Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00836 012577 24106410 na godz. na dobę w sumie
Windows 7 PL. Pierwsza pomoc - książka
Windows 7 PL. Pierwsza pomoc - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2682-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 7
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Głodny technologicznych nowinek uległeś pokusie... i wyrzucając stary, sprawdzony Windows XP, z radością zainstalowałeś zachwalaną przez wszystkich 'siódemkę'? I słusznie! To naprawdę udoskonalony, funkcjonalny system! Problem w tym, że zaledwie w 10% przypomina swoje poprzednie wersje. W związku z tym zamiast po instalacji od razu intuicyjnie poruszać się po interfejsie, błądzisz po omacku, a zapewne im dalej brniesz, tym więcej nasuwa Ci się pytań i wątpliwości...

Spokojnie! Znamy remedium na Twoje potrzeby! Dzięki tej książce dostaniesz solidną dawkę wiedzy na temat nowych okien i wyglądu systemu, jego sprawnej konfiguracji oraz dopasowywania pulpitu i menu Start do własnych potrzeb. Dowiesz się, jak pracować z plikami i folderami - tworzyć je, kopiować, zabezpieczać i odszukiwać. Zobaczysz, jak można wykorzystać rozmaite programy wbudowane w system, oraz nauczysz się nagrywać płyty, instalować praktyczne aplikacje czy konfigurować bezpieczne połączenie internetowe. Otrzymasz odpowiedzi na trzydzieści najczęściej pojawiających się pytań początkujących użytkowników nowej wersji Windows. Po takim zastrzyku wiedzy z przyjemnością zaczniesz odkrywać cały potencjał drzemiący w tym systemie!

Skuteczne panaceum na 30 najczęstszych pytań
nowych użytkowników Windows 7!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows 7 PL. Pierwsza pomoc Autor: Adam Józefiok ISBN: 978-83-246-2682-3 Format: A5, stron: 112 • Jak sprawnie pracować z plikami i folderami? • Jak poprawnie instalować i usuwać programy? • Jak skonfigurować bezpieczne połączenie z Internetem? Głodny technologicznych nowinek uległeś pokusie… i wyrzucając stary, sprawdzony Windows XP, z radością zainstalowałeś zachwalaną przez wszystkich „siódemkę”? I słusznie! To naprawdę udoskonalony, funkcjonalny system! Problem w tym, że zaledwie w 10 przypomina swoje poprzednie wersje. W związku z tym zamiast po instalacji od razu intuicyjnie poruszać się po interfejsie, błądzisz po omacku, a zapewne im dalej brniesz, tym więcej nasuwa Ci się pytań i wątpliwości… Spokojnie! Znamy remedium na Twoje potrzeby! Dzięki tej książce dostaniesz solidną dawkę wiedzy na temat nowych okien i wyglądu systemu, jego sprawnej konfiguracji oraz dopasowywania pulpitu i menu Start do własnych potrzeb. Dowiesz się, jak pracować z plikami i folderami – tworzyć je, kopiować, zabezpieczać i odszukiwać. Zobaczysz, jak można wykorzystać rozmaite programy wbudowane w system, oraz nauczysz się nagrywać płyty, instalować praktyczne aplikacje czy konfigurować bezpieczne połączenie internetowe. Otrzymasz odpowiedzi na trzydzieści najczęściej pojawiających się pytań początkujących użytkowników nowej wersji Windows. Po takim zastrzyku wiedzy z przyjemnością zaczniesz odkrywać cały potencjał drzemiący w tym systemie! • Obsługa myszy i klawiatury w Windows 7 • Dopasowywanie pulpitu, paska zadań i menu Start do swoich potrzeb • Praca z plikami, folderami, ikonami i oknami • Instalowanie i usuwanie programów • Porządkowanie plików na dysku • Konfigurowanie i zabezpieczanie połączenia internetowego • Nagrywanie plików muzycznych i filmowych oraz zdjęć • Korzystanie z harmonogramu zadań • Instalowanie i udostępnianie drukarki • Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym Skuteczne panaceum na 30 najczęstszych pytań nowych użytkowników Windows 7! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Windows 7 PL Spis treści Wstęp / 5 1. Jak korzystać z myszy w systemie Windows 7? / 7 2. Jak korzystać z klawiatury w systemie Windows 7? / 11 3. Co to są okna i jak ich używać? / 14 4. Jak zmienić wygląd ikon na pulpicie? / 18 5. Do czego służy pasek zadań i menu Start? / 23 6. Jak dodawać na pulpicie gadżety? / 26 7. Jak oczyścić pulpit z niepotrzebnych plików? / 29 8. Jak zmienić rozdzielczość ekranu? / 33 9. Jak zmienić wygląd pulpitu? / 36 10. Jak modyfikować pasek zadań? / 40 11. Jak przypisać powiadomienia dźwiękowe? / 43 12. Jak zmienić datę i godzinę? / 46 13. Jak zmienić widok menu Start na klasyczny? / 50 14. Jak odszukać zagubiony plik lub folder? / 52 15. Jak utworzyć własny plik lub folder? / 55 16. Jak udostępnić folder innym użytkownikom w sieci? / 58 17. Jak zabezpieczyć folder przed nieuprawnionymi osobami? / 62 18. Jak uporządkować pliki na dysku? / 66 19. Jak aktywować system Windows 7? / 68 20. Jak zainstalować lub usunąć program? / 70 21. Jak uruchomić i zamknąć program? / 76 22. Jak nagrać płytę z ulubionymi zdjęciami oraz muzyką? / 80 23. Jak korzystać z harmonogramu zadań? / 84 24. Jak korzystać z przypomnienia w postaci „żółtych karteczek”? / 88 25. Jak skonfigurować połączenie z internetem? / 90 Spis treści 3 Windows 7 PL 26. Jak przetransferować dane i ustawienia z innego komputera? / 93 27. Jak pobrać z internetu program antywirusowy i jak go zainstalować? / 99 28. Jak udostępnić drukarkę w sieci i zainstalować już udostępnioną? / 103 29. Jak rozwiązywać problemy z połączeniem sieciowym? / 106 30. Jak poprawnie zamykać system? / 108 4  4  Spis treści Windows 7 PL 19. Jak aktywować system Windows 7? Po dokonaniu zakupu systemu Windows 7 i zainstalowaniu go masz 30 dni na dokonanie jego aktywacji. Aktywację można przeprowadzić telefonicznie lub bardziej wygodnie przez internet. Aktywacja polega na podaniu klucza produktu i połączeniu się z serwerem fi rmy Microsoft. Po weryfi kacji produkt zostanie aktywowany i będzie go można używać przez nieokreślony czas. Rysunek 19.1. Z menu podręcznego wybierz pozycję Właściwości, aby przejść do okna System Rysunek 19.2. Okno System Aby dokonaæ aktywacji sy- stemu Windows 7: 1. Kliknij ikonê menu Start. 2. Kliknij prawym przyci- skiem myszy pozycjê Komputer i z menu pod- rêcznego wybierz W³aści- wości (rysunek 19.1). 3. W oknie System klik- nij pozycjê Liczba dni do wykonania aktywacji... (rysunek 19.2). 68 Rysunek 19.3. Kliknij pozycję Aktywuj produkt Windows teraz w trybie online Rysunek 19.4. Klucz produktu powinien znajdować się na otrzymanym pudełku z programem Windows 7 lub powinien być naklejony na obudowie komputera Windows 7 PL 4. Pojawi siê okno Aktywa- cja produktu Windows (rysunek 19.3). Kliknij pozycjê Aktywuj produkt Windows teraz w trybie online. 5. W kolejnym oknie wpisz klucz produktu i kliknij przycisk Dalej (rysunek 19.4). Rozpocznie siê proces aktywacji. Mo¿e to potrwaæ kilkanaście sekund w zale¿ności od posiadanego po³¹czenia internetowego. 6. Po poprawnym doko- naniu aktywacji pojawi siê okno informuj¹ce o zakoñczeniu. Klik- nij przycisk Zamknij, aby zakoñczyæ proces aktywacji. Po dokonaniu aktywacji systemu masz pewnośæ, ¿e u¿ywana przez Ciebie kopia pochodzi z legalnego źród³a, a Ty nie pad³eś ofi ar¹ piractwa komputerowego. Ponadto, dziêki aktywacji systemu, otrzymasz upraw- nienia do pobierania ze stron producenta dodatków w postaci programów lub ³atek poprawiaj¹cych bezpie- czeñstwo systemu. 19. Jak aktywować system Windows 7? 69 Windows 7 PL 20. Jak zainstalować lub usunąć program? Aby zainstalowaæ do- wolny program na dysku komputera: 1. W³ó¿ p³ytê instalacyjn¹ do napêdu CD. 2. Po kilku sekundach pojawi siê okno Autood- twarzanie (rysunek 20.1). 3. Kliknij ikonê Uruchom: SETUP.EXE. Instalator roz- pocznie dzia³anie, a Ty postêpuj dalej wed³ug instrukcji na ekranie. Jeśli po w³o¿eniu p³yty z pro- gramem okno Autoodtwarza- nie siê nie pojawi, prawdopo- dobnie funkcja ta jest wy³¹- czona. Aby j¹ aktywowaæ: 1. Kliknij menu Start i wybierz pozycjê Panel sterowania (rysunek 20.2). 70 Większość programów przed użyciem musi zostać zain- stalowana na dysku komputera. Instalacja to w dużym skrócie proces kopiowania plików na dysk komputera. W więk- szości przypadków instalacja przebiega automatycznie, a rola użytkownika sprowadza się jedynie do wybrania folderu doce- lowego i zaakceptowania kilku komunikatów. Rysunek 20.1. Okno Autoodtwarzanie Wskazówka W zależności od rodzaju oprogramowania proces instalacji będzie przebiegał inaczej. Mogą się pojawić różne komunikaty oraz inna kolejność wykonywania czynności.  Rysunek 20.2. Funkcję Autoodtwarzanie możesz aktywować z poziomu Panelu sterowania Windows 7 PL 2. W oknie Panel sterowania wybierz pozycjê Sprzêt i dźwiêk (rysunek 20.3). 3. W oknie Sprzêt i dźwiêk wybierz pozycjê Odtwórz dyski CD lub inne nośniki automatyczne (rysunek 20.4). 4. Pojawi siê okno Auto- odtwarzanie, w którym zaznacz pole wyboru U¿yj autoodtwarzania dla wszystkich nośników i urz¹dzeñ (rysunek 20.5). Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisaæ zmiany. Rysunek 20.3. Okno Panel sterowania Rysunek 20.4. Okno Sprzęt i dźwięk Rysunek 20.5. Okno Autoodtwarzanie Wskazówka Z listy rozwijanej znajdującej się przy każdym wymienionym nośniku możesz wybrać dodatkową czynność do wykonania. Na przykład dla dysku CD audio może to być automatyczne otwarcie płyty w programie Windows Media Player.  20. Jak zainstalować lub usunąć program? 71 Windows 7 PL Czasami po instalacji programu nie działa on prawidłowo lub pojawiają się nieoczekiwane problemy. Szczególnie zdarza się to w przypadku starszych programów, które działały np. w systemie Windows 98. Warto w takim przypadku urucho- mić wadliwy program w specjalnym trybie zwanym trybem zgodności. Tryb zgodności przeprowadzi próbę zasymulowania wcześ- niejszej wersji systemu Windows i spróbuje otworzyć program w tak przygotowanych warunkach. Rysunek 20.6. Okno Programy Rysunek 20.7. Wybierz pozycję Uruchom programy napisane dla starszych wersji sytemu Windows Rysunek 20.8. Okno zgodność programów Aby uruchomiæ kreatora trybu zgodności: 1. W Panelu sterowania klik- nij odnośnik Programy (rysunek 20.6). 2. Nastêpnie w oknie pro- gramu kliknij Uruchom programy napisane dla starszych wersji systemu Windows (rysunek 20.7). 3. Pojawi siê okno Zgod- nośæ programów (rysu- nek 20.8). Kliknij przycisk Dalej. 72 20. Jak zainstalować lub usunąć program? Windows 7 PL Rysunek 20.9. Wyszukiwanie problemów ze zgodnością Rysunek 20.10. Wybierz z listy program sprawiający problemy ze zgodnością Rysunek 20.11. Kliknij pozycję Rozwiąż problemy z programem 4. System automatycz- nie rozpocznie wyszu- kiwanie problemów ze zgodności¹ programów (rysunek 20.9). 5. W kolejnym oknie z dostêpnej listy wybierz program, który powoduje problemy ze zgodności¹ (rysunek 20.10). Kliknij Dalej. 6. Nastêpnie wybierz pozycjê Rozwi¹¿ prob- lemy z programem (rysunek 20.11). 20. Jak zainstalować lub usunąć program? 73 Windows 7 PL 7. W kolejnym kroku krea- tora wybierz, jakie prob- lemy sprawia niedzia³a- j¹cy program (rysunek 20.12). Mo¿esz zaznaczyæ wszystkie pozycje i klik- n¹æ przycisk Dalej. 8. Nastêpnie określ, w jakim systemie program dzia- ³a³ prawid³owo (rysunek 20.13). Jeśli zapomnia³eś, jaki to by³ system, mo¿esz klikn¹æ pozycjê Nie wiem. Kliknij Dalej. 9. Po kilku sekundach pojawi siê okno Testuj ustawienia zgodności dla programu (rysunek 20.14). Kliknij przycisk Uruchom program, aby przetestowaæ jego dzia- ³anie. Nastêpnie kliknij przycisk Dalej. Rysunek 20.12. Wybierz problem Rysunek 20.13. Określ system, w którym program działał prawidłowo 74 20. Jak zainstalować lub usunąć program? Rysunek 20.14. Testowanie programu Windows 7 PL 10. W ostatnim kroku krea- tora (rysunek 20.15) klik- nij Tak, zapisz ustawie- nia dla tego programu, jeśli program urucho- mi³ siê i dzia³a prawid- ³owo. W przeciwnym wypadku kliknij Nie, spró- buj ponownie przy u¿y- ciu innych ustawieñ. Zostaniesz wtedy popro- szony o zmianê para- metrów i bêdziesz móg³ powtórzyæ testowanie programu. Aby usun¹æ zainstalowany wcześniej program: 1. Przejdź do okna Panel sterowania i wybierz odnośnik Odinstaluj pro- gram (rysunek 20.16). 2. Pojawi siê okno Odinsta- luj lub zmieñ program (rysunek 20.17). Wybierz z listy program, który chcesz odinstalowaæ, nastêpnie kliknij ikonê Odinstaluj/Zmieñ. 3. Kreator rozpocznie proces odinstalowania. 20. Jak zainstalować lub usunąć program? 75 Rysunek 20.15. Ostatni krok kreatora Rysunek 20.16. W oknie Panel sterowania wybierz odnośnik Odinstaluj program Rysunek 20.17. Okno Odinstaluj lub zmień program
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 7 PL. Pierwsza pomoc
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: