Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00285 003698 22404542 na godz. na dobę w sumie
Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach - ebook/pdf
Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 258
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8276-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia pracy
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
 Złożoność i niejednorodność problematyki zachowań organizacyjnych sprawia, iż badania tego obszaru wymagają podejścia wielowymiarowego. Z jednej strony należy bowiem uwzględnić specyfikę rozwiązań organizacyjnych i warunkowane nimi zachowania, z drugiej zaś, ich zróżnicowane aspekty.
Prezentowane w książce wyniki badań oparte zostały na koncepcji WAZO (Wielowymiarowej Analizy Zachowań Organizacyjnych), której założenia teoretyczne zawarto w monografii: K. Januszkiewicz i zespół, Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
W badaniu wykorzystano kwestionariusz WAZO składający się z dwóch części. Część I, Rozwiązania organizacyjne, pozwala na diagnozę rozwiązań organizacyjnych dla organizacji jako całości, jak też dla poszczególnych wymiarów. Część II, Zachowania organizacyjne, umożliwia przedstawienie zachowań organizacyjnych w ujęciu ogólnym dla pracownika oraz na tle poszczególnych wymiarów (K. Januszkiewicz, I. Bednarska-Wnuk, M. Czajkowska, M. Kołodziejczak, M. Michalak, I. Świątek-Barylska, M. Zalewska-Turzyńska, Kwestionariusz WAZO – metodyka i narzędzie badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016\.
Książka skierowana jest do osób zainteresowanych tematyką zachowań ludzi w organizacji, a w szczególności wpływem rozwiązań organizacyjnych na zachowania pracowników. Wielowymiarowość podejmowanej analizy sprawia, iż ma ona charakter interdyscyplinarny, zatem jej odbiorcami mogą być zarówno teoretycy, jak i praktycy zarządzania, psychologii pracy, czy socjologii organizacji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Januszkiewicz, Izabela Bednarska-Wnuk, Maria Czajkowska Małgorzata Kołodziejczak, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska Magdalena Zalewska-Turzyńska – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Marek Jabłoński REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE Małgorzata Szymańska REDAKCJA STATYSTYCZNA Justyna Wiktorowicz SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Stämpfli Polska Sp. z o.o. Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Shutterstock.com Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/02722 © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07560.16.0.K Ark. wyd. 12,0; ark. druk. 16,125 ISBN 978-83-8088-275-1 e-ISBN 978-83-8088-276-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści Wstęp (Katarzyna Januszkiewicz) Część I Metodyka badań Koncepcja WAZO – uwagi wstępne (Katarzyna Januszkiewicz) Metodyka badań empirycznych WAZO Zakres i procedura badań Technika badawcza – Kwestionariusz WAZO Charakterystyka badanej zbiorowości Podstawy teoretyczne Wyniki badań empirycznych Dyskusja wyników i wnioski Część II Wyniki badań Organizacje w Polsce (Małgorzata Kołodziejczak) Wymiar relacje pracownik–organizacja (Ilona Świątek-Barylska) Wymiar polityka personalna (Katarzyna Januszkiewicz) Podstawy teoretyczne Wyniki badań empirycznych Dyskusja wyników i wnioski Podstawy teoretyczne Wyniki badań empirycznych Dyskusja wyników i wnioski 7 9 11 13 13 16 17 23 25 25 29 43 47 47 52 70 77 77 83 101 6 Spis treści  Podstawy teoretyczne Wyniki badań empirycznych Dyskusja wyników i wnioski Wymiar organizacja pracy (Joanna Małgorzata Michalak) Wymiar relacje przełożony–podwładny (Izabela Bednarska-Wnuk) Wymiar kultura organizacyjna (Maria Czajkowska) Wymiar komunikacja (Magdalena Zalewska-Turzyńska) Podstawy teoretyczne Wyniki badań empirycznych Dyskusja wyników i wnioski Podstawy teoretyczne Wyniki badań empirycznych Dyskusja wyników i wnioski Podstawy teoretyczne Wyniki badań empirycznych Dyskusja wyników i wnioski 111 111 118 136 147 147 153 170 181 181 185 202 211 211 217 234 Część III Podsumowanie Organizacje i ludzie w świetle badań empirycznych (Ilona Świątek-Barylska) Perspektywa integrująca (Izabela Bednarska-Wnuk, Maria Czajkowska, Katarzy- na Januszkiewicz, Małgorzata Kołodziejczak, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska, Magdalena Zalewska-Turzyńska) 243 245 249 Wstęp Katarzyna Januszkiewicz Potrzeba opisu i zrozumienia otaczających nas zjawisk stoi u podstaw działań podejmowanych zarówno przez teoretyków, jak i praktyków za- rządzania. Rola nauki w tym przypadku jest jednak szczególna, daje bo- wiem szansę obserwacji z dystansu pewnych prawidłowości i uogólnienia ich, a następnie pozwala formułować zalecenia dla praktyki. Chęć spojrzenia na organizację i ludzi z tak szerokiej perspektywy była inspiracją do podjęcia pracy przez zespół powołany w 2010 roku w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Początkowo celem było określenie aktualnego stanu wiedzy na temat zachowań organizacyjnych oraz kierun- ków prowadzonych badań. Stosunkowo szybko jednak działania zaczęły koncentrować się wokół nie tyle szukania różnorodności w opisie zachowań, ile pewnych punktów wspólnych, pozwalających na całościową analizę tak złożonego zjawiska. Rezultatem tych prac jest koncepcja WAZO, w której charakterystyka organizacji (RO – rozwiązań organizacyjnych) i ludzi (ZO – zachowań organizacyjnych), uwzględniając zróżnicowane wymiary, opar- ta została na trzech typach: tradycyjnym, współczesnym i przyszłości. Założenia teoretyczne koncepcji WAZO zawarte w monografii pt. Za- chowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierunki ewolucji1 stały się punktem wyjścia do przeprowadzenia badań empirycznych, których wy- niki ukazują obraz organizacji i ludzi na rynku polskim. Niniejsza książka, będąca raportem z tych badań, składa się z trzech części. Część pierwszą stanowi rozdział pt. Wielowymiarowa Analiza Zacho- wań Organizacyjnych (WAZO), który – oprócz wprowadzenia w podstawy 1 K. Januszkiewicz i zespół, Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i kierun- ki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012. 8 Wstęp  teoretyczne koncepcji WAZO – zawiera opis metodyki badań empirycz- nych prezentowanych w dalszej części opracowania. Na część drugą składają się rozdziały prezentujące wyniki badań WAZO w ujęciu ogólnym (rozdział pt. Organizacje w Polsce – wyniki ba- dań empirycznych) oraz dla poszczególnych wymiarów (relacje pracownik – organizacja, polityka personalna, organizacja pracy, relacje przełożony – podwładny, kultura organizacyjna i komunikacja). Z uwagi na złożo- ny charakter prezentowanych danych, w artykułach zachowano taki sam układ treści. Rozpoczyna je krótka charakterystyka wyróżnionych w kon- cepcji typów, po czym następuje prezentacja wyników badań w podziale na rozwiązania organizacyjne oraz zachowania organizacyjne. Część trzecia książki zawiera podsumowanie prac prowadzonych przez zespół, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i empirycznej. Oprócz całoś- ciowej prezentacji wyników, podjęto polemikę z założeniami sformuło- wanymi na początku drogi badawczej. Efektem tych prac jest charaktery- styka rozwiązań i zachowań organizacyjnych dominujących w polskich przedsiębiorstwach. Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, jest wynikiem realizacji projektu badawczego pt. Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organiza- cyjnych [WAZO] – Metodyka i narzędzie pomiaru, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/ HS4/02722). Jednak – przede wszystkim – jest efektem pracy zespołu naukowego WAZO, działającego w Katedrze Zarządzania od 2011 roku. Nie zawsze prosta droga przez niuanse teorii i wyzwania praktyki po- zwoliła nam dowiedzieć się wiele na temat zachowań ludzi w organizacji, uświadomiła nam również jak wiele jeszcze przed nami… Cieszę się jed- nak, iż pomimo codziennych zadań i obowiązków udało nam się osiąg- nąć kolejny cel i że raz jeszcze mogę wszystkim koleżankom serdecznie podziękować. Część I. Metodyka badań Katarzyna Januszkiewicz, Koncepcja WAZO – uwagi wstępne1 Katarzyna Januszkiewicz Współczesny świat jest światem zmian. Nie ma chyba dziedziny, dla któ- rej ostatnie dziesięciolecia nie byłyby czasem przełomu. Postęp techno- logiczny, globalizacja, przemiany społeczno-kulturowe to tylko wybrane obszary rewolucji. Niczym w soczewce wszystkie te przeobrażenia sku- piają się w organizacji, modyfikując jej charakter, sposób funkcjonowania czy proces zarządzania – jednak przede wszystkim zachowania ludzi. Zachowania organizacyjne stanowią obecnie jedno z chętniej podejmowa- nych zagadnień merytorycznych. Rozważania na ten temat absorbują uwagę przedstawicieli wielu dziedzin nauki. Teoretyczne i praktyczne wskazania dotyczące zachowań ludzi w organizacji formułują zarówno psychologowie, socjologowie, jak i badacze z obszaru organizacji i zarządzania. Opracowania te w znacznej mierze dotyczą jednak wybranych aspektów omawianego za- gadnienia, koncentrując się na analizie zjawiska i formułowaniu wytycznych optymalizujących jego przebieg poprzez przeciwdziałanie dysfunkcjom. Sto- sunkowo mało jest natomiast prac traktujących zachowania organizacyjne w sposób interdyscyplinarny, wpisując je w szerszy kontekst zmian zacho- dzących w organizacji. Nie ma również narzędzi umożliwiających pełny, wielowymiarowy opis zachowań organizacyjnych, pozwalających na cha- rakterystykę nie tylko samej formy uczestnictwa jednostki w organizacji, ale również, a może nawet przede wszystkim, na ukazanie różnic w tym zakresie w organizacjach o zróżnicowanej charakterystyce. Koncepcja WAZO ma szansę wypełnić tę lukę poznawczą, pozwala bo- wiem na opis zachowań organizacyjnych poprzez wyabstrahowanie ich 1 Teoretyczne podstawy koncepcji WAZO zostały szczegółowe przedstawione w książce: K. Januszkiewicz i zespół, Zachowani ludzi w organizacji. Uwarunkowa- nia i kierunki ewolucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012. 12 Część I. Metodyka badań   charakterystyk, jednocześnie jednak uwzględniając organizacyjny, społeczny i indywidualny kontekst ich uwarunkowań. Przyjęto w niej cztery założenia podstawowe: III. W konsekwencji rozwoju organizacji i zarządzania obecnie na ryn- ku działają organizacje o zróżnicowanej charakterystyce. III. Na podstawie analizy wybranych wymiarów, stosowane rozwiąza- nia organizacyjne można określić jako tradycyjne (T), współczesne (W) lub przyszłości (P). III. Dla każdego typu rozwiązań organizacyjnych (tradycyjnego – T, współczesnego – W, przyszłości – P), charakterystyczny jest okre- ślony typ zachowań organizacyjnych, określonych jako tradycyj- ne (t), współczesne (w) i przyszłości (p). IIV. Kompleksowa analiza zachowań organizacyjnych (twp), wymaga opisu uwzględniającego zróżnicowane wymiary funkcjonowania organizacji (TWP). Analiza aktualnego stanu wiedzy i badań w zakresie zachowań organiza- cyjnych (w tym określenie obszaru i zakresu badań dotyczących zachowań organizacyjnych, prowadzonych w Polsce i za granicą, na gruncie zarządzania, psychologii i socjologii), pozwoliła na określenie obszarów kluczowych dla opisu zachowań organizacyjnych. W koncepcji WAZO zostały one określone jako wymiary: relacje pracownik – organizacja, polityka personalna, organiza- cja pracy, relacje przełożony – podwładny, kultura organizacyjna i komunika- cja (rys. 1). Szczegółowa charakterystyka wymiarów zawarta została na wstępie poszczególnych rozdziałów drugiej części niniejszego opracowania2. Rysunek 1. Wymiary WAZO Źródło: opracowanie własne. 2 Określenia wymiarów stanowią pewnego rodzaju kompromis między koniecznoś- cią posługiwania się ogólnie przyjętym nazewnictwem a potrzebą zaznaczenia odrębności pojęciowej w opisie. Dlatego też użyte nazwy wymiarów odnoszą się do ich specyficznego zakresu nadanego wymiarom w koncepcji WAZO. Katarzyna Januszkiewicz, Koncepcja WAZO – uwagi wstępne 13 Założenia teoretyczne koncepcji WAZO pozwoliły na sformułowanie kilku istotnych z punktu widzenia praktyki zarządzania pytań: • jakie rozwiązania organizacyjne stosują organizacje działające na rynku polskim (TWP) oraz jakie zachowania organizacyjne w nich dominują (twp)? • jaki jest związek między typem rozwiązań organizacyjnych (TWP), a typem zachowań organizacyjnych (twp)? • czy istnieje związek między cechami organizacji (branża, wielkość zatrudnienia) a stosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi (TWP) i zachowaniami organizacyjnymi (twp)? • czy istnieje związek między cechami pracowników (płeć, wiek, staż pra- cy, zajmowane stanowisko), a typem zachowań organizacyjnych (twp)? Powyższe pytania stały się podstawą badań empirycznych prowadzo- nych przez zespół w latach 2013–2016. Metodyka badań empirycznych WAZO Zakres i procedura badań Zgodnie z założeniami koncepcji WAZO, realizacja badań empirycznych została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie badania podmiotem jest organizacja, a przedmiotem stosowane w poszczególnych wymiarach rozwiązania organizacyjne. W etapie drugim podmiotem badania jest pracownik, a przedmiotem – jego zachowania organizacyjne na tle po- szczególnych wymiarów (tabela 1). Wymiary Etap Podmiot badania Przedmiot badania 1 I 2 3 organizacja rozwiązania organiza- cyjne (RO) - w o c a r p e j c a l e r a j c a z i n a g r o – k n i a k y t i l o p l a n a n o s r e p - o ż o ł e z r p e j c a l e r y n d a ł w d o p – y n a j c a z i n a g r o y c a r p a r u t l u k a n j y c a z i n a g r o i a j c a k n u m o k 4 T W P 14 Część I. Metodyka badań   1 II 2 3 pracownik zachowania organiza- cyjne (ZO) 4 t w p Tabela 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badań WAZO Źródło: opracowanie własne. Podejście takie pozwala na niezależną analizę wymiarów, przy jedno- czesnym zachowaniu możliwości całościowej analizy badanego zjawiska. Etap I3 W pierwszym etapie badanie skierowane było do firm for-profit działa- jących na terenie Polski, zatrudniających minimum 50 pracowników. Kwestionariusz ankiety skierowany był do osób odpowiedzialnych za po- litykę personalną w firmie – dyrektora działu HR (Human Resources) lub odpowiedniego działu zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie; w przypadku organizacji nieposiadających działu HR, w badaniu udział brał właściciel lub dyrektor firmy. W celu zwiększenia prawdopodobieństwa udziału w badaniu zastoso- wano zróżnicowane formy kontaktu z organizacjami: • bezpośredni kontakt telefoniczny (zainicjowano kontakt z ponad 5200 firmami), • zaproszenia wysyłane drogą elektroniczną pod adresy osób odpowie- dzialnych za politykę personalną w firmach (wysłano e-zaproszenie do 7130 firm), • zaproszenia za pomocą tradycyjnej korespondencji, adresowane bez- pośrednio do prezesów przedsiębiorstw (tradycyjne listy wysłano do 745 firm). Znacznym utrudnieniem dla pozyskania danych na temat organizacji była konieczność uzyskania na wstępie zgody na udział również w II etapie bada- nia. W konsekwencji w pierwszym etapie badania udział wzięło 297 firm. Wywiady z osobami odpowiedzialnymi za politykę personalną w firmie prowadzone były z wykorzystaniem dwóch metod: • wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) – metoda domyślna (274 wywiady), • ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów – wywia- dów internetowych (CAWI) (23 wywiady). 3 Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badawczy Arc Rynek i Opinie na pod- stawie metodyki opracowanej przez zespół badawczy WAZO. Katarzyna Januszkiewicz, Koncepcja WAZO – uwagi wstępne 15 W celu eliminacji systemowego charakteru przyczyn odmowy udziału w badaniu, udostępniono respondentom możliwość udzielenia odpowie- dzi na pytania ankiety przez telefon (CATI), jak też w trybie samodzielnie wypełnianych przez respondentów ankiety on-line (CAWI). Metoda kon- taktu dostosowywana była do preferencji respondenta. Kwestionariusz za- projektowany był zgodnie z metodą mix mode, pozwalającą na uzyskanie porównywalnych wyników niezależnie od metody kontaktu. Oba tryby zawierały przyjęte rozwiązanie rotacji bloków tematycznych w celu unik- nięcia efektu świeżości oraz efektu znużenia. W I etapie realizacji badania skontaktowano się z ponad 12 tys. firm speł- niającymi kryteria kwalifikacji do badania. Efektywnie zrealizowano 297 wy- wiadów z osobami odpowiedzialnymi za politykę HR z różnych organizacji, uzyskując wstępną akceptację przystąpienia do drugiego etapu badań. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw zatrudniających przynajmniej 50 pracowników. Próbę dobrano losowo w obrębie warstw wyróżnionych w oparciu o kryterium wielkości zatrud- nienia (średnie/duże) oraz branży (handel, przemysł oraz usługi). Z uwagi na nadreprezentowanie w próbie podmiotów handlowych i niedorepre- zentowanie usługowych, a także ze względu na zróżnicowaną respon- sywność poszczególnych grup przedsiębiorstw, struktura próby została wyrównana do struktury populacji średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce poprzez zastosowanie wag analitycznych. Etap II Zgodnie z założeniami badania, etap II projektu przeprowadzono na ogra- niczonej próbie badawczej 40 podmiotów z etapu I. Firmy dobierane były na podstawie wyników etapu I tak, aby jak najlepiej oddać strukturę próby pod względem dominującego typu rozwiązań organizacyjnych. Warun- kiem zakwalifikowania firmy do próby było dostarczenie ankiet od mini- mum 20 pracowników firmy. Przedsiębiorstwa, które dostarczyły mniej- szy odsetek ankiet, zostały wyłączone z analiz. Drugi etap badania skierowany był do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Procedura doboru zakładała dotarcie i zaproszenie do badania każdego pracownika. Dobór próby na poziomie przedsiębior- stwa był wyczerpujący. Za poinformowanie pracowników o badaniu i zachęcenie do uczestni- ctwa odpowiedzialne były dwa podmioty: agencja badawcza (która przy- gotowywała materiały informacyjne, promujące badanie i wyjaśniające jego cel) i firma partnerska (której załoga była badana). Firma partnerska zobowiązywała się do dystrybucji informacji o badaniu wszelkimi kana- łami informacyjnymi, charakterystycznymi dla przedsiębiorstwa, między innymi za pomocą: 16 Część I. Metodyka badań   • intranetu i Internetu, • ogłoszeń (tablice ogłoszeń, gabloty), • komunikacji bezpośredniej (podczas spotkań z pracownikami), • innych rozwiązań typowych dla poszczególnych organizacji. Pracownicy wypełniali kwestionariusz za pomocą jednej z dwóch metod: • samodzielnie wypełniane przez respondentów ankiety internetowe – w przypadku pracowników posiadających dostęp do komputera, ankiety rozsyłane były w postaci linku na ich adresy e-mail (uzyska- no w ten sposób 1322 ankiety), • samodzielnie wypełniane przez respondentów ankiety papierowe – w przypadku pracowników, którzy nie mają dostępu do komputera (np. pracownicy fizyczni, pracownicy produkcyjni), kwestionariusze uzupełniane były w formie papierowej. Do siedziby firmy dostarcza- na była odpowiednia liczba wydrukowanych kwestionariuszy, a tak- że zapieczętowane urny, w których pracownicy umieszczali swoje ankiety; uzyskano w ten sposób 952 ankiety). Obie metody zapewniały poufność i anonimowość udziału w badaniu. Technika badawcza – Kwestionariusz WAZO1 W badaniu wykorzystano kwestionariusz WAZO odnoszący się do poznawczych aspektów oceny sytuacji pracy. Kwestionariusz składa się z dwóch części. Część I, Rozwiązania organizacyjne, zawiera VII podskal i pozwala na diagnozę rozwiązań organizacyjnych dla organizacji jako całości, jak też dla poszczególnych wymiarów. Podskala I dotyczy infor- macji ogólnych na temat funkcjonowania firmy, podskale II–VII odnoszą się do poszczególnych wymiarów rozwiązań organizacyjnych (relacje pra- cownik–organizacja, polityka personalna, relacje przełożony–podwładny, organizacja pracy, kultura organizacyjna, komunikacja). Zgodnie z zało- żeniami, część ta wypełniana jest przez osoby odpowiedzialne za polity- kę personalną w firmie (dyrektor działu HR lub odpowiedniego działu zajmującego się zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie; w przypadku organizacji nieposiadających działu HR, w badaniu udział brał właściciel lub dyrektor firmy). Część II, zatytułowana Zachowania organizacyjne, składa się z VI podskal i pozwala na diagnozę zachowań organizacyjnych w ujęciu 1 Szczegółowe informacje na temat Kwestionariusza WAZO zawarte są w książce: K. Januszkiewicz, I. Bednarska-Wnuk, M. Czajkowska, M. Kołodziejczak, M. Micha- lak, I. Świątek-Barylska, M. Zalewska-Turzyńska, Kwestionariusz WAZO – metodyka i narzędzie badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wielowymiarowa Analiza Zachowań Organizacyjnych (WAZO) w polskich przedsiębiorstwach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: