Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00153 003833 21722145 na godz. na dobę w sumie
Windows 7 PL. Biblia - książka
Windows 7 PL. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 1000
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2626-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 7
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj wszystkie możliwości systemu Windows 7

Jeśli uważasz, że programy z rodziny Windows są zwykle proste w obsłudze, a najciekawszy sposób nauki to eksperymentowanie, z pewnością masz rację. W tak postawionej tezie tkwią jednak dwie niedoskonałości. Po pierwsze Windows 7 nie tylko poprawia dotychczasowe niedociągnięcia systemów z tej rodziny, ale i wprowadza szereg nowości. Po drugie możesz utknąć nad rozwiązaniem jakiegoś problemu, a wówczas niezbędną i najszybszą pomoc znajdziesz właśnie w tej książce. Jej zawartość i układ treści, a także sposób przekazywania informacji sprawiają, że jest to niezastąpiony podręcznik, wspomagający samodzielne uczenie się przez eksperymentowanie.

Książka 'Windows 7 PL. Biblia' to wyczerpujący poradnik, napisany przez eksperta z firmy Microsoft. Znajdziesz tu szczegółowe informacje na temat możliwości tego systemu, a także najlepsze sposoby rozwiązywania problemów podczas jego użytkowania. Dzięki temu przewodnikowi poznasz wszystkie nowe funkcje Windows 7, nauczysz się konfigurować system, zarządzać plikami, korzystać z metadanych i tworzyć bezpieczną sieć domową.

Dowiesz się, w jaki sposób uzyskać szybki dostęp do programów za pomocą nowych list wyboru oraz jak synchronizować urządzenia sprzętowe i poprawiać wydajność pracy komputera.

Wszystko, co trzeba i warto wiedzieć o nowym systemie Windows 7!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172×245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo¿liwoœci systemu Windows 7 (cid:129) W pe³ni wykorzystuj potencja³ Windows 7 (cid:129) Sprawnie zarz¹dzaj sprzêtem za pomoc¹ nowych narzêdzi (cid:129) Wygodnie personalizuj system Jeœli uwa¿asz, ¿e programy z rodziny Windows s¹ zwykle proste w obs³udze, a najciekawszy sposób nauki to eksperymentowanie, z pewnoœci¹ masz racjê. W tak postawionej tezie tkwi¹ jednak dwie niedoskona³oœci. Po pierwsze Windows 7 nie tylko poprawia dotychczasowe niedoci¹gniêcia systemów z tej rodziny, ale i wprowadza szereg nowoœci. Po drugie mo¿esz utkn¹æ nad rozwi¹zaniem jakiegoœ problemu, a wówczas niezbêdn¹ i najszybsz¹ pomoc znajdziesz w³aœnie w tej ksi¹¿ce. Jej zawartoœæ i uk³ad treœci, a tak¿e sposób przekazywania informacji sprawiaj¹, ¿e jest to niezast¹piony podrêcznik, wspomagaj¹cy samodzielne uczenie siê przez eksperymentowanie. Ksi¹¿ka „Windows 7 PL. Biblia” to wyczerpuj¹cy poradnik, napisany przez eksperta z firmy Microsoft. Znajdziesz tu szczegó³owe informacje na temat mo¿liwoœci tego systemu, a tak¿e najlepsze sposoby rozwi¹zywania problemów podczas jego u¿ytkowania. Dziêki temu przewodnikowi poznasz wszystkie nowe funkcje Windows 7, nauczysz siê konfigurowaæ system, zarz¹dzaæ plikami, korzystaæ z metadanych i tworzyæ bezpieczn¹ sieæ domow¹. Dowiesz siê, w jaki sposób uzyskaæ szybki dostêp do programów za pomoc¹ nowych list wyboru oraz jak synchronizowaæ urz¹dzenia sprzêtowe i poprawiaæ wydajnoœæ pracy komputera. (cid:129) Obs³uga systemu (cid:129) Wspó³dzia³anie i zabezpieczanie za pomoc¹ kont u¿ytkownika (cid:129) Kontrola rodzicielska (cid:129) System pomocy i rozwi¹zywanie problemów (cid:129) Blokowanie w³amañ za pomoc¹ zapory (cid:129) Zwalczanie z³oœliwego oprogramowania (cid:129) Automatyczne aktualizacje (cid:129) Programy i akcesoria — instalacja i u¿ytkowanie (cid:129) Internet i multimedia (cid:129) Zarz¹dzanie plikami i folderami (cid:129) Poprawianie wydajnoœci Wszystko, co trzeba i warto wiedzieæ o nowym systemie Windows 7! Spis treħci O autorach ....................................................................................................... 27 Wstúp ............................................................................................................... 29 Czúħè I Na poczætek bezpieczeēstwo ........................................... 33 Rozdziađ 1. Co nowego w Windows 7 ............................................................... 35 Pasek zadaĔ i usprawnienia peánoekranowe ........................................................................................35 Listy szybkiego dostĊpu ......................................................................................................................36 Nowe metody pracy z systemem Windows .........................................................................................37 Internet Explorer 8 ..............................................................................................................................38 Szybkie wyszukiwanie ..................................................................................................................38 Obiekty Web Slice ........................................................................................................................38 Akceleratory .................................................................................................................................39 Lepsza nawigacja ..........................................................................................................................40 Przeglądanie InPrivate ..................................................................................................................41 Inne funkcje ..................................................................................................................................41 Windows Live .....................................................................................................................................42 Lepsze zarządzanie urządzeniami .......................................................................................................42 Grupa domowa ....................................................................................................................................43 WydajnoĞü i czas pracy na baterii .......................................................................................................44 Wygląd i funkcjonowanie ...................................................................................................................45 Alarmy i rozwiązywanie problemów ..................................................................................................45 UdostĊpnianie muzyki i wideo ............................................................................................................46 …i wiĊcej ............................................................................................................................................47 Podsumowanie ....................................................................................................................................47 Rozdziađ 2. Obsđuga systemu ............................................................................ 49 Terminologia wykonywanych czynnoĞci ............................................................................................50 Terminologia związana z myszą ...................................................................................................50 Terminologia dotycząca klawiatury ..............................................................................................52 Logowanie ..........................................................................................................................................53 Co znajdziemy na pulpicie ..................................................................................................................55 UĪywanie menu Start ..........................................................................................................................57 Prawa strona menu Start ...............................................................................................................58 Pole wyszukiwania w menu Start .................................................................................................59 Przycisk zasilania ..........................................................................................................................60 UĪywanie list szybkiego dostĊpu ........................................................................................................61 8 Windows 7 PL. Biblia UĪywanie pulpitu ................................................................................................................................62 Ikony pulpitu .................................................................................................................................63 Porządkowanie ikon pulpitu .........................................................................................................65 Uruchamianie programów ...................................................................................................................66 Okno aktywne ...............................................................................................................................68 Przeáączanie miĊdzy otwartymi programami ................................................................................68 Ukáadanie okien programów .........................................................................................................71 Zmiana wielkoĞci okien programów .............................................................................................72 Przesuwanie okna programu .........................................................................................................76 Przesuwanie i zmiana wielkoĞci okien za pomocą klawiatury ......................................................77 Zamykanie programu ..........................................................................................................................78 UĪywanie obszaru powiadomieĔ ........................................................................................................79 WyĞwietlanie i ukrywanie ikon powiadomieĔ ..............................................................................80 Reagowanie na komunikaty powiadomieĔ ...................................................................................82 UĪywanie pasków przewijania .....................................................................................................82 UĪywanie przycisków Wstecz i Dalej ...........................................................................................84 System Windows — Zapraszamy .......................................................................................................85 Szybka pomoc dla początkujących .....................................................................................................86 Wylogowanie i zamkniĊcie systemu ...................................................................................................87 Co moĪna zrobiü na swoim komputerze .............................................................................................88 Podsumowanie ....................................................................................................................................88 Rozdziađ 3. Wspóđdzielenie i zabezpieczanie za pomocæ kont uľytkowników .................................................... 91 Logowanie i wylogowanie z konta uĪytkownika ................................................................................92 Gdzie teraz jestem? .......................................................................................................................93 Wylogowanie z konta ...................................................................................................................93 Tworzenie silnych haseá ......................................................................................................................95 ZapamiĊtywanie haseá ...................................................................................................................96 Tworzenie podpowiedzi do hasáa ..................................................................................................96 Typy kont uĪytkowników ...................................................................................................................97 Wbudowane konto administratora ................................................................................................97 Konta uĪytkowników z uprawnieniami administracyjnymi ..........................................................98 Konta standardowe .......................................................................................................................98 Konto goĞcia .................................................................................................................................98 Tworzenie kont uĪytkowników i zarządzanie nimi .............................................................................99 Tworzenie konta uĪytkownika ......................................................................................................99 Zmiana konta uĪytkownika .........................................................................................................101 Zmiana typu konta uĪytkownika .................................................................................................101 Ochrona konta hasáem ................................................................................................................102 Zmiana obrazka konta .................................................................................................................105 Zmiana nazwy konta ...................................................................................................................105 Wáączanie i wyáączanie konta goĞcia ..........................................................................................105 Nawigowanie po stronach kont uĪytkownika .............................................................................106 Tworzenie dysku resetowania haseá ..................................................................................................107 UĪywanie dysku resetowania hasáa .............................................................................................108 Wáamywanie siĊ na standardowe konta uĪytkowników ..............................................................109 Usuwanie kont uĪytkowników ..........................................................................................................109 Korzystanie z kont uĪytkowników ....................................................................................................110 Dziaáanie mechanizmu kontroli kont uĪytkowników ..................................................................112 Eskalacja uprawnieĔ w kontach administracyjnych ....................................................................113 Spis treħci 9 Wyáączanie i wáączanie mechanizmu UAC ................................................................................114 Uruchamianie programów jako administrator ...................................................................................117 Dodawanie wbudowanego konta administratora do ekranu logowania .............................................118 Wyáączanie wprowadzania hasáa po blokadzie .................................................................................118 Zaawansowane narzĊdzia zabezpieczające .......................................................................................119 Windows CardSpace .........................................................................................................................119 UĪywanie menedĪera poĞwiadczeĔ ...................................................................................................121 Zarządzanie wáaĞciwoĞciami profilów i zmiennymi Ğrodowiskowymi .............................................123 àączenie identyfikatorów sieciowych z kontami systemu Windows ................................................124 Podsumowanie ..................................................................................................................................126 Rozdziađ 4. Kontrola rodzicielska i bezpieczeēstwo rodzinne ..................... 127 Zanim zaczniemy ..............................................................................................................................127 UĪywanie wbudowanych funkcji kontroli rodzicielskiej ..................................................................128 Otwieranie strony kontroli rodzicielskiej ....................................................................................128 Definiowanie limitów czasowych ...............................................................................................130 Kontrolowanie gier .....................................................................................................................131 Blokowanie i pozwalanie na uruchomienie programów .............................................................132 Kontrola rodzicielska w usáugach Windows Live .............................................................................132 Definiowanie ograniczeĔ w sieci WWW ....................................................................................135 Praca ze stronami WWW ............................................................................................................135 Przeglądanie raportów dziaáaĔ ..........................................................................................................136 Podsumowanie ..................................................................................................................................138 Rozdziađ 5. Pomoc i rozwiæzywanie problemów ........................................... 139 Wprowadzenie do systemu pomocy ..................................................................................................139 Nawigowanie w systemie pomocy ..............................................................................................142 UĪywanie pola wyszukiwania .....................................................................................................143 Pomoc sieciowa i lokalna ...........................................................................................................144 Pomoc udzielana przez innych ludzi .................................................................................................144 Pomoc zdalna ..............................................................................................................................146 SpoáecznoĞci Microsoft ...............................................................................................................146 Obsáuga klienta firmy Microsoft .................................................................................................147 Rozwiązywanie problemów ..............................................................................................................148 Podsumowanie ..................................................................................................................................150 Rozdziađ 6. Rozwiæzywanie problemów z uruchamianiem systemu ............ 151 Komputer siĊ nie uruchamia .............................................................................................................151 To nie jest dysk systemowy albo báąd dysku ..............................................................................152 Komputer siĊ uruchamia, ale nie dziaáa mysz i klawiatura .........................................................152 Komputer caáy czas próbuje siĊ uruchomiü, ale nigdy mu siĊ to nie udaje .................................152 W czasie uruchamiania ekran przyjmuje kolor niebieski i komputer siĊ zatrzymuje ..................153 Komputer bardzo dáugo siĊ uruchamia .............................................................................................153 Odtwarzanie plików systemowych z wczeĞniejszych uruchomieĔ .............................................154 Naprawa instalacji systemu Windows 7 .....................................................................................154 Instrukcja obsáugi doáączana do komputera ................................................................................154 Zasoby prezentowane w ksiąĪce .................................................................................................155 ħródáa informacji w pomocy systemu Windows ........................................................................155 Sieciowe Ĩródáa informacji .........................................................................................................155 Programy siĊ nie uruchamiają ...........................................................................................................156 10 Windows 7 PL. Biblia Czúħè II Uszczelnianie systemu ................................................... 157 Rozdziađ 7. Blokowanie wđamaē za pomocæ Zapory systemu Windows ...... 159 Jak dziaáa Zapora systemu Windows ................................................................................................159 Przed czym zapora nas nie ochroni .............................................................................................161 Centrum akcji systemu Windows ......................................................................................................161 Wáączanie i wyáączanie programu Zapora systemu Windows ....................................................163 Tworzenie wyjątków w ochronie zaporą ...........................................................................................163 RĊczne konfigurowanie wyjątków zapory ..................................................................................165 Dodawanie wyjątków dla programów ........................................................................................166 Wyáączanie, modyfikowanie i usuwanie wyjątków ....................................................................167 Zaawansowane ustawienia zapory ....................................................................................................168 Otwieranie ikony Zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi .................168 Zmiana wáaĞciwoĞci profilów zapory .........................................................................................168 Reguáy poáączeĔ przychodzących i wychodzących ....................................................................171 Podsumowanie ..................................................................................................................................172 Rozdziađ 8. Zwalczanie zđoħliwego oprogramowania ................................... 175 Rodzaje záoĞliwego oprogramowania ...............................................................................................175 Wirusy i robaki ...........................................................................................................................176 Spyware i adware ........................................................................................................................176 Konie trojaĔskie i rootkity ..........................................................................................................176 Zwalczanie programów szpiegujących programem Windows Defender ..........................................177 Otwieranie programu Windows Defender ..................................................................................178 Usuwanie oprogramowania szpiegującego .................................................................................179 Odbieranie pozwoleĔ programom ...............................................................................................185 SpoáecznoĞü NetSpy ...................................................................................................................185 Witryna WWW programu Windows Defender ...........................................................................186 Oprogramowanie antywirusowe .......................................................................................................186 Ochrona przed wirusami .............................................................................................................187 Antywirusy i Centrum akcji ........................................................................................................188 Mechanizm UAC a záoĞliwe oprogramowanie ..................................................................................190 NarzĊdzie do usuwania záoĞliwego oprogramowania ........................................................................190 Podsumowanie ..................................................................................................................................190 Rozdziađ 9. Automatyczne aktualizacje zwiæzane z bezpieczeēstwem ....... 193 Automatyczne aktualizacje ...............................................................................................................193 Aktualizacje a unowoczeĞnienia .................................................................................................194 Dlaczego aktualizacje są tak waĪne? ..........................................................................................195 Wáączanie automatycznych aktualizacji ...........................................................................................195 Zarządzanie aktualizacjami ...............................................................................................................196 Zarządzanie aktualizacjami opcjonalnymi ..................................................................................196 Zmiana sposobu dziaáania aktualizacji ........................................................................................197 Przeglądanie i usuwanie aktualizacji ..........................................................................................199 Zapobieganie wáamaniom za pomocą mechanizmu DEP .................................................................199 Podsumowanie ..................................................................................................................................201 Spis treħci 11 Czúħè III Personalizowanie systemu Windows 7 ........................ 203 Rozdziađ 10. Personalizowanie ħrodowiska pracy ......................................... 205 UĪywanie strony personalizacji ........................................................................................................206 Wybieranie kompozycji ..............................................................................................................207 Personalizowanie táa pulpitu .......................................................................................................209 Personalizowanie schematu kolorów ..........................................................................................210 Personalizowanie efektów dĨwiĊkowych ...................................................................................215 Personalizowanie wygaszacza ekranu .........................................................................................217 Personalizowanie ikon pulpitu ....................................................................................................219 Zmiana rozdzielczoĞci ekranu .....................................................................................................222 UĪywanie wielu monitorów ........................................................................................................224 Dostosowywanie wielkoĞci czcionek ..........................................................................................227 Personalizowanie myszy .............................................................................................................229 Personalizowanie klawiatury ............................................................................................................233 Personalizowanie menu Start ............................................................................................................234 Otwieranie wáaĞciwoĞci paska zadaĔ i menu Start ......................................................................235 Personalizowanie prawej strony menu Start ...............................................................................236 Dostosowywanie lewej kolumny menu Start ..............................................................................240 Reorganizacja w menu Wszystkie programy ..............................................................................241 Tworzenie wáasnych skrótów klawiszowych ....................................................................................243 Dostosowywanie paska zadaĔ ...........................................................................................................245 Blokowanie i odblokowywanie paska zadaĔ ..............................................................................247 Przesuwanie i zmiana rozmiaru paska zadaĔ ..............................................................................247 WyĞwietlanie pasków narzĊdzi na pasku zadaĔ ..........................................................................248 Zmiana poáoĪenia i wielkoĞci pasków narzĊdzi na pasku zadaĔ .................................................249 Dostosowywanie obszaru powiadomieĔ ...........................................................................................251 Jak siĊ pozbyü ikon z obszaru powiadomieĔ ..............................................................................252 GadĪety systemu Windows ...............................................................................................................254 Dodawanie i usuwanie gadĪetów ................................................................................................256 UĪywanie gadĪetów i manipulowanie nimi ................................................................................256 Funkcja Windows SideShow ............................................................................................................257 Podsumowanie ..................................................................................................................................257 Rozdziađ 11. Uđatwienia dostúpu i júzyki ....................................................... 259 Wprowadzenie do Centrum uáatwieĔ dostĊpu ...................................................................................259 Pomoc dla osób niedowidzących ................................................................................................263 Pomoc dla osób z problemami z poruszaniem siĊ .......................................................................268 Pomoc dla osób niedosáyszących ................................................................................................278 Uáatwianie koncentracji na zadaniach .........................................................................................279 Ustawienia administracyjne związane z uáatwieniami dostĊpu ...................................................279 Skróty klawiszowe związane z uáatwieniami dostĊpu .................................................................280 Ustawienia regionalne i jĊzykowe .....................................................................................................281 Zmienianie wyglądu liczb, dat i czasu ........................................................................................281 Poinformuj o swojej lokalizacji ..................................................................................................282 Praca z wieloma jĊzykami ..........................................................................................................282 Instalowanie jĊzyków interfejsu uĪytkownika ............................................................................288 Podsumowanie ..................................................................................................................................289 12 Windows 7 PL. Biblia Rozdziađ 12. Przenoszenie plików z innego komputera ................................ 291 Co moĪna przenieĞü ..........................................................................................................................291 Czego nie moĪna przenieĞü .........................................................................................................292 Przenoszenie programów na nowy komputer .............................................................................292 Czego nie naleĪy instalowaü .......................................................................................................293 Wybieranie metody przenoszenia .....................................................................................................294 UĪywanie kabla áatwego transferu ..............................................................................................294 UĪywanie sieci domowej ............................................................................................................295 UĪywanie zewnĊtrznych dysków ................................................................................................295 Przenoszenie danych .........................................................................................................................296 Po zakoĔczeniu przenoszenia ............................................................................................................298 Przenoszenie bez uĪycia programu àatwy transfer w systemie Windows ........................................299 RĊczne przenoszenie Ulubionych stron przeglądarki Internet Explorer .....................................300 RĊczne przenoszenie kontaktów .................................................................................................301 RĊczne przenoszenie wiadomoĞci pocztowych z programu Outlook Express ............................301 Przenoszenie czcionek ................................................................................................................302 Podsumowanie ..................................................................................................................................303 Rozdziađ 13. Modyfikowanie opcji automatycznego uruchamiania programów ............................ 305 Na początek kilka szczegóáów ..........................................................................................................306 Automatyczne uruchamianie aplikacji ..............................................................................................308 Pomijanie wszystkich programów z folderów Autostart .............................................................309 Wyáączanie automatycznego uruchamiania aplikacji .................................................................310 Kontrolowanie automatycznego uruchamiania programów za pomocą programu Konfiguracja systemu ..................................................................................311 Automatyczne uruchamianie jako usáugi ..........................................................................................314 Pomijanie strony logowania ..............................................................................................................317 Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu ....................................................................318 Pozbywanie siĊ wyáączonych urządzeĔ ......................................................................................318 System Windows w ogóle siĊ nie uruchamia ..............................................................................319 Podsumowanie ..................................................................................................................................321 Rozdziađ 14. Uľywanie programów i akcesoriów systemu Windows 7 ........ 323 WaĪne informacje o programach ......................................................................................................324 UĪywanie Kalkulatora .......................................................................................................................325 Wpisywanie znaków specjalnych za pomocą Tablicy znaków .........................................................326 Praca z czcionkami ...........................................................................................................................327 UĪywanie Notatnika ..........................................................................................................................328 Pakowanie i rozpakowywanie plików ...............................................................................................329 Kompresowanie plików ..............................................................................................................329 Rozpakowywanie plików ............................................................................................................330 Opisywanie zrzutów ekranu za pomocą NarzĊdzia Wycinanie .........................................................332 Zapisywanie wycinka .................................................................................................................334 Kopiowanie i wklejanie wycinka ................................................................................................335 Wysyáanie wycinka pocztą elektroniczną ...................................................................................335 Modyfikowanie opcji NarzĊdzia Wycinanie ...............................................................................336 Tworzenie zrzutów ekranu metodą tradycyjną ...........................................................................337 UĪywanie programu Paint .................................................................................................................337 UĪywanie Rejestratora dĨwiĊków .....................................................................................................339 Podsumowanie ..................................................................................................................................341 Spis treħci 13 Rozdziađ 15. Rozwiæzywanie problemów z dostosowywaniem systemu ..... 343 Problemy z pulpitem .........................................................................................................................343 Mój ekran jest za duĪy lub zbyt maáy; kolory są paskudne .........................................................343 Po klikniĊciu pulpitu prawym przyciskiem myszy nie pojawia siĊ opcja Personalizuj ...............344 CzĊĞü ekranu jest odciĊta lub pusta .............................................................................................345 Obrazek tapety nie pasuje do pulpitu ..........................................................................................345 Wszystko jest ogromne; nie widaü caáoĞci okien dialogowych ........................................................346 Nazwy ikon są za maáe albo za duĪe ...........................................................................................346 Nie mam Īadnych ikon na pulpicie (albo nie odpowiada mi ich rozmiar) ..................................347 Nie mogĊ umieĞciü ikony pulpitu w upatrzonym miejscu ..........................................................348 Wygaszacz ekranu nigdy siĊ nie wáącza .....................................................................................348 Brakuje interfejsu Windows Aero albo przycisku Przeáącz miĊdzy oknami ...............................348 Problemy z menu Start ......................................................................................................................349 Nie moĪna wyĞwietliü niektórych elementów menu Start ..........................................................349 Po prawej stronie menu Start brakuje kilku elementów ..............................................................349 Problemy z paskiem zadaĔ ................................................................................................................350 Pasek zadaĔ zniknąá ....................................................................................................................350 Pasek zadaĔ jest za wysoki (albo zupeánie zabaáaganiony) .........................................................350 Nie mam paska Szybkie uruchamianie .......................................................................................350 Aktualizowanie sterownika karty graficznej .....................................................................................351 Czúħè IV Internet i multimedia ................................................... 353 Rozdziađ 16. Przeglædarka Internet Explorer ................................................. 355 Uruchamianie przeglądarki ...............................................................................................................355 Przeglądanie witryny WWW ......................................................................................................356 UĪywanie hiperáączy ..................................................................................................................357 UĪywanie przycisków Wstecz, Dalej i Historia ..........................................................................357 PowiĊkszanie strony ...................................................................................................................357 Zmiana domyĞlnej strony gáównej ..............................................................................................358 UĪywanie kart ...................................................................................................................................359 Korzystanie z obiektów Web Slice ...................................................................................................361 UĪywanie akceleratorów ...................................................................................................................361 Zarządzanie ulubionymi stronami .....................................................................................................361 Dodawanie grup kart do ulubionych ...........................................................................................362 Porządkowanie ulubionych .........................................................................................................363 Blokowanie wyskakujących okienek ................................................................................................364 UĪywanie paska informacyjnego ................................................................................................365 Podsumowanie ..................................................................................................................................367 Rozdziađ 17. Oprócz poczty i stron WWW ...................................................... 369 UĪywanie FTP ..................................................................................................................................369 Anonimowe FTP a konta FTP ....................................................................................................370 UĪywanie Internet Explorera jako klienta FTP ...........................................................................370 UĪywanie Pomocy zdalnej ................................................................................................................372 Konfigurowanie Pomocy zdalnej ................................................................................................373 ProĞba o pomoc zdalną ...............................................................................................................374 UĪywanie Pulpitu zdalnego ...............................................................................................................376 Ekran ..........................................................................................................................................377 Zasoby lokalne ............................................................................................................................378 Programy ....................................................................................................................................378 14 Windows 7 PL. Biblia WraĪenia .....................................................................................................................................378 Zaawansowane ............................................................................................................................378 Pozwalanie na zdalne poáączenia w sieci domowej ....................................................................380 àączenie siĊ z innego komputera w sieci domowej ....................................................................381 Podsumowanie ..................................................................................................................................385 Rozdziađ 18. Zarzædzanie nazwami i adresami .............................................. 387 Otwieranie kontaktów .......................................................................................................................388 Zmiana sposobu oglądania kontaktów ........................................................................................388 Tworzenie skrótów do kontaktów ...............................................................................................389 Tworzenie kontaktu ....................................................................................................................390 Otwieranie i edytowanie kontaktów ...........................................................................................390 Tworzenie kontaktu „Ja” ............................................................................................................392 Tworzenie grup kontaktów ...............................................................................................................392 Drukowanie kontaktów .....................................................................................................................394 Importowanie i eksportowanie kontaktów ........................................................................................395 Importowanie danych do folderu Kontakty ................................................................................395 Eksportowanie kontaktów do plików vCard ...............................................................................397 Eksportowanie do pliku CSV ......................................................................................................397 Wyszukiwanie w kontaktach .............................................................................................................398 Wspóádzielenie kontaktów w sieci ....................................................................................................398 Podsumowanie ..................................................................................................................................398 Rozdziađ 19. Zabawy z obrazami .................................................................... 401 Przenoszenie obrazów na swój komputer .........................................................................................401 Pobieranie zdjĊü z aparatu cyfrowego .........................................................................................401 Pobieranie obrazów z karty pamiĊci ...........................................................................................403 Pobieranie obrazów z páyt CD i DVD .........................................................................................405 Pobieranie obrazów ze skanera ...................................................................................................406 UĪywanie obrazów otrzymywanych w poczcie elektronicznej ...................................................407 Kopiowanie obrazów ze stron WWW .........................................................................................407 Kopiowanie i wklejanie obrazów ................................................................................................409 Pobieranie zrzutów ekranu ..........................................................................................................409 UĪywanie folderu Obrazy .................................................................................................................411 Kilka wskazówek do folderu Obrazy ..........................................................................................413 Dlaczego zamiast niektórych obrazów pojawiają siĊ tylko ikony? .............................................417 Filmy w folderze Obrazy ............................................................................................................418 Zmiana nazw obrazów i filmów ..................................................................................................418 UĪywanie Galerii fotografii usáugi Windows Live ...........................................................................419 Wybieranie, co i jak chcemy oglądaü .........................................................................................420 Kilka wskazówek dotyczących uĪywania Galerii fotografii .......................................................422 Wybieranie miniaturek w galerii .................................................................................................422 Datowanie, ocenianie, podpisywanie i oznakowywanie .............................................................423 Filtrowanie obrazów ...................................................................................................................423 Modyfikowanie znaczników .......................................................................................................426 UĪywanie obrazu jako táa pulpitu ...............................................................................................426 Dodawanie obrazów do galerii ...................................................................................................426 Ustalanie opcji Galerii fotografii ................................................................................................427 Tworzenie filmów w Galerii fotografii .......................................................................................429 Drukowanie obrazów ........................................................................................................................429 Drukowanie z Galerii fotografii ..................................................................................................430 Drukowanie obrazów z folderu ...................................................................................................431 Spis treħci 15 UĪywanie gadĪetu Pokaz slajdów .....................................................................................................432 Piksele i megapiksele ........................................................................................................................432 Rozszerzenia plików, wymiary i rozmiary ..................................................................................434 Modyfikowanie wielkoĞci lub typu obrazu .................................................................................438 Obrazy, oznakowania i foldery wirtualne .........................................................................................440 Podsumowanie ..................................................................................................................................441 Rozdziađ 20. DVD, filmy i coħ jeszcze .............................................................. 443 Oglądanie páyt DVD, VCD itp. .........................................................................................................443 Ustalanie domyĞlnego dziaáania dla páyt DVD ...........................................................................443 Odtwarzanie filmów DVD lub VCD ..........................................................................................444 Wybieranie rozmiaru ekranu .......................................................................................................446 Odtwarzanie plików wideo ...............................................................................................................446 Korzystanie z biblioteki Wideo ..................................................................................................446 Dodawanie filmów do biblioteki mediów ...................................................................................447 Odtwarzanie filmów z biblioteki .................................................................................................448 Podsumowanie ..................................................................................................................................448 Rozdziađ 21. Rozwiæzywanie problemów z internetem ................................ 449 Rozwiązywanie problemów z przeglądarką Internet Explorer ..........................................................449 Klikanie hiperáącza nie daje Īadnych efektów ............................................................................449 Nie moĪna pobraü programu lub formantu ActiveX ...................................................................450 Alarm bezpieczeĔstwa dotyczący opuszczania bezpiecznego poáączenia internetowego ...........450 Komunikat o báĊdzie „Nie moĪna wyĞwietliü strony sieci Web” ................................................451 Nie moĪna zmieniü domyĞlnej strony gáównej ...........................................................................451 Obrazki zapisywane są jako bitmapy (pliki .bmp) ......................................................................452 Inne problemy lub funkcje przeglądarki Internet Explorer .........................................................453 Czúħè V Zarzædzanie plikami i folderami .................................... 455 Rozdziađ 22. Napúdy, foldery i pliki ................................................................ 457 Dyski i napĊdy ..................................................................................................................................457 Twardy dysk w komputerze ........................................................................................................457 NoĞniki wymienne ......................................................................................................................458 Przeglądanie napĊdów w swoim komputerze .............................................................................462 WielkoĞci i pojemnoĞci ...............................................................................................................463 Ile jest wolnego miejsca? ............................................................................................................465 Foldery ..............................................................................................................................................467 Przeglądanie zawartoĞci folderów ..............................................................................................467 Foldery w folderach (podfoldery) ...............................................................................................469 Foldery nadrzĊdne ......................................................................................................................469 Pliki ...................................................................................................................................................469 Otwieranie i zamykanie plików ..................................................................................................471 ĝcieĪki do plików .......................................................................................................................475 UĪywanie Eksploratora Windows .....................................................................................................476 Otwieranie programu Eksplorator Windows ...............................................................................477 Skáadniki programu Eksplorator Windows .................................................................................477 WyĞwietlanie i ukrywanie opcjonalnych paneli ..........................................................................479 Nawigowanie za pomocą paska adresu .......................................................................................480 UĪywanie panelu nawigacyjnego ................................................................................................481 Nawigowanie w panelu zawartoĞci .............................................................................................483 16 Windows 7 PL. Biblia Nawigowanie w napĊdach ..........................................................................................................484 Wybieranie widoku ikon .............................................................................................................485 UĪywanie kolumn w widoku Szczegóáy .....................................................................................485 Sortowanie ikon ..........................................................................................................................487 Filtrowanie folderu .....................................................................................................................488 UĪywanie panelu podglądu .........................................................................................................490 UĪywanie panelu szczegóáów .....................................................................................................491 Kliknąü raz czy dwa razy? ................................................................................................................491 Personalizowanie zachowania folderów .....................................................................................494 Opcje na karcie Widok ...............................................................................................................495 Zapisywanie róĪnych rzeczy w folderach .........................................................................................502 Którego folderu uĪyü? ................................................................................................................502 Jak zapisywaü w folderach ..........................................................................................................503 Tworzenie wáasnych folderów ..........................................................................................................507 Tworzenie folderów przy okazji zapisywania plików .................................................................508 Personalizowanie folderu ............................................................................................................509 Podsumowanie ..................................................................................................................................515 Rozdziađ 23. Zarzædzanie plikami i folderami ................................................ 517 Jak zaznaczaü ikony ..........................................................................................................................518 Zaznaczanie jednej ikony ............................................................................................................518 Zaznaczanie wszystkich ikon ......................................................................................................520 Zaznaczanie sąsiadujących ze sobą ikon .....................................................................................520 Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia pojedynczych ikon ...........................................................520 Zaznaczanie za pomocą klawiatury ............................................................................................522 Zaznaczanie przez filtrowanie ....................................................................................................522 Zaznaczanie przez przeciąganie ..................................................................................................523 Zaznaczanie wiĊkszoĞci ikon w folderze ....................................................................................524 Zaznaczanie ikon w wielu folderach ...........................................................................................524 Usuwanie zaznaczenia ikon ........................................................................................................524 Przenoszenie i kopiowanie plików ....................................................................................................524 Przenoszenie plików do podfolderu ............................................................................................525 Kopiowanie na i z dysków zewnĊtrznych ...................................................................................526 Przenoszenie i kopiowanie plików przez przeciąganie ...............................................................527 Przenoszenie lub kopiowanie za pomocą dwóch otwartych folderów ........................................528 UĪywanie techniki kopiuj-i-wklej do kopiowania lub przenoszenia plików ...............................530 Tworzenie kopii w tym samym folderze .....................................................................................530 Cofanie operacji kopiowania lub przenoszenia plików ...............................................................531 W tej lokalizacji znajduje siĊ plik… ...........................................................................................532 Zmienianie nazw plików ...................................................................................................................533 Cofanie zmiany nazwy pliku ......................................................................................................533 Zmiana nazw wielu plików .........................................................................................................534 Usuwanie plików ..............................................................................................................................535 UĪywanie Kosza ...............................................................................................................................537 Odzyskiwanie przypadkowo usuniĊtych plików .........................................................................538 Trwaáe usuwanie plików z Kosza ...............................................................................................539 Tworzenie i usuwanie skrótów ..........................................................................................................539 Zarządzanie plikami za pomocą poleceĔ systemu DOS ....................................................................542 Otwieranie wiersza polecenia .....................................................................................................542 UĪywanie wiersza polecenia .......................................................................................................543 Kopiowanie i wklejanie w oknie wiersza polecenia ...................................................................544 Spis treħci 17 Nawigowanie za pomocą wiersza polecenia ...............................................................................544 UĪywanie znaków wieloznacznych ............................................................................................545 Wypisywanie listy nazw plików .................................................................................................545 Podsumowanie ..................................................................................................................................547 Rozdziađ 24. Wyszukiwanie plików i wiadomoħci .......................................... 549 Podstawy wyszukiwania ...................................................................................................................550 Komputerowi nie zadaje siĊ pytaĔ ..............................................................................................550 UĞciĞlanie zapytaĔ ......................................................................................................................551 Pisownia jest waĪna ....................................................................................................................551 Miejsce wyszukiwania ma znaczenie ..........................................................................................552 Jak dziaáa wyszukiwanie ...................................................................................................................552 Szybkie wyszukiwanie w menu Start ................................................................................................553 Dostosowywanie wyszukiwania w menu Start ...........................................................................555 Rozbudowywanie wyszukiwania w menu Start ..........................................................................556 Przeszukiwanie folderów i widoków ................................................................................................557 OkreĞlanie kryteriów wyszukiwania ...........................................................................................559 Wyszukiwanie wedáug rodzaju ...................................................................................................562 Zapisywanie wyszukiwania ........................................................................................................563 UĪywanie zapisanych wyszukiwaĔ ........................................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 7 PL. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: