Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00109 002559 22737496 na godz. na dobę w sumie
Windows Vista PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Windows Vista PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0529-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opanuj podstawy najnowszego systemu operacyjnego

Długo zapowiadany system operacyjny Windows Vista to efekt prawie 10-letniej pracy programistów, projektantów i testerów. Firma Microsoft, wykorzystując swoje ogromne doświadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych, stworzyła produkt, który ma zrewolucjonizować sposób korzystania z komputera. Windows Vista został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie i bezpieczeństwie. Jest łatwy w obsłudze, dzięki czemu osoby rozpoczynające swoją przygodę z komputerami szybko opanują jego podstawy. Zaawansowani użytkownicy docenią ogromną elastyczność systemu i łatwość dostosowania go do indywidualnych potrzeb.

'Windows Vista PL. Ćwiczenia praktyczne' to przewodnik po podstawowych funkcjach najnowszej wersji Windowsa. Czytając tę książkę i wykonując zawarte w niej ćwiczenia, dowiesz się, w jaki sposób korzystać z systemu Windows Vista. Nauczysz się instalować go na nowym komputerze, dokonywać jego aktualizacji, a także konfigurować wygląd pulpitu i menu Start oraz korzystać z Panelu Sterowana. Poznasz zasady drukowania, pracy z systemem plików, zabezpieczania komputera oraz szyfrowania plików i katalogów. Przeczytasz także o podłączaniu komputera do sieci i korzystaniu z internetu.

Poznaj i wykorzystaj potężne możliwości systemu Windows Vista.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Windows Vista PL. Æwiczenia praktyczne Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 83-246-0529-0 Format: A5, stron: 208 Opanuj podstawy najnowszego systemu operacyjnego (cid:129) Zainstaluj system i skonfiguruj œrodowisko pracy (cid:129) Poznaj zasady pracy z plikami i katalogami (cid:129) Pod³¹cz komputer do sieci D³ugo zapowiadany system operacyjny Windows Vista to efekt prawie 10-letniej pracy programistów, projektantów i testerów. Firma Microsoft, wykorzystuj¹c swoje ogromne doœwiadczenie w tworzeniu systemów operacyjnych, stworzy³a produkt, który ma zrewolucjonizowaæ sposób korzystania z komputera. Windows Vista zosta³ zaprojektowany z myœl¹ o maksymalnej wygodzie i bezpieczeñstwie. Jest ³atwy w obs³udze, dziêki czemu osoby rozpoczynaj¹ce swoj¹ przygodê z komputerami szybko opanuj¹ jego podstawy. Zaawansowani u¿ytkownicy doceni¹ ogromn¹ elastycznoœæ systemu i ³atwoœæ dostosowania go do indywidualnych potrzeb. „Windows Vista PL. Æwiczenia praktyczne” to przewodnik po podstawowych funkcjach najnowszej wersji Windowsa. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê i wykonuj¹c zawarte w niej æwiczenia, dowiesz siê, w jaki sposób korzystaæ z systemu Windows Vista. Nauczysz siê instalowaæ go na nowym komputerze, dokonywaæ jego aktualizacji, a tak¿e konfigurowaæ wygl¹d pulpitu i menu Start oraz korzystaæ z Panelu Sterowana. Poznasz zasady drukowania, pracy z systemem plików, zabezpieczania komputera oraz szyfrowania plików i katalogów. Przeczytasz tak¿e o pod³¹czaniu komputera do sieci i korzystaniu z internetu. (cid:129) Instalacja systemu (cid:129) Uruchamianie Visty (cid:129) Wybór rozdzielczoœci ekranu, wygaszacza oraz tapety (cid:129) Konfigurowanie menu Start i paska zadañ (cid:129) Panel Sterowania (cid:129) Zarz¹dzanie u¿ytkownikami (cid:129) Drukowanie (cid:129) Operacje na plikach i folderach (cid:129) Konfiguracja po³¹czeñ sieciowych (cid:129) Korzystanie z internetu i poczty elektronicznej (cid:129) Zabezpieczanie systemu za pomoc¹ zapory sieciowej i skanera antywirusowego Poznaj i wykorzystaj potê¿ne mo¿liwoœci systemu Windows Vista Spis treści Wstęp Instalacja Rozdział 1. Rozdział 2. Obsługa systemu Uruchamianie i zamykanie systemu Pulpit Menu Start Pomoc Pasek zadań Rozdział 3. Administracja Poznajemy Panel sterowania Konta użytkowników Komputer Konsola MMC Rozdział 4. Pliki i foldery Poznajemy Eksplorator Windows Operacje na plikach i folderach Zarządzanie dostępem do danych Kompresja i szyfrowanie danych Rozdział 5. Sieć Połączenia sieciowe Praca w sieci lokalnej Internet 5 7 39 39 46 52 59 63 71 71 79 86 101 107 107 117 126 131 137 137 145 153 4 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rozdział 6. Bezpieczeństwo Ograniczenie uprawnień Wirusy Niechciane programy Zapora Aktualizacje zabezpieczeń Ocena bezpieczeństwa komputera Kompatybilność programów Dodatek A 169 169 173 179 182 185 187 197 3 Administracja Każdy komputer powinien mieć kogoś, kto o niego zadba — swojego administratora. W przypadku domowych kompu- terów administrator nie ma wielu obowiązków; wystarczy pilnować, żeby komputer i zainstalowane na nim programy dzia- łały szybko i dobrze, a każdy z użytkowników mógł korzystać z za- sobów (łącznie z podłączonymi urządzeniami) komputera. Poznajemy Panel sterowania Większość ćwiczeń w tym rozdziale wykonamy, korzystając z Panelu sterowania — centrum administracyjnego, pozwalającego łatwo skon- figurować prawie każdy element systemu Windows Vista. Ć W I C Z E N I E 3.1 Test wydajności 1. Z menu Start wybierz Panel sterowania. 2. Wyświetlone zostanie główne okno programu. Większą jego część zajmują kategorie typowych zadań administracyjnych (rysunek 3.1). 3. Kliknij kategorię System i konserwacja. 72 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.1. Po kliknięciu nazwy kategorii zobaczysz listę należących do niej zadań. Najczęściej wykonywane zadania administracyjne można uruchomić bezpośrednio — ich nazwy widoczne są pod nazwami kategorii 4. Zwróć uwagę na to, że na znajdującym się w górnej części okienka pasku adresu widoczne są nazwy okienek i niewielka, skierowana w dół strzałka. Klikając nazwę okienka, przeniesiesz się do niego, a klikając tę strzałkę, rozwiniesz listę dostępnych z danego miejsca okienek (rysunek 3.2). Do innego okienka możesz także przejść, klikając widoczne w lewej części odnośniki. Na dole znajdziesz odnośniki do ostatnio wykonywanych zadań. 5. Kliknij Informacje wydajności i narzędzia. 6. W głównym okienku zobaczysz wynik wydajności Twojego komputera. Jeżeli indeks wydajności jest nieaktualny, kliknij przycisk Odśwież teraz (rysunek 3.3). 7. Możesz poprawić wydajność komputera, kolejno uruchamiając widoczne w prawej części okienka narzędzia — niektóre z nich opisane zostały w dalszej części książki. Jednak najskuteczniejszym sposobem na poprawę wydajności jest zastąpienie najsłabszego elementu jego szybszym odpowiednikiem. Po przeprowadzeniu zmian odśwież indeks wydajności. Rozdział 3. • Administracja 73 Rysunek 3.2. Zadania z kategorii System i konserwacja z rozwiniętym menu nawigacyjnym, pozwalającym szybko przejść do innych kategorii zadań administracyjnych Rysunek 3.3. Główny wpływ na wydajność mają procesor, pamięć, karta graficzna i dysk twardy. Niestety, ogólna wydajność komputera ograniczana jest wydajnością najsłabszego elementu 74 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 8. Klikając odnośnik Wyświetl oprogramowanie dostępne dla mojego wyniku podstawowego w trybie online, połączysz się z witryną WWW, w której znajdziesz informacje o rekomendowanych dla Twojego komputera programach. Ć W I C Z E N I E 3.2 Test systemu Stabilność i poprawność działania komputera są co najmniej równie ważne, co wydajność. Administrator systemu Windows Vista ma znacz- nie ułatwione zadanie wykrycia i rozwiązania ewentualnych proble- mów ze sprzętem czy oprogramowaniem — wystarczy, że uruchomi narzędzie raportowania błędów i zastosuje się do uzyskanych wska- zówek. W tym celu: 1. Z menu Start wybierz Panel sterowania/System i konserwacja. 2. Kliknij Raporty i rozwiązania problemów. Jeżeli nie masz otwartego połączenia z internetem, możesz zobaczyć pytanie, czy chcesz pracować bez połączenia, czy też system ma ponownie spróbować połączyć się z serwerem Microsoftu. Korzystanie z bazy znanych problemów i ich rozwiązań wymaga połączenia z internetem. 3. Program rozpocznie sprawdzanie, czy znane są rozwiązania wykrytych problemów (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Pierwszym krokiem przy rozwiązywaniu problemów z komputerem powinno być ustalenie, czy nie jest znane sprawdzone rozwiązanie problemu Rozdział 3. • Administracja 75 4. Jeżeli zostały znalezione rozwiązania Twoich problemów, zapoznaj się z nimi. (cid:84) Aby zobaczyć, czy znane jest rozwiązanie konkretnego problemu, kliknij Zobacz problemy do rozwiązania. 5. Żeby zobaczyć listę problemów, kliknij Wyświetl historię problemów. 6. Dwukrotne kliknięcie opisu problemu może spowodować: (cid:84) Wyświetlenie szczegółowych informacji na jego temat (rysunek 3.5). (cid:84) Wyświetlenie podpowiedzi, jak rozwiązać ten problem. Rysunek 3.5. Szczegółowy raport ma pomóc zaawansowanym użytkownikom i administratorom w samodzielnym rozwiązaniu problemu 7. Aby wykryte przez użytkowników błędy zostały odpowiednio rozwiązane przez inżynierów Microsoftu, muszą być do nich wysyłane informacje o problemach. Z drugiej strony, generujące niekiedy błędy programy używane są do przetwarzania poufnych danych i chociaż firma Microsoft zapewnia, że żadne prywatne dane użytkowników nie są przez nią w jakikolwiek sposób wykorzystywane, większość użytkowników nie chciałaby wysyłać ich przez internet. Żeby skonfigurować usługę raportowania, kliknij Zmień ustawienia. 76 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 8. Kliknij Ustawienia zaawansowane. Domyślnie wykryte błędy są automatycznie zgłaszane, a rozwiązania automatycznie sprawdzane. Żeby zablokować raportowanie błędów wybranego programu, kliknij Dodaj… i wskaż jego lokalizację (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Okno konfiguracyjne usługi raportowania błędów 9. Wybór ostatniej opcji — Wyczyść historię rozwiązań i problemów — spowoduje skasowanie historii błędów (rysunek 3.7). Ć W I C Z E N I E 3.3 Domyślne ustawienia programów W ramach krótkiej wycieczki po Panelu sterowania zapoznamy się z zadaniami kategorii Programy. Jedno z nich domyślnie widoczne jest w menu Start i wspominaliśmy o nim w poprzednim rozdziale. Teraz omówimy je dokładniej: 1. Wyświetl Panel sterowania i wybierz kategorię Programy. 2. Kliknij pierwsze zadanie — Programy i funkcje. Zobaczysz listę zainstalowanych programów. Rozdział 3. • Administracja 77 Rysunek 3.7. Skasuj historię tylko po samodzielnym rozwiązaniu wykrytych problemów 3. Lista programów może być sortowana według ich nazw, producentów, daty instalacji lub wielkości. Żeby posortować listę, wystarczy kliknąć nagłówek odpowiedniej kolumny. 4. Lista programów może również być dowolnie grupowana i filtrowana — wystarczy kliknąć widoczną przy nagłówku wybranej kolumny skierowaną w dół strzałkę, a następnie albo kliknąć Grupuj, albo zaznaczyć, jakie programy nas interesują (rysunek 3.8). Rysunek 3.8. W przypadku obecności wielu zainstalowanych programów ich filtrowanie i grupowanie znacznie uprości znalezienie tego, który chcemy usunąć czy naprawić 78 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 5. Po zaznaczeniu programu na górnym pasku okienka pojawią się przyciski z możliwymi do przeprowadzenia akcjami — zawsze będzie to możliwość odinstalowania, a w niektórych przypadkach zmiany konfiguracji czy naprawienia programu. 6. Wróć do kategorii Programy i kliknij Programy domyślne. Wyświetlone zostanie to samo okienko, które można przywołać bezpośrednio z menu Start. 7. Kliknij Ustaw programy domyślne. W efekcie zobaczysz listę zainstalowanych programów. Wybierz program, który chcesz skonfigurować jako domyślny dla odpowiednich dla niego rozszerzeń plików i protokołów, a następnie kliknij Wybierz ustawienia domyślne dla tego programu. 8. Możesz też dokładnie określić, jakie typy plików i dane których protokołów będą przetwarzane przez wybrany program. W tym celu zaznacz właściwe rozszerzenia oraz protokoły, po czym kliknij Zapisz (rysunek 3.9). Rysunek 3.9. Określenie jako domyślnego ulubionego przez nas programu znacznie ułatwi nam pracę z komputerem 9. Wróć do kategorii Programy domyślne. Rozdział 3. • Administracja 79 10. Kliknij Zmień ustawienia funkcji Autoodtwarzanie. Wyświetlone zostanie okienko pozwalające na skonfigurowanie programów uruchamianych automatycznie po włożeniu do napędu określonej płyty (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Warto poświęcić chwilę na wybranie automatycznie uruchamianych programów 11. Po skonfigurowaniu automatycznie uruchamianych programów kliknij Zapisz i zamknij Panel sterowania. Konta użytkowników Praca z systemem Windows Vista wymaga posiadania konta użytkow- nika. Po zainstalowaniu w systemie automatycznie tworzone są dwa specjalne, początkowo zablokowane konta: Administrator (osoba za- rządzająca całym systemem i posiadająca maksymalne uprawnienia), Gość (konto anonimowego użytkownika), i konto osoby przeprowadza- jącej instalację (to konto ma uprawnienia administratora). Tylko osoba posiadająca uprawnienia administratora komputera może zmienić ustawienia kont innych użytkowników. 80 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Ć W I C Z E N I E 3.4 Zmiana konta Każdy użytkownik może sam zmienić nazwę, hasło i ikonę swojego konta. W tym celu: 1. Z menu Start wybierz Panel sterowania. 2. Następnie wybierz Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne — wyświetlone zostanie okienko pozwalające na zarządzanie kontami i konfigurację kontroli rodzicielskiej. Kliknij Zmień hasło systemu Windows. 3. W tym momencie możesz: (cid:84) Zmienić nazwę swojego konta. (cid:84) Zmienić hasło. (cid:84) Usunąć hasło. (cid:84) Zmienić ikonę (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Niektóre akcje wymagają specjalnych uprawnień — zostały one oznaczone ikoną tarczy (cid:84) Zmienić typ konta z administracyjnego na konto zwykłego użytkownika lub odwrotnie (rysunek 3.12). 4. Kliknij przycisk Wstecz, zmień ikonę swojego konta i wróć do sekcji Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne. Rozdział 3. • Administracja 81 Rysunek 3.12. Zwróć uwagę na nieaktywną opcję Użytkownik standardowy — Windows Vista nie dopuści do przypadkowego usunięcia lub odebrania uprawnień wszystkim administratorom systemu Hasło można także zmienić, wykorzystując kombinację klawiszy Ctrl+Alt+ Delete. Po jej naciśnięciu należy wybrać opcję Zmień hasło, a następnie wpisać stare i nowe hasło. Naciśnięcie klawisza Enter kończy operację. Ć W I C Z E N I E 3.5 Zakładanie nowego konta Każdy użytkownik komputera powinien posiadać własne konto. W celu utworzenia nowego konta, które jest niezbędne użytkownikowi do za- logowania się w systemie Windows Vista: 1. Kliknij Dodaj lub usuń konta użytkowników. 2. Potwierdź swoją decyzję i kliknij odnośnik Utwórz nowe konto (rysunek 3.13). 3. Wpisz nazwę nowego użytkownika, a następnie zdecyduj, czy ma on mieć uprawnienia administratora, czy zwykłego użytkownika (rysunek 3.14). 82 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.13. Klikając ikonę konta innego użytkownika, będziesz mógł (o ile posiadasz wystarczające uprawnienia) dowolnie je skonfigurować Rysunek 3.14. Zakładanie konta nowemu użytkownikowi Rozdział 3. • Administracja 83 W systemie Windows Vista, inaczej niż we wcześniejszych wersjach systemu Windows, nie ma wielu powodów, dla których należy utworzyć więcej niż jedno konto administratora. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa komputera znajdziesz w rozdziale 6. 4. Po kliknięciu Utwórz konto zostanie ono utworzone. Poproś nowego użytkownika, żeby przy pierwszym logowaniu ustawił sobie hasło. Ć W I C Z E N I E 3.6 Kontrola rodzicielska Windows Vista to pierwsza wersja systemu Windows, w której admi- nistrator może łatwo i skutecznie kontrolować, co użytkownicy mogą, a czego nie będą mogli robić, pracując z komputerem. W ten sposób na przykład rodzice mogą ograniczyć listę odwiedzanych stron czy uru- chamianych programów. Aby skonfigurować kontrolę: 1. Z Panelu sterowania wybierz kategorię Konta użytkowników i bezpieczeństwo rodzinne/Kontrola rodzicielska. 2. Potwierdź swoją decyzję i kliknij ikonę użytkownika, którego dostęp do komputera ma zostać ograniczony. 3. Włącz kontrolę (rysunek 3.15). 4. Jeżeli chcesz monitorować aktywność użytkownika, upewnij się, czy zaznaczone jest pole Raportowanie aktywności: Włączone, zbieraj informacje o korzystaniu z komputera. 5. Po kliknięciu Filtry sieci Web systemu Windows Vista będziesz mógł określić, które strony WWW wybrany użytkownik będzie mógł odwiedzać (rysunek 3.16). 6. Aby uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z komputera w określonych godzinach, kliknij Limity czasu (rysunek 3.17). 7. Żeby sprawdzić, co Krys robił, wystarczy kliknąć Wyświetl raport aktywności. W efekcie wyświetlony zostanie podzielony na kategorie raport aktywności użytkownika (rysunek 3.18). 8. Zatwierdź swoje decyzje i zamknij wszystkie otwarte okienka. 84 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.15. Kontrola rodzicielska obejmuje ograniczenie dostępu do internetu, czasu, w którym użytkownik będzie mógł zalogować się do systemu, uruchamianych przez niego gier czy programów Rysunek 3.16. Chociaż system kwalifikacji treści stron WWW działa od kilku lat, wciąż wiele stron nie zostało sklasyfikowanych. Zaznaczając opcję Niesklasyfikowana zawartość, będziesz miał pewność, że użytkownik nie będzie mógł odwiedzać zabronionych stron, ale przy okazji uniemożliwisz mu odwiedzanie wielu innych, niekoniecznie nieprzyzwoitych czy niebezpiecznych witryn Rozdział 3. • Administracja 85 Rysunek 3.17. Po kliknięciu OK Krys będzie mógł korzystać z komputera tylko w określonych godzinach Rysunek 3.18. Nic się nie ukryje przed administratorem systemu Ć W I C Z E N I E 3.7 Usuwanie kont użytkowników Konta użytkowników, którzy już nie korzystają z komputera, powinny zostać usunięte. Można to zrobić następująco: 86 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 1. Z menu Start wybierz Panel sterowania. 2. Wybierz zadanie Dodaj lub usuń konta użytkowników, potwierdź swoją decyzję i kliknij ikonę konta, które chcesz usunąć. 3. Z listy dostępnych opcji wybierz Usuń konto. 4. Zostaniesz zapytany, czy przed usunięciem chcesz zapisać dokumenty tego użytkownika (rysunek 3.19). Rysunek 3.19. Warto zachować (odpowiedni folder pojawi się na Twoim pulpicie) dokumenty użytkowników, których konta usuwamy Jeżeli użytkownik zaszyfrował swoje pliki, po usunięciu jego konta ich odszyfrowanie może być niemożliwe. Więcej informacji na temat szyfrowania EFS znajdziesz w rozdziale 4. 5. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji i jeżeli to zrobisz, konto użytkownika zostanie skasowane. Komputer W tym podrozdziale przyjrzymy się zadaniom związanym z konser- wacją systemu operacyjnego, a także zagadnieniom korzystania z pod- łączonych do komputera urządzeń i instalowania programów. Rozdział 3. • Administracja 87 Ć W I C Z E N I E 3.8 Instalacja i konfiguracja drukarki 1. Jeżeli drukarka nie jest podłączona do komputera, a wykorzystuje: (cid:84) Port szeregowy (długa, dwurzędowa wtyczka) — wyłącz komputer, podłącz drukarkę i włącz komputer. (cid:84) Port USB (mała, prostokątna wtyczka) — podłącz ją do komputera. Porty USB tylko wyglądają na identyczne. Po podłączeniu drukarki do jednego z nich i zainstalowaniu sterowników, urządzenie będzie działało poprawnie, ale jak tylko wetkniesz wtyczkę kabla drukarki do innego portu USB, konieczna będzie jej ponowna instalacja. 2. System Windows powinien prawidłowo rozpoznać nowe urządzenie. Zobaczysz powiadomienie, po kliknięciu którego zostanie wyświetlone okno podobne do przedstawionego na rysunku 3.20. Rysunek 3.20. Windows Vista prawidłowo rozpozna i automatycznie zainstaluje większość nowych drukarek 3. Naciśnij przycisk Dalej. 4. Z wyświetlonej listy sterowników dla znalezionej drukarki wybierz odpowiedni i naciśnij przycisk Dalej. 5. Po chwili zostanie wyświetlone okno z komunikatem o pomyślnym zainstalowaniu drukarki. Naciśnij przycisk Zakończ. 6. W prawym rogu paska zadań przez chwilę będzie wyświetlany komunikat informujący o pomyślnym zainstalowaniu nowego urządzenia w systemie. 88 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Jeżeli po podłączeniu drukarki wyświetlony został komunikat, że wykryte urządzenie nie zostało automatycznie skonfigurowane i może nie działać prawidłowo, lub jeśli system Windows w ogóle nie wykrył drukarki, pobierz ze strony producenta właściwy program instalacyjny lub sterowniki. 7. Jeżeli Twoja drukarka nie została automatycznie zainstalowana, a producent udostępnił jedynie sterowniki do urządzenia: (cid:84) Z menu Start wybierz Panel sterowania/Drukarka. (cid:84) Kliknij znajdujący się na pasku narzędzi przycisk Dodaj drukarkę. (cid:84) Uruchomiony zostanie kreator dodawania drukarek. Wybierz opcję Dodaj drukarkę lokalną (rysunek 3.21). Rysunek 3.21. Drukarki sieciowe, czyli drukarki podłączone do innego komputera, będziemy musieli zainstalować samodzielnie — z reguły wystarczy uruchomić opisywane wyżej narzędzie kreatora i po wybraniu Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth wskazać lokalizację drukarki (cid:84) Skoro drukarka nie została automatycznie zainstalowana, to prawdopodobnie podłączona jest do portu LPT. Upewnij się, czy wybrany port jest prawidłowy, i kliknij Dalej (rysunek 3.22). Rozdział 3. • Administracja 89 Rysunek 3.22. Starsze, podłączane do portów LPT drukarki nie są automatycznie wykrywane i konfigurowane (cid:84) Kliknij przycisk Z dysku i wskaż lokalizację sterowników urządzenia. (cid:84) Jeżeli chcesz, możesz zmienić nazwę drukarki oraz określić ją jako domyślną. (cid:84) Po zainstalowaniu drukarki będziesz mógł wydrukować stronę testową. Kliknięcie Zakończ kończy pracę kreatora. Jeżeli masz kilka drukarek, wszystkie dokumenty będą drukowane na domyślnej, chyba że przed drukowaniem wskażesz inną drukarkę. Ć W I C Z E N I E 3.9 Drukujemy Możemy drukować dokumenty na kilka sposobów. 1. Aby wydrukować je z poziomu programu: (cid:84) Otwórz dowolny program do edycji dokumentów (Notatnik, WordPad, Paint itd.). (cid:84) Przygotuj dokument, który chcesz wydrukować. 90 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne (cid:84) Z menu Plik wybierz opcję Drukuj. Zostanie otworzone okno Drukuj. (cid:84) Naciśnij przycisk OK. 2. Innym sposobem drukowania dokumentów, szczególnie przydatnym, jeżeli chcemy tylko wydrukować wcześniej przygotowane czy otrzymane dokumenty, jest skorzystanie z menu kontekstowego pliku: (cid:84) Otwórz folder, w którym zapisany jest dokument. (cid:84) Kliknij plik prawym klawiszem myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe (menu podręczne) dokumentu. Opcje menu podręcznego są różne w zależności od rozszerzenia pliku. Jeżeli jakieś rozszerzenie (np. .pdf, .eps) nie zostało zarejestrowane w systemie albo jeśli typ pliku nie nadaje się do drukowania (np. bazy danych programu Access), w menu podręcznym nie znajdzie się opcja Drukuj. (cid:84) Wybierz opcję Drukuj. W zależności od typu drukowanego dokumentu, może zostać wyświetlone okno podobne do pokazanego na rysunku 3.23 — albo dokument zostanie po prostu wydrukowany na domyślnej drukarce. Rysunek 3.23. Drukując grafikę, będziemy mogli określić, jak ma ona wyglądać po wydrukowaniu Rozdział 3. • Administracja 91 Ć W I C Z E N I E 3.10 Anulowanie wydruku Aby anulować wydruk dokumentu, który został już wysłany do dru- karki, ale jego druk nie został jeszcze rozpoczęty, należy: 1. Z menu Start wybrać Panel sterowania/Drukarka. 2. Dwukrotnie kliknąć ikonę drukarki, do której zostały wysłane dokumenty. 3. Zaznaczyć dokument, którego drukowanie chcemy anulować, i z menu Dokument wybrać Anuluj (rysunek 3.24). Rysunek 3.24. Czekające na wydruk dokumenty można usunąć z kolejki 4. Aby anulować wydruk wszystkich dokumentów, z menu Drukarka wybierz opcję Anuluj wszystkie dokumenty i potwierdź swoją decyzję. W dalszej części rozdziału znajdziesz ćwiczenie pokazujące, jak można bez ponownego uruchamiania systemu „obudzić” drukarkę, która przestała drukować wysyłane do niej dokumenty. Ć W I C Z E N I E 3.11 Urządzenia USB USB (ang. Universal Serial Bus) stał się standardem podłączania róż- norodnych urządzeń zewnętrznych — myszek, drukarek, aparatów cy- frowych, nośników pamięci itd. Jeżeli tylko system Windows Vista dysponuje sterownikami urządzeń1, ich podłączanie i odłączanie prze- biega bardzo podobnie: 1 Czyli o ile używamy w miarę typowego urządzenia. 92 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 1. Podłącz urządzenie do wolnego portu USB. Jeżeli urządzenie wymaga instalowania sterowników producenta (tak jest w przypadku większości drukarek i bardziej skomplikowanych urządzeń), a planujesz używać go regularnie, podłączaj je zawsze do tego samego portu USB — w ten sposób unikniesz kłopotów z wielokrotnym instalowaniem tego samego urządzenia. 2. W obszarze powiadomień może pojawić się informacja, że zostało wykryte urządzenie, a po chwili kolejna — że jest gotowe do użycia. 3. Załóżmy, że naszym urządzeniem był Pen Drive. W takim przypadku w okienku Komputer znajdziemy nowy, wymienny napęd dysków. 4. Po zakończeniu kopiowania danych (więcej informacji na ten temat znajdziesz w następnym rozdziale) kliknij napęd prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz Usuń bezpiecznie (rysunek 3.25). Rysunek 3.25. W ten sposób odłączając urządzenie, możemy być pewni, że skopiowane dane rzeczywiście zostały na nim zapisane Rozdział 3. • Administracja 93 Ć W I C Z E N I E 3.12 Instalujemy i usuwamy programy W systemie Windows Vista, inaczej niż we wcześniejszych wersjach Windows, prawie każdy program może zostać zainstalowany przez użytkownika — instalacja oprogramowania z reguły nie wymaga uprawnień administracyjnych. Razem z każdym kupionym programem powinieneś dostać licencję użytkownika i instrukcję. Większość z tych instrukcji dokładnie opi- suje metody instalacji programu. Czasami jednak instalujemy progra- my pobrane z internetu. W takim przypadku pamiętaj, że instalacja programów z rozszerzeniem .msi, czyli rozszerzeniem plików instala- cyjnych systemu Windows, jest najbezpieczniejsza — zawsze będzie możliwe ich usunięcie; jednak niektóre programy instalacyjne są stan- dardowymi programami z rozszerzeniem .exe. Takie pliki z reguły noszą nazwy Instal lub Setup. Żeby zainstalować program: 1. Uruchom plik instalatora (rysunek 3.26). Rysunek 3.26. Instalowanie programów nieznanych producentów to proszenie się o kłopoty — zanim się na to zdecydujesz, sprawdź, czy dana firma lub program nie są uważane za niegodne zaufania 2. Kreator przeprowadzi Cię przez proces instalacji programu. Nieużywane programy należy usunąć z systemu: 1. Wyświetl Panel sterowania i wybierz opcję Odinstaluj program. 2. Zostanie wyświetlona lista zainstalowanych programów. Zaznacz ten, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień. 3. Potwierdź swoją decyzję. 94 Ć W I C Z E N I E Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 3.13 Kopia zapasowa Czy wykonujesz regularnie kopie zapasowe systemu i swoich danych? Jeżeli nie, to najwyższa pora zacząć to robić! Pamiętaj, że wszystkie przechowywane w komputerze dane prędzej czy później zostaną utracone2, a ich odtworzenie jest o wiele bardziej czasochłonne i kosz- towne niż ich skopiowanie. Tym bardziej, że wykonanie kopii zapa- sowych w systemie Windows Vista sprowadza się do kilku kroków. 1. Wyświetl Panel sterowania. 2. Wybierz zadanie Wykonaj kopię zapasową komputera (znajdziesz je w kategorii System i konserwacja). 3. Wyświetlone zostanie Centrum kopii zapasowych i przywracania. Kliknij przycisk Wykonaj kopię zapasową plików i potwierdź swoją decyzję. 4. Zostanie uruchomiony kreator, który przeprowadzi Cię przez proces konfigurowania mechanizmu tworzenia kopii zapasowych. W pierwszej kolejności wskaż lokalizację pliku kopii (rysunek 3.27). 5. Kliknij Dalej i wskaż partycje, na których znajdują się Twoje dane (rysunek 3.28). 6. Kliknij Dalej. Następnie należy wskazać typy plików, które zostaną skopiowane — domyślnie kopiowane są wszystkie (z wyjątkiem systemowych i tymczasowych) pliki znajdujące się na wybranych dyskach. Żeby wykluczyć pliki danego typu, wystarczy usunąć zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (rysunek 3.29). 7. Ostatnim krokiem będzie określenie harmonogramu wykonywania kopii (rysunek 3.30). 2 Nie powiemy Ci, kiedy to nastąpi, ale raczej wcześniej niż później i na pewno w najgorszym momencie. Utrata danych zależy od wielu czynników: jakości podzespołów, sposobu korzystania z komputera, umiejętności administratora itd. Jednym z ważniejszych czynników jest szczęście — jeżeli przez 5 lat, nie robiąc kopii zapasowych, nie straciłeś żadnych danych, to jesteś wyjątkowym szczęściarzem. Rozdział 3. • Administracja 95 Rysunek 3.27. Kopia zapasowa może zostać zapisana na lokalnym dysku twardym (ale nie na dysku, na którym znajduje się partycja systemowa lub rozruchowa), na płycie CD lub DVD bądź w udostępnionym w sieci folderze Rysunek 3.28. Planując automatycznie wykonywaną kopię zapasową, dokładnie przemyśl, które dyski mają być w niej uwzględnione. Zaznaczenie wszystkich dysków spowoduje, że pliki kopii mogą być bardzo duże, a opuszczenie dysku spowoduje, że żadne z zapisanych na nim plików nie zostaną zarchiwizowane 96 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.29. Niektórych typów plików nie należy archiwizować Rysunek 3.30. Im częściej będzie tworzona kopia, tym mniejsze ryzyko utraty danych, ale wzrośnie koszt — liczba nośników — i czas jej wykonywania Rozdział 3. • Administracja 97 8. Po wypełnieniu harmonogramu wykonywania kopii kreator zapyta, czy rozpocząć tworzenie kopii. W czasie jej wykonywania możesz normalnie pracować z komputerem. Jeżeli wymagana będzie Twoja interwencja (np. potrzebna będzie pusta płyta DVD), zostaniesz o tym poinformowany. Żeby odtworzyć utracone dane, należy: 1. Kliknąć znajdujący się w dolnej części okna Centrum kopii zapasowych i przywracania przycisk Przywróć pliki. 2. Zostaniesz poproszony o wskazanie pliku kopii (domyślnie odtwarzane będą pliki z ostatnio wykonanej kopii), po czym należy jeszcze wybrać przywracane pliki (rysunek 3.31). Rysunek 3.31. Możemy odtworzyć dowolne, znajdujące się w kopii pliki i foldery 3. Odtwarzane pliki mogą zostać przywrócone do oryginalnej lokalizacji (opcja domyślna) albo do wskazanego przez Ciebie folderu. 4. Kliknij Rozpocznij przywracanie. Jeżeli we wskazanej w poprzednim punkcie lokalizacji będą się znajdowały pliki o tych samych nazwach, co pliki odtwarzane z kopii, zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające zdecydować, którą wersję pliku zachować (rysunek 3.32). 98 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.32. Możliwe jest zastąpienie oryginalnego pliku jego odtwarzaną kopią, zachowanie oryginalnej wersji pliku albo utworzenie jego kopii Ć W I C Z E N I E 3.14 Uporządkowanie (defragmentacja) dysków Pliki na dyskach twardych zapisywane są w małych (kilkudziesięciu- kilobajtowych) kawałkach. Najlepiej byłoby, gdyby wszystkie części tego samego pliku znalazły się obok siebie, jednak nie zawsze tak się dzieje3. W efekcie wydłuża się czas odczytywania i zapisywania da- nych na dysku. Dlatego jednym z obowiązków administratora jest regularne porządkowanie dysków. 1. Otwórz Panel sterowania i wybierz kategorię System i konserwacja. 2. Wybierz opcję Defragmentuj dysk twardy. 3. Po potwierdzeniu decyzji uruchomione zostanie narzędzie konfiguracji automatycznej defragmentacji dysków (rysunek 3.33). 3 Im mniej wolnego miejsca na dysku, tym większe ryzyko zapisania kawałków tego samego pliku w różnych miejscach. Rozdział 3. • Administracja 99 Rysunek 3.33. Zamiast wyłączać automatyczną defragmentację, dostosuj harmonogram zadania do swoich potrzeb 4. Kliknij Modyfikuj harmonogram… i ustal, jak często i o której godzinie dyski będą porządkowane. 5. Jeżeli chcesz natychmiast uporządkować dysk, kliknij Defragmentuj teraz. Ć W I C Z E N I E 3.15 Menedżer zadań Windows Vista jest systemem wielozadaniowym z prawdziwego zda- rzenia — nie tylko umożliwia jednoczesne uruchomienie wielu pro- gramów, w dodatku w ramach sesji różnych użytkowników, ale rów- nież kontroluje ich działanie. Dlatego Menedżer zadań — inaczej niż we wcześniejszych wersjach Windows — nie musi być używany do (nie zawsze udanych) prób zakończenia działania nieodpowiadające- go programu. Nadal jest to jednak przydatne narzędzie do sprawdzania listy uru- chomionych programów, użycia procesora czy pamięci oraz kontro- lowania liczby wysłanych i odebranych przez sieć danych. Aby włączyć Menedżera zadań: 1. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Delete i wybierz Uruchom menedżera zadań. 2. Każdy użytkownik może monitorować uruchomione przez siebie programy, a administratorzy mogą dodatkowo śledzić działania innych użytkowników. Wybierz Aplikacje. 100 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 3. Okno Menedżera zadań podzielone jest na pięć zakładek: (cid:84) W pierwszej widoczne są uruchomione programy — po kliknięciu wybranego programu prawym przyciskiem myszki będziesz mógł m.in. przełączyć się do tego programu lub zakończyć jego działanie. (cid:84) Druga zakładka zawiera listę wszystkich procesów i przydzielone im zasoby pamięci i procesora. (cid:84) Trzecia zakładka pozwala szybko sprawdzić obciążenie komputera (rysunek 3.34). Rysunek 3.34. Menedżer zadań Windows Vista. Klikając przycisk Monitor zasobów, uruchomimy rozbudowaną konsolę MMC pozwalającą analizować wydajność komputera (cid:84) Na zakładce Sieć znajdziesz prosty monitor sieci — w menu Widok jest opcja Wybierz kolumny, która pozwala na zbieranie wielu dodatkowych danych. (cid:84) Ostatnia zakładka zawiera listę zalogowanych użytkowników — administrator może zakończyć ich sesję i automatycznie zamknąć wszystkie uruchomione przez nich programy. 4. Zminimalizuj okienko Menedżera zadań — zwróć uwagę na to, że w obszarze powiadomień pojawiła się nowa ikona. Zakończ działanie programu. Rozdział 3. • Administracja 101 Konsola MMC Aby maksymalnie ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows Vista, wszystkie nie- zbędne czynności administracyjne można wykonać za pomocą jedne- go programu — konsoli MMC (ang. Microsoft Management Console). Jest to aplikacja, która samodzielnie nie służy do wykonywania jakich- kolwiek zadań; jest ona jednak jednolitym środowiskiem, do którego można dodawać różne programy administracyjne w postaci tzw. przy- stawek i tworzyć dzięki temu konsole administracyjne. Konsola admi- nistracyjna to zapamiętany w postaci pliku zbiór ustawień programu MMC, który możemy przenosić z jednego komputera na inny. Istnieje szereg już zdefiniowanych konsoli służących do wykonywa- nia określonych czynności, więc możliwe jest zarządzanie Windows Vista bez umiejętności tworzenia własnych. Dostęp do większości pre- definiowanych konsoli można uzyskać przez otwarcie grupy progra- mów Narzędzia administracyjne z Panelu sterowania. Rozbudowana konsola MMC jest dostępna po kliknięciu prawym klawiszem ikony Komputer i wybraniu opcji Zarządzaj. Ć W I C Z E N I E 3.16 Restartowanie bufora wydruku Jeżeli po wstrzymaniu drukowania drukarka nie chce wznowić pracy, nie musisz ponownie uruchamiać komputera — wystarczy zatrzy- mać i uruchomić odpowiedzialną za buforowanie wydruków usługę systemową: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer i z menu kontekstowego wybierz Zarządzaj. 2. Po potwierdzeniu posiadania uprawnień administracyjnych zostanie wyświetlona konsola MMC Zarządzanie komputerem. W lewej części znajdują się zarejestrowane przystawki, w środku — wybrana przystawka, a w prawym okienku dostępne akcje. 3. Rozwiń sekcję Usługi i aplikacje i wybierz przystawkę Usługi. 4. Na liście usług systemowych znajdź i zaznacz Bufor wydruku (rysunek 3.35). 102 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.35. Konsola MMC Zarządzanie komputerem daje dokładniejszą kontrolę nad systemem niż Panel sterowania 5. Z listy dostępnych akcji wybierz Uruchom ponownie — usługa zostanie zatrzymana i ponownie uruchomiona. 6. Spróbuj ponownie wydrukować dokument — drukarka powinna wznowić swoją pracę. Ć W I C Z E N I E 3.17 Zasady komputera Ostatnie ćwiczenie w tym rozdziale pozwoli Ci ustalić obowiązujące wszystkich użytkowników komputera zasady. Jednak główny cel ćwi- czenia jest inny — chcemy pokazać Ci, jak wielkie możliwości ma administrator Windows Vista w konfigurowaniu i dostosowywaniu systemu. Jeżeli chcesz lepiej poznać konsolę MMC i sposoby radzenia sobie z typowymi problemami zaawansowanych użytkowników i administratorów Windows Vista, zajrzyj do wydanej przez Helion książki ABC systemu Windows Vista. Rozdział 3. • Administracja 103 1. Rozwiń menu Start i w polu wyszukiwania wpisz MMC. 2. Naciśnij klawisz Enter albo kliknij znaleziony element menu. Po potwierdzeniu posiadania uprawnień administracyjnych wyświetlona zostanie pusta konsola MMC. 3. Z menu Plik wybierz opcję Dodaj/Usuń przystawkę (rysunek 3.36). Rysunek 3.36. Pusta konsola MMC jest całkowicie nieprzydatna. Dopiero dodane przystawki czynią z niej narzędzie administratora 4. Z listy dostępnych przystawek wybierz Edytor obiektów zasad grupy, zaakceptuj domyślnie wybrany obiekt — komputer lokalny, i kliknij Zakończ (rysunek 3.37). 5. Kliknij OK — zostanie wyświetlona konsola MMC z dodaną przystawką. 6. Wybierz Zasady Komputer lokalny/Konfiguracja komputera/ Szablony administracyjne/Składniki Windows/Raportowanie błędów systemu Windows (rysunek 3.38). 7. Dwukrotnie kliknij zasadę Nie wysyłaj dodatkowych danych. Wyświetlone zostanie okienko pozwalające skonfigurować wybraną funkcję usługi raportowania błędów. 8. Włącz wybraną zasadę, tak jak pokazano na rysunku 3.39. 104 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.37. Dodawanie wybranej przystawki do konsoli Rysunek 3.38. Dzięki szablonom administracyjnym i zasadom zabezpieczeń można skonfigurować każdy najdrobniejszy składnik systemu 9. Kliknij OK i zamknij konsolę MMC. Zostaniesz zapytany, czy zapisać zmiany (czyli konsolę z dodaną przystawką) — wybierz Nie. Rozdział 3. • Administracja 105 Rysunek 3.39. Ustawienia skonfigurowane poprzez zasady grupy są uwzględniane, nawet jeżeli użytkownicy zmienili je w Panelu sterowania Ć W I C Z E N I E 3.18 Aktualizacja sterowników Jeżeli masz aktywne połączenie z internetem, aktualizacja sterowni- ków okazuje się bardzo prosta. Wystarczy: 1. Uruchomić konsolę MMC i zarejestrować konsolę Menedżera urządzeń. 2. Kliknąć prawym przyciskiem niedziałające urządzenie i wybrać opcję Aktualizuj oprogramowanie sterownika… (rysunek 3.40). 3. Zostaniesz zapytany, czy nowy sterownik ma zostać automatycznie znaleziony w internecie, czy wskażesz jego lokalizację. Wybierz pierwszą opcję. 4. Windows Vista wyszuka i zainstaluje właściwy sterownik. Aktualizacja sterowników często jest najskuteczniejszym sposobem na rozwiązanie problemów z niedziałającymi lub wadliwie działającymi urządzeniami. 106 Windows Vista PL(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.40. Przystawka Menedżera urządzeń
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Vista PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: