Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00287 003895 24089296 na godz. na dobę w sumie
Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Leksykon kieszonkowy - książka
Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0399-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Administrowanie serwerami opartymi na systemie Windows 2003 Server wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia. System operacyjny Windows Server jest niezwykle rozbudowany, a opanowanie wszystkich zagadnień, pozwalające sprawnie nim zarządzać, jest trudnym zadaniem. Na szczęście producent systemu, firma Microsoft, udostępnił oprogramowanie, które może okazać się niezwykle pomocne. Windows Server 2003 Resource Kit to zestaw narzędzi przydatnych w codziennej pracy każdego administratora. Zawiera aplikacje ułatwiające konfigurację i utrzymywanie usług serwerowych oraz zarządzanie nimi.

Książka 'Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Leksykon kieszonkowy' to opis narzędzi wchodzących w skład tego pakietu. Są to aplikacje służące do zarządzania usługami, dyskami i użytkownikami, tworzenia kopii zapasowych i zabezpieczania systemu. Dla każdego z nich przedstawiono najistotniejsze informacje, opis zastosowań, składnię poleceń oraz przykład wykorzystania w praktyce.

Jeśli jesteś administratorem systemów Windows,
ta książka będzie Twoją tajną bronią.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Leksykon kieszonkowy Autorzy: Sebastian Wilczewski, Maciej Wrzód ISBN: 83-246-0399-9 Format: B6, stron: 208 Administrowanie serwerami opartymi na systemie Windows 2003 Server wymaga ogromnej wiedzy i doœwiadczenia. System operacyjny Windows Server jest niezwykle rozbudowany, a opanowanie wszystkich zagadnieñ, pozwalaj¹ce sprawnie nim zarz¹dzaæ, jest trudnym zadaniem. Na szczêœcie producent systemu, firma Microsoft, udostêpni³ oprogramowanie, które mo¿e okazaæ siê niezwykle pomocne. Windows Server 2003 Resource Kit to zestaw narzêdzi przydatnych w codziennej pracy ka¿dego administratora. Zawiera aplikacje u³atwiaj¹ce konfiguracjê i utrzymywanie us³ug serwerowych oraz zarz¹dzanie nimi. Ksi¹¿ka „Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Leksykon kieszonkowy” to opis narzêdzi wchodz¹cych w sk³ad tego pakietu. S¹ to aplikacje s³u¿¹ce do zarz¹dzania us³ugami, dyskami i u¿ytkownikami, tworzenia kopii zapasowych i zabezpieczania systemu. Dla ka¿dego z nich przedstawiono najistotniejsze informacje, opis zastosowañ, sk³adniê poleceñ oraz przyk³ad wykorzystania w praktyce. (cid:129) Pobieranie i instalacja Windows Server 2003 Resource Kit (cid:129) Zarz¹dzanie us³ug¹ ActiveDirectory (cid:129) Zarz¹dzanie skalowalnoœci¹ (cid:129) Narzêdzia skryptowe (cid:129) Zarz¹dzanie dyskami, sprzêtem i drukowaniem (cid:129) Zarz¹dzanie us³ugami internetowymi i sieciowymi (cid:129) Zarz¹dzanie wydajnoœci¹ i dostêpnoœci¹ (cid:129) Zdalna administracja (cid:129) Zabezpieczanie systemu Jeœli jesteœ administratorem systemów Windows, ta ksi¹¿ka bêdzie Twoj¹ tajn¹ broni¹ Spis treści 1. Wstęp ............................................................................................. 9 2. Pobieranie i instalacja Windows 2003 Server Resource Kit Tools .................................................................... 11 3. Narzędzia zarządzania usługą katalogową Active Directory ........14 14 16 17 18 19 20 21 Bilansowanie obciążenia Active Directory (adlb.exe) Wskazywanie ról serwerów (dumpfsmos.cmd) Polecenie Lbridge (lbridge.cmd) Przenoszenie użytkownika (moveuser.exe) Odpytywanie Active Directory (queryad.vbs) Przystawka zdalnego dostępu (rcontrolad.exe) Podgląd stanu FRS (sonar.exe) 4. Narzędzia do zarządzania dostępnością i skalowalnością ...... 23 23 Narzędzie do diagnostyki klastra (Clusdiag.msi) Drukowanie do pliku i przekierowanie zadań drukowania w klastrze (Clusfileport.dll) Odzyskiwanie klastra (Clusterrecovery.exe) Konfiguracja macierzy RAID (Diskraid.exe) 23 24 25 5. Narzędzia wiersza poleceń oraz narzędzia wykorzystywane w skryptach … ................................................ 28 Automatyczne uruchamianie pliku wsadowego po uruchomieniu komputera — usługa AutoExNT (Autoexnt.exe) 28 3 Narzędzie do uruchamiania wiersza poleceń z dowolnej lokalizacji przy użyciu menu kontekstowego (Cmdhere.inf) Sprawdzanie członkostwa w grupach i wykonywanie operacji w zależności od przynależności do grup (IfMember) Zapisywanie do pliku logu informacji o uruchomieniu lub zakończeniu zadania (Logtime.exe) Wyświetlanie daty i czasu wywołania polecenia (Now.exe) Przeglądanie i zarządzanie klasami obiektów COM (Oleview.exe) Czasowe wstrzymanie wykonania kolejnych poleceń w pliku przetwarzania wsadowego (Sleep.exe) 29 31 33 33 34 36 6. Narzędzia do zarządzania dyskami i danymi ........................... 38 38 39 39 41 44 45 46 48 Narzędzie do nagrywania obrazów CD (cdburn.exe) Narzędzie do konfiguracji dysków (confdisk.exe) Narzędzie do kasowania profili użytkowników (delprof.exe) Narzędzie pokazujące wykorzystanie dysków (diskuse.exe) Narzędzie do nagrywania obrazów DVD (dvdburn.exe) Liczniki wydajności Kopii w tle (volperf.exe) Narzędzie do odzyskiwania plików z Kopii w tle (volrest.exe) Weryfikacja Dysków (vrfydsk.exe) 7. Narzędzia do zarządzania politykami grupowymi .................. 50 50 52 Monitorowanie polityk grupowych (gpmonitor.exe) Narzędzie do weryfikacji polityk grupowych (gpotool.exe) Konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń Internet Explorer (Inetesc.adm) Konfigurator polityk grupowych (Winpolicies.exe) 54 57 8. Narzędzia do zarządzania sprzętem komputerowym ............. 59 59 60 Kompilator SNMP MIB (mibcc) Zmiana układu klawiatury (Remapkey.exe) 4 | Spis treści 9. Narzędzia do zarządzania usługami internetowymi ............... 63 Usługa kategoryzacji schematu UDDI (uddicatschemeeditor.exe) Narzędzie do konfiguracji usług UDDI (uddiconfig.exe) Kreator eksportu danych UDDI (uddidataexport.exe) Narzędzie do konfiguracji certyfikatów (winhttpcertcfg.exe) Narzędzie do konfiguracji śledzenia WinHTTP (winhttptracecfg) 63 65 66 70 73 10. Narzędzia do zarządzania usługami sieciowymi ......................76 Wyświetlanie informacji o serwerze Windows ATM ARP Server (Atmarp.exe) Wyświetlanie informacji o kliencie ATM LAN Emulation (Atmlane.exe) Sprawdzanie zgodności karty sieciowej z usługą Network Load Balancing (ChkNIC) Aktualizacja profilu Connection Manager (Getcm.exe) Instalacja profilu Connection Manager (InstCM.exe) Narzędzie dla pakietów transmisji typu multicast (Mcast.exe) Monitorowanie serwera zdalnego dostępu (Rassrvmon.exe oraz Reportgen.exe) Konfiguracja portów wykorzystywanych przez RPC (Rpccfg.exe) Diagnostyka RPC (Rpcdump.exe) RPC Ping (Rpcping.exe) Sprawdzanie komunikacji RPC (RPing) Klient kwarantanny zdalnego dostępu (Rqc.exe) Agent kwarantanny zdalnego dostępu (Rqs.exe) Analizator składniowy (parser) replikacji WINS dla Network Monitora (Wins.dll) Analizator składniowy (parser) Serwera równoważenia obciążenia sieciowego dla Network Monitora (Wlbs_hb.dll oraz Wlbs_rc.dll) 76 76 77 78 80 81 84 89 93 94 99 101 103 103 104 Spis treści | 5 11. Narzędzia do zarządzania wydajnością ..................................106 106 107 108 109 114 Narzędzie do obciążania zasobów (consume.exe) Czas działania programu (ntimer.exe) Prędkość połączenia (linkspeed.exe) Gromadzenie zdarzeń (eventcombmt.exe) Monitor pamięci (memmonitor.exe) Narzędzie do odszukiwania niezwolnionej pamięci (memtriage.exe) Monitor błędów stron (pfmon.exe) Monitorowanie zasobów (pmon.exe) Oczyszczanie pamięci (clearmem.exe) 118 120 122 125 12. Narzędzia do zarządzania drukarkami i faksami .................... 127 127 128 130 132 135 Czyszczenie bufora drukarki (Cleanspl.exe) Odczytywanie informacji o drukarkach (printdriverinfo.exe) Zarządzanie drukarkami (Prnadmin.dll) Konfiguracja drukarek (Setprinter.exe) Informacje o buforze drukarki (Splinfo.exe) 13. Narzędzia do zarządzania procesami i usługami ....................137 137 138 141 143 Zwalnianie pamięci (Empty.exe) Instalowanie usługi (Instsrv.exe) Uruchamianie aplikacji jako usługi (Srvany.exe) Raport wykorzystania pamięci (VaDump.exe) 14. Narzędzia do administracji zdalnej ..........................................145 Raportowanie licencjonowania usług terminalowych (Lsreport.exe) Podgląd serwerów licencji serwera terminali (Lsview.exe) Zdalna informacja o serwerze (Srvinfo.exe) Informacje licencyjne klienta terminalowego (Tsctst.exe) 145 146 149 151 6 | Spis treści 15. Narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem .........................153 Wdrażanie certyfikatów dla Connection Manager (cmgetcer.dll) Śledzenie żetonów Kerberos (kerbtray.exe) Zarządzanie żetonami Kerberos (klist.exe) Narzędzie do odzyskiwania kluczy (krt.exe) Implementacja protokołu Microsoft Simple Certificate Enrollment Protocol (mscep.dll) Wyświetlanie informacji o uprawnieniach do plików (perms.exe) Sprawdzanie poprawności działania serwerów certyfikatów (pkiview.msc) Wyświetlanie praw użytkowników (showpriv.exe) Wyświetlanie informacji o udostępnionych udziałach i uprawnieniach do nich (srvcheck.exe) Kopiowanie i zarządzanie uprawnieniami do plików i kluczy w rejestrze (subinacl.exe) Wylogowanie bieżącego użytkownika po włączeniu się wygaszacza ekranu (winexit.scr) 153 154 157 159 161 162 164 166 168 170 170 16. Narzędzia do wdrażania oprogramowania ............................. 172 Kopiowanie uprawnień do folderów udostępnionych (PermCopy.exe) Prawa NT (NTRights.exe) Narzędzie do zmiany plików ini (Iniman.exe) Menedżer ścieżek dostępu (Pathman.exe) 172 173 176 178 17. Narzędzia do zarządzania plikami i folderami ........................180 180 181 183 184 Wyszukiwanie nieprawidłowych skrótów (chklnks.exe) Kompresja przesyłanych plików (compress.exe) Tworzenie pliku o określonym rozmiarze (creatfil.exe) Zarządzanie plikami trybu offline (csccmd.exe) Kopiowanie plików z wykorzystaniem kolejkowania wiadomości (fcopy.exe) 185 Spis treści | 7 Wyszukiwanie wyrażeń w plikach tekstowych (list.exe) Wyszukiwanie wyrażeń w plikach (qgrep.exe) Wyświetlanie ostatnich linii plików tekstowych (tail.exe) Odczytywanie informacji o plikach i folderach (vfi.exe) 188 189 191 192 8 | Spis treści Rozdział 6. Narzędzia do zarządzania dyskami i danymi Narzędzie do nagrywania obrazów CD (cdburn.exe) Narzędzie linii poleceń CDburn pozwala na nagrywanie na nośni- ku przenośnym obrazów zapisanych w formacie iso. Pliki obra- zów umieszczone na dyskach twardych mogą zostać nagrane, pod warunkiem że w komputerze znajduje się nagrywarka CD. Narzędzie CDburn pozwala na nagrywanie zarówno płyt CDR, jak i CDRW. Składnia polecenia CDBurn jest następująca: Cdburn Napęd /erase [Obraz] /speed A poszczególne parametry oznaczają: • Napęd — określenie litery dysku nagrywarki; • /erase — możliwość skasowania dysku wielokrotnego zapisu; jeśli nie zostanie zdefiniowana nazwa obrazu, zo- stanie skasowany nośnik wielokrotnego zapisu; jeśli nazwa obrazu będzie określona, najpierw nastąpi skasowanie no- śnika CDRW, a następnie nagranie pliku obrazu; • /speed — możliwość zdefiniowania prędkości (domyślna szybkość to 4×); • [Obraz] — nazwa obrazu, który ma zostać zapisany na nośniku CD. Przykładowy zapis zastosowania polecenia cdburn wygląda tak: cdburn.exe e: c:Windows2003Server.iso Number of blocks in ISO image is 3d1d6 | 25.6 done 38 | Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Leksykon kieszonkowy / 45.2 done / 55.3 done - 68.9 done 89.3 done - 100.0 done Finished Writing Synchronizing Cache: burn successful! Narzędzie do konfiguracji dysków (confdisk.exe) Narzędzie wiersza poleceń Confdisk służy do zapisu i odzyski- wania informacji o dyskach w klastrze. Confdisk pozwala utwo- rzyć przy wykorzystaniu konsoli automatycznego odzyskiwania danych (ASR) plik o rozszerzeniu sif, przechowujący informacje konfiguracyjne dysków z klastra. Polecenie to może być wyko- rzystywane jedynie na systemach Windows Server 2003 Enterprise oraz Windows Server 2003 Datacenter. Składnia polecenia jest następująca: Confdisk /save NazwaPliku.sif /restore NazwaPliku.sif A poszczególne parametry oznaczają: • /save NazwaPliku — pozwala zapisać informacje o konfi- guracji w pliku NazwaPliku.sif; • /restore NazwaPliku — umożliwia odzyskanie konfigu- racji z wcześniej zapisanego pliku NazwaPliku.sif Rysunek 6.1 prezentuje wykorzystanie polecenia confdisk. Narzędzie do kasowania profili użytkowników (delprof.exe) Narzędzie wiersza poleceń Delprof może posłużyć administrato- rom do zarządzania profilami użytkowników na komputerach lokalnych bądź zdalnych. Narzędzie to można wykorzystać do Rozdział 6. Narzędzia do zarządzania dyskami i danymi | 39 Rysunek 6.1. Zapisanie informacji o dyskach usuwania profili użytkowników nieużywanych przez określony czas z komputerów z systemami Microsoft Windows 2000, Micro- soft Windows XP Professional oraz z systemami serwerowymi Microsoft Windows 2000 Server i Windows 2003 Server. Składnia polecenia jest następująca: Delprof /q /i /p /r /c: \NazwaKomputera /d:Dni Poszczególne parametry oznaczają: • /q — uruchamia polecenie w trybie cichym bez potwier- dzania kasowania profili; • /i — polecenie ignoruje błędy i kontynuuje kasowanie; • /p — wymaga potwierdzenia kasowania każdego profilu; • /r — kasowanie jedynie profili mobilnych; • /c:\NazwaKomputera — wskazanie nazwy komputera, na którym mają zostać usunięte profile; 40 | Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Leksykon kieszonkowy • /d:Dni — wskazuje liczbę dni, po której niewykorzysty- wany profil ma zostać usunięty. Wykorzystanie przykładowej składni polecenia delprof przed- stawia rysunek 6.2. Rysunek 6.2. Zastosowanie polecenia delprof Narzędzie pokazujące wykorzystanie dysków (diskuse.exe) Narzędzie wiersza poleceń Diskuse pozwala na wyświetlanie w systemach Windows XP Professional oraz Windows 2003 Server dokładnych informacji o ilości zajętego miejsca na dysku przez poszczególnych użytkowników, jak również prezentowanie infor- macji o przekroczeniu limitu przydzielonego użytkownikowi. Limity użytkowników wykorzystywane są jedynie w celach in- formacyjnych. Aby zdefiniować limity dla użytkowników, nale- ży utworzyć plik zastrzeżenia, a następnie go zrejestrować. Jest to plik tekstowy z odpowiednimi wpisami; przykład takiego pliku przedstawia rysunek 6.3. Składnia polecenia jest następująca: diskuse [Ścieżka] [/f:PlikDanych] [/e:PlikBłędu][/u:Użytkownik] [/s] [/t] [/w] [/q] [/r:PlikZastrzeżenia] [/o] [/v] [/d:{a|c|w}] [/n:LiczbaPlików] [/x:Wielkość] [/?|/h] Rozdział 6. Narzędzia do zarządzania dyskami i danymi | 41 Rysunek 6.3. Plik zastrzeżenia Znaczenie parametrów jest następujące: • [Scieżka] — katalog, dla którego ma zostać podana ilość miejsca zajętego przez użytkowników; jeśli została pomi- nięta, badany jest aktualny katalog; • /f:PlikDanych — pozwala na zapisanie wyniku we wska- zanym pliku wynikowym; • /e:PlikBłędu — zapisuje wszystkie ostrzeżenia i błędy we wskazanym pliku; • /u:Użytkownik — wskazanie ilości wykorzystanego miej- sca tylko dla wymienionego użytkownika; • /s — skanuje wszystkie podkatalogi we wskazanej ścieżce; • /t — dane wynikowe prezentowane są w postaci tabeli (jeśli informacje są zapisane do pliku, to poszczególne kolumny rozdzielone są przecinkami); • /w — prezentuje informacje w trybie Unicode; • /q — użycie trybu cichego, w czasie skanowania nie są wyświetlane żadne informacje; • /r:PlikZastrzeżenia — wskazanie ścieżki pliku zastrze- żenia; 42 | Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Leksykon kieszonkowy • /o — wyświetlanie wyłącznie użytkowników przekracza- jących wartości zdefiniowane w pliku zastrzeżenia; • /v — szczegółowa prezentacja wszystkich plików (oraz ich rozmiaru i daty utworzenia), których właścicielem jest użytkownik (rysunek 6.4); Rysunek 6.4. Zastosowanie polecenia diskuse /v • /d: — wskazanie, jaka data powinna być wyświetlona w trybie dokładnym; parametr można zastosować wyłącz- nie z /v; • a — data ostatniego dostępu do pliku; • c — data utworzenia pliku; • w — data ostatniej modyfikacji pliku; • /n:LiczbaPlików — prezentacja określonej liczby plików użytkownika; parametr wykorzystywany jedynie z try- bem /v; Rozdział 6. Narzędzia do zarządzania dyskami i danymi | 43 • /x:Wielkość — wyświetlenie jedynie plików o rozmiarze równym bądź większym od wskazanego; parametr można zastosować wyłącznie z /v; • /?|/h — wyświetlenie pomocy dla polecenia. Narzędzie do nagrywania obrazów DVD (dvdburn.exe) Narzędzie wiersza poleceń Dvdburn pozwala na komputerach z systemami Windows 2000, Windows XP Professional oraz Win- dows Server 2003 mających nagrywarkę DVD na nagrywanie płyt DVD z obrazów przechowywanych na dyskach twardych. Narzę- dzie to można również wykorzystywać do kasowania płyt DVD. Polecenie Dvdburn wykorzystuje informacje GET_CONFIGURATION do wykrycia typu płyty użytej do nagrania. Składnia polecenia jest następująca: dvdburn Napęd Obraz[/erase] Znaczenie parametrów jest następujące: • Napęd — określa, na który napęd ma zostać nagrany obraz z dysku twardego (litera nagrywarki DVD); • Obraz — określa plik obrazu, który ma zostać nagrany; • /erase — kasowanie zawartości płyty wielokrotnego zapisu DVDRW. Przykładowe wykorzystanie polecenia Dvdburn wygląda tak: dvdburn E: c:WindowsServer2003.iso Media type: DVD-R Preparing media... | 25.6 done / 45.2 done - 68.9 done 89.3 done 44 | Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Leksykon kieszonkowy - 100.0 done Finished Writing Waiting for drive to finalize disc (this may take up to 30 minutes)................. Success: Finalizing media took 1312 seconds Burn successful! Liczniki wydajności Kopii w tle (volperf.exe) Narzędzie wiersza poleceń Volperf służy do instalowania dodat- kowych liczników wydajności pozwalających na monitorowa- nie danych w konsoli Monitor systemu związanych z Kopią w tle. Dodatkowe liczniki mogą zainstalować wyłącznie członkowie grupy Administratorzy w systemie Windows Server 2003. Po zain- stalowaniu aplikacji Volperf dostępne są dodatkowe liczniki: Nazwa licznika Opis licznika Nb of Shadow Copies Used Space (Mb) Disk Used by Diff Area Maximum Space (Mb) Nb of Diff Area Files Size of Diff Area Files (Mb) Allocated Space (Mb) Liczba kopii w tle na woluminie Ilość miejsca w MB zajętego przez kopie w tle Procentowe wykorzystanie miejsca przez kopie w tle Maksymalna ilość miejsca do wykorzystania przez kopie w tle Liczba kopii w tle na woluminie Ilość miejsca w MB zajętego przez kopie w tle Ilość miejsca w MB zajętego przez kopie w tle Składnia polecenia jest następująca: Volperf [install][/uninstall][/?] Znaczenie parametrów jest następujące: • /install — instaluje dodatkowe liczniki kopii w tle (rysu- nek 6.5); • /uninstall — odinstalowuje dodatkowe liczniki. Rozdział 6. Narzędzia do zarządzania dyskami i danymi | 45
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Server 2003 Resource Kit Tools. Leksykon kieszonkowy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: