Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00014 012907 23471932 na godz. na dobę w sumie
Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny - książka
Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny - książka
Autor: Liczba stron: 432
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1893-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj Windows Server 2008! Wykorzystaj najnowsze i zaawansowane funkcje tego systemu!

Windows Server 2008 to system operacyjny nowej generacji. Pozwala on administratorom zmaksymalizować kontrolę nad infrastrukturą. Dzięki wprowadzonym zmianom (w stosunku do wersji Windows Server 2003) zapewnia wyjątkową dostępność oraz duże możliwości zarządzania. System ten został zaprojektowany jako najbardziej produktywna platforma dla zwiększających wydajność aplikacji i usług sieci Web. Nowa wersja wyposażona jest w zaawansowane funkcje zabezpieczeń, zdalny dostęp do aplikacji, możliwość centralnego zarządzania rolami serwera, możliwość monitorowania wydajności i niezawodności oraz wiele innych ciekawych narzędzi.

Książka 'Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny' proponuje Ci tylko to, co niezbędne, abyś mógł dokładnie zapoznać się z aktualną wersją systemu oraz zdobyć praktyczne umiejętności. Podręcznik ten zawiera procedury wykonywania podstawowych zadań administracyjnych oraz omówienia obszernych tematów, takich jak replikacja Active Directory, ochrona dostępu do sieci czy klastry serwerów. Korzystając z tej książki, poznasz nie tylko narzędzia GUI, ale również narzędzia wiersza poleceń, które stanowią znakomite uzupełnienie zarządzania opartego na interfejsie graficznym. Posługiwanie się nimi pozwala na szybszą pracę i jest koniecznym wstępem do automatyzowania pracy przy użyciu skryptów.

Tylko to, co musisz wiedzieć, aby sprawnie korzystać z systemu Windows Server 2008!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny Autor: Jonathan Hassell T‡umaczenie: Pawe‡ Koronkiewicz ISBN: 978-83-246-1893-4 Tytu‡ orygina‡u: Windows Server 2008: The Definitive Guide Format: 168x237, stron: 432 Poznaj Windows Server 2008! Wykorzystaj najnowsze i zaawansowane funkcje tego systemu! (cid:149) Jak zainstalowa(cid:230) Windows Server 2008 na wielu komputerach? (cid:149) Jak skonfigurowa(cid:230) us‡ugi serwera plik(cid:243)w? (cid:149) Jak stosowa(cid:230) zasady grup na powolnych ‡„czach sieciowych? Windows Server 2008 to system operacyjny nowej generacji. Pozwala on administratorom zmaksymalizowa(cid:230) kontrolŒ nad infrastruktur„. DziŒki wprowadzonym zmianom (w stosunku do wersji Windows Server 2003) zapewnia wyj„tkow„ dostŒpno(cid:156)(cid:230) oraz du¿e mo¿liwo(cid:156)ci zarz„dzania. System ten zosta‡ zaprojektowany jako najbardziej produktywna platforma dla zwiŒkszaj„cych wydajno(cid:156)(cid:230) aplikacji i us‡ug sieci Web. Nowa wersja wyposa¿ona jest w zaawansowane funkcje zabezpieczeæ, zdalny dostŒp do aplikacji, mo¿liwo(cid:156)(cid:230) centralnego zarz„dzania rolami serwera, mo¿liwo(cid:156)(cid:230) monitorowania wydajno(cid:156)ci i niezawodno(cid:156)ci oraz wiele innych ciekawych narzŒdzi. Ksi„¿ka (cid:132)Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny(cid:148) proponuje Ci tylko to, co niezbŒdne, aby(cid:156) m(cid:243)g‡ dok‡adnie zapozna(cid:230) siŒ z aktualn„ wersj„ systemu oraz zdoby(cid:230) praktyczne umiejŒtno(cid:156)ci. PodrŒcznik ten zawiera procedury wykonywania podstawowych zadaæ administracyjnych oraz om(cid:243)wienia obszernych temat(cid:243)w, takich jak replikacja Active Directory, ochrona dostŒpu do sieci czy klastry serwer(cid:243)w. Korzystaj„c z tej ksi„¿ki, poznasz nie tylko narzŒdzia GUI, ale r(cid:243)wnie¿ narzŒdzia wiersza poleceæ, kt(cid:243)re stanowi„ znakomite uzupe‡nienie zarz„dzania opartego na interfejsie graficznym. Pos‡ugiwanie siŒ nimi pozwala na szybsz„ pracŒ i jest koniecznym wstŒpem do automatyzowania pracy przy u¿yciu skrypt(cid:243)w. (cid:149) Instalowanie systemu (cid:149) Us‡ugi serwera plik(cid:243)w (cid:149) NarzŒdzia wiersza poleceæ (cid:149) System DNS (cid:149) Active Directory (cid:149) Replikacja katalogu (cid:149) Zasady grup i IntelliMirror (cid:149) Zabezpieczenia i aktualizacje systemu Windows (cid:149) Internetowe us‡ugi informacyjne (cid:151) wersja 7 (cid:149) Windows Server 2008 Server Core (cid:149) Us‡ugi terminalowe (cid:149) Protok(cid:243)‡ DHCP i funkcja (cid:151) ochrona dostŒpu do sieci (cid:149) Klastry serwer(cid:243)w (cid:149) PowerShell (cid:149) Typer- V Tylko to, co musisz wiedzie(cid:230), aby sprawnie korzysta(cid:230) z systemu Windows Server 2008! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ........................................................................................................................................7 1. Wprowadzenie ............................................................................................................ 13 14 16 18 21 21 22 23 23 Największe zmiany Obsługa sieci Zabezpieczenia Zarządzanie Wydajność i niezawodność Edycje systemu Windows Server 2008 Wymagania sprzętowe Zakończenie 2. Instalacja ......................................................................................................................25 25 Instalowanie systemu Windows Server 2008 29 Wstępne czynności konfiguracyjne Instalowanie systemu na wielu komputerach 31 46 Zakończenie 3. Usługi serwera plików .................................................................................................47 48 48 63 71 83 85 87 90 98 101 Funkcje serwera plików i drukarek Konfigurowanie usług udostępniania plików Uprawnienia NTFS Menedżer zasobów serwera plików Przydziały na poziomie dysków Pliki i foldery w trybie offline Mechanizm Poprzednie wersje Rozproszony system plików DFS Narzędzia wiersza poleceń Zakończenie 3 4. System DNS ................................................................................................................ 103 103 104 106 110 111 125 127 131 134 139 142 143 146 Zasady funkcjonowania systemu DNS Strefy a domeny Rekordy zasobów Serwery główne i pomocnicze Instalowanie i konfigurowanie serwera nazw Poddomeny i delegowanie Dynamiczny system DNS Strefy zintegrowane z Active Directory Usługi przesyłania dalej (przekazywanie) Dzielona architektura DNS Kopie zapasowe Narzędzia wiersza poleceń Zakończenie 5. Active Directory ......................................................................................................... 147 147 156 177 185 199 204 Podstawowe pojęcia usług domenowych Active Directory Wdrażanie Active Directory Role wzorca operacji Replikacja katalogu Rozwiązywanie problemów i czynności pielęgnacyjne Zakończenie 6. Zasady grup i IntelliMirror ........................................................................................205 205 206 237 240 259 260 263 263 266 Wprowadzenie Implementacja zasad grup Zasady lokalne Zasady domeny Zasady grupy w praktyce Rozwiązywanie problemów Inne narzędzia do zarządzania zasadami grup Narzędzia wiersza poleceń Zakończenie 7. Zabezpieczenia i aktualizacje systemu Windows ....................................................267 267 269 280 286 Podstawowe problemy zabezpieczeń systemu Zabezpieczanie przed dostępem do systemu Inspekcja i dziennik zdarzeń Zakończenie 4 | Spis treści 8. Internetowe usługi informacyjne, wersja 7 ....................................................................287 Największe zmiany 287 289 Nowa architektura 290 Role Zarządzanie IIS przy użyciu GUI 294 300 Zarządzanie IIS z poziomu wiersza poleceń Zakończenie 305 9. Windows Server 2008 Server Core ...........................................................................307 307 308 309 309 309 309 315 318 Brak powłoki Zastosowania Brak kodu zarządzanego Aplikacje innych firm Instalacja Podstawowe czynności konfiguracyjne Administracja serwerem Zakończenie 10. Usługi terminalowe ................................................................................................... 319 320 322 323 323 327 337 338 338 339 341 Protokół RDP (Remote Desktop Protocol) Dodawanie roli Serwer terminali Włączanie funkcji pulpitu zdalnego Po stronie użytkownika Administracja Usługami terminalowymi Funkcja RemoteApp Dostęp w sieci Web do usług terminalowych Brama usług terminalowych Narzędzia wiersza poleceń Zakończenie 11. Protokół DHCP i funkcja Ochrona dostępu do sieci ..................................................343 343 354 366 Protokół DHCP Ochrona dostępu do sieci Zakończenie 12. Klastry serwerów ......................................................................................................367 368 377 384 386 Klastry NLB Pełne klastry serwerów Narzędzia wiersza poleceń Zakończenie Spis treści | 5 13. PowerShell .................................................................................................................387 387 388 389 389 390 392 393 396 398 400 401 403 405 406 407 Dlaczego PowerShell? Instalowanie powłoki PowerShell PowerShell i zabezpieczenia Uruchamianie narzędzia Aplety poleceń Korzystanie z Pomocy Magazyny danych i dostawcy danych Przetwarzanie potokowe Formatowanie Zmienne Skrypty Obiekty: .NET, WMI i COM PowerShell dla zaawansowanych Więcej informacji o PowerShellu Zakończenie 14. Hyper-V ......................................................................................................................409 409 410 413 414 Jak to działa Pierwsze kroki Strategia wirtualizacji Zakończenie Skorowidz ............................................................................................................................. 415 6 | Spis treści ROZDZIAŁ 8. Internetowe usługi informacyjne, wersja 7 Jedna z najbardziej rozbudowanych aplikacji, dołączana do wszystkich serwerowych wersji systemu Windows, to Internetowe usługi informacyjne (IIS, ang. Internet Information Services). Od czasu wersji IIS 4, dołączonej do systemu Windows NT Server 4.0, przeszła ona długą drogę. Architekturę kompletnie przebudowano pod kątem bezpieczeństwa serwera, wprowa- dzono możliwość uruchamiania aplikacji strony serwera korzystających z języków .NET firmy Microsoft, a całość nie jest już prościutkim serwerem WWW, ale zbiorem najwyższej klasy kodu, zdolnym do obsługi najbardziej zaawansowanych aplikacji internetowych. Co nowego przynosi wersja 7? Przyjrzyjmy się liście pięciu największych zmian i zastanówmy się, co ich wprowadzenie oznacza w codziennej praktyce. Największe zmiany Najważniejszą zapewne cechą Internetowych usług informacyjnych systemu Windows Server 2008 jest w pełni modułowa architektura. Czytelnik, który zna popularne oprogramowanie serwerów internetowych Apache, wie, że jedną z największych jego zalet jest możliwość pra- cy w bardzo okrojonej konfiguracji. Może ono zostać skonfigurowane do obsługi statycznych stron HTML i żadnych innych, ale można też dynamicznie ładować moduły odpowiedzialne za pracę z różnymi typami zawartości. Można skompilować własną instalację Apache’a, wy- posażoną wyłącznie w potrzebne elementy. Oprogramowanie IIS nigdy dotąd nie pozwalało na swobodne wybieranie tylko tych funkcji i mechanizmów, które faktycznie będą wykorzy- stywane. Miało to dwie istotne konsekwencje: obniżało wydajność serwera, który musiał łado- wać do pamięci części oprogramowania, które nigdy nie zostały wykorzystane, oraz obniżało poziom bezpieczeństwa, bo niewykorzystane funkcje wciąż były podatne na ataki. W wersji 7 zadbano o podział na moduły i możliwość ładowania każdego z nich odpowiednio do po- trzeb. Serwer może zostać skonfigurowany tak, żeby robił to, co ma robić, robił to dobrze i nie uruchamiał składników niewykorzystywanych. Dodatkowym efektem jest możliwość posze- rzania możliwości oprogramowania: łatwo jest pisać własne moduły, które nawiązują współpracę z podstawowym oprogramowaniem serwera, a realizują specjalne funkcje, potrzebne w kon- kretnych zastosowaniach. 287 Dodatkowo, niemal każde ustawienie konfiguracyjne usług IIS 7 może zostać zdefiniowane przy użyciu pliku tekstowego. W ślad za serwerem Apache wprowadzono możliwość okre- ślania każdego parametru dowolnej witryny przy użyciu pliku web.config. Jest to duża wygo- da, a zarazem cecha, którą najbardziej docenią firmy obsługujące wiele witryn internetowych — wprowadzenie jednolitej konfiguracji sprowadza się do powielenia jednego pliku. Można też delegować administrację wybranymi fragmentami pliku web.config. Pozwala to przekazać część kontroli nad witrynami ich właścicielom i uniknąć zgłaszania każdej zmiany admini- stratorowi serwera. Równie proste jest zarządzanie wersjami pliku tekstowego, nieporów- nywalne z zabezpieczaniem różnych wersji konfiguracji definiowanej za pośrednictwem spe- cjalnego interfejsu. Całkowicie zmieniono też interfejs zarządzania IIS, wprowadzając zasadę ukierunkowania na zadania. Nie ma już starego, mało zrozumiałego i zaśmieconego interfejsu znanego z po- przednich wersji. Usługi IIS 7 mają nową konsolę, przedstawiającą użytkownikowi w przej- rzysty sposób większość dostępnych funkcji i ustawień, a nieutrudniającą pracy z setkami czy tysiącami witryn. Jak niemal wszystko w IIS 7, interfejs ten cechuje możliwość rozbudowy — można pisać moduły uzupełniające, dołączane bezpośrednio do konsoli zarządzania. Podobnie jak w każdej poprzedniej wersji Internetowych usług informacyjnych, również w wersji 7 zadbano o podwyższenie poziomu bezpieczeństwa. W porównaniu z IIS 5, wersji towarzyszącej systemowi Windows 2000, usługi IIS 6 stanowiły ogromny skok jakościowy. W miarę rosnącej popularności aplikacji WWW oraz witryn opartych na systemie .NET, serwer IIS zajmuje coraz bardziej znaczące miejsce w sieciach dużych firm i coraz bardziej rosną wymagania w zakresie bezpieczeństwa — aplikacje WWW i .NET przetwarzają coraz więcej danych poufnych i wymagających niezawodnej ochrony. W wersji 7 aplikacje .NET są wyko- nywane bezpośrednio przez podstawowy moduł IIS, bez pośrednictwa interfejsu ISAPI. Po- dział na ASP, kod .NET i IIS został niemalże zlikwidowany. Wprowadzono też mechanizm uwierzytelniania, który może być wykorzystywany z dowolnym rodzajem stron, nie tylko kodem .NET. Dodatkowo, konto IUSR_komputer, znane z poprzednich wersji IIS, zostało za- stąpione standardowym kontem IUSR systemu, które nie może być wykorzystywane do lo- gowania interakcyjnego oraz ma identyczny identyfikator SID na wszystkich komputerach korzystających z tej samej wersji systemu operacyjnego. W efekcie zapis uprawnień Odmawiaj obowiązuje na każdym komputerze, niezależnie od tego, gdzie został wprowadzony. Obsługa FastCGI pozwala uruchamiać aplikacje oparte na językach dynamicznych, które dotąd nie były wykorzystywane w środowisku Windows. Oznacza to, że można teraz stosować oprogramowanie w językach takich jak PHP, Perl i Ruby. Co najlepsze, „recykling” procesów FastCGI zapewnia wysoki poziom wydajności. W efekcie serwer IIS dorównuje serwerowi Apache nie tylko pod względem modularności i poziomu bezpieczeństwa, ale pozwala korzy- stać z istniejących aplikacji bez ich przepisywania w innym języku. Ostatnią dużą zmianą jest środowisko administracyjne Windows PowerShell. Chociaż pozwala ono zarządzać serwerami Windows Server 2003 z IIS 6, to usługi IIS 7 zostały od podstaw zaprojektowane pod kątem zarządzania przy użyciu wiersza poleceń PowerShell. Dostępne jest też narzędzie APPCMD, uruchamiane ze standardowego wiersza poleceń, a pozwalające tworzyć i konfigurować witryny oraz zmieniać ustawienia serwera. Będzie ono szczególnie użyteczne, gdy zarządzamy środowiskiem serwera WWW przy użyciu skryptów. 288 Rozdział 8. Internetowe usługi informacyjne, wersja 7 Nowa architektura Modularność to podstawowa zasada, leżąca u podstaw nowej architektury potoku przetwa- rzania żądań usług IIS 7. Na Internetowe usługi informacyjne składa się 40 różnych modułów, podzielonych na 8 ka- tegorii. Wymieniamy je poniżej, aby Czytelnik wyrobił sobie ogólne pojęcie o tym, w jaki sposób różne części składają się na stos funkcji tworzący IIS 7. Podstawowe składniki serwera HTTP • StaticFileModule • DefaultDocumentModule • DirectoryListingModule • HttpRedirect • CustomErrorModule Usługa aktywacji procesów Windows • ProcessModel • NetFxEnvironment • ConfigurationAPI Zabezpieczenia • BasicAuthModule • DigestAuthModule • WindowsAuthModule • CertificateAuthModule • AnonymousAuthModule • IPSecurityModule • UrlAuthorizationModule • RequestFilteringModule Diagnostyka • HttpLoggingModule • CustomLoggingModule • RequestMonitorModule • HTTPTracingModule • ODBCLogging • LoggingLibraries Nowa architektura | 289 Wydajność • HTTPStaticCompression • HTTPDynamicCompression Zarządzanie • ManagementConsole • ManagementScripting • ManagementService • Metabase • WMICompatibility • LegacyScripts • LegacySnap-in Programowanie aplikacji • NetFxExtensibility • ISAPIModule • ISAPIFilterModule • CGIModule • ServerSideIncludeModule • ASP • ASP.NET Publikowanie FTP • FTPServer • FTPManagement Nowość — Usługa aktywacji procesów systemu Windows Wszystkie instalacje Internetowych usług informacyjnych w wersji 7 wymagają nowego skład- nika, Usługi aktywacji procesów systemu Windows (WPAS, ang. Windows Process Activation Service). Usługa ta zarządza wszystkimi procesami roboczymi (ang. worker process) i pulami aplikacji, które wykorzystuje IIS. Odpowiada ona za przyjmowanie żądań i przypisywanie ich procesom aktywnym lub nowym. Koordynuje też dane konfiguracyjne witryn, pul apli- kacji i poszczególnych aplikacji WWW. Role Jak każdy inny element funkcjonalny systemu Windows Server 2008, usługa WWW jest insta- lowana jako jedna z ról. Co ciekawe, jak pisaliśmy we wstępie do tego rozdziału, modular- ność IIS pozwoliła znacznie ograniczyć rozmiary podstawowej instalacji usług. Jeżeli zdecyduje- my się na instalację roli serwera WWW, standardowo instalowane są wyłącznie następujące elementy (poza obowiązkową Usługą aktywacji procesów systemu Windows): 290 Rozdział 8. Internetowe usługi informacyjne, wersja 7 • Podstawowe usługi HTTP, zapewniające możliwość obsługi stron statycznych, wybierania dokumentu domyślnego, przeglądania katalogów i rejestrowania błędów. • Funkcje diagnostyczne, obejmujące rejestrowanie i monitorowanie żądań. • Kod zabezpieczeń, obejmujący mechanizm filtrowania żądań (dawne narzędzie URLScan, obecnie włączone do usług IIS). • Mechanizm zwiększający wydajność — kompresja stron statycznych oparta na narzędziu Gzip. • Konsola zarządzania IIS. To wszystko. Podstawowa konfiguracja roli serwera WWW nie obejmuje żadnych funkcji związanych z obsługą stron dynamicznych. Jest to zgodne z ogólną zasadą konfigurowania serwerów: instalujemy minimalny zestaw funkcji i uzupełniamy go wyłącznie o te elementy, które są niezbędne w konfigurowanym środowisku. Pozwala to zmniejszyć obciążenie serwera, a zarazem zwiększyć jego bezpieczeństwo poprzez zmniejszenie liczby podatnych na atak elementów. Oczywiście, nie każdemu wystarczy obsługa wyłącznie statycznych stron HTML. Nowy po- ziom funkcjonalny wprowadza rola serwera aplikacji, pozwalająca wykorzystać usługę WWW do przesyłania dynamicznie generowanej treści. Ponieważ same usługi IIS zostały znacznie ograniczone, dopiero rola Serwer aplikacji wprowadza elementy takie jak ASP.NET, .NET Framework, CardSpace, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foun- dation i Windows Workflow Foundation. Aby zainstalować rolę serwera WWW, wykonujemy następujące czynności: 1. Otwieramy konsolę Menedżer serwera. 2. W lewej części okna klikamy węzeł Role, a następnie w prawej części okna łącze Dodaj rolę. 3. We wprowadzającym oknie kreatora klikamy przycisk Dalej. 4. W oknie z listą dostępnych ról wybieramy Serwer sieci Web (IIS). Od razu po kliknięciu pola wyboru ukaże się okno przedstawione na rysunku 8.1, informujące o konieczności zain- stalowania Usługi aktywacji procesów systemu Windows. Klikamy przycisk Dodaj wymagane funkcje, a następnie Dalej. Rysunek 8.1. Instalowanie Usługi aktywacji procesów systemu Windows Role | 291 5. Czytamy opis roli i klikamy przycisk Dalej. 6. W oknie wybierania usług roli, przedstawionym na rysunku 8.2, wybieramy moduły, które mają zostać zainstalowane. Klikamy przycisk Dalej. Rysunek 8.2. Wybieranie modułów Internetowych usług informacyjnych 7. Potwierdzamy wybrane opcje i klikamy przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć proces insta- lowania usług serwera WWW. Aby zainstalować rolę serwera aplikacji, wykonujemy następujące czynności: 1. Otwieramy konsolę Menedżer serwera. 2. W lewej części okna klikamy węzeł Role, a następnie w prawej części okna łącze Dodaj rolę. 3. We wprowadzającym oknie kreatora klikamy przycisk Dalej. 4. W oknie z listą dostępnych ról wybieramy Serwer aplikacji. Od razu po kliknięciu pola wyboru ukaże się okno przedstawione na rysunku 8.3, informujące o konieczności zain- stalowania pakietu .NET Framework i oprogramowania zapewniającego współpracę tego pakietu z Usługą aktywacji procesów systemu Windows. Klikamy przycisk Dodaj wyma- gane funkcje, a następnie Dalej. 292 Rozdział 8. Internetowe usługi informacyjne, wersja 7 Rysunek 8.3. Instalowanie usług niezbędnych do pracy jako serwer aplikacji 5. Czytamy opis roli i klikamy przycisk Dalej. 6. W oknie wybierania usług roli, przedstawionym na rysunku 8.4, wybieramy moduły, które mają zostać zainstalowane. Klikamy przycisk Dalej. Rysunek 8.4. Wybieranie modułów serwera aplikacji 7. Potwierdzamy wybrane opcje i klikamy przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć proces insta- lowania usług serwera aplikacji. Role | 293 Zarządzanie IIS przy użyciu GUI Narzędzie do zarządzania Internetowymi usługami informacyjnymi w trybie graficznym, Menedżer internetowych usług informacyjnych, uległo znacznym zmianom w stosunku do wersji znanej z systemu Windows Server 2003 i IIS 6. Podstawowe okno narzędzia przedstawia rysunek 8.5. Oto krótki przegląd ważniejszych elementów: • Zwróćmy uwagę na obecność paska adresu, podobnego do znanego z przeglądarki In- ternet Explorer. Jest w nim wyświetlana lista poziomów drzewa konsoli, pomagająca zo- rientować się, która część aplikacji jest w danym momencie aktywna. • Na stronie głównej, w środkowej części okna, widzimy listę funkcji. Jest to lista genero- wana dynamicznie, zapewniająca dostęp do różnych obszarów konfiguracji, zależnie od wybranego węzła drzewa konsoli. • W miejsce przeciążonego zakładkami interfejsu IIS 6, w Menedżerze IIS 7 mamy do czy- nienia z trzema rodzajami stron: stronami list, które można sortować według różnych kryteriów; stronami zadań, których zawartość zmienia się automatycznie i które zawierają typowe polecenia dla danego kontekstu, oraz siatkami właściwości, zawierającymi zestawia- nia atrybutów konfigurujących pewien obiekt lub funkcję. Rysunek 8.5. Nowa konsola zarządzania Internetowymi usługami informacyjnymi systemu Windows Server 2008 Prześledzimy teraz procedury zakładania nowej witryny WWW, dostosowywania jej właści- wości, dodawania katalogu wirtualnego oraz definiowania nowej puli aplikacji. 294 Rozdział 8. Internetowe usługi informacyjne, wersja 7 Zakładanie nowej witryny WWW Tworzenie nowych witryn to jedno z podstawowych zadań administratora IIS. Do założenia nowej witryny na komputerze z zainstalowanymi usługami IIS 7 wystarczy tylko kilka kliknięć myszą: 1. Otwieramy konsolę Menedżer internetowych usług informacyjnych. 2. W lewej części okna rozwijamy listę serwerów. 3. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybrany serwer i wybieramy z menu podręcznego polecenie Dodaj witrynę sieci Web. Ukaże się okno dialogowe przedstawione na rysunku 8.6. Rysunek 8.6. Zakładanie witryny WWW 4. Wprowadzamy nazwę witryny i wybieramy pulę aplikacji, z której będzie korzystać. 5. Wprowadzamy ścieżkę zawartości witryny. Można podać ścieżkę lokalną lub sieciową (UNC). Jeżeli do uzyskania dostępu do ścieżki potrzebne są uprawnienia określonego konta użytkownika, korzystamy z przycisku Połącz jako. 6. W części Powiązanie wybieramy protokół, adres IP i numer portu, który będzie wykorzy- stywany do odbierania żądań. Można też wprowadzić nazwę DNS witryny WWW, jeżeli będzie ona potrzebna do identyfikacji żądań przesyłanych na ten sam adres IP. Pozwala to używać jednego adresu do obsługi wielu witryn WWW. 7. Klikamy OK, aby utworzyć nową witrynę. Modyfikowanie parametrów witryny W odróżnieniu od Menedżera IIS systemu Windows Server 2003, w którym mieliśmy do czynienia z gąszczem zakładek w oknie właściwości, w Menedżerze IIS w wersji 7 konfigu- rację definiujemy przy użyciu tak zwanej siatki właściwości. Okno Ustawienia zaawansowane, Zarządzanie IIS przy użyciu GUI | 295 przedstawione na rysunku 8.7, zawiera pełną listę dostępnych parametrów. Definiują ona mię- dzy innymi pulę aplikacji, powiązania, ścieżkę fizyczną, limity połączeń, protokoły i śledze- nie nieudanych zapytań. Rysunek 8.7. Okno zaawansowanych ustawień witryny IIS Wiele atrybutów witryny można też modyfikować przy użyciu skrótów wyświetlanych w głów- nym oknie konsoli. Zwróćmy uwagę, że po zaznaczaniu witryny zawartość głównego obsza- ru okna ulega zmianie. Jeżeli wybierzemy na liście Grupuj według pozycję Obszar, parametry konfiguracyjne są grupowane według obszarów IIS: Zarządzanie, IIS i ASP.NET. W tabeli 8.1 przedstawiamy krótkie omówienie właściwości obszaru IIS. Katalogi wirtualne Katalogi wirtualne to doskonały sposób, aby ułatwić użytkownikom poruszanie się po stro- nach witryny w sytuacji, gdy udostępniana treść znajduje się na wielu dyskach fizycznych lub komputerach. Jest to ułatwienie zarówno dla przeglądających zawartość, jak i programi- sty WWW. Katalogi wirtualne pomagają też zwiększyć poziom bezpieczeństwa, dzięki ukry- ciu rzeczywistej struktury danych. 296 Rozdział 8. Internetowe usługi informacyjne, wersja 7 Tabela 8.1. Parametry konfiguracyjne witryny WWW IIS 7 Grupa Uwierzytelnianie Reguły autoryzacji Kompresja Dokument domyślny Przeglądanie katalogów Strony błędów Reguły śledzenia niepomyślnych żądań Mapowania obsługi Przekierowywanie HTTP Nagłówki odpowiedzi HTTP Ograniczenia adresów IPv4 i domen Filtry ISAPI Rejestrowanie Typy MIME Moduły Buforowanie danych wyjściowych Ustawienia protokołu SSL Opis Metody uwierzytelniania dla witryny. Do dyspozycji są: anonimowe, personifikacja ASP.NET, podstawowe, szyfrowane, formularzy i Windows. Aby korzystać z uwierzytelniania szyfrowanego, komputer z usługą IIS musi pracować w domenie. Zasady przyznawania użytkownikom dostępu do witryn. Można definiować reguły Zezwalaj i Odmawiaj, oparte na tożsamości, roli lub grupie użytkownika, a także na konstrukcji żądania (POST, GET itp.). Pozwala włączyć kompresję zawartości statycznej lub dynamicznej i uzyskać w ten sposób efekt wyższej wydajności witryny. Określa standardowy plik wysyłany przez serwer, gdy w żądaniu nie jest wskazana konkretna strona. Określa wygląd przesyłanych list zawartości katalogów, w tym uwzględniane pola (data, godzina, rozmiar, rozszerzenie). Ścieżki do plików z informacjami o błędach. Każdemu numerowi błędu przypisany jest inny plik HTML. Zasady śledzenia niezrealizowanych żądań stron. Aby były dostępne, musi zostać włączona funkcja śledzenia niepomyślnych żądań, dostępna na głównej stronie Menedżera IIS, w obszarze zadań. Można wskazać rodzaje zawartości i kody błędów oraz powiązać je z modułami interpretującymi wyniki. Wskazuje biblioteki DLL i dodatki obsługujące przesyłane żądania. Reguły przekierowywania żądań do innego pliku lub adresu URL. Klikamy pole wyboru, aby włączyć przekierowanie, i wprowadzamy ścieżkę docelową. Można określać przekierowanie dla całej witryny lub wybranego katalogu oraz modyfikować przekazywany do przeglądarki kod stanu. Pozwala dodać nagłówki do przesyłanych przez serwer odpowiedzi. W większości zastosowań korzystanie z tej opcji nie jest potrzebne. Pozwala ograniczyć dostęp do witryny w oparciu o adresy IP lub nazwy domen klientów. Kolejność na liście odpowiada priorytetom wpisów. Konfiguracja filtrów ISAPI przetwarzających żądania zawartości dynamicznej. Funkcja zapewniająca przede wszystkim zgodność ze starszymi aplikacjami WWW. Konfiguracja mechanizmu rejestrowania odbieranych żądań. Można wskazać ścieżkę pliku dziennika, rodzaj wpisów oraz zasady usuwania starszych danych. Lista rozszerzeń nazw plików i odpowiadających im typów zawartości, która jest traktowana jako statyczna. Pozwala dodać moduły modyfikujące sposób, w jaki IIS odpowiada na żądania. Umożliwia też konfigurowanie i aktywowanie dostępnych modułów. Konfiguracja buforowania danych wyjściowych. Pozwala skrócić czas odpowiedzi, gdy użytkownicy korzystają z takich samych zapytań o zawartość generowaną dynamicznie. Pozwala modyfikować wymagania SSL dla witryny lub aplikacji, w tym zasady obsługi certyfikatów klientów. Aby dodać do witryny katalog wirtualny, wykonujemy następujące czynności: 1. Otwieramy konsolę Menedżer internetowych usług informacyjnych. 2. W lewej części okna rozwijamy listę serwerów, wybieramy serwer, a następnie witrynę. 3. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybraną witrynę i wybieramy z menu podręcznego polecenie Dodaj katalog wirtualny. Ukaże się okno dialogowe przedstawione na rysunku 8.8. 4. Wprowadzamy alias, czyli widoczną dla użytkowników nazwę katalogu. Zarządzanie IIS przy użyciu GUI | 297 Rysunek 8.8. Okno dodawania katalogu wirtualnego 5. Wprowadzamy rzeczywistą lokalizację treści, podając ścieżkę lokalną lub sieciową (UNC). Jeżeli dostęp do wskazanej lokalizacji wymaga innego konta użytkownika, korzystamy z przycisku Połącz jako. 6. Klikamy przycisk OK, aby utworzyć katalog wirtualny. Parametry katalogu wirtualnego modyfikujemy podobnie jak parametry witryny, korzystając z ikon wyświetlanych w środkowej części okna po zaznaczeniu katalogu w drzewie konsoli. Zestaw opcji jest podobny do przedstawionego wcześniej. Pule aplikacji Pule aplikacji zapewniają stabilność i niezawodność aplikacjom WWW wykorzystywanym przez wielu użytkowników. Choć zapewniają większą przewidywalność i inne korzyści, warto pamiętać, że każda z nich zajmuje co najmniej 4 MB pamięci. Jeżeli pul jest więcej, bardzo istotna jest ich poprawna konfiguracja. Nowością w IIS 7 jest możliwość określania sposobu przetwarzania żądań, których obsługa wymaga korzystania z zasobów zarządzanych. Dostępne są dwa tryby: zintegrowany i kla- syczny. We wcześniejszych wersjach IIS ustawienie to dotyczyło całego serwera, w wersji 7 jest to ustawienie indywidualne puli aplikacji. W trybie zintegrowanym w pełni korzystamy z nowej architektury modularnej i zmienione- go potoku obsługi żądań. Gdy proces roboczy (ang. worker process) w puli aplikacji odbiera żądanie, żądanie to generuje listę uporządkowanych według priorytetów zdarzeń. Każde zdarzenie ładuje moduły niezbędne do obsługi żądania i wygenerowania odpowiedzi. Pozwala to zapewnić funkcje zarządzane wszystkim aplikacjom, a zarazem wyeliminować powtórzenia, które narzuca tryb klasyczny. W trybie klasycznym żądania są przetwarzane według procedury znanej z IIS 6, najpierw przez wewnętrzny kod IIS, po czym zostają przekazane bibliotece ISAPI DLL w celu prze- twarzania przez kod zarządzany lub inny element nieobecny w samej usłudze IIS. Następnie odpowiedź jest odsyłana do IIS w celu przekazania do klienta. Wydłuża to istotnie czas od- powiedzi. 298 Rozdział 8. Internetowe usługi informacyjne, wersja 7 Tryb klasyczny powinien być wykorzystywany tylko wtedy, gdy aplikacja nie może pracować w trybie zintegrowanym. Przyjrzyjmy się najpierw właściwościom i ustawieniom „ogólnej” puli aplikacji, konfiguro- wanej przy instalowaniu roli Serwer aplikacji. Otwieramy konsolę IIS, rozwijamy listę serwe- rów w lewej części okna, wybieramy serwer i klikamy Pule aplikacji. W środkowej części okna powinna pojawić się pozycja DefaultAppPool. Jednym z podstawowym pojęć związanych z pulami aplikacji jest recykling, nazywany w inter- fejsie Windows Server 2008 „odtwarzaniem”. Recykling zapewnia usuwanie z pamięci star- szych procesów, które zakończyły obsługę żądań, w celu zwolnienia pamięci dla nowych. Zasady recyklingu można konfigurować: możemy określić częstotliwość, określone pory dnia lub poziom wykorzystania pamięci, kiedy procedura oczyszczania zostaje uruchomiona. Umożliwia to łącze Odtwarzanie dostępne w obszarze zadań w konsoli. Jeżeli mamy do czynienia z dynamiczną aplikacją WWW i chcemy oddzielić jej procesy robo- cze od tych, które należą do puli DefaultAppPool, możemy utworzyć nową pulę aplikacji. Aby to zrobić, wykonujemy następujące czynności: 1. Otwieramy konsolę Menedżer IIS. 2. W lewej części okna rozwijamy listę serwerów, rozwijamy gałąź wybranego serwera, kli- kamy prawym przyciskiem myszy węzeł Pule aplikacji i wybieramy z menu podręcznego polecenie Dodaj pulę aplikacji. Ukazuje się wtedy okno widoczne na rysunku 8.9. Rysunek 8.9. Dodawanie puli aplikacji Zarządzanie IIS przy użyciu GUI | 299 3. Wprowadzamy nazwę puli, wybieramy wersję oprogramowania .NET Framework, z którego pula będzie korzystać, decydujemy o trybie pracy i klikamy przycisk OK. Włączanie scentralizowanej konfiguracji Funkcja scentralizowanej konfiguracji pozwala skonfigurować serwer IIS, wyeksportować je- go ustawienia do pliku i nakazać innym serwerom WWW korzystanie z zapisanych w pliku parametrów. Ułatwia to wdrażanie jednolitej konfiguracji wielu serwerów IIS. Aby skorzy- stać z takiej możliwości, wykonujemy następujące czynności: 1. Otwieramy konsolę Menedżer IIS. 2. W lewej części okna wybieramy serwer, którego konfiguracja posłuży jako wzorzec dla pozostałych, i dwukrotnie klikamy w środkowej części okna ikonę Konfiguracja udostępniona. 3. W obszarze Akcje klikamy łącze Eksportuj konfigurację i wprowadzamy ścieżkę do ekspor- towania plików konfiguracyjnych. Dodatkowo wprowadzamy hasło, które będzie chronić eksportowane klucze szyfrowania. 4. Po powrocie do strony Konfiguracja udostępniona włączamy opcję Włącz konfigurację udo- stępnioną. 5. Wprowadzamy ścieżkę do zapisanego wcześniej pliku konfiguracyjnego, klikamy Zastosuj i wprowadzamy hasło. Używanie Usługi zarządzania Usługa zarządzania umożliwia zdalne zarządzanie serwerem IIS z dowolnego przyłączonego do Internetu komputera. Usługa zarządzania korzysta z bezpiecznego połączenia HTTP/SSL, co zapewnia, że wykonywane operacje nie są zagrożeniem dla konfigurowanego komputera. Usługa ta jest jednym z subkomponentów roli serwera WWW i musi zostać zainstalowana razem z rolą lub przy użyciu kreatora dodawania usług ról. Po zainstalowaniu Usługi zarządzania musimy włączyć funkcję zdalnych połączeń admini- stracyjnych. W tym celu wybieramy serwer w konsoli IIS, klikamy ikonę Usługa zarządzania w środkowej części okna i włączamy opcję Włącz połączenia zdalne. Ilustruje to rysunek 8.10. Na tej samej stronie znajdziemy też kilka innych ustawień konfiguracyjnych: sposób uwierzytel- niania, wykorzystywany adres IP i port serwera, certyfikat SSL, położenie dziennika reje- strującego żądania i połączenia oraz listę wykluczonych lub akceptowanych adresów IP klientów. Pamiętajmy o zapisaniu numeru portu przypisanego Usłudze zarządzania, ponieważ będzie on musiał zostać wpisany przy nawiązywaniu połączenia zdalnego. Zarządzanie IIS z poziomu wiersza poleceń W tym podrozdziale omówimy administrowanie usługami IIS bez użycia Menedżera interne- towych usług informacyjnych. Rozpoczniemy od narzędzia AppCmd. Kolejnym tematem będą tekstowe pliki konfiguracyjne. 300 Rozdział 8. Internetowe usługi informacyjne, wersja 7 Rysunek 8.10. Włączanie usługi zdalnego zarządzania AppCmd — konfigurowanie bez klikania Usługom IIS w wersji 7 towarzyszy narzędzie AppCmd, zapewniające dostęp do wszystkich parametrów konfiguracyjnych serwera WWW. Pozwala ono tworzyć i konfigurować witryny, pule aplikacji i katalogi wirtualne; uruchamiać i zatrzymywać witryny; zarządzać recyklin- giem pul aplikacji; śledzić bieżącą pracę serwera, a także przeszukiwać, kopiować i importo- wać konfigurację IIS oraz subkomponentu ASP.NET. Składnia wywołań narzędzia jest dość przejrzysta. Opiera się na schemacie polecenie obiekt parametry. Mamy więc polecenia list sites, add backup czy list apppool, uzupełnia- ne wieloma różnymi parametrami. W przeciwieństwie do większości narzędzi systemu operacyjnego, narzędzie AppCmd nie znajduje się w jednym z katalogów wskazywanych zmienną środowiskową path. W jego wywołaniach musimy używać pełnej ścieżki windir system32inetsrv (cid:180)AppCmd.exe lub zawczasu dodać katalog windir system32inetsrv do ścieżki wy- szukiwania poleceń. Oto kilka przykładów. Aby wyświetlić listę nieaktywnych witryn serwera lokalnego, używamy polecenia: appcmd list sites /state:Stopped Zarządzanie IIS z poziomu wiersza poleceń | 301 Aby zdefiniować nową witrynę, o nazwie „Książki”, dostępną przez port nr 81, o zawartości przechowywanej w folderze c:inetpubwwwrootKsiążki, używamy polecenia: appcmd add site /name:Książki /id:2 /bindings: http/*:81: /physicalPath: C:inetpubwwwrootKsiążki Aby zmienić identyfikator tej witryny na 99, używamy polecenia: appcmd set site Książki /id:99 Aby usunąć tę samą witrynę, używamy polecenia: appcmd delete site Książki Aby utworzyć kopię zapasową konfiguracji serwera, używamy polecenia: appcmd add backup 20071015 Aby wyświetlić listę dostępnych kopii zapasowych, utworzonych poleceniami podobnymi do przedstawionego powyżej, a następnie przywrócić jedną z nich, używamy następujących poleceń (drugie z nich powoduje zatrzymanie serwera, przywrócenie konfiguracji z kopii za- pasowej i ponowne uruchomienie usługi): appcmd list backups appcmd restore backup 20071015 Warto pamiętać o możliwościach, jakie daje mechanizm przekazywania danych wyjściowych jednego polecenia do wejścia drugiego. Przykładowo, aby zainicjować recykling wszystkich pul aplikacji, wprowadzamy: appcmd list apppool /xml | appcmd recycle apppool /in Można też inicjować recykling pul aplikacji wybranej witryny: appcmd list site Książki /xml | appcmd list app /in /xml | appcmd list apppool /in /xml | appcmd recycle apppool /in appcmd list app /site.name: Książki /xml | appcmd list apppool /in /xml | appcmd recycle apppool /in Aby uruchomić wszystkie witryny nieaktywne: appcmd list site /state:stopped /xml | appcmd start site /in Można też ustalić, które witryny korzystają z danych przechowywanych w określonym fol- derze, na przykład C:inetpubwwwroot: appcmd list vdir /physicalPath:C:inetpubwwwroot /xml | appcmd list app /xml /in | appcmd list site /in Poniższe polecenie wyświetli listę aplikacji, które wykorzystują proces o numerze 2450: appcmd list wp 2450 /xml | appcmd list apppool /xml /in | appcmd list app /in Przy rozwiązywaniu problemów pomocne może być wyświetlenie listy witryn generujących błędy 404 (informacja o braku strony o podanym adresie URL na wskazanym serwerze): appcmd list trace /statusCode:404 /xml | appcmd list site /in Pliki konfiguracyjne Nowy format bazy danych usług IIS to plik applicationHost.config. Ogólnie rzecz biorąc, za- wiera on definicje wszystkich witryn, aplikacji, katalogów wirtualnych i pul aplikacji dla po- jedynczego komputera. Dodatkowo można korzystać z delegowania, co prowadzi do trzech schematów konfiguracji: 302 Rozdział 8. Internetowe usługi informacyjne, wersja 7 Pojedynczy plik konfiguracyjny Wszystkie ustawienia konfiguracyjne zapisane w jednym pliku applicationHost.config. Zapew- nia to pełną kontrolę jednemu administratorowi danej instalacji IIS. Aby korzystać z takiej konfiguracji, otwieramy konsolę Menedżer internetowych usług informacyjnych, zazna- czamy nazwę serwera i klikamy ikonę Delegowanie funkcji. Następnie, na stronie przedsta- wionej na rysunku 8.11, ustawiamy wszystkie opcje na Tylko do odczytu. Od tego momentu zmiany konfiguracyjne możemy wprowadzać bezpośrednio w pliku applicationHost.config. Rysunek 8.11. Konfigurowanie delegowania funkcji Konfiguracja delegowana Jeżeli potrzebne jest delegowanie konfiguracji wybranych parametrów konfiguracyjnych, aby mogły nimi zarządzać inne osoby, korzystamy z konfiguracji delegowanej. Może to dotyczyć wybranych witryn lub aplikacji. Ustawienia delegowane są zapisywane w pliku web.config, w obrębie znaczników system.webserver . Delegowanie konfigurujemy na stronie przedstawionej na rysunku 8.11. Konfiguracja współużytkowana Serwery IIS na wielu komputerach mogą korzystać z tego samego pliku applicationHost.config. Pozwala to w prosty sposób konfigurować farmy serwerów i podobne środowiska. Zobaczmy, jak wygląda plik konfiguracyjny. W tym celu: 1. Rozwijamy menu Start/Wszystkie programy/Akcesoria. 2. Klikamy prawym przyciskiem myszy polecenie Notatnik i wybieramy z menu podręcz- nego polecenie Uruchom jako Administrator. Zarządzanie IIS z poziomu wiersza poleceń | 303 3. Potwierdzamy zamiar uruchomienia programu. 4. Wybieramy polecenie menu Plik/Otwórz, zmieniamy filtr na Wszystkie pliki i przechodzimy do folderu WindowsSystem32inetsrvconfig, po czym wybieramy plik. Klikamy przy- cisk OK. Pliki konfiguracyjne to proste pliki XML. Ich przeglądanie nie powinno sprawić większych trudności. Dostępna w edytorze tekstu funkcja wyszukiwania pozwala szybko przejść do wy- branej części pliku. Podobnie, popularna funkcja zamiany fragmentów tekstu ułatwia wpro- wadzanie powtarzających się zmian w wielu miejscach. Poniżej przedstawiamy kluczowy fragment pliku applicationHost.config, automatycznie utworzonego na serwerze bezpośrednio po zainstalowaniu usług IIS i serwera aplikacji (listing 8.1). Listing 8.1. Przykładowy plik konfiguracyjny serwera IIS configSections sectionGroup name= system.applicationHost section name= applicationPools allowDefinition= AppHostOnly (cid:180)overrideModeDefault= Deny / section name= configHistory allowDefinition= AppHostOnly (cid:180)overrideModeDefault= Deny / section name= customMetadata allowDefinition= AppHostOnly (cid:180)overrideModeDefault= Deny / section name= listenerAdapters allowDefinition= AppHostOnly (cid:180)overrideModeDefault= Deny / section name= log allowDefinition= AppHostOnly (cid:180)overrideModeDefault= Deny / section name= sites allowDefinition= AppHostOnly (cid:180)overrideModeDefault= Deny / section name= webLimits allowDefinition= AppHostOnly (cid:180)overrideModeDefault= Deny / /sectionGroup sectionGroup name= system.webServer section name= asp overrideModeDefault= Deny / section name= caching overrideModeDefault= Allow / section name= cgi overrideModeDefault= Deny / section name= defaultDocument overrideModeDefault= Allow / section name= directoryBrowse overrideModeDefault= Allow / section name= fastCgi allowDefinition= AppHostOnly (cid:180)overrideModeDefault= Deny / section name= globalModules allowDefinition= AppHostOnly (cid:180)overrideModeDefault= Deny / section name= handlers overrideModeDefault= Deny / section name= httpCompression allowDefinition= AppHostOnly (cid:180)overrideModeDefault= Deny / section name= httpErrors overrideModeDefault= Deny / section name= httpLogging overrideModeDefault= Deny / section name= httpProtocol overrideModeDefault= Allow / section name= httpRedirect overrideModeDefault= Allow / section name= httpTracing overrideModeDefault= Deny / section name= isapiFilters allowDefinition= MachineToApplication (cid:180)overrideModeDefault= Deny / section name= modules allowDefinition= MachineToApplication (cid:180)overrideModeDefault= Deny / section name= odbcLogging overrideModeDefault= Deny / sectionGroup name= security section name= access overrideModeDefault= Deny / section name= applicationDependencies overrideModeDefault= Deny / sectionGroup name= authentication section name= anonymousAuthentication overrideModeDefault= Deny / 304 Rozdział 8. Internetowe usługi informacyjne, wersja 7 section name= basicAuthentication overrideModeDefault= Deny / section name= clientCertificateMappingAuthentication (cid:180)overrideModeDefault= Deny / section name= digestAuthentication overrideModeDefault= Deny / section name= iisClientCertificateMappingAuthentication (cid:180)overrideModeDefault= Deny / section name= windowsAuthentication overrideModeDefault= Deny / /sectionGroup section name= authorization overrideModeDefault= Allow / section name= ipSecurity overrideModeDefault= Deny / section name= isapiCgiRestriction allowDefinition= AppHostOnly (cid:180)overrideModeDefault= Deny / section name= requestFiltering overrideModeDefault= Allow / /sectionGroup section name= serverRuntime overrideModeDefault= Deny / section name= serverSideInclude overrideModeDefault= Deny / section name= staticContent overrideModeDefault= Allow / sectionGroup name= tracing section name= traceFailedRequests overrideModeDefault= Allow / section name= traceProviderDefinitions overrideModeDefault= Deny / /sectionGroup section name= urlCompression overrideModeDefault= Allow / section name= validation overrideModeDefault= Allow / /sectionGroup /configSections Zakończenie Internetowe usługi informacyjne to bardzo złożony mechanizm i w tym rozdziale omówione zostały jedynie jego najważniejsze elementy. Opisana została architektura, proces instalacji oraz zasady korzystania z konsoli zarządzania, narzędzia wiersza poleceń i plików konfigu- racyjnych. Oczywiście, o konfiguracji serwera WWW można by napisać dużo więcej, ale przed- stawione informacje powinny wystarczyć do zapoznania się z nową wersją i rozpoczęcia sa- modzielnej pracy. Należy podkreślić, że wersja 7 to kolejny wielki krok firmy Microsoft w stronę stabilności, wysokiej wydajności, zmniejszania ogólnego obciążenia systemu oraz praktycznych mecha- nizmów rozbudowy podstawowego zestawu funkcji serwera HTTP i aplikacji. Zakończenie | 305
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: