Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00184 008803 23017540 na godz. na dobę w sumie
Windows Server 2008 PL. Biblia - książka
Windows Server 2008 PL. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 1072
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2117-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajniki Windows Server 2008
i przejmij kontrolę nad infrastrukturą systemu

Windows Sever 2008 został zaopatrzony w mnóstwo nowych rozwiązań i opcji, między innymi rozbudowaną i udoskonaloną wersję usług Active Directory. Wyjątkową nowością jest także rewolucyjna edycja Server Core umożliwiająca uruchomienie systemu operacyjnego bez użycia interfejsu graficznego, co oznacza, że można skonfigurować uproszczony serwer i przypisać mu rolę bardzo wydajnego serwera plików. Dzięki wprowadzonym udogodnieniom ten niezwykły system operacyjny nowej generacji zapewnia wszystkim użytkownikom organizacji pełny dostęp do wszystkich usług sieciowych.

Książka 'Windows Server 2008 PL. Biblia' stanowi pełen zestaw sprawdzonych i rzetelnych danych dotyczących najlepszego wykorzystania tego systemu dla każdej organizacji. Dowiesz się m. in. jak poprawnie zainstalować i optymalnie skonfigurować Windows Server 2008. Poznasz tajniki tworzenia kont użytkowników i grup, a także konfigurowania udziałów plików czy limitów dyskowych. Nauczysz się w pełni wykorzystywać usługi Active Directory i zalety nowej rewolucyjnej edycji Server Core. Ten wyczerpujący podręcznik umożliwi Ci przejęcie kontroli nad infrastrukturą systemu i zoptymalizowanie wszelkich czynności administracyjnych.

Wszystko czego potrzebujesz, aby optymalnie korzystać
z możliwości Windows Server 2008

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows Server 2008 PL. Biblia Autor: Jeffrey R. Shapiro T³umaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-2117-0 Tytu³ orygina³u: Windows Server 2008 Bible Format: 172245, stron: 1072 Poznaj tajniki Windows Server 2008 i przejmij kontrolê nad infrastruktur¹ systemu • Zainstaluj i skonfiguruj system • Zarz¹dzaj nim sprawnie i efektywnie • Korzystaj ze wszystkich mo¿liwoœci Windows Server 2008 Windows Sever 2008 zosta³ zaopatrzony w mnóstwo nowych rozwi¹zañ i opcji, miêdzy innymi rozbudowan¹ i udoskonalon¹ wersjê us³ug Active Directory. Wyj¹tkow¹ nowoœci¹ jest tak¿e rewolucyjna edycja Server Core, umo¿liwiaj¹ca uruchomienie systemu operacyjnego bez u¿ycia interfejsu graficznego, co oznacza, ¿e mo¿na skonfigurowaæ uproszczony serwer i przypisaæ mu rolê bardzo wydajnego serwera plików. Dziêki wprowadzonym udogodnieniom ten niezwyk³y system operacyjny nowej generacji zapewnia wszystkim u¿ytkownikom organizacji dostêp do wszystkich us³ug sieciowych. Ksi¹¿ka „Windows Server 2008 PL. Biblia” zawiera pe³en zestaw sprawdzonych i rzetelnych danych, dotycz¹cych najlepszego wykorzystania tego systemu w ka¿dej organizacji. Dowiesz siê z niej m.in., jak poprawnie zainstalowaæ i optymalnie skonfigurowaæ Windows Server 2008. Poznasz tajniki tworzenia kont u¿ytkowników i grup, a tak¿e konfigurowania udzia³ów plików czy limitów dyskowych. Nauczysz siê w pe³ni wykorzystywaæ us³ugi Active Directory i zalety nowej rewolucyjnej edycji Server Core. Ten wyczerpuj¹cy podrêcznik umo¿liwi Ci przejêcie kontroli nad infrastruktur¹ systemu i zoptymalizowanie wszelkich czynnoœci administracyjnych. • Strategia instalacji i konfigurowania • Technologie sieciowe w systemie Windows Server 2008 • Protokó³ DHCP • Routing i zdalny dostêp • Archiwizowanie i odtwarzanie • Rejestr • Us³ugi plików, drukowania i magazynowania • Zarz¹dzanie magazynowaniem danych • Bezpieczeñstwo systemu • Struktura us³ugi Active Directory • Organizowanie struktury logicznej domeny • Kontrola zmian i zarz¹dzanie przestrzeni¹ pracy Wszystko, czego potrzebujesz, aby optymalnie korzystaæ z mo¿liwoœci Windows Server 2008 Spis treści O autorze ......................................................................................................... 23 Podziękowania ................................................................................................ 25 Wprowadzenie ................................................................................................. 27 Część I Windows Server 2008, instalacja Server Core, konfiguracja, usługi sieciowe i komunikacyjne ............. 33 Rozdział 1. Instalowanie systemu Windows Server 2008 ............................... 35 Wszystko na temat instalacji Server Core ...........................................................................................35 Czym jest instalacja Server Core? ................................................................................................36 Strategia instalacji i konfigurowania ...................................................................................................37 Przygotowanie do instalacji ..........................................................................................................38 Procedury serwerowe ....................................................................................................................38 Przegląd urządzeń ...............................................................................................................................44 Zgodność sprzętu ..........................................................................................................................44 Instalowanie systemu Windows Server 2008 ......................................................................................45 Partycjonowanie dysków twardych ..............................................................................................46 Przeprowadzanie instalacji Server Core ........................................................................................48 Przeprowadzanie bezobsługowej instalacji Server Core ...............................................................48 Przeprowadzanie podstawowej instalacji ......................................................................................49 Instalowanie za pośrednictwem sieci ............................................................................................53 Role, funkcje i aplikacje ......................................................................................................................54 Serwery wolno stojące ..................................................................................................................54 Serwery członkowskie ..................................................................................................................54 Serwery ról ...................................................................................................................................55 Serwer Windows Server 2008 w roli kontrolera domeny .............................................................58 Serwer Windows Server 2008 w roli serwera komunikacyjnego i serwera Microsoft Exchange .......62 Integracja z oprogramowaniem Internet Information Services .....................................................62 Integracja z usługą Active Directory ............................................................................................62 Usługi rozproszone .......................................................................................................................63 Bezpieczeństwo ............................................................................................................................63 Administrowanie z jednego miejsca i z wykorzystaniem zasad ....................................................63 Routing wiadomości przy użyciu protokołu SMTP ......................................................................64 Zawartość internetowej wiadomości pocztowej ...........................................................................64 Monitorowanie systemu przy użyciu narzędzia Windows Management Instrumentation ...................64 6 Windows Server 2008 PL. Biblia Zastosowanie systemu Windows Server 2008 na potrzeby usług bazodanowych bazujących na serwerze SQL Server ................................................................................................65 Współpraca systemu Windows Server 2008 z serwerem IIS i środowiskiem ASP.NET ....................66 Użycie systemu Windows Server 2008 na potrzeby usług aplikacji ...................................................67 Zastosowanie systemu Windows Server 2008 na potrzeby usług tłumaczących nazwy .........................68 DNS ..............................................................................................................................................68 DHCP ...........................................................................................................................................69 WINS ............................................................................................................................................70 Podsumowanie ....................................................................................................................................71 Rozdział 2. Konfigurowanie systemu Windows Server 2008 ......................... 73 Zastosowanie konsoli Microsoft Management Console ......................................................................73 Funkcja konsoli MMC ..................................................................................................................74 Uruchamianie konsoli MMC ........................................................................................................76 Zastosowanie przystawek .............................................................................................................77 Korzystanie z obszarów zadań ......................................................................................................79 Inne dodatkowe narzędzia ............................................................................................................82 Dostosowywanie konsoli MMC do własnych wymagań ..............................................................83 Porównanie panelu sterowania i konsoli MMC ............................................................................84 Zmiany dotyczące narzędzi konsoli MMC spowodowane przez zaporę firewall systemu Windows ........85 Zastosowanie narzędzi konsoli MMC .................................................................................................85 Urząd certyfikacji .........................................................................................................................86 Zarządzanie klastrem pracy awaryjnej ..........................................................................................86 Usługi składowe ...........................................................................................................................86 Zarządzanie komputerem ..............................................................................................................88 Podgląd zdarzeń ............................................................................................................................89 Niezawodność i wydajność ...........................................................................................................89 Foldery udostępnione ....................................................................................................................89 Zastosowanie przystawki Podgląd zdarzeń .................................................................................102 Rozszerzenia serwerowe .............................................................................................................107 Zastosowanie narzędzia Kreator konfiguracji zabezpieczeń .............................................................108 Praca ze źródłami danych (ODBC) ...................................................................................................111 Definiowanie nazw źródeł danych ..............................................................................................112 Sprawdzanie informacji o sterowniku .........................................................................................117 Śledzenie .....................................................................................................................................117 Pula połączeń ..............................................................................................................................117 Aplety panelu sterowania ..................................................................................................................117 Aplet Centrum ułatwień dostępu .................................................................................................118 Aplet Dodaj sprzęt ......................................................................................................................118 Aplet Programy domyślne ..........................................................................................................119 Aplet Narzędzia administracyjne ................................................................................................120 Aplet Windows Update ...............................................................................................................120 Aplet Data i godzina ...................................................................................................................121 Obiekt Ekran apletu Personalizacja ............................................................................................122 Aplet Opcje folderów ..................................................................................................................122 Aplet Opcje internetowe .............................................................................................................122 Aplet Centrum sieci i udostępniania ...........................................................................................123 Aplet Opcje zasilania ..................................................................................................................123 Aplet Drukarki ............................................................................................................................123 Aplet System ...............................................................................................................................124 Windows PowerShell ........................................................................................................................130 Podsumowanie ..................................................................................................................................131 Spis treści 7 Rozdział 3. Technologie sieciowe w systemie Windows Server 2008 .......... 133 Protokół TCP/IP systemu Windows Server 2008 .............................................................................133 Podstawy protokołu TCP/IP (IPv4) ...................................................................................................135 Adresowanie IP ...........................................................................................................................135 Podsieci .......................................................................................................................................137 Bezklasowy routing międzydomenowy ......................................................................................139 Uzyskiwanie adresów IP .............................................................................................................139 Bramy i routing ...........................................................................................................................140 Protokół DHCP ...........................................................................................................................141 Domeny i rozwiązywanie nazw ..................................................................................................142 Przygotowanie do instalacji ........................................................................................................144 Określanie ustawień protokołu TCP/IP .............................................................................................144 Konfigurowanie protokołu TCP/IP .............................................................................................145 Zastosowanie protokołu IPv6 ............................................................................................................150 Terminy i pojęcia związane z protokołem IPv6 ..........................................................................150 Zastosowanie protokołu IPv6 w systemie Windows Server 2008 ...............................................154 Rozwiązywanie problemów z protokołem TCP/IP ...........................................................................157 Typowe zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów ..................................................157 Program ping ..............................................................................................................................159 Narzędzie ipconfig ......................................................................................................................162 Program netstat ...........................................................................................................................162 Program hostname ......................................................................................................................163 Narzędzie tracert .........................................................................................................................164 Program arp ................................................................................................................................165 Narzędzie route ...........................................................................................................................167 Program nbtstat ...........................................................................................................................168 Starsze protokoły ........................................................................................................................168 NetBEUI .....................................................................................................................................169 IPX/SPX .....................................................................................................................................169 DLC ............................................................................................................................................170 SNMP ...............................................................................................................................................170 Zasady funkcjonowania protokołu SNMP ..................................................................................170 Instalowanie i konfigurowanie protokołu SNMP ........................................................................171 Konfigurowanie zapory firewall systemu Windows i zarządzanie nią ..............................................176 Przegląd zmian wprowadzonych w zaporze firewall systemu Windows ....................................176 Konfigurowanie zapory firewall systemu Windows ...................................................................178 Zarządzanie zaporą firewall systemu Windows za pomocą zasad grupy ....................................180 Zarządzanie zaporą firewall systemu Windows z poziomu konsoli ............................................181 Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi ..............................................181 Podsumowanie ..................................................................................................................................183 Rozdział 4. Protokół DHCP .............................................................................. 185 Przegląd protokołu DHCP ................................................................................................................185 Usługa DHCP systemu Windows Server ..........................................................................................186 Obsługa dynamicznej usługi DNS ..............................................................................................187 Klasy dostawców i użytkowników .............................................................................................188 Przypisywanie adresów transmisji grupowej ..............................................................................188 Wykrywanie nieautoryzowanego serwera DHCP .......................................................................188 Automatyczne konfigurowanie klientów ....................................................................................189 Monitorowanie i raportowanie ....................................................................................................189 8 Windows Server 2008 PL. Biblia Instalowanie i konfigurowanie serwera DHCP .................................................................................190 Instalowanie usługi DHCP ..........................................................................................................190 Zastosowanie konsoli DHCP ......................................................................................................190 Tworzenie zakresów ...................................................................................................................190 Ustawianie ogólnych opcji zakresu .............................................................................................192 Konfigurowanie globalnych opcji DHCP ...................................................................................195 Tworzenie rezerwacji ..................................................................................................................196 Ustawianie globalnych właściwości zakresu ..............................................................................197 Aktywowanie i wyłączanie zakresu ............................................................................................198 Autoryzowanie serwera ..............................................................................................................198 Definiowanie i wdrażanie klas dostawców i użytkowników .............................................................199 Klasy dostawców ........................................................................................................................199 Klasy użytkowników ..................................................................................................................201 Konfigurowanie klienta pod kątem zastosowania identyfikatorów klas .....................................202 Tworzenie i stosowanie superzakresów ............................................................................................203 Tworzenie superzakresu .............................................................................................................203 Aktywowanie i wyłączanie superzakresu ...................................................................................204 Usuwanie zakresów z superzakresu ............................................................................................205 Usuwanie superzakresów ............................................................................................................205 Tworzenie zakresów transmisji grupowej .........................................................................................205 Konfigurowanie globalnych właściwości serwera DHCP .................................................................207 Zarządzanie bazą danych serwera DHCP .........................................................................................209 Archiwizowanie i odtwarzanie bazy danych serwera DHCP ......................................................209 Przenoszenie bazy danych serwera DHCP do innego serwera .......................................................210 Konfigurowanie klientów DHCP z systemem Windows ..................................................................211 Konfigurowanie opcji usługi DNS związanych z protokołem DHCP .........................................212 Ochrona dostępu do sieci ..................................................................................................................213 Podsumowanie ..................................................................................................................................213 Rozdział 5. Usługi nazewnicze systemu Windows ......................................... 215 Usługa DNS ......................................................................................................................................215 Nazwy domen .............................................................................................................................216 Dzisiejsze oblicze usługi DNS ....................................................................................................218 Programy wysyłające zapytania, serwery nazw i wyszukiwanie do przodu ...............................219 Rekordy domeny i pliki strefy ....................................................................................................221 Wyszukiwanie wstecz .................................................................................................................224 Delegowanie ...............................................................................................................................226 Buforowanie, węzły przekazujące i węzły podrzędne ................................................................227 Rekursja, iteracja i odwołania .....................................................................................................228 Microsoft DNS ..................................................................................................................................230 Instalowanie usługi DNS ............................................................................................................231 Przegląd konsoli DNS .................................................................................................................231 Tworzenie stref wyszukiwania do przodu ...................................................................................232 Tworzenie stref wyszukiwania wstecz ........................................................................................233 Tworzenie rekordów zasobów ....................................................................................................233 Konfigurowanie właściwości strefy ............................................................................................236 Zarządzanie opcjami i działaniem serwera DNS ...............................................................................239 Konfigurowanie wielu adresów w obrębie serwera DNS ...........................................................239 Zastosowanie węzła przekazującego ..........................................................................................240 Konfigurowanie ustawień zaawansowanych ..............................................................................241 Spis treści 9 Konfigurowanie głównych wskazówek ......................................................................................243 Konfigurowanie rejestrowania ....................................................................................................244 Monitorowanie i testowanie ........................................................................................................245 Zastosowanie zabezpieczeń ........................................................................................................246 Zarządzanie serwerem i buforem ................................................................................................247 Konfigurowanie domen podrzędnych i delegowanie ........................................................................247 Tworzenie domen podrzędnych ..................................................................................................248 Delegowanie domeny podrzędnej ...............................................................................................248 Usługi DNS i Active Directory .........................................................................................................249 Usługa Dynamic DNS .......................................................................................................................250 Konfigurowanie usługi DDNS ....................................................................................................251 Konfigurowanie procesu oczyszczania .......................................................................................252 Usługa WINS ....................................................................................................................................253 Zasady działania usługi WINS ..........................................................................................................255 Proces rejestrowania przez serwer WINS ...................................................................................256 Odnawianie mapowania ..............................................................................................................257 Wieczna usługa WINS ......................................................................................................................257 Trwałe połączenia .......................................................................................................................258 Ręczne oznaczanie rekordu do usunięcia ....................................................................................259 Instalowanie i konfigurowanie usługi WINS ....................................................................................259 Instalowanie usługi WINS ..........................................................................................................259 Konfigurowanie usługi WINS ....................................................................................................260 Konfigurowanie klientów Windows pod kątem usług DNS i WINS ................................................262 Zastosowanie plików Hosts i LMHOSTS do rozwiązywania nazw ..................................................264 Zastosowanie pliku Hosts do rozwiązywania nazw ....................................................................265 Zastosowanie pliku LMHOSTS do rozwiązywania nazw ...........................................................266 Podsumowanie ..................................................................................................................................268 Rozdział 6. Routing i dostęp zdalny ............................................................... 269 Usługi RAS i Telefonia systemu Windows Server 2008 ...................................................................269 Przegląd usługi RRAS systemu Windows Server 2008 ..............................................................270 Nowe funkcje usługi RRAS systemu Windows Server 2008 ......................................................272 Konsola zarządzania usługi Routing i dostęp zdalny ..................................................................275 Typy połączeń RAS i protokoły ........................................................................................................276 Protokół PPP ...............................................................................................................................276 Protokoły PPMP i BAP ...............................................................................................................276 Protokół PPTP ............................................................................................................................277 Protokół L2TP ............................................................................................................................277 Protokoły transportowe ...............................................................................................................278 Włączanie i konfigurowanie usługi RRAS .......................................................................................278 Routing IP .........................................................................................................................................279 Przegląd routingu IP ...................................................................................................................279 Routing z wykorzystaniem usługi RRAS ...................................................................................282 Konfigurowanie prostego routera ...............................................................................................283 Dynamiczny routing ...................................................................................................................289 Dodawanie i konfigurowanie protokołu RIP ..............................................................................289 Agent przekazywania DHCP ......................................................................................................293 Protokół IGMP — przekazywanie transmisji grupowej .............................................................294 Translacja adresów sieciowych ...................................................................................................297 Konfigurowanie mechanizmu NAT ............................................................................................298 10 Windows Server 2008 PL. Biblia Konfigurowanie usług i portów ........................................................................................................300 Konfigurowanie usługi RAS pod kątem połączeń przychodzących ..................................................301 Uaktywnianie usługi RRAS ........................................................................................................302 Konfigurowanie modemów i portów ..........................................................................................304 Konfigurowanie protokołów .......................................................................................................305 Konfigurowanie uwierzytelniania ...............................................................................................308 Wyłączanie routingu (dotyczy tylko serwera zdalnego dostępu) ................................................313 Rejestrowanie i monitorowanie usługi RRAS ............................................................................314 Konfigurowanie serwera VPN ..........................................................................................................316 Konfigurowanie portów VPN .....................................................................................................317 Uaktywnianie protokołu L2TP dla połączeń VPN ......................................................................317 Zastosowanie protokołów Multilink i BAP .......................................................................................319 Serwer zasad .....................................................................................................................................321 Tworzenie nowej zasady .............................................................................................................321 Określanie priorytetu zasad .........................................................................................................325 Zastosowanie usługi RADIUS ..........................................................................................................325 Konfigurowanie usługi RADIUS ................................................................................................326 Konfigurowanie monitorowania .................................................................................................326 Konfigurowanie wychodzących sieciowych połączeń telefonicznych ..............................................327 Tworzenie połączenia .................................................................................................................327 Konfigurowanie właściwości połączenia ....................................................................................327 Konfigurowanie połączenia telefonicznego w celu połączenia się z internetem .........................331 Podsumowanie ..................................................................................................................................332 Rozdział 7. Archiwizowanie i odtwarzanie .................................................... 333 Dlaczego archiwizuje się dane? ........................................................................................................334 Co jest archiwizowane? ....................................................................................................................334 Archiwizowanie danych ....................................................................................................................335 Bity archiwizacji .........................................................................................................................335 Czym jest kopia zapasowa? ........................................................................................................335 Czym jest odtwarzanie? ..............................................................................................................337 Działanie procesu archiwizacji ...................................................................................................337 Wymienne magazyny danych i pule nośników .................................................................................338 Usługa Magazyn wymienny .......................................................................................................338 Baza danych usługi Magazyn wymienny ....................................................................................340 Fizyczne lokalizacje ....................................................................................................................340 Pule nośników .............................................................................................................................342 Węzły Kolejka pracy i Żądania operatora ...................................................................................344 Korzystanie z zestawów roboczych i magazynujących ...............................................................346 Określanie mierników jakości wsparcia technicznego związanego z archiwizowaniem i odtwarzaniem danych ..................................................................................................................347 Określanie jakości przechwytywania danych ....................................................................................351 Najlepsza pora dnia na archiwizowanie danych .........................................................................352 Czas trwania archiwizacji ...........................................................................................................352 Archiwizowanie serwerów i stacji roboczych .............................................................................354 Dylemat dotyczący otwartych plików .........................................................................................355 Procedura archiwizacji ......................................................................................................................357 Przeprowadzanie archiwizacji ...........................................................................................................359 Tworzenie puli nośników ............................................................................................................359 Prawa i uprawnienia ...................................................................................................................360 Spis treści 11 Lokalizacja źródłowa i docelowa ................................................................................................361 Ustalanie harmonogramów .........................................................................................................362 Schematy rotacji ...............................................................................................................................362 Odtwarzanie danych ..........................................................................................................................365 Lokalizacja taśm ...............................................................................................................................366 Przepustowość procesu archiwizacji .................................................................................................367 Zastosowanie kopii woluminów w tle ...............................................................................................368 Podsumowanie ..................................................................................................................................372 Rozdział 8. Przywracanie danych po awarii .................................................. 373 Planowanie przywracania po awarii ..................................................................................................373 Zasada i protokół ........................................................................................................................374 Dokumentacja .............................................................................................................................374 Szkolenie z zakresu przywracania po awarii i planowanie działań .............................................376 Identyfikowanie zasobów .................................................................................................................376 Przygotowywanie planów interwencji ..............................................................................................377 Testowanie planów interwencji .........................................................................................................377 Programy symulujące awarie ............................................................................................................379 Odporność na błędy ....................................................................................................................380 Identyfikowanie słabych punktów ....................................................................................................381 Przywracanie danych z kopii zapasowej ...........................................................................................382 Odtwarzanie bazowych systemów operacyjnych ........................................................................382 Przywracanie konfiguracji ..........................................................................................................383 Powielanie usług, danych i sprzętu ...................................................................................................383 Przywracanie kluczowych usług .......................................................................................................383 Usługa Active Directory .............................................................................................................383 DNS ............................................................................................................................................384 Rejestr .........................................................................................................................................384 Analiza awarii ...................................................................................................................................384 Podsumowanie ..................................................................................................................................385 Rozdział 9. Rejestr .......................................................................................... 387 Zastosowanie rejestru ........................................................................................................................387 Struktura rejestru ...............................................................................................................................389 Pliki gałęzi rejestru .....................................................................................................................392 Klucze i wpisy ............................................................................................................................394 Edytor rejestru ...................................................................................................................................394 Regedit.exe .................................................................................................................................395 Modyfikowanie rejestru ..............................................................................................................395 Importowanie i eksportowanie kluczy ........................................................................................396 Edytowanie zdalnego rejestru .....................................................................................................398 Wczytywanie i usuwanie gałęzi ..................................................................................................398 Zabezpieczanie rejestru .....................................................................................................................399 Uniemożliwianie dostępu do rejestru ..........................................................................................399 Stosowanie uprawnień dla kluczy rejestru ..................................................................................399 Inspekcja dostępu do rejestru ......................................................................................................400 Zabezpieczanie dostępu do zdalnego rejestru .............................................................................401 Podsumowanie ..................................................................................................................................402 12 Windows Server 2008 PL. Biblia Rozdział 10. Inspekcja systemu Windows Server 2008 ................................. 403 Przegląd funkcji inspekcji .................................................................................................................403 Konfigurowanie inspekcji .................................................................................................................405 Uaktywnianie zasad inspekcji .....................................................................................................405 Inspekcja dostępu do obiektów ...................................................................................................407 Analizowanie raportów inspekcji ......................................................................................................408 Zastosowanie narzędzia Podgląd zdarzeń ...................................................................................409 Zastosowanie innych narzędzi ....................................................................................................409 Strategie inspekcji .............................................................................................................................411 Rezygnacja z inspekcji ................................................................................................................411 Pełna inspekcja ...........................................................................................................................411 Inspekcja problematycznych użytkowników ..............................................................................411 Inspekcja administratorów ..........................................................................................................412 Inspekcja krytycznych plików i katalogów .................................................................................412 Podsumowanie ..................................................................................................................................412 Rozdział 11. Usługi .NET Framework .............................................................. 415 Wprowadzenie do środowiska .NET Framework ..............................................................................416 Obsługa platformy 64-bitowej ....................................................................................................417 Lista kontroli dostępu .................................................................................................................417 ADO .NET i LINQ .....................................................................................................................417 Przetwarzanie asynchroniczne ....................................................................................................417 Inicjatywa .NET ................................................................................................................................418 Środowisko CLR ........................................................................................................................418 System CTS ................................................................................................................................419 Zabezpieczenia technologii .NET ...............................................................................................420 Domeny aplikacji ........................................................................................................................420 Mechanizm zwalniania pamięci ..................................................................................................421 Porównanie technologii .NET i JVM ..........................................................................................422 Konfigurowanie bufora GAC .....................................................................................................422 Podsumowanie ..................................................................................................................................422 Część II Usługi plików, drukowania i magazynowania ............. 425 Rozdział 12. Usługi drukowania ...................................................................... 427 Usługi drukowania ............................................................................................................................428 Usługi drukowania systemu Windows Server ...................................................................................429 Usługi drukowania — logiczne środowisko ...............................................................................429 Usługi drukowania — środowisko fizyczne ...............................................................................438 Strategia związana z usługami drukowania .......................................................................................441 Drukarkowa taksonomia .............................................................................................................441 Tworzenie grup drukowania .......................................................................................................443 Instalowanie drukarki sieciowej ..................................................................................................443 Aktualizowanie sterowników ......................................................................................................444 Instalowanie i konfigurowanie drukarek ...........................................................................................444 Instalowanie lokalnej drukarki ....................................................................................................445 Publikowanie drukarek .....................................................................................................................449 Lokalizowanie drukarek .............................................................................................................449 Ukrywanie drukarek ...................................................................................................................451 Pule drukarek ..............................................................................................................................451 Ładowanie portów drukarkowych ..............................................................................................452 Spis treści 13 Administrowanie drukarkami ............................................................................................................454 Zarządzanie drukarką ..................................................................................................................454 Zarządzanie zadaniami wydruku ................................................................................................457 Zaawansowane opcje buforowania .............................................................................................459 Kontrola dostępu .........................................................................................................................461 Rozwiązywanie problemów ..............................................................................................................464 Problemy z drukowaniem po stronie serwera .............................................................................465 Problemy z drukowaniem po stronie klienta ...............................................................................467 Zastosowanie funkcji drukowania dwukierunkowego ................................................................467 Inspekcja dotycząca wykorzystania drukarek i zarządzania nimi .....................................................468 Podsumowanie ..................................................................................................................................468 Rozdział 13. Zarządzanie magazynowaniem danych .................................... 469 Przegląd usług magazynowania ........................................................................................................470 Zarządzanie magazynowaniem .........................................................................................................470 Wydajność i pojemność ..............................................................................................................470 Wysoka dostępność ....................................................................................................................474 Przywracalność ...........................................................................................................................474 Kwestie związane ze starszymi systemami .................................................................................475 Narzędzie Zarządzanie dyskami ........................................................................................................475 Style partycjonowania .......................................................................................................................477 Dyski MBR .................................................................................................................................477 Dyski GPT ..................................................................................................................................477 Wymienne magazyny danych ...........................................................................................................478 Zdalne magazyny danych i rozwiązanie HSM ..................................................................................479 Przystawka Zarządzanie dyskami .....................................................................................................480 Podstawowe magazyny danych .........................................................................................................481 Partycje podstawowe ..................................................................................................................481 Partycje rozszerzone ...................................................................................................................481 Woluminy podstawowe ..............................................................................................................481 Dynamiczne woluminy i odporność na błędy ...................................................................................482 Dyski dynamiczne ......................................................................................................................482 RAID-1 — dublowanie dysków (mirroring) ...............................................................................485 RAID-5 — odporne na błędy paskowanie z parzystością ...........................................................486 Sprzętowa macierz RAID .................................................................................................................488 Zarządzanie dynamicznymi magazynami danych .............................................................................489 Konwertowanie dysków podstawowych na dynamiczne ............................................................489 Tworzenie woluminów prostych .................................................................................................491 Rozszerzanie woluminów prostych i łączonych .........................................................................492 Tworzenie woluminów RAID-0 (rozłożonych) i zarządzanie nimi ............................................494 Tworzenie woluminów RAID-1 i zarządzanie nimi ...................................................................494 Tworzenie woluminów RAID-5 i zarządzanie nimi ...................................................................495 Importowanie dysków .................................................................................................................496 Zarządzanie magazynami z wykorzystaniem przydziałów dyskowych ............................................497 Dlaczego trzeba używać przydziałów dyskowych? ....................................................................497 Konfigurowanie przydziałów dyskowych ...................................................................................501 Rozsądne zarządzanie przydziałami dyskowymi ........................................................................502 Rozwiązywanie problemów ..............................................................................................................504 Statusy dysków i woluminów .....................................................................................................505 Radzenie sobie z problemami dotyczącymi redundancji woluminów RAID ..............................505 Eksplorator magazynu .......................................................................................................................508 Podsumowanie ..................................................................................................................................508 14 Windows Server 2008 PL. Biblia Rozdział 14. Systemy plików systemu Windows Server 2008 ...................... 509 Przegląd struktury dysku ...................................................................................................................509 Systemy plików FAT16 i FAT32 ......................................................................................................512 System plików NTFS ........................................................................................................................514 Struktura systemu plików NTFS .................................................................................................515 Przydziały dyskowe ....................................................................................................................519 Punkty połączenia .......................................................................................................................519 System szyfrowania plików EFS ................................................................................................520 Hierarchiczne zarządzanie magazynowaniem ............................................................................520 Złącza katalogów (Directory junctions) ......................................................................................520 Podłączane woluminy .................................................................................................................521 Transakcyjny system plików NTFS ............................................................................................522 Wybór systemu plików .....................................................................................................................522 Optymalizowanie pojemności magazynu danych .............................................................................524 Optymalizowanie rozmiaru klastra .............................................................................................524 Defragmentowanie woluminów ..................................................................................................525 Użycie dla dysków kompresji systemu plików NTFS ................................................................525 Zarządzanie rozproszonym systemem plików (DFS) ........................................................................527 Struktura systemu DFS i związana z nim terminologia ..............................................................528 Porównanie domenowych i niezależnych przestrzeni nazw DFS ...............................................530 Obsługa klienta ...........................................................................................................................531 Replikacja z wykorzystaniem systemu DFS ...............................................................................531 Replikacja z wykorzystaniem składnika DFS-R .........................................................................532 Buforowanie po stronie klienta ...................................................................................................533 Praca z konsolą Zarządzanie systemem plików DFS ..................................................................533 Praca z podłączanymi woluminami ...................................................................................................539 Podłączanie woluminu ................................................................................................................540 Odłączanie woluminu .................................................................................................................541 Oprogramowanie Services for Network File System ........................................................................541 Przegląd systemu NFS ................................................................................................................543 Podsumowanie ..................................................................................................................................549 Rozdział 15. Udostępnianie i zabezpieczanie plików i katalogów ............... 551 Udostępnianie i zabezpieczanie danych ............................................................................................552 Prawo właściciela ..............................................................................................................................553 Konfigurowanie roli serwera plików .................................................................................................554 Konsola Menedżer zasobów serwera plików ..............................................................................555 Publikowanie udziałów w usłudze Active Directory ........................................................................560 Tworzenie udziału .............................................................................................................................561 Udostępnianie lokalnego katalogu ..............................................................................................561 Tworzenie udziałów za pomocą konsoli Zarządzanie udziałami i magazynowaniem ................563 Atrybuty udziału ...............................................................................................................................568 Blokowanie uprawnienia ............................................................................................................570 Sumowanie uprawnień udziału ...................................................................................................571 Przenoszenie lub kopiowanie katalogów ....................................................................................572 Udziały w obrębie domeny .........................................................................................................572 Kto może udostępniać katalogi? .................................................................................................572 Ukryte udziały ............................................................................................................................572 Łączenie się z udziałami .............................................................................................................573 Podłączanie użytkowników do opublikowanych udziałów .........................................................574 Mapowanie dla użytkowników przestrzeni nazw DFS ...............................................................575 Spis treści 15 Udziały administracyjne ...................................................................................................................577 Rozsądne strategie udostępniania katalogów ....................................................................................580 Ograniczanie udziałów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Server 2008 PL. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: