Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00162 002377 20663346 na godz. na dobę w sumie
Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy - książka
Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2043-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> powershell
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Częste zadania wykonuj szybciej!

PowerShell powstał w 2006 roku jako następca takich interpreterów jak command.com czy też cmd.exe, znanych z czasów systemu operacyjnego MS DOS czy też pierwszych wydań Windows XP. Aktualnie dostępny jest dla następujących platform: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 2003. Cechą charakterystyczną PowerShell jest logika obiektowa. Wynikiem każdego polecenia jest obiekt określonego typu, posiadający swoje metody oraz właściwości, które mogą być wykorzystane w dalszym toku przetwarzania.

Dzięki książce 'Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy' poznasz język i środowisko PowerShell. Dowiesz się, w jaki sposób wydawać polecenia, jak stosować operatory, instrukcje warunkowe, pętle i wiele elementów znanych z innych języków programowania. Po przeczytaniu tej książki będziesz potrafił zarządzać błędami oraz śledzić i debugować skrypty. Dodatkowo nauczysz się stosować wyrażenia regularne oraz poznasz wybrane klasy .NET oraz .COM. Cała wiedza zostanie przekazana przez jednego z twórców PowerShella, co stanowi gwarancję aktualności, przydatności i poprawności omawianych tematów.

Oszczędzaj czas dzięki PowerShell!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy Autor: Lee Holmes T‡umaczenie: Grzegorz Werner ISBN: 978-83-246-2043-2 Tytu‡ orygina‡u: Windows PowerShell Pocket Reference: Pocket Reference Format: 115x170, stron: 168 CzŒste zadania wykonuj szybciej! (cid:149) Jakie polecenia i wyra¿enia dostŒpne s„ w PowerShell? (cid:149) Jak zarz„dza(cid:230) b‡Œdami? (cid:149) Jak wykorzysta(cid:230) klasy .NET oraz .COM? PowerShell powsta‡ w 2006 roku jako nastŒpca takich interpreter(cid:243)w jak command.com czy te¿ cmd.exe, znanych z czas(cid:243)w systemu operacyjnego MS DOS czy te¿ pierwszych wydaæ Windows XP. Aktualnie dostŒpny jest dla nastŒpuj„cych platform: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 2003. Cech„ charakterystyczn„ PowerShell jest logika obiektowa. Wynikiem ka¿dego polecenia jest obiekt okre(cid:156)lonego typu, posiadaj„cy swoje metody oraz w‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci, kt(cid:243)re mog„ by(cid:230) wykorzystane w dalszym toku przetwarzania. DziŒki ksi„¿ce (cid:132)Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy(cid:148) poznasz jŒzyk i (cid:156)rodowisko PowerShell. Dowiesz siŒ, w jaki spos(cid:243)b wydawa(cid:230) polecenia, jak stosowa(cid:230) operatory, instrukcje warunkowe, pŒtle i wiele element(cid:243)w znanych z innych jŒzyk(cid:243)w programowania. Po przeczytaniu tej ksi„¿ki bŒdziesz potrafi‡ zarz„dza(cid:230) b‡Œdami oraz (cid:156)ledzi(cid:230) i debugowa(cid:230) skrypty. Dodatkowo nauczysz siŒ stosowa(cid:230) wyra¿enia regularne oraz poznasz wybrane klasy .NET oraz .COM. Ca‡a wiedza zostanie przekazana przez jednego z tw(cid:243)rc(cid:243)w PowerShella, co stanowi gwarancjŒ aktualno(cid:156)ci, przydatno(cid:156)ci i poprawno(cid:156)ci omawianych temat(cid:243)w. (cid:149) Polecenia i wyra¿enia w pow‡oce PowerShell (cid:149) Wykorzystanie tablic (cid:149) Zastosowanie jŒzyka XML (cid:149) Sposoby uruchamiania skrypt(cid:243)w (cid:149) Zarz„dzanie b‡Œdami (cid:149) (cid:156)ledzenie i debugowanie skrypt(cid:243)w (cid:149) Zastosowanie wyra¿eæ regularnych (cid:149) Wykorzystanie zmiennych automatycznych w PowerShell (cid:149) Klasy .NET i ich zastosowanie (cid:149) Klasy .COM i ich zastosowanie (cid:149) Sposoby formatowania ‡aæcuch(cid:243)w OszczŒdzaj czas dziŒki PowerShell! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treļci Przedmowa ...................................................................................5 1. Krótki przegléd Windows PowerShell .........................................7 7 8 11 13 14 15 16 17 18 19 20 Wprowadzenie Interaktywna powäoka Polecenia ustrukturyzowane (cmdlety) ćcisäa integracja obiektów Administratorzy jako uĔytkownicy klasy pierwszej ãñczenie poleceþ Jak chroniè siö przed samym sobñ? Polecenia do odkrywania nowych informacji Skrypty wszödzie Programowanie doraĒne ãñczenie technologii Nawigacja po przestrzeniach nazw z wykorzystaniem dostawców Znacznie, znacznie wiöcej 22 25 2. Jýzyk i ļrodowisko PowerShell ..................................................26 26 Polecenia i wyraĔenia 27 Komentarze 28 Zmienne Zmienne logiczne 30 30 ãaþcuchy 33 Liczby 35 Tablice Tablice mieszajñce (asocjacyjne) 38 3 XML Proste operatory Operatory porównania Instrukcje warunkowe Instrukcje pötli Praca z .NET Framework Pisanie skryptów, wielokrotne uĔywanie funkcji Zarzñdzanie bäödami Formatowanie wyjĈcia Przechwytywanie wyjĈcia ćledzenie i debugowanie Dostosowywanie powäoki 39 41 47 51 55 60 69 77 79 81 83 85 3. WyraŜenia regularne ..................................................................90 4. Zmienne automatyczne PowerShella .......................................101 5. Standardowe czasowniki PowerShella ................................... 107 6. Wybrane klasy .NET i ich zastosowania ...................................112 7. WMI ........................................................................................... 123 8. Wybrane obiekty COM i ich zastosowania ............................. 136 9. Formatowanie ĥaħcuchów .NET ............................................... 141 141 Skäadnia formatowania äaþcuchów 141 Standardowe äaþcuchy formatów liczbowych Niestandardowe äaþcuchy formatów liczbowych 144 10. Formatowanie dat i godzin .NET .............................................. 147 149 Niestandardowe äaþcuchy formatowania dat i godzin Skorowidz ................................................................................. 157 4 _ Spis treļci Rozdziaĥ 3. WyraŜenia regularne WyraĔenia regularne odgrywajñ waĔnñ rolö w wiökszoĈci zadaþ wymagajñcych parsowania i dopasowywania tekstu. Stanowiñ one zasadniczy element operatora -match, instrukcji switch, cmdletu Select-String. W tabelach od 3.1 do 3.9 wymienione sñ czösto uĔywane wyraĔenia regularne. Tabela 3.1. Klasy znakowe: wzorce, które reprezentujñ zbiory znaków Klasa znakowa . [znaki] [^znaki] [poczîtek-koniec] [^poczîtek-koniec] Dopasowuje Dowolny znak z wyjétkiem znaku nowego wiersza. Jeļli wyraŜenie regularne uŜywa opcji SingleLine, dopasowuje dowolny znak. PS T -match . True Dowolny spoļród znaków w nawiasie. Przykĥad: [aeiou]. PS Test -match [Tes] True Dowolny znak oprócz tych, które znajdujé siý w nawiasie. Przykĥad: [^aeiou]. PS Test -match [^Tes] False Dowolny znak miýdzy znakami poczîtek i koniec (wĥécznie). W nawiasie moŜna okreļlië wiele zakresów. Na przykĥad: [a-eh-j]. PS Test -match [e-t] True Dowolny znak oprócz tych, które znajdujé siý miýdzy znakami poczîtek i koniec (wĥécznie). W nawiasie moŜna okreļlië wiele zakresów. Na przykĥad: [^a-eh-j]. PS Test -match [^e-t] False 90 _ Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy Tabela 3.1. Klasy znakowe: wzorce, które reprezentujñ zbiory znaków (ciñg dalszy) Klasa znakowa \p{klasa znakowa} \P{klasa znakowa} \w \W \s \S \d \D Dopasowuje Dowolny znak w grupie albo zakresie bloków Unicode okreļlonym przez {klasĂ znakowî}. PS + -match \p{Sm} True Dowolny znak oprócz tych, które naleŜé do grupy albo zakresu bloków Unicode okreļlone przez {klasĂ znakowî}. PS + -match \P{Sm} False Dowolny znak spoļród wchodzécych w skĥad sĥów. PS a -match \w True Dowolny znak oprócz tych, które wchodzé w skĥad sĥów. PS ! -match \w True Dowolny znak odstýpu. PS `t -match \s True Dowolny znak oprócz znaków odstýpu. PS `t -match \S False Dowolna cyfra dziesiýtna. PS 5 -match \d True Dowolny znak oprócz cyfr dziesiýtnych. PS ! -match \D True Rozdziaĥ 3. WyraŜenia regularne _ 91 Tabela 3.2. Kwantyfikatory: wyraĔenia, które wymuszajñ licznoĈè poprzedzajñcego je wyraĔenia Kwantyfikator brak Opis Jedno dopasowanie. * + ? {n} {n,} {n,m} *? PS T -match T True Zero lub wiýcej dopasowaħ. Dopasowywanych jest jak najwiýcej elementów. PS A -match T* True PS TTTTT -match ^T*$ True Jedno lub wiýcej dopasowaħ. Dopasowywanych jest jak najwiýcej elementów. PS A -match T+ False PS TTTTT -match ^T+$ True Zero lub jedno dopasowanie. Dopasowywanych jest jak najwiýcej elementów. PS TTTTT -match ^T?$ False Dokĥadnie n dopasowaħ. PS TTTTT -match ^T{5}$ True n lub wiýcej dopasowaħ. Dopasowywanych jest jak najwiýcej elementów. PS TTTTT -match ^T{4,}$ True Od n do m dopasowaħ (wĥécznie). Dopasowywanych jest jak najwiýcej elementów. PS TTTTT -match ^T{4,6}$ True Zero lub wiýcej dopasowaħ. Dopasowywanych jest jak najmniej elementów. PS A -match ^AT *?$ True 92 _ Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy Tabela 3.2. Kwantyfikatory: wyraĔenia, które wymuszajñ licznoĈè poprzedzajñcego je wyraĔenia (ciñg dalszy) Kwantyfikator +? ?? Opis Jedno lub wiýcej dopasowaħ. Dopasowywanych jest jak najmniej elementów. PS A -match ^AT +?$ False Zero lub jedno dopasowanie. Dopasowywanych jest jak najmniej elementów. PS A -match ^AT ??$ True {n}? Dokĥadnie n dopasowaħ. {n,}? {n,m}? PS TTTTT -match ^T{5}?$ True n lub wiýcej dopasowaħ. Dopasowywanych jest jak najmniej elementów. PowerShell TTTTT -match ^T{4,}?$ True Od n do m dopasowaħ (wĥécznie). Dopasowywanych jest jak najmniej elementów. PS TTTTT -match ^T{4,6}?$ True Tabela 3.3. Konstrukcje grupujñce: wyraĔenia, które umoĔliwiajñ grupowanie znaków, wzorców i innych wyraĔeþ Konstrukcja grupujéca (tekst) Opis Przechwytuje tekst dopasowany przez wyraŜenie w nawiasie. Grupy te sé numerowane (zaczynajéc od jednoļci) wedĥug kolejnoļci nawiasu otwierajécego. PS Halo -match ^(.*)lo$ ; $matches[1] True Ha Rozdziaĥ 3. WyraŜenia regularne _ 93 Tabela 3.3. Konstrukcje grupujñce: wyraĔenia, które umoĔliwiajñ grupowanie znaków, wzorców i innych wyraĔeþ (ciñg dalszy) Konstrukcja grupujéca (? nazwa ) Opis Przechwytuje tekst dopasowany przez wyraŜenie w nawiasie. Grupy te majé nazwy okreļlone przez uŜytkownika. PS Halo -match ^(? Jeden .*)lo$ ; $matches.Jeden True Ha (? nazwa1- ´nazwa2 ) (?: ) Definicja grupy zrównowaŜonej. Jest to konstrukcja aawansowana, która umoŜliwia dopasowywanie zrównowaŜonych par elementów. Grupa nieprzechwytujéca. PS A1 -match ((A|B)\d) ; $matches True Name Value ---- ----- 2 A 1 A1 0 A1 PS A1 -match ((?:A|B)\d) ; $matches True Name Value ---- ----- 1 A1 0 A1 Wĥécza lub wyĥécza okreļloné opcjý w danej grupie. Oto obsĥugiwane opcje: i dopasowywanie bez uwzglýdniania wielkoļci liter m dopasowywanie wielowierszowe n jawne przechwytywanie s dopasowywanie jednowierszowe x ignorowanie odstýpów PS Te`nst -match (T e.st) False PS Te`nst -match (?sx:T e.st) True (?imnsx- ´imnsx: ) 94 _ Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy Tabela 3.3. Konstrukcje grupujñce: wyraĔenia, które umoĔliwiajñ grupowanie znaków, wzorców i innych wyraĔeþ (ciñg dalszy) Konstrukcja grupujéca (?= ) (?! ) (? = ) (? ! ) Opis Pozytywna asercja z patrzeniem w przód. Gwarantuje, Ŝe dany wzorzec pasuje do dalszej czýļci tekstu, ale nie przeprowadza rzeczywistego dopasowania. PS 555-1212 -match (?=...-)(.*) ; $matches[1] True 555-1212 Negatywna asercja z patrzeniem w przód. Gwarantuje, Ŝe dany wzorzec nie pasuje do dalszej czýļci tekstu, ale nie przeprowadza rzeczywistego dopasowania. PS przyjacielski -match (?!przyjacielski)przyjaciel False Pozytywna asercja z patrzeniem w tyĥ. Gwarantuje, Ŝe dany wzorzec pasuje do poprzedniej czýļci tekstu, ale nie przeprowadza rzeczywistego dopasowania. PS public int X -match ^.*(? =public )int .*$ True Negatywna asercja z patrzeniem w tyĥ. Gwarantuje, Ŝe dany wzorzec nie pasuje do poprzedniej czýļci tekstu, ale nie przeprowadza rzeczywistego dopasowania. PS private int X -match ^.*(? !private )int .*$ False (? ) PodwyraŜenie bez cofania. Dopasowywane tylko wtedy, gdy moŜe zostaë dopasowane w caĥoļci. PS Witaj, Łwiecie -match (Witaj.*)wiecie True PS Witaj, Łwiecie -match (? Witaj.*)wiecie False Wzorzec, który zawiera podwyraŜenie bez cofania, nie zostaje dopasowany, poniewaŜ podwyraŜenie dopasowuje caĥy ĥaħcuch „Witaj, ļwiecie”. Rozdziaĥ 3. WyraŜenia regularne _ 95 Tabela 3.4. Niepodzielne asercje o zerowej szerokoĈci: wzorce ograniczajñce miejsce, w którym tekst moĔe zostaè dopasowany Asercja ^ $ \A \Z \z \G \b \B Ograniczenie Dopasowanie musi zachodzië na poczétku ĥaħcucha (albo wiersza, jeļli wĥéczona jest opcja Multiline). PS Test -match ^est False Dopasowanie musi zachodzië na koħcu ĥaħcucha (albo wiersza, jeļli wĥéczona jest opcja Multiline). PS Test -match Tes$ False Dopasowanie musi zachodzië na poczétku ĥaħcucha. PS The`nTest -match (?m:^Test) True PS The`nTest -match (?m:\ATest) False Dopasowanie musi zachodzië na koħcu ĥaħcucha albo przed znakiem \n na koħcu ĥaħcucha. PS Oto`nTest`n -match (?m:Oto$) True PS Oto`nTest`n -match (?m:Oto\Z) False PS Oto`nTest`n -match Test\Z True Dopasowanie musi zachodzië na koħcu ĥaħcucha. PS Oto`nTest`n -match Test\z False Dopasowanie musi zachodzië tam, gdzie skoħczyĥo siý poprzednie. UŜywana w poĥéczeniu z metodé System.Text.RegularExpressions.Match.NextMatch(). Dopasowanie musi zachodzië na granicy sĥowa — pierwszych lub ostatnich znaków sĥowa rozdzielonych znakami niealfanumerycznymi. PS Testowanie -match nie\b True Dopasowanie nie moŜe zachodzië na granicy sĥowa. PS Testowanie -match nie\B False 96 _ Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy Tabela 3.5. Wzorce podstawienia: wzorce uĔywane w operacjach zamiany tekstu Wzorzec $numer ${nazwa} Podstawienie Tekst dopasowany przez grupý o numerze numer . PS Test -replace (.*)st , $1ka Teka Tekst dopasowany przez grupý o nazwie nazwa . $$ $ $` $ $+ $_ PS Test -replace (? pre .*)st , ${pre}ka Teka Znak $. PS Test -replace . , $$ $$$$ Kopia caĥego dopasowania. PS Test -replace ^.*$ , Znaleziono: $ Znaleziono: Test Tekst ĥaħcucha wejļciowego poprzedzajécy dopasowanie. PS Test -replace est$ , Te$` TteT Tekst ĥaħcucha wejļciowego nastýpujécy po dopasowaniu. PS Test -replace ^Tes , Res$ Restt Ostatnia przechwycona grupa. PS Testowanie -replace (.*)nie , $+ne Testowane Caĥy ĥaħcuch wejļciowy. PS Testowanie -replace (.*)nie , ĩaĬcuch: $_ ĩaĬcuch: Testowanie Rozdziaĥ 3. WyraŜenia regularne _ 97 Tabela 3.6. Konstrukcje alternacji: wyraĔenia, które umoĔliwiajñ wykonywanie operacji albo-albo Konstrukcja alternacji | (?(wyrašenie) tak|nie) Opis Dopasowuje dowolny spoļród elementów oddzielonych znakiem pionowej kreski. PS Test -match (B|T)est True Dopasowuje element tak, jeļli wyrašenie pasuje w tym punkcie. W przeciwnym razie dopasowuje element nie. Element nie jest opcjonalny. PS 3.14 -match (?(\d)3.14|Pi) True PS Pi -match (?(\d)3.14|Pi) True PS 2.71 -match (?(\d)3.14|Pi) False (?(nazwa) tak|nie) Dopasowuje element tak, jeļli grupa przechwytywania o nazwie nazwa pasuje w tym punkcie. W przeciwnym razie dopasowuje element nie. Element nie jest opcjonalny. PS 123 -match (? jeden 1)?(?(jeden)23|234) True PS 23 -match (? jeden 1)?(?(jeden)23|234) False PS 234 -match (? jeden 1)?(?(jeden)23|234) True Tabela 3.7. Konstrukcje odwoäania wstecznego: wyraĔenia, które odwoäujñ siö do grupy przechwytywania w wyraĔeniu Odwoĥuje siý do Konstrukcja odwoĥania wstecznego \numer Grupy o numerze numer. PS |Tekst| -match (.)Tekst\1 True PS |Tekst+ -match (.)Tekst\1 False 98 _ Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy Tabela 3.7. Konstrukcje odwoäania wstecznego: wyraĔenia, które odwoäujñ siö do grupy przechwytywania w wyraĔeniu (ciñg dalszy) Konstrukcja odwoĥania wstecznego Odwoĥuje siý do \k nazwa Grupy o nazwie nazwa. PS |Tekst| -match (? Symbol .)Tekst\k Symbol True PS |Tekst+ -match (? Symbol .)Tekst\k Symbol False Tabela 3.8. Inne konstrukcje: pozostaäe wyraĔenia, które modyfikujñ wyraĔenie regularne Konstrukcja (?imnsx-imnsx: ) (?# ) # [do koĬca wiersza] Opis Wĥécza lub wyĥécza okreļloné opcjý w pozostaĥej czýļci wyraŜenia. Oto obsĥugiwane opcje: i dopasowywanie bez uwzglýdniania wielkoļci liter m dopasowywanie wielowierszowe n jawne przechwytywanie s dopasowywanie jednowierszowe x ignorowanie odstýpów PS Te`nst -match (?sx)T e.st True Komentarz wpleciony w wyraŜenie. Komentarze koħczé siý na pierwszym zamykajécym nawiasie. PS Test -match (?# Dopasowuje Test )Test True Postaë komentarza dozwolona wtedy, gdy w wyraŜeniu regularnym wĥéczona jest opcja IgnoreWhitespace. PS Test -match (?x)Test # Dopasowuje Test True Rozdziaĥ 3. WyraŜenia regularne _ 99 Tabela 3.9. Sekwencje unikowe: sekwencje znaków, które reprezentujñ inny znak Sekwencja unikowa zwykĪe znaki \a \b \t \r \v \f \n \e \ddd \xdd \cZ \udddd \ Dopasowuje Znaki inne niŜ . $ ^ { [ ( |) * + ? \ dopasowujé same siebie. Dzwonek (alarm) \u0007. Znak cofania \u0008, jeļli znajduje siý w klasie znakowej []. W wyraŜeniu regularnym \b oznacza granicý sĥowa (miýdzy znakami \w i \W) z wyjétkiem klasy znakowej [], w której oznacza znak cofania. We wzorcu zastýpowania \b zawsze oznacza znak cofania. Znak tabulacji \u0009. Znak powrotu karetki \u000D. Znak tabulacji pionowej \u000B. Znak wysuwu arkusza \u000C. Znak nowego wiersza \u000A. Znak ucieczki \u001B. Znak ASCII w notacji ósemkowej (do trzech cyfr). Liczby bez poczétkowego zera sé traktowane jak odwoĥania wsteczne, jeļli majé tylko jedné cyfrý albo odpowiadajé numerowi grupy przechwytywania. Znak ASCII w notacji szesnastkowej (dokĥadnie dwie cyfry). Znak kontrolny ASCII, na przykĥad \cC to Control+C. Znak Unicode w reprezentacji szesnastkowej (dokĥadnie cztery cyfry). Jeļli poprzedza znak, który nie wchodzi w skĥad sekwencji unikowych, dopasowuje ten znak. Na przykĥad \* dopasowuje znak gwiazdki (*). 100 _ Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: