Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 008757 21732414 na godz. na dobę w sumie
Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy - książka
Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2540-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 7
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Długo oczekiwany Windows 7 wreszcie pojawił się na rynku i szybko wzbudził uznanie rzesz użytkowników, korzystających ze starszych systemów operacyjnych firmy Microsoft. Nie jest to zachwyt bezpodstawny - nowy Windows jest bezpieczniejszy, bardziej atrakcyjny graficznie i bardziej dopracowany niż jego poprzednie wersje, a według deklaracji producenta stał się też stabilniejszy i bardziej wydajny. Co ważniejsze, oferuje również znacznie większe możliwości, o czym szczególnie szybko mogą przekonać się osoby posiadające nieco szerszą wiedzę niż przeciętny użytkownik tego systemu.

Wiedzę na temat tych możliwości pomoże Ci zdobyć książka 'Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy '. W niezwykle zwartej i skrótowej formie zaprezentowane tu zostały polecenia nowego systemu operacyjnego, a opisy poszczególnych komend wzbogacono o praktyczne przykłady ich zastosowania. Lektura leksykonu sprawi, że staniesz się ekspertem w korzystaniu z tekstowego trybu pracy środowiska, zarządzaniu strukturą katalogów i plików, sterowaniu wykonywaniem zadań i określaniu parametrów systemu operacyjnego. Poznasz również komendy umożliwiające zarządzanie dyskami i woluminami, a polecenia związane z konfiguracją i używaniem połączeń sieciowych odkryją przed Tobą wszystkie tajemnice.

Spraw, aby polecenia Windows 7 stały się Twoimi najlepszymi przyjaciółmi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Autor: Witold Wrotek ISBN: 978-83-246-2540-6 Format: 115170, stron: 240 D³ugo oczekiwany Windows 7 wreszcie pojawi³ siê na rynku i szybko wzbudzi³ uznanie rzesz u¿ytkowników, korzystaj¹cych ze starszych systemów operacyjnych firmy Microsoft. Nie jest to zachwyt bezpodstawny – nowy Windows jest bezpieczniejszy, bardziej atrakcyjny graficznie i bardziej dopracowany ni¿ jego poprzednie wersje, a wed³ug deklaracji producenta sta³ siê te¿ stabilniejszy i bardziej wydajny. Co wa¿niejsze, oferuje równie¿ znacznie wiêksze mo¿liwoœci, o czym szczególnie szybko mog¹ przekonaæ siê osoby posiadaj¹ce nieco szersz¹ wiedzê ni¿ przeciêtny u¿ytkownik tego systemu. Wiedzê na temat tych mo¿liwoœci pomo¿e Ci zdobyæ ksi¹¿ka „Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy”. W niezwykle zwartej i skrótowej formie zaprezentowane tu zosta³y polecenia nowego systemu operacyjnego, a opisy poszczególnych komend wzbogacono o praktyczne przyk³ady ich zastosowania. Lektura leksykonu sprawi, ¿e staniesz siê ekspertem w korzystaniu z tekstowego trybu pracy œrodowiska, zarz¹dzaniu struktur¹ katalogów i plików, sterowaniu wykonywaniem zadañ i okreœlaniu parametrów systemu operacyjnego. Poznasz równie¿ komendy umo¿liwiaj¹ce zarz¹dzanie dyskami i woluminami, a polecenia zwi¹zane z konfiguracj¹ i u¿ywaniem po³¹czeñ sieciowych odkryj¹ przed Tob¹ wszystkie tajemnice. • Korzystanie z trybu tekstowego, plików wsadowych i skrótów klawiaturowych • Zarz¹dzanie struktur¹ katalogów • Podstawowe i zaawansowane operacje na plikach • Korzystanie z edytorów tekstowych oferowanych przez system • Zarz¹dzanie zadaniami i tworzenie skryptów • Konfiguracja parametrów pracy systemu i zmiennych œrodowiskowych • Zarz¹dzanie systemem plików, dyskami i woluminami • Konfiguracja i wykorzystanie po³¹czeñ sieciowych Spraw, aby polecenia Windows 7 sta³y siê Twoimi najlepszymi przyjació³mi Spis treļci Wprowadzenie .............................................................................7 1. Tryb tekstowy ............................................................................. 10 10 15 15 Praca w trybie konsoli Pliki wsadowe cmd 2. Zarzédzanie katalogami ............................................................34 34 40 44 46 48 50 52 Zakäadanie katalogów Zmienianie nazw katalogów Usuwanie katalogów Doäñczanie katalogów Zmiana katalogu WyĈwietlanie graficznej struktury katalogów Kopiowanie drzew katalogów 3. Zarzédzanie plikami ...................................................................57 57 59 67 70 72 72 74 WyĈwietlenie zawartoĈci pliku tekstowego Wyszukiwanie ciñgów znaków Sortowanie wierszy Drukowanie plików tekstowych Przenoszenie plików Usuwanie plików Lista plików i katalogów 3 Rozszerzenia nazw plików Atrybuty plików Lista kontroli dostöpu do plików Porównywanie plików Kopiowanie plików Zmiana nazwy plików Zamiana plików Porównywanie zawartoĈci dyskietek Kopiowanie zawartoĈci dyskietek Konwersja plików wykonywalnych na binarne Rozpakowywanie plików instalacyjnych 79 81 82 87 91 94 96 98 98 99 100 4. Edytory .......................................................................................101 101 106 107 Edytor tekstowy Edytor liniowy Komentarz 5. Zarzédzanie zadaniami ............................................................109 109 Uruchamianie poleceþ w okreĈlonym czasie 122 Wywoäywanie programów wsadowych 126 Zawieszanie przetwarzania programów wsadowych 128 Wyäñczanie przerywania zadaþ 129 WyĈwietlanie nowego okna 131 Tytuä okna wiersza polecenia 132 Czyszczenie ekranu 133 Testowanie i edytowanie narzödzi 135 Wykonywanie zadania w pötli 139 PrzejĈcie do instrukcji oznaczonej etykietñ 141 Instrukcja warunkowa 144 Sterowanie wyĈwietlaniem informacji na ekranie Zachowanie bieĔñcego katalogu dla polecenia POPD 146 PrzejĈcie do katalogu zachowanego przez polecenie PUSHD 147 Zmienne Ĉrodowiskowe dla plików wsadowych 147 4 _ Spis treļci ãadowanie programu powyĔej pierwszych 64 kB Zmiana poäoĔenia parametrów w pliku wsadowym Host skryptów systemu Windows Koþczenie pracy skryptów wsadowych Wylogowywanie 150 151 153 154 155 6. Parametry systemu operacyjnego ........................................... 156 156 158 161 162 163 165 165 167 171 173 173 174 175 176 178 182 185 186 190 191 192 193 197 198 Wersja systemu operacyjnego Tekst zgäoszenia trybu konsoli ćcieĔka wyszukiwania dla plików wykonywalnych Kolor täa i napisów konsoli Strona kodowa Konfigurowanie klawiatury do wymagaþ jözyka Data i czas systemu operacyjnego Dodatkowe funkcje wiersza poleceþ WyĈwietlanie komunikatów ekranowych Zmiany Ĉrodowiska przez plik wsadowy Drukowanie grafiki Drukowanie znaków w trybie graficznym Informacja o poleceniach systemu Windows 7 ZajötoĈè pamiöci RAM Konfigurowanie urzñdzeþ systemowych Zmienne Ĉrodowiskowe Dysk wirtualny Parametry äadowania systemu Lista sterowników urzñdzeþ Edytowanie informacji o zdarzeniach OdĈwieĔanie zasad grup Zarzñdzanie dziennikami zdarzeþ Informacje o procesach Zamykanie procesów Spis treļci _ 5 7. System plików ..........................................................................200 200 200 202 204 204 206 206 207 210 210 212 216 Partycjonowanie dysku Formatowanie noĈników Montowanie woluminu Dane woluminu Etykieta woluminu lub dysku Kontrola poprawnoĈci zapisywania plików na dysku Defragmentowanie woluminów Testowanie i naprawa noĈników Odzyskiwanie danych z uszkodzonego dysku Kompresja na partycjach NTFS Konwersja systemu FAT na NTFS Pomiar wydajnoĈci dysków 8. Praca w sieci ............................................................................. 217 217 219 221 223 226 229 230 231 Adres MAC karty sieciowej Konfiguracja IP ABC pracy w kilku sieciach Testowanie poäñczenia sieciowego Statystyka poäñczenia TCP/IP Wysyäanie komunikatów do uĔytkowników Terminal Informacje o systemie Skorowidz .................................................................................233 6 _ Spis treļci Rozdziaĥ 8. Praca w sieci Na koniec niespodzianka. Gdy oglñdam komputer pracujñcy w trybie konsoli, przypomina on mi sys- tem MS-DOS. Aby dziaäaä on w sieci, naleĔaäo wykonaè wiele zabiegów zwiñzanych z instalacjñ karty sieciowej i odpowiedniego oprogramowania. W przypadku komputera pracujñcego pod kontrolñ Windows 7, a jedynie z oknem konsoli nic takiego nie ma miejsca. System operacyjny zawiera sterowniki karty sieciowej i odpowiednie oprogramowanie. Tryb konsoli stwarza moĔliwoĈci konfiguracji sprzötu, które nie byäy äatwo dostöpne w trybie graficznym. Adres MAC karty sieciowej Adres MAC karty sieciowej jest unikatowym identyfikatorem egzemplarza karty. Adres zapisywany jest heksadecymalnie (szesnastkowo). Skäada siö on z 48 bitów. Pierwsze 24 bity oznaczajñ producenta karty sieciowej. Kolejne 24 bity sñ unikatowym identyfikatorem. Uwaga Adres MAC karty sieciowej nadawany byä przez wytwórcö. Obecnie karty ethernetowe pozwalajñ na zmianö nadanego im adresu MAC. getmac Polecenie getmac pozwala na wyĈwietlenie adresów MAC dla kart siecio- wych w systemie. Ma ono nastöpujñcñ skäadniö: GETMAC [/S system [/U nazwa_ušytkownika [/P [hasĪo]]]] [/FO format] [/NH] [/V] Rozdziaĥ 8. Praca w sieci _ 217 gdzie: /S system — okreĈla system zdalny do podäñczenia. /U [domena]ušytkownik — okreĈla kontekst uĔytkownika, w którym polecenie powinno byè wykonane. /P hasĪo — okreĈla hasäo dla danego kontekstu uĔytkownika. W razie pominiöcia monituje o podanie danych. /FO format — okreĈla format, w którym majñ byè wyĈwietlane dane wyj- Ĉciowe. Prawidäowe wartoĈci: TABLE, LIST, CSV. /V — okreĈla, Ĕe szczegóäowe informacje powinny byè wyĈwietlane w wyniku. /NH — okreĈla, Ĕe Nagäówek kolumny nie powinien byè wyĈwietlany w wyniku. Prawidäowe tylko dla formatów TABLE i CSV. /? — wyĈwietla pomoc na temat korzystania z polecenia. Przykĥad 8.1. WyĈwietl adres MAC karty sieciowej komputera. Aby wykonaè polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie getmac. 3. Zapoznaj siö z informacjami wyĈwietlonymi w oknie konsoli (rysu- nek 8.1). Rysunek 8.1. Wynik odczytania adresu MAC 218 _ Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Konfiguracja IP ipconfig Polecenie ipconfig umoĔliwia wyĈwietlenie aktualnych lub wpisanie nowych ustawieþ protokoäu IP. IPCONFIG [/? | /all | /renew [karta] | /release [karta] | /flushdns | /displaydns | /registerdns | /showclassid karta | /setclassid karta [identyfikator_klasy] ] IPCONFIG [/allcompartments] [/? | /all | /renew [karta] | /release [karta] | /renew6 [karta] | /release6 [karta] | /flushdns | /displaydns | /registerdns | /showclassid karta | /setclassid karta [identyfikator_klasy] ]| /showclassid6 karta | /setclassid6 karta [identyfikator_klasy] ] gdzie: karta — nazwa poäñczenia (dozwolone symbole wieloznaczne, np. * i ?). /? — wyĈwietla komunikat pomocy. /all — wyĈwietla peäne informacje o konfiguracji. /release — zwalnia adres IPv4 podanej karty. /release6 — zwalnia adres IPv6 podanej karty. /renew — odnawia adres IPv4 podanej karty. /renew6 — odnawia adres IPv6 podanej karty. /flushdns — przeczyszcza bufor programu rozpoznawania nazw DNS. /registerdns — odĈwieĔa wszystkie dzierĔawy DHCP i rejestruje po- nownie nazwy DNS. /displaydns — wyĈwietla zawartoĈè bufora programu rozpoznawania nazw DNS. /showclassid — wyĈwietla wszystkie identyfikatory klas DHCP dozwo- lone dla karty. /setclassid — modyfikuje identyfikator klasy DHCP. /showclassid6 — wyĈwietla wszystkie identyfikatory klas DHCP IPv6 dozwolone dla karty. /setclassid6 — modyfikuje identyfikator klasy DHCP IPv6. Rozdziaĥ 8. Praca w sieci _ 219 Uwaga DomyĈlnie sñ wyĈwietlane tylko adres IP, maska podsieci i brama domyĈlna dla kaĔdej karty zwiñzanej z protokoäem TCP/IP. Uwaga JeĔeli dla parametrów Release i Renew nie zostanie okreĈlona nazwa karty, zwolnieniu lub odnowieniu ulegnñ dzierĔawy ad- resów IP dla wszystkich kart zwiñzanych z protokoäem TCP/IP. Uwaga JeĔeli dla parametrów Setclassid i Setclassid6 nie zostanie okreĈlony identyfikator klasy, wówczas identyfikator klasy zosta- nie usuniöty. Przykĥad 8.2. WyĈwietl informacje o konfiguracji IP. Aby wykonaè polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie ipconfig. 3. Zapoznaj siö z informacjami wyĈwietlonymi w oknie konsoli (rysu- nek 8.2). Przykĥad 8.3. WyĈwietl informacje szczegóäowe o wszystkich przedziaäach. Aby wykonaè polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie ipconfig /allcompartments /all. 3. Zapoznaj siö z informacjami wyĈwietlonymi w oknie konsoli (rysu- nek 8.3). 220 _ Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Rysunek 8.2. Podstawowe informacje o konfiguracji protokoäu IP Rysunek 8.3. Informacje szczegóäowe o wszystkich przedziaäach ABC pracy w kilku sieciach JeĔeli ten sam komputer uĔywany jest w wiöcej niĔ jednej sieci (np. notebook podäñczany do internetu w pracy i w domu), zachodzi koniecznoĈè zmiany konfiguracji przy zmianie sieci. Jest to szczególnie käopotliwe, gdy adresy IP i bramy naleĔy wpisaè röcznie. Do szybkiej i wygodnej zmiany konfiguracji sieciowej moĔna wykorzystaè polecenie netsh. SäuĔy ono do obsäugi skryp- tów. Korzystajñc z niego, moĔna zapisaè do plików konfiguracje sieciowe, a nastöpnie wczytywaè je. Rozdziaĥ 8. Praca w sieci _ 221 Przykĥad 8.4. Zapisz do pliku konfiguracjö sieciowñ komputera do pracy w domu. Aby zapisaè do pliku pierwszñ konfiguracjö sieciowñ komputera: 1. Podäñcz komputer do sieci w domu. 2. SprawdĒ, czy dziaäa on poprawnie. 3. Uruchom konsolö. 4. Wpisz w nim polecenie netsh260 -c interface dump dom.txt. Konfiguracja zostanie zapisana do pliku dom.txt. 5. Po chwili na ekranie komputera zostanie wyĈwietlony znak zachöty. Przykĥad 8.5. Zapisz do pliku konfiguracjö sieciowñ komputera do korzystania w miejscu pracy. Aby zapisaè do pliku drugñ konfiguracjö sieciowñ komputera: 1. Podäñcz komputer do sieci w pracy. 2. SprawdĒ, czy dziaäa on poprawnie. 3. Uruchom konsolö. 4. Wpisz w nim polecenie netsh -c interface dump praca.txt. Konfiguracja zostanie zapisana do pliku praca.txt. 5. Po chwili na ekranie komputera zostanie wyĈwietlony znak zachöty. Przykĥad 8.6. Wczytaj konfiguracjö sieciowñ komputera do pracy w domu. Aby wykonaè polecenie: 1. Uruchom konsolö. 2. Wpisz w nim polecenie netsh -f d:dom.txt. 3. NaciĈnij klawisz Enter. 4. Zaczekaj chwilö, aĔ konfiguracja zostanie wczytana z pliku tek- stowego. 222 _ Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Przykĥad 8.7. Wczytaj konfiguracjö sieciowñ komputera do uĔytkowania w pracy. Aby wykonaè polecenie: 1. Uruchom konsolö. 2. Wpisz w nim polecenie netsh -f d:praca.txt. 3. NaciĈnij klawisz Enter. 4. Zaczekaj chwilö, aĔ konfiguracja zostanie wczytana z pliku tekstowego. Wskazówka Aby uniknñè wpisywania w linii poleceþ polecenia netsh wraz z parametrami, napisz plik wsadowy (*.bat) zawierajñcy menu wyboru konfiguracji sieciowej. UmieĈè skrót do niego w grupie Autostart. Testowanie poĥéczenia sieciowego ping Polecenie ping umoĔliwia sprawdzenie parametrów czasowych poäñczenia sieciowego. Ma ono nastöpujñcñ skäadniö: PING [-t] [-a] [-n liczba] [-l rozmiar] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r liczba] [-s liczba] [[-j lista_hostów] | [-k lista_hostów]] [-w limit_czasu] nazwa_celu] [-r] [-s adres_şródĪowy][-4][-6] nazwa_obiektu_docelowego gdzie: -t — odpytuje okreĈlony host do czasu zatrzymania. Aby przejrzeè staty- styki i kontynuowaè, naciĈnij klawisze Ctrl+Break. Aby zakoþczyè, naci- Ĉnij klawisze Ctrl+C. -a — täumaczy adresy na nazwy hostów. -n liczba — liczba wysyäanych powtórzeþ Ĕñdania. -l rozmiar — rozmiar buforu wysyäania. -f — wstaw w pakiecie flagö Nie fragmentuj (tylko IPv4). -i TTL — czas wygaĈniöcia. Rozdziaĥ 8. Praca w sieci _ 223 -v TOS — typ usäugi (tylko IPv4). -r liczba — rejestruj trasö dla podanej liczby przeskoków (tylko IPv4). -s liczba — sygnatura czasowa dla podanej liczby przeskoków (tylko IPv4). -j lista_hostów — swobodna trasa Ēródäowa wg listy lista_hostów (tylko IPv4). -k lista_hostów — ĈciĈle okreĈlona trasa Ēródäowa wg listy lista_hostów (tylko IPv4). -w limit_czasu — limit czasu oczekiwania na odpowiedĒ (w milisekundach). -R — powoduje uĔycie nagäówka routingu w celu dodatkowego testowa- nia trasy wstecznej (tylko IPv6). -S adres_şródĪowy — adres Ēródäowy do uĔycia. -4 — wymusza uĔywanie IPv4. -6 — wymusza uĔywanie IPv6. Przykĥad 8.8. SprawdĒ, jakie jest poäñczenie miödzy Twoim komputerem a serwerem www.onet.pl. Aby wykonaè polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie ping onet.pl. 3. Zapoznaj siö z informacjami wyĈwietlonymi w oknie konsoli (ry- sunek 8.4). Rysunek 8.4. Wynik testowania poäñczenia 224 _ Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Przykĥad 8.9. Napisz program, który bödzie sprawdzaä poäñczenie pomiödzy Twoim komputerem a adresami XXX.XXX.X.X, YYY.YYY.Y.Y, ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ. SprawdĒ transmisjö dla czterech róĔnych wielkoĈci buforów wysyäania. Zapisz wyniki do pliku tekstowego. Aby wykonaè polecenie, napisz program: echo off cls echo Program generuje informacje o systemie operacyjnym i polaczeniu z trzema adresami sieci Internet i zapisuje je do pliku test.txt. echo - pause cls echo - echo Prosze czekac, trwa wykonywanie testow. echo Moze ono potrwac okolo kilka minut. echo - echo ------------------------------------------------------ c: est.txt echo System operacyjny: c: est.txt echo . ver c: est.txt echo ------------------------------------------------------ c: est.txt echo # c: est.txt echo Konfiguracja sieci: c: est.txt echo . ipconfig /all c: est.txt echo ------------------------------------------------------ c: est.txt echo # c: est.txt echo Ping XXX.XXX.X.X c: est.txt echo . ping -n 10 XXX.XXX.X.X c: est.txt echo . ping -n 10 -l 64000 XXX.XXX.X.X c: est.txt echo . ping -n 10 -l 32000 XXX.XXX.X.X c: est.txt echo . ping -n 10 -l 16000 XXX.XXX.X.X c: est.txt echo . ping -n 10 -l 8000 XXX.XXX.X.X c: est.txt echo . ping -n 10 -l 4000 XXX.XXX.X.X c: est.txt echo ------------------------------------------------------ c: est.txt echo # c: est.txt Rozdziaĥ 8. Praca w sieci _ 225 echo Ping YYY.YYY.Y.Y: c: est.txt echo . ping -n 10 YYY.YYY.Y.Y c: est.txt echo . ping -n 10 -l 64000 YYY.YYY.Y.Y c: est.txt echo . ping -n 10 -l 32000 YYY.YYY.Y.Y c: est.txt echo . ping -n 10 -l 16000 YYY.YYY.Y.Y c: est.txt echo . ping -n 10 -l 8000 YYY.YYY.Y.Y c: est.txt echo . ping -n 10 -l 4000 YYY.YYY.Y.Y c: est.txt echo ------------------------------------------------------ c: est.txt echo # c: est.txt echo Ping ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ: c: est.txt echo . ping -n 10 ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ c: est.txt echo ------------------------------------------------------ c: est.txt echo # c: est.txt echo Traceroute: c: est.txt echo . tracert XXX.XXX.X.X c: est.txt echo . tracert YYY.YYY.Y.Y c: est.txt echo . tracert ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ c: est.txt echo . cls echo - echo Test zakonczony echo - pause Statystyka poĥéczenia TCP/IP netstat Polecenie netstat wyĈwietla statystykö protokoäu i bieĔñce poäñczenia sieciowe TCP/IP. Ma ono nastöpujñcñ skäadniö: NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p protokóĪ] [-r] [-s] [-t] [odstĂp] 226 _ Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy gdzie: -a — wyĈwietla wszystkie poäñczenia i porty nasäuchujñce. -b — wyĈwietla plik wykonywalny zaangaĔowany w tworzenie kaĔdego poäñczenia lub portu nasäuchujñcego. W niektórych przypadkach znane pliki wykonywalne obsäugujñ wiele niezaleĔnych skäadników i wtedy zostanie wyĈwietlona sekwencja skäadników zaangaĔowanych w tworzenie poäñczenia lub portu nasäuchujñcego. W tym przypadku nazwa pliku wykonywalnego jest umieszczona w nawiasach []. Sekwencja koþczy siö na protokole TCP/IP. -e — wyĈwietla statystykö sieci Ethernet. Ta opcja moĔe byè uĔywana ra- zem z opcjñ -s. -f — wyĈwietla w peäni kwalifikowane nazwy domen (FQDN) adresów obcych. -n — wyĈwietla adresy i numery portów w postaci liczbowej. -o — wyĈwietla dla kaĔdego poäñczenia skojarzony z nim identyfikator procesu bödñcego jego wäaĈcicielem. -p protokóĪ — wyĈwietla poäñczenia dla okreĈlonego protokoäu; moĔe to byè protokóä TCP, UDP, TCPv6 lub UDPv6. JeĔeli ta opcja zostanie uĔyta razem z opcjñ -s do wyĈwietlenia statystyki wybranego protokoäu, proto- kóä moĔe mieè dowolnñ wartoĈè z nastöpujñcych: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP lub UDPv6. -r — wyĈwietla tabelö routingu. -s — wyĈwietla statystykö wybranego protokoäu. DomyĈlnie jest to staty- styka protokoäów IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP i UDPv6; do okreĈlenia jej podzbioru moĔna uĔyè opcji -p. -r — wyĈwietla bieĔñcy stan obciñĔenia poäñczenia. odstĂp — wyĈwietla wybranñ statystykö, odczekujñc zadanñ iloĈè sekund pomiödzy kaĔdym wyĈwietleniem. NaciĈnij klawisze Ctrl+C, aby przerwaè wyĈwietlanie statystyki. JeĔeli ta zmienna nie zostanie okreĈlona, program netstat wydrukuje informacje o aktualnej konfiguracji jeden raz. Przykĥad 8.10. WyĈwietl listö aktywnych poäñczeþ sieciowych. Rozdziaĥ 8. Praca w sieci _ 227 Aby wykonaè polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie netstat. 3. Zapoznaj siö z informacjami wyĈwietlonymi w oknie konsoli (rysu- nek 8.5). Rysunek 8.5. Lista poäñczeþ aktywnych Przykĥad 8.11. WyĈwietl informacjö o bäödach w trakcie transmisji. Aby wykonaè polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie netstat -e. 3. Zapoznaj siö z informacjami wyĈwietlonymi w oknie konsoli (rysu- nek 8.6). Rysunek 8.6. Hm… poäñczenie sprawia wraĔenie stabilnego. Mimo to kilka bajtów zostaäo odrzuconych 228 _ Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Wysyĥanie komunikatów do uŜytkowników msg Polecenie msg powoduje wysäanie komunikatu do uĔytkownika. MSG {nazwa_ušytkownika | nazwa_sesji | identyfikator_sesji | @nazwa_pliku | *}[/SERVER:nazwa_serwera] [/TIME:sekundy] [/V] [/W] [komunikat] gdzie: nazwa_ušytkownika — nazwa uĔytkownika. nazwa_sesji — nazwa sesji. id_sesji — identyfikator sesji. @nazwa_pliku — okreĈla plik zawierajñcy listö nazw uĔytkownika, nazw i identyfikatorów sesji do wysäania komunikatu. Uwaga UĔycie znaku * powoduje wysäanie komunikatu do wszystkich sesji na podanym serwerze. /SERVER:nazwa_serwera — serwer, z którym ma zostaè nawiñzany kon- takt (domyĈlnie serwer bieĔñcy). /TIME:sekundy — opóĒnienie w oczekiwaniu na potwierdzenie komuni- katu przez jego odbiorcö. /V — wyĈwietla informacje o wäaĈnie przeprowadzanych akcjach. /W —czeka na odpowiedĒ od uĔytkownika, przydatne z opcjñ /V. komunikat — komunikat do wysäania. JeĈli go nie okreĈlono, monituje o niego lub odczytuje go z pliku stdin. Przykĥad 8.12. WyĈlij informacjö do wszystkich uĔytkowników serwera. Aby wykonaè polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie msg * czeŁð. Rozdziaĥ 8. Praca w sieci _ 229 3. Zapoznaj siö z informacjami wyĈwietlonymi w oknie konsoli (ry- sunek 8.7). Rysunek 8.7. W oknie konsoli zostaäo wpisane polecenie wysäania komunikatu. Komunikat ma postaè maäego okna Terminal tsdiscon Polecenie tsdiscon rozäñcza sesjö terminalu. Ma ono nastöpujñcñ skäadniö: TSDISCON [identyfikator_sesji | nazwa_sesji] [/SERVER:nazwa_serwera] [/V] [/VM] gdzie: id_sesji — identyfikator sesji. nazwa_sesji — nazwa sesji. /SERVER:nazwa_serwera — okreĈla serwer terminali (domyĈlnie serwer bieĔñcy). /V — wyĈwietla informacje o wäaĈnie przeprowadzanych akcjach. /VM — rozäñcza sesjö na serwerze lub w maszynie wirtualnej. Wymaga okreĈlenia unikatowego identyfikatora sesji. 230 _ Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy tscon Polecenie tscon äñczy sesjö uĔytkownika z sesjñ terminalowñ. Ma ono nastöpujñcñ skäadniö: TSCON {id_sesji | nazwa_sesji} [/DEST:nazwa_sesji] [/PASSWORD:hasĪo|/PASSWORD:*] [/V] gdzie: id_sesji — identyfikator sesji. nazwa_sesji — nazwa sesji. /DEST:nazwa_sesji — äñczy sesjö z sesjñ docelowñ o podanej nazwie. /PASSWORD:hasĪo — hasäo uĔytkownika bödñcego wäaĈcicielem okreĈlonej sesji. /V — wyĈwietla informacje o wäaĈnie przeprowadzanych akcjach. Informacje o systemie Czy system päataä Ci kiedyĈ figle i np. mimo Ĕe wszystko zostaäo spraw- dzone, poäñczenie sieciowe byäo niestabilne? Za taki stan rzeczy odpowiedzialna moĔe byè np. poprawka do systemu. Podstawowe informacje o systemie wraz z listñ poprawek moĔna uzyskaè po wydaniu polecenia systeminfo. systeminfo Polecenie systeminfo umoĔliwia wyĈwietlenie informacji o komputerze. Ma ono nastöpujñcñ skäadniö: SYSTEMINFO [/S system [/U nazwa_ušytkownika [/P [hasĪo]]]] [/FO format] [/NH] gdzie: /S system — okreĈla system zdalny, z którym ma nastñpiè poäñczenie. /U [domena]ušytkownik — okreĈla kontekst uĔytkownika, w którym polecenie powinno byè wykonane. Rozdziaĥ 8. Praca w sieci _ 231 /P [hasĪo] — okreĈla hasäo dla danego kontekstu uĔytkownika. W razie pominiöcia monituje o podanie danych. /FO format — okreĈla format, w którym majñ byè wyĈwietlane dane wyjĈciowe. Prawidäowe wartoĈci: TABLE, LIST, CSV. /NH — okreĈla, Ĕe nagäówek kolumny nie powinien byè wyĈwietlany w wyniku. Prawidäowe tylko dla formatu TABLE i CSV. Przykĥad 8.13. Zbierz informacje o systemie. Aby wykonaè polecenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Wpisz polecenie systeminfo. 3. Zapoznaj siö z informacjami wyĈwietlonymi w oknie konsoli (ry- sunek 8.8). Rysunek 8.8. Okno ze zbiorczymi informacjami o systemie 232 _ Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 7. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: