Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 012776 24108150 na godz. na dobę w sumie
Windows Server 2008 PL. Księga eksperta - książka
Windows Server 2008 PL. Księga eksperta - książka
Autor: , , , , Liczba stron: 1624
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1801-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Kompendium wiedzy na temat systemu Windows Server 2008 PL

Trudno w to uwierzyć, ale od premiery systemu Windows Server 2003 minęło już 5 lat! 27 lutego 2008 roku Microsoft zaprezentował jego następcę -- Windows Server 2008. Najnowszy produkt firmy Microsoft wprowadza wiele innowacji, z których z pewnością warto wymienić nowy model łatek, ulepszone usługi terminalowe, czy też nowy tryb instalacji Core. Windows Server 2008 już zaczął zdobywać rynek rozwiązań serwerowych. Czy warto dokonać migracji? Czy nowy system spełni Twoje oczekiwania?

Niewątpliwie na te i wiele innych pytań odpowie właśnie ta książka! Stanowi ona kompletny przewodnik po systemie Windows Server 2008 w polskiej wersji językowej. Dzięki tej książce dowiesz się, kiedy warto dokonać migracji na nową platformę oraz w jaki sposób ją przeprowadzić. Po jej przeczytaniu instalacja systemu -- również w nowym trybie Core -- nie będzie stanowić dla Ciebie najmniejszego problemu. W kolejnych rozdziałach autorzy książki omawiają w szczegółowy sposób Active Directory. Poznasz również sposoby konfiguracji usług sieciowych, takich jak DNS, DHCP, WINS czy też IIS. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób zagwarantować bezpieczeństwo na poziomie serwera oraz na poziomie transferu danych. Oprócz tych zagadnień, w książce 'Windows Server 2008 PL. Księga eksperta' znajdziesz również informacje na temat zasad administrowania systemem Windows Server 2008, automatyzacji pracy dzięki skryptom PowerShell oraz sposobu wykorzystania usług terminalowych. Jednak to nie wszystko! Wystarczy, że zajrzysz do spisu treści, a przekonasz się, jak obszerny pod względem merytorycznym jest ten podręcznik! Stanowi on kompendium wiedzy na temat Windows Server 2008 -- więc jest to obowiązkowa pozycja na Twojej półce!

Obowiązkowa pozycja dla wszystkich
administratorów systemu Windows Server 2008!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9 Tytu³ orygina³u: Windows Server 2008 Unleashed Format: 172x245, stron: 1624 Kompendium wiedzy na temat systemu Windows Server 2008 PL • Jak wdro¿yæ system Windows Server 2008? • Jak konfigurowaæ us³ugi sieciowe? • Jak monitorowaæ wydajnoœæ systemu Windows Server? Trudno w to uwierzyæ, ale od premiery systemu Windows Server 2003 minê³o ju¿ 5 lat! 27 lutego 2008 roku Microsoft zaprezentowa³ jego nastêpcê — Windows Server 2008. Najnowszy produkt firmy Microsoft wprowadza wiele innowacji, z których z pewnoœci¹ warto wymieniæ nowy model ³atek, ulepszone us³ugi terminalowe, czy te¿ nowy tryb instalacji Core. Windows Server 2008 ju¿ zacz¹³ zdobywaæ rynek rozwi¹zañ serwerowych. Czy warto dokonaæ migracji? Czy nowy system spe³ni Twoje oczekiwania? Niew¹tpliwie na te i wiele innych pytañ odpowie w³aœnie ta ksi¹¿ka! Stanowi ona kompletny przewodnik po systemie Windows Server 2008 w polskiej wersji jêzykowej. Dziêki tej ksi¹¿ce dowiesz siê, kiedy warto dokonaæ migracji na now¹ platformê oraz w jaki sposób j¹ przeprowadziæ. Po jej przeczytaniu instalacja systemu — równie¿ w nowym trybie Core — nie bêdzie stanowiæ dla Ciebie najmniejszego problemu. W kolejnych rozdzia³ach autorzy ksi¹¿ki omawiaj¹ w szczegó³owy sposób Active Directory. Poznasz równie¿ sposoby konfiguracji us³ug sieciowych, takich jak DNS, DHCP, WINS czy te¿ IIS. Ponadto dowiesz siê, w jaki sposób zagwarantowaæ bezpieczeñstwo na poziomie serwera oraz na poziomie transferu danych. Oprócz tych zagadnieñ, w ksi¹¿ce „Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta” znajdziesz równie¿ informacje na temat zasad administrowania systemem Windows Server 2008, automatyzacji pracy dziêki skryptom PowerShell oraz sposobu wykorzystania us³ug terminalowych. Jednak to nie wszystko! Wystarczy, ¿e zajrzysz do spisu treœci, a przekonasz siê, jak obszerny pod wzglêdem merytorycznym jest ten podrêcznik! Stanowi on kompendium wiedzy na temat Windows Server 2008 — wiêc jest to obowi¹zkowa pozycja na Twojej pó³ce! Obowi¹zkowa pozycja dla wszystkich administratorów systemu Windows Server 2008! Spis treści Wprowadzenie ............................................................................................. 47 CZĘŚĆ I PRZEGLĄD SYSTEMU WINDOWS SERVER 2008 ................... 51 Rozdział 1. Windows Server 2008 — wprowadzenie do technologii ......................... 53 Ogólne informacje o systemie Windows Server 2008 ............................................................ 55 Co tkwi w systemie Windows Server 2008? ..................................................................... 55 Windows Server 2008 w roli serwera aplikacji ................................................................. 58 Kiedy dokonać migracji? ............................................................................................................ 60 Dodawanie systemu Windows Server 2008 do środowiska z systemami Windows 2000 i Windows Server 2003 ........................ 61 Migracja usługi Active Directory z systemów Windows 2000 i Windows Server 2003 do systemu Windows Server 2008 ......................................... 61 Wersje systemu Windows Server 2008 .................................................................................... 62 Windows Server 2008 Standard Edition ........................................................................... 62 Windows Server 2008 Enterprise ....................................................................................... 62 Windows Server 2008 Datacenter ...................................................................................... 63 Wersja Web systemu Windows Server 2008 .................................................................... 64 Wersja Server Core systemu Windows Server 2008 ....................................................... 65 Co nie uległo zmianie, a co nowego pojawiło się w systemie Windows Server 2008? ...... 66 Zmiany w wyglądzie systemu Windows Server 2008 ...................................................... 66 Kontynuacja modelu lasu i domen .................................................................................... 66 Zmiany, które upraszczają wykonywanie zadań .............................................................. 66 Lepsza obsługa standardów ................................................................................................ 69 Zmiany w strukturze Active Directory .................................................................................... 69 Przemianowanie usługi Active Directory na Active Directory Domain Services ....... 70 Przemianowanie usługi Active Directory in Application Mode na usługę Active Directory Lightweight Directory Services ........................................ 70 Rozwój usługi Active Directory Federation Services ...................................................... 71 Kontroler domeny tylko do odczytu ................................................................................. 71 Ułatwienia administracyjne w systemie Windows Server 2008 ........................................... 72 Udoskonalenia zarządzania zasadami grupy .................................................................... 72 Zastosowanie narzędzi monitorujących wydajność i niezawodność ............................ 73 Zastosowanie menedżera zasobów serwera plików ......................................................... 74 Usługi wdrażania systemu Windows ................................................................................. 75 Udoskonalenia zabezpieczeń systemu Windows Server 2008 .............................................. 76 Rozszerzenie podsystemu zabezpieczeń systemu Windows Server 2008 .................... 76 Zabezpieczenia warstwy transportowej za pomocą protokołu IPSec i usług certyfikatów .......................................................... 77 Zasady zabezpieczeń, zarządzanie zasadami i narzędzia wspierające wymuszanie zasad .......77 Spis treści Ulepszenia systemu Windows Server 2008 poprawiające poziom wsparcia oddziałów firmy ........................................................................................................................ 78 Kontrolery domeny tylko do odczytu dla zdalnych oddziałów firmy .......................... 78 Szyfrowanie BitLocker zwiększające bezpieczeństwo serwera ....................................... 79 Rozproszona replikacja systemu plików ........................................................................... 79 Ulepszenia rozproszonej administracji ............................................................................. 80 Korzyści usług terminalowych dla uproszczonych klientów ................................................ 81 Udoskonalenia protokołu RDP 6.x zwiększające możliwości klienta .......................... 81 Dostęp w sieci Web do usług terminalowych .................................................................. 82 Brama usług terminalowych ............................................................................................... 83 Zdalne programy usług terminalowych ............................................................................ 83 Ulepszenia dotyczące klastrów i technologii SAN .................................................................. 84 Klaster pozbawiony pojedynczego punktu awarii ........................................................... 85 Rozszerzane klastry .............................................................................................................. 85 Udoskonalona obsługa sieci SAN ...................................................................................... 85 Ulepszenia ról serwerowych systemu Windows Server 2008 ............................................... 86 Internet Information Services 7.0 ...................................................................................... 86 Windows SharePoint Services ............................................................................................ 87 Windows Rights Management Services ............................................................................ 87 Wirtualizacja serwera Windows ........................................................................................ 88 Identyfikowanie usługi systemu Windows Server 2008, która jako pierwsza zostanie zainstalowana lub poddana migracji ................................... 89 Środowisko Active Directory bazujące na systemie Windows Server 2008 ................ 89 Wbudowane funkcje serwera aplikacji systemu Windows Server 2008 ...................... 90 Uruchamianie w systemie Windows Server 2008 dodatkowych funkcji serwera aplikacji ................................................................................................................. 93 Podsumowanie ...................................................................................................................... 94 Najlepsze rozwiązania .......................................................................................................... 94 Rozdział 2. Planowanie, prototypowanie, migracja i wdrażanie Windows Server 2008 — najlepsze rozwiązania ...................................... 97 Ustalenie zakresu projektu ......................................................................................................... 98 Identyfikacja celów i zadań biznesowych implementacji systemu Windows Server 2008 ........99 Wysokopoziomowe cele biznesowe ................................................................................. 100 Cele jednostek biznesowych lub działów ........................................................................ 101 Identyfikacja celów i zadań technicznych podczas implementacji systemu Windows Server 2008 ............................................................................................................ 102 Definiowanie zakresu pracy .............................................................................................. 104 Ustalenie harmonogramu implementacji lub migracji ................................................. 106 Dobór składu zespołów — projektowego i wdrożeniowego ........................................ 108 Faza rozpoznania — analiza istniejącego środowiska .......................................................... 110 Czynniki geograficzne ....................................................................................................... 111 Zarządzanie danymi ........................................................................................................... 112 Faza projektu — dokumentowanie wizji i planu .................................................................. 113 Sesje współpracy — podejmowanie decyzji projektowych .......................................... 114 Organizacja informacji w uporządkowanym dokumencie projektu .......................... 115 Decyzje projektowe dla Windows Server 2008 .............................................................. 117 Zatwierdzenie projektu ...................................................................................................... 117 6 Spis treści Faza planowania migracji — dokumentowanie procesu migracji ..................................... 118 Pora na plan projektu ........................................................................................................ 119 Szybkość a ryzyko ............................................................................................................... 120 Tworzenie dokumentu migracji ....................................................................................... 120 Faza prototypu — tworzenie i testowanie planu .................................................................. 125 Jak zbudować laboratorium? ............................................................................................ 125 Wyniki pracy testowego środowiska laboratoryjnego .................................................. 126 Faza pilotażowa — sprawdzenie poprawności planu dla ograniczonej liczby użytkowników ................................................................................ 127 Pierwszy serwer pilotażowy .............................................................................................. 128 Wdrożenie fazy pilotażowej .............................................................................................. 128 Rozwiązywanie problemów w fazie pilotażowej ............................................................ 129 Dokumentacja wyników fazy pilotażowej ...................................................................... 130 Faza migracji (implementacji) — przeprowadzenie migracji lub instalacji ..................... 130 Ocena zadowolenia użytkowników ................................................................................. 130 Obsługa nowego środowiska Windows Server 2008 ..................................................... 130 Podsumowanie .................................................................................................................... 131 Najlepsze rozwiązania ........................................................................................................ 132 Faza rozpoznania ................................................................................................................ 132 Faza projektu ....................................................................................................................... 133 Faza planowania migracji .................................................................................................. 133 Faza prototypu .................................................................................................................... 133 Faza pilotażowa ................................................................................................................... 133 Faza migracji (implementacji) .......................................................................................... 134 Instalowanie systemu Windows Server 2008 i instalacja Server Core .... 135 Wstępne planowanie i przygotowanie instalacji serwera .................................................... 136 Weryfikacja minimalnych wymagań sprzętowych ........................................................ 136 Wybór właściwej wersji systemu Windows .................................................................... 138 Wybór — nowa instalacja czy modernizacja .................................................................. 138 Wybór typu serwera ........................................................................................................... 140 Gromadzenie niezbędnych informacji ............................................................................ 141 Wykonanie kopii zapasowej plików ................................................................................ 143 Nowa instalacja systemu operacyjnego Windows Server 2008 .......................................... 143 1. Dostosowywanie ustawień związanych z językiem, czasem, walutą i klawiaturą ..... 144 2. Karta przycisku Instaluj teraz .............................................................................................. 144 3. Wprowadzanie klucza produktu ......................................................................................... 145 4. Wybieranie typu instalowanego systemu operacyjnego ................................................ 145 5. Akceptowanie warunków licencji systemu Windows Server 2008 .............................. 146 6. Wybieranie typu instalacji systemu Windows Server 2008 ........................................... 146 7. Określanie lokalizacji instalacji ............................................................................................ 146 8. Finalizowanie instalacji i dostosowywanie konfiguracji ................................................ 148 Aktualizacja do systemu Windows Server 2008 ................................................................... 153 Archiwizowanie serwera ................................................................................................... 153 Sprawdzenie kompatybilności systemu .......................................................................... 154 Gwarantowanie cyfrowego podpisywania sterowników .............................................. 154 Dodatkowe czynności ........................................................................................................ 155 Proces aktualizacji .............................................................................................................. 155 Rozdział 3. 7 Spis treści Instalacja Server Core ............................................................................................................... 158 Przeprowadzenie instalacji Server Core .......................................................................... 159 Konfigurowanie instalacji Server Core i zarządzanie nią .................................................... 161 Uruchamianie interpretera poleceń w przypadku instalacji Server Core .................. 161 Zmiana hasła administratora instalacji Server Core ..................................................... 161 Zmiana nazwy komputera z instalacją Server Core ...................................................... 162 Przypisywanie statycznego adresu IPv4 i określenie ustawień DNS .......................... 162 Dodawanie do domeny serwera z instalacją Server Core ............................................. 163 Role i funkcje instalacji Server Core ................................................................................ 163 Instalowanie roli Usługi domenowe w usłudze Active Directory ............................... 166 Nienadzorowana instalacja systemu ....................................................................................... 167 Podsumowanie .................................................................................................................... 167 Najlepsze rozwiązania ........................................................................................................ 167 CZĘŚĆ II WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY .................... 169 Rozdział 4. Wprowadzenie do usługi Active Directory Domain Services ................ 171 Ewolucja usług katalogowych .................................................................................................. 172 Wcześniejsze systemy katalogowe Microsoftu ............................................................... 173 Najważniejsze funkcje Active Directory Domain Services ........................................... 174 Rozwój usługi Active Directory Domain Services ................................................................ 175 Przyjęcie standardów internetowych przez Microsoft .................................................. 175 Struktura Active Directory Domain Services ........................................................................ 175 Domena Active Directory Domain Services .................................................................. 176 Drzewa domen Active Directory Domain Services ....................................................... 176 Lasy w Active Directory Domain Services ...................................................................... 177 Tryby uwierzytelniania w Active Directory Domain Services ..................................... 177 Poziomy funkcjonalne w Active Directory Domain Services systemu Windows Server 2008 ...................................................................................... 178 Składniki Active Directory Domain Services ........................................................................ 179 Usługa Active Directory Domain Services oparta na X.500 ........................................ 179 Schemat usługi Active Directory Domain Services ....................................................... 179 Protokół LDAP ................................................................................................................... 181 Replikacja multimaster kontrolerów domen AD DS .................................................... 181 Wykaz globalny i serwery wykazu globalnego ............................................................... 181 Role wzorców operacji (Operations Master) .................................................................. 182 Relacje zaufania pomiędzy domenami ................................................................................... 184 Przechodnie relacje zaufania ............................................................................................. 184 Bezpośrednie relacje zaufania ........................................................................................... 184 Jednostki organizacyjne ............................................................................................................ 185 Domeny czy jednostki organizacyjne? ............................................................................ 186 Rola grup w środowisku Active Directory Domain Services .............................................. 187 Grupy czy OU? .................................................................................................................... 189 Replikacja Active Directory Domain Services ...................................................................... 189 Lokacje, łącza lokacji i serwery czołowe łączy lokacji ................................................... 189 Zapisy źródłowe .................................................................................................................. 190 8 Spis treści Rola DNS w Active Directory Domain Services ................................................................... 191 Przestrzeń nazw DNS ......................................................................................................... 191 Dynamiczny DNS ............................................................................................................... 192 Strefy DNS — standardowe i zintegrowane z AD DS ................................................... 193 Współistnienie usług DNS AD DS i zewnętrznych ....................................................... 193 Bezpieczeństwo Active Directory Domain Services ............................................................. 193 Uwierzytelnianie Kerberos ................................................................................................ 194 Dodatkowe środki bezpieczeństwa .................................................................................. 194 Zmiany w Active Directory Domain Services w systemie Windows Server 2008 ........... 194 Restartowanie usługi AD DS na kontrolerze domen .................................................... 194 Wdrażanie dla domeny wielu zasad haseł ...................................................................... 196 Inspekcja zmian dokonanych w obiektach AD .............................................................. 200 Przegląd dodatkowych usług Active Directory .............................................................. 201 Dodatkowe ulepszenia usługi AD DS systemu Windows Server 2008 ...................... 202 Przegląd ulepszeń starszej usługi Active Directory systemu Windows Server 2003 ...................................................................................... 203 Podsumowanie .................................................................................................................... 204 Najlepsze rozwiązania ........................................................................................................ 205 Rozdział 5. Projektowanie Windows Server 2008 Active Directory ......................... 207 Projektowanie domen Active Directory Domain Services .................................................. 208 Relacje zaufania pomiędzy domenami ............................................................................ 209 Wybór przestrzeni nazw domen ............................................................................................. 210 Zewnętrzna (opublikowana) przestrzeń nazw ............................................................... 210 Wewnętrzna przestrzeń nazw ........................................................................................... 211 Cechy projektowe domen ......................................................................................................... 212 Wybór struktury domen ........................................................................................................... 213 Model z pojedynczą domeną ................................................................................................... 214 Wybieramy model z pojedynczą domeną ....................................................................... 214 Praktyczny przykład projektu pojedynczej domeny ..................................................... 215 Model z wieloma poddomenami ............................................................................................ 216 Kiedy dodawać kolejne domeny? ..................................................................................... 217 Przykład praktyczny projektu wielu poddomen ............................................................ 218 Wiele drzew w jednym lesie ..................................................................................................... 219 Kiedy wybrać model z wieloma drzewami domen? ...................................................... 219 Przykład praktyczny projektu modelu z wieloma drzewami domen ......................... 220 Model z lasami zaufanymi ........................................................................................................ 221 Kiedy stosować zaufane lasy? ............................................................................................ 223 Przykład praktyczny projektu zaufanych lasów ............................................................. 223 Model z poboczną domeną główną ........................................................................................ 224 Kiedy stosować model z poboczną domeną główną? .................................................... 225 Przykład praktyczny projektu pobocznej domeny głównej ......................................... 226 Model z domeną-segregatorem ............................................................................................... 227 Przykład praktyczny projektu domeny-segregatora ..................................................... 227 Model projektowy domen specjalnego przeznaczenia ........................................................ 228 Przykład praktyczny projektu domeny specjalnego przeznaczenia ............................ 229 9 Spis treści Zmiana nazwy domeny Active Directory Domain Services ............................................... 229 Ograniczenia zmiany nazwy domeny .............................................................................. 230 Wymagania wstępne .......................................................................................................... 230 Zmiana nazwy domeny ..................................................................................................... 231 Podsumowanie .................................................................................................................... 232 Najlepsze rozwiązania ........................................................................................................ 233 Rozdział 6. Projektowanie struktury jednostek organizacyjnych i grup ................ 235 Jednostki organizacyjne usługi AD DS .................................................................................. 236 Grupy usługi AD ....................................................................................................................... 239 Typy grup — zabezpieczeń i dystrybucyjne ................................................................... 239 Zasięg grupy ........................................................................................................................ 241 Projektowanie OU i grup ......................................................................................................... 243 Projekt struktury OU ................................................................................................................ 243 Nadużycie OU w projekcie domeny ................................................................................ 244 Elastyczność OU ................................................................................................................. 245 Delegowanie administracji za pomocą OU ........................................................................... 245 Projekt OU i zasady grup ......................................................................................................... 247 Projektowanie grup ................................................................................................................... 248 Najlepsze rozwiązania dla grup ........................................................................................ 248 Wybór standardu nazewniczego dla grup ...................................................................... 249 Zagnieżdżanie grup ............................................................................................................ 249 Projekt grup dystrybucyjnych .......................................................................................... 250 Przykładowe projekty ............................................................................................................... 250 Projekt oparty na funkcjach biznesu ............................................................................... 250 Projekt geograficzny ........................................................................................................... 252 Podsumowanie .................................................................................................................... 254 Najlepsze rozwiązania ........................................................................................................ 255 Rozdział 7. Infrastruktura Active Directory ................................................................ 257 Szczegóły replikacji Active Directory Domain Services ...................................................... 258 Czym jest replikacja w AD DS? ........................................................................................ 259 Zagadnienia związane z topologią multimaster ............................................................. 259 Numery USN ....................................................................................................................... 259 Kolizje replikacji ................................................................................................................. 260 Numer wersji właściwości ................................................................................................. 260 Obiekty połączeń ................................................................................................................ 262 Opóźnienia w replikacji ..................................................................................................... 262 Lokacje Active Directory .......................................................................................................... 264 Udoskonalenia lokacji w systemie Windows 2008 Server ............................................ 264 Kojarzenie podsieci z lokacjami ....................................................................................... 265 Łącza lokacji ........................................................................................................................ 265 Mostki łączy lokacji ............................................................................................................ 267 KCC i ISTG ......................................................................................................................... 268 Koszt łącza lokacji .............................................................................................................. 268 Preferowane serwery czołowe lokacji .............................................................................. 269 Wdrażanie kontrolerów domen AD DS przy wykorzystaniu instalacji Server Core ... 270 10 Spis treści Planowanie topologii replikacji ............................................................................................... 271 Odwzorowanie projektu lokacji na projekt sieci ........................................................... 271 Definiowanie lokacji .......................................................................................................... 271 Jedna lokacja czy wiele lokacji? ........................................................................................ 272 Zestawienie podsieci z lokacjami ..................................................................................... 273 Ustalenie łączy lokacji i ich kosztów ................................................................................ 273 Ustalenie harmonogramu replikacji ................................................................................ 273 Wybór replikacji SMTP lub IP ......................................................................................... 274 Ulepszenia replikacji w systemie Windows Server 2008 .............................................. 274 Promocja kontrolera domeny z nośnika ......................................................................... 274 Replikacja wartości powiązanych i buforowanie członkostwa w grupach uniwersalnych ............................................................................................... 276 Usuwanie obiektów przestarzałych ................................................................................. 277 Wyłączenie kompresji replikacji ...................................................................................... 278 Unikanie przez usługę AD pełnej synchronizacji wykazu globalnego spowodowanej zmianami w schemacie ........................................................................ 278 Ulepszenia algorytmu generacji topologii międzylokacyjnej ...................................... 278 Obsługa protokołu IPv6 w systemie Windows Server 2008 ............................................... 278 Definiowanie struktury protokołu IPv6 .......................................................................... 279 Adresowanie IPv6 ............................................................................................................... 280 Migracja do protokołu IPv6 .............................................................................................. 281 Przeskok do protokołu IPv6 ............................................................................................. 281 Praktyczne przykłady projektów replikacji ........................................................................... 281 Koncentryczna topologia replikacji ................................................................................. 282 Zdecentralizowana topologia replikacji .......................................................................... 283 Wdrażanie kontrolerów domen tylko do odczytu RODC .................................................. 285 Zapotrzebowanie na serwery RODC ............................................................................... 285 Funkcje serwerów RODC .................................................................................................. 285 Wdrażanie serwera RODC ................................................................................................ 286 Podsumowanie .................................................................................................................... 289 Najlepsze rozwiązania ........................................................................................................ 289 Rozdział 8. Tworzenie lasów federacyjnych oraz lekkich katalogów ...................... 291 Utrzymywanie synchronizacji w środowisku rozproszonym ............................................. 292 AD Lightweight Directory Services (Usługi Lekkich Katalogów w Active Directory) .....293 Zrozumienie zapotrzebowania na AD LDS .................................................................... 293 Naszkicowanie cech AD LDS ........................................................................................... 294 Instalowanie AD LDS ........................................................................................................ 294 Active Directory Federation Services (Usługi Federacyjne Active Directory) ................. 298 Zrozumienie kluczowych elementów AD FS ................................................................. 299 Instalacja AD FS na systemie Windows Server 2008 .................................................... 299 Korzystanie z AD FS .......................................................................................................... 301 Microsoft Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 (Menedżer Cyklu Życia Tożsamości) .................................................................................. 302 Historia ILM 2007 .............................................................................................................. 302 Zarys pakietu Identity Integration Feature Pack (IIFP — Pakiet Integracji Tożsamości) ........................................................................ 303 11 Serwer bazodanowy SQL dla ILM 2007 .......................................................................... 303 Terminologia ILM 2007 .................................................................................................... 304 Agenty zarządzania ILM 2007 .......................................................................................... 305 Profile działania agenta zarządzania ................................................................................ 305 Instalowanie Identity Lifecycle Manager 2007 ............................................................... 305 Wykorzystanie mocy oraz potencjału ILM 2007 .................................................................. 306 Zarządzanie tożsamościami w ILM 2007 ........................................................................ 307 Propagowanie oraz wycofywanie kont w ILM 2007 ..................................................... 308 ILM 2007 — podsumowanie ............................................................................................ 310 Podsumowanie .................................................................................................................... 310 Najlepsze rozwiązania ........................................................................................................ 310 Integrowanie usługi Active Directory w środowisku uniksowym ........ 311 Zastosowanie składników systemu Windows Server 2008 służących do integracji ze środowiskiem uniksowym ................................................................................................ 312 Projektowanie składników Windows Server 2008 integrujących z systemem Unix ..................................................................................... 313 Składniki systemu Windows Server 2008 umożliwiające współpracę z systemem Unix .............................................................................................................. 314 Wymagania wstępne oprogramowania UNIX Integration systemu Windows Server 2008 ...................................................................................... 315 Instalowanie składnika Usługi dla systemu plików NFS .............................................. 315 Zastosowanie składnika Usługi dla systemu plików NFS i administrowanie nim ... 316 Konfigurowanie wyszukiwania w bazie usługi Active Directory Domain Services identyfikatorów uniksowych grup i użytkowników ................................................... 317 Określanie ustawień składników Klient systemu plików NFS i Serwer systemu plików NFS ........................................................................................................ 318 Tworzenie udostępnionych zasobów sieciowych NFS ................................................. 319 Składnik Podsystem aplikacji systemu UNIX ....................................................................... 320 Instalowanie składnika Podsystem aplikacji systemu UNIX ....................................... 320 Obsługa skryptów przez składnik Podsystem aplikacji systemu UNIX ..................... 321 Narzędzia i języki programowania składnika Podsystem aplikacji systemu UNIX ............................................................ 321 Zarządzanie tożsamością w przypadku składników uniksowych ...................................... 321 Instalowanie składnika Zarządzanie tożsamościami dla systemu UNIX ................... 322 Konfigurowanie ustawień dotyczących zmiany hasła ................................................... 323 Dodawanie użytkowników usługi NIS do bazy Active Directory ............................... 324 Ulepszenia zarządzania systemu Windows Server 2008 ..................................................... 325 Zarządzanie zdalne za pomocą serwera i klienta Telnet ............................................... 325 Tworzenie skryptów ActivePerl ....................................................................................... 326 Podsumowanie .................................................................................................................... 326 Najlepsze rozwiązania ........................................................................................................ 327 Spis treści Rozdział 9. 12 Spis treści CZĘŚĆ III USŁUGI SIECIOWE ................................................................. 329 Rozdział 10. DNS i IPv6 ................................................................................................... 331 Zapotrzebowanie na DNS ........................................................................................................ 333 Historia DNS-u ................................................................................................................... 333 Struktura usługi DNS ......................................................................................................... 334 Hierarchia DNS-u .............................................................................................................. 334 Przestrzeń nazw DNS-u ..................................................................................................... 335 Usługa DNS systemu Windows Server 2008 ......................................................................... 335 Instalacja usługi DNS za pomocą narzędzia Kreator dodawania ról .......................... 336 Konfiguracja serwera DNS wskazującego na siebie ...................................................... 338 Rekordy zasobów ....................................................................................................................... 339 Rekordy SOA ...................................................................................................................... 339 Rekord hosta (A) ................................................................................................................ 340 Rekord serwera nazw (NS) ................................................................................................ 341 Rekordy usług (SRV) ......................................................................................................... 341 Rekord skrzynki pocztowej (MX) .................................................................................... 342 Rekord wskaźnika (PTR) ................................................................................................... 343 Rekord nazwy kanonicznej (CNAME) ........................................................................... 343 Inne typy rekordów DNS .................................................................................................. 343 Strefy DNS .................................................................................................................................. 343 Strefy wyszukiwania do przodu ........................................................................................ 344 Strefy wyszukiwania wstecznego ...................................................................................... 345 Strefy podstawowe .............................................................................................................. 345 Strefy pomocnicze .............................................................................................................. 345 Strefy skrótowe ................................................................................................................... 345 Transfery stref ............................................................................................................................ 347 Pełne transfery stref ............................................................................................................ 349 Inicjowanie przyrostowych transferów stref .................................................................. 349 Zapytania DNS ........................................................................................................................... 350 Wykonywanie zapytań rekurencyjnych .......................................................................... 350 Wykonywanie zapytań iteracyjnych ................................................................................ 351 Inne składniki DNS-u ............................................................................................................... 351 Dynamiczny DNS ............................................................................................................... 351 Czas życia (TTL) ................................................................................................................. 352 Bezpieczne aktualizacje ...................................................................................................... 353 Starzenie się i oczyszczanie danych usługi DNS ............................................................ 354 Wskazówki główne ............................................................................................................. 355 Forwardery .......................................................................................................................... 355 Wyszukiwanie za pomocą WINS ..................................................................................... 356 Ewolucja usługi Microsoft DNS .............................................................................................. 356 Strefy zintegrowane z Active Directory ........................................................................... 357 Aktualizacje dynamiczne ................................................................................................... 357 Obsługa zestawu znaków Unicode .................................................................................. 357 DNS w systemie Windows Server 2008 ................................................................................. 358 Partycja aplikacji ................................................................................................................. 358 Automatyczne tworzenie stref DNS ................................................................................ 358 13 Spis treści Koniec problemów z „wyspą” ........................................................................................... 358 Strefa główna lasu dla _msdcs .......................................................................................... 359 DNS w środowisku Active Directory Domain Services ....................................................... 359 Wpływ DNS-u na usługę Active Directory Domain Services ...................................... 360 Active Directory Domain Services w przypadku implementacji DNS-u innych producentów ....................................................................................................... 360 Strefy wtórne w środowisku AD DS ................................................................................ 361 Rekordy SRV i rozwiązywanie lokacji ............................................................................. 361 Strefa GlobalNames ............................................................................................................ 362 Rozwiązywanie problemów z DNS-em .................................................................................. 364 Diagnozowanie problemów za pomocą dziennika zdarzeń DNS-u ........................... 364 Monitorowanie DNS-u za pomocą monitora wydajności ........................................... 364 Buforowanie po stronie klienta i problemy z plikiem HOSTS .................................... 364 Narzędzie wiersza poleceń NSLOOKUP ........................................................................ 365 Narzędzie wiersza poleceń IPCONFIG ........................................................................... 366 Narzędzie wiersza poleceń TRACERT ............................................................................ 366 Narzędzie wiersza poleceń DNSCMD ............................................................................. 367 Protokół IPv6 — wprowadzenie ............................................................................................. 368 Adresowanie IPv6 ............................................................................................................... 369 Omówienie adresowania IPv6 .......................................................................................... 370 Integrowanie protokołów IP za pomocą protokołu ISATAP ...................................... 371 Inne adresy zapewniające zgodność ................................................................................ 372 Konfigurowanie protokołu IPv6 w systemie Windows Server 2008 ................................. 373 Ręczne ustawianie adresu IPv6 ......................................................................................... 373 Konfigurowanie serwera DHCPv6 w systemie Windows Server 2008 ...................... 374 Konfigurowanie zakresu DHCPv6 w systemie Windows Server 2008 ....................... 375 Dodawanie rekordu hosta IPv6 do bazy danych usługi DNS systemu Windows Server 2008 ...................................................................................... 377 Podsumowanie .................................................................................................................... 378 Najlepsze rozwiązania ........................................................................................................ 379 Rozdział 11. DHCP, WINS i kontrolery domen .............................................................. 381 Podstawowe składniki sieci przedsiębiorstwa ....................................................................... 382 Istotna rola adresowania w sieci ....................................................................................... 383 Rozwiązywanie nazw ......................................................................................................... 383 Integracja katalogu ............................................................................................................. 384 Zmiany usług sieciowych w systemie Windows Server 2008 ...................................... 384 Podstawy protokołu DHCP ..................................................................................................... 385 Zapotrzebowanie na DHCP .............................................................................................. 385 Poprzednicy DHCP — RARP i BOOTP ......................................................................... 385 Usługa serwera DHCP ....................................................................................................... 386 Usługa klienta DHCP ........................................................................................................ 386 Automatic Private IP Addressing .................................................................................... 387 Agenty przekazujące DHCP ............................................................................................. 387 DHCP i dynamiczny DNS ................................................................................................ 388 Instalowanie DHCP i tworzenie nowych zakresów ...................................................... 389 14 Spis treści Zmiany w DHCP w systemie Windows Server 2008 ........................................................... 392 Automatyzacja tworzenia i przywracania kopii zapasowych bazy danych DHCP ... 392 Alternatywne ustawienia sieci klienta DHCP ................................................................ 394 Wykonywanie procedur awaryjnych DHCP ......................................................................... 394 Odporność na awarie DHCP — metoda „50/50” .......................................................... 394 Odporność DHCP na awarie — metoda „80/20” .......................................................... 396 Odporność na awarie DHCP — metoda „100/100” ...................................................... 396 Metoda zakresów rezerwowych ....................................................................................... 398 Klastry serwerów DHCP ................................................................................................... 398 Zaawansowane pojęcia DHCP ................................................................................................ 398 Superzakresy DHCP ........................................................................................................... 399 Zakresy multiemisji ............................................................................................................ 399 Delegowanie administracji DHCP ................................................................................... 399 Narzędzie wiersza poleceń Netsh ..................................................................................... 400 Konserwacja bazy danych DHCP .................................................................................... 400 Zabezpieczanie protokołu DHCP ........................................................................................... 401 Autoryzacja DHCP ............................................................................................................. 401 DHCP i bezpieczeństwo kontrolera domeny ................................................................. 402 Podstawy usługi WINS ............................................................................................................. 403 Przestarzała metoda rozwiązywania nazw NetBIOS ..................................................... 403 Integracja DNS-u i WINS ................................................................................................. 404 Sprawdzanie zmian w WINS systemu Windows Server 2008 ..................................... 405 Instalacja i konfiguracja WINS ................................................................................................ 406 Instalacja WINS .................................................................................................................. 406 Konfiguracja partnerów ściągania i wypychania ........................................................... 406 Replikacja WINS ................................................................................................................. 407 Rozwiązywanie klientów NetBIOS i plik LMHOSTS ................................................... 409 Planowanie, migracja i utrzymanie usługi WINS ................................................................. 409 Projektowanie środowiska WINS .................................................................................... 409 Modernizacja środowiska WINS ..................................................................................... 410 Konserwacja bazy danych WINS ..................................................................................... 411 Rozmieszczenie kontrolerów domen GC .............................................................................. 411 Rola wykazu globalnego Active Directory ...................................................................... 412 Rozmieszczenie wykazów globalnych/kontrolerów domen ........................................ 412 Buforowanie grup uniwersalnych .................................................................................... 413 Rozmieszczenie wykazów globalnych i kontrolerów domen ....................................... 413 Kontrolery domen tylko do odczytu ............................................................................... 414 Podsumowanie .................................................................................................................... 416 Najlepsze rozwiązania ........................................................................................................ 416 Rozdział 12. Internetowe usługi informacyjne ............................................................ 417 Internet Information Services (IIS) 7.0 .................................................................................. 418 Ulepszenia serwera IIS 7.0 ................................................................................................. 418 Nowe narzędzia menedżera serwera IIS ......................................................................... 420 Panele administracyjne menedżera IIS ........................................................................... 420 Węzły administracyjne panelu Połączenia menedżera IIS ........................................... 421 15 Spis treści Planowanie i projektowanie IIS 7.0 ........................................................................................ 423 Ustalenie zapotrzebowania na serwery ........................................................................... 423 Ustalenie wymogów odporności na błędy ...................................................................... 423 Instalowanie i modernizacja do IIS 7.0 .................................................................................. 424 Modułowość instalacji serwera IIS 7.0 ............................................................................ 425 Instalowanie roli Serwer sieci Web (IIS) ......................................................................... 427 Aktualizowanie innych wersji serwera IIS ...................................................................... 429 Instalowanie i konfigurowanie witryn WWW ...................................................................... 431 Tworzenie witryny WWW w obrębie serwera IIS 7.0 .................................................. 431 Tworzenie wirtualnego katalogu ...................................................................................... 432 Konfigurowanie właściwości witryny serwera IIS 7.0 ................................................... 433 Instalacja i konfiguracja usługi FTP ....................................................................................... 439 Funkcje nowej dodatkowej usługi FTP 7.0 ..................................................................... 440 Instalowanie standardowej starszej usługi FTP ............................................................. 441 Pobieranie i instalowanie nowej dodatkowej usługi FTP 7.0 ....................................... 442 Tworzenie witryny FTP 7.0 korzystającej z protokołu SSL .......................................... 443 Konfigurowanie funkcji i właściwości dodatkowej usługi FTP 7.0 ............................. 445 Zabezpieczanie serwera IIS 7.0 ................................................................................................ 450 Bezpieczeństwo systemu Windows Server 2008 ............................................................ 450 Uwierzytelnianie w IIS ....................................................................................................... 451 Inspekcja usług WWW ...................................................................................................... 452 Certyfikaty SSL .................................................................................................................... 452 Zarządzanie zabezpieczeniami kont administratorów i użytkowników serwera IIS 7.0 .................................................................................................................. 456 Tworzenie konta użytkownika serwera IIS 7.0 .............................................................. 457 Przypisywanie uprawnień kontu użytkownika serwera IIS 7.0 ................................... 458 Konfigurowanie delegowania funkcji .............................................................................. 459 Rejestrowanie zdarzeń w IIS ............................................................................................. 459 Podsumowanie .................................................................................................................... 460 Najlepsze rozwiązania ........................................................................................................ 461 CZĘŚĆ IV BEZPIECZEŃSTWO ................................................................ 463 Rozdział 13. Bezpieczeństwo na poziomie serwera .................................................... 465 Bezpieczeństwo systemu Windows Server 2008 ................................................................... 466 Inicjatywa Trustworthy Computing Microsoftu ........................................................... 467 Common Language Runtime ........................................................................................... 467 Warstwowe zabezpieczenia serwera ................................................................................ 467 Stosowanie fizycznych zabezpieczeń ...................................................................................... 468 Ograniczenie dostępu fizycznego ..................................................................................... 468 Ograniczenie logowania .................................................................................................... 468 Dostęp administracyjny przez polecenie Uruchom jako administrator .................... 470 Logowanie za pomocą kart inteligentnych ..................................................................... 471 Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych ......................................................................... 471 Bezpieczeństwo zapór firewall .......................................................................................... 472 16 Spis treści Zastosowanie zintegrowanej zapory systemu Windows z zaawansowanymi zabezpieczeniami ................................................................................. 472 Integracja zapory systemu Windows z zaawansowanymi zabezpieczeniami z narzędziem Menedżer serwera ................................................................................... 473 Tworzenie dla zapory systemu Windows reguł przychodzących i wychodzących ...... 474 Uszczelnianie zabezpieczeń serwera ....................................................................................... 477 Definiowanie roli serwera ................................................................................................. 477 Zabezpieczanie serwera za pomocą narzędzia Menedżer serwera .............................. 478 Zabezpieczenia na poziomie plików ....................................................................................... 478 Zabezpieczenia NTFS ........................................................................................................ 479 Bezpieczeństwo udziałów a bezpieczeństwo NTFS ....................................................... 479 Inspekcje dostępu do plików .......................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Server 2008 PL. Księga eksperta
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: