bez przeszkód. Jestem przekonana, że to, czego w rzeczywistości szukamy, to boski pier- wiastek, który zamieszkuje w każdym z nas. Susan Jeff ers Ucisz „wewnętrzną katarynkę” Według koncepcji przedstawionej przez Susan Jeff ers w naszym umyśle istnieją dwie podstawowe siły. Poznaliśmy już wyższe ja — pozytywne i obdarzone wielką mocą, jednak nie zawsze obecne w naszej świadomości. W tej ostatniej objawia się jednak naj- ROZDZIAł 4. JAK MOżESZ ODMIENIĆ SWOJE żYCIE · 91 częściej inna siła, siła wysyłająca nam różne negatywne i sprzeczne informacje, które zwykle peszą nas, wywołują lęk lub depresję. Jef- fers ochrzciła tego wpływowego posłańca psychicznego mianem wewnętrznej katarynki, gdyż powtarza on w kółko jedno i to samo, kracze jak wrona, często nie dając nam ani chwili wytchnienia. „Jest to osad wszystkich negatywnych myśli i przeżyć, które przypadły nam w udziale od momentu narodzin aż do chwili obecnej”, stwier- dza autorka. „Zawiera w sobie nasze dziecinne ja, które wymaga naszej ciągłej uwagi i nie potrafi dawać. Nasza świadomość wysyła podświadomości polecenia oparte na informacjach, które odbiera od wyższego ja lub od wewnętrznej katarynki — bez różnicy. Możemy jednak nauczyć ją wybierać pomiędzy jednym i drugim źródłem”. MUSISZ DAĆ PRIORYTET POZYTYWNYM INFORMACJOM, KTóRE WYSYłA DO śWIADOMOśCI TWOJE „WYżSZE JA”. Osiągnięcie osobistego szczęścia i spokoju ma zupełnie inne znaczenie na Zachodzie i na Wschodzie. My pojmujemy szczęście w sposób czysto pragma- tyczny — polega ono na urzeczywistnieniu naszych osobistych celów, takich jak sukces życiowy, bycie kochanymi i podziwianymi, zachowanie zdrowia, zapewnie- nie sobie zasłużonego dobrobytu i cieszenie się nim. Tymczasem ludzie Wschodu poszukują duchowej ekstazy, którą osiąga się poprzez pozbywanie się rzeczy mate- rialnych oraz praktyki duchowe. Pomimo tej różnicy najznamienitsi propagatorzy pozytywnego myślenia w Ameryce i Europie akceptują, podziwiają i stosują wiele zasad i praktyk zaczerp- niętych z różnych wschodnich religii i fi lozofi i, w szczególności zaś z hinduizmu wedyjskiego oraz z buddyzmu. łatwo zauważyć, że najróżniejsze techniki ćwicze- nia oddechu, relaksacji czy koncentracji są w dużej mierze dłużnikami azjatyc- kich tradycji spirytualistycznych. Oba te światy jednak oddalają się od siebie, jeśli chodzi o praktyki związane z medytacją i wizualizacją. W ujęciu zachodnich mentalistów medytacja polega na silnym skoncentrowa- niu się na jakimś temacie lub obrazie. Dla duchowych mistrzów hinduizmu medy- tacja stanowi coś wręcz odwrotnego — nie ma absolutnie nic wspólnego z kon- centrowaniem się na czymś konkretnym. Według nich podczas medytacji należy wyciszyć umysł, usunąć z niego wszelkie myśli i wyobrażenia, otwierając pomię- dzy nimi pustą, neutralną przestrzeń. W rezultacie osiąga się wewnętrzną ciszę, pełen pokoju duchowy bezruch umożliwiający osiągnięcie wspólnoty z bóstwem — na podobieństwo życia kontemplacyjnego obecnego w chrześcijańskiej tradycji mistycznej. 92 · WIęCEJ NIż Sekret Pomimo to ajurweda nie zaniedbuje związków łączących człowieka z ota- czającym go światem, postulując życie oparte na medytacji i wizualizacji mogą- cej mieć na celu również realizację ziemskich celów. Podstawowym założeniem jest dokładne określenie strategii przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Owa strategia lub plan polega na pewnego rodzaju umowie intencyjnej z sobą samym, której zadaniem jest określenie celu danego działania. Wszelkie działania, które podejmujemy, dążą do osiągnięcia pewnego rezultatu, którego powinniśmy być z góry świadomi. W przypadku zamierzenia mającego na celu osiągnięcie ducho- wego spokoju rezultat ten powinien być dobry dla nas lub dla innych. Człowiek jest taki, jaki pragnie być w głębi swego serca. Ajurweda Bez względu na szkołę mistyczną czy filozoficzną istnieje cała seria technik i metod postępowania wspólnych dla prawie wszystkich wschodnich sposobów wizualizacji i medytacji. Można je streścić w następujący sposób: Atmosfera Podobnie jak w tradycji zachodniej, również na Wschodzie uważa się, że atmosferę najbardziej sprzyjającą medytacji można osiągnąć w spokojnym i dobrze wywie- trzonym pomieszczeniu, przy dziennym świetle, bez żadnych elementów mogą- cych rozproszyć uwagę. Ponadto w krajach Wschodu istnieje zwyczaj umieszczania w miejscu przeznaczonym do medytacji różnych aluzyjnych obrazów, wizerunków o treści religijnej, palących się świec, świętych ksiąg, lampionów lub, w przypadku buddyzmu, lekko przezroczystych statuetek Buddy. Elementy te mają wpływać na wytworzenie atmosfery potrzebnej do medytacji. Pozycja Pozycja ciała podczas medytacji ma szczególne znaczenie w tradycyjnych wschod- nich technikach medytacyjnych. Najbardziej znaną pozycją jest „kwiat lotosu”: sie- dząc z wyprostowanymi plecami, krzyżujemy nogi na podłodze, opierając stopy na udach. Równie znana jest pochodząca ze starożytnego Egiptu „pozycja fara- ona”, przeznaczona dla osób, które wolą medytować, siedząc na krześle. Inne kla- syczne pozycje to: pozycje hatha jogi zalecane przez Patańdźalego w jego klasycz- nym traktacie Jogasutry; rozpowszechnione na Zachodzie pozycje zalecane przez buddystów zen; pozycje propagowane przez tybetański system relaksacyjny kum nye; pozycje opracowane przez Gurdżijewa czy wreszcie używane przez taoistów pozycje stojące, z rękami otaczającymi wyimaginowaną kolumnę. Większość wymienionych pozycji łączy się z niewygodą, a nawet z pewnym ryzykiem dla zdrowia, szczególnie w przypadku osób początkujących, stąd też zaleca ROZDZIAł 4. JAK MOżESZ ODMIENIĆ SWOJE żYCIE · 93 się stosowanie ich z pomocą i pod kontrolą doświadczonego trenera. Wspólnym elementem dla nich wszystkich jest pionowe ustawienie pleców, z wyprostowanym kręgosłupem, gdyż uważa się, że pomaga to w medytacji i ułatwia wizualizację. Postawa Podczas medytacji najlepiej przybrać postawę otwartego na wszystko obserwatora. Spróbuj na zmianę obserwować myśli płynące w Twoim wnętrzu i kontemplo- wać elementy pomocnicze, starając się świadomie nie myśleć o niczym konkret- nym. Patrz, jak Twój umysł powoli oczyszcza się z myśli, jak robi się pusty — jak biała kartka papieru. Wtedy będziesz mógł zacząć rysować w nim obrazy, jakich pragniesz. Elementy pomocnicze We wschodnich metodach medytacji stosuje się często różne czynności i rytu- ały wstępne, które ułatwiają osiągnięcie odpowiedniego stanu umysłowego. Pole- gają one na smarowaniu ciała olejkami aromatycznymi, obmywaniu go święconą wodą czy składaniu ofiar z kwiatów i kadzideł. Ich celem jest oczyszczenie umysłu, pomoc w koncentracji oraz stymulacja energii psychicznych biorących udział w medytacji. Istnieją również elementy pomocnicze używane podczas samej medytacji, takie jak na przykład stosowane w hinduskich praktykach medytacyjnych mantry. Często stosowaną mantrą jest słynna rytualna sylaba „OM”, wymawiana z prze- dłużoną i wibrującą głoską „m”, ale istnieją również inne sylaby i słowa, zwykle zaczerpnięte z sanskrytu. Z kolei buddyści pomagają sobie w medytacji, stosując głęboki oddech przeponowy i kontrolując jego rytm. Czas Powinno się praktykować głęboką medytację codziennie, a najlepsze rezultaty osiąga się, robiąc to dwa razy dziennie. Optymalny czas trwania medytacji to około godziny, jednak początkujący mogą skrócić go do około 30 minut, a potem, w miarę doskonalenia techniki i osiągania pierwszych rezultatów, powoli go wydłużać. Życie jest tym, czym jest, nie możesz go zmienić, natomiast możesz zmie- nić siebie. Hazrat Hinayat Khan 94 · WIęCEJ NIż Sekret ROZDZIAł 4. JAK MOżESZ ODMIENIĆ SWOJE żYCIE · 95
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Więcej niż Sekret
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: