Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00248 003883 21771684 na godz. na dobę w sumie
Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu - książka
Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu - książka
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2712-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 7
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twój Windows. Twoje zasady. Ty decydujesz.

Windows 7 to najnowsza edycja systemu operacyjnego Windows firmy Microsoft. Szybki, niezawodny i łatwy w użyciu. Nic dziwnego, że wiele osób określa Windows 7 jako najlepszą wersję systemu Windows, jaka do tej pory powstała. Jednak mimo wszystko system ten nie jest w 100% doskonały. Na świecie używa go ponad miliard użytkowników i choć większość z nich może wykonywać zadania w typowy sposób, to każdy z nich ma swoje indywidualne upodobania i potrzeby.

Książka 'Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu' pomoże Ci dopasować system do własnych potrzeb w niemal każdym aspekcie użytkowania. Gdy skończysz czytać, Twój Windows 7 będzie wyglądał i działał tak, jakby został zaprojektowany specjalnie z myślą o Tobie.

Fachowe i zrozumiałe porady autora sprawią, że zyskasz bardziej wydajny system, zaoszczędzisz czas podczas jego uruchamiania, przestaniesz się martwić o bezpieczeństwo swoich danych, a dzięki spersonalizowanemu interfejsowi będziesz mógł pracować szybciej i wygodniej. Przeanalizujesz wydajność swojego komputera i dowiesz się, w jaki sposób można zoptymalizować określone komponenty. Dowiesz się także, jak zmienić ukryte przed zwykłymi użytkownikami, bardziej zaawansowane ustawienia. Chcesz dostosować, przyspieszyć i zabezpieczyć swój komputer z systemem Windows 7? Czytaj i zacznij działać!

Spraw, aby Windows 7 działał dokładnie tak, jak Ty tego chcesz!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Autor: Steve Sinchak T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-2712-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Tweaks: A Comprehensive Guide on Customizing, Increasing Performance, and Securing Microsoft Windows 7 Format: 168×237, stron: 400 Twój Windows. Twoje zasady. Ty decydujesz • Jak dostosowaæ system do swoich potrzeb? • Jak najlepiej zabezpieczyæ komputer? • Jak zwiêkszyæ wydajnoœæ systemu Windows 7? Windows 7 to najnowsza edycja systemu operacyjnego Windows firmy Microsoft. Szybki, niezawodny i ³atwy w u¿yciu. Nic dziwnego, ¿e wiele osób okreœla Windows 7 jako najlepsz¹ wersjê systemu Windows, jaka do tej pory powsta³a. Jednak mimo wszystko system ten nie jest w 100 doskona³y. Na œwiecie u¿ywa go ponad miliard u¿ytkowników i choæ wiêkszoœæ z nich mo¿e wykonywaæ zadania w typowy sposób, to ka¿dy z nich ma swoje indywidualne upodobania i potrzeby. Ksi¹¿ka „Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu” pomo¿e Ci dopasowaæ system do w³asnych potrzeb w niemal ka¿dym aspekcie u¿ytkowania. Gdy skoñczysz czytaæ, Twój Windows 7 bêdzie wygl¹da³ i dzia³a³ tak, jakby zosta³ zaprojektowany specjalnie z myœl¹ o Tobie. Fachowe i zrozumia³e porady autora sprawi¹, ¿e zyskasz bardziej wydajny system, zaoszczêdzisz czas podczas jego uruchamiania, przestaniesz siê martwiæ o bezpieczeñstwo swoich danych, a dziêki spersonalizowanemu interfejsowi bêdziesz móg³ pracowaæ szybciej i wygodniej. Przeanalizujesz wydajnoœæ swojego komputera i dowiesz siê, w jaki sposób mo¿na zoptymalizowaæ okreœlone komponenty. Dowiesz siê tak¿e, jak zmieniæ ukryte przed zwyk³ymi u¿ytkownikami, bardziej zaawansowane ustawienia. Chcesz dostosowaæ, przyspieszyæ i zabezpieczyæ swój komputer z systemem Windows 7? Czytaj i zacznij dzia³aæ! • Poznaj ró¿ne wersje systemu, wybierz odpowiedni¹ i zainstaluj Windows 7 • Zapanuj nad paskiem zadañ i menu Start • Przyœpiesz rozruch i proces logowania • Zoptymalizuj wygl¹d systemu • Zmodyfikuj programy startowe i elementy nawigacyjne • Przejmij kontrolê nad przegl¹dark¹ Internet Explorer 8 oraz multimediami • Popraw dzia³anie sieci • Wy³¹cz zbêdne funkcje • Zwiêksz prêdkoœæ pobierania • Dopasuj ustawienia Kontroli konta u¿ytkownika • Zapewnij sobie bezpieczeñstwo w internecie Spraw, aby Windows 7 dzia³a³ dok³adnie tak, jak Ty tego chcesz! Spis treści O autorze Podziękowania Wprowadzenie Poznaj Windows 7 Część I Rozdział 1. Wybór właściwej wersji Porównanie wersji Usługa Windows Anytime Upgrade Podsumowanie Instalacja Windows 7 Nośnik instalacyjny Rozdział 2. 32 czy 64 bity? Alternatywne nośniki instalacyjne Pełna instalacja Konfiguracja dwusystemowa z Windows XP Konfigurowanie dysku twardego i instalacja Windows XP Instalacja Windows 7 Podsumowanie Rozdział 3. Bezpieczne dostrajanie systemu Przywracanie systemu Tworzenie punktów przywracania Przywracanie systemu do wcześniejszego stanu Konsola odzyskiwania systemu Uruchamianie konsoli odzyskiwania systemu Korzystanie z narzędzi konsoli odzyskiwania systemu 13 15 17 21 23 23 26 27 29 29 29 30 33 36 37 39 40 41 41 42 43 43 44 45 6 Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Tworzenie zapasowego obrazu systemu Utworzenie obrazu Przywracanie obrazu systemu Podsumowanie Dostosowywanie systemu Windows 7 Część II Rozdział 4. Uruchamianie systemu Dostosowanie ekranu powitalnego Zmiana obrazów użytkowników Ukrywanie użytkowników na ekranie powitalnym Usunięcie listy kont użytkowników Zmiana wygaszacza ekranu powitalnego Wyświetlanie komunikatów przy logowaniu Domyślne włączenie klawisza Num Lock Zmiana tła ekranu powitalnego Podsumowanie Rozdział 5. Dostosowywanie elementów nawigacyjnych Dostosowywanie menu Start Dostosowywanie skrótów nawigacyjnych Dostosowywanie listy ostatnio uruchamianych programów Dostosowywanie wyszukiwania i listy programów Dostosowywanie paska zadań Przypinanie programów Zmiana położenia ikon Ulepszanie list szybkiego dostępu Włączanie klasycznego wyglądu i zachowania paska zadań Dostosowywanie rozmiaru ikon na pasku zadań Ustawianie opóźnienia podglądu okien na pasku zadań Przywracanie klasycznego paska szybkiego uruchamiania Zmiana położenia paska zadań Dostosowywanie obszaru powiadomień Dostosowywanie paska zadań i menu Start przy użyciu edytora zasad grupy Konfigurowanie zasad przy użyciu edytora zasad grupy Zasady dotyczące menu Start i paska zadań Podsumowanie 46 46 46 48 49 51 51 52 53 55 56 57 58 59 61 63 63 64 66 69 71 72 72 73 74 75 76 76 78 79 80 80 82 86 Spis treści 7 Rozdział 6. Personalizacja pulpitu Dostosowywanie ikon pulpitu Usunięcie wszystkich ikon z pulpitu Dostosowywanie efektu cieni dla etykiet ikon pulpitu Wyświetlanie na pulpicie ikon systemowych i użytkownika Dostosowywanie rozmiaru ikon pulpitu Zmiana nazwy Kosza Usuwanie symboli strzałek ze skrótów na pulpicie Dostosowywanie ikon Dostosowywanie pulpitu Automatyczna zmiana tapety Korzystanie z gadżetów pulpitu Podsumowanie Rozdział 7. Dostosowywanie interfejsu Windows Praca z kompozycjami Zmiana bieżącej kompozycji Pobieranie gotowych kompozycji Tworzenie własnych kompozycji Automatyczne wyświetlanie obrazów tła ze źródeł RSS Dostosowywanie interfejsu Aero Glass Dostrajanie kolorów w Aero Glass Zmiana obramowania okien w Aero Glass Wyłączanie animacji Wyłączanie Aero Glass Inne sposoby zmiany interfejsu Windows 7 Korzystanie z przerobionych stylów wizualnych Zmiana wyglądu Windows 7 za pomocą programu WindowBlinds Dodawanie kolejnych skórek do programu WindowBlinds Podsumowanie Rozdział 8. Dostrajanie Eksploratora Windows Dostosowywanie układu okna Dostosowywanie paneli Ulepszanie wyszukiwania Modyfikowanie skojarzeń plików Zmiana domyślnie uruchamianej aplikacji Dostosowywanie menu kontekstowego Usuwanie wpisów z menu kontekstowego Modyfikowanie menu Wyślij do 87 87 88 88 89 89 91 92 92 95 95 96 102 103 103 104 105 105 111 113 113 115 116 117 117 117 119 119 120 121 121 122 124 128 128 129 129 131 8 Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Praca z bibliotekami Utworzenie własnej biblioteki Dostosowywanie folderów Zmiana ikony i zdjęcia folderu Zmiana szablonu folderu Dostosowywanie widoku folderu Zastosowywanie ustawień do wszystkich folderów Praca z ukrytymi plikami Wyświetlanie ukrytych plików Wyświetlanie chronionych plików systemu Podsumowanie Rozdział 9. Personalizacja przeglądarki Internet Explorer 8 Wyszukiwarki Dodawanie popularnych wyszukiwarek Zarządzanie skonfigurowanymi wyszukiwarkami Dodawanie własnych wyszukiwarek Tworzenie plików rejestru do importowania wyszukiwarek Dostrajanie kart Skróty klawiaturowe używane podczas pracy z kartami Strona główna z wieloma kartami Dostosowywanie kart Zabawa z RSS Subskrypcja źródeł RSS Wyświetlanie na pulpicie źródeł RSS zasubskrybowanych w przeglądarce Internet Explorer Dostosowywanie ustawień źródła RSS Dodatki przeglądarki Internet Explorer Sprawdzanie pisowni za pomocą dodatku IE7Pro Korzystanie z dodatku RoboForm Zaawansowane funkcje Internet Explorera 8 Używanie akceleratorów Korzystanie z obiektów Web Slice Podsumowanie Rozdział 10. Dostosowywanie programów multimedialnych Regulacja ustawień dźwięku Wzmacnianie tonów niskich Wirtualny dźwięk przestrzenny Korekcja pomieszczenia 131 132 132 133 134 134 138 138 138 139 140 141 142 142 142 143 144 145 145 145 147 149 149 150 151 152 152 153 153 153 155 156 157 157 158 159 159 Spis treści 9 Wyrównywanie głośności Wirtualizacja słuchawek Dostosowywanie programu Windows Media Player 12 Modyfikowanie interfejsu użytkownika Udostępnianie biblioteki w sieci domowej Udostępnianie biblioteki w internecie Używanie efektów dźwiękowych Dostosowywanie programu Windows Media Center Przekształcenie komputera w urządzenie DVR Podsumowanie Zwiększanie wydajności systemu Część III Rozdział 11. Analizowanie systemu Monitorowanie sprzętu Monitor zasobów Wykorzystanie Monitora wydajności do zebrania większej ilości danych systemowych Monitor niezawodności Podgląd zdarzeń Menedżer zadań Inne narzędzia do monitorowania wydajności Testy porównawcze wydajności systemu Indeks wydajności systemu Windows Przeprowadzanie testów porównawczych za pomocą programu PCMark Vantage Podsumowanie Rozdział 12. Przyśpieszanie uruchamiania systemu BIOS Zmiana kolejności napędów rozruchowych Włączanie funkcji szybkiego rozruchu w systemie BIOS Modyfikacja rozruchu systemu operacyjnego Menedżer rozruchu systemu Windows Wyłączenie ekranu uruchamiania systemu Wyłączanie zbędnych urządzeń Usuwanie dodatkowych czcionek Wyłączanie zbędnych usług Optymalizacja położenia plików rozruchowych Podsumowanie 161 161 161 161 163 165 167 169 169 176 177 179 179 180 185 191 192 195 198 198 198 201 202 205 205 206 208 209 210 213 214 217 218 233 236 10 Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Rozdział 13. Szybsze logowanie Przyśpieszanie logowania Włączenie automatycznego logowania Modyfikowanie programów startowych Dostosowywanie automatycznie uruchamianych programów dla innych użytkowników Inne porady umożliwiające zaoszczędzenie czasu Przydzielanie alternatywnych adresów IP Wyłączanie dźwięku logowania Podsumowanie Rozdział 14. Przyśpieszanie Eksploratora Windows Przyśpieszanie przeglądania i dostępu do plików Wyłączenie tworzenia skróconych nazw plików Wyłączanie czasu ostatniego dostępu do pliku Regulacja przydziału pamięci dla NTFS Przyśpieszanie interfejsu użytkownika Dostrajanie opcji wydajności Dostosowywanie animacji Zwiększanie wydajności przez wyłączenie interfejsu Aero Glass Maksymalna wydajność po włączeniu klasycznego wyglądu Windows Dostosowywanie wyszukiwania w Eksploratorze Windows Dostosowywanie zakresu wyszukiwania Dostosowywanie usługi indeksowania w Windows Korzystanie z usługi Windows Search bez indeksu Podsumowanie Rozdział 15. Optymalizacja podstawowych komponentów systemu Windows Windows uwielbia pamięć RAM Rozbudowa pamięci RAM Zwiększanie dostępnej pamięci przy użyciu napędu USB Dostrajanie pliku stronicowania Wyłączenie pliku stronicowania Dostosowanie rozmiaru pliku stronicowania Zmiana położenia pliku stronicowania Defragmentacja dysku twardego Defragmentator dysków Windows Niezależne programy do defragmentacji 239 240 240 241 250 251 252 253 254 255 255 256 259 260 263 263 263 268 269 270 271 271 273 274 275 275 276 278 280 280 282 285 286 286 287 Zmiana priorytetów aplikacji Zmiana priorytetów za pomocą Menedżera zadań Uruchamianie aplikacji z priorytetem ustawionym przez użytkownika Podsumowanie Rozdział 16. Optymalizacja sieci Optymalizacja przeglądarki internetowej Przyśpieszanie przeglądarki Internet Explorer Przyśpieszanie Firefoksa Szybsze pobieranie plików Przyśpieszanie połączenia sieciowego Zmiana poziomu autodostrajania Wyłączanie zbędnych protokołów Podsumowanie Zabezpieczanie systemu Część IV Rozdział 17. Bezpieczeństwo systemu Windows Aktywna ochrona komputera Źródła informacji Aktualizowanie systemu Windows 7 Porady dotyczące aktywnej ochrony Kontrola kont użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Modyfikowanie ustawień funkcji o nazwie Kontrola konta użytkownika Kontrolowanie funkcji Kontrola konta użytkownika Szyfrowanie plików Szyfrowanie własnych plików Szyfrowanie za pomocą funkcji BitLocker Podsumowanie Rozdział 18. Bezpieczeństwo w internecie Analiza bezpieczeństwa Testowanie bezpieczeństwa internetowego Obserwowanie Centrum akcji Zapora sieciowa Korzystanie z zapory sieciowej w Windows 7 Bezpieczeństwo przeglądarki internetowej Internet Explorer 8 Spis treści 11 289 290 291 292 293 293 294 295 297 300 300 301 303 305 307 308 308 309 311 313 313 319 320 325 325 328 331 333 333 334 335 336 338 341 341 12 Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Obrona przed programami szpiegującymi i złośliwym oprogramowaniem Windows Defender Oprogramowanie antywirusowe Program antywirusowy avast! Podsumowanie Rozdział 19. Ochrona prywatności Prywatność w Internet Explorerze Usuwanie podpowiedzi w pasku adresu Usuwanie plików tymczasowych, historii i plików cookie Dostosowywanie sposobu obsługi plików cookie Ochrona wrażliwych danych w internecie Wyłączanie funkcji Autouzupełnianie Automatyczne opróżnianie folderu tymczasowych plików internetowych Uruchamianie Internet Explorera w trybie podwyższonej prywatności Windows narusza prywatność Oczyszczanie listy najczęściej uruchamianych programów i ostatnio otwieranych plików włącznie z listami szybkiego dostępu Usuwanie określonych wpisów z listy szybkiego dostępu paska zadań Usuwanie plików tymczasowych z dysku twardego Usuwanie zapisanych haseł za pomocą Menedżera poświadczeń Określanie uprawnień do plików i folderów Podsumowanie Skorowidz 344 345 347 348 348 351 351 352 353 354 356 358 359 360 361 362 363 363 365 366 368 369 ROZDZIAŁ 12 Przyśpieszanie uruchamiania systemu Pomijając Windows Vista, szybkość uruchamiania systemu rosła wraz z każdą kolejną wersją Windows. Tworząc Windows 7, Microsoft postawił sobie za cel skrócenie czasu uruchamiania do 15 sekund. Muszę przyznać, że udało im się do tego zbliżyć. Jeśli masz najnowszy sprzęt i szybki dysk SSD, możesz uzyskać czas uruchamiania nawet krótszy niż 15 sekund, ale większość użytkowników ma jeszcze pole do ulepszeń. W tym rozdziale przedstawione zostaną wskazówki i porady mające na celu dalszą poprawę wydajności uruchamiania. Dowiesz się także, jak zmniejszyć obciążenie sprzętu oraz poznasz sposoby na poprawę odczytu danych z urządzeń pamięci masowej. BIOS Każdy komputer osobisty wyposażony jest w system BIOS (ang. Basic Input/Output System — podstawowy system wejścia-wyjścia), który przejmuje kontrolę nad kompute- rem po jego uruchomieniu. Ekran, który jako pierwszy wyświetla się po włączeniu komputera, to ekran testu POST (ang. Power-On Self Test). W komputerach większych producentów ekran ten jest często ukryty, a zamiast niego wyświetlane jest logo produ- centa. Aby pozbyć się logo z ekranu, naciśnij klawisz Esc na klawiaturze, a zobaczysz, co się dzieje za kulisami. Na tym etapie rozruchu komputera system BIOS sprawdza obecność sprzętu, by przetestować pamięć systemową i inne podłączone urządzenia. Po zakończeniu testu POST system BIOS przystępuje do poszukiwania urządzenia roz- ruchowego. Jeśli znajdzie dysk twardy, rozpocznie uruchamianie systemu Windows. 206 Część III (cid:132) Zwiększanie wydajności systemu BIOS pełni również rolę panelu sterowania dla głównych komponentów sprzętowych, gdzie wprowadzane są niskopoziomowe ustawienia dla wszystkich urządzeń sprzęto- wych. Ekran ustawień systemu BIOS zawiera takie ustawienia jak kolejność napędów rozruchowych, adresy portów oraz ustawienia poszczególnych funkcji, np. Plug and Play. Jeśli chcesz zmienić kolejność urządzeń, które będą sprawdzane pod kątem możliwości przeprowadzenia rozruchu systemu, musisz zmodyfikować ustawienie odpowiadające za kolejność urządzeń rozruchowych. Modyfikuję to ustawienie za każdym razem, gdy in- staluję system Windows, ponieważ chcę wykonać rozruch z napędu optycznego, aby uruchomić instalację z płyty DVD zamiast uruchamiania systemu operacyjnego znajdu- jącego się na dysku twardym. W komputerach instalowane są systemy BIOS różnych producentów i odmienne są metody dostępu do ich ustawień. Niemniej jednak najpopularniejszym sposobem na uzy- skanie dostępu do ekranu ustawień jest naciśnięcie klawisza F1, F2 lub Delete podczas wyświetlania ekranu testu POST. Niektóre komputery wyświetlają na ekranie podpo- wiedź informującą o tym, który klawisz należy nacisnąć, aby uzyskać dostęp do ekranu ustawień; tak jest w moim laptopie. Jeśli na Twoim komputerze nie można uzyskać do- stępu do ekranu ustawień w ten sposób, poszukaj informacji w dokumentacji komputera lub skontaktuj się z producentem swojego komputera w celu uzyskania instrukcji. UWAGA Wprowadzając zmiany do systemu BIOS, upewnij się, że nie zmieniłeś przypadkowo innych ustawień. Jeśli przypadkowo zmienisz wartość jakiegoś ustawienia i nie wiesz, jak je przywrócić, po prostu opuść system BIOS, kierując się wskazówkami na ekranie i wybierz opcję Do Not Save Changes (nie zapisuj zmian). Następnie uruchom ponownie komputer, jeszcze raz wejdź do ekranu ustawień i kontynuuj wprowadzanie zmian w systemie. Zmiana kolejności napędów rozruchowych Większość komputerów jest tak skonfigurowana, że po włączeniu następuje sprawdze- nie, czy nie chcesz wykonać rozruchu z innego napędu niż dysk twardy. BIOS automa- tycznie sprawdza, czy w napędzie optycznym znajduje się rozruchowa płyta CD. Jeśli Twój komputer ma stację dyskietek, sprawdzona zostanie również obecność dyskietki rozruchowej. Następnie, po sprawdzeniu wszystkich możliwych lokalizacji dysku roz- ruchowego komputer wykona rozruch z domyślnego dysku twardego ustawionego w systemie BIOS i rozpocznie uruchamianie Windows. Jakie korzyści da zmiana kolejności rozruchu z urządzeń systemowych? Jeśli zmo- dyfikujesz kolejność urządzeń rozruchowych w taki sposób, aby pierwszym napędem sprawdzanym przez BIOS był dysk twardy, na którym zainstalowany jest system Windows, wówczas komputer nie będzie musiał tracić czasu na poszukiwanie rekordów rozruchowych na innych urządzeniach. Dzięki samej tylko zmianie kolejności urządzeń można przyśpieszyć rozruch komputera o jedną do kilku sekund, w zależności od szybkości Twojego sprzętu i liczby zainstalowanych urządzeń. W efekcie komputer będzie się uruchamiał szybciej niemal bez żadnych negatywnych konsekwencji. Rozdział 12 (cid:132) Przyśpieszanie uruchamiania systemu 207 Aby zmienić kolejność rozruchu (lub sekwencję rozruchową, jak niektórzy to okre- ślają), musisz przejść do wspomnianego wcześniej ekranu ustawień systemu BIOS. 1. Podczas testów POST (lub w czasie wyświetlania ekranu z logo producenta) naci- śnij klawisz F1, F2, Delete lub inny klawisz odpowiedni dla Twojego komputera, aby przejść do ekranu ustawień systemu BIOS. 2. Poszukaj napisu Boot (rozruch) i wejdź do tego podmenu. 3. Wybierz opcję Boot Sequence (kolejność rozruchu) i naciśnij klawisz Enter. Na rysunku 12.1 przedstawiam przykład ekranu Boot Sequence Setup (ustawienia kolejności rozruchu). Rysunek 12.1. Ekran Boot Sequence Setup 4. Jeśli Twój ekran wygląda podobnie do tego na rysunku 12.1, to znaczy, że jesteś we właściwym miejscu. Przejdź do pozycji oznaczonej jako „first device” (pierwsze urządzenie) i wskaż z listy urządzenie określone jako „Hard Disk Drive” (dysk twardy) lub „IDE0” (zakładając, że Twój dysk twardy jest podłączony do pierw- szego portu IDE). Jeśli na ekranie ustawień nie ma żadnego oznaczenia „first device”, a zamiast tego wyświetlana jest tylko lista wszystkich urządzeń, po pro- stu wybierz dysk twardy i przesuń go na początek listy. Można to zrobić za pomo- cą klawiszy opisanych jako Change Values (zmień wartości). W moim laptopie z systemem BIOS firmy Phoenix klawisz ze znakiem plus przesuwa element w górę, a klawisz minus przesuwa go na dół. Klawisze mogą się różnić, w zależności od komputera, ale podstawowy schemat jest ten sam. Musisz przenieść swój dysk twardy na początek listy lub wybrać go z listy jako pierwsze urządzenie, z którego komputer będzie próbował przeprowadzić rozruch systemu. Jeśli nie wiesz, jakich klawiszy używa się w Twoim systemie BIOS, zwykle na dole ekranu lub po prawej stronie wyświetlone są instrukcje informujące o sposobie obsługi za pomocą odpowiednich klawiszy. 208 Część III (cid:132) Zwiększanie wydajności systemu 5. Po wprowadzeniu zmian opuść system BIOS, naciskając klawisz Esc. Pamiętaj o konieczności zapisania zmian przed wyjściem. Po ponownym uruchomieniu komputera zastosowane zostaną nowe ustawienia. Jakie są konsekwencje zmiany kolejności rozruchowej? Jeśli zrobisz to poprawnie, nie będzie żadnych ujemnych skutków. Jeśli jednak przez przypadek usuniesz swój dysk twardy z listy i zapiszesz ustawienia systemu BIOS, po ponownym uruchomieniu kom- putera spotka Cię nieprzyjemna niespodzianka w postaci komunikatu informującego o tym, że nie można znaleźć żadnego systemu operacyjnego. Jeśli zobaczysz taki komu- nikat, nie przejmuj się; nie wymazałeś swojego systemu operacyjnego. Wystarczy nacisnąć klawisze Ctrl+Alt+Delete, aby uruchomić ponownie komputer, wejść w ustawienia sys- temu BIOS i wskazać dysk twardy jako urządzenie rozruchowe. Po przeprowadzeniu tej czynności Twój system znowu zacznie działać normalnie. Druga kwestia, z którą możesz się zetknąć, to pewna drobna niedogodność. Po wy- braniu dysku twardego jako pierwszego urządzenia rozruchowego nie będziesz już mógł używać rozruchowych płyt CD i dyskietek startowych. Jeśli coś stanie się z Twoim kom- puterem i będziesz chciał uruchomić komputer z tych napędów, aby przywrócić system lub uruchomić narzędzia diagnostyczne, musisz najpierw powrócić do systemu BIOS i usunąć dysk twardy z listy napędów rozruchowych lub przesunąć go niżej, a na pierw- szej pozycji umieścić stację dyskietek lub napęd CD, w zależności od tego, z jakiego nośnika będziesz chciał uruchomić swój komputer. Włączanie funkcji szybkiego rozruchu w systemie BIOS We wszystkich komputerach proces rozruchowy przebiega mniej więcej w taki sam spo- sób. Podczas wspomnianego wcześniej testu POST system BIOS wyszukuje urządzenia sprzętowe i sprawdza pamięć systemową. Ze wszystkich rodzajów pamięci systemowej najwięcej czasu zajmuje testowanie pamięci o dostępie swobodnym, lepiej znanej jako RAM. Sprawdzenie pamięci RAM musi trochę potrwać, a w komputerach wyposażonych w dużą ilość pamięci RAM może to zająć kilka sekund, np. na komputerze z 512 MB pamięci RAM samo testowanie pamięci może zająć nawet trzy sekundy. Oprócz spraw- dzenia pamięci RAM, komputer musi przeprowadzić również kilka innych testów, aby mieć pewność, że wszystkie elementy sprzętowe działają poprawnie. Przeprowadzanie pełnej wersji tych testów przy każdym uruchamianiu komputera nie jest konieczne i można je wyłączyć, aby zaoszczędzić trochę czasu. Większość sys- temów BIOS zawiera funkcję o nazwie Quick Boot (szybki rozruch). Umożliwia ona wyłączenie pełnej wersji testu, a zamiast niej przeprowadzany jest tylko krótki test kon- trolny. Niektóre systemy BIOS umożliwiają również wyłączenie samego sprawdzania pamięci (Memory check), co pozwala zaoszczędzić nieco czasu. Aby włączyć funkcję szybkiego rozruchu lub wyłączyć samo sprawdzanie pamięci, wykonaj poniższe czynności. 1. Podczas wykonywania testu POST naciśnij klawisz F1, F2, Delete lub inny klawisz umożliwiający przejście do systemu BIOS w Twoim komputerze. Rozdział 12 (cid:132) Przyśpieszanie uruchamiania systemu 209 2. Po wejściu do ustawień systemu BIOS odszukaj tekst „Quick Boot” lub „Memory Check”, co przedstawiam na rysunku 12.2. Podświetl tę opcję, posługując się kla- wiszami kierunkowymi. Rysunek 12.2. Ekran ustawień systemu BIOS z wyświetloną funkcją Quick Boot 3. Za pomocą klawiszy podanych w polu Change Values przełącz funkcję Quick Boot na wartość Enable (włączone) lub ustaw wartość Disable (wyłączone), jeśli BIOS Twojego komputera ma funkcję Memory Check. 4. Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach opuść system BIOS, naciskając klawisz Escape. Pamiętaj, aby przed wyjściem zapisać zmiany. Włączenie funkcji szybkiego rozruchu lub wyłączenie sprawdzania pamięci nie sta- nowi żadnego zagrożenia dla systemu. W rzeczywistości niektórzy producenci sprzedają swoje komputery z takimi ustawieniami w celu zoptymalizowania wydajności. Jedynym minusem wyłączenia testów jest rzadka sytuacja, kiedy pamięć RAM ulegnie samoistnemu uszkodzeniu; BIOS tego nie wychwyci i system operacyjny będzie wyświetlać komunikaty o błędach lub zacznie działać niestabilnie. Jeśli zauważysz, że system stał się niestabilny i często ulega awarii lub nie można go uruchomić, przejdź z powrotem do systemu BIOS i włącz testy, aby sprawdzić, czy problemy nie są spowodowane uszkodzeniem pamięci. Modyfikacja rozruchu systemu operacyjnego Istnieje kilka sposobów pozwalających skrócić czas uruchamiania systemu o kolejnych kilka sekund. Możesz np. zmniejszyć wartość Limit czasu i odchudzić system, pozby- wając się zbędnych funkcji i usług, których nie używasz lub nie są Ci potrzebne. W dal- szej części rozdziału dowiesz się, jak to zrobić. 210 Część III (cid:132) Zwiększanie wydajności systemu Menedżer rozruchu systemu Windows Jeśli na komputerze są zainstalowane co najmniej dwa systemy operacyjne, pewnie masz do czynienia z Menedżerem rozruchu systemu Windows, zainstalowanym przez Win- dows 7. Domyślnie Menedżer rozruchu systemu Windows daje Ci 30 sekund na wybra- nie systemu operacyjnego, zanim przystąpi do uruchamiania systemu domyślnego. Jedynym sposobem na pominięcie tego oczekiwania jest natychmiastowe wybranie systemu operacyjnego. Jeśli przez większość czasu korzystasz tylko z jednego systemu operacyjnego, możesz zaoszczędzisz czas, jeśli ustawisz ten system jako domyślny i obni- żysz wartość Limit czasu. Wtedy nie będziesz musiał ręcznie wybierać systemu opera- cyjnego przy każdym uruchamianiu komputera ani oczekiwać przez 30 sekund, aż komputer sam uruchomi domyślny system operacyjny. WSKAZÓWKA Zanim wprowadzisz jakiekolwiek zmiany do Menedżera rozruchu systemu Windows (WBM, Windows Boot Manager), warto wykonać jego kopię zapasową za pomocą edytora danych konfiguracji rozruchu (bcdedit.exe), aby w przypadku wystąpienia problemów, można go było łatwo przywrócić do wcześniejszego stanu. W oknie wiersza poleceń uruchomionym z konta administratora wpisz bcdedit /export C:\Plik kopii zapasowej . Spowoduje to zapisanie konfiguracji Menedżera rozruchu systemu Windows do pliku, który będzie można później zaimportować przy użyciu opcji /import. Obniżanie wartości opóźnienia przy uruchamianiu systemu operacyjnego Jak już wcześniej wspomniałem, jeśli na komputerze zainstalowałeś kilka systemów operacyjnych oraz Menedżer rozruchu systemu Windows, ustawione domyślne opóź- nienie jest zbyt duże. Warto ustawić tu niższą wartość, dzięki temu, jeśli sam nie dokonasz wyboru, domyślny system operacyjny zostanie uruchomiony szybciej, co znacznie skróci czas rozruchu komputera. Wartość Limit czasu można bardzo łatwo zmienić za pomocą narzędzia Konfiguracja systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności. 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz msconfig i naciśnij klawisz Enter. 2. Gdy wyświetli się okno Konfiguracja systemu, kliknij kartę Rozruch. 3. Odszukaj pole Limit czasu i zastąp liczbę 30 niższą wartością, co przedstawiam na rysunku 12.3. Zalecam wpisanie wartości z przedziału od 3 do 5. Ja zostawiam sobie 3 sekundy opóźnienia, ponieważ zapewnia mi to wystarczającą ilość czasu na naciśnięcie klawisza podczas wyświetlania Menedżera rozruchu systemu Windows. 4. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno. Rozdział 12 (cid:132) Przyśpieszanie uruchamiania systemu 211 Rysunek 12.3. Ustawianie wartości Limit czasu dla menu rozruchowego za pomocą narzędzia Konfiguracja systemu Po zaktualizowaniu wartości Limit czasu menu rozruchowe nie będzie już zwiększać opóźnienia przy uruchamianiu systemu. Jest to bardzo prosty sposób, mimo to niezwy- kle pomocny w tych przypadkach, gdzie na komputerze zainstalowanych jest wiele systemów operacyjnych. Przejdźmy teraz do ustawienia domyślnego systemu opera- cyjnego w Menedżerze rozruchu systemu Windows. Wybór domyślnego systemu operacyjnego W poprzednim podpunkcie ustawiłem nową wartość Limit czasu, co skróciło okres oczekiwania przed uruchomieniem domyślnego systemu operacyjnego. To dobre rozwiązanie, jeśli Twój główny system operacyjny jest systemem domyślnym, jeśli jednak jest inaczej, musisz pamiętać o tym, aby przy każdym rozruchu w odpowiednim momencie nacisnąć klawisz. Istnieje znacznie lepszy sposób postępowania w takiej sytu- acji. Po prostu ustaw swój główny system operacyjny jako system domyślny w Menedżerze rozruchu systemu Windows, a będziesz mógł wykorzystać zalety wynikające z ustawienia niższej wartości Limit czasu i skrócić ogólny czas rozruchu. Domyślny system operacyjny można ustawić zarówno w oknie narzędzia Konfiguracja systemu, jak i za pomocą edytora konfiguracji rozruchu, który jest narzędziem wiersza poleceń, uruchamianym poleceniem bcdedit.exe. Najpierw skorzystamy z narzędzia Konfiguracja systemu. 1. Kliknij przycisk Start, wpisz msconfig i naciśnij klawisz Enter. 2. Kliknij kartę Rozruch. 3. Wybierz z listy system operacyjny, który chcesz ustawić jako domyślny, a następ- nie kliknij przycisk Ustaw jako domyślne. 4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. 212 Część III (cid:132) Zwiększanie wydajności systemu Wykorzystanie narzędzia Konfiguracja systemu jest najłatwiejszym sposobem usta- wienia domyślnego systemu operacyjnego, ale możesz to zrobić również za pomocą narzędzia bcedit.exe. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby ustawić domyślny system operacyjny za pomocą edytora konfiguracji rozruchu. 1. Kliknij przycisk Start i wpisz Wiersz polecenia. 2. Gdy w górnej części menu Start wyświetli się skrót Wiersz polecenia, kliknij go prawym przyciskiem myszy, aby wywołać menu kontekstowe. 3. Z menu kontekstowego wybierz opcję Uruchom jako administrator. 4. Po otwarciu okna Wiersz polecenia możesz przystąpić do użycia polecenia bcdedit.exe. Najpierw jednak musisz się dowiedzieć, jaki identyfikator ma system operacyjny, który chcesz ustawić jako domyślny. W tym celu w otwartym oknie wiersza poleceń wpisz bcdedit /enum all. Przewiń wyświetloną listę i odszukaj wpis, który w polu description ma przypisaną wartość „Windows 7”. 5. Po odnalezieniu właściwego wpisu zanotuj jego identyfikator. Użyjesz go w na- stępnym poleceniu. 6. W oknie wiersza poleceń wpisz bcdedit /default (wpis identyfikatora). W moim przypadku polecenie to wyglądało następująco: bcdedit /default {b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}. Ustawiłeś właśnie domyślny system operacyjny w Menedżerze rozruchu systemu Windows. Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane przy następnym uruchomieniu komputera. WSKAZÓWKA Edytor konfiguracji rozruchu to narzędzie o dużych możliwościach, które można wykorzystać także do zmiany wielu innych ustawień Menedżera rozruchu systemu Windows. Poeksperymentuj z poleceniem bcdedit, wpisując w wierszu poleceń bcdedit /?. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich dostępnych opcji i znaczników, jakie można zastosować podczas korzystania z edytora konfiguracji rozruchu. EDYCJA USTAWIEŃ MENEDŻERA ROZRUCHU SYSTEMU WINDOWS ZA POMOCĄ PROGRAMU EASYBCD EasyBCD to doskonała i łatwa w użyciu nakładka na edytor konfiguracji rozruchu systemu Windows. Zamiast korzystać z interfejsu wiersza poleceń, możesz użyć tego darmowego narzędzia, którego autorem jest Mahmoud H. Al-Qudsi z firmy NeoSmart Technologies. Umożliwia ono zmianę wartości Limit czasu, wybór domyślnego systemu operacyjnego, wprowadzenie opisu, a nawet zmianę kolejności urządzeń rozruchowych (rysunek 12.4). EasyBCD można pobrać z witryny http://neosmart.net. Rozdział 12 (cid:132) Przyśpieszanie uruchamiania systemu 213 Rysunek 12.4. Edycja ustawień Menedżera rozruchu systemu Windows za pomocą programu EasyBCD Wyłączenie ekranu uruchamiania systemu Windows 7 ma nowy animowany ekran rozruchowy w wysokiej rozdzielczości, który wygląda znacznie lepiej niż w poprzednich wersjach Windows. Ekran uruchamiania systemu przedstawiający animowaną flagę z pewnością ładnie wygląda, ale czy warto poświęcać na to dodatkowy ułamek sekundy przy uruchamianiu systemu? Wyłączenie ekranu uruchamiania systemu może skrócić czas rozruchu. Pamiętaj, że liczy się każdy ułamek sekundy. Przy zwiększaniu wydajności obowiązuje prosta zasada. Wykonanie każdego zadania zajmuje trochę czasu. Zwalniając komputer z konieczności wykonywania zbędnych zadań, odzyskasz czas, który zamiast tego zostanie przeznaczony na wczytywanie plików systemowych. Proces wyłączenia ekranu uruchamiania systemu przebiega podobnie jak modyfiko- wanie czasu opóźnienia przed wczytaniem domyślnego systemu operacyjnego. Aby wprowadzić tę zmianę, musisz uruchomić narzędzie Konfiguracja systemu. 1. Kliknij menu Start, w polu wyszukiwania wpisz msconfig i naciśnij klawisz Enter. 2. Gdy wyświetli się okno Konfiguracja systemu, kliknij kartę Rozruch. 3. Odszukaj pole wyboru Rozruch bez interfejsu GUI i zaznacz je, co widać na ry- sunku 12.5. 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Konfiguracja systemu. 5. Pojawi się małe okienko z pytaniem, czy chcesz uruchomić komputer ponownie, czy też wolisz zrobić to później. Upewnij się, że zamknąłeś wszystkie otwarte dokumenty i kliknij przycisk Uruchom ponownie. 214 Część III (cid:132) Zwiększanie wydajności systemu Rysunek 12.5. Wyłączanie ekranu uruchamiania systemu za pomocą narzędzia Konfiguracja systemu 6. Po ponownym uruchomieniu komputera narzędzie Konfiguracja systemu może uruchomić się automatycznie, powiadamiając Cię o wprowadzonej zmianie. Za- znacz pole wyboru Nie pokazuj tego komunikatu lub uruchom narzędzie konfi- guracji systemu podczas uruchamiania systemu Windows i kliknij przycisk OK. Po zamknięciu narzędzia Konfiguracja systemu i ponownym uruchomieniu kom- putera ekran uruchamiania systemu zniknie, a komputer nie będzie musiał wykonywać dodatkowego zadania podczas uruchamiania systemu Windows 7 na Twoim komputerze. Wyłączanie zbędnych urządzeń Jednym z najbardziej czasochłonnych etapów rozruchu jest wczytywanie sterowników urządzeń dla określonej konfiguracji sprzętowej. Podczas uruchamiania system opera- cyjny musi wczytać wszystkie sterowniki dla każdego z zainstalowanych urządzeń, a na- stępnie je zainicjować. Pamiętaj, że Twój komputer ma wiele urządzeń, z których nie zawsze korzystasz. Konieczność wczytywania sterowników do wszystkich dodatkowych urządzeń powoduje spadek wydajności. Wprawdzie Windows 7 jest pod tym względem bardziej inteligentny niż poprzednie wersje Windows, jednak proces wczytania sterowników i inicjowania urządzeń wciąż zajmuje nieco czasu. W poprzednich wersjach Windows system wczytywał sterowniki urządzeń pojedynczo, jeden po drugim. Powodowało to drastyczne wydłużenie czasu uruchamiania systemu, gdy inicjacja jednego z urządzeń się przeciągała. W systemie Windows 7 proces wczytywania sterowników i inicjowania urządzeń przebiega podobnie jak w systemie Windows Vista. Niektóre sterowniki urządzeń są teraz wczytywane równolegle, a nie szeregowo, dzięki czemu system może być urucho- miony znacznie szybciej. Mimo równoległego, a nie szeregowego wczytywania ste- rowników, duża liczba urządzeń, dla których system musi wczytać sterowniki, może powodować (i najprawdopodobniej spowoduje) wydłużenie czasu uruchamiania. Rozdział 12 (cid:132) Przyśpieszanie uruchamiania systemu 215 Wyłączanie urządzeń za pomocą Menedżera urządzeń Wyłączenie dodatkowego sprzętu za pomocą Menedżera urządzeń to łatwy sposób na przyśpieszenie uruchamiania systemu. Wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć zbędne urządzenia sprzętowe. 1. Kliknij menu Start, wpisz devmgmt.msc i naciśnij klawisz Enter. 2. Gdy uruchomi się Menedżer urządzeń, przejrzyj listę podłączonych urządzeń (zarówno tych działających, jak i wyłączonych), rozwijając sekcje zawierające poszczególne typy sprzętu. Aby wyłączyć jakieś urządzenie, kliknij prawym przy- ciskiem myszy jego nazwę, a następnie wybierz opcję Wyłącz. 3. Aby ponownie włączyć urządzenie, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia i wybierz opcję Włącz, co przedstawiam na rysunku 12.6. Spowoduje to usunięcie oznaczenia na ikonie i ponowne włączenie urządzenia. Rysunek 12.6. Włączanie sprzętu w Menedżerze urządzeń WSKAZÓWKA Aby szybko określić status urządzenia, przyjrzyj się ikonie obok jego nazwy. Wszystkie wyłączone urządzenia mają przy ikonie symbol strzałki skierowanej w dół. Jeśli przy ikonie urządzenia widnieje znak zapytania lub wykrzyknik, oznacza to, że zostało ono źle skonfigurowane lub występują z nim jakieś problemy. Wszystkie urządzenia bez dodatkowych symboli przy ikonach działają poprawnie, nie powodując żadnych problemów. Które urządzenia można wyłączyć? W zależności od swojej konfiguracji sprzętowej, każdy użytkownik w różny sposób korzysta (lub nie korzysta) z poszczególnych urządzeń. Niemniej jednak niektóre rodzaje urządzeń są częściej wyłączane od innych. Informacje na ten temat pomogą 216 Część III (cid:132) Zwiększanie wydajności systemu Ci w podjęciu decyzji, które urządzenia możesz wyłączyć. Oto przykłady najczęściej wyłączanych urządzeń. (cid:132) Karty sieciowe — niektóre komputery, zwłaszcza laptopy, mają kilka urządzeń sieciowych. Wyłączenie nieużywanego urządzenia sieciowego zadecydowanie skróci czas rozruchu. (cid:132) FireWire — jeśli masz łącza 1394, znane również jako FireWire, warto się zasta- nowić nad ich wyłączeniem. Jeżeli nie używasz portu FireWire do podłączania kamery cyfrowej ani innego zewnętrznego urządzenia FireWire, urządzenie nie musi być włączone. (cid:132) Biometria — niektóre z nowszych modeli komputerów wyposażone są w czuj- niki biometryczne, np. skanery linii papilarnych. Jeśli nie używasz tych funkcji zabezpieczeń, możesz oszczędzić czas, wyłączając te urządzenia. (cid:132) Modemy — jeśli masz połączenie szerokopasmowe, możesz wyłączyć modem. Jeżeli rzadko z niego korzystasz, po co ma być włączone? Jeśli kiedykolwiek będziesz musiał ponownie użyć modemu, po prostu włączysz go z powrotem. (cid:132) Moduły TPM — czy Twój komputer ma moduł TPM (ang. Trusted Platform Module)? Są to mikroukłady służące zwykle do przechowywania kluczy używa- nych np. do szyfrowania dysku twardego. Jeśli nie używasz żadnej z tych funkcji zabezpieczeń systemu Windows 7, możesz wyłączyć również i to urządzenie. (cid:132) Urządzenia multimedialne — Twój komputer ma dużo urządzeń multimedial- nych. Przyjrzyj się sekcji Kontrolery dźwięku, wideo i gier w Menedżerze urządzeń. Znajdziesz tam wiele sterowników do różnych urządzeń, które są wczytywane podczas uruchamiania systemu. Niektóre są używane przez wszystkich użytkow- ników, ale znajdziesz kilka, z których nie korzystasz. Ja np. nie korzystam z portu gier ani urządzenia MIDI, więc je wyłączyłem. (cid:132) Karty PCMCIA — jeśli jesteś użytkownikiem laptopa, możesz rozważyć wyłącze- nie kontrolera kart PCMIA, który znajduje się w sekcji Karty PCMCIA. Gniazdo PCMCIA (ang. Personal Computer Memory Card International Association) to specjalne gniazdo rozszerzeń, z którego obecnie rzadko korzysta się w laptopach z wyjątkiem bezprzewodowych kart sieciowych oraz czytników kart pamięci CompactFlash i innych kart pamięci typu flash. Obecnie większość laptopów wy- posażona jest we wbudowane karty sieciowe, a niektóre nawet w bezprzewodowe karty sieciowe. Jeśli nie korzystasz z kontrolera PCMCIA, jest to kolejne urządzenie, które możesz bezpiecznie wyłączyć. OSTRZEŻENIE Nie wyłączaj żadnego z urządzeń znajdujących się w sekcjach Stacje dysków, Komputer, Karty graficzne, Kontrolery IDE i Urządzenia systemowe (z wyjątkiem głośnika systemowego). Te urządzenia sprzętowe są niezbędne do prawidłowego działania systemu. Rozdział 12 (cid:132) Przyśpieszanie uruchamiania systemu 217 Usuwanie dodatkowych czcionek Windows 7 zawiera ponad 130 różnych czcionek i ich odmian, które są wczytywane do użycia podczas uruchamiania systemu. Jedynie niewielka część z nich jest stale używana. Wczytanie każdej czcionki przez Windows wydłuża czas uruchamiania systemu opera- cyjnego. Jeśli postąpiłeś podobnie jak ja i zainstalowałeś jedną z tych płyt CD, które dodają do systemu setki dodatkowych czcionek, zauważysz, ze Twój komputer nie uru- chamia się już tak szybko jak kiedyś. Krótko mówiąc, system z dużą liczbą czcionek będzie uruchamiał się znacznie dłużej, ponieważ musi wczytać i zindeksować każdą czcionkę. Na szczęście, istnieje na to bardzo prosty sposób: wystarczy usunąć nieużywane czcionki z folderu Fonts. Usuwanie zbędnych czcionek można przeprowadzić na wiele różnych sposobów. Najlepszym rozwiązaniem jest przeniesienie nieużywanych czcionek do oddzielnego folderu. Gdybyś kiedykolwiek będziesz chciał użyć którejś z nich, wystarczy skopiować ją z powrotem do katalogu Fonts. OSTRZEŻENIE Po usunięciu czcionek z systemu nie będziesz już mógł ich używać w żadnej aplikacji, włącznie z Adobe Photoshop, Microsoft Word i Excel. Zanim przystąpisz do usuwania czcionek, przyjrzyj się tabeli 12.1. Zawiera ona listę najczęściej używanych czcionek, z powodów, które zostały wyjaśnione w tabeli. Uważaj, aby nie usunąć żadnej z czcionek używanych przez system operacyjny. Tabela 12.1. Czcionki używane przez system Windows CZCIONKA Segoe Calibri Verdana Arial Trebuchet Tahoma Times New Roman Microsoft Sans Serif ZASTOSOWANIE Różne odmiany tej czcionki wykorzystywane są elementach interfejsu Windows. Czcionka używana powszechnie w aplikacjach i dokumentach pakietu Office 2007. Czcionka często używana na stronach WWW i w aplikacjach. Inna czcionka często stosowana na stronach WWW i używana w aplikacjach. Czcionka często spotykana w aplikacjach i używana na niektórych witrynach w czasach Windows XP. Może być wymagana przez niektóre starsze aplikacje. Często używana czcionka w systemie Windows, którą warto zatrzymać dla zachowania zgodności z aplikacjami i stronami WWW. Domyślna czcionka dla stron WWW i w aplikacjach do przetwarzania testu, takich jak Microsoft Word. Domyślna czcionka aplikacji tworzonych przy użyciu Visual Studio, która jest wymagana przez wiele starszych i nowszych programów. 218 Część III (cid:132) Zwiększanie wydajności systemu Wiesz już, których czcionek nie należy usuwać, jednak zanim zabierzesz się do robie- nia porządków w folderze Fonts, musisz zdać sobie sprawę z jeszcze jednej kwestii. W folderze Fonts znajdują się pewne czcionki o podobnych nazwach. Czcionki w folde- rze Fonts są pogrupowane nie tylko według nazw, ale i stylów, np. istnieje czcionka Arial Pogrubiona, Arial Pogrubiona Kursywa, Arial Kursywa itd. Przeglądając czcionki do usunięcia, możesz je sortować nie tylko według nazwy, ale i według stylów. Usuwanie czcionek jest dość łatwe, ale ich przenoszenie nieco trudniejsze, ponieważ folder Fonts nie jest zwykłym folderem. Aby przenieść czcionkę, musisz najpierw utwo- rzyć inny folder, w którym ją umieścisz. 1. Kliknij przycisk Start i wybierz Komputer. Przejdź na Dysk lokalny (C:) lub inny dysk, na którym zainstalowałeś system Windows. 2. Przejdź do folderu Windows i utwórz folder, w którym przechowywane będą czcionki przeniesione z folderu Fonts. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce w oknie zawierającym listę folderów i plików, wybierz opcję Nowy, a na- stępnie Folder. Nadaj swojemu folderowi nazwę Kopie czcionek lub inną, która będzie oznaczać miejsce na stare czcionki. 3. Po utworzeniu nowego folderu otwórz go. 4. Nie zamykając okna nowego folderu, ponownie kliknij przycisk Start i wybierz Komputer. Ponownie przejdź na Dysk lokalny (C:), otwórz folder Windows, a na- stępnie Fonts. 5. Rozmieść oba otwarte okna folderów (Fonts i folder na kopię czcionek) tak, jak zostało to przedstawione na rysunku 12.7. 6. Po ułożeniu obu okien obok siebie przeciągnij za pomocą myszy czcionki, które chcesz zachować, do folderu na kopie zapasowe. 7. Po skopiowaniu czcionek przeznaczonych do usunięcia kliknij prawym przyci- skiem myszy wybrane pliki czcionek w folderze Fonts i wybierz opcję Usuń. Jeśli kiedyś będziesz chciał ponownie zainstalować usuniętą czcionkę, wystarczy z powrotem przeciągnąć plik czcionki z folderu kopii zapasowych do folderu Fonts. Podczas dodawania czcionki przez chwilę wyświetli się okno dialogowe Instalowanie czcionek. Po przeciągnięciu pliku z powrotem do folderu Fonts pozostanie on również w folderze kopii zapasowych, ponieważ tylko go kopiowałeś. Po sprawdzeniu, czy czcionka rzeczywiście została zainstalowana, możesz ją usunąć z folderu kopii zapasowych. Wyłączanie zbędnych usług Usługa to program, który stale działa w tle, gdy Twój komputer jest włączony. System operacyjny Windows ma wiele działających w tle usług, które zapewniają podstawowe funkcje systemu. Połączenia sieciowe, obsługa kompozycji i podłączanie urządzeń ze- wnętrznych to przykłady różnych usług działających w systemie Windows. Każda usługa działająca w tle zajmuje zasoby systemowe, takie jak pamięć i czas procesora. Ponadto Rozdział 12 (cid:132) Przyśpieszanie uruchamiania systemu 219 Rysunek 12.7. Folder Fonts oraz folder kopii zapasowych czcionek rozmieszczone obok siebie podczas uruchamiania systemu operacyjnego usługa musi zostać wczytana. W większości komputerów podczas uruchamiania wczytywanych jest prawie 20 usług. Tylko niektóre spośród tych 20 usług są niezbędne do prawidłowego działania systemu, wszystkie pozostałe można wyłączyć. Aby wyłączyć usługę, musisz najpierw wiedzieć, jakie zadania spełnia w systemie Windows 7. W tabeli 12.2 zawarłem listę najczęściej spotykanych usług, opis ich działa- nia oraz informacje o tym, czy można je wyłączyć. Tabela 12.2. Najczęściej spotykane usługi systemu Windows NAZWA Agent ochrony dostępu do sieci Agent zasad IPsec Aplikacja systemowa modelu COM+ OPIS Główna usługa zapewniająca ochronę dostępu do sieci (NAP). Zapewnia obsługę zasad zabezpieczeń protokołu internetowego (protokół IPsec) oraz zdalne zarządzanie Zaporą systemu Windows. Zarządza konfiguracją i śledzeniem składników opartych na modelu COM+. Pozostaw tę usługę jako uruchamianą ręcznie, ponieważ jest włączana, jeśli trzeba. Autokonfiguracja sieci WLAN Zarządza ustawieniami i połączeniami sieci bezprzewodowej. Wyłączenie tej usługi może spowodować niepoprawne działanie Centrum sieci i udostępniania w Windows 7. 220 Część III (cid:132) Zwiększanie wydajności systemu Tabela 12.2. Najczęściej spotykane usługi systemu Windows — ciąg dalszy NAZWA Automatyczna konfiguracja sieci przewodowej Automatyczne konfigurowanie bezprzewodowej sieci WAN BranchCache Bufor wydruku Centrum zabezpieczeń Defragmentator dysków Dostawca grupy domowej Dostawca kopiowania w tle oprogramowania firmy Microsoft Dostęp do urządzeń interfejsu HID Dysk wirtualny Dziennik zdarzeń systemu Windows Dzienniki wydajności i alerty Faks OPIS Zarządza połączeniami sieci przewodowej, włącznie z obsługą uwierzytelniania 802.1X. Wyłączenie tej usługi może spowodować niepoprawne działanie Centrum sieci i udostępniania w Windows 7. Zarządza połączeniami komórkowej łączności szerokopasmowej GSM i CDM. Ta usługa zapewnia lokalne buforowanie zdalnych plików w sieci oddziału firmy. Wyłącz, jeśli jesteś użytkownikiem domowym i nie skonfigurowałeś funkcji BranchCache. Umożliwia zapis wydruku do pamięci w celu przyśpieszenia procesu drukowania w aplikacjach systemu Windows. Można wyłączyć tę usługę, ale w niektórych sytuacjach może to spowolnić drukowanie. Monitoruje wszystkie aplikacje przeznaczone do zabezpieczenia systemu, takie jak programy antywirusowe i aplikacje chroniące przed złośliwym oprogramowaniem. Usługa odpowiada również za wyświetlanie powiadomień, które tak irytują zaawansowanych użytkowników. Możesz ją wyłączyć, ale wtedy nie będziesz powiadamiany o stanie oprogramowania ochronnego, np. o wyłączeniu programu antywirusowego lub zapory sieciowej. Zapewnia funkcje związane z defragmentacją dysków. Uruchamiana, jeśli trzeba. Nie wyłączaj jej, chyba że masz dysk SSD i nie chcesz, aby był defragmentowany. Zapewnia podstawowe usługi serwera grupy domowej. Umożliwia operacje kopiowania plików w tle, gdy jest to wymagane przez jakąś aplikację, np. Eksploratora Windows. Zapewnia obsługę rozszerzonych funkcji urządzeń interfejsu HID (ang. Human Interface Device, urządzenia do wprowadzania danych przez człowieka), takich jak dodatkowe przyciski na klawiaturze, piloty zdalnego sterowania itp. Odpowiada za zarządzanie dyskami i systemami plików. Nie wyłączaj tej usługi; jest wymagana przez wiele żądań systemu operacyjnego. Poza tym, jest uruchamiana, jeśli trzeba. Jest to podstawowa usługa służąca do zarządzania zdarzeniami i dziennikami zdarzeń. Można ją wyłączyć, ale jest wykorzystywana przez wiele rozszerzeń wydajności w systemie Windows 7. Zatrzymanie tej usługi będzie miało negatywny wpływ na wydajność systemu. Zbiera dane na potrzeby interfejsu Diagnostyki systemu Windows (WDI) oraz innych narzędzi diagnostycznych. Zapewnia obsługę wysyłania i odbierania faksów. Nie potrzebujesz faksowania? Wyłącz tę usługę. Rozdział 12 (cid:132) Przyśpieszanie uruchamiania systemu 221 Tabela 12.2. Najczęściej spotykane usługi systemu Windows — ciąg dalszy NAZWA Grupowanie sieci równorzędnej Harmonogram klas multimediów Harmonogram zadań Host bibliotek DLL liczników wydajności Host dostawcy odnajdowania funkcji Host systemu diagnostyki Host urządzenia UPnP Host usługi diagnostyki Informacje o aplikacji Instalator formantów ActiveX Instalator modułów systemu Windows Instalator Windows Instrumentacja zarządzania Windows Izolacja klucza CNG OPIS Udostępnia usługi sieciowe przy użyciu protokołu peer-to-peer. Jest zależna od usługi Protokół rozpoznawania nazw równorzędnych. Umożliwia aplikacjom multimedialnym nadawanie priorytetów wykorzystania procesora różnym procesom i zadaniom ogólnosystemowym. Umożliwia zaplanowanie uruchamiania procesów w określonych przedziałach czasu. Windows 7 używa tej usługi do przeprowadzania wielu zadań działających w tle, które zostaną zatrzymane, jeśli usługa zostanie wyłączona. Nie zalecam jej wyłączania. Umożliwia procesom 64-bitowym badanie liczników wydajności dostarczanych przez 32-bitowe biblioteki DLL. Udostępnia inne usługi, które przeszukują sieć w poszukiwaniu funkcji udostępnianych przez inne urządzenia, takie jak Windows Media Center Extender. Jeśli nie potrzebujesz tych funkcji, możesz wyłączyć usługę. Jest to usługa wspomagająca usługę Zasady diagnostyki. Uruchamiana, jeśli trzeba. Zapewnia obsługę urządzeń UPnP oraz umożliwia korzystanie z nich w sieci lokalnej. Usługa jest wymagana do działania funkcji udostępniania bibliotek programu Windows Media Player. Jest to usługa wspomagająca usługę Zasady diagnostyki. Uruchamiana, jeśli trzeba. Umożliwia uruchamianie aplikacji z dodatkowymi uprawnieniami administracyjnymi. Nie wyłączaj tej usługi. Zapewnia weryfikację funkcji Kontrola konta użytkownika w celu instalacji obiektów ActiveX. Uruchamiana w razie potrzeby. Umożliwia instalowanie i usuwanie aktualizacji oraz składników opcjonalnych systemu Windows. Dodaje, modyfikuje i usuwa aplikacje dostarczane jako pakiet Instalatora Windows (pliki rozszerzeniu .msi). Nie wyłączaj tej usługi, chyba że nie chcesz instalować, usuwać ani modyfikować żadnych aplikacji. Dostarcza interfejs dla skryptów i innych aplikacji, służący do kontrolowania różnych komponentów sytemu Windows. Po wyłączeniu tej usługi przestaną działać również usługi: Udostępnianie połączenia internetowego (ICS), Pomoc IP oraz Centrum zabezpieczeń. Jeśli nie używasz tych usług, możesz ją bezpiecznie wyłączyć. Zapewnia izolację klucza szyfrowania w operacjach kryptograficznych. Zalecam niezmienianie stanu tej usługi, ponieważ jest uruchamiana, jeśli trzeba. 222 Część III (cid:132) Zwiększanie wydajności systemu Tabela 12.2. Najczęściej spotykane usługi systemu Windows — ciąg dalszy NAZWA Karta inteligentna Klient DHCP Klient DNS Klient śledzenia łączy rozproszonych Klient zasad grupy Kolektor zdarzeń systemu Windows Kolory w systemie Windows Kompozycje Konstruktor punktów końcowych audio systemu Windows Koordynator transakcji rozproszonych Kopia zapasowa systemu Windows Kopiowanie woluminów w tle Logowanie pomocnicze Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury (RPC) Magazyn chroniony OPIS Zarządza dostępem do kart inteligentnych używanych przez Twój komputer. Zapewnia automatyczną konfigurację adresów sieciowych. Jeśli masz statyczny adres IP, bramy i serwerów DNS, możesz wyłączyć tę usługę. Zapewnia możliwość translacji adresów DNS, tj. zamiany adresu z postaci np. www.Tweaks.com na adres IP wymagany przez przeglądarki i inne narzędzia internetowe. Wyłącz tę usługę tylko wtedy, jeśli Twój komputer nie jest podłączony do internetu ani innej sieci. Utrzymuje łącza między plikami systemu NTFS między komputerami w sieci. Jeśli nie potrzebujesz korzystać z tej usługi, co jest częstym przypadkiem, możesz ją bezpiecznie wyłączyć. Odpowiada za stosowanie ustawień i ograniczeń zasad grupy zarówno lokalnych, jak i opartych na domenie. W Windows 7 nie można wyłączyć tej usługi. Zapewnia możliwość subskrybowania zdarzeń ze zdalnych źródeł w celu monitorowania aktywności i gromadzenia danych. Pozwala innym aplikacjom na konfigurowanie ustawień kolorów monitora w Windows 7. Zapewnia obsługę kompozycji, które nadają systemowi Windows efektowny wygląd. Wyłączenie tej usługi sprawi, że interfejs systemu Windows powróci do klasycznego wyglądu. Jest to usługa pomocnicza dla usługi Windows Audio, która zarządza różnymi urządzeniami dźwiękowymi w komputerze. Zapewnia obsługę zarządzania transakcjami generowanymi przez aplikacje. Niektóre aplikacje korzystają z tej usługi, ale jest uruchamiana, jeśli trzeba. Usługa stanowi część aplikacji Windows 7 służącej do tworzenia kopii zapasowych dokumentów i innych ważnych danych. Zapewnia obsługę kopiowania w tle danych z dysku twardego na użytek aplikacji do tworzenia kopii zapasowych. Umożliwia uruchamianie aplikacji z innymi poświadczeniami. Jest to często używane, gdy zachodzi konieczność uruchomienia programu z uprawnieniami administratora. Zalecam pozostawienie tej usługi włączonej. Usługa pomocnicza dla usługi Zdalne wywoływanie procedur (RPC). W systemie Windows 7 usługa ta nie wykonuje żadnej funkcji i jest obecna tylko dla zapewnienia zgodności aplikacji. Zapewnia chroniony magazyn dla poufnych danych. Rozdział 12 (cid:132) Przyśpieszanie uruchamiania systemu 223 Tabela 12.2. Najczęściej spotykane usługi systemu Windows — ciąg dalszy Menedżer sesji Menedżera okien pulpitu Menedżer tożsamości sieci równorzędnej Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny Menedżer poświadczeń OPIS Tworzy mapę sieci wszystkich komputerów i innych podłączonych urządzeń. Automatycznie tworzy połączenie, gdy dowolny program próbuje uzyskać dostęp do zdalnego komputera. Odpowiada za wszystkie działania konfiguracji i obsługi sesji związane z usługą pulpitu zdalnego. NAZWA Mapowanie z odnajdywaniem topologii warstwy łącza Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego Menedżer konfiguracji usług pulpitu zdalnego Menedżer kont zabezpieczeń Działa jako baza danych o kontach użytkowników, która jest używana podczas uwierzytelniania i potwierdzania poświadczeń. Od tej usługi zależy poprawne działanie systemu, dlatego nie należy jej wyłączać. Zapewnia obsługę połączeń telefonicznych i połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN) nawiązywanych przez funkcje sieciowe systemu Windows. Umożliwia bezpieczne przechowywanie i pobieranie haseł. Usługa jest uruchamiana tylko wtedy, jeśli trzeba, i nie trzeba jej wyłączać. Ta usługa odpowiada za „szklany” wygląd interfejsu Windows 7 i zapewnia rozszerzone funkcje pulpitu. Jeśli Twój komputer nie obsługuje nowego wyglądu Aero Glass, możesz wyłączyć tę usługę. Zapewnia usługi tożsamości protokołu rozpoznawania nazw równorzędnych dla aplikacji peer-to-peer. Od tej usługi zależna jest usługa Protokół rozpoznawania nazw równorzędnych. Wykrywa urządzenia podłączone do magistrali sieci wirtualnej. Uruchamiana, jeśli trzeba. Zarządza kluczami używanymi przy dostępie do sieci za pomocą protokołu IPsec (ang. Internet Protocol Security). Wyłącz tę usługę, jeśli w Twojej sieci nie stosuje się żadnych metod uwierzytelniania dostępu. Odpowiada za połączenie między kontrolerem domeny a Twoim komputerem, jeśli jest podłączony do domeny. Jeśli nie, możesz wyłączyć tę usługę. Zapewnia obsługę licencji cyfrowych na pobierane oprogramowanie. Przeszukuje sieć przy użyciu protokołu SSDP w celu wykrycia innych zgodnych urządzeń sieciowych, takich jak konsole do gier i urządzenia typu Extender. Można wyłączyć tę usługę, ale będzie to miało wpływ na urządzenia Media Center Extender i inne urządzenia sieciowe typu PnP. Usługa zastępuje funkcję Kontroli rodzicielskiej systemu Windows Vista. Jest udostępniana wyłącznie w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami. Moduł wyliczający magistrali PnP-X IP Moduły obsługi kluczy IPsec IKE i AuthIP Ochrona oprogramowania Odnajdywanie SSDP Netlogon Parental Controls 224 Część III (cid:132) Zwiększanie wydajności systemu Tabela 12.2. Najczęściej spotykane usługi systemu Windows — ciąg dalszy NAZWA Pliki trybu offline Plug and Play Podstawowy aparat filtrowania Połącz teraz w systemie Windows — Rejestrator konfiguracji Połączenia sieciowe Pomoc IP Pomoc TCP/IP NetBIOS Pomoc techniczna panelu sterowania Raporty i rozwiązanie problemów Program mapowania punktów końcowych wywołań RPC Program uruchamiający proces serwera DCOM Propagacja certyfikatu Protokół rozpoznawania nazw równorzędnych Protokół uwierzytelniania rozszerzonego (EAP) OPIS Umożliwia wykonywanie operacji na plikach trybu offline. Możesz wyłączyć tę usługę, jeśli nie korzystasz z tej funkcji Eksploratora Windows. Umożliwia komputerowi automatyczne rozpoznawanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego. Od tej usługi zależy działanie wielu innych usług. Zapewnia obsługę zapory, zabezpieczeń protokołu internetowego (IPsec) oraz filtrowania. Zalecam niewyłączanie tej usługi. Część usługi Połącz teraz w systemie Windows, która umożliwia automatyzację dodawania innych komputerów do Twojej sieci bezprzewodowej przez zapisanie konfiguracji jednego komputera na dysk flash USB, a następnie użycie go do skonfigurowania nowego komputera. Udostępnia graficzny interfejs do zarządzania wszystkimi połączeniami sieciowymi. Jeśli usługa zostanie wyłączona, przestanie działać folder Połączenia sieciowe. Nie zalecam wyłączania tej usługi. Zapewnia łączność przy użyciu technologii IPv6 (ang. Internet Protocol version 6) w sieciach opartych na protokole IPv4. Wyłącz te usługę, jeśli nie korzystasz z połączeń sieciowych IPv6. Zapewnia obsługę systemu NetBIOS przez połączenie TCP/IP. Jest to używane głównie do rozpoznawania nazw komputerów w sieci lokalnej. Usługa zapewnia pomoc techniczną panelu sterowania umożliwiającą wyświetlanie i usuwanie raportów generowanych przez usługi diagnostyczne. Rozpoznaje identyfikatory interfejsów RPC dla punktów końcowych transportu. Jeśli usługa zostanie wyłączona, usługi zdalnego wywoływania procedur (RPC) nie będą funkcjonować prawidłowo. Nie wyłączaj jej. Uruchamia procesy DCOM. Od tej usługi zależy działanie kilku innych usług niezbędnych prawidłowego do działania systemu, dlatego nie należy jej wyłączać. Zapewnia obsługę certyfikatów z kart inteligentnych. Większość użytkowników nie używa tej usługi. Umożliwia rozpoznawanie nazw przy użyciu protokołu peer-to-peer. Jest to wymagane przez takie aplikacje jak Pomoc zdalna. Zapewnia obsługę uwierzytelniania w sieciach przewodowych i bezprzewodowych. Nie wyłączaj tej usługi, chyba że używasz ręcznej konfiguracji sieci. Rozdział 12 (cid:132) Przyśpieszanie uruchamiania systemu 225 Tabela 12.2. Najczęściej spotykane usługi systemu Windows — ciąg dalszy NAZWA Przeglądarka komputera Przekierowanie portu trybu użytkownika usług pulpitu zdalnego Publikacja zasobów odnajdowania funkcji Quality Windows Audio Video Experience Rejestr zdalny Routing i dostęp zdalny Rozpoznawanie lokalizacji w sieci Serwer Serwer porządkujący wątki SNMP Trap Stacja robocza System szyfrowania plików (EFS) Telefonia Tożsamość aplikacji Udostępnianie połączenia internetowego (ICS) OPIS Odpowiada za utrzymywanie listy komputerów w sieci i jej aktualizację. Jeśli nie potrzebujesz tej informacji, możesz bezpiecznie wyłączyć tę usługę, jeśli jest uruchomiona. Umożliwia przekierowywanie portów, drukarek i sterowników dla połączeń RDP. Publikuje ten komputer i dołączone do niego zasoby, dzięki czemu mogą być udostępniane innym komputerom w sieci. Zapewnia obsługę strumieniowego przesyłania danych audio i wideo w sieciach domowych z nadawaniem priorytetów ruchu w sieci. Usługa jest uruchamiana tylko wtedy, gdy wymaga jej jakaś aplikacja. Umożliwia zdalny dostęp do rejestru Windows. Można bezpiecznie wyłączyć usługę. Zapewnia usługę routingu dla ruchu przychodzącego i wychodzącego. Usługa jest domyślnie wyłączona. Zbiera informacje o konfiguracji sieci i powiadamia programy o zmianach tych informacji. Umożliwia udostępnianie w sieci plików, drukarek i innych urządzeń. Nie jest to usługa o krytycznym znaczeniu dla działania systemu, ale często bywa przydatna w sieci domowej lub firmowej. Zapewnia zarządzanie wątkami i umożliwia przydzielanie priorytetów aplikacjom i komponentom. Wyłączenie tej usługi może spowodować przerwanie działania aplikacji. Przetwarza wiadomości odbierane przez protokół SNMP (ang. Simple Network Management Protocol). Umożliwia tworzenie połączeń sieciowych za pomocą protokołu SMB. Jeśli usługa zostanie wyłączona, niemożliwe będzie udostępnianie plików w systemie Windows. Zapewnia obsługę szyfrowania systemu plików. Jeśli usługa będzie wyłączona, nie będziesz miał dostępu do zaszyfrowanych plików NTFS. Zapewnia obsługę telefonii API (TAPI) dla programów sterujących urządzeniami telefonii. Weryfikuje tożsamość aplikacji. Używana przez funkcję AppLocker. Umożliwia współdzielenie połączenia internetowego przez kilka komputerów przy użyciu techniki NAT (ang. Network Address Translation, tłumaczenie adresów sieciowych). 226 Część III (cid:132) Zwiększanie wydajności systemu Tabela 12.2. Najczęściej spotykane usługi systemu Windows — ciąg dalszy NAZWA Usługa Aparat kopii zapasowej na poziomie bloku Usługa Asystent zgodności programów Usługa autowykrywania serwera proxy w sieci Web WinHTTP Usługa biometryczna systemu Windows Usługa bramy warstwy aplikacji Usługa buforowania czcionek platformy Windows Presentation Foundation Usługa buforowania czcionek systemu Windows Usługa Czas systemu Windows Usługa harmonogramu programu Windows Media Center Usługa inicjatora iSCSI firmy Microsoft Usługa inteligentnego transferu w tle Usługa interfejsu magazynu sieciowego Usługa KTMRM dla usługi Koordynator transakcji rozproszonych OPIS Używana przez narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows. Wyłączenie tej usługi spowoduje wyłączenie operacji wykonywania kopii zapasowe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: