Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00018 004065 22743771 na godz. na dobę w sumie
Więcej niż architektura oprogramowania - książka
Więcej niż architektura oprogramowania - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0110-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> zarządzanie projektami it
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przygotuj projekt systemu informatycznego,
który naprawdę spełni oczekiwania użytkowników

Termin 'architektura oprogramowania' kojarzy się zwykle z doborem języka programowania, wzajemnymi zależnościami między komponentami powstającego systemu informatycznego, wyborem platformy bazodanowej i zaplanowaniem innych elementów związanych wyłącznie z zagadnieniami technicznymi. Tymczasem w opisie architektury systemu nie wolno pomijać także innych kwestii: modelu licencjonowania, sposobu wdrażania i konserwacji systemu, a przede wszystkim jego użyteczności. Te pozornie niezwiązane z projektem elementy mogą mieć duży wpływ na powodzenie przedsięwzięcia, jakim jest stworzenie i sprzedaż oprogramowania. Odpowiednio przygotowany projekt systemu informatycznego powinien więc obejmować zarówno zagadnienia techniczne, jak i ekonomiczne.

Książka 'Więcej niż architektura oprogramowania' to poradnik, dzięki któremu stworzenie odpowiedniej relacji między technologią a biznesem jest łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać. Może się przydać zarówno menedżerowi, jak i programiście. Autor książki, doświadczony kierownik projektów i twórca oprogramowania, przedstawia związki między zagadnieniami technicznymi a innymi aspektami. Znajdziesz w niej opisy dobrych i skutecznych rozwiązań oraz zaczerpnięte z rynku przykłady planowania produkcji oprogramowania.

Sprawy z pozoru mało ważne często powodują największe problemy. Nie ignoruj ich. Pracuj nad projektem kompleksowo.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl COM+. Kompendium programisty Autor: Luke Hohmann T³umaczenie: Pawe³ Koronkiewicz ISBN: 83-246-0110-4 Tytu³ orygina³u: Beyond Software Architecture: Creating and Sustaining Winning Solutions Format: B5, stron: 320 Przygotuj projekt systemu informatycznego, który naprawdê spe³ni oczekiwania u¿ytkowników (cid:127) Wybierz technologiê, platformê sprzêtow¹ i model licencjonowania (cid:129) Zadbaj o funkcjonalnoœæ i ³atwoœæ rozbudowy systemu (cid:129) Zabezpiecz system przed piractwem, kradzie¿¹ i utrat¹ danych Termin „architektura oprogramowania” kojarzy siê zwykle z doborem jêzyka programowania, wzajemnymi zale¿noœciami miêdzy komponentami powstaj¹cego systemu informatycznego, wyborem platformy bazodanowej i zaplanowaniem innych elementów zwi¹zanych wy³¹cznie z zagadnieniami technicznymi. Tymczasem w opisie architektury systemu nie wolno pomijaæ tak¿e innych kwestii: modelu licencjonowania, sposobu wdra¿ania i konserwacji systemu, a przede wszystkim jego u¿ytecznoœci. Te pozornie niezwi¹zane z projektem elementy mog¹ mieæ du¿y wp³yw na powodzenie przedsiêwziêcia, jakim jest stworzenie i sprzeda¿ oprogramowania. Odpowiednio przygotowany projekt systemu informatycznego powinien wiêc obejmowaæ zarówno zagadnienia techniczne, jak i ekonomiczne. Ksi¹¿ka „Wiêcej ni¿ architektura oprogramowania” to poradnik, dziêki któremu stworzenie odpowiedniej relacji miêdzy technologi¹ a biznesem jest ³atwiejsze, ni¿ mog³oby siê wydawaæ. Mo¿e siê przydaæ zarówno mened¿erowi, jak i programiœcie. Autor ksi¹¿ki, doœwiadczony kierownik projektów i twórca oprogramowania, przedstawia zwi¹zki miêdzy zagadnieniami technicznymi a innymi aspektami. Znajdziesz w niej opisy dobrych i skutecznych rozwi¹zañ oraz zaczerpniête z rynku przyk³ady planowania produkcji oprogramowania. (cid:129) Znaczenie architektury oprogramowania (cid:129) Zarz¹dzanie oprogramowaniem jako produktem (cid:129) Modele licencjonowania (cid:129) Wykorzystywanie obcych technologii w projekcie (cid:129) Wdra¿anie systemu (cid:129) Obs³uga techniczna (cid:129) Dobór marki (cid:129) Funkcjonalnoœæ i ³atwoœæ obs³ugi (cid:129) Zabezpieczanie aplikacji Sprawy z pozoru ma³o wa¿ne czêsto powoduj¹ najwiêksze problemy. Nie ignoruj ich. Pracuj nad projektem kompleksowo. Przedmowa Martina Fowlera................................................................................ 13 Przedmowa Guya Kawasaki ................................................................................. 15 Wstęp .................................................................................................................... 17 1. Architektura oprogramowania .............................................................................. 21 Definicja architektury oprogramowania........................................................................................................... 21 Inne spojrzenia na architekturę oprogramowania ............................................................................................ 22 Znaczenie architektury oprogramowania ......................................................................................................... 24 Tworzenie architektury .................................................................................................................................... 27 Wzorce i architektura ....................................................................................................................................... 28 Ewolucja i dojrzewanie architektury — funkcje a możliwości........................................................................ 29 Opieka nad architekturą ................................................................................................................................... 32 Ogólne zasady .................................................................................................................................................. 36 Pełne zrozumienie architektury........................................................................................................................ 38 Zespół ............................................................................................................................................................... 39 Podsumowanie rozdziału.................................................................................................................................. 40 2. Oprogramowanie jako produkt ............................................................................. 43 Czym jest zarządzanie produktem?.................................................................................................................. 43 Znaczenie zarządzania produktem ................................................................................................................... 44 Proces tworzenia produktu — do wersji 1.0 .................................................................................................... 44 Wcale tak nie jest ............................................................................................................................................. 50 Biznesplan ........................................................................................................................................................ 53 Proces tworzenia produktu — wersja n.n.n...................................................................................................... 53 Wspomaganie procesu tworzenia produktu ..................................................................................................... 55 Zarządzanie produktem — najważniejsze pojęcia ........................................................................................... 57 Podsumowanie rozdziału.................................................................................................................................. 64 !spis-03.doc 06-06-27 7 8 3. SPIS TREŚCI Różnica między m-architekturą i t-architekturą ................................................... 67 Jaki jest podział odpowiedzialności? ............................................................................................................... 67 Siły działające na początku projektu................................................................................................................ 68 Praca w długim okresie i wyniki w krótkim okresie........................................................................................ 72 Wizja przyszłości ............................................................................................................................................. 73 Zarządzanie informacjami zwrotnymi ............................................................................................................. 74 Budowanie przejrzystości ................................................................................................................................ 74 Jednomyślność działań..................................................................................................................................... 76 Diagramy kontekstowe i produkty docelowe................................................................................................... 78 Podsumowanie rozdziału.................................................................................................................................. 79 4. Symbioza modelu biznesowego i modelu licencjonowania ................................. 81 Typowe modele biznesowe oprogramowania .................................................................................................. 82 Prawa licencjobiorcy ........................................................................................................................................ 92 Wpływ modelu biznesowego na t-architekturę................................................................................................ 95 Stosowanie modeli licencjonowania ................................................................................................................ 99 Dojrzałość rynku a model biznesowy ............................................................................................................ 104 Podsumowanie rozdziału................................................................................................................................ 106 5. Korzystanie z technologii licencjonowanych ..................................................... 109 Licencjonowanie — zagrożenia i korzyści .................................................................................................... 109 Umowa ........................................................................................................................................................... 112 Niezgodność modeli biznesowych i negocjacje............................................................................................. 117 Honorowanie umów licencyjnych.................................................................................................................. 118 Włączanie technologii licencjonowanej......................................................................................................... 119 Licencjonowanie Open Source....................................................................................................................... 119 Opłaty licencyjne............................................................................................................................................ 120 Ekonomika licencjonowania .......................................................................................................................... 122 Podsumowanie rozdziału................................................................................................................................ 122 6. Wieloplatformowość........................................................................................... 125 Rzekome korzyści z wieloplatformowości .................................................................................................... 125 Uzasadnienie biznesowe wieloplatformowości ............................................................................................. 126 Tworzenie aplikacji wieloplatformowej......................................................................................................... 129 Macierz trudów pracy..................................................................................................................................... 131 Niebezpieczne obietnice................................................................................................................................. 135 Podsumowanie rozdziału................................................................................................................................ 135 8 06-06-27 !spis-03.doc SPIS TREŚCI 7. 9 Architektura wdrożeniowa.................................................................................. 137 Rodzaje architektury wdrożeniowej............................................................................................................... 137 Wpływ klienta ................................................................................................................................................ 140 Wpływ rodzimej organizacji .......................................................................................................................... 142 Wybór architektury wdrożeniowej................................................................................................................. 145 Architektury wdrożeniowe i podział pracy .................................................................................................... 146 Urządzenia informatyczne typu IA ................................................................................................................ 147 Wpływ na architekturę oprogramowania ....................................................................................................... 147 Przyszłość oprogramowania powszechnego użytku ...................................................................................... 149 Podsumowanie rozdziału................................................................................................................................ 149 8. Integracja i rozbudowa........................................................................................ 151 Kontrola w rękach klienta, czyli siła przewodnia .......................................................................................... 151 Architektura warstwowa — struktury logiczne ............................................................................................. 153 Projektowanie i implementacja architektury warstwowej ............................................................................. 157 Integracja i rozbudowa warstw logiki biznesowej ......................................................................................... 159 Integrowanie i rozbudowa magazynu danych................................................................................................ 164 Konsekwencje natury biznesowej .................................................................................................................. 168 Interfejs API a kolejne wersje ........................................................................................................................ 174 Podsumowanie rozdziału................................................................................................................................ 175 9. Marka i elementy marki ...................................................................................... 177 Elementy marki .............................................................................................................................................. 177 Marki produktów licencjonowanych.............................................................................................................. 182 Dostosowywanie elementów marki ............................................................................................................... 182 Zmiana elementów marki............................................................................................................................... 183 Podsumowanie rozdziału................................................................................................................................ 185 10. Funkcjonalność („usability”) .............................................................................. 187 Funkcjonalność = pieniądze ........................................................................................................................... 187 Modele myślowe, metafory i funkcjonalność ................................................................................................ 189 Wpływ t-architektury na interfejs użytkownika............................................................................................. 190 Szybciej, wyżej, mocniej................................................................................................................................ 196 Podsumowanie rozdziału................................................................................................................................ 203 11. Instalacja ............................................................................................................. 205 Wyjmij z pudełka i rozpocznij pracę.............................................................................................................. 205 Au! Może boleć.............................................................................................................................................. 207 Instalacja a architektura.................................................................................................................................. 208 !spis-03.doc 06-06-27 9 10 SPIS TREŚCI Jak instalować ................................................................................................................................................ 210 Ostatnie szlify................................................................................................................................................. 214 Podsumowanie rozdziału................................................................................................................................ 216 12. Aktualizacja ........................................................................................................ 219 Jak instalacja, tyle że gorsza .......................................................................................................................... 219 Mniej kłopotliwe uaktualnienie...................................................................................................................... 222 Aktualizacje a dojrzałość rynku ..................................................................................................................... 225 Podsumowanie rozdziału................................................................................................................................ 226 13. Konfiguracja ....................................................................................................... 229 Konfigurowalność — element funkcjonalności............................................................................................. 229 Kontekst systemu ........................................................................................................................................... 230 W trakcie inicjalizacji i w trakcie pracy......................................................................................................... 231 Ustawianie wartości ....................................................................................................................................... 232 Ustawianie właściwej wartości ...................................................................................................................... 233 Ogólne zasady pracy z parametrami .............................................................................................................. 234 Podsumowanie rozdziału................................................................................................................................ 235 14. Dzienniki............................................................................................................. 237 Chcę wiedzieć, co jest grane .......................................................................................................................... 238 Nie tylko fakty................................................................................................................................................ 239 Format i zarządzanie dziennikiem.................................................................................................................. 241 Przetwarzanie danych dziennika .................................................................................................................... 245 Usługi rejestrowania....................................................................................................................................... 245 Podsumowanie rozdziału................................................................................................................................ 246 15. Zarządzanie wersjami ......................................................................................... 249 Tak, to jest potrzebne ..................................................................................................................................... 249 Nasz punkt wyjścia ........................................................................................................................................ 250 Zarządzanie wersjami..................................................................................................................................... 251 Identyfikacja wersji ........................................................................................................................................ 252 Oznaczenia SKU i numery seryjne ................................................................................................................ 257 Zarządzanie wersjami a t-architektura ........................................................................................................... 260 Podsumowanie rozdziału................................................................................................................................ 262 16. Zabezpieczenia.................................................................................................... 263 Wirusy, hakerzy i piraci ................................................................................................................................. 264 Zarządzanie cyfrową tożsamością.................................................................................................................. 266 Bezpieczeństwo transakcji ............................................................................................................................. 269 10 06-06-27 !spis-03.doc SPIS TREŚCI 11 Bezpieczeństwo oprogramowania.................................................................................................................. 271 Bezpieczeństwo informacji ............................................................................................................................ 273 Ukrywanie algorytmów czy ukrywanie kluczy?............................................................................................ 274 Tylne wejście.................................................................................................................................................. 274 Bezpieczeństwo i m-architektura ................................................................................................................... 275 Podsumowanie rozdziału................................................................................................................................ 277 A Release — lista kontrolna ................................................................................... 281 Identyfikacja................................................................................................................................................... 281 Programowanie .............................................................................................................................................. 281 Zapewnienie jakości....................................................................................................................................... 281 Publikacje techniczne..................................................................................................................................... 282 Produkt ........................................................................................................................................................... 282 Przekaz informacji — usługi.......................................................................................................................... 282 Przekaz informacji — sprzedaż i dystrybucja................................................................................................ 282 Przekaz informacji — pomoc techniczna....................................................................................................... 283 Przygotowanie dystrybucji............................................................................................................................. 283 B Język wzorców strategicznego zarządzania produktem ..................................... 285 Stosowanie wzorców...................................................................................................................................... 285 Prezentacja wyników...................................................................................................................................... 287 Mapa rynku .................................................................................................................................................... 287 Wydarzenia i rytmy rynku.............................................................................................................................. 289 Mapa funkcji i korzyści.................................................................................................................................. 291 Plan rozwoju t-architektury............................................................................................................................ 292 Bibliografia ......................................................................................................... 295 Literatura............................................................................................................. 297 O autorze............................................................................................................. 301 Skorowidz ........................................................................................................... 303 !spis-03.doc 06-06-27 11 Podstawą udanego rozwiązania jest architektura, która pozwala je stworzyć, a potem rozwijać. W tym rozdziale spróbuję określić, czym jest architektura oprogramowania, jak powstaje i jak ewoluuje. Jednocześnie zwrócę uwagę na wzorce architektury, ponadczasowe zasady jej projektowania i czyn- niki, które wpływają na jej kształt. Na końcu poruszę zagadnienie zależności między architekturą a zespołem, który tworzy ją i rozwija. Definicja architektury oprogramowania Architektura oprogramowania to złożone zagadnienie. Z tej złożoności wynika różnorodność definicji. Ich użyteczność zależy od przyjmowanej perspektywy. Oto definicja z mojej pierwszej książki, Jour- ney of the Software Professional: Architektura systemu określa podstawową „strukturę” systemu (moduły wysokiego po- ziomu, które realizują główne funkcje systemu, zarządzanie i rozkład danych, rodzaj i cha- rakter interfejsu użytkownika, platformę docelową itp.). Jest to definicja, która w dużej mierze pokrywa się z wieloma innymi, na przykład [Bass], [Larman] i [POSA]. Jednak brakuje w niej kilku ważnych elementów, takich jak wybór technologii i wymaga- nia użytkowników systemu. Mój współpracownik, Myron Ahn, stworzył definicję architektury opro- gramowania, którą przytaczam poniżej. Jest nieco bardziej rozbudowana i szersza niż ta, którą przed- stawiłem wcześniej (2002, z rozmów): Architektura oprogramowania to suma znaczących modułów, procesów i danych systemu, ich struktury i wzajemnych zależności, tego, jak mogą być i jak będą rozbudowywane i mo- dyfikowane, a także wykorzystywanych technologii. Wynikają z niej funkcje i możliwo- ści systemu, może też służyć jako podstawa do jego implementacji lub modyfikacji. Te dwie definicje można dalej rozbudowywać technicznie, ale to już nie zwiększyłoby znacząco ich wartości. Architektura, bardziej niż jakikolwiek inny aspekt systemu, dotyczy jego „widoku ogólnego”. Aby naprawdę ją rozumieć, niezbędne jest spojrzenie z perspektywy całości. R01-03.doc 06-06-27 21 22 WIĘCEJ NIŻ ARCHITEKTURA OPROGRAMOWANIA Inne spojrzenia na architekturę oprogramowania Choć powyższe definicje architektury oprogramowania są użyteczne, są zdecydowanie zbyt proste, aby uwzględnić pełen zbiór sił, które kształtują architekturę i, z drugiej strony, są kształtowane przez nią. Szczerze mówiąc, wątpię, aby jakakolwiek definicja architektury miała szansę uchwycić wszystko to, co uważamy za istotne. Aby uzasadnić to stwierdzenie, w tym podrozdziale przedstawię kilka zagad- nień, których nie obejmują tradycyjne definicje architektury oprogramowania, a którym trudno odmó- wić znaczenia. W przeciwieństwie do wcześniejszych definicji, które koncentrują się na aspektach technicznych, są to zagadnienia bardziej związane z „czynnikiem ludzkim” i kwestiami natury bizne- sowej. Te również są częścią nierozerwalnie związanego z architekturą „spojrzenia całościowego”. Podsystemy a zależności Doświadczenie w zarządzaniu rozproszonymi zespołami, których członkowie pracowali na wszystkich kontynentach Ziemi, nauczyło mnie, że ważnym kryterium w dekompozycji do podsystemów jest uzyskanie możliwie najprostszych zależności między współpracującymi organizacjami. Przez „proste” rozumiem takie, które nie utrudniają pracy osób tworzących system. Pracując jako konsultant, zauwa- żyłem, że — w przeciwieństwie do uzasadnień natury technicznej — wiele związanych z architekturą decyzji dotyczących projektowania podsystemów to decyzje, których osią było dążenie do stworzenia jasnych i przejrzystych zależności między grupami programistów. Praktycznym skutkiem takich decy- zji jest fakt, że pracę nad podsystemami rzadko dzieli się pomiędzy różnych wykonawców. Podsystemy a motywacje i dążenia Wiele książek poświęconych architekturze usuwa z procesu jej projektowania niemal cały bagaż związany z „czynnikiem ludzkim”. Przykładowo, wzorce architektury są świetnym początkiem procesu projektowania. Jednak tworzenie architektury nie sprowadza się do przyjęcia pewnego rodzaju struk- tury początkowej, takiej jak wzorzec, i obiektywnego dopasowywania jej do potrzeb danej organiza- cji. Trzeba rozumieć i uwzględniać nadzieje, doświadczenia, marzenia, obawy i upodobania zespołu, który odpowiada za budowę systemu. Techniczna struktura architektury kształtuje strukturę społeczną (i odwrotnie), a towarzyszą temu ciągłe konflikty obiektywnych i subiektywnych przesłanek podej- mowanych decyzji. Aby nieco lepiej zrozumieć ten problem, przypomnijmy sobie sytuację, w której zdecydowanie zależało nam na pracy nad określonym aspektem architektury, bo wiedzieliśmy, że zrobimy to lepiej niż ktokolwiek inny (pewność siebie oparta na doświadczeniu); w której chcieliśmy lepiej poznać wykorzystywaną technologię (pragnienie); w której wierzyliśmy, że przyłożenie się do pracy pozwoli uzyskać premię lub awans (aspiracje), albo taką, w której obawialiśmy się, że nikt inny w zespole nie ma wystarczających umiejętności lub doświadczenia, aby rozwiązać problem we właściwy sposób (obawa, strach). 22 06-06-27 R01-03.doc INNE SPOJRZENIA NA ARCHITEKTURĘ OPROGRAMOWANIA 23 Projektowanie podsystemów a poczucie całości Niewielu programistów chciałoby specjalizacji sprowadzającej ich pracę do jednego rodzaju działań — analizy, projektowania, pisania kodu czy poprawiania błędów. Dużo bardziej typowe jest dążenie do zaangażowania w pełen zakres czynności programisty: omawianie wymagań z klientem lub menedżerem produktu, opracowywanie i realizowanie artefaktów analizy i pro- jektu, poprawianie błędów, optymalizowanie wydajności itd. Uważam, że jest to wyraz stosun- kowo silnego dążenia do poczucia „kompletności” wykonywanej pracy. Dążenie to ma głębokie implikacje. Dobra decyzja projektowa to często decyzja, która pozwala je zaspokoić. Pojęcie „kompletności” wykonywanej pracy jest różnie rozumiane przez różne osoby. Kierownictwo musi być dobrze zorientowane w tym, jak jest postrzegane przez dany zespół. W pewnej aplikacji typu klient-serwer rozważaliśmy kilka różnych konstrukcji klienta. Przytoczę tutaj dwie z nich, aby zilustrować naszą interpretację kompletności pracy i to, jak wpłynęła na podjęty wybór. W pierwszej wersji jeden zespół odpowiadał za zagadnienia „związane z klientem”, a drugi za „infrastrukturę”. W drugiej wersji projektu każdy zespół przyjmował odpowiedzialność za komponenty z obu tych obszarów. O ile pierwszy projekt mógł wydawać się nieco bardziej przejrzysty na papierze, zdecydo- wanie psuł morale zespołu infrastruktury, który skłaniał się ku opinii, że pozbawiłoby to ich peł- nego uczestnictwa w procesie przygotowywania kolejnych wersji. Mówiąc ściślej, zespół ten tracił wówczas okazję do bezpośredniej pracy z osobami odpowiedzialnymi za kierowanie pro- duktem, publikacjami technicznymi i potencjalnymi klientami. Należało to do jego obowiązków wcześniej i wszyscy chcieli, żeby tak zostało. W efekcie wybraliśmy drugą wersję architektury, ponieważ tylko ona pozwalała obu zespołom zachować to samo poczucie kompletności wyko- nywanej pracy, tak bardzo ważne dla programistów. Dla nich oznaczało ono, między innymi, kontakt z osobami kierującymi rozwojem produktu i udział w procesie przygotowywania kolej- nych wersji. Poddawanie się dobrej architekturze Używam czasownika „poddawać się”, gdy architekt lub zespół programistów odsuwa od siebie, tak daleko jak to możliwe, własne doświadczenia i wyobrażenia o tym, co jest poprawne i właściwe, pozwalając, aby ich pracą nad architekturą kierowały siły właściwe dziedzinie problemu. Niektórzy twierdzą, że nie jest to problemem i że oni lub ich zespół zawsze tworzą architekturą opartą wyłącznie na obiektywnej analizie problemu klienta i najlepszych metodach prowadzących do jego rozwiązania. Słowo-klucz to oczywiście najlepsze. Zdanie Czytelnika o tym, co jest najlepsze, może różnić się od mojego. Różnice tego rodzaju biorą się przede wszystkim z posiadanego zasobu doświadczeń. Nie wynikają bezpośrednio z dziedziny problemu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdobywamy doświadczenia w obrębie danej dziedziny). Jednym z aspektów „poddawania się” dobrej architekturze jest ciągłe wery- fikowanie, czy podejmowane decyzje mają na uwadze przede wszystkim potrzeby klienta, i zgoda na zmienianie tych decyzji, jeżeli weryfikacja taka będzie miała skutek negatywny. R01-03.doc 06-06-27 23 24 WIĘCEJ NIŻ ARCHITEKTURA OPROGRAMOWANIA Nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba! Wszyscy możemy podać po kilka definicji udanych architektur oprogramowania. Podczas gdy firma może uważać, że system jest udany, bo wspiera produkcję lub sprzedaż dochodowego produktu, doglą- dający go programiści mogą w tym samym czasie załamywać ręce nad archaicznymi rozwiązaniami technicznymi. Analogicznie, wiele zgrabnych i eleganckich rozwiązań technicznych kończy jako mniejsze lub większe niepowodzenia. Co więcej, elegancja techniczna rozwiązań to pojęcie subiek- tywne. Dwóch najlepszych programistów mojego zespołu miało skrajne różnie podejścia do stosowania procedur przechowywanych w bazach danych. Jestem pewien, że każdy z nich potrafiłby stworzyć dobre rozwiązanie praktycznie każdego problemu związanego z bazami danych. Jestem równie pewien, że ich aplikacje byłyby różne, a każdy z nich potrafiłby uzasadnić podjęte decyzje, przedsta- wiając zarazem poprawną krytykę architektury zastosowanej przez drugiego. Niewielu programistów potrafi wyjść poza ograniczenia narzucane im przez własne rozumienie estetyki architektury. Znaczenie architektury oprogramowania Architektura oprogramowania jest ważna, ponieważ, gdy jest dobra, staje się czynnikiem decydującym o przyszłym powodzeniu projektu. Architektura wpływa na sukces przedsięwzięcia w różny sposób. Nie każdy z tych wpływów jest równie ważny, ale wszystkie mają swój początek w architekturze. Trwałość Większość architektur trwa dużo dłużej niż zespoły, które je tworzyły. Ogólne szacunki trwałości sys- temu lub architektury wskazują na okres od 12 do 30 lub więcej lat, podczas gdy typowy czas aktywnej pracy programisty nad tym samym systemem mieści się w granicach od 2 do 4 lat. Stabilność Wiele korzyści z dobrej architektury można wywieść właśnie od jej trwałości. Jedną z najważniejszych jest stabilność. Stabilność architektury sprzyja ograniczeniu ilości poważnych modyfikacji w trakcie rozbudowy zakresu funkcji systemu w kolejnych wersjach. W efekcie, maleje całkowity koszt imple- mentacji. Stabilność to dla zespołu programistów ważna podstawa i znaczne ułatwienie. Pracę nad ule- gającym ciągłym przemianom kodem zastępuje dzięki niej koncentracja na zmianach o największej wartości. Stopień i natura zmian Architektura wyznacza naturę zmian w systemie. Pewne zmiany wydają się proste. Inne są postrzegane jako trudne. Gdy prostota silnie koreluje z pożądanym zbiorem zmian zwiększających zadowolenie klienta lub pozwala nam dodawać funkcje przyciągające nowych klientów, zazwyczaj nie wzbraniamy się przed określeniem architektury przymiotnikiem „dobra”. 24 06-06-27 R01-03.doc ZNACZENIE ARCHITEKTURY OPROGRAMOWANIA 25 W jednej z aplikacji, nad którymi pracowałem, stworzyliśmy architekturę pluginów, które pozwa- lały rozbudowywać narzędzia analityczne operujące na różnych, zarządzanych przez system danych. Dodawanie nowego narzędzia było stosunkowo proste. Cecha ta była wartościowa, ponieważ głównym celem kierownictwa projektu było dodanie do aplikacji możliwie dużej liczby narzędzi. Opłacalność Dobra architektura to architektura opłacalna. Rozumiem przez to, że firma, która ją stworzyła, może pielęgnować ją, zachowując akceptowalny poziom kosztów. Jeżeli koszty dalszego utrzymywania architektury stają się zbyt wielkie, architektura zostaje porzucona. Nie oznacza to, że opłacalna architektura jest architekturą elegancką czy ładną. Jedną z najbardziej dochodowych architektur w historii jest rodzina systemów operacyjnych Microsoft Windows. Mimo to krytycznych opinii na temat elegancji zastosowanych rozwiązań nie brakuje. Warto zwrócić uwagę, że opłacalność określonych rozwiązań technicznych często niewiele ma wspólnego z samą architekturą. Firma Microsoft decydowała ogromną przewagą w obszarach marke- tingu, dystrybucji czy marki. Wszystko to miało duży udział w niezwykłej opłacalności Windows. Nie usprawiedliwiam tutaj architektur źle zaprojektowanych i brzydkich, których budowa i utrzy- manie kosztuje więcej niż to konieczne! W długim okresie, bazą dla opłacalnych rozwiązań są zdecy- dowanie architektury proste i eleganckie. Struktura społeczna Dobra architektura jest korzystna dla zespołu jej twórców. Pozwala w pełni wykorzystać jego silne strony, a niekiedy też ograniczyć wpływ słabych. Dobrym przykładem jest częsty brak umiejętności niezbędnych do właściwego korzystania z języków C i C++. Typowym wynikiem popełnianych wtedy błędów w zarządzaniu pamięcią są pozornie zupełnie przypadkowe błędy aplikacji. Dla zespołów, które nie wymagają niepowtarzalnych cech C lub C++, lepszym wyborem jest bezpieczniejszy język, jak Java, Visual Basic, Perl lub C#, wyręczający programistę w zarządzaniu pamięcią. Raz zdefiniowana architektura wywiera silny wpływ na dalszą pracę zespołu i jego kształtowanie. Bez względu na to, jaki język wybierzemy, do podjętej decyzji dostosujemy dalsze, przede wszystkim związane z zatrudnianiem nowych programistów i szkoleniami. Ponieważ architektury trwają dłużej niż zespoły, skutki mogą dawać się we znaki przez lata (przypomnijmy sobie niewiarygodny wzrost zapo- trzebowania na programistów języka COBOL w ostatnich trzech latach przed rokiem 2000, kiedy wciąż działające aplikacje musiały zostać dostosowane do pracy w nowym millenium). Wyznaczone granice W procesie projektowania architektury nieustannie podejmowane są decyzje o tym, co stanie się czę- ścią systemu, a co nie. Wyznaczane w ten sposób granice, ich uwarunkowania i to, jak są traktowane, to kolejny ważny czynnik wpływający na powodzenie architektury. Związanych z nimi pytań nie brakuje. Czy pisać własną warstwę dostępu do bazy danych, czy wykorzystać gotowy produkt? Czy korzystać z serwera Open Source, czy komercyjnego? Który podzespół będzie odpowiedzialny za interfejs użyt- kownika? Dobre systemy mają ściśle określone granice, odpowiadające rzeczywistym potrzebom ich R01-03.doc 06-06-27 25 26 WIĘCEJ NIŻ ARCHITEKTURA OPROGRAMOWANIA Ilu programistów, żeby to wymienić? Jedną z najtrudniejszych decyzji stojących przed starszymi członkami każdego zespołu progra- mistów jest określenie właściwego momentu zastąpienia starej architektury nową. Istotnych jest wiele czynników, takich jak koszt utrzymywania bieżącej architektury, wy- magania klientów, możliwości spełnienia tych wymagań czy działania konkurencji. Wyznaczenie formalnego zestawu reguł, który pozwalałby określić, kiedy zmienić architekturę, jest oczywiście niemożliwe. Czynników do uwzględnienia jest zbyt wiele, a większość z nich jest niemierzalna. Poniżej wymieniam kilka prostych zasad postępowania, które sprawdziły się w mojej praktyce. Jeżeli sądzisz, że nową architekturę może przygotować w czasie krótszym niż rok zespół programistów o połowę mniejszy od obecnego, możliwość przeprowadzenia takiej zmiany warto poważnie rozważyć. Mówiąc bardzo ogólnie, jest to sytuacja, w której zespół można podzielić na grupę zajmującą się nowym systemem i grupę odpowiedzialną za konserwację starego, bez wprowadzania zmian w strukturze kosztów. Zasoby wykorzystywane w tworzeniu nowej architektury wykraczają zazwyczaj poza to, co może zapewnić bieżący zespół. Nie można się oszukiwać, tworzenie nowej architektury przez mniejszą liczbę osób to sytuacja wymuszająca radykalne zmiany w procesie budowy oprogra- mowania. Nie każdy zespół ma niezbędne umiejętności. Nie każdy zespół chce je zdobyć i nie każdemu to się udaje. Gotowość do zmiany w składzie zespołu jest często warunkiem powodze- nia zmiany architektury systemu. O ile niewielkie zmiany w składzie zespołu programistów są często wymagane, szaleń- stwem będzie próba wymiany całego składu. Im system starszy i bardziej złożony, tym istot- niejsza jest rola współpracy z co najmniej jednym, a najlepiej kilkoma „weteranami”. Zapew- niają oni przede wszystkim wierne odwzorowanie zestawu funkcji starego systemu. W starym kodzie zawsze znajdą się zagadki, których rozwiązania znają tylko najstarsi programiści. Oczywiście, wszystkie tradycyjne ostrzeżenia — „ostrożność przede wszystkim”, „to nie będzie takie proste i zajmie więcej czasu, niż się spodziewamy” — pozostają aktualne. Tak, duże zmiany wymagają wyważonych decyzji, a większość okazuje się trudniejsza i trwa dłużej, niż planowano. Wciąż zapominamy o pełnych kosztach zmiany, które poza samym programowa- niem obejmują przeróżne konsultacje, pisanie dokumentacji, szkolenia i aktualizacje. Pewną wskazówką może być uproszczona reguła, że nowa architektura, funkcjonalnie równoważna wcześniejszej, będzie kosztować co najmniej 20 procent całkowitej sumy wydanej na starą archi- tekturę, o ile programiści są doświadczeni, nie wystąpią zakłócenia w realizacji projektu, a sam proces budowy oprogramowania zostanie wydatnie poprawiony. Jeżeli mamy do czynienia z czwartą iteracją systemu budowanego przez 5 lat, kosztem 23 milionów dolarów, plan stworze- nia pierwszej wersji nowego systemu za mniej niż 3 do 5 milionów jest najprawdopodobniej zanadto optymistyczny. Koszt stworzenia nowej, funkcjonalnie równoważnej architektury to zazwyczaj od 40 do 60 procent całkowitych wydatków poniesionych na starą. Zależy on w dużej mierze od wielkości zespołu i złożoności wymienianego systemu. użytkowników. Warunek ten nie zawsze jest spełniony, zwłaszcza w środowisku nowego rynku, gdy projektanci nie mogą liczyć na dużą pomoc i muszą tworzyć większość architektury od podstaw. Złe decyzje mogą zaprowadzić ich w ślepą uliczkę, z której bardzo trudno wyjść. 26 06-06-27 R01-03.doc TWORZENIE ARCHITEKTURY 27 Trwała, niesprawiedliwa przewaga Ten ostatni punkt podsumowuje poprzednie i jest zdecydowanie najważniejszy. Bardzo dobra archi- tektura zapewnia trudną do powielenia, trwałą i opartą na solidnych, technicznych podstawach prze- wagę konkurencyjną. Jeżeli techniczne aspekty architektury są łatwe do powielenia, muszą istnieć inne czynniki wyróżniające system (na przykład lepsze wsparcie techniczne lub dystrybucja). Nawet wów- czas jednak architektura pozostaje ważna — gdy jest dobra, ułatwi budowanie przewagi w oparciu o takie aspekty jak szybkość pracy lub zakres zastosowań. Tworzenie architektury Architektura oprogramowania (ang. software architecture) to na początku zbiór decyzji zespołu, który projektuje pierwszą wersję. Te początki, znaczone szkicami na tablicy i diagramami w notesie (lub na serwetce), reprezentują zamiary pierwszego zespołu programistów. Gdy system zostaje ukoń- czony, jego budowa może w niczym nie przypominać wczesnych pomysłów. Z drugiej strony, retro- spektywna analiza jest często jedyną drogą wyjaśnienia konstrukcji systemu. Jest niezbędna, aby powiązać to, co powstało, z pierwotnymi planami. Pierwsza wersja architektury przypomina często małe dziecko: wymagana jest kompletność, ale brakuje dojrzałości i stabilności. Dopiero z czasem, w miarę używania oprogramowania i tworzenia kolejnych wersji, architektura nabiera tejże dojrzałości, a zarazem trwałości. Jednocześnie użytkownicy i twórcy budują swoją wiarę w możliwości systemu, uświadamiają sobie i rozwiązują problemy jego ograniczeń. Podstawą tego procesu jest rzetelne gromadzenie informacji zwrotnych i reagowanie na nie odpowiednimi, sprzyjającymi sukcesowi produktu, zmianami. Oczywiście, gdy brakuje informacji zwrotnych, niedojrzała architektura może taką pozostać, jej rozwój może ulec stagnacji. Decyduje zazwyczaj rynek. Miałem szczęście uczestniczyć w tworzeniu kilku nowych architektur od podstaw. Były to doświadczenia o tyle ciekawe, że pozwoliły mi zauważyć, że faktyczny przebieg procesu projektowania i budowania nowej architektury odbiega w pewnym stopniu od zaleceń podręcznikowych. Mówią one między innymi, że gdy system jest jeszcze zupełną nowością i rozwiązywane problemy są jeszcze mało znane, projektanci powinni „badać architektury alternatywne w poszukiwaniu tej, która najlepiej sprawdza się w danym przypadku”. Jest to bardzo rozsądna rada. Jest też zarazem mało przydatna. Jest wiele przyczyn, które sprawiają, że przytoczone zalecenie jest mało użyteczne w praktyce. Najważniejsze wydają się trzy z nich. Każda jest w zupełności wystarczająca w roli czynnika, który powstrzymuje przed badaniem alternatyw. Zazwyczaj mamy do czynienia ze wszystkimi trzema jedno- cześnie. Każda wywiera swój wpływ, czasem w połączeniu z innymi czynnikami. Wszystkie prowadzą do nieco innego, bardziej pragmatycznego podejścia do budowania nowej architektury. Nie chodzi o to, że są to siły złe. Są to siły, które są. Pierwsza siła to charakterystyczny dla przedsięwzięć komercyjnych brak czasu na rzetelną wery- fikację wielu ścieżek do rozwiązania tego samego problemu. Zasada „czas to pieniądz” sprawdza się zawsze, i o ile pierwsza wersja nie jest w oczywisty sposób katastrofą, będzie to niemal na pewno wer- sja, którą trzeba przedstawić klientowi. Odbiorca nie może czekać! Siła ta jest na tyle duża, że już przy kompletowaniu zespołu programistów dbamy o to, aby architekt pierwszego systemu dysponował wystarczającym doświadczeniem, aby podjąć właściwe decyzje bez badania alternatyw. Innymi słowy, zatrudniamy osobę, które spotkała się z alternatywami w poprzednich miejscach pracy. Druga siła, wyraźnie mocniejsza niż pierwsza, to natura problemu i towarzyszących mu warun- ków, mocno zawężające dostępne opcje. Witryna WWW, która ma być szybka i obsługiwać wielu użytkowników, musi być oparta na względnie standardowej architekturze. Można stosować różne R01-03.doc 06-06-27 27 28 WIĘCEJ NIŻ ARCHITEKTURA OPROGRAMOWANIA Gdy już wiesz, że się nie uda… Doświadczenia z różnymi architekturami ułatwiają rozpoznawanie błędnych decyzji jeszcze przed etapem implementacji. Można wtedy zrezygnować z architektury i odesłać programistów z powrotem do tablicy albo też zrezygnować z projektu w ogóle. Rezygnacja z projektu może wydawać się posunięciem drastycznym, ale jest w pewnych sytuacjach decyzją konieczną, zwłaszcza gdy złe decyzje znacząco zmieniają perspektywy ekonomiczne systemu. W jednym ze znanych mi przedsięwzięć podjęto decyzję o zastosowaniu pełnej implemen- tacji J2EE do rozwiązania problemu, z którym bez trudu poradziłoby sobie kilkadziesiąt skryptów w Perlu — o ile tylko zostałaby zmieniona druga część aplikacji. W tym klasycznym przypadku „projektowania kierowanego CV” szef zespołu technicznego, który przyjął rolę architekta, zdołał przekonać co ważniejsze osoby, że implementacja oparta na J2EE będzie najlepsza. Dodatkowo, na architekturze ciążyło kilka wyraźnie błędnych założeń. Najbardziej zapadł mi w pamięć pomysł przesyłania obrazów CD o rozmiarze do 600 MB pocztą elektroniczną, w postaci załącz- ników! Ostatecznie doszedłem do przekonania, że nie ma w tej sytuacji niczego wartego rato- wania i doprowadziłem do zamknięcia projektu. Było już po prostu za późno, aby przygotować i wprowadzić do sprzedaży planowany produkt. systemy operacyjne, ale i tu obowiązują pewne kanony. Poszukiwanie nowych architektur wyso- kiego poziomu nie ma zazwyczaj wielkiej wartości, ale często warto zwrócić uwagę na inne roz- wiązania w bardziej zawężonych obszarach projektu. U podstaw takich poszukiwań powinna leżeć rzetelna analiza zagrożeń stojących przed budowanym rozwiązaniem, a wybierane środki powinny być dobrze przemyślane. Trzecia, najsilniejsza siła to problem z określeniem tego, czy dana architektura jest faktycznie dobra w danym zastosowaniu. Dopóki nie rozpocznie ona pracy w środowisku, dla którego została zaprojektowana, nie można mieć pewności, czy zastosowano właściwe rozwiązania. Zdobycie wiedzy na ten temat wymaga czasu, zazwyczaj liczonego w latach. Wzorce i architektura Główną konsekwencją działania wymienionych sił jest to, że tworzenie wstępnej wersji architektury musi opierać się na podejściu zdecydowanie pragmatycznym. Podejściu takiemu sprzyjają wzorce projektowe. Jest to próba uchwycenia dobrych rozwiązań powtarzalnych problemów w taki sposób, aby zgromadzoną wiedzę można było zastosować w nowych sytuacjach. Dobre wzorce znalazły zasto- sowanie w kilku czy kilkunastu systemach, najlepsze — w dziesiątkach i setkach rozwiązań. Ktoś, czę- sto więcej niż jedna osoba, zadał sobie trud, aby zbadać, przeanalizować i dokładnie opisać problem oraz sprawdzoną metodę jego rozwiązania. Dzięki temu inni mogą korzystać z doświadczeń zdoby- tych w pracy nad systemami, które zdały egzamin w praktyce. Wzorzec projektowy to rodzaj „wstępnie przetrawionej” wiedzy. Wzorce architektury mają za zadanie uchwycić podstawowe organizacje struktury oprogramo- wania. Odnoszą się głównie do technicznych aspektów architektury wymienionych wcześniej w tym rozdziale i dostarczają opisów podsystemów oraz ich zakresów odpowiedzialności, a także interakcji między nimi. Koncentracja na ściśle określonej klasie problemu sprawia, że wzorzec architektury pomaga podjąć decyzję o tym, jaki rodzaj lub styl architektury jest właściwy. 28 06-06-27 R01-03.doc EWOLUCJA I DOJRZEWANIE ARCHITEKTURY — FUNKCJE A MOŻLIWOŚCI 29 Podejście pragmatyczne w tworzeniu architektury oprogramowania oznacza badanie wielu róż- nych udokumentowanych wzorców i wybór tego, który odnosi się do rozpatrywanej sytuacji. Jest to punkt wyjścia do dalszego kształtowania architektury pod kątem konkretnych potrzeb. Kształtowa- niem architektury i podejmowanym przy tym decyzjom towarzyszą zasady, które opisuję w dalszej części tego rozdziału. Dla Czytelnika, który miał okazję poznać skatalogowane wzorce architektury, dalsza część tej książki może być istotnym uzupełnieniem, bo zwraca uwagę na elementy, których wzorce nie opisują. Przykładowo, każda architektura skorzysta na dopracowanej procedurze instalacji i aktualizacji czy rozsądnie zaprojektowanych plikach konfiguracyjnych. Celem nadrzędnym jest sto- sowanie wszystkich dobrych reguł, które prowadzą do rozwiązań udanych i trwałych. Ewolucja i dojrzewanie architektury — funkcje a możliwości Choć wiele uwagi poświęca się projektowaniu i wczesnym wersjom architektury, w rzeczywistości większość czasu spędzamy, pracując nad architekturą, która już istnieje. Ewolucja architektury może być dużo bardziej interesującym procesem niż tworzenie jej pierwszej wersji. To w trakcie tej ewolucji dowiadujemy się co jest dobre, a co złe, zwłaszcza gdy kierują nią informacje pozyskiwane bezpośred- nio od klientów. Osobiście, jako największe wyzwania i przynoszące najwięcej satysfakcji osiągnięcia wspominam pracę z zespołami programistów, której celem było zmodyfikowanie istniejącej architektu- ry w taki sposób, aby lepiej dopasować ją do potrzeb rynku i stworzyć warunki dla dalszego powodze- nia produktu. Procesem tym, na który składa się ewolucja i dojrzewanie architektury, kieruje przede wszystkim informacja od klientów, którzy faktycznie używają systemu. Wiele firm twierdzi, że nieustannie sta- rają się o informacje zwrotne. Rzeczywistość jest jednak taka, że są to dane najbardziej cenione i naj- intensywniej pozyskiwane w okresie planowania następnej wersji systemu. Ta następna wersja jest definiowana pewnym zestawem funkcji, wymienianych (możliwie często) w materiałach marketingo- wych. O tym, czy dana funkcja może zostać włączona do systemu, decydują możliwości architektury. Właśnie zależności między pożądanymi funkcjami a możliwościami architektury kształtują ewolucję tej ostatniej. Taka gra wzajemnych zależności jest o tyle ciekawa, że ma miejsce w środowisku nieustającej ewolucji technicznej. Innymi słowy, pozyskiwana od klienta informacja zwrotna nie zawsze odwołuje się do aspektów systemu, nad którym pracujemy. Jej pochodzenie często można wywieść od docierają- cych do aktywnego użytkownika wiadomości o różnych, potencjalnie użytecznych technikach pracy. Źródłem takich danych nie musi być nawet klient, często dostarcza ich sam zespół programistów. Bez względu jednak na źródło czy kontekst informacji, praktycznym podejściem jest rozpatrywanie ewolu- cji i dojrzewania architektury w kategoriach funkcji i możliwości. Funkcja (ang. feature lub function) definiuje to, co produkt robi lub powinien robić (a zarazem to, co zwraca uwagę klienta). Pełen zestaw wymaganych funkcji określa wymagania wobec produktu. Może być budowany, dokumentowany i modyfikowany wieloma metodami. Na wypadek, gdyby Czy- telnik zastanawiał się, czym dokładnie jest funkcja w znaczeniu, do którego się tutaj odwołuję, oto sprawdzona definicja z Exploring Requirements: Quality Before Design [Weinberg i Gause, 1989]: „Aby sprawdzić, czy wymaganie jest [funkcją], umieść sformułowanie ‘Produkt ma…’ lub ‘Produkt powinien…’ przed opisem tego wymagania”. Podejście to prowadzi do zakwalifikowania jako funkcje bardzo zróżnicowanych wymagań. Oto kilka przykładów: R01-03.doc 06-06-27 29 30 WIĘCEJ NIŻ ARCHITEKTURA OPROGRAMOWANIA · Obsługiwane platformy. „Produkt ma pracować w systemach Solaris 2.8 i Windows XP.” Przypadki użycia. „Produkt powinien umożliwiać zarejestrowanie nowego użytkownika.” Działanie. „Produkt powinien dostarczać sygnał wybierania numeru w czasie nie dłuższym niż · · 100 milisekund od odebrania sygnału podniesienia słuchawki.” Zwróćmy uwagę, że gdy rozpatrujemy opisy funkcji, przypadki użycia mają znaczącą przewagę nad innymi postaciami dokumentacji, bo osadzają opisywaną funkcję w określonym kontekście. Najlepszym wyznacznikiem kontekstu są cele aktorów przypadku — ich zamiary. Gdy je znamy i gdy wiemy, że system pozwala realizować cele aktorów, dysponujemy danymi potrzebnymi kierownictwu produktu do stworzenia oferty informującej o strategiach sprzedaży, licencjonowania i cen. Funkcje dobrze jest uporządkować. Dział marketingu określa ich priorytety. Zespół programistów powinien rozpoznać występujące między nimi zależności natury technicznej. Wynika to stąd, że funk- cje są zazwyczaj powiązane — wprowadzenie jednej opiera się na wprowadzeniu drugiej. Jak pisałem wcześniej, ponieważ architektura systemu określa to, jak łatwe (lub jak trudne) będzie implemento- wanie przyszłych funkcji, dobrą architekturą będzie ta, w której implementowanie wymaganych funkcji jest proste. Możliwość (ang. capability) architektury to jej zdolność do zapewnienia obsługi pewnego zakresu funkcji. Znaczenie możliwości systemu daje się we znaki, gdy dział marketingu regularnie otrzymuje informacje, że pewna klasa funkcji (albo też zbiór funkcji pozornie niepowiązanych, a w rzeczywistości bliskich sobie w implementacji) jest trudna lub niemożliwa do zaimplementowania w obrębie stosowa- nej architektury. W ramce opisuję kilka przykładów takich sytuacji. Zależności między dojrzałością i ewolucją architektury zmieniają się w czasie i wraz z kolejnymi wersjami systemu. Raczej nie zdarza się, żeby programiści zaimplementowali wszystkie czy nawet większość funkcji już w pierwszej wersji, zwłaszcza gdy menedżer produktu potrafi przedstawić jasną i przejrzystą specyfikację tych funkcji. Problem implementacji dalszych funkcji powraca bardzo szybko. Ponieważ nie ma jeszcze wielu klientów, którzy mogliby dostarczyć informacji zwrotnej, zespół pracuje nad pozostałymi funkcjami i ich ukończenie nie sprawia dużego problemu. Cała praca koncentruje się wtedy na wprowadzeniu pełnego zestawu cech produktu. W tym okresie niewiele czasu i uwagi poświęca się zmienianiu architektury. Jest to czas, w którym pierwotna architektura nabiera dojrzałości. Oczywiście, pewne zmiany następują, mają jednak zazwyczaj dość ograniczony charakter. Kiedy system jest w ciągłym użyciu przez trzy lub więcej kolejnych wersji, albo przez dwa lub więcej lat, jego początkowe funkcje, przewidziane przez twórców, wyczerpują swój potencjał i menedżer produktu potrzebuje w procesie planowania dalszej pracy coraz większych ilości informacji od klientów. Te informacje zwrotne, mówiące o nowych funkcjach albo znaczących modyfikacjach funkcji istniejących, wyznaczają najczęściej początek ewolucji architektury, zmuszają bowiem progra- mistów do stworzenia w niej niezbędnych możliwości. Proste implementowanie funkcji nie jest już wystarczające. Oczywiście, ewolucję architektury nie zawsze napędzają potrzeby zgłaszane przez klientów. Firma, która proaktywnie kieruje rozwojem swoich produktów, stale poszukuje nowych technologii i metod pozwalających uzyskać przewagę konkurencyjną. Praktyka włączania do ewoluującej archi- tektury najważniejszych z nowych technologii może zapewnić, że taka przewaga będzie względnie trwała. Piszę o tym szerzej w rozdziale 3. W dodatku B przedstawiam język wzorców, który jest jedną z metod porządkowania takiego procesu. Dojrzewanie i ewolucja architektury mają charakter cykliczny. Każda faza cyklu wykorzystuje osiągnięcia poprzedniej. W dojrzałym produkcie rzadko wprowadza się nowe możliwości, a tylko praktyka pozwala poznać ich rzeczywistą wartość. Dzięki informacjom zwrotnym, nowe możliwości stają się coraz bardziej dojrzałe. W wyjątkowo dobrze ukierunkowanej architekturze możemy spotkać się z tym, że pewne możliwości są usuwane. 30 06-06-27 R01-03.doc EWOLUCJA I DOJRZEWANIE ARCHITEKTURY — FUNKCJE A MOŻLIWOŚCI 31 Możliwości architektury czy dynamika funkcji W jednym z systemów, nad którymi pracowałem, użytkownicy mogli kooperatywnie porządko- wać wspólny zbiór dokumentów w foldery i przeszukiwać je. Regularnie napływały też nowe dokumenty z zewnątrz. Jedna z grup wymagań dotyczyła przechowywania i wykonywania okre- ślonych zapytań, operujących na nowych dokumentach. Druga grupa wymagań mówiła, że gdy użytkownik zmodyfikuje zawartość folderu, inny użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z opi- sem wprowadzonych zmian. Obie grupy wymagały mechanizmu powiadamiania, czyli specy- ficznej możliwości architektury. Do czasu zaimplementowania tej możliwości żadna z wymaga- nych funkcji nie mogła zostać zapewniona. Głównym rynkiem docelowym systemu były firmy z listy Fortune 2000. Pierwotny model biznesowy opierał się na licencjach bezterminowych lub rocznych, udzielanych konkretnemu użytkownikowi lub na określoną liczbę jednoczesnych użytkowników. O ile jest to model popu- larny w przypadku oprogramowania dla przedsiębiorstw, uniemożliwiał sprzedaż produktu fir- mom prawniczym, które w rozliczeniach wymagają śledzenia użycia systemu. Dzięki współpracy z kierownictwem produktu, zdaliśmy sobie sprawę, że moglibyśmy otworzyć się na nowy seg- ment rynku, o ile tylko zapewniona byłaby obsługa specyficznego dla niego modelu biznesowego. Niestety, zdefiniowanie nowego modelu biznesowego było znacznie łatwiejsze niż jego imple- mentacja, która wymagała istotnych zmian w możliwościach wykorzystywanej architektury. W miejsce prostego zliczania jednoczesnych użytkowników (lub rozpoznawania ich), niezbędne było wprowadzenie kilku nowych możliwości, takich jak rejestrowanie pojedynczych zdarzeń w zabezpieczonych plikach dziennika, które potem byłyby przetwarzane przez system księgowy. Dopóki to nie było zapewnione, dostęp do nowego segmentu rynku pozostawał zamknięty. Inny system, z którym miałem do czynienia, odpowiadał za tworzenie próbnych wersji oprogramowania. Wersje próbne to potężne narzędzie marketingowe, powstające w drodze modyfikacji gotowego produktu przy użyciu specjalnych narzędzi, zapewniających jego trwałą ochronę. Klienci naszego systemu prosili o zwiększenie swobody w doborze ograniczeń użytkowania. Niestety, tego pozornie prostego wymagania nie przewidywała wykorzystywana architektura. Musiałem więc rozpocząć wprowadzanie w niej poważnych zmian, koniecznych do wyposażenia systemu w nowe możliwości. Typowym przykładem różnicy między funkcjami a możliwościami jest sytuacja, w której dział marketingu żąda, aby interfejs użytkownika został zlokalizowany i był dostępny w wielu wersjach językowych. Każdy język może być postrzegany jako osobna funkcja. Odpowiada to często zamierzeniom marketingowym. Jednak dopóki wykorzystywana architektura nie posiada możliwości związanych z internacjonalizacją produktu, obsługa wielu języków łatwo może stać się koszmarem prześladującym całą organizację. Można też przytoczyć wiele innych przykładów, zwłaszcza w obrębie oprogramowania dla przedsiębiorstw: przepływ pracy, elastyczne reguły sprawdzania poprawności, rosnące zapotrzebowanie na dostosowywanie aplikacji i inne. Jest jedna szczególna sytuacja, gdy cykl dojrzewania i ewolucji musi zostać złamany, a w pracach zespołu dominują rozważania na temat możliwości, a nie funkcji. Dzieje się tak, gdy trzeba przeprowa- dzić całkowite przeprojektowanie (przepisanie) systemu. Może to
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Więcej niż architektura oprogramowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: