Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01118 026429 21122431 na godz. na dobę w sumie
Windows 8. Praktyczne rozwiązania - książka
Windows 8. Praktyczne rozwiązania - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7486-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 8
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Już na pierwszy rzut oka Windows 8 zdecydowanie różni się od swoich poprzedników. Te różnice wciąż wzbudzają emocje, a użytkowników wpędzają w zakłopotanie. Jednak pewna rzecz nie uległa zmianie - Windows 8 to wciąż system operacyjny, który można zmodyfikować na wiele sposobów tak, aby dopasować go idealnie do swoich potrzeb.

Dzięki tej książce poznasz tajniki systemu Windows 8 i dowiesz się, jak usprawnić Twój system. Jeśli postąpisz zgodnie z zawartymi tu wskazówkami, zauważysz, że system szybciej się uruchamia. Ponadto dowiesz się, jak uruchomić Windows 8 na komputerach spod znaku ugryzionego jabłka oraz jak błyskawicznie dostać się do najczęściej używanych folderów. Twoją ciekawość na pewno wzbudzą wskazówki poświęcone pracy w chmurze. Integracja z usługą SkyDrive to tylko jeden z punktów. Na koniec przekonasz się, że Windows 8 może być jeszcze lepszym partnerem w zakresie składowania i odtwarzania plików multimedialnych oraz zarządzania tymi plikami. Jest to obowiązkowa lektura dla każdego nowego użytkownika systemu Windows 8.

Sięgnij po tę książkę i:

Poznaj moc ukrytą pod maską Windows 8!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Windows 8 Hacks Tłumaczenie: Lech Lachowski ISBN: 978-83-246-7486-2 © 2013 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of Windows 8 Hacks, ISBN 9781449325756 © 2013 Preston Gralla. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/win8pr Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Przedmowa .................................................................................................................................5 1. Porady dotyczÈce konfiguracji i uruchamiania ..........................................................................9 9 11 14 15 20 23 Sposób 1. WyïÈczanie ekranu blokowania systemu Windows 8 Sposób 2. Dostosowywanie ekranu blokowania Sposób 3. Skracanie czasu bootowania Sposób 4. Przyspieszanie uruchamiania poprzez wstrzymywanie programów i usïug grupy Autostart Sposób 5. Resetowanie i odĂwieĝanie komputera zamiast kompletnej reinstalacji systemu Sposób 6. Instalacja i uruchamianie systemu Windows 8 na komputerach Mac Sposób 7. Zastosowanie platformy Hyper-V do instalacji i uruchamiania innych systemów operacyjnych w Windows 8 33 2. Dostosowywanie ekranu startowego, interfejsu Windows 8 oraz aplikacji ............................39 Sposób 8. Tworzenie folderu aplikacji w celu szybkiego ich uruchamiania z poziomu ekranu startowego i pulpitu Sposób 9. Umieszczanie kafelka Komputer na ekranie startowym Sposób 10. Wymuszanie wyĂwietlania aplikacji desktopowych na ekranie startowym Sposób 11. Dostosowywanie ekranu wszystkich aplikacji interfejsu Windows 8 Sposób 12. Dodawanie folderów i innych obiektów do ekranu startowego Sposób 13. Uruchamianie natywnych aplikacji Windows 8 w sÈsiadujÈcych oknach Sposób 14. Dostosowywanie ekranu startowego Sposób 15. DostÚp do wszechstronnych narzÚdzi wyszukiwania w Windows 8 Sposób 16. Zastosowanie Menedĝera zadañ do Ăledzenia uĝytkowania aplikacji Sposób 17. Zastosowanie wïasnych plików graficznych do edycji konta uĝytkownika 39 41 42 44 46 47 49 55 58 65 3. Dostosowywanie pulpitu ..........................................................................................................69 69 72 74 75 77 Sposób 18. Przywracanie standardowego Menu Start platformy Windows w systemie Windows 8 Sposób 19. Korzystanie z wbudowanego zminimalizowanego Menu Start Sposób 20. Przywracanie na pulpit paska Szybkie uruchamianie Sposób 21. Dodawanie do pulpitu szybkiego, prowizorycznego Menu Start Sposób 22. Umieszczanie na pulpicie funkcji Tryb boski systemu Windows Sposób 23. Uruchamianie aplikacji desktopowych i aplikacji natywnych Windows 8 w sÈsiadujÈcych oknach Sposób 24. Umieszczanie na pulpicie uĝytecznych ikon nawigacyjnych Sposób 25. Dostosowywanie pulpitu do pracy z tabletem Sposób 26. Dostosowywanie obszaru powiadomieñ za pomocÈ Edytora rejestru 79 81 84 87 3 Kup książkęPoleć książkę Sposób 27. Zmiana listy folderów wyĂwietlanych w oknie dialogowym Otwieranie Sposób 28. Kontrola nad Panelem sterowania Sposób 29. Dostosowywanie paska zadañ Sposób 30. Ukryta broñ uĝytkownika: dostosowywanie menu kontekstowego Eksploratora plików Sposób 31. Otwieranie Wiersza polecenia z prawami administratora w dowolnej lokalizacji 89 90 94 95 w Eksploratorze plików Sposób 32. Dostosowywanie Eksploratora plików 98 101 4. Porady dotyczÈce wydajnoĂci systemu .................................................................................105 105 108 110 113 115 122 124 126 133 134 137 5. Porady zwiÈzane z chmurÈ i serwisami spoïecznoĂciowymi ................................................139 Sposób 33. Trzy szybkie porady dotyczÈce systemu i wydajnoĂci Sposób 34. RozwiÈzywanie problemów z wydajnoĂciÈ za pomocÈ Monitora zasobów Sposób 35. ¥ledzenie wydajnoĂci i niezawodnoĂci za pomocÈ Monitora niezawodnoĂci Sposób 36. ZgïÚbianie funkcjonowania systemu za pomocÈ Monitora wydajnoĂci Sposób 37. Poprawianie wydajnoĂci za pomocÈ Menedĝera zadañ Sposób 38. Skróty klawiaturowe systemu Windows 8 Sposób 39. Obsïuga ekranów dotykowych za pomocÈ gestów systemu Windows 8 Sposób 40. Korzystanie z apletu Historia plików do odzyskiwania plików Sposób 41. RozwiÈzywanie problemów za pomocÈ Centrum akcji Sposób 42. Tropienie przypadïoĂci systemowych platformy Windows 8 Sposób 43. Jak zaoszczÚdziÊ pieniÈdze: bezpïatne alternatywy dla pakietu Microsoft Office Sposób 44. Wykorzystywanie usïugi SkyDrive do synchronizacji osobistych plików z dowolnej lokalizacji 139 Sposób 45. Usprawnianie wspóïpracy usïugi SkyDrive z pozostaïymi folderami systemu Windows 8 143 Sposób 46. Odzyskiwanie folderów usuniÚtych ze SkyDrive 146 147 Sposób 47. WiÚcej porad dotyczÈcych usïugi SkyDrive 150 Sposób 48. Korzystanie z innych usïug synchronizujÈcych 152 Sposób 49. Konfiguracja synchronizacji systemu Windows 8 Sposób 50. Tworzenie niesynchronizujÈcego konta w systemie Windows 8 154 154 Sposób 51. Zaawansowane sposoby konfiguracji synchronizacji w systemie Windows 8 157 Sposób 52. Obsïuga aplikacji Kontakty 160 Sposób 53. UdostÚpnianie i inne podobne funkcje w systemie Windows 8 Sposób 54. Inne aplikacje do obsïugi sieci spoïecznoĂciowych 161 6. Muzyka, media i wideo ...........................................................................................................163 Sposób 55. Otwieranie plików graficznych w PrzeglÈdarce fotografii zamiast w natywnej aplikacji ZdjÚcia Sposób 56. Dodawanie serwisów Facebook i Flickr do osobistej kolekcji zdjÚÊ w systemie Windows 8 Sposób 57. Dostosowywanie ustawieñ aplikacji ZdjÚcia Sposób 58. Dodawanie lokalizacji folderów do bibliotek zdjÚÊ i plików wideo Sposób 59. ZwiÚkszanie komfortu oglÈdania filmów DVD i programów TV w systemie Windows 8 Sposób 60. Korzystanie z systemu Windows 8 oraz konsoli Xbox 360 Sposób 61. ZwiÚkszanie moĝliwoĂci systemu Windows 8 dziÚki bezpïatnym aplikacjom Movie Maker, Galeria fotografii itp. 176 180 Sposób 62. Organizowanie zdjÚÊ za pomocÈ metadanych 184 Sposób 63. Korzystanie z plików RAW w programie Galeria fotografii w systemie Windows 185 Sposób 64. Daj gïoĂniej! Sposób 65. Konwersja muzyki z pïyt winylowych i kaset na pliki MP3 186 Skorowidz................................................................................................................................189 163 165 168 172 174 174 4 WINDOWS 8. PRAKTYCZNE ROZWIkZANIA Kup książkęPoleć książkę 5 Porady zwiÈzane z chmurÈ i serwisami spoïecznoĂciowymi Windows 8 to pierwsza z wersji tej platformy napisana od podstaw z nastawieniem wykorzystania zalet chmury oraz portali spoïecznoĂciowych, takich jak Facebook i Twitter. W przeciwieñstwie do poprzednich wersji systemu Windows, nie musisz instalowaÊ tych funkcji — sÈ one wbudowane. To nie znaczy, ĝe nie moĝesz modyfikowaÊ sposobu ich dziaïania, poniewaĝ taka moĝliwoĂÊ istnieje. Moĝesz np. podkrÚciÊ funkcje zwiÈzane z chmurÈ w systemie Windows 8, a w szczególnoĂci ob- sïugÚ opartej na chmurze usïugi skïadowania danych zwanej SkyDrive. W tym rozdziale nauczysz siÚ, jak radziÊ sobie z tym wszystkim, a ponadto jak lepiej wykorzystaÊ inne funkcjonalnoĂci chmury oraz funkcje zwiÈzane z serwisami spoïecznoĂciowymi dostÚpne w systemie Windows 8. SPOSÓB 44. Wykorzystywanie usïugi SkyDrive do synchronizacji osobistych plików z dowolnej lokalizacji Microsoft twierdzi, ĝe Windows 8 jest specjalnie przygotowany do obsïugi chmury, na co wskazuje oparta na chmurze usïuga SkyDrive. Ale SkyDrive oferuje znacznie wiÚcej, niĝ mogïoby siÚ wydawaÊ na pierwszy rzut oka. Windows 8 to pierwszy system operacyjny Microsoftu zbudowany pod kÈtem usïug w chmurze, który posiada mnóstwo wbudowanych funkcji zwiÈzanych z chmurÈ. Przykïadami sÈ integracja te- go systemu z usïugami z zakresu mediów spoïecznoĂciowych, takich jak Facebook i Twitter, oraz moĝliwoĂÊ synchronizacji ustawieñ osobistych na róĝnych urzÈdzeniach z systemem Windows 8. OczywiĂcie mamy SkyDrive, czyli przygotowanÈ przez Microsoft usïugÚ skïadowania danych opartÈ na chmurze. Jest ona ïatwo dostÚpna na ekranie startowym, wiÚc wystarczy tylko jedno klikniÚcie (lub stukniÚcie w przypadku tabletu) reprezentujÈcego jÈ kafelka. Ale SkyDrive wbudowany w Win- dows 8 nie jest szczególnie uĝyteczny. To tylko nieco wiÚcej niĝ ïadny interfejs dla usïugi SkyDrive. JeĂli chcesz naprawdÚ dobrze wykorzystaÊ usïugÚ SkyDrive i chmurÚ Microsoftu, musisz zainstalo- waÊ dostarczanÈ przez Microsoft aplikacjÚ desktopowÈ, która równieĝ nosi nazwÚ SkyDrive. Aplika- cja ta przeksztaïca SkyDrive z umiarkowanie uĝytecznej usïugi w narzÚdzie, bez którego ciÚĝko siÚ obyÊ — oferuje moĝliwoĂÊ synchronizacji dokumentów lokalnych z dokumentami przechowywanymi w chmurze SkyDrive oraz utrzymywanie tej synchronizacji na wszystkich urzÈdzeniach uĝytkowni- ka bez koniecznoĂci podejmowania jakichkolwiek dziaïañ. 139 Kup książkęPoleć książkę Na poczÈtek przejdě do strony http://windows.microsoft.com/pl-pl/skydrive/download#apps i klik- nij Pobierz aplikacjÚ SkyDrive. NastÚpnie zainstaluj pobranÈ aplikacjÚ i zaloguj siÚ za pomocÈ iden- tyfikatora Windows Live ID — tego samego identyfikatora, z którego korzystaïeĂ w trakcie instalacji systemu Windows 8. Dysk instalowany jest w lokalizacji C:\Uĝytkownicy\ Nazwa_uĝytkownika \ SkyDrive (gdzie Nazwa_uĝytkownika to Twoja nazwa uĝytkownika w systemie Windows 8) i wy- Ăwietlany jako osobny folder. JeĂli korzystaïeĂ juĝ wczeĂniej z usïugi SkyDrive, automatycznie skopiowany zostanie jej folder ze wszystkimi Twoimi dokumentami SkyDrive. Za kaĝdym razem gdy bÚdziesz dodawaï jakiĂ dokument do tego folderu na swoim komputerze z systemem Windows 8, przeprowadzana bÚdzie automa- tyczna synchronizacja z chmurÈ (rysunek 5.1). Ponadto, gdy dodasz jakiĂ dokument bezpoĂrednio do chmury z innego komputera lub urzÈdzenia, kaĝdorazowo wykonywana bÚdzie synchronizacja plików znajdujÈcych siÚ na Twoim komputerze Windows 8. Oznacza to, ĝe kaĝdy dokument w usïu- dze SkyDrive, który jest dodawany lub modyfikowany za pomocÈ dowolnego urzÈdzenia, jest auto- matycznie synchronizowany na pozostaïe urzÈdzenia. Rysunek 5.1. SkyDrive na Twoim komputerze Windows 8 automatycznie synchronizuje siÚ z usïugÈ SkyDrive w chmurze Uwaga. W chwili pisania tego rozdziaïu wersje aplikacji SkyDrive na platformy iOS i Android nie oferujÈ takiej samej funkcjonalnoĂci, co wersje dla systemów Windows i Mac. UmoĝliwiajÈ one dostÚp do plików za pomocÈ innych urzÈdzeñ, ale nie synchronizujÈ plików z urzÈdzeñ iOS oraz Android z usïugÈ SkyDrive. Moĝe to siÚ jednak zmieniÊ do czasu, gdy ta ksiÈĝka trafi w Twoje rÚce. Uwaga. Natywna wersja aplikacji SkyDrive systemu Windows 8 umoĝliwia dostÚp do osobistego konta SkyDrive w chmurze, ale nie do lokalnego dysku SkyDrive. Aby przejĂÊ do lokalnych plików usïugi SkyDrive, musisz przeïÈczyÊ siÚ na pulpit i skorzystaÊ z zainstalowanej uprzednio desktopowej wersji tej aplikacji. 140 WINDOWS 8. PRAKTYCZNE ROZWIkZANIA Kup książkęPoleć książkę Aby przejĂÊ do lokalnego folderu SkyDrive na komputerze z systemem Windows 8, otwórz najpierw Eksplorator plików. Folder ten bÚdzie widoczny jako osobny dysk w obszarze Ulubione po lewej stronie na górze, tuĝ pod pozycjami Pulpit, Pobrane, Ostatnie miejsca oraz innymi ulubionymi elementami, które tam umieĂciïeĂ. Moĝesz równieĝ w pasku adresowym Eksploratora plików wpi- saÊ adres C:\Uĝytkownicy\ Nazwa_uĝytkownika \SkyDrive, gdzie Nazwa_uĝytkownika to Twoja nazwa uĝytkownika w systemie Windows 8. Istnieje takĝe jeszcze jeden sposób, aby otworzyÊ ten folder. Wystarczy kliknÈÊ dwukrotnie lewym przyciskiem myszy niewielkÈ ikonÚ SkyDrive, która wyĂwietlana jest w obszarze powiadomieñ od momentu zainstalowania tej aplikacji. Ostrzeĝenie. JeĂli zamkniesz ikonÚ SkyDrive wyĂwietlanÈ w obszarze powiadomieñ, zatrzymana zostanie synchronizacja pomiÚdzy lokalnymi zasobami SkyDrive a plikami przechowywanymi w usïudze SkyDrive w chmurze. (Ale nadal bÚdziesz miaï dostÚp do Twoich lokalnych plików SkyDrive). Bardzo zmyĂlne w aplikacji synchronizujÈcej SkyDrive jest równieĝ to, ĝe jest ona automatycznie rozpoznawana przez wszystkie pozostaïe aplikacje systemu Windows. JeĂli wiÚc korzystasz np. z pakietu Office, wszystkie jego programy bÚdÈ widziaïy lokalne zasoby SkyDrive i bÚdziesz mógï otwieraÊ pliki z tej lokalizacji oraz zapisywaÊ je w niej. Kolorowe ikony JeĂli przyjrzysz siÚ bliĝej plikom SkyDrive na swoim komputerze Windows 8, zauwaĝysz, ĝe opa- trzone sÈ one dodatkowÈ niewielkÈ ikonÈ. Zielona ikonka ze znakiem „ptaszka” oznacza, ĝe dany plik lub folder zostaï w peïni zsynchronizowany z usïugÈ SkyDrive w chmurze. Z kolei ikonka z nie- bieskimi strzaïkami wskazuje, ĝe synchronizacja jest w toku. PamiÚtaj, ĝe jeĂli zamkniesz SkyDrive w obszarze powiadomieñ, nowo dodawane pliki nie bÚdÈ synchronizowane z chmurÈ. Aby wzno- wiÊ synchronizacjÚ, po prostu uruchom ponownie desktopowÈ wersjÚ aplikacji SkyDrive. Uzyskiwanie dostÚpu do wszystkich plików komputera z dowolnej lokalizacji Jest pewna maïo znana funkcja w SkyDrive, którÈ moĝesz uznaÊ za niezwykle uĝytecznÈ — moĝ- liwoĂÊ uzyskania poprzez chmurÚ dostÚpu do wszystkich plików z Twojego komputera, nie tylko tych znajdujÈcych siÚ na dysku SkyDrive. JeĂli wiÚc jesteĂ z dala od swojego gïównego komputera i potrzebujesz pewnych waĝnych plików, moĝesz uzyskaÊ do nich dostÚp, nawet jeĂli nie znajdujÈ siÚ w folderze SkyDrive. Nie bÚdziesz jednak w stanie zrobiÊ tego, korzystajÈc z natywnej aplikacji SkyDrive systemu Win- dows 8, która, jeĂli mam byÊ szczery, nie oferuje wiele wiÚcej poza ïadnÈ buěkÈ. Aplikacja ta po- trafi jedynie zapewniÊ Ci dostÚp do plików przechowywanych w usïudze SkyDrive w chmurze. Zamiast tego skorzystaj z przeglÈdarki internetowej, otwórz stronÚ logowania do usïugi SkyDrive w chmurze https://skydrive.live.com i zaloguj siÚ. Po lewej stronie ekranu zobaczysz listÚ swoich urzÈdzeñ, które sÈ podïÈczone do usïugi SkyDrive. Kliknij urzÈdzenie, do którego plików chcesz uzyskaÊ dostÚp, a wyĂwietlona zostanie lista wszystkich folderów danego urzÈdzenia (rysunek 5.2). Poruszanie siÚ w strukturze katalogów odbywa siÚ w sposób standardowy. JeĂli klikniesz np. folder Desktop, zobaczysz listÚ wszystkich podfolderów i plików pulpitu (rysunek 5.3). ROZDZIA’ 5. PORADY ZWIkZANE Z CHMURk I SERWISAMI SPO’ECZNO¥CIOWYMI 141 Kup książkęPoleć książkę Rysunek 5.2. Uzyskiwanie dostÚpu do zdalnego komputera za pomocÈ konta SkyDrive w chmurze Rysunek 5.3. Lista wszystkich plików i folderów znajdujÈcych siÚ w katalogu Desktop na zdalnym komputerze Przesuñ wskaěnik myszy na wybrany folder lub plik i zaznacz pole wyboru, które zostanie wyĂwie- tlone w jego prawym górnym rogu. NastÚpnie kliknij link Pobierz, który zostanie wyĂwietlony na górnym pasku okna usïugi. Zostaniesz zapytany, czy chcesz otworzyÊ, czy zapisaÊ ten plik. JeĂli zdecydujesz siÚ go otworzyÊ, zostanie on uruchomiony za pomocÈ aplikacji, w której zostaï utwo- rzony. JeĂli natomiast wybierzesz opcjÚ zapisu, zostanie on skopiowany do zasobów SkyDrive w chmurze i bÚdzie miaï do niego dostÚp z tego poziomu. Ponadto dany folder lub plik zostanie równieĝ zsynchronizowany na wszystkich urzÈdzeniach, na których zainstalowaïeĂ aplikacjÚ Sky- Drive. BÚdziesz wiÚc miaï do niego równieĝ dostÚp z dowolnej lokalizacji. 142 WINDOWS 8. PRAKTYCZNE ROZWIkZANIA Kup książkęPoleć książkę Sposób na sposób Z aplikacji SkyDrive moĝesz korzystaÊ nie tylko na komputerach osobistych z systemem operacyj- nym Windows, ale równieĝ na innych urzÈdzeniach, takich jak komputery Mac czy urzÈdzenia z systemem Android. W tym celu przejdě do witryny http://windows.microsoft.com/pl-pl/skydrive/ download#apps, a nastÚpnie pobierz i zainstaluj aplikacjÚ odpowiedniÈ dla Twojego urzÈdzenia. JeĂli korzystasz z programu Outlook, moĝesz równieĝ pobraÊ aplikacjÚ o nazwie Xobni, która umoĝ- liwia dostÚp do plików usïugi SkyDrive w chmurze z poziomu Outlooka. Pozwala Ci to wysyïaÊ te pliki w postaci zaïÈczników wiadomoĂci e-mail. Jednak jeĂli zainstalowaïeĂ aplikacjÚ SkyDrive do zsynchronizowania swojego komputera, nie bÚdziesz potrzebowaï tej opcji, poniewaĝ zasoby Sky- Drive na Twoim lokalnym komputerze sÈ dostÚpne dla programów takich jak Outlook. Zobacz równieĝ x Sposób 45. „Usprawnianie wspóïpracy usïugi SkyDrive z pozostaïymi folderami systemu Win- dows 8” x Sposób 46. „Odzyskiwanie folderów usuniÚtych ze SkyDrive” x Sposób 47. „WiÚcej porad dotyczÈcych usïugi SkyDrive” SPOSÓB 45. Usprawnianie wspóïpracy usïugi SkyDrive z pozostaïymi folderami systemu Windows 8 SkyDrive wykorzystuje wïasnÈ strukturÚ katalogów, która znajduje siÚ poza stan- dardowymi folderami grupy Biblioteki systemu Windows 8. To powoduje duĝe problemy, jeĂli chcesz zsynchronizowaÊ jakiĂ element z folderów tej grupy. Nie musisz siÚ jednak obawiaÊ — w tej poradzie znajdziesz sposoby na rozwiÈzanie swoich problemów. NajwiÚkszÈ wadÈ aplikacji SkyDrive jest to, ĝe zmusza ona uĝytkownika do operowania poza stan- dardowÈ strukturÈ katalogów systemu Windows i pakietu Office. JeĂli korzystasz z systemu Win- dows 8 (lub wczeĂniejszej wersji tej platformy) oraz pakietu Office, przy zapisywaniu plików zaw- sze wskazywana jest domyĂlna, zatwierdzona przez Microsoft struktura katalogów. W przypadku Windows 8 jest to lokalizacja C:\Users\ Nazwa_uĝytkownika \Moje dokumenty, gdzie Nazwa_ uĝytkownika jest TwojÈ nazwÈ uĝytkownika w systemie Windows. Jest to duĝy problem, poniewaĝ oznacza to, ĝe jeĂli chcesz skorzystaÊ z aplikacji SkyDrive do syn- chronizowania swoich folderów, nie bÚdziesz mógï zsynchronizowaÊ ĝadnych elementów w folde- rze Moje dokumenty lub w jakimkolwiek innym folderze, który nie znajduje siÚ w katalogu aplika- cji SkyDrive. Lokalizacja tego ostatniego katalogu to C:\Users\ Nazwa_uĝytkownika \SkyDrive, gdzie Nazwa_uĝytkownika jest TwojÈ nazwÈ uĝytkownika w systemie Windows 8. JeĂli wiÚc utworzyïeĂ wczeĂniej caïÈ strukturÚ katalogów, bÚdziesz jÈ musiaï wyrzuciÊ do kosza, gdy zechcesz skorzystaÊ z aplikacji SkyDrive do synchronizacji znajdujÈcych siÚ tam plików. Dlaczego wiÚc Microsoft zdecydowaï siÚ uczyniÊ strukturÚ katalogów usïugi SkyDrive niekompaty- bilnÈ ze standardowÈ strukturÈ katalogów systemu Windows? Kto to wie… Ale z pewnoĂciÈ jest to powaĝny problem. Niemniej jednak istnieje pewien sposób, który moĝesz wykorzystaÊ, aby do- wolny folder systemu Windows 8 byï automatycznie synchronizowany za pomocÈ usïugi SkyDrive. DziÚki temu bÚdziesz mógï nadal korzystaÊ z wïasnej, juĝ istniejÈcej struktury katalogów i bÚdzie ona równieĝ dostÚpna w folderze SkyDrive oraz synchronizowana w kaĝdej lokalizacji. ROZDZIA’ 5. PORADY ZWIkZANE Z CHMURk I SERWISAMI SPO’ECZNO¥CIOWYMI 143 Kup książkęPoleć książkę W tym celu musimy zastosowaÊ niewielkie, wbudowane w system Windows 8 narzÚdzie o nazwie mklink.exe. Pozwala ono tworzyÊ tzw. dowiÈzania symboliczne (ang. symbolic links) lub poïÈcze- nia katalogów (ang. directory junctions). Zasadniczo daje to moĝliwoĂÊ tworzenia lustrzanych fol- derów dla juĝ istniejÈcych folderów. Taki nowy folder lustrzany kieruje uĝytkownika do oryginalnego, istniejÈcego katalogu. Jednak zastosowany w kontekĂcie usïugi SkyDrive synchronizuje dany kata- log z katalogiem SkyDrive, który jest póěniej synchronizowany ze wszystkimi urzÈdzeniami korzy- stajÈcymi z tej usïugi. BÚdziesz miaï wiÚc dostÚp do tych plików i folderów z dowolnej lokalizacji. Do tego zadania wykorzystamy Wiersz polecenia. W naszym przykïadzie przyjmiemy, ĝe posiadasz folder C:\Users\ Nazwa_uĝytkownika \Moje dokumenty\Budzet i chciaïbyĂ synchronizowaÊ ten folder w usïudze SkyDrive. Najpierw uruchom Eksplorator plików i przejdě do folderu C:\Windows\ System32. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik cmd.exe i z menu kontekstowego wybierz opcjÚ Uruchom jako administrator. Otwarty zostanie Wiersz polecenia w folderze C:\Windows\System32. Wpisz poniĝsze polecenie, stosujÈc przedstawionÈ skïadniÚ, i wciĂnij Enter: mklink /D C:\Users\ Nazwa_uĝytkownika \SkyDrive\ nowy_folder \ C:\ istniejÈcy_folder W miejsce elementu nowy_folder wpisz nazwÚ folderu, który chcesz utworzyÊ w katalogu Sky- Drive, a pod element istniejÈcy_folder podstaw ĂcieĝkÚ dostÚpu do folderu, który chcesz syn- chronizowaÊ. Dla naszego przykïadu wyglÈdaïoby to nastÚpujÈco: mklink /D C:\Users\ Nazwa_uĝytkownika \SkyDrive\Budzet\ C:\Users\ Nazwa_uĝytkownika \Moje dokumenty\Budzet Po chwili zostaniesz poinformowany, ĝe dowiÈzanie symboliczne zostaïo utworzone. Przejdě teraz do swojego lokalnego folderu SkyDrive, a znajdziesz tam nowy folder, zawierajÈcy Twoje pliki. Gdy lokalny folder SkyDrive zostanie zsynchronizowany z chmurÈ i innymi urzÈdzeniami, zobaczysz, ĝe ten nowy folder wraz ze znajdujÈcymi siÚ w nim plikami zostaï zreplikowany we wszystkich lo- kalizacjach. Dodawanie katalogu SkyDrive do bibliotek systemu Windows 8 Chcesz nieco zbliĝyÊ do siebie folder SkyDrive oraz foldery bibliotek systemu Windows 8? Nic prost- szego — moĝesz sprawiÊ, aby folder SkyDrive pojawiï siÚ w Twoich bibliotekach. W ten sposób nie bÚdziesz musiaï nawigowaÊ do caïkiem innej lokalizacji, gdy domyĂlnÈ lokalizacjÈ w jakiejĂ aplika- cji sÈ Biblioteki Windows 8. Uruchom Eksplorator plików i kliknij prawym przyciskiem myszy ikonÚ SkyDrive w lewym panelu. Z menu kontekstowego wybierz opcjÚ UmieĂÊ w bibliotece, a nastÚpnie wybierz, gdzie ten folder ma siÚ pojawiÊ, np. w bibliotece Dokumenty, gdyĝ pewnie tam najczÚĂciej zapisujesz swoje pliki (rysunek 5.4). Moĝesz równieĝ utworzyÊ nowÈ bibliotekÚ i tam umieĂciÊ ten folder. Gdy skoñczysz, folder SkyDrive bÚdzie widoczny w wybranej przez Ciebie bibliotece (rysunek 5.5). ZwróÊ uwagÚ, ĝe w zasadzie jest to dowiÈzanie symboliczne, poniewaĝ znajduje siÚ on nadal w tej samej lokalizacji co poprzednio, a jedynie widoczny jest dodatkowo w jednej z bibliotek. Tak wiÚc widaÊ go w dwóch lokalizacjach. JeĂli bÚdziesz chciaï usunÈÊ go z biblioteki, kliknij prawym przy- ciskiem myszy widocznÈ w niej ikonÚ SkyDrive i z menu kontekstowego wybierz opcjÚ Usuñ loka- lizacjÚ z biblioteki. Nie bÚdzie on juĝ wtedy dïuĝej dostÚpny w tej bibliotece, ale nadal znajdziesz go w oryginalnej lokalizacji. 144 WINDOWS 8. PRAKTYCZNE ROZWIkZANIA Kup książkęPoleć książkę Rysunek 5.4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder SkyDrive i zdecyduj, do której biblioteki go dodaÊ Rysunek 5.5. SkyDrive widoczny w folderze Dokumenty bibliotek systemu Windows 8 Wskazówka. JeĂli chcesz, moĝesz w bibliotekach umieĂciÊ jedynie podfoldery SkyDrive zamiast caïego katalogu. Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany podfolder i dalej postÚpuj wedïug tych samych instrukcji, co w poprzednim przypadku. ROZDZIA’ 5. PORADY ZWIkZANE Z CHMURk I SERWISAMI SPO’ECZNO¥CIOWYMI 145 Kup książkęPoleć książkę Zobacz równieĝ x Sposób 44. „Wykorzystywanie usïugi SkyDrive do synchronizacji osobistych plików z dowolnej lokalizacji” x Sposób 46. „Odzyskiwanie folderów usuniÚtych ze SkyDrive” x Sposób 47. „WiÚcej porad dotyczÈcych usïugi SkyDrive” SPOSÓB 46. Odzyskiwanie folderów usuniÚtych ze SkyDrive Oto sposób na „cofniÚcie czasu” dla usïugi SkyDrive i odzyskanie usuniÚtych z jej folderu plików oraz poprzednich wersji plików, które edytowaïeĂ. Jednym z moich ulubionych narzÚdzi systemu Windows 8 jest Historia plików, która umoĝliwia od- szukanie starszych wersji plików lub plików, które zostaïy usuniÚte — zobacz Sposób 40. „Korzy- stanie z apletu Historia plików do odzyskiwania plików”. Jest to Ăwietna funkcja, choÊ na pierwszy rzut oka moĝesz siÚ obawiaÊ, ĝe nie bÚdzie robiïa kopii zapasowych folderów usïugi SkyDrive, po- niewaĝ domyĂlnie dziaïa jedynie z folderami Biblioteki, Pulpit oraz ulubionymi zakïadkami prze- glÈdarki Internet Explorer. Nie musisz siÚ jednak przejmowaÊ. JeĂli zainstalujesz aplikacjÚ SkyDrive, funkcja Historia plików bÚdzie obsïugiwaÊ równieĝ pliki z folderu SkyDrive. Najpierw siÚ upewnij, ĝe wïÈczyïeĂ HistoriÚ plików. Gdy juĝ to zrobisz, bÚdziesz mógï wybraÊ jeden z kilku sposobów odzyskiwania usuniÚtego pliku lub przywracania starszej wersji istniejÈcego pliku. Aby siÚ upewniÊ, ĝe funkcja Historia plików jest wïÈczona, przejdě najpierw do Panelu sterowa- nia. W tym celu wyĂwietl pasek boczny systemu Windows 8, przesuwajÈc wskaěnik myszy w dóï i rozpoczynajÈc w prawym górnym rogu ekranu. NastÚpnie kliknij opcjÚ Wyszukiwanie, jako obszar wyszukiwania zaznacz Aplikacje i wpisz Panel sterowania. Kliknij ikonÚ, która pojawi siÚ po lewej stronie ekranu. W Panelu sterowania w kategorii System i zabezpieczenia wybierz opcjÚ Zapisz kopie zapasowe plików za pomocÈ historii plików. WyĂwietlone zostanie przedstawione na rysunku 5.6 okno, które informuje o tym, czy Historia plików jest wïÈczona, czy wyïÈczona. JeĂli funkcja ta jest wyïÈczona, musisz jÈ wïÈczyÊ (szczegóïy znajdziesz w Sposobie 40. „Korzystanie z apletu Hi- storia plików do odzyskiwania plików”). PamiÚtaj jednak, ĝe jeĂli Historia plików nie byïa dotych- czas wïÈczona, to nie bÚdziesz mógï odzyskaÊ ĝadnych starych plików. JeĂli Historia plików jest wïÈczona, otwórz Eksplorator plików, przejdě do folderu z plikami, które chcesz przywróciÊ, i na karcie NarzÚdzia gïówne kliknij opcjÚ Historia. WyĂwietlone zostanie okno podobne do przedstawionego na rysunku 5.7. Aby zobaczyÊ poprzednie wersje plików z tego folde- ru lub pliki wczeĂniej usuniÚte, kliknij strzaïkÚ w lewo. ¿eby wróciÊ do wersji póěniejszych, klikaj strzaïkÚ w prawo. Wybierz plik, który chcesz przywróciÊ lub którego wczeĂniejszÈ wersjÚ chcesz zobaczyÊ, i kliknij go prawym przyciskiem myszy. JeĂli chcesz, moĝesz ten plik najpierw podejrzeÊ. Wybierz opcjÚ PrzywróÊ, jeĂli masz zamiar przywróciÊ dany plik do jego oryginalnej lokalizacji w fol- derze SkyDrive, albo kliknij opcjÚ PrzywróÊ do, jeĝeli wolisz przywróciÊ go do innej lokalizacji. Zobacz równieĝ x Sposób 44. „Wykorzystywanie usïugi SkyDrive do synchronizacji osobistych plików z dowolnej lokalizacji” x Sposób 45. „Usprawnianie wspóïpracy usïugi SkyDrive z pozostaïymi folderami systemu Win- dows 8” x Sposób 47. „WiÚcej porad dotyczÈcych usïugi SkyDrive” 146 WINDOWS 8. PRAKTYCZNE ROZWIkZANIA Kup książkęPoleć książkę Rysunek 5.6. Moĝesz odzyskaÊ pliki usuniÚte z folderu SkyDrive za pomocÈ funkcji Historia plików systemu Windows 8 Rysunek 5.7. Przywracanie plików usuniÚtych z dysku SkyDrive SPOSÓB 47. WiÚcej porad dotyczÈcych usïugi SkyDrive Oto kolejna porcja sposobów umoĝliwiajÈcych peïne wykorzystanie moĝliwoĂci usïugi SkyDrive. ROZDZIA’ 5. PORADY ZWIkZANE Z CHMURk I SERWISAMI SPO’ECZNO¥CIOWYMI 147 Kup książkęPoleć książkę UdostÚpnianie notesów programu OneNote w usïudze SkyDrive Aplikacja OneNote jest jednÈ z najwiÚkszych tajemnic Microsoftu — bardzo dobre oprogramowa- nie, z którego pewnie nigdy nie skorzystasz. OneNote oferuje moĝliwoĂÊ organizowania osobistych notatek i projektów w formie dokumentów przypominajÈcych notes i jest dostarczany bezpïatnie w niektórych wersjach pakietu Microsoft Office. Uĝywam go caïy czas przy duĝych projektach, rów- nieĝ podczas pisania tej ksiÈĝki. Jest jednak pewna rzecz, w której OneNote siÚ nie sprawdza, czyli udostÚpnianie plików programu na kilku komputerach jednoczeĂnie. W postaci, w której jest dostarczany przez producenta, One- Note umoĝliwia tworzenie notesów na jednym komputerze, ale notesy te nie sÈ dostÚpne do uĝyt- ku na pozostaïych maszynach. Problem ten rozwiÈzuje SkyDrive. Otwórz notes, który chcesz udostÚpniÊ na innych komputerach, a nastÚpnie wybierz Plik/UdostÚpnianie i w sekcji Lokalizacja w sieci Web kliknij przycisk Zaloguj siÚ umieszczony pod linkiem Microsoft SkyDrive. Zostaniesz poproszony o zalogowanie siÚ za po- mocÈ swojego identyfikatora. NastÚpnie wybierz folder, w którym ma byÊ synchronizowany Twój notes programu OneNote (lub utwórz nowy folder), i kliknij UdostÚpnij notes (rysunek 5.8). Notes ten zostanie zsynchronizowa- ny przez usïugÚ SkyDrive i bÚdziesz miaï do niego dostÚp zawsze, gdy zechcesz skorzystaÊ z tej usïugi. (PamiÚtaj, ĝe aby otwieraÊ notes na wybranym urzÈdzeniu, byÊ moĝe bÚdziesz musiaï za- instalowaÊ na nim aplikacjÚ OneNote). Rysunek 5.8. UdostÚpnianie notesów OneNote w usïudze SkyDrive 148 WINDOWS 8. PRAKTYCZNE ROZWIkZANIA Kup książkęPoleć książkę Istnieje jednak sposób otwierania dokumentów programu OneNote na komputerze, na którym nie jest on zainstalowany. Moĝna siÚ w tym celu posïuĝyÊ sieciowÈ wersjÈ tej aplikacji dostÚpnÈ w chmurze SkyDrive. Skanowanie dokumentów do folderu SkyDrive Dziwne, ale prawdziwe: niektóre dokumenty nadal istniejÈ w formie papierowej, ïatwo jest jednak przekonwertowaÊ je do postaci elektronicznej i umieĂciÊ w usïudze SkyDrive. BÚdziesz miaï wte- dy do nich dostÚp z dowolnej lokalizacji, nawet jeĂli nie masz skanera. Moĝesz zamiast tego uĝyÊ smartfona. JeĂli jesteĂ uĝytkownikiem Windows Phona, moĝesz zaopatrzyÊ siÚ w aplikacjÚ Handyscan, którÈ znajdziesz w sklepie Windows 8 na stronie http://www.windowsphone.com/pl-pl/store/app/handyscan- -free/77cae7c9-d51c-40ca-8e8b-37271375d23a. Posiadacze iPhonów mogÈ skorzystaÊ z pro- gramu Docscan przeznaczonego na te urzÈdzenia (dostÚpny w App Store), a uĝytkownicy Androida powinni poszukaÊ aplikacji CamScanner lub Scan to PDF w sklepie Google Play. Wszystkie wymie- nione programy sÈ bezpïatne i wszystkie umoĝliwiajÈ skanowanie dokumentów do plików PDF. Mu- sisz siÚ jeszcze upewniÊ, ĝe na swoim telefonie masz zainstalowanÈ aplikacjÚ SkyDrive, abyĂ mógï zapisaÊ pliki w tej usïudze. Konfigurowanie opcji programu SkyDrive Maïo znany fakt: istnieje kilka sposobów wprowadzania zmian w dziaïaniu programu SkyDrive na komputerze lokalnym. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonÚ SkyDrive widocznÈ w obszarze powiadomieñ, a nastÚpnie z menu kontekstowego wybierz opcjÚ Ustawienia i w wyĂwietlonym oknie przejdě do zakïadki Ustawienia (rysunek 5.9). JeĂli chcesz, aby pliki z Twojego komputera byïy równieĝ dostÚpne na pozostaïych urzÈdzeniach, upewnij siÚ, ĝe zaznaczone jest pole wyboru przy opcji Zezwalaj na uzyskiwanie zdalnego dostÚpu do plików na tym komputerze za pomocÈ usïugi SkyDrive. Gdy ta opcja jest wïÈczona, moĝesz z innych urzÈdzeñ logowaÊ siÚ przez prze- glÈdarkÚ internetowÈ do usïugi SkyDrive w chmurze i pobieraÊ na nie pliki synchronizowane na Twoim komputerze. Rysunek 5.9. Zmienianie ustawieñ programu SkyDrive ROZDZIA’ 5. PORADY ZWIkZANE Z CHMURk I SERWISAMI SPO’ECZNO¥CIOWYMI 149 Kup książkęPoleć książkę JeĂli nie chcesz logowaÊ siÚ do usïugi SkyDrive za kaĝdym razem, gdy logujesz siÚ do systemu Windows 8, usuñ zaznaczenie pola wyboru dla opcji Automatycznie uruchom usïugÚ SkyDrive, gdy zalogujÚ siÚ do systemu Windows. JeĂli z pewnych powodów chcesz zatrzymaÊ synchronizacjÚ swoich folderów i plików znajdujÈcych siÚ na dysku SkyDrive z usïugÈ w chmurze oraz pozostaïymi urzÈdzeniami, kliknij przycisk Roz- ïÈcz usïugÚ SkyDrive1 i zastosuj siÚ do wyĂwietlonych instrukcji. JeĂli natomiast chcesz wysyïaÊ do Microsoftu informacje na temat ewentualnych problemów z usïugÈ SkyDrive, zaznacz pole wyboru przy opcji Automatycznie wysyïaj pliki dziennika do usïugi SkyDrive po wystÈpieniu problemu. Kolejne, bardzo zmyĂlne funkcje programu znajdziesz w zakïadce Wybieranie folderów. Moĝesz tutaj skonfigurowaÊ, aby tylko niektóre foldery synchronizowaïy siÚ z usïugÈ SkyDrive i pozosta- ïymi urzÈdzeniami. W tym celu kliknij przycisk Wybierz foldery i zastosuj siÚ do wyĂwietlonych instrukcji. Zobacz równieĝ x Sposób 44. „Wykorzystywanie usïugi SkyDrive do synchronizacji osobistych plików z dowolnej lokalizacji” x Sposób 45. „Usprawnianie wspóïpracy usïugi SkyDrive z pozostaïymi folderami systemu Win- dows 8” x Sposób 46. „Odzyskiwanie folderów usuniÚtych ze SkyDrive” SPOSÓB 48. Korzystanie z innych usïug synchronizujÈcych Chcesz wypróbowaÊ usïugi konkurencyjne dla SkyDrive? SÈ one bezpïatne, wiÚc czemu nie? Moĝe akurat znajdziesz coĂ, co przypadnie Ci do gustu. SkyDrive nie jest jedynÈ opartÈ na chmurze usïugÈ umoĝliwiajÈcÈ synchronizacjÚ przechowywa- nych plików — w rzeczywistoĂci jest ona nawet nieco spóěniona w porównaniu z innymi tego typu usïugami. Co prawda ĝadna z pozostaïych usïug nie posiada aplikacji natywnej w systemie Win- dows 8 (przynajmniej na razie), ale poza tym wydajÈ siÚ byÊ one tak samo dobre jak SkyDrive, a niektóre z nich posiadajÈ nawet lepsze funkcje. Oto szybki przeglÈd alternatywnych rozwiÈzañ, wĂród których znalazï siÚ równieĝ mój faworyt. Dysk Google Podobnie jak SkyDrive, Dysk Google (rysunek 5.10) jest opartÈ na chmurze usïugÈ skïadowania, która przechowuje pliki online oraz pozwala Ci synchronizowaÊ je na róĝnych urzÈdzeniach. Po- nadto analogicznie do SkyDrive jest ona instalowana na komputerze i innych urzÈdzeniach jako osobny dysk. Aby uruchomiÊ tÚ usïugÚ na swoim komputerze, przejdě najpierw do strony https://drive.google. com i zaloguj siÚ na swoje konto Google. JeĂli go nie posiadasz, musisz siÚ zarejestrowaÊ. Jednak jeĂli korzystasz juĝ np. z usïugi Dokumenty Google, to skorzystanie z Dysku Google jako usïugi skïa- dowania w chmurze nie powinno byÊ dla Ciebie problemem. 1 Ta opcja nie jest dostÚpna, jeĂli logujesz siÚ na komputerze Windows 8 za pomocÈ tego samego konta Microsoft, które wykorzystujesz przy logowaniu do usïugi SkyDrive — przyp. tïum. 150 WINDOWS 8. PRAKTYCZNE ROZWIkZANIA Kup książkęPoleć książkę Rysunek 5.10. Interfejs Dysku Google w chmurze Dysk Google instaluje siÚ na Twoim komputerze jako osobny dysk i dziaïa podobnie jak SkyDrive. JeĂli zalogujesz siÚ do sieciowego interfejsu Dysku Google, znajdziesz tam nie tylko wszystkie swoje pliki, ale równieĝ bÚdziesz w stanie udostÚpniaÊ je innym. DostÚpna bÚdzie takĝe lista uĝytkowni- ków, którym udostÚpniïeĂ swoje pliki w przeszïoĂci, oraz data udostÚpnienia tych plików. Dropbox Ta oparta na chmurze usïuga skïadowania, tworzenia kopii zapasowej i synchronizowania plików jest dostÚpna juĝ znacznie dïuĝej niĝ SkyDrive i Dysk Google, a jej dostawca twierdzi, ĝe zostaïa zainstalowana na 250 milionach róĝnych urzÈdzeñ. Synchronizuje ona pliki w chmurze i na róĝnych urzÈdzeniach oraz umoĝliwia udostÚpnianie folderów innym uĝytkownikom. AplikacjÚ Dropbox mo- ĝesz pobraÊ ze strony http://www.dropbox.com. Box (dawniej Box.Net) Jest to usïuga skïadowania i synchronizacji plików skierowana raczej do przedsiÚbiorstw niĝ uĝyt- kowników indywidualnych, chociaĝ Ci ostatni oczywiĂcie równieĝ mogÈ z niej korzystaÊ. WĂród jej typowo biznesowych funkcji znajdujÈ siÚ narzÚdzia administracyjne oferujÈce moĝliwoĂci precy- zyjnego definiowania uprawnieñ oraz narzÚdzia do zarzÈdzania grupami. Usïuga dostÚpna jest na stronie http://www.box.com. Wskazówka. JeĂli chcesz, moĝesz korzystaÊ z kilku tych usïug jednoczeĂnie. Ja korzystam ze SkyDrive, Dysku Google oraz SugarSync i wszystkie one dziaïajÈ na tym samym komputerze bez ĝadnych problemów. ROZDZIA’ 5. PORADY ZWIkZANE Z CHMURk I SERWISAMI SPO’ECZNO¥CIOWYMI 151 Kup książkęPoleć książkę SugarSync Jest to moja ulubiona usïuga skïadowania i synchronizacji w chmurze i jednoczeĂnie ta, z której korzystam najbardziej regularnie. Uwaĝam, ĝe jest ona znacznie bardziej elastyczna niĝ SkyDrive, Dysk Google i caïa reszta. Zamiast instalowaÊ osobny dysk, który zmusza CiÚ do zmiany sposobu pracy z wïasnymi folderami i plikami, SugarSync wspóïpracuje bezpoĂrednio z istniejÈcÈ strukturÈ katalogów. Po zainstalowa- niu aplikacji na swoim komputerze musisz po prostu wskazaÊ foldery, które majÈ byÊ synchroni- zowane z chmurÈ i innymi urzÈdzeniami. NastÚpnie naleĝy zainstalowaÊ tÚ aplikacjÚ na pozosta- ïych urzÈdzeniach i równieĝ zdecydowaÊ, które foldery synchronizowaÊ z chmurÈ. Ja korzystam z tej usïugi na co dzieñ. AplikacjÚ do pobrania znajdziesz na stronie http://www.sugarsync.com. SPOSÓB 49. Konfiguracja synchronizacji systemu Windows 8 Oprócz usïugi SkyDrive system Windows 8 oferuje jeszcze inne funkcje synchro- nizacji w chmurze. Oto sposób na synchronizacjÚ ustawieñ osobistych i innych elementów. JeĂli chcesz synchronizowaÊ automatycznie swoje pliki w usïudze SkyDrive, musisz skorzystaÊ z desktopowej aplikacji SkyDrive, tak jak zostaïo to opisane w poprzednich poradach. Ale nawet jeĂli tego nie zrobisz, Windows 8 moĝe automatycznie synchronizowaÊ wiÚkszoĂÊ Twoich najwaĝ- niejszych ustawieñ, takich jak schemat kolorów, obraz konta uĝytkownika, motyw pulpitu, prefe- rencje jÚzykowe, niektóre ustawienia aplikacji, historiÚ przeglÈdarki itd. Uwaga. Funkcja synchronizacji w systemie Windows 8 dziaïa tylko wtedy, jeĂli korzystasz z konta powiÈzanego z identyfikatorem Microsoft ID, takim jak ten z usïugi Hotmail, Windows Live czy Office 365. Moĝe to byÊ równieĝ konto utworzone dla systemu Windows 8. JeĂli nie posiadasz identyfikatora Microsoft ID i korzystasz z Windows 8 bez tego konta, Twoje ustawienia nie bÚdÈ synchronizowane. Gdy wszystko juĝ zostanie zsynchronizowane i bÚdziesz korzystaï z innego urzÈdzenia Windows 8, takiego jak drugi komputer czy tablet, znajdziesz tam swoje ustawienia osobiste. Ponadto, gdy podczas pracy na którymĂ z dodatkowych urzÈdzeñ wprowadzisz zmiany w tych ustawieniach, zo- stanÈ one równieĝ zsynchronizowane na urzÈdzeniu pierwotnym. Funkcja synchronizacji w systemie Windows 8 dziaïa na bazie kont uĝytkownika. JeĂli posiadasz wiÚc kilka róĝnych kont na swoich urzÈdzeniach Windows 8, kaĝde z nich bÚdzie synchronizowa- ne osobno. Zaïóĝmy, ĝe posiadasz jedno konto Windows 8 o nazwie Guru, a drugie o nazwie Ar- cymistrz. Kaĝde z tych kont synchronizowane jest niezaleĝnie. JeĂli zalogujesz siÚ na komputerze Windows 8 na konto Guru, znajdziesz tam ustawienia charakterystyczne dla tego konta. Natomiast jeĂli do logowania wykorzystasz konto Arcymistrz, zobaczysz ustawienia uĝytkownika Arcymistrz. Nie jesteĂ jednak skazany tylko na synchronizacjÚ wszystkich ustawieñ dla kaĝdego konta. Mo- ĝesz ïatwo dostosowaÊ, które ustawienia majÈ byÊ synchronizowane na pozostaïych urzÈdzeniach, a które nie. Wywoïaj pasek boczny systemu Windows 8, przesuwajÈc wskaěnik myszy w dóï i rozpoczynajÈc w prawym górnym rogu (lub w przypadku ekranu dotykowego przeciÈgajÈc palcem od prawego brze- gu ekranu w lewo). NastÚpnie wybierz Ustawienia/Zmieñ ustawienia komputera/Synchronizacja 152 WINDOWS 8. PRAKTYCZNE ROZWIkZANIA Kup książkęPoleć książkę ustawieñ (rysunek 5.11). Dalej jest juĝ z górki — wïÈcz te ustawienia, które chcesz synchronizo- waÊ, a wyïÈcz te, których synchronizowaÊ nie chcesz. Rysunek 5.11. Dostosowywanie synchronizacji ustawieñ Uwaga. Aby wprowadzaÊ zmiany w synchronizacji ustawieñ, musisz byÊ zalogowany na konto Microsoft. Zmiany bÚdÈ miaïy zastosowanie tylko dla tego konta. JeĂli chcesz zmieniÊ równieĝ ustawienia synchronizacji dla innych kont, musisz zalogowaÊ siÚ na nie za pomocÈ odpowiadajÈcych im identyfikatorów Microsoft ID. JeĂli korzystasz z urzÈdzeñ mobilnych, takich jak tablet czy smartfon Windows 8, i posiadasz usïugÚ dostÚpu do internetu naliczajÈcÈ opïaty za iloĂÊ przesyïanych danych lub nakïadajÈcÈ limity, mo- ĝesz nie chcieÊ synchronizowaÊ swoich ustawieñ — jeĂli synchronizujesz, wysyïasz i pobierasz dane. W takim przypadku przejdě do dolnej czÚĂci ekranu, w której znajdziesz sekcjÚ Synchroni- zacja w przypadku poïÈczeñ taryfowych (rysunek 5.11). Zmieñ obydwa ustawienia lub tylko jedno z nich. Pierwsze ustawienie pozwala wyïÈczyÊ caïÈ synchronizacjÚ, gdy korzystasz z poïÈczenia taryfowego (takiego, w którym obowiÈzujÈ limity danych). Ustawienie drugie, czyli Synchronizuj ustawienia przez poïÈczenia taryfowe nawet w roamingu, kontroluje synchronizacjÚ dla poïÈczeñ roamingowych. SÈ to poïÈczenia obsïugiwane przez innego operatora niĝ Twój natywny operator sieci komórkowej. KorzystajÈc z nich, moĝesz siÚ spodziewaÊ wyĝszych opïat za transmisjÚ danych niĝ normalnie. Wybór, jakiego tu dokonasz, jest bardzo waĝny, poniewaĝ opïaty roamingowe mogÈ siÚ szybko ku- mulowaÊ. DomyĂlnie to ustawienie jest wyïÈczone, co oznacza wstrzymanie synchronizacji przy poïÈczeniach roamingowych. WïÈczaj je tylko wtedy, gdy koniecznie musisz synchronizowaÊ swoje ustawienie w kaĝdej lokalizacji i nie martwiÈ CiÚ opïaty. Sposób na sposób Masz jakieĂ problemy z synchronizacjÈ ustawieñ swojego konta na róĝnych urzÈdzeniach? Istnieje wiele elementów, które mogÈ powodowaÊ problemy, w tym kwestie ustawieñ serwera proxy czy ROZDZIA’ 5. PORADY ZWIkZANE Z CHMURk I SERWISAMI SPO’ECZNO¥CIOWYMI 153 Kup książkęPoleć książkę kïopoty z poïÈczeniem. Na poczÈtek jednak powinieneĂ sprawdziÊ, czy faktycznie utworzyïeĂ konto Microsoft, poniewaĝ mogïeĂ przypadkowo zamiast niego utworzyÊ konto lokalne, które nie umoĝ- liwia synchronizacji. W tym celu wybierz Ustawienia/Zmieñ ustawienia komputera/Uĝytkownicy. Po prawej stronie ekranu na górze wyĂwietlone jest Twoje aktualne konto. Pod nazwÈ konta znaj- dziesz informacjÚ, czy jest to konto lokalne, czy teĝ konto Microsoft. Konta lokalne nie umoĝliwiajÈ synchronizacji, wiÚc jeĂli z takiego korzystasz, w tym leĝy problem. Aby utworzyÊ konto Microsoft, kliknij PrzeïÈcz na konto Microsoft i postÚpuj zgodnie z instrukcjami wyĂwietlanymi na ekranie. Jeĝeli korzystasz jednak z konta Microsoft, prawdopodobnie ciÚĝko bÚdzie wyĂledziÊ przyczynÚ Twoich problemów z synchronizacjÈ. Oto proste rozwiÈzanie: pobierz aplikacjÚ Microsoft Accounts Troubleshooter (http://bit.ly/VY5pre), która sïuĝy do rozwiÈzywania problemów z kontami Micro- soft. Uruchom tÚ aplikacjÚ i postÚpuj wedïug wskazówek podawanych w trakcie wyszukiwania problemów. Zobacz równieĝ x Sposób 50. „Tworzenie niesynchronizujÈcego konta w systemie Windows 8” x Sposób 51. „Zaawansowane sposoby konfiguracji synchronizacji w systemie Windows 8” SPOSÓB 50. Tworzenie niesynchronizujÈcego konta w systemie Windows 8 Nie jesteĂ fanem usïug w chmurze i synchronizacji? ¿aden problem. Utwórz konto, które funkcjonuje samodzielnie i niczego nie synchronizuje. Nie podoba Ci siÚ pomysï zsynchronizowanych ustawieñ, które wszÚdzie za TobÈ podÈĝajÈ, lub po prostu nie jesteĂ zwolennikiem korzystania z konta Microsoft w systemie Windows 8? W rzeczywi- stoĂci nie potrzebujesz takiego konta. Zamiast tego moĝesz skorzystaÊ z konta lokalnego, które nie jest powiÈzane z ĝadnymi usïugami Microsoftu i nie przeprowadza ĝadnych synchronizacji. Wywoïaj pasek boczny systemu Windows 8, przesuwajÈc wskaěnik myszy w dóï i rozpoczynajÈc w prawym górnym rogu (lub w przypadku ekranu dotykowego przeciÈgajÈc palcem od prawego brzegu ekranu w lewo). NastÚpnie wybierz Ustawienia/Zmieñ ustawienia komputera/Uĝytkownicy. Kliknij umieszczonÈ w dolnej czÚĂci ekranu opcjÚ Dodaj uĝytkownika. W kolejnym ekranie wybierz widocznÈ na samym dole opcjÚ Zaloguj siÚ bez uĝycia konta Microsoft, a nastÚpnie kliknij wyĂwie- tlony równieĝ u doïu ekranu przycisk Konto lokalne. Wypeïnij wymagane informacje — i gotowe. Zobacz równieĝ x Sposób 49. „Konfiguracja synchronizacji systemu Windows 8” x Sposób 51. „Zaawansowane sposoby konfiguracji synchronizacji w systemie Windows 8” SPOSÓB 51. Zaawansowane sposoby konfiguracji synchronizacji w systemie Windows 8 Windows 8 oferuje jasne opcje w kwestii synchronizacji osobistych preferencji na róĝnych urzÈdzeniach. Oto sposób wykorzystania Edytora lokalnych zasad grupy do jeszcze bardziej precyzyjnego ich skonfigurowania. 154 WINDOWS 8. PRAKTYCZNE ROZWIkZANIA Kup książkęPoleć książkę Jak pewnie zauwaĝyïeĂ w trakcie lektury poprzednich porad, doĂÊ ïatwo jest skonfigurowaÊ opcje synchronizacji ustawieñ na kilku komputerach i tabletach. BiorÈc jednak pod uwagÚ, ĝe czytasz tÚ ksiÈĝkÚ, prostota CiÚ nie zadowala — szukasz czegoĂ wiÚcej, jeĂli chodzi o synchronizacjÚ. WïaĂnie tutaj do gry wchodzi Edytor lokalnych zasad grupy. Daje Ci on wiÚkszÈ kontrolÚ nad spo- sobem, w jaki komputery i tablety z systemem Windows 8 przeprowadzajÈ synchronizacjÚ. Zasadniczo Edytor lokalnych zasad grupy pozwala wyïÈczyÊ synchronizacjÚ dla okreĂlonych funkcji systemu Windows 8 — a nawet wyïÈczyÊ te funkcje caïkowicie. WiÚc nawet jeĂli jakiĂ uĝytkownik spróbuje zmieniÊ opcje synchronizacji ustawieñ w sposób opisany w poprzedniej poradzie, nie bÚ- dzie mógï tego zrobiÊ. Moĝesz skorzystaÊ z tej moĝliwoĂci, jeĂli na przykïad martwisz siÚ, ĝe ktoĂ zmieni ustawienia na innym komputerze lub tablecie, i nie chcesz do tego dopuĂciÊ. Najpierw zaloguj siÚ w systemie jako administrator. Teraz musisz uruchomiÊ Edytor lokalnych za- sad grupy: wciĂnij klawisze Windows+C i na wyĂwietlonym pasku bocznym wybierz opcjÚ Wyszu- kiwanie. Zaznacz Aplikacje jako obszar wyszukiwania i wpisz gpedit.msc. Kliknij wyĂwietlonÈ po lewej stronie ekranu ikonÚ aplikacji, a uruchomiony zostanie Edytor lokal- nych zasad grupy. Przejdě do opcji Konfiguracja komputera/Szablony administracyjne/Skïadniki systemu Windows i przewiñ w dóï aĝ do pozycji Synchronizuj ustawienia (rysunek 5.12). Gdy jÈ klikniesz, po prawej stronie okna wyĂwietlone zostanÈ ustawienia, które moĝesz modyfikowaÊ. Rysunek 5.12. Nawigowanie do pozycji Synchronizuj ustawienia w Edytorze lokalnych zasad grupy ZwróÊ uwagÚ, ĝe wiÚkszoĂÊ z dostÚpnych tutaj opcji odpowiada tym opisanym w poprzedniej po- radzie. Kliknij dowolne ustawienie, które chcesz wyïÈczyÊ. W tej poradzie jako przykïad wykorzy- stamy opcjÚ Nie synchronizuj ustawieñ aplikacji (rysunek 5.13). Upewnij siÚ, ĝe na dole okna wybrana zostaïa zakïadka Rozszerzony. Moĝesz w niej znaleěÊ opis wybranej opcji, jej funkcjÚ oraz przeczytaÊ o moĝliwoĂciach jej dostosowania. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy dane ustawienie, a wyĂwietlone zostanie okno z trze- ma dostÚpnymi opcjami: Nie skonfigurowano, WïÈczone oraz WyïÈczone (rysunek 5.14). Opcja Nie skonfigurowano oznacza, ĝe dane ustawienie nie byïo jeszcze modyfikowane za pomocÈ Edytora ROZDZIA’ 5. PORADY ZWIkZANE Z CHMURk I SERWISAMI SPO’ECZNO¥CIOWYMI 155 Kup książkęPoleć książkę Rysunek 5.13. ZasiÚganie informacji na temat opcji Nie synchronizuj ustawieñ aplikacji Rysunek 5.14. Trzy opcje zmiany sposobu synchronizacji w Edytorze lokalnych zasad grupy lokalnych zasad grupy, moĝesz to wiÚc pominÈÊ. ZostajÈ Ci dwie moĝliwoĂci — WïÈczone lub Wy- ïÈczone. Teraz musisz przestawiÊ siÚ na nieco odmiennÈ logikÚ. JeĂli wybierzesz opcjÚ WïÈczone, wyïÈczysz moĝliwoĂÊ synchronizacji ustawieñ aplikacji dla wszystkich uĝytkowników danego kom- putera lub tabletu z systemem Windows 8. Oznacza to, ĝe jeĂli jakiĂ uĝytkownik przejdzie do stan- 156 WINDOWS 8. PRAKTYCZNE ROZWIkZANIA Kup książkęPoleć książkę dardowych opcji synchronizacji ustawieñ, nie bÚdzie w stanie wïÈczyÊ synchronizacji ustawieñ apli- kacji dla urzÈdzeñ Windows 8. JeĂli chcesz wyïÈczyÊ synchronizacjÚ, wybierz opcjÚ WïÈczone. Moĝesz równieĝ wybraÊ WyïÈczo- ne, ale to w zasadzie nic nie zmienia, jeĂli to ustawienie nie zostaïo wczeĂniej aktywowane. Do- myĂlnÈ opcjÈ jest Nie skonfigurowano, wiÚc pozycjÚ WyïÈczone musisz wybraÊ tylko w sytuacji, jeĂli poprzednio wïÈczyïeĂ dane ustawienie. Po klikniÚciu przycisku Zastosuj synchronizacja zostanie wyïÈczona. Przejrzyj wszystkie dostÚpne ustawienia dla pozycji Synchronizuj ustawienia i zdecyduj, które chcesz wïÈczyÊ, a które wyïÈczyÊ. ZwróÊ uwagÚ, ĝe dostÚpna jest tutaj pewna kompleksowa opcja — Nie synchronizuj. WyïÈcza ona caïkowicie wszystkie aspekty synchronizacji w systemie Windows 8. Uwaga. Te ustawienia nie majÈ wpïywu na dziaïanie usïugi SkyDrive — funkcjonuje ona niezaleĝnie od pozostaïych konfiguracji synchronizacji w systemie Windows 8. Nawet jeĂli caïkowicie wyïÈczysz synchronizacjÚ Windows 8, usïuga SkyDrive nadal bÚdzie wykonywaïa swoje zadania. Zobacz równieĝ x Sposób 49. „Konfiguracja synchronizacji systemu Windows 8” x Sposób 50. „Tworzenie niesynchronizujÈcego konta w systemie Windows 8” SPOSÓB 52. Obsïuga aplikacji Kontakty Aplikacja Kontakty Windows 8 stanowi centrum dowodzenia dla sieci spoïeczno- Ăciowych w tym systemie operacyjnym. Oto sposób na peïne wykorzystanie jej moĝliwoĂci. JeĂli jesteĂ uĝytkownikiem mediów spoïecznoĂciowych, nie ma wÈtpliwoĂci, ĝe docenisz jednÈ z naj- wiÚkszych zalet Systemu Windows 8, a mianowicie jego wbudowanÈ aplikacjÚ Kontakty. Pobiera ona informacje ze wszystkich Twoich portali spoïecznoĂciowych (takich jak Facebook, LinkedIn czy Twitter) i wyĂwietla je w pojedynczej lokalizacji. Nie musisz wiÚc sprawdzaÊ poszczególnych serwisów jeden po drugim — wystarczy skorzystaÊ z aplikacji Kontakty. Ponadto aplikacja ta wy- konuje wszystkie wspomniane czynnoĂci automatycznie: nie musisz logowaÊ siÚ do kaĝdego por- talu spoïecznoĂciowego osobno. Wszystkie informacje sÈ Ci dostarczane bezpoĂrednio. W wiÚkszoĂci aspektów aplikacja Kontakty jest prosta w obsïudze. Uruchom jÈ i wybierz jednÈ z trzech dostÚpnych opcji: Kontakty Lista wszystkich Twoich kontaktów. Kliknij dowolny z nich, aby uzyskaÊ wiÚcej informacji na temat wybranego uĝytkownika, w tym przesïaÊ mu wiadomoĂÊ e-mail, zobaczyÊ jego profile w róĝnych serwisach oraz zmapowaÊ jego adres, tak jak widaÊ to na rysunku 5.15. Co nowego Ta opcja wyĂwietla aktualizacje ze wszystkich Twoich portali spoïecznoĂciowych. Ja Informacje na Twój temat, w tym Twoje posty, wysïane do Ciebie powiadomienia itd. ROZDZIA’ 5. PORADY ZWIkZANE Z CHMURk I SERWISAMI SPO’ECZNO¥CIOWYMI 157 Kup książkęPoleć książkę Rysunek 5.15. Uzyskiwanie informacji na temat wybranego kontaktu w aplikacji Kontakty WyglÈda doĂÊ prosto i wydaje siÚ, ĝe sÈ to wszystkie moĝliwoĂci aplikacji Kontakty. Istnieje jednak kilka zakamarków i ukrytych funkcji, które potencjalnie sÈ warte zbadania. Zacznijmy od czegoĂ prostego: co zrobiÊ, jeĂli pojawi siÚ nowy serwis spoïecznoĂciowy, który ze- chcesz dodaÊ? Na pozór wydaje siÚ, ĝe nie ma takiej moĝliwoĂci, jednak w rzeczywistoĂci ukrywa siÚ ona w prawym górnym rogu ekranu. Kliknij widocznÈ tam opcjÚ PoïÈczono z, a pojawi siÚ lista Twoich kont, pod którÈ dostÚpny bÚdzie link Dodaj konto. Kliknij ten link, ĝeby wyĂwietliÊ zestawie- nie wszystkich dostÚpnych serwisów spoïecznoĂciowych (rysunek 5.16). Wybierz serwis, z którym chcesz siÚ poïÈczyÊ, i kliknij go. W kolejnym oknie kliknij przycisk PoïÈcz, a nastÚpnie skojarz swoje konto Microsoft z kontem na wybranym portalu spoïecznoĂciowym, co umoĝliwi komunika- cjÚ miÚdzy tymi dwoma kontami. Rysunek 5.16. Dodawanie konta nowego serwisu spoïecznoĂciowego w aplikacji Kontakty 158 WINDOWS 8. PRAKTYCZNE ROZWIkZANIA Kup książkęPoleć książkę Wskazówka. Aplikacja Kontakty wspóïpracuje równieĝ z aplikacjÈ Poczta. WysyïajÈc wiadomoĂÊ e-mail za pomocÈ programu Poczta, bÚdziesz miaï dostÚp do wszystkich kontaktów z Twoich portali spoïecznoĂciowych. Prawdopodobnie lista Twoich kontaktów bÚdzie na tyle obszerna, ĝe nie bÚdziesz chciaï traciÊ czasu na przeszukiwanie aplikacji Kontakty w celu znalezienia tego wïaĂciwego. Jest na to szyb- szy sposób: wyĂwietl pasek boczny i wybierz opcjÚ Wyszukiwanie, a bÚdziesz mógï znaleěÊ kon- kretnÈ osobÚ. Czasem bÚdziesz miaï pewnie wraĝenie, ĝe korzystajÈc z aplikacji Kontakty, zabrnÈïeĂ w Ălepy za- uïek i nie wiesz, jak wróciÊ do gïównego okna. Przykïadowo, jeĂli w wyniku przeprowadzenia wy- szukiwania wyĂwietlona zostanie lista kontaktów, z których nie zechcesz skorzystaÊ, moĝe siÚ wy- dawaÊ, ĝe nie ma juĝ powrotu do gïównego ekranu aplikacji. Oto ukryta opcja nawigacyjna: kliknij prawym przyciskiem myszy lub (w przypadku ekranu doty- kowego) przeciÈgnij palcem w górÚ od dolnego brzegu ekranu. Na wyĂwietlonym w ten sposób dolnym pasku pojawi siÚ ikona Strona gïówna, która umoĝliwi Ci powrót do gïównego okna apli- kacji Kontakty. Dla niektórych (ale tylko niektórych) kont moĝesz dostosowaÊ sposób funkcjonowania w systemie Windows 8, np. czÚstotliwoĂÊ sprawdzania aktualizacji i nowej zawartoĂci oraz okres przechowy- wania pobranej zawartoĂci. W tym celu kliknij widocznÈ w prawym górnym rogu ekranu opcjÚ PoïÈczono z, aby wyĂwietliÊ li- stÚ swoich kont. NastÚpnie kliknij konto, dla którego chcesz zmodyfikowaÊ ustawienia. W chwili gdy piszÚ tÚ poradÚ, portale Facebook, Twitter oraz LinkedIn nie umoĝliwiajÈ personalizacji opcji systemu Windows 8. Moĝesz zalogowaÊ siÚ przez przeglÈdarkÚ i tam skonfigurowaÊ ustawienia, choÊ nie bÚdÈ to ustawienia dotyczÈce Windows 8. W przypadku kont Microsoft i Google moĝesz wprowadziÊ pewne modyfikacje z poziomu aplikacji Kontakty, ale bÚdÈ one ograniczone do takich kwestii, jak czÚstotliwoĂÊ sprawdzania zawartoĂci (rysunek 5.17). DostÚpne opcje mogÈ jednak zmieniaÊ siÚ z czasem. Rysunek 5.17. Opcje synchronizacji dla konta Microsoft ROZDZIA’ 5. PORADY ZWIkZANE Z CHMURk I SERWISAMI SPO’ECZNO¥CIOWYMI 159 Kup książkęPoleć książkę SPOSÓB 53. UdostÚpnianie i inne podobne funkcje w systemie Windows 8 Funkcja udostÚpniania jest nieodïÈcznym elementem DNA systemu Windows 8, ale nie jest oczywiste, jak z niej korzystaÊ. Oto sposób. Obsïuga serwisów spoïecznoĂciowych w Windows 8 róĝni siÚ od obsïugi starszych wersji tej plat- formy. Nie tylko dlatego, ĝe aplikacja przeznaczona do tych zadañ jest bezpoĂrednio zintegrowana z systemem, ale równieĝ dlatego, iĝ funkcja udostÚpniania elementów innym uĝytkownikom jest równieĝ czÚĂciÈ tego systemu operacyjnego. Przykïadowo, jeĂli planujesz zakup jakiegoĂ albumu z muzykÈ, moĝesz udostÚpniÊ go innym uĝytkownikom, z którymi jesteĂ poïÈczony za pomocÈ por- tali spoïecznoĂciowych. Na pierwszy rzut oka nie jest oczywiste, jak to zrobiÊ, ale kiedy juĝ zapoznasz siÚ z tÈ opcjÈ, bÚ- dziesz robiï to praktycznie bez ĝadnego problemu. UdostÚpnianie dziaïa tylko w aplikacjach na- tywnych Windows 8 i nie jest dostÚpne dla aplikacji desktopowych. Gdy natrafisz na coĂ, czym chciaïbyĂ podzieliÊ siÚ z innymi, wyĂwietl pasek boczny, przesuwajÈc wskaěnik myszy z prawego górnego rogu ekranu w dóï (a w przypadku ekranów dotykowych przesuñ palcem od prawego brze- gu ekranu w lewo). NastÚpnie kliknij opcjÚ UdostÚpnianie (druga od góry). BÚdziesz mógï wtedy udostÚpniÊ wybranÈ treĂÊ za pomocÈ e-maila lub aplikacji Kontakty — aplikacji obsïugujÈcej ser- wisy spoïecznoĂciowe. UdostÚpnianie za pomocÈ e-maila jest doĂÊ ïatwe. Po prostu kliknij ikonÚ Poczta i postÚpuj zgodnie z instrukcjami. Aby udostÚpniÊ danÈ muzykÚ za pomocÈ portali spoïecznoĂciowych, kliknij ikonÚ Kontakty, a po prawej stronie ekranu zostanie wyĂwietlony panel prezentujÈcy zawartoĂÊ, którÈ chcesz udostÚp- niÊ. Na górze wyĂwietlone bÚdÈ serwisy, z którymi jesteĂ poïÈczony. Wybierz ten, na którym chcesz udostÚpniÊ album (rysunek 5.18), i ewentualnie wpisz treĂÊ wiadomoĂci, jeĂli chcesz jakÈĂ doïÈ- czyÊ. Na koniec kliknij ikonÚ WyĂlij widocznÈ w prawym górnym rogu panelu — i gotowe. Rysunek 5.18. UdostÚpnianie muzyki za pomocÈ Facebooka 160 WINDOWS 8. PRAKTYCZNE ROZWIkZANIA Kup książkęPoleć książkę Uwaga. Chociaĝ w ten sposób moĝesz udostÚpniaÊ wiele rzeczy, to sÈ równieĝ inne treĂci, których udostÚpniÊ nie bÚdziesz w stanie. Funkcja udostÚpniania musi byÊ wbudowana bezpoĂrednio w aplikacjÚ natywnÈ Windows 8, a nie wszystkie z tych aplikacji jÈ posiadajÈ. A nawet jeĂli dana aplikacja takÈ funkcjÚ posiada, to mogÈ istnieÊ takĝe pewne ograniczenia natury prawnej lub innej, które dotyczÈ tego, jakie rzeczy mogÈ lub nie mogÈ byÊ udostÚpniane. W jaki sposób siÚ zorientowaÊ, co moĝna udostÚpniaÊ, a czego nie? Jedyny sposób to przestrzegaÊ opisanych tutaj instrukcji dotyczÈcych udostÚpniania, a jeĂli otrzymasz komunikat, ĝe nie moĝna udostÚpniÊ jakiejĂ treĂci… oznacza to, iĝ dana aplikacja nie oferuje udostÚpniania. SPOSÓB 54. Inne aplikacje do obsïugi sieci spoïecznoĂciowych Aplikacja Kontakty to dobry poczÈtek, jeĂli chodzi o korzystanie z serwisów spo- ïecznoĂciowych w systemie Windows 8. Istnieje jednak wiele innych aplikacji, z których moĝesz skorzystaÊ, zarówno natywnych dla Windows 8, jak i desktopo- wych. Oto najlepsze z nich. Wbudowana w system Windows 8 aplikacja Kontakty sprawdza siÚ bardzo dobrze, ale istnieje jeszcze wiele innych, przeznaczonych dla portali spoïecznoĂciowych aplikacji, które byÊ moĝe ze- chcesz wypróbowaÊ. Oto kilka z moich ulubionych — jedne natywne dla Windows 8, inne nie. Tweetro Jest to natywna aplikacja systemu Windows 8, wiÚc moĝesz znaleěÊ jÈ w sklepie Windows 8, wy- szukujÈc po nazwie. Jest ona zorientowana na Twittera i pokazuje oĂ czasu Twittera, co uïatwia udostÚpnianie zdjÚÊ za pomocÈ tego serwisu, pokazuje wszystkie wzmianki o Tobie w serwisie itd. To idealny wybór dla Twitteroholików, którzy poszukujÈ aplikacji natywnej Windows 8. Rowi Kolejna aplikacja natywna zorientowana na Twittera. Zostaïa ona opracowana specjalnie dla table- tów i ekranów dotykowych, wiÚc jeĂli korzystasz z takiego urzÈdzenia, jest to dobry wybór. Znaj- dziesz jÈ w sklepie Windows 8. MetroTwit Ta aplikacja natywna Windows 8 przeznaczona dla Twittera równieĝ dziaïa najlepiej na tabletach i ekranach dotykowych. Charakteryzuje siÚ bardzo prostym, czystym interfejsem. TweetDeck Jest to moja ulubiona aplikacja desktopowa dla Twittera oferujÈca ogromnÈ liczbÚ zaawansowa- nych funkcji uĝytkownika. Najbardziej podoba mi siÚ w niej to, ĝe z pojedynczego miejsca moĝna publikowaÊ aktualizacje nie tylko na Twitterze, ale równieĝ w serwisach LinkedIn czy Facebook. Korzystam z niej na co dzieñ, a przy tym jest bezpïatna. Moĝna jÈ pobraÊ ze strony http://www. tweetdeck.com. ROZDZIA’ 5. PORADY ZWIkZANE Z CHMURk I SERWISAMI SPO’ECZNO¥CIOWYMI 161 Kup książkęPoleć książkę 162 WINDOWS 8. PRAKTYCZNE ROZWIkZANIA Kup książkęPoleć książkę Skorowidz dodawanie kafelków, 50 folder Aplikacje, 40 folder Komputer, 41 usuwanie kafelków, 43 wyĂwietlanie aplikacji, 42 zmiana kolorów, 53 Eksplorator plików dostosowywanie kolumn, 103 odwracanie zaznaczenia, 104 rozmiar ikon, 102 ukryte pliki, 103 wïÈczanie okienek, 101 F filmy, 174 folder Aplikacje, 40 Autostart, 15 Biblioteka, 67, 172 Desktop, 142 Dzienniki aplikacji i usïug, 135 Group1, 73 Komputer, 41, 82 Pliki, 67 Programs, 45 Quick Launch, 79 SieÊ, 83 SkyDrive, 144, 145 TrybBoski, 77 WinX, 79 format RAW, 184 funkcja Historia plików, 129, 146 SLAT, 34 Snap, 47, 79 synchronizacji, 152 Szybkie uruchamianie, 20, 21 Wyszukiwanie, 55 funkcje Hyper-V, 35 G geotagi, 182 gesty, 124 grupowanie kafelków, 52 189 bïÚdy, 111 bootowanie, 14 Box, 151 C Centrum akcji, 133, 134 chmura, 139 czas bootowania, 14 D dodawanie dostÚp do liczników, 114 metadanych, 180 tagów do zdjÚÊ, 181 aplikacji, 40 ekranu startowego, 9 folderu Komputer, 41 pulpitu, 14 ustawieñ systemu, 77 dotyk wielokrotny, 125 dowiÈzania symboliczne, 144 Dropbox, 151 dynamiczne kafelki, 64 Dysk Google, 150 děwiÚk, 185 E edycja edytor ekran konta uĝytkownika, 65 tagów, 181 lokalnych zasad grupy, 10, 91, 155 rejestru, 10, 87 Aplikacje, 44 blokowania, 9–14 blokowanie obrazu, 12 powiadomienia, 12 wyïÈczanie wyĂwietlania, 9 dotykowy, 124 startowy, 9, 23, 39 dodawanie folderów, 46 A aplet Historia plików, 128 aplety Panelu sterowania, 91, 92 aplikacja Audacity, 187 Boot Camp, 24 CamScanner, 149 Docscan, 149 Galeria fotografii, 176, 178, 180 Hyper-V, 33 Internet Explorer, 59 Kontakty, 157–161 Mapy, 55 MetroTwit, 161 Movie Maker, 179 Muzyka, 176 OneNote, 148 Parallels Desktop, 25 Poczta, 159 PrzeglÈdarka fotografii, 163 Rowi, 161 SkyDrive, 140 Spin It Again, 188 Start8, 70 StartFinity, 71 TweetDeck, 161 Tweetro, 161 VirtualBox, 31 VMWare Fusion, 29 Wideo, 176 Windows Movie Maker, 176, 178 Xbox games, 175 ZdjÚcia, 163–172 aplikacje desktopowe, 44 immersywne, 47, 79 natywne Windows 8, 47, 79 systemowe, 40 awatar, 65 B biblioteka zdjÚÊ, 172 biblioteki systemu, 144 bïÈd krytyczny, 136 Kup książkęPoleć książkę H harmonogram konserwacji, 106 High Definition Audio, 186 historia plików, 126, 131, 146 uĝytkowania aplikacji, 62 I identyfikator PID, 61 programowy, 98 ikony informacje kafelków, 42 nawigacyjne, 81–83 o aplikacjach, 62 o kontaktach, 158 o usïugach, 17, 18 o zdarzeniach, 137 instalacja systemu, 25–33 interfejs Dysku Google, 151 Menedĝera zadañ, 116 K kafelek Komputer, 41 kafelki aplikacji, 43 dynamiczne, 53 klucz Command, 97, 99, 100 CommandPrompt, 97 CopyTo, 96 don’t load, 90 MoveTo, 96 Personalization, 10 produktu, 26 runas, 99 shellex, 96 kolekcja zdjÚÊ, 165 komputery Mac, 23 konfiguracja aplikacji ZdjÚcia, 168 BIOS-u, 14 Historii plików, 129 PrzeglÈdarki fotografii, 164 SkyDrive, 149 synchronizacji, 152, 154 systemu, 78 systemu děwiÚkowego, 186 wyszukiwania, 57 konserwacja systemu, 105 konsola Xbox 360, 174 konto lokalne, 154 konwersja muzyki, 186 kopie zapasowe, 126 kopiowanie plików, 129 L liczniki, 113 limit danych, 54 190 lista aplikacji, 51 ikon, 82 kontaktów, 159 M maszyna wirtualna, VM, 24, 34 menedĝer funkcji Hyper-V, 34 programu VirtualBox, 33 przeïÈcznika wirtualnego, 36 zadañ, 16, 58, 61 historia aplikacji, 118 monitorowanie uĝycia procesora, 119 priorytety, 120 procesy, 116 uĝycie CPU, 120 uĝytkownicy, 119 wydajnoĂÊ, 115, 117 menu kontekstowe, 61, 95 Kopiuj do folderu, 95 Otwórz za pomocÈ, 97 PrzenieĂ do folderu, 95 Uruchom wiersz polecenia, 99 WyĂlij do, 96 Start, 69, 76, 95 Szybkie linki, 73 metadane pliku, 184 w pliku zdjÚcia, 180 metody migracji systemu, 25 Microsoft Office, 137 monitor niezawodnoĂci, 110 wydajnoĂci, 113 zasobów, 108 monitorowa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 8. Praktyczne rozwiązania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: