Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00283 003815 24128189 na godz. na dobę w sumie
Windows 7 PL. Kurs - książka
Windows 7 PL. Kurs - książka
Autor: , Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2850-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 7
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pobierz dodatkowy rozdział do książki! >>


Naucz się używać najlepszego z Windowsów!

Windows 7 miał być właściwą odpowiedzią firmy Microsoft na potrzeby dzisiejszego świata informatycznego i coraz większe wymagania użytkowników. I niewątpliwie nią jest. Znacznie poprawiony od strony programistycznej, szybciej działający, lepiej zabezpieczony i pozbawiony wad swoich poprzedników przebojem wdarł się na rynek nowoczesnych systemów operacyjnych. Oferując bogaty zestaw wygodnych i łatwych w użyciu narzędzi, zaczyna też powoli zdobywać pozycję najbardziej popularnej platformy świata.

Jeśli nie chcesz zostać z tyłu, już dziś powinieneś zabrać się do nauki, w której nieocenioną pomocą będzie książka 'Windows 7 PL. Kurs '. Poznasz interfejs, możliwości i funkcje nowego środowiska, nauczysz się korzystać z oferowanych narzędzi i konfigurować to cudeńko. Jeśli dysponujesz zupełnie 'czystym' komputerem, krok po kroku poznasz sposób instalacji systemu, a jeśli zastanawiasz się jeszcze nad jego zakupem, będziesz miał okazję poznać różnice pomiędzy różnymi wersjami Windows 7. Zdobędziesz także wiele informacji o nowościach i ciekawych sztuczkach, które można tu zastosować. Poznasz możliwości związane z konfigurowaniem i używaniem sieci, a także dowiesz się, jak zabezpieczyć swój komputer przed atakami.

Dzięki klarownej treści i doskonałym rysunkom szybko opanujesz sposób wykonania każdej czynności. Nauka nie może być prostsza.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Windows 7 PL. Kurs Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2850-6 Format: 168237, stron: 312 Naucz siê u¿ywaæ najlepszego z Windowsów! • Poznaj ró¿ne wersje Windows 7 i wybierz najodpowiedniejsz¹ dla siebie • Zainstaluj system i dostosuj go do swoich potrzeb • Naucz siê efektywnie korzystaæ z narzêdzi systemowych • Wkrocz w œwiat sieci i zabezpiecz komputer przed zagro¿eniami • Poznaj najwiêksze sekrety Windows 7 Windows 7 mia³ byæ w³aœciw¹ odpowiedzi¹ firmy Microsoft na potrzeby dzisiejszego œwiata informatycznego i coraz wiêksze wymagania u¿ytkowników. I niew¹tpliwie ni¹ jest. Znacznie poprawiony od strony programistycznej, szybciej dzia³aj¹cy, lepiej zabezpieczony i pozbawiony wad swoich poprzedników przebojem wdar³ siê na rynek nowoczesnych systemów operacyjnych. Oferuj¹c bogaty zestaw wygodnych i ³atwych w u¿yciu narzêdzi, zaczyna te¿ powoli zdobywaæ pozycjê najbardziej popularnej platformy œwiata. Jeœli nie chcesz zostaæ z ty³u, ju¿ dziœ powinieneœ zabraæ siê do nauki, w której nieocenion¹ pomoc¹ bêdzie ksi¹¿ka „Windows 7 PL. Kurs”. Poznasz interfejs, mo¿liwoœci i funkcje nowego œrodowiska, nauczysz siê korzystaæ z oferowanych narzêdzi i konfigurowaæ to cudeñko. Jeœli dysponujesz zupe³nie „czystym” komputerem, krok po kroku poznasz sposób instalacji systemu, a jeœli zastanawiasz siê jeszcze nad jego zakupem, bêdziesz mia³ okazjê poznaæ ró¿nice pomiêdzy ró¿nymi wersjami Windows 7. Zdobêdziesz tak¿e wiele informacji o nowoœciach i ciekawych sztuczkach, które mo¿na tu zastosowaæ. Poznasz mo¿liwoœci zwi¹zane z konfigurowaniem i u¿ywaniem sieci, a tak¿e dowiesz siê, jak zabezpieczyæ swój komputer przed atakami. • Wybór wersji Windows 7 i instalowanie systemu • Podstawowe cechy i mo¿liwoœci interfejsu u¿ytkownika • Operacje zwi¹zane z oknami i najwa¿niejsze dzia³ania w systemie • Dostosowywanie wygl¹du i sposobu pracy Windows • Zarz¹dzanie dyskami, folderami i plikami • Konfigurowanie i u¿ywanie urz¹dzeñ zewnêtrznych • Zarz¹dzanie kontami u¿ytkowników • Uruchamianie i u¿ywanie programów oraz narzêdzi systemowych • Administrowanie komputerem • Konfigurowanie po³¹czeñ sieciowych i korzystanie z internetu • Ochrona systemu i zapewnianie prywatnoœci danych Dziêki klarownej treœci i doskona³ym rysunkom szybko opanujesz sposób wykonania ka¿dej czynnoœci. Nauka nie mo¿e byæ prostsza (cid:51)(cid:80)(cid:73)(cid:83)(cid:0)(cid:84)(cid:82)(cid:69)(cid:121)(cid:67)(cid:73) (cid:0) (cid:55)(cid:83)(cid:84)(cid:199)(cid:80)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14) (cid:21) (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:17)(cid:14)(cid:0) (cid:41)(cid:78)(cid:83)(cid:84)(cid:65)(cid:76)(cid:85)(cid:74)(cid:69)(cid:77)(cid:89)(cid:0)(cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83)(cid:0)(cid:23)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14) (cid:25) Czy mój komputer w pełni wykorzysta możliwości nowego systemu Windows?.................9 Którą edycję systemu wybrać? ....................................................................................................13 Instalacja Windows 7 ...................................................................................................................17 Windows 7 jako dodatkowy system operacyjny ......................................................................31 Aktualizujemy wcześniejsze wersje Windows ..........................................................................33 Aktywujemy Windows 7 .............................................................................................................43 Jak zmienić edycję systemu? .......................................................................................................46 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:18)(cid:14)(cid:0) (cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83)(cid:12)(cid:0)(cid:67)(cid:90)(cid:89)(cid:76)(cid:73)(cid:0)(cid:79)(cid:75)(cid:78)(cid:65)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14) (cid:20)(cid:23) Okna różnych programów są do siebie podobne ....................................................................47 Uruchamianie i zamykanie systemu ..........................................................................................58 Gdzie szukać pomocy? ................................................................................................................66 Najważniejsze okno systemu — Eksplorator Windows ..........................................................68 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:19)(cid:14)(cid:0)(cid:0) (cid:36)(cid:79)(cid:83)(cid:84)(cid:79)(cid:83)(cid:79)(cid:87)(cid:85)(cid:74)(cid:69)(cid:77)(cid:89)(cid:0)(cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83)(cid:0)(cid:23)(cid:0)(cid:68)(cid:79)(cid:0)(cid:78)(cid:65)(cid:83)(cid:90)(cid:89)(cid:67)(cid:72)(cid:0)(cid:80)(cid:79)(cid:84)(cid:82)(cid:90)(cid:69)(cid:66)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14) (cid:23)(cid:21) Konfigurujemy opcje użytkownika ...........................................................................................75 Konfigurujemy opcje systemowe ...............................................................................................94 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:20)(cid:14)(cid:0)(cid:0) (cid:36)(cid:89)(cid:83)(cid:75)(cid:73)(cid:12)(cid:0)(cid:66)(cid:73)(cid:66)(cid:76)(cid:73)(cid:79)(cid:84)(cid:69)(cid:75)(cid:73)(cid:12)(cid:0)(cid:70)(cid:79)(cid:76)(cid:68)(cid:69)(cid:82)(cid:89)(cid:0)(cid:73)(cid:0)(cid:80)(cid:76)(cid:73)(cid:75)(cid:73)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14) (cid:17)(cid:16)(cid:19) Praca z folderami .......................................................................................................................103 Praca z plikami ...........................................................................................................................113 Praca z bibliotekami ..................................................................................................................119 Wyszukiwanie plików i folderów .............................................................................................122 Poprzednie wersje plików i folderów .......................................................................................124 Praca z dyskami ..........................................................................................................................127 Szyfrowanie .................................................................................................................................131 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:21)(cid:14)(cid:0) (cid:53)(cid:82)(cid:90)(cid:150)(cid:68)(cid:90)(cid:69)(cid:78)(cid:73)(cid:65)(cid:0)(cid:90)(cid:69)(cid:87)(cid:78)(cid:199)(cid:84)(cid:82)(cid:90)(cid:78)(cid:69)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14) (cid:17)(cid:19)(cid:21) Urządzenia i drukarki ................................................................................................................135 Drukarka .....................................................................................................................................137 Skaner ..........................................................................................................................................145 Nagrywamy płyty CD i DVD ...................................................................................................146 Dysk wymienny i urządzenia USB .........................................................................................148 Telefon komórkowy i urządzenia Bluetooth ..........................................................................149 Synchronizujemy dane ..............................................................................................................151 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:22)(cid:14)(cid:0) (cid:55)(cid:83)(cid:80)(cid:208)(cid:76)(cid:78)(cid:73)(cid:69)(cid:0)(cid:75)(cid:79)(cid:82)(cid:90)(cid:89)(cid:83)(cid:84)(cid:65)(cid:77)(cid:89)(cid:0)(cid:90)(cid:0)(cid:75)(cid:79)(cid:77)(cid:80)(cid:85)(cid:84)(cid:69)(cid:82)(cid:65)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14) (cid:17)(cid:21)(cid:21) Konta użytkowników .................................................................................................................156 Zarządzamy kontami innych użytkowników ........................................................................162 Kontrolujemy użytkowników i uruchamiane przez nich programy ...................................164 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:23)(cid:14)(cid:0) (cid:48)(cid:82)(cid:79)(cid:71)(cid:82)(cid:65)(cid:77)(cid:89)(cid:0)(cid:73)(cid:0)(cid:77)(cid:85)(cid:76)(cid:84)(cid:73)(cid:77)(cid:69)(cid:68)(cid:73)(cid:65)(cid:0)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14) (cid:17)(cid:23)(cid:17) Kamery, głośniki, mikrofony… ................................................................................................172 Telewizor i radio w komputerze, czyli Windows Media Center ..........................................174 Windows Media Player .............................................................................................................176 Przeglądarka fotografii systemu Windows .............................................................................180 Dodatkowe funkcje systemu Windows 7 ................................................................................182 Edytory tekstu ............................................................................................................................183 Programy graficzne ....................................................................................................................186 Gry ...............................................................................................................................................189 Sticky Notes ................................................................................................................................189 Kalkulator....................................................................................................................................190 Panel zapisu matematycznego ..................................................................................................191 Jak uruchomić starsze, przeznaczone dla wcześniejszych wersji Windows programy?...................................................................191 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:24)(cid:14)(cid:0) (cid:55)(cid:65)(cid:68)(cid:69)(cid:77)(cid:69)(cid:75)(cid:85)(cid:77)(cid:0)(cid:65)(cid:68)(cid:77)(cid:73)(cid:78)(cid:73)(cid:83)(cid:84)(cid:82)(cid:65)(cid:84)(cid:79)(cid:82)(cid:65)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14) (cid:17)(cid:25)(cid:21) Właściwości systemu .................................................................................................................195 Menedżer zadań .........................................................................................................................198 Powiadomienia Centrum akcji ................................................................................................201 Panel sterowania .........................................................................................................................201 Rozwiązujemy problemy ...........................................................................................................212 Konsola Zarządzanie komputerem ..........................................................................................221 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:25)(cid:14)(cid:0) (cid:36)(cid:79)(cid:77)(cid:79)(cid:87)(cid:69)(cid:0)(cid:73)(cid:0)(cid:76)(cid:79)(cid:75)(cid:65)(cid:76)(cid:78)(cid:69)(cid:0)(cid:83)(cid:73)(cid:69)(cid:67)(cid:73)(cid:0)(cid:75)(cid:79)(cid:77)(cid:80)(cid:85)(cid:84)(cid:69)(cid:82)(cid:79)(cid:87)(cid:69)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14) (cid:18)(cid:18)(cid:21) Karty sieciowe .............................................................................................................................225 Centrum sieci i udostępniania .................................................................................................228 Grupa domowa ...........................................................................................................................238 Korzystanie z udostępnionych w sieci zasobów .....................................................................240 Udostępnianie zasobów naszego komputera ........................................................................................245 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:17)(cid:16)(cid:14)(cid:0) (cid:41)(cid:78)(cid:84)(cid:69)(cid:82)(cid:78)(cid:69)(cid:84)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14) (cid:18)(cid:21)(cid:19) Łączymy się z Siecią ...................................................................................................................253 Internet Explorer 8 .....................................................................................................................258 Programy pakietu Windows Live.............................................................................................283 (cid:50)(cid:79)(cid:90)(cid:68)(cid:90)(cid:73)(cid:65)(cid:144)(cid:0)(cid:17)(cid:17)(cid:14)(cid:0) (cid:34)(cid:69)(cid:90)(cid:80)(cid:73)(cid:69)(cid:67)(cid:90)(cid:69)(cid:206)(cid:83)(cid:84)(cid:87)(cid:79)(cid:0)(cid:73)(cid:0)(cid:80)(cid:82)(cid:89)(cid:87)(cid:65)(cid:84)(cid:78)(cid:79)(cid:121)(cid:195)(cid:0)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14) (cid:18)(cid:25)(cid:17) Centrum akcji .............................................................................................................................291 Zagrożenia ..................................................................................................................................294 Zapora pomoże nam ochronić komputer przed pochodzącymi z niezaufanych źródeł programami................................................303 Dlaczego tak ważne jest aktualizowanie systemu? ................................................................306 Blokujemy niechciane programy .............................................................................................309 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Kamery, głośniki, mikrofony… Telewizor i radio w komputerze, czyli Windows Media Center Windows Media Player Przeglądarka fotografii systemu Windows Dodatkowe funkcje systemu Windows 7 Edytory tekstu Programy graficzne Gry Sticky Notes Kalkulator Panel zapisu matematycznego Jak uruchomić starsze, przeznaczone dla wcześniejszych wersji Windows programy? 7 Programy i multimedia Współczesne komputery to prawdziwe centra multimedialnej rozrywki pozwalające słuchać muzyki, wyświetlać programy stacji telewizyjnych (również tych interneto- wych), obrabiać zdjęcia czy oglądać filmy. Z tego rozdziału dowiesz się, jak zainstalo- wać dodatkowe urządzenia multimedialne, a także jak wykorzystując możliwości sy- stemu Windows 7, odtwarzać filmy i muzykę oraz przeglądać zdjęcia. Jednak nawet komputer z największymi możliwościami multimedialnymi z zainsta- lowanym jedynie systemem operacyjnym nie byłby specjalnie przydatny — prawie wszystko, co robisz za pomocą komputera, wymaga uruchomienia odpowiedniego pro- gramu: chcąc przygotować dokument, korzystasz z edytora tekstu, do przeglądania stron WWW używasz przeglądarki internetowej itd. Do Windows 7 dołączone zostały m.in. następujące programy: 1. Umożliwiający przeprowadzanie operacji arytmetycznych Kalkulator. 2. Dwa proste edytory tekstu — Notatnik i WordPad (ten drugi umożliwia forma- towanie dokumentów). 3. Prosty edytor grafiki rastrowej — Paint. 4. Umożliwiające przechwycenie fragmentu pulpitu narzędzie Wycinanie. 5. Umożliwiająca przeglądanie plików graficznych Przeglądarka fotografii systemu Windows. 6. Przedstawiona w rozdziale 10. przeglądarka internetowa Internet Explorer 8. (cid:17)(cid:23)(cid:18) (cid:43)(cid:65)(cid:77)(cid:69)(cid:82)(cid:89)(cid:12)(cid:0)(cid:71)(cid:144)(cid:79)(cid:121)(cid:78)(cid:73)(cid:75)(cid:73)(cid:12)(cid:0)(cid:77)(cid:73)(cid:75)(cid:82)(cid:79)(cid:70)(cid:79)(cid:78)(cid:89) 7. Kolekcja prostych gier (w tym gry karciane Pasjans, Saper, gra dla dzieci Purple Place, niektóre wydania zawierają dodatkowo Szachy i Mahjong). i Dodatkowe narzędzia, w tym program pocztowy, komunikator internetowy i program do zaawansowanej obróbki zdjęć Galeria fotografi i, zostały przeniesione z systemu operacyj- nego do darmowego pakietu programów Windows Live. Pakiet ten został przedstawiony w rozdziale 10. Z tego rozdziału dowiesz się także, jak korzystać z dołączonych do systemu Windows 7 programów i jak radzić sobie z niedziałającymi poprawnie, starszymi programami. Kamery, głośniki, mikrofony… Zanim będziesz mógł obejrzeć fi lm, posłuchać muzyki czy przejrzeć zdjęcia, musisz podłączyć do komputera odpowiednie urządzenia multimedialne: telewizor lub kartę telewizyjną, kartę muzyczną i głośniki, kamerę lub aparat cyfrowy. Jeżeli Twoje urządzenie posiada złącze USB, po jego podłączeniu do komputera zosta- nie ono automatycznie wykryte i odpowiedni kreator przeprowadzi Cię przez proces instalacji i konfi guracji. Po bezproblemowej instalacji, już po chwili, urządzenie będzie gotowe do pracy. Urządzenia niewykorzystujące technologii USB, lecz inną, która nie oferuje automatycznego wykrywania, mogą wymagać ręcznego zainstalowania. Aby samodzielnie zainstalować urządzenie, do którego nie została dołączona płyta instalacyjna: 1. Wyłącz komputer i podłącz do niego urządzenie. 2. Uruchom system Windows 7. 4 3 3. Rozwiń menu Start i kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer. 4. Wybierz opcję Zarządzaj. (cid:43)(cid:65)(cid:77)(cid:69)(cid:82)(cid:89)(cid:12)(cid:0)(cid:71)(cid:144)(cid:79)(cid:121)(cid:78)(cid:73)(cid:75)(cid:73)(cid:12)(cid:0)(cid:77)(cid:73)(cid:75)(cid:82)(cid:79)(cid:70)(cid:79)(cid:78)(cid:89) (cid:17)(cid:23)(cid:19) 5. Zaznacz znajdującą się w lewym okienku konsoli Zarządzanie komputerem pozycję Menedżer urządzeń. 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Twojego komputera i wybierz opcję Dodaj starszy sprzęt. 7. Uruchomiony zostanie Kreator dodawania sprzętu — kliknij Dalej. 8. Upewnij się, czy zaznaczone jest pole Wyszukaj i zainstaluj automatycznie nowy sprzęt, i kliknij Dalej. 9. Jeżeli Windows 7 wykryje urządzenie, zostanie ono automatycznie zainstalowa- ne. W innym przypadku kliknij Dalej. 10. Wybierz typ urządzenia i kliknij Dalej. 11. Zostanie wyświetlona lista pro- ducentów urządzeń tego typu i sterowników do poszczególnych modeli urządzeń: b 11 a 12 a. b. Jeżeli masz sterowniki instalowanego urządzenia, kliknij Z dysku i wskaż ich lokalizację. W innym przypadku wybierz z listy producenta i model urządzenia. 12. Kliknij Dalej i zainstaluj urządzenie. Nagrywanie dźwięków Po podłączeniu do komputera mikrofonu można, korzystając z prostego narzędzia Rejestrator dźwięku, nagrywać na nim dźwięki: 1. Rozwiń menu Start i wpisz w polu wyszukiwania rejestrator. 2. Uruchom znaleziony program Rejestrator dźwięku. 3. Żeby rozpocząć nagrywanie, kliknij jedyny przycisk znajdujący się w okienku tego programu. (cid:17)(cid:23)(cid:20) (cid:52)(cid:69)(cid:76)(cid:69)(cid:87)(cid:73)(cid:90)(cid:79)(cid:82)(cid:0)(cid:73)(cid:0)(cid:82)(cid:65)(cid:68)(cid:73)(cid:79)(cid:0)(cid:87)(cid:0)(cid:75)(cid:79)(cid:77)(cid:80)(cid:85)(cid:84)(cid:69)(cid:82)(cid:90)(cid:69)(cid:12)(cid:0)(cid:67)(cid:90)(cid:89)(cid:76)(cid:73)(cid:0)(cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83)(cid:0)(cid:45)(cid:69)(cid:68)(cid:73)(cid:65)(cid:0)(cid:35)(cid:69)(cid:78)(cid:84)(cid:69)(cid:82) 4. Następnie: 4a a. Jeżeli planujesz nagrać kolejny ma- teriał, kliknij przycisk Zatrzymaj nagrywanie. b. Jeżeli nie chcesz rejestrować kolejnego materiału po zatrzymaniu nagrywa- nia, zakończ działanie programu. Zostanie wyświetlone pytanie, czy zapisać nagrane dźwięki. 5. Podaj nazwę zapisywanego pliku Windows Media Audio (pliku z rozszerzeniem .wma). Telewizor i radio w komputerze, czyli Windows Media Center Program Windows Media Center umożliwia oglądanie i nagrywanie telewizji cyfrowej i telewizji wysokiej jakości, a dzięki intuicyjnemu systemowi menu możesz pracować z nim jak ze sprzętem elektronicznym wysokiej klasy. Ułatwia on wyszukiwanie, od- twarzanie i zarządzanie wszystkimi rozrywkami cyfrowymi na komputerze lub w tele- wizorze przy użyciu myszy i klawiatury lub pilota zdalnego sterowania. Przy pierwszym uruchomieniu programu kreator przeprowadzi Cię przez jego konfi gurację: 1. Z menu Start uruchom Windows Media Center. 2. Kliknij Kontynuuj i wybierz instalację niestandardową. 3. Konfi guracja programu składa się z dwóch części: wymaganego sprawdzenia konfi guracji komputera i opcjonalnego skonfi gurowania dodatkowych funkcji programu. Kliknij Dalej. 4. Zdecyduj, czy chcesz wziąć udział w anonimowym programie udoskonalania jakości produktów fi rmy Microsoft (jeżeli odpowiesz Tak, chcę dołączyć, infor- macje na temat Twojej pracy z Media Center będą przesyłane do Microsoft u). 5. Jedną z zalet programu jest automatyczne wyszukiwanie i pobieranie z inter- netu dodatkowych informacji na temat plików multimedialnych — okładek albumów, listy utworów itd. Jeżeli chcesz pobierać takie informacje, wybierz opcję Tak i kliknij Dalej. (cid:52)(cid:69)(cid:76)(cid:69)(cid:87)(cid:73)(cid:90)(cid:79)(cid:82)(cid:0)(cid:73)(cid:0)(cid:82)(cid:65)(cid:68)(cid:73)(cid:79)(cid:0)(cid:87)(cid:0)(cid:75)(cid:79)(cid:77)(cid:80)(cid:85)(cid:84)(cid:69)(cid:82)(cid:90)(cid:69)(cid:12)(cid:0)(cid:67)(cid:90)(cid:89)(cid:76)(cid:73)(cid:0)(cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83)(cid:0)(cid:45)(cid:69)(cid:68)(cid:73)(cid:65)(cid:0)(cid:35)(cid:69)(cid:78)(cid:84)(cid:69)(cid:82) (cid:17)(cid:23)(cid:21) 6. Pierwsza część konfi guracji zostanie zakończona. Odpowiadając na kolejne pytanie kreatora, będziesz mógł dostosować wygląd programu do własnych potrzeb, skonfi gurować głośniki lub zakończyć konfi gurację. 7. Jeżeli zdecydowałeś się na optymalizację wyglądu programu, kolejno wykonaj następujące czynności: a. Kliknij Dalej — jeżeli nie pracujesz w trybie pełnoekranowym, zostaniesz poproszony o jego włączenie. Wskaż podstawowy monitor. Wskaż typ tego monitora — Windows 7 umożliwia przesyłanie multimediów do innych, pracujących pod kontrolą systemu Windows 7 komputerów oraz urządzeń zgodnych ze standardem DLNA (ang. Digital Living Network Allian- ce), takich jak konsole gier, głośniki, odtwarzacze czy telewizory cyfrowe. b. c. 7c d. Wybierz format (4:3 lub 16:9) i rozdzielczość monitora. 8. Jeżeli zdecydowałeś się na dostosowanie głośników: a. b. Wybierz ich liczbę. Po przetestowaniu głośników konfi guracja zostanie zakończona. 9. Jeżeli dodatkowo wybrałeś opcję Skonfi guruj biblioteki multimediów: a. b. c. Wybierz bibliotekę, której zawartość będzie widoczna w Windows Media Center (wybierz bibliotekę Nagrania telewizyjne). Dodaj do tej biblioteki foldery, w których będą zapisywane nagrane audycje telewizyjne. Wskaż lokalizację tego folderu. 10. Zakończ konfi gurację Windows Media Center. (cid:17)(cid:23)(cid:22) (cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83)(cid:0)(cid:45)(cid:69)(cid:68)(cid:73)(cid:65)(cid:0)(cid:48)(cid:76)(cid:65)(cid:89)(cid:69)(cid:82) Windows Media Center nie przypomina standardowych programów. Przede wszyst- kim możemy korzystać z kilku opcji programu bez zakłócania naszej bieżącej czynno- ści — możliwe jest jednoczesne nawigowanie po menu Media Center i oglądanie filmu, programu telewizyjnego lub fotografii, a miniatury obrazów umożliwiają szybkie znale- zienie interesujących nas multimediów. i Jeżeli tylko masz podłączony do komputera tuner telewizyjny lub radiowy, albo je- żeli jesteś szczęśliwym posiadaczem wydajnego połączenia z internetem, dzięki Media Center będziesz mógł oglądać telewizję, słuchać radia i zapisywać ulubione audycje na dysku. Żeby poznać możliwości programu, naciśnij klawisz F1 i zapoznaj się z tema- tami pomocy. Windows Media Player Dołączona do systemu Windows 7 najnowsza, 12. wersja programu Windows Media Player została znacznie ulepszona. Przede wszystkim umożliwia ona odtwarzanie (bez instalowania dodatkowych kodeków) plików audio w formacie AAC (ang. Advanced Audio Coding)1 i plików wideo w formatach MPEG-4, H.264 oraz XviD/DivX. Kolejną ważną zmianą jest możliwość odtwarzania utworów audio i wideo na zewnętrznych urządzeniach lub na innych, podłączonych do tej samej grupy domowej, komputerach z systemem Windows 7. 1. Uruchom program Windows Media Player. 2. Przy pierwszym uruchomieniu będziesz miał możliwość skonfigurowania pro- gramu — wybierz opcję Ustawienia niestandardowe i kliknij przycisk Dalej. 1 Poprzednie wersje WMP umożliwiały tylko odtwarzanie plików MP3 i WMA. (cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83)(cid:0)(cid:45)(cid:69)(cid:68)(cid:73)(cid:65)(cid:0)(cid:48)(cid:76)(cid:65)(cid:89)(cid:69)(cid:82) (cid:17)(cid:23)(cid:23) 3. Pierwsze pytania będą dotyczyły ustawień prywatności: a. b. c. Żeby wyświetlać informacje o odtwarzanych utworach, Windows Media Player będzie wysyłał identyfi katory odtwarzanych fi lmów i utworów mu- zycznych do sklepów internetowych. Zaznaczenie drugiej opcji spowoduje pobieranie z internetu brakujących danych o odtwarzanych utworach (np. nazwisko autora) i Windows Media Player będzie musiał w tym celu wysłać identyfi katory odtwarzanych przez Ciebie plików. Coraz częściej pliki multimedialne są chronione za pomocą technologii DRM — zaznaczenie trzeciej opcji spowoduje automatyczne pobieranie z sieci kluczy umożliwiających legalnym użytkownikom ich odtwarzanie. i DRM (ang. Digital Rights Management) to system zabezpieczeń mający przeciwdziałać uży- waniu danych cyfrowych w sposób sprzeczny z zamiarem ich wydawcy i chronić prawa au- torskie ich twórców. Z reguły ochrona polega na zaszyfrowaniu utworu — żeby móc go od- tworzyć lub skopiować, trzeba posiadać odpowiedni klucz deszyfrujący. d. Czasami do odtwarzania pobieranych z internetu plików (np. audycji telewizyjnych) konieczne jest wysłanie do serwera, z którego je pobieramy, identyfi katora odbiorcy — ta opcja jest domyślnie wyłączona. Po jej włącze- niu dostawca będzie w stanie zidentyfi kować odbiorców audycji. 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g e. f. g. Zaznaczając tę opcję, weź- miesz udział w anonimo- wym programie poprawy jakości produktów fi rmy Microsoft . Przechowywanie histo- rii odwiedzanych stron WWW i odtwarzanych utworów może mieć wpływ na prywatność jedynie w przypadku, gdy z tego samego komputera korzysta wiele osób. Kliknij Dalej. (cid:17)(cid:23)(cid:24) (cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83)(cid:0)(cid:45)(cid:69)(cid:68)(cid:73)(cid:65)(cid:0)(cid:48)(cid:76)(cid:65)(cid:89)(cid:69)(cid:82) 4. Zdecyduj, czy Windows Media Player ma być powiązany z wszystkimi typami plików multimedialnych, czy chcesz ręcznie określić typy odtwarzanych za jego pomocą plików, i zakończ działanie kreatora. 5. Program zostanie uruchomiony. Nawigacja po oknie programu przypomina w pewnym stopniu pracę z Eksploratorem Windows: a. b. Na pasku narzędzi znajdują się ikony najczęściej wykonywanych operacji. Po lewej stronie znajduje się okienko nawigacyjne — wybierz opcję Muzyka i jeżeli jest to potrzebne, wskaż folder z przykładową muzyką. Kliknij przycisk Odtwórz albo dwukrotnie kliknij ikonę wybranego utworu muzycznego — rozpocznie się jego odtwarzanie. c. 5a 5b 5c 7 8 6 6. Z prawej strony zostanie wyświetlone okienko listy odtwarzania — żeby dodać do niej kolejne utwory, wystarczy przeciągnąć je myszką. 7. Sterować odtwarzaniem można za pomocą znajdującego się na dole paska narzędzi. Pozwala on między innymi zatrzymać odtwarzanie, przewinąć utwór czy ustawić głośność. 8. Zwróć uwagę na przycisk Odtwarzaj do — po jego kliknięciu wyświetlona zo- stanie lista zewnętrznych urządzeń multimedialnych, na których można odtwo- rzyć utwór. (cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83)(cid:0)(cid:45)(cid:69)(cid:68)(cid:73)(cid:65)(cid:0)(cid:48)(cid:76)(cid:65)(cid:89)(cid:69)(cid:82) (cid:17)(cid:23)(cid:25) Odtwarzanie fi lmów Funkcja odtwarzania fi lmów została znacznie ulepszona w 12. wersji programu Windows Media Player, a nowy tryb pełnoekranowy jest znacznie czytelniejszy i wygodniejszy: 1. Włóż płytę z fi lmem do napędu. 2. Rozpocznie się odtwarzanie fi lmu — domyślnie jest on wyświetlany w trybie pełnoekranowym, żeby przełączyć się w tryb okienkowy, wystarczy dwukrotnie kliknąć wolny obszar okna programu. 2 Nagrywanie płyt audio Zgrywanie muzyki z płyt CD i zapisywanie jej w skompresowanej postaci na dysku komputera to popularny sposób przygotowywania plików, które potem można odtwa- rzać podczas pracy z komputerem lub na odtwarzaczach MP3. Dzięki Windows Media Player operacja ta sprowadza się do: 1. Włożenia płyty audio do napędu — płyta zostanie automatycznie odtworzona w programie Windows Media Player. (Jeżeli zmieniłeś sposób automatycznego odtwarzania płyt audio, samodzielnie uruchom ten program). 2. Kliknięcia ikony Zgraj dysk CD — rozpocznie się zgrywanie płyty audio do automatycznie utworzonego w bibliotece Muzyka folderu. 3. Domyślnie zgrywane utwory zapisywane są w formacie WMA, a nie najpo- pularniejszym formacie MP3. Żeby skonfi gurować format i jakość zgrywanej muzyki: a. b. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zgraj dysk CD. Wybierz Więcej opcji. (cid:17)(cid:24)(cid:16) (cid:48)(cid:82)(cid:90)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:150)(cid:68)(cid:65)(cid:82)(cid:75)(cid:65)(cid:0)(cid:70)(cid:79)(cid:84)(cid:79)(cid:71)(cid:82)(cid:65)(cid:70)(cid:73)(cid:73)(cid:0)(cid:83)(cid:89)(cid:83)(cid:84)(cid:69)(cid:77)(cid:85)(cid:0)(cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83) 3c 3d 3e 3f c. d. e. f. Przejdź na zakładkę Zgraj muzykę. Wybierz format zgrywanych plików audio. Określ jeszcze jakość (często- tliwość próbkowania) plików muzycznych. Kliknij przycisk Zastosuj. 4. Żeby zmienić sposób automatycznego tworzenia nazw plików, kliknij Nazwa pliku. a. Domyślnie nazwą pliku jest numer utworu (numer ścieżki) oddzielony spa- cją od jego tytułu. Żeby to zmienić, wystarczy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru lub usunąć ich zaznaczenie. Możesz też zmienić znak separatora, na przykład zamiast spacji zastosować myślnik. Po wprowadzeniu zmian kliknij OK. b. c. 5. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem OK. Przeglądarka fotografi i systemu Windows Dołączona do systemu Windows 7 przeglądarka fotografi i pozwala jedynie wyświetlać je pojedynczo lub w formie pokazu slajdów. Służący do edycji zdjęć program Galeria fotografi i nie jest już częścią systemu Windows i został przeniesiony do pakietu progra- mów Windows Live. Nadal możemy jednak importować zdjęcia z cyfrowego aparatu fotografi cznego: 1. Podłącz aparat do komputera. 2. W oknie Autoodtwarzanie wybierz opcję Importuj obrazy i wideo. (cid:48)(cid:82)(cid:90)(cid:69)(cid:71)(cid:76)(cid:150)(cid:68)(cid:65)(cid:82)(cid:75)(cid:65)(cid:0)(cid:70)(cid:79)(cid:84)(cid:79)(cid:71)(cid:82)(cid:65)(cid:70)(cid:73)(cid:73)(cid:0)(cid:83)(cid:89)(cid:83)(cid:84)(cid:69)(cid:77)(cid:85)(cid:0)(cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83) (cid:17)(cid:24)(cid:17) 3. Nowe zdjęcia (niezapisane jeszcze w bibliotekach komputera) zostaną wybrane do zaimportowania. 4. Wpisz ułatwiający wyszukiwanie i fi ltrowanie opis kopiowanych zdjęć (wpisany w tym polu znacznik zostanie użyty w nazwie folderu i nazwie kolejnych plików). 5. Kliknij odnośnik Ustawienia importowania: a. b. c. d. e. Ustaw folder docelowy. Określ sposób generowania nazw plików i folderów. Jeżeli chcesz przenosić (a nie kopiować) pliki z aparatu do komputera, za- znacz opcję Zawsze wymazuj z urządzenia po zaimportowaniu. Upewnij się, czy zaznaczone jest pole automatycznego obracania importo- wanych obrazów. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK. 6. Kliknij przycisk Importuj — rozpocznie się kopiowanie zdjęć. Podczas importo- wania będziesz mógł obejrzeć kolejne zdjęcia. Jeżeli chcesz je usunąć z aparatu, zaznacz pole Wymaż po zaimportowaniu. 7. Po skopiowaniu wszystkie zdjęcia zostaną pokazane w Eksploratorze Windows. Domyślnie zdjęcia — tak jak inne pliki grafi czne — pokazywane są w głównym okienku Eksploratora jako miniatury. Żeby je dokładniej obejrzeć: 1. Dwukrotnie kliknij ikonę zdjęcia lewym przyciskiem myszki. 2. Uruchomiona zostanie Przeglą- darka fotografi i systemu Windows. Żeby wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcie znajdujące się w tej samej bibliotece, kliknij przy- cisk Poprzedni lub Następny. 3. Domyślnie zdjęcia są zmniejszane tak, żeby w całości mieściły się w okienku Przeglądarki fotografi i. Zmienić ich rozmiar można na dwa sposoby: 3a 3b 2 4 5 a. b. Za pomocą suwaka powiększenia wyświetlanego po kliknięciu przycisku Zmienianie rozmiaru. Poprzez kliknięcie przycisku Rozmiar rzeczywisty — wtedy wyświetlone zostanie zdjęcie takiej wielkości, w jakiej zostało ono wykonane. (cid:17)(cid:24)(cid:18) (cid:36)(cid:79)(cid:68)(cid:65)(cid:84)(cid:75)(cid:79)(cid:87)(cid:69)(cid:0)(cid:70)(cid:85)(cid:78)(cid:75)(cid:67)(cid:74)(cid:69)(cid:0)(cid:83)(cid:89)(cid:83)(cid:84)(cid:69)(cid:77)(cid:85)(cid:0)(cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83)(cid:0)(cid:23) 4. Wyświetlane zdjęcie można także obrócić w prawo lub lewo. 5. Oraz skasować. 6. Żeby przeprowadzić pokaz slajdów wszystkich zdjęć z bieżącej biblioteki, naciś- nij klawisz F11 lub kliknij przycisk Odtwórz pokaz slajdów. 7. Żeby zmienić szybkość automatycznego wyświetlania kolejnych zdjęć, kliknij prawy przycisk myszy i wybierz z menu kontekstowego właściwą opcję. Dodatkowe funkcje systemu Windows 7 Windows 7, inaczej niż poprzednie wersje tego systemu, ma budowę modułową po- zwalającą na włączanie lub wyłączanie jego poszczególnych funkcji. Możemy na przy- kład wyłączyć (odinstalować) przeglądarkę Internet Explorer 8 lub zainstalować dołą- czony do systemu Windows 7 serwer WWW. Na przykład możemy wyłączyć gry internetowe: 1. Rozwiń menu Start i uruchom Panel sterowania. 2. Wybierz kategorię Programy i kliknij odnośnik Włącz lub wyłącz funkcje syste- mu Windows. Po chwili wyświetlona zostanie lista dostępnych funkcji systemu Windows 7. 3. Rozwiń sekcję Gry i odznacz Gry internetowe. 4. Po kliknięciu OK wskazane gry zostaną wyłączone. 3 4 (cid:37)(cid:68)(cid:89)(cid:84)(cid:79)(cid:82)(cid:89)(cid:0)(cid:84)(cid:69)(cid:75)(cid:83)(cid:84)(cid:85) (cid:17)(cid:24)(cid:19) Edytory tekstu Edytory tekstu to programy służące do tworzenia i edycji dokumentów tekstowych. Windows 7 zawiera dwa takie programy — prosty Notatnik i mający znacznie większe możliwości, bardziej rozbudowy WordPad. W Centrum pobierania firmy Microsoft (www.microsoft.com/downloads) dostępna jest dar- mowa przeglądarka dokumentów tekstowych. Po wpisaniu w polu wyszukiwania Word Viewer pobierz i zainstaluj program o wielkości 23 MB pozwalający przeglądać i drukować dokumenty w formatach .docx, .doc, .rtf, .txt, .wpd i .wps. i Notatnik Notatnik to prosty edytor tekstu, od początku dołączany do systemów Microsoft Windows. Jest jednym z najczęściej używanych edytorów tekstowych. Pliki wyjściowe (zapisywane zwykle z rozszerzeniem .txt) nie zawierają żadnych informacji na temat stylów, dzięki czemu program nadaje się do edycji plików systemowych — właściwie Notatnik może służyć do edycji każdego rodzaju plików tekstowych. Żeby odczytać dokument tekstowy: 1. Rozwiń menu Start i w polu wyszukiwania wpisz not — na liście programów pojawi się Notatnik. 2. Kliknij znaleziony program lewym przyciskiem myszy. 3. Z menu Plik wybierz opcję Otwórz albo naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+O, a następnie: a. b. c. Wyświetl zawartość dysku systemowego. Przejdź do folderu Windows. Wpisz początek nazwy otwieranego pliku — w tym przypadku będzie to dziennik aktualizacji. Wybierz sugerowaną nazwę pliku WindowsUpdate.log — dziennik aktuali- zacji zostanie otwarty w Notatniku. Jedną z ciekawych cech Notatnika jest to, że nie blokuje on dostępu do otwartych plików. Mógłbyś zatem uruchomić drugą kopię Notatnika, otworzyć w nim ten sam plik i równo- cześnie wprowadzać w nich zmiany. d. i 4. Żeby sprawdzić, czy danego dnia system Windows 7 został pomyślnie zaktuali- Z menu Edit wybierz opcję Znajdź albo naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+F. W polu wyszukiwania wpisz bieżącą datę w formacie rrrr-mm-dd. Kliknij przycisk Znajdź następny. Jeżeli tego dnia była przeprowadzana próba aktualizacji, odpowiedni wpis zostanie zaznaczony. 4b 4c (cid:17)(cid:24)(cid:20) (cid:37)(cid:68)(cid:89)(cid:84)(cid:79)(cid:82)(cid:89)(cid:0)(cid:84)(cid:69)(cid:75)(cid:83)(cid:84)(cid:85) zowany: a. b. c. d. 4a 5 4d 5. Notatnik nie umożliwia formatowania tekstu — jedyne, co możesz zrobić, to zmienić czcionkę: a. b. c. d. Z menu Format wybierz opcję Czcionka. Zwiększ rozmiar czcionki do 14 punktów. Zaznacz pogrubioną czcionkę. Kliknij przycisk OK. 6. Zwróć uwagę, że zmiany zostały zastosowane dla całego dokumentu. 7. Zamknij okno Notatnika, nie zapisując wprowadzonych zmian. WordPad Z pomocą WordPada możesz tworzyć i modyfi kować proste dokumenty tekstowe, takie jak listy lub raporty. W przeciwieństwie do Notatnika ten edytor umożliwia formato- wanie dokumentów (czyli możesz zmieniać wygląd poszczególnych części dokumentu) i umieszczanie w nich grafi k. 1. Żeby uruchomić edytor, z menu Start wybierz Wszystkie programy/Akcesoria i kliknij WordPad. (cid:37)(cid:68)(cid:89)(cid:84)(cid:79)(cid:82)(cid:89)(cid:0)(cid:84)(cid:69)(cid:75)(cid:83)(cid:84)(cid:85) (cid:17)(cid:24)(cid:21) 2. W górnej części okna edytora znajduje się wstążka — w tym programie zawiera ona tylko dwie zakładki: a. W zakładce Start znajdują się sekcje pozwalające kopiować i wklejać zazna- czone fragmenty tekstu, formatować czcionkę i akapit, wstawiać obrazki (oraz bieżącą datę i godzinę) oraz wyszukiwać i zamieniać fragmenty teksu. W zakładce Widok znajdują się sekcje pozwalające zmieniać wielkość wy- świetlanego dokumentu (można też to zrobić za pomocą znajdującego się w prawym dolnym rogu suwaka), ukryć lub wyświetlić linijkę i pasek stanu oraz skonfi gurować zawijanie wierszy i jednostki miary. b. 3. Wpisz dowolne zdanie — na przykład Podoba mi się ten nowy Windows! 4. Zaznacz słowo Windows (wystarczy dwukrotnie kliknąć je lewym przyciskiem myszy) i skopiuj je do schowka (możesz to zrobić, naciskając kombinację klawi- szy Ctrl+C lub z menu Edycja wybierając opcję Kopiuj). 5. Ustaw kursor w nowym wierszu. 6. Wypunktuj ten wiersz, klikając przycisk Rozpocznij listę. 7. Wklej skopiowane do schowka słowo — albo naciskając kombinację klawiszy Ctrl+V, albo z menu Edycja wybierając opcję Wklej. 8. Dokończ bieżący punkt, dopisując jest prosty, i naciśnij Enter. 9. Zauważ, że WordPad kontynuuje punktowanie wierszy. Zaznacz pierwsze zda- nie i zmień kolor, wielkość i krój czcionki na pochylony i pogrubiony. 2b 11 2a 5 10 8 10. Ustaw kursor w pustym punkcie i naciśnij Enter — punktor zostanie usunięty. (cid:17)(cid:24)(cid:22) (cid:48)(cid:82)(cid:79)(cid:71)(cid:82)(cid:65)(cid:77)(cid:89)(cid:0)(cid:71)(cid:82)(cid:65)(cid:70)(cid:73)(cid:67)(cid:90)(cid:78)(cid:69) 11. Zapisz dokument (albo naciskając kombinację klawiszy Ctrl+S, albo z menu Plik wybierając opcję Zapisz). Ponieważ przygotowywany dokument nie był jeszcze zapisany, zostaniesz zapytany o: a. b. c. Lokalizację. Nazwę. Typ zapisywanego pliku. Zwróć uwagę, że domyślnie dokumenty zapisy- wane są jako pliki .rtf, ale można je również zapisać jako dokumenty Office 2007 czy tekst niesformatowany. 12. Po zapisaniu dokumentu skasuj słowo prosty i kliknij ikonę paska narzędzi Zapisz — tym razem pytanie o nazwę pliku nie zostało zadane, a nowa wersja dokumentu zastąpiła poprzednią. Programy graficzne Do systemów Windows nie są dołączane rozbudowane programy graficzne. Jeżeli poważ- nie chcesz się zająć grafiką komputerową, rozważ wykorzystanie takich programów, jak: 1. Darmowy program GIMP, służący do tworzenia grafiki rastrowej (http://www.gimp.org/downloads). 2. Komercyjny CorelDRAW, służący głównie do tworzenia grafiki wektorowej (http://www.corel.com). 3. Wchodząca w skład darmowego pakietu programów Windows Live Galeria fotografii, służąca do obróbki zdjęć (http://download.live.com). Narzędzie Wycinanie Narzędzie Wycinanie pozwala skopiować do schowka dowolny fragment pulpitu razem z wyświetlanymi na nim okienkami programów. Żeby skopiować do schowka wygląd całego pulpitu, naciśnij klawisz Prnt Scrn. Skopiować wygląd aktywnego okna możesz za pomocą kombinacji klawiszy Alt+Prnt Scrn. i 1. Rozwiń menu Start i wpisz w polu wyszukiwania wycinanie. 2. Uruchom znalezione narzędzie. 3. Pulpit zostanie przesłonięty białą zasłoną, a kursor myszki zmieni kształt. Wciś- nij lewy przycisk myszki i zaznacz obszar pulpitu zawierający interesujące Cię informacje. (cid:48)(cid:82)(cid:79)(cid:71)(cid:82)(cid:65)(cid:77)(cid:89)(cid:0)(cid:71)(cid:82)(cid:65)(cid:70)(cid:73)(cid:67)(cid:90)(cid:78)(cid:69) (cid:17)(cid:24)(cid:23) 6 5 4. Po puszczeniu lewego przycisku myszki zaznaczony wycinek zostanie wyświetlo- ny w miniedytorze. 5. Kliknij przycisk Wyróżnienie i podkreśl najważniejszą informację. 6. Kliknij ikonę dyskietki i zapisz wycinek pulpitu jako plik JPG. 4 Paint 1. Uruchom — z menu Start wybierając Wszystkie programy/Akcesoria/Paint — program Paint. 2. Wstążka programu Paint jest zbudowana tak samo jak wstążka edytora Word- Pad — w zakładce Start znajdują się narzędzia edytorskie, zakładka Widok zawiera opcje konfi guracyjne i przycisk pozwalający przełączyć się w tryb peł- noekranowy (tryb pełnoekranowy można też włączyć klawiszem F11). 3. Kliknij widoczną w sekcji Narzędzia ikonę ołówka. 4. Narysuj kilka linii i fi gur. Linię idealnie prostą można uzyskać, wciskając kla- wisz Shift w trakcie rysowania ołówkiem. 5. Zaznacz narzędzie Gumka i wybierz jej wielkość. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, zmaż rysunek. 6. Kliknij narzędzie Wypełnianie kolorem i wybierz z palety kolorów odpowiada- jący Ci kolor. Następnie przenieś kursor (jest nim teraz pojemnik z farbą) na kartkę i kliknij lewy przycisk myszy. Kilkakrotnie zmień kolor tła rysunku. 7. Kliknij przycisk Kształty i z listy kształtów wybierz gwiazdę pięcioramienną. (cid:17)(cid:24)(cid:24) (cid:48)(cid:82)(cid:79)(cid:71)(cid:82)(cid:65)(cid:77)(cid:89)(cid:0)(cid:71)(cid:82)(cid:65)(cid:70)(cid:73)(cid:67)(cid:90)(cid:78)(cid:69) 9 3 6 7 5 8. Ustaw kursor myszki w punkcie, w którym chcesz umieścić jeden róg gwiazdy, i trzymając wciśnięty lewy przycisk, narysuj ją. 9. Kliknij menu programu Paint i rozwiń sekcję Zapisz jako. Na liście dostępnych formatów znajdziesz: a. Zalecane pliki PNG — PNG (ang. Portable Network Graphics) to format plików grafi cznych o bezstratnej kompresji danych grafi cznych, opracowany jako następca formatu GIF. Do jego głównych zalet należą: obsługa stopnio- wanej przezroczystości i możliwość zredukowania głębi koloru do mniejszej niż 8-bitowa. Ograniczona paleta barw, przekładająca się na zmniejszenie rozmiaru pliku, szczególnie dobrze zdaje egzamin przy wykonywaniu zrzu- tów ekranowych i przy skanowaniu materiałów papierowych: grafi k, doku- mentów lub map. Pliki JPG — w tym przypadku rysunek zostanie skompresowany algoryt- mem przetwarzającym obrazy naturalne (zdjęcia, pejzaże lub portrety), a więc takie, które nie mają zbyt wielu ostrych krawędzi i małych detali. Kompresja JPEG jest stratna, a więc powoduje nieodwracalną utratę pewnych informacji i pogorszenie (często minimalne) jakości obrazu. Mapy bitowe o różnej głębi kolorów. W tym formacie zapisywane są infor- macje o kolorach (w trybie RGB) poszczególnych punktów rysunku. Plik może być skompresowany bezstratnym (niepowodującym pogorszenia jakości) algorytmem RLE (ang. Run-Length Encoding). Pliki GIF — GIF (ang. Graphics Interchange Format) to format plików gra- fi cznych z kompresją bezstratną. Jego wadą jest brak możliwości zapisania kompletnej informacji o kolorach. Pliki TIFF (dostępne po wybraniu opcji Inne formaty) — TIFF (ang. Tagged Image File Format) to jeden z najbardziej rozpowszechnionych i uniwersal- nych formatów zapisywania grafi ki bitmapowej. Plik może być dodatkowo skompresowany bezstratnym algorytmem LZW (Lempel-Ziv-Welch). b. c. d. e. (cid:51)(cid:84)(cid:73)(cid:67)(cid:75)(cid:89)(cid:0)(cid:46)(cid:79)(cid:84)(cid:69)(cid:83) (cid:17)(cid:24)(cid:25) Gry Dostęp do zainstalowanych w systemie Windows 7 gier można uzyskać, rozwijając menu Start i klikając znajdujący się po prawej stronie przycisk Gry. Wyświetlone w ten sposób okienko zawiera: 1. Grafi czne miniatury umożliwiające szybkie uruchomienie wybranej gry. 2. Dodatkowe informacje o: a. b. c. Klasyfi kacji danej gry (na tej podstawie oceniany jest zaleca- ny, minimalny wiek gracza). Zalecanej i wymaganej do uruchomienia gry wydajności komputera. Statystyce rozegranych gier. 2a 2c 2b 1 Sticky Notes Zapisujesz sobie informacje o ważnych sprawach, o których nie chcesz zapomnieć, na żółtych karteczkach? W systemie Windows 7 takie same karteczki możesz umieszczać na pulpicie: 1. W polu wyszukiwania menu Start wpisz notes i uruchom znaleziony program Sticky Notes. 3 4 2 2. Zapisz na karteczce informację o zbliżającym się spotkaniu czy czekającej na załatwienie sprawie. 3. Jeżeli chcesz przykleić na pulpit kolejną karteczkę, kliknij przycisk Nowa notatka. 4. Żeby wyrzucić karteczkę do kosza, kliknij przycisk Usuń notatkę i potwierdź swoją decyzję. (cid:17)(cid:25)(cid:16) (cid:43)(cid:65)(cid:76)(cid:75)(cid:85)(cid:76)(cid:65)(cid:84)(cid:79)(cid:82) Kalkulator Dołączany do systemu Windows Kalkulator zmienił się po raz pierwszy od ponad 10 lat — nie tylko jego wygląd został dostosowany do ekranów dotykowych (a więc po raz pierwszy można rzeczywiście nacisnąć klawisze Kalkulatora), ale przede wszystkim zo- stał on wzbogacony o nowe tryby pracy. 1. Rozwiń menu Start i wybierz Wszystkie programy/Akcesoria/Kalkulator. 2. Kliknij przycisk Widok. Nowy Kalkulator może pracować w trybie: 2a 2c 3a 3c 2b 2d 3b a. b. c. d. Standardowym — ten tryb różni się od Kalkulatora znanego z wcześniejszych wersji systemu Windows jedynie dodatkowym przyciskiem pozwalającym nie tylko zapisać (MS), odczytać (MR) i dodać (M+) liczbę do pamięci, ale również odjąć zapisany w pamięci wynik (M-). Oczywiście nadal można również wyczyścić (MC) pamięć Kalkulatora. Naukowym — ten tryb pozostał niezmieniony i nadal pozwala m.in. obliczyć silnię czy resztę z dzielenia. Programisty — nowy tryb pozwalający dodatko- wo zmieniać format (na dziesiętny, szesnastkowy, ósemkowy lub dwójkowy) i konwertować liczby. Statystycznym — drugi nowy tryb pozwalający przeprowadzać obliczenia statystyczne. 3. W każdym trybie można wyświetlić dodatkowe okno pozwalające na: a. b. Konwersję jednostek — na przykład przeliczenie prędkości z kilometrów na godzinę na węzły. Obliczenie czasu dzielącego dwie daty. c. Wykonanie dodatkowych ob- liczeń, na przykład miesięcz- nych rat czy zużytego paliwa. 3c (cid:42)(cid:65)(cid:75)(cid:0)(cid:85)(cid:82)(cid:85)(cid:67)(cid:72)(cid:79)(cid:77)(cid:73)(cid:195)(cid:0)(cid:83)(cid:84)(cid:65)(cid:82)(cid:83)(cid:90)(cid:69)(cid:12)(cid:0)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:69)(cid:90)(cid:78)(cid:65)(cid:67)(cid:90)(cid:79)(cid:78)(cid:69)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:87)(cid:67)(cid:90)(cid:69)(cid:121)(cid:78)(cid:73)(cid:69)(cid:74)(cid:83)(cid:90)(cid:89)(cid:67)(cid:72)(cid:0)(cid:87)(cid:69)(cid:82)(cid:83)(cid:74)(cid:73)(cid:0)(cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83)(cid:0)(cid:80)(cid:82)(cid:79)(cid:71)(cid:82)(cid:65)(cid:77)(cid:89)(cid:31) (cid:17)(cid:25)(cid:17) Panel zapisu matematycznego Wpisywanie wzorów matematycznych (np. w programie Word) jest uciążliwą i podatną na błędy operacją. Użytkownicy ekranów dotykowych mogą teraz wpisywać takie wzory ręcznie, korzystając z wbudowanego w Windows 7 Panelu zapisu matematycznego (w tym panelu można też pisać za pomocą myszki, ale takie rozwiązanie jest mało wygodne). 1. W polu wyszukiwania menu Start wpisz mat i uruchom znaleziony program Panel zapisu matematycznego. 2. Uruchom także program, do którego chcesz wstawić zapisany wzór (niestety, niewiele programów pozwala na wstawienie zapisanych w ten sposób wzorów. Jednym z kompatybilnych z Panelem zapisu matematycznego programów jest Word 2007). 4 3 3. Wpisz w Panelu dowolne wyrażenie mate- matyczne. 4. W trakcie jego wpisywania w górnym okienku Panelu wyświetlone zostanie wyra- żenie, tak jak zostało ono rozpoznane przez program. 5 5. Żeby wstawić gotowy wzór do Worda, klik- nij Wstaw. Jak uruchomić starsze, przeznaczone dla wcześniejszych wersji Windows programy? Pomimo wysiłków fi rmy Microsoft , której udało się „reanimować” kilkadziesiąt2 nie- działających w Viście programów, nadal możesz natrafi ć na program, który dzia- łał w systemie Windows XP, ale nie daje się uruchomić — lub działa niepoprawnie — w systemie Windows 7. 2 Liczba takich programów systematycznie rośnie i do czasu, kiedy przeczytasz tę książkę, pewnie będzie ich kilkaset. (cid:17)(cid:25)(cid:18) (cid:42)(cid:65)(cid:75)(cid:0)(cid:85)(cid:82)(cid:85)(cid:67)(cid:72)(cid:79)(cid:77)(cid:73)(cid:195)(cid:0)(cid:83)(cid:84)(cid:65)(cid:82)(cid:83)(cid:90)(cid:69)(cid:12)(cid:0)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:69)(cid:90)(cid:78)(cid:65)(cid:67)(cid:90)(cid:79)(cid:78)(cid:69)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:87)(cid:67)(cid:90)(cid:69)(cid:121)(cid:78)(cid:73)(cid:69)(cid:74)(cid:83)(cid:90)(cid:89)(cid:67)(cid:72)(cid:0)(cid:87)(cid:69)(cid:82)(cid:83)(cid:74)(cid:73)(cid:0)(cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83)(cid:0)(cid:80)(cid:82)(cid:79)(cid:71)(cid:82)(cid:65)(cid:77)(cid:89)(cid:31)(cid:0) Pierwszym sposobem rozwiązania problemu z niekompatybilną aplikacją po- winna być kilkukrotna próba jej uruchomienia. W systemie Windows 7 ta metoda po raz pierwszy ma uzasadnienie i jest całkiem skuteczna — przy każdej nieudanej próbie uruchomienia aplikacji system operacyjny analizuje przyczynę błędu i próbuje ją automatycznie usunąć. Na przykład jeżeli program XYZ nie daje się uruchomić z powodu próby zapisania swoich danych w chronionym obszarze rejestru oraz dla- tego, że korzysta z nieudokumentowanej i niewspieranej funkcji systemu Windows XP, przy pierwszej próbie uruchomienia Windows 7 rozwiąże pierwszy problem. Druga próba uruchomienia spowoduje wykrycie drugiego problemu, a trzecia za- kończy się sukcesem. Niestety, nie wszystkie problemy można automatycznie wykryć i usunąć. Jeżeli jakiś program wciąż nie działa poprawnie: 1. Uruchom Panel sterowania. 2. Wybierz kategorię Programy. 3. W sekcji Programy i funkcje znajduje się zadanie Korzystaj ze starszego progra- mu z tą wersją systemu Windows — uruchom je. 4. Zostanie uruchomiony kreator zgodności programów — kliknij Dalej. 5. Uruchomienie tego programu z uprawnieniami administracyjnymi zwiększa szansę wykrycia i rozwiązania problemu niezgodnej aplikacji, dlatego radzimy w tym momencie kliknąć odnośnik Uruchom jako administrator. 6. Po kliknięciu Dalej zostanie wyświetlona lista zainstalowanych aplikacji: a. b. Jeżeli naprawiany program znajduje się na niej, zaznacz go i kliknij Dalej. W przeciwnym przypadku wybierz opcję Niewymienione, kliknij Dalej i wskaż główny plik programu. 7. Kliknij Wypróbuj ustawienia zalecane i uruchom program. Zostanie on na pró- bę uruchomiony w trybie zgodności z system Windows XP SP2. 8. Kliknij Dalej. 9. Jeżeli udało się uruchomić program, kliknij Tak, zapisz ustawienia programu — od tej chwili wybrany program będzie uruchamiany w trybie zgodności z sy- stem Windows XP SP2. 10. Jeżeli program nadal nie działa poprawnie, wybierz opcję Nie, spróbuj ponownie przy użyciu innych ustawień. (cid:42)(cid:65)(cid:75)(cid:0)(cid:85)(cid:82)(cid:85)(cid:67)(cid:72)(cid:79)(cid:77)(cid:73)(cid:195)(cid:0)(cid:83)(cid:84)(cid:65)(cid:82)(cid:83)(cid:90)(cid:69)(cid:12)(cid:0)(cid:80)(cid:82)(cid:90)(cid:69)(cid:90)(cid:78)(cid:65)(cid:67)(cid:90)(cid:79)(cid:78)(cid:69)(cid:0)(cid:68)(cid:76)(cid:65)(cid:0)(cid:87)(cid:67)(cid:90)(cid:69)(cid:121)(cid:78)(cid:73)(cid:69)(cid:74)(cid:83)(cid:90)(cid:89)(cid:67)(cid:72)(cid:0)(cid:87)(cid:69)(cid:82)(cid:83)(cid:74)(cid:73)(cid:0)(cid:55)(cid:73)(cid:78)(cid:68)(cid:79)(cid:87)(cid:83)(cid:0)(cid:80)(cid:82)(cid:79)(cid:71)(cid:82)(cid:65)(cid:77)(cid:89)(cid:31) (cid:17)(cid:25)(cid:19) 11. Określ występujące z programem problemy. Od zaznaczonych opcji zależeć będą kolejne py- tania kreatora. 11 12. Wybierz wersję systemu Windows, z którą ten program działał poprawnie. 13. Kliknij Dalej i raz jeszcze spróbuj uruchomić program. 14. Jeżeli udało się rozwiązać problem, kliknij Tak, zapisz ustawienia programu. i Stuprocentowo skutecznym sposobem uruchomienia programu, który działał w systemie Windows XP, a nie działa prawidłowo w systemie Windows 7, jest jego wirtualizacja. Niestety, wirtualne środowisko do uruchamiania starszych aplikacji nazwane trybem XP (ang. XPM, Windows XP Mode) jest dostępne tylko dla posiadaczy edycji Professional, Enterprise lub Ultimate, a jego przedstawienie wykracza poza zakres tej książki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 7 PL. Kurs
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: