Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00136 009124 23472869 na godz. na dobę w sumie
Wilk w owczej skórze. Jak zdemaskować przeciwnika i skutecznie bronić się przed manipulacją - książka
Wilk w owczej skórze. Jak zdemaskować przeciwnika i skutecznie bronić się przed manipulacją - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2895-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Brudne gierki zwane manipulacją

Czy odnosisz nieodparte wrażenie, że:

Manipulanci są wśród nas. To prawdziwe wilki w owczej skórze. Na zewnątrz czarujący i sympatyczni, pod tą maską kryją wyrachowanie i bezwzględność. Działają przebiegle, a przy tym tak podstępnie, że czasem aż do ostatniej chwili nie zdajesz sobie nawet sprawy z tego, iż padłeś ofiarą ich manipulacji. Doskonale potrafią wykorzystać Twoje słabe strony i tak rozegrać każdą akcję, by zyskać nad Tobą przewagę. Zaciekle walczą, by zdobyć wszystko, czego pragną. Ty jesteś jedynie pionkiem w tej grze.

Jeśli masz dość bycia marionetką w czyichś rękach, jeśli czujesz się sterowany i wykorzystywany, a Twoje zdanie jest lekceważone, nadszedł czas, by zacząć działać! Nikt nie przybędzie Ci z odsieczą - pamiętaj, że to Twoje życie, Ty ustalasz warunki. Ta książka pozwoli Ci poznać Twojego przeciwnika - dowiesz się, jak manipulant myśli i działa. Nauczysz się stawiać czynny opór wszelkim próbom wykorzystania Cię. Uwierzysz, że możesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Wilk w owczej skórze. Jak zdemaskować przeciwnika i skutecznie bronić się przed manipulacją Autor: George K. Simon Jr. Tłumaczenie: RENTIER-LANG Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-2895-7 Tytuł oryginału: In Sheep’s Clothing: Understanding and Dealing with Manipulative People Brudne gierki zwane manipulacją • Naucz się demaskować ludzi, którzy próbują Tobą manipulować • Poznaj metody ich działania i przebiegły sposób myœlenia • Dowiedz się, jak stawiać im czynny opór i nie dać się zmanipulować Czy odnosisz nieodparte wrażenie, że: Dodaj do koszyka • Twój przełożony torpeduje wszelkie Twoje wysiłki i pomysły, twierdząc Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl przy tym, że Cię wspiera; • Twój współpracownik potajemnie podważa Twój autorytet, aby zyskać względy szefa; • Twój współmałżonek kontroluje Twoje życie, twierdząc, że to dla Twojego dobra; • Twoje dziecko zawsze wie, jaką strunę poruszyć, aby postawić na swoim? Manipulanci są wœród nas. To prawdziwe wilki w owczej skórze. Na zewnątrz czarujący i sympatyczni, pod tą maską kryją wyrachowanie i bezwzględnoœć. Działają przebiegle, a przy tym tak podstępnie, że czasem aż do ostatniej chwili nie zdajesz sobie nawet sprawy z tego, iż padłeœ ofiarą ich manipulacji. Doskonale potrafią wykorzystać Twoje słabe strony i tak rozegrać każdą akcję, by zyskać nad Tobą przewagę. Zaciekle walczą, by zdobyć wszystko, czego pragną. Ty jesteœ jedynie pionkiem w tej grze. Jeœli masz doœć bycia marionetką w czyichœ rękach, jeœli czujesz się sterowany i wykorzystywany, a Twoje zdanie jest lekceważone, nadszedł czas, by zacząć działać! Nikt nie przybędzie Ci z odsieczą — pamiętaj, że to Twoje życie, Ty ustalasz warunki. Ta książka pozwoli Ci poznać Twojego przeciwnika — dowiesz się, jak manipulant myœli i działa. Nauczysz się stawiać czynny opór wszelkim próbom wykorzystania Cię. Uwierzysz, że możesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem. SPIS TREŚCI Część I Zrozumieć osobowości manipulacyjne Wprowadzenie Ukryta agresja: kluczowy element manipulacji 1. Osobowości agresywne i skrycie agresywne 2. Determinacja do wygrywania 3. Niepohamowane dążenie do władzy 4. Skłonność do oszukiwania i uwodzenia 5. Nieczysta rywalizacja 6. Upośledzone sumienie 7. Związki krzywdzące, relacje manipulacyjne 8. Dziecko manipulujące Część II Efektywne postępowanie z osobami manipulującymi 9. Rozpoznawanie taktyk manipulacji i kontroli 10. Przedefiniowanie warunków zaangażowania Epilog Niezdyscyplinowana agresja w społeczeństwie permisywnym 17 19 33 61 69 75 81 89 97 109 119 121 147 173 ROZDZIAª 4. SKªONNOļø DO OSZUKIWANIA I UWODZENIA Kontakty z osobowoĂciami skrycie agresywnymi moĝna po- równaÊ do smagania biczem. CzÚsto nie zdajesz sobie sprawy z tego, skÈd nadeszïy ciosy, jeszcze na dïugo po tym, kiedy poczujesz ból. Jeĝeli miaïeĂ kiedyĂ do czynienia z tymi umie- jÚtnymi kombinatorami, wiesz, jak potrafiÈ byÊ uroczy i roz- brajajÈcy. SÈ mistrzami oszustwa i uwodzenia. PokaĝÈ Ci to, co chcesz zobaczyÊ, i powiedzÈ to, co chcesz usïyszeÊ. Poniĝ- sza historia opowiada o mÚĝczyěnie, który doskonale wie, jak oczarowaÊ i omamiÊ kaĝdego, zachowujÈc przy tym zdol- noĂÊ do wyrwania im serca z piersi. Historia Dona i Ala Kaĝdy lubiï Ala. OdkÈd siÚ pojawiï, wyniki sprzedaĝy ciÈgle rosïy, poprawiaïy siÚ kontakty w ramach public relations, a co wiÚcej, morale pracowników byïo wyĝsze niĝ kiedykol- wiek wczeĂniej. Zawsze byï on gotów wygïaszaÊ pochwaïy i sprawiaÊ, ĝe czuïeĂ siÚ potrzebny. MiaïeĂ wraĝenie, ĝe na- prawdÚ CiÚ lubiï i doceniaï. ChciaïeĂ byÊ czïonkiem jego ze- spoïu, poniewaĝ czuïeĂ, jakby on byï czïonkiem Twojego. Miaï w sobie to „coĂ” — tÚ szczególnÈ charyzmÚ. Wszyscy go lubili. 76 WILK W OWCZEJ SKÓRZE Don nie byï jednak na poczÈtku pewien, czy go lubi. Uod- porniï siÚ nieco, pracujÈc przez wiele lat w biznesie i majÈc doĂwiadczenia z róĝnego rodzaju szefami. Czuï siÚ niekiedy skrÚpowany przy Alu, nawet wtedy, gdy ten go chwaliï lub proponowaï swoje wsparcie. Nie potrafiï jednak okreĂliÊ, skÈd braïo siÚ to uczucie. Poza tym nie mógï negowaÊ tego, jak bardzo Al zasïuĝyï siÚ firmie, ani jego wkïadu w budowa- nie lojalnoĂci pracowników. Nie mógï takĝe zaprzeczaÊ, ĝe poczucie docenienia i wsparcia oferowane przez Ala byïo bar- dzo krzepiÈce. Tak wiÚc Don zaczÈï go lubiÊ, podobnie jak i wszyscy inni. Don nie wiedziaï, co ma myĂleÊ o zasïyszanej pewnego dnia informacji dotyczÈcej zatrudnienia przez Ala nowego pra- cownika. Zdawaï sobie sprawÚ z tego, ĝe siÚ starzeje, i nie ustanawiaï juĝ nowych rekordów sprzedaĝy. Jednak Al nie rozmawiaï z nim o tym, tylko wciÈĝ zwyczajowo go chwaliï, a nawet wrÚczyï mu niedawno dyplom uznania za lata zna- komitej pracy. Don doszedï do wniosku, ĝe najlepszym roz- wiÈzaniem bÚdzie zapytanie Ala, czy planuje go zwolniÊ. Uspokoiï siÚ, gdy usïyszaï sïowa Ala: „CieszÚ siÚ, ĝe zdecy- dowaïeĂ siÚ ze mnÈ porozmawiaÊ, Don. Nie chciaïbym, ĝebyĂ myĂlaï, iĝ nie porozmawiaïbym z tobÈ osobiĂcie, gdybym byï w jakikolwiek sposób niezadowolony z twojej pracy. Nie dziaïam w ten sposób. MogÚ ciÚ zapewniÊ, ĝe zachowasz swojÈ posadÚ tak dïugo, jak tylko bÚdziesz tego chciaï”. Don odczuwaï wstyd i poczucie winy z powodu wczeĂniejszych podejrzeñ i braku zaufania. W dniu, gdy w jego dziale rozpoczÈï pracÚ nowy kolega, Don nie wiedziaï juĝ, komu ma wierzyÊ. ChoÊ Jeff przyznaï, ĝe zostaï zatrudniony przez Ala, i choÊ Al przydzieliï go do pracy w tym samym dziale, Don nie byï pewien, jakÈ rolÚ bÚ- dzie on tam peïniï. Wiedziaï jednak, ĝe wynagrodzenie ich SK’ONNO¥m DO OSZUKIWANIA I UWODZENIA 77 obu bÚdzie zaleĝaïo od prowizji, a jeĝeli Jeff przejmie poïowÚ jego aktualnych klientów (co podobno obiecaï mu Al), posta- wi to Dona w bardzo trudnej sytuacji finansowej w najbliĝ- szym czasie. Don byï wĂciekïy na Ala. Co gorsza, gniewaï siÚ o rzeczy, których nie potrafiï precyzyjnie okreĂliÊ. Nie wiedziaï, ile prawdy jest w pogïosce, ĝe Al i Jeff znali siÚ juĝ od dïuĝszego czasu i od miesiÚcy dyskutowali o obsadzeniu tego stanowi- ska. Nie mógï teĝ byÊ pewien, ĝe dogadali siÚ oni tego samego dnia, kiedy Al osobiĂcie go uspokajaï i wrÚczyï mu dyplom uznania. Poza tym nie miaï dowodów, ĝe Al najzwyczajniej w Ăwiecie skïamaï. Najbardziej martwiïo go to, czego Al mu po prostu nie powiedziaï. Nie powiedziaï mu, ĝe „dla dobra firmy i jej przyszïoĂci” (jak to póěniej okreĂliï) zostanie wkrót- ce poproszony o podzielenie siÚ swoimi klientami z nowym pracownikiem. Nie uprzedziï go takĝe, ĝe oczekiwaï od niego (nie baczÈc na jego wiek) wykonywania „jak zwykle Ăwietnej pracy” w zakresie pozyskiwania nowych klientów w celu odbudowania swojej bazy. Najbardziej rozwĂcieczyïy jednak Dona sïowa zachÚty wypowiadane przez Ala: „GïÚboko wierzÚ w twoje umiejÚtnoĂci i, tak jak juĝ wczeĂniej mówiïem, nie mam zamiaru ciÚ zwalniaÊ. Mam nadziejÚ, ĝe znajdziesz spo- sób na zaakceptowanie nowej sytuacji, ale zrozumiem, jeĝeli uznasz, ĝe musisz odejĂÊ”. Don zostaï postawiony przed trudnym wyborem: mógï zostaÊ i zaczynaÊ wszystko od poczÈtku przy nie najlepszym juĝ zdrowiu i wytrzymaïoĂci albo mógï przejĂÊ na wczeĂniej- szÈ emeryturÚ i próbowaÊ jakoĂ sobie radziÊ. Wiedziaï, ĝe nie utrzyma siÚ, zarabiajÈc poïowÚ kwoty dotychczasowych prowizji. Byï teĝ coraz bardziej pewien, ĝe go wykorzystano. ZaczÈï wierzyÊ, ĝe Al niczego mu nie powiedziaï, aby zbyt wczeĂnie nie odszedï z pracy, budzÈc niezadowolenie klien- tów, a nawet tracÈc niektórych z nich. Mogïoby to przyczyniÊ 78 WILK W OWCZEJ SKÓRZE siÚ do strat finansowych firmy i zburzyÊ wizerunek Ala jako jednej ze „wschodzÈcych gwiazd”. Sytuacja Dona byïa tym gorsza, ĝe czuï siÚ bardzo osamotniony — wiele osób wciÈĝ lubiïo Ala. UmiejÚtny kombinator Wszyscy znamy kogoĂ takiego jak Al, kto jest bez wÈtpienia bystry i uroczy i pod pozorem wsparcia nakïania innych do lojalnoĂci. Faktem jest, ĝe jedynym prawdziwym pragnie- niem Ala jest awans. Poza tym on kïamie: moĝe nie w sposób jawny, ale z ïatwoĂciÈ kïamie poprzez pomijanie pewnych faktów (skrycie). Nie byï w peïni szczery, gdy Don zapytaï go o swojÈ przyszïoĂÊ w firmie. Wprawdzie nie planowaï go zwalniaÊ i byï gotów go zatrzymaÊ, gdyby zaistniaïa taka potrzeba, ale miaï nadziejÚ, ĝe go „przyciĂnie” i w koñcu Don odejdzie z wïasnej woli. PowstrzymujÈc siÚ od jawnego kïam- stwa, Al zachowaï pozornÈ integralnoĂÊ. KïamiÈc poprzez pomijanie niektórych faktów, skuteczniej wykonaï swojÈ brud- nÈ robotÚ. Ostatecznie Don staïby siÚ dla firmy nadmiernym ciÚĝa- rem. Al mógï mu o tym powiedzieÊ wprost, ale zamiast tego unikaï tematu. Nie robiï tego z szacunku dla jego uczuÊ, ale wyïÈcznie dla wïasnej korzyĂci. Nowy pracownik potrzebo- waïby czasu na zaznajomienie siÚ ze swoimi obowiÈzkami, a Don mógï stanowiÊ nieocenionÈ pomoc w wyjaĂnianiu jej tajników. Negatywna reakcja ze strony klientów Dona zwiÈ- zana z jego ewentualnym odejĂciem lub zwolnieniem mo- gïaby zrujnowaÊ coraz lepszy wizerunek Ala. Dodatkowo, jeĝeli Don zrezygnowaïby z pracy, która wciÈĝ byïa mu ofe- rowana, Al moĝe zachowaÊ wizerunek dobrego czïowieka. Takie zrÚczne manewry sÈ charakterystyczne dla osobowoĂci skrycie agresywnej. SK’ONNO¥m DO OSZUKIWANIA I UWODZENIA 79 „Don” nigdy nie byï moim pacjentem, ale doskonale wiem, jakie mÚki przechodziï z Alem. Tak siÚ skïada, ĝe „Al” ujawniï póěniej swój prawdziwy charakter. DopuĂciï siÚ ohydnej zbrodni, za którÈ aktualnie odbywa karÚ pozbawienia wol- noĂci. Z takim powodzeniem mydliï wszystkim oczy przez dïugi czas, ĝe myĂlaï, iĝ wszystko ujdzie mu na sucho. Na szczÚĂcie tak siÚ nie staïo. Niniejsza historia powinna daÊ Ci ogólne pojÚcie na temat powaĝnych wad charakteru Ala, które miaï na dïugo przed tym, kiedy los zdemaskowaï jego bezwzglÚdnoĂÊ z powodzeniem skrywanÈ przez wiele lat.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wilk w owczej skórze. Jak zdemaskować przeciwnika i skutecznie bronić się przed manipulacją
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: