Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 008741 22999209 na godz. na dobę w sumie
Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne - książka
Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1034-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zainstaluj najnowsze okna na swoim komputerze!

Wreszcie jest! Microsoft udostępnił oficjalną wersję najbardziej oczekiwanego programu ostatnich lat -- systemu operacyjnego Windows Vista. Najnowsza wersja popularnych okienek zawiera mnóstwo usprawnień i udogodnień będących wynikiem wielu lat pracy tysięcy programistów. Rozbudowany i ulepszony interfejs, bardziej atrakcyjny wygląd czy nowe sposoby wyszukiwania i organizowania informacji sprawiają, że korzystanie z komputera nigdy jeszcze nie sprawiało tyle przyjemności.

Dzięki książce 'Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne' błyskawicznie zainstalujesz nowe okna i przygotujesz je do pracy. Dowiesz się, jaki komputer jest potrzebny, aby korzystać z Visty, jakie są możliwości poszczególnych wersji tego systemu, a także jak zainstalować go na pustym dysku lub zaktualizować Windows XP. Zobaczysz, jak aktywować system, a następnie pielęgnować go, dodając aktualizacje i włączając zabezpieczenia. Nauczysz się konfigurować Vistę i instalować sterowniki potrzebne do działania komputera, a także poznasz przydatne techniki zabezpieczania danych oraz rozwiązywania rozmaitych problemów, co pozwoli Ci komfortowo korzystać z tego systemu.

Dzięki tej książce od razu będziesz mógł cieszyć się
niezwykłymi możliwościami systemu Windows Vista.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-1034-0 Format: A5, stron: 224 Zainstaluj najnowsze okna na swoim komputerze! (cid:129) Instalowanie systemu Windows Vista (cid:129) Konfigurowanie komputera (cid:129) Zabezpieczanie i odzyskiwanie danych Wreszcie jest! Microsoft udostêpni³ oficjaln¹ wersjê najbardziej oczekiwanego programu ostatnich lat — systemu operacyjnego Windows Vista. Najnowsza wersja popularnych okienek zawiera mnóstwo usprawnieñ i udogodnieñ bêd¹cych wynikiem wielu lat pracy tysiêcy programistów. Rozbudowany i ulepszony interfejs, bardziej atrakcyjny wygl¹d czy nowe sposoby wyszukiwania i organizowania informacji sprawiaj¹, ¿e korzystanie z komputera nigdy jeszcze nie sprawia³o tyle przyjemnoœci. Dziêki ksi¹¿ce „Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne” b³yskawicznie zainstalujesz nowe okna i przygotujesz je do pracy. Dowiesz siê, jaki komputer jest potrzebny, aby korzystaæ z Visty, jakie s¹ mo¿liwoœci poszczególnych wersji tego systemu, a tak¿e jak zainstalowaæ go na pustym dysku lub zaktualizowaæ Windows XP. Zobaczysz, jak aktywowaæ system, a nastêpnie pielêgnowaæ go, dodaj¹c aktualizacje i w³¹czaj¹c zabezpieczenia. Nauczysz siê konfigurowaæ Vistê i instalowaæ sterowniki potrzebne do dzia³ania komputera, a tak¿e poznasz przydatne techniki zabezpieczania danych oraz rozwi¹zywania rozmaitych problemów, co pozwoli Ci komfortowo korzystaæ z tego systemu. (cid:129) Wymagania sprzêtowe systemu (cid:129) Mo¿liwoœci ró¿nych wersji Visty (cid:129) Instalowanie systemu (cid:129) Wyszukiwanie i instalowanie sterowników (cid:129) Konfigurowanie po³¹czenia z internetem (cid:129) Przygotowywanie komputera do pracy (cid:129) Instalowanie aktualizacji (cid:129) Zabezpieczanie komputera (cid:129) Archiwizowanie i odzyskiwanie danych Dziêki tej ksi¹¿ce od razu bêdziesz móg³ cieszyæ siê niezwyk³ymi mo¿liwoœciami systemu Windows Vista Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Wstęp Zanim zaczniesz instalować system Wymagania sprzętowe Krótka charakterystyka poszczególnych edycji Możliwości zakupu systemu Zmiana ustawień BIOS-u Uruchamianie komputera z płyty Sterownik kontrolera dyskowego Instalacja systemu Czysta instalacja systemu Uaktualnienie MS Windows XP do wersji Vista Rozdział 3. Konfiguracja świeżo zainstalowanego systemu Rozdział 2. Instalacja sterowników Konfiguracja połączenia z internetem Konfiguracja komputera Rozdział 4. Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu Wprowadzanie klucza produktu Aktywacja Aktualizacja Zabezpieczanie systemu Zabezpieczanie ważnych danych Tworzenie kopii zapasowej ważnych danych Odzyskiwanie danych z kopii Rozdział 5. 5 7 7 20 23 24 27 28 31 31 50 69 70 86 94 117 117 120 122 132 147 148 155 4 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rozdział 6. Kilka sposobów wychodzenia z opresji Rozdział 7. Usuwanie zbędnych programów Rozwiązywanie problemów ze sterownikami Punkty przywracania Odzyskiwanie skasowanego bootsektora Tryb zgodności Zagadnienia zaawansowane Instalacja dwóch systemów na jednym komputerze Odzyskiwanie skasowanych plików Odzyskiwanie skasowanych partycji Archiwizacja danych za pomocą zewnętrznego oprogramowania Zmiana rozmiaru partycji bez utraty danych Podsumowanie 161 161 164 165 173 175 179 179 181 185 190 212 221 4 Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu System został zainstalowany oraz skonfigurowany. Teraz przy- szła pora na to, aby zadbać o jego bezpieczeństwo i dokonać aktywacji. W następnych podrozdziałach opisałem wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące aktywacji, aktualizacji i zabez- pieczenia systemu. Koniecznie zapoznaj się z tymi opisami i dokładnie wykonaj wszystkie ćwiczenia. Wprowadzanie klucza produktu W rozdziale omawiającym instalację systemu wspomniałem o tym, że Windows Vista może zostać zainstalowany bez klucza produktu. Wybierając taki sposób instalacji, musimy sami wskazać, jaką wersję Visty instalujemy, a sam klucz możemy podać w terminie do trzy- dziestu dni od chwili instalacji. Należy jednak pamiętać, że po zainstalowaniu systemu musimy po- dać klucz zgodny z zainstalowaną wersją. Innymi słowy, po zain- stalowaniu systemu w wersji Ultimate musimy podać klucz do wersji Ultimate. Podanie klucza do innej wersji skończy się zablokowaniem systemu i koniecznością ponownej instalacji. Sam proces wprowadzania klucza produktu nie jest skomplikowany i został przeze mnie opisany w ćwiczeniu 4.1. 118 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Ć W I C Z E N I E 4.1 Wprowadzanie klucza produktu Jeżeli nie zrobiłeś tego podczas instalacji systemu, w tej chwili wpro- wadź klucz produktu. Postępuj zgodnie z opisem zamieszczonymi w dalszej części ćwiczenia. 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Panel sterowania. 2. W nowym oknie kliknij opcję Wygląd klasyczny, a następnie odszukaj i wybierz opcję System — rysunek 4.1. Rysunek 4.1. Wprowadzanie klucza produktu — etap pierwszy 3. Po otwarciu się kolejnego okna odszukaj i kliknij opcję Zmień klucz produktu — rysunek 4.2. 4. W polu Klucz produktu wprowadź odpowiedni numer, który znajdziesz na nalepce widocznej na obudowie Twojego komputera lub na opakowaniu płyty. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować — rysunek 4.3. Rozdział 4. • Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 119 Rysunek 4.2. Wprowadzanie klucza produktu — etap drugi Rysunek 4.3. Wprowadzanie klucza produktu — etap trzeci 120 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 5. Zaczekaj kilkanaście sekund, aż na ekranie monitora pojawi się stosowne okno z komunikatem informującym o tym, że cała operacja zakończyła się sukcesem. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w przypadku, gdy komputer jest aktualnie połączony z internetem, wykonana zostanie również aktywacja systemu. W oknie widocznym na rysunku 4.2 w miejscu, gdzie widoczna była informacja o tym, że do chwili obowiązkowej aktywacji pozostało trzydzieści dni, pojawi się komunikat, że system został pomyślnie aktywowany. Aktywacja Jeżeli podczas instalacji systemu nie dysponowałeś połączeniem z in- ternetem, automatyczna aktywacja systemu nie odbywała się. Nic się nie martw, ten proces możesz uruchomić ręcznie w dowolnej chwili. Aktywacja jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy klucz produktu został wcześniej wpisany. Jeżeli podczas instalacji systemu nie podałeś klucza produktu, to nie uda Ci się go w tej chwili aktywować. W takim przypadku musisz wrócić i wykonać ćwiczenie 4.1. Ć W I C Z E N I E 4.2 Aktywacja systemu Przeprowadź aktywację systemu. Postępuj zgodnie z poleceniami za- mieszczonymi w dalszej części niniejszego ćwiczenia. 1. Upewnij się, że masz aktywne połączenie z internetem. 2. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Panel sterowania. 3. W nowym oknie, widocznym na rysunku 4.4, kliknij opcję Widok klasyczny, a następnie odszukaj i wybierz opcję System. 4. W nowym oknie, które jest widoczne na rysunku 4.5, kliknij opcję Liczba dni do wykonania aktywacji 29. Aktywuj system Windows teraz. 5. Na ekranie monitora pojawi się nowe okno — rysunek 4.6. Kliknij opcję Aktywuj produkt Windows teraz w trybie online. Rozdział 4. • Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 121 Rysunek 4.4. Aktywacja systemu — etap pierwszy Rysunek 4.5. Aktywacja systemu — etap drugi 122 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.6. Aktywacja systemu — etap trzeci 6. W tej chwili na ekranie monitora pojawi się graficzny wskaźnik postępu aktywacji, a po zakończeniu całego procesu zostaniesz powiadomiony o tym fakcie odpowiednim komunikatem. 7. Po zakończeniu aktywacji w oknie z rysunku 4.5 zamiast opcji Aktywuj produkt Windows teraz w trybie online pojawi się informacja o tym, że system został pomyślnie aktywowany. Aktualizacja W tej chwili pora zająć się aktualizacją systemu. W pierwszej kolejno- ści warto sprawdzić domyślne ustawienia systemu. Co prawda po- winny być one włączone, ale podczas instalacji Visty istnieje możli- wość ich wyłączenia. Dlatego warto jednak sprawdzić, czy wszystko jest ustawione, jak należy. Dzięki temu system sam będzie pobierał z internetu odpowiednie łaty (oczywiście pod warunkiem, że dyspo- nujesz połączeniem z internetem). Rozdział 4. • Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 123 Ć W I C Z E N I E 4.3 Konfiguracja aktualizacji automatycznych Sprawdź domyślne ustawienia aktualizacji automatycznych, a w razie potrzeby wprowadź odpowiednie zmiany. Postępuj zgodnie z polece- niami zamieszczonymi w dalszej części niniejszego ćwiczenia. 1. Kliknij przycisk Start, a następnie odszukaj i wybierz opcję Panel sterowania. 2. W nowym oknie, które jest widoczne na rysunku 4.7, kliknij opcję Wygląd klasyczny, a następnie Centrum zabezpieczeń. Rysunek 4.7. Zmiana ustawień aktualizacji automatycznych — etap pierwszy 3. Rysunek 4.8 przedstawia następne okno, w którym zebrano informacje na temat zabezpieczeń komputera. W przypadku MS Windows Vista w Centrum zabezpieczeń mamy cztery główne pozycje: (cid:84) Zapora — czyli systemowy firewall, (cid:84) Automatycznie aktualizacje — czyli opcje związanie z automatycznym pobieraniem poprawek z internetu, 124 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.8. Zmiana ustawień aktualizacji automatycznych — etap drugi (cid:84) Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem — czyli specjalne funkcje wykrywające konie trojańskie i inne niebezpieczne programy, (cid:84) Inne ustawienia zabezpieczeń. Jeżeli funkcja działa poprawnie, to tło widoczne pod nazwą ma kolor zielony, a po prawej stronie widać napis Włączone. Natomiast w przypadku elementów, które nie działają (w moim przypadku nie działają Aktualizacje automatyczne), kolor tła jest żółty i z prawej strony widać napis Nie skonfigurowano. Aby zmienić ustawienia Aktualizacji automatycznych, kliknij lewym klawiszem mały przycisk strzałki skierowanej w dół, a następnie przycisk Zmień ustawienia. 4. Po pojawieniu się okienka, które jest widoczne na rysunku 4.9, kliknij opcję Zainstaluj aktualizacje automatyczne (zalecane). W oknie widocznym na rysunku 4.8 kolor tła pod opcją Aktualizacje automatyczne zmieni się na zielony, a z prawej strony pojawi się napis Włączone. Rozdział 4. • Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 125 Rysunek 4.9. Zmiana ustawień aktualizacji automatycznych — etap trzeci 5. Wróć do okna Panelu sterowania, odszukaj i dwukrotnie kliknij ikonę Windows Update — rysunek 4.10. Rysunek 4.10. Zmiana ustawień aktualizacji automatycznych — etap czwarty 6. W oknie widocznym na rysunku 4.11 kliknij opcję Zmień ustawienia. 126 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.11. Zmiana ustawień aktualizacji automatycznych — etap piąty 7. Kliknij opcję Zainstaluj aktualizacje automatycznie (zalecane) — rysunek 4.12. W polu widocznym poniżej ustaw wartość Codziennie i określ godzinę, o której system ma sprawdzać dostępność aktualizacji. Częstotliwość aktualizacji powinna być dopasowana do sposobu pracy Twojego komputera. Na przykład ja swojego peceta nie wyłączam na noc i stąd chcę, aby aktualizacje były pobierane nocą, kiedy śpię. Jeżeli jednak Twój komputer nie jest włączony w nocy, to tak dobierz godzinę, aby odpowiadała ona czasowi pracy peceta. Dodatkowo włącz opcję Uwzględnij zalecane aktualizacje podczas pobierania, instalowania lub powiadamiania mnie o aktualizacjach. Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij przycisk OK. 8. W tej chwili powinieneś wrócić do głównego okna usługi Windows Update — rysunek 4.13. Na tym możesz zakończyć proces konfiguracji. Rozdział 4. • Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 127 Rysunek 4.12. Zmiana ustawień aktualizacji automatycznych — etap szósty Rysunek 4.13. Zmiana ustawień aktualizacji automatycznych — etap siódmy 128 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Po wykonaniu ćwiczenia 4.3 system sam o określonej porze będzie łączył się z serwerem firmy Microsoft i sprawdzał dostępność po- prawek i aktualizacji. Jeżeli łaty zostaną wykryte, Vista automatycz- nie je ściągnie i zainstaluje. Podczas pobierania i instalacji łatek na pasku Start obok zegara systemowego będzie widoczna specjalna ikona — rysunek 4.14. Od czasu do czasu konieczny może być restart kom- putera, ale w razie konieczności zostaniesz o tym poinformowany. Rysunek 4.14. Podczas pobierania aktualizacji na pasku Start będzie widoczna odpowiednie ikona. Po umieszczeniu kursora nad ikoną pojawią się dokładniejsze informacje W przypadku, gdy nie dysponujesz połączeniem z internetem, warto poznać możliwości ręcznej aktualizacji systemu. Całą procedurę opi- sałem w kolejnym ćwiczeniu 4.4. Ć W I C Z E N I E 4.4 Ręczna aktualizacja systemu Korzystając z ręcznej aktualizacji systemu, spróbuj pobrać poprawki i je zainstalować. Postępuj zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w niniejszym ćwiczeniu. 1. Nawiąż połączenie z internetem. 2. Kliknij przycisk Start, a następnie odszukaj i wybierz opcję Panel sterowania. 3. W nowym oknie kliknij opcję Widok klasyczny, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę Windows Update. 4. Po pojawieniu się okna, które jest widoczne na rysunku 4.15, kliknij opcję Sprawdź, czy są aktualizacje. Spokojnie zaczekaj, aż system nawiąże połączenie ze stroną firmy Microsoft i sprawdzi, jakie poprawki są dostępne. Rozdział 4. • Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 129 Rysunek 4.15. Ręczna aktualizacja — etap pierwszy 5. Po zakończeniu sprawdzania kliknij opcję Wyświetl dostępne aktualizacje. Na ekranie monitora pojawi się lista poprawek i aktualizacji, które są dostępne do pobrania — rysunek 4.16. Musisz zaznaczyć na liście te aktualizacje, które chcesz pobrać — wystarczy, że klikniesz mały kwadracik widoczny przed nazwą. Po skompletowaniu aktualizacji kliknij przycisk Zainstaluj. 6. W tej chwili rozpocznie się pobieranie odpowiednich poprawek, a następnie ich instalacja. Postęp całej operacji będziesz mógł śledzić w oknie widocznym na rysunku 4.17. 7. Po zakończeniu pobierania aktualizacji na ekranie monitora pojawi się odpowiedni komunikat — rysunek 4.18. 8. Bardzo ciekawą funkcją jest możliwość sprawdzenia historii aktualizacji. W tym celu w oknie widocznym na rysunku 4.18 należy kliknąć opcję Wyświetl historię aktualizacji. Na rysunku 4.19 widać wykaz dotychczasowych aktualizacji mojego systemu. 130 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.16. Ręczna aktualizacja — etap drugi Rysunek 4.17. Ręczna aktualizacja — etap trzeci Rozdział 4. • Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 131 Rysunek 4.18. Ręczna aktualizacja — etap czwarty Rysunek 4.19. Ręczna aktualizacja — etap piąty 132 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Zabezpieczanie systemu Dbanie o aktualizację systemu to jedynie początek tego, co musisz zrobić, aby zadbać o bezpieczeństwo systemu. Bezwzględnie należy zainstalować program antywirusowy, włączyć wbudowanego w system firewalla oraz oprogramowanie do ochrony przed koniami trojańskimi. Ochrona antywirusowa W niniejszym podrozdziale opisałem, w jaki sposób możesz się za- bezpieczyć za pomocą darmowego oprogramowania antywirusowego. Rozwiązanie to jest idealnym wyjściem dla wszystkich użytkowników domowych i pozwala na zaoszczędzenie nawet kilkuset złotych. W dalszym opisie skorzystałem z darmowego programu Avast Anty- virus Home — http://www.avast.com. Oczywiście na rynku dostępne są również inne darmowe programy antywirusowe. Poniżej zamieści- łem kilka innych propozycji. (cid:84) AVG Anti-Virus Free Edition — http://www.grisoft.com, (cid:84) AOL Active Virus Shield — http://www.activevirusshield.com. Dobierając program antywirusowy dla systemu MS Windows Vista, sprawdź, czy jest on zgodny z nową wersją okienek. Unikaj stosowania programów antywirusowych dla systemów MS Windows XP. Ć W I C Z E N I E 4.5 Instalacja oprogramowania antywirusowego Zainstaluj i skonfiguruj program antywirusowy. Postępuj zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w dalszej części ćwiczenia. 1. Ze strony http://www.avast.com/eng/download-avast-home.html pobierz program Avast Antyvirus Home — rysunek 4.20. Pamiętaj, że dostępna jest polska wersja omawianej aplikacji. 2. Następnie przejdź na stronę http://www.avast.com/i_kat_207.php, wypełnij i wyślij formularz rejestracyjny. Pamiętaj o tym, aby podać prawdziwy adres e-mail, bo na niego zostanie wysłany klucz produktu. Rozdział 4. • Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 133 Rysunek 4.20. Instalacja programu antywirusowego — etap pierwszy 3. W tej chwili możesz zająć się instalacją uprzednio pobranego programu. Musisz dwukrotnie kliknąć ikonę pliku. Po chwili na ekranie monitora pojawi się okno z pytaniem o to, czy chcesz uruchomić plik. Musisz kliknąć przycisk Kontynuuj. 4. W oknie widocznym na rysunku 4.21 kliknij przycisk Dalej. 5. Ponownie kliknij przycisk Dalej — rysunek 4.22. 6. Zapoznaj się z umową licencyjną, włącz opcję Zgadzam się i kliknij przycisk Dalej — rysunek 4.23. 7. W oknie widocznym na rysunku 4.24 możesz zamienić lokalizację, w której zainstalowany zostanie program. Domyślnie będzie to dysk C, czyli ten, na którym znajduje się system operacyjny. Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej. 134 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.21. Instalacja programu antywirusowego — etap drugi Rysunek 4.22. Instalacja programu antywirusowego — etap trzeci Rozdział 4. • Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 135 Rysunek 4.23. Instalacja programu antywirusowego — etap czwarty Rysunek 4.24. Instalacja programu antywirusowego — etap piąty 8. Kliknij opcję Typowa, a następnie w przycisk Dalej — rysunek 4.25. 9. Rysunek 4.26 zawiera podsumowanie dotychczasowych ustawień. Po zapoznaniu się z informacjami widocznymi na ekranie monitora kliknij przycisk Dalej. 136 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.25. Instalacja programu antywirusowego — etap szósty Rysunek 4.26. Instalacja programu antywirusowego — etap siódmy 10. W tej chwili rozpocznie się proces instalacji programu. Postęp całej operacji możesz śledzić dzięki graficznemu wskaźnikowi, który jest widoczny na rysunku 4.27. 11. Po zakończeniu instalowania programu na ekranie monitora pojawi się okno widoczne na rysunku 4.28. Aby kontynuować, kliknij przycisk Tak. Rozdział 4. • Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 137 Rysunek 4.27. Instalacja programu antywirusowego — etap ósmy Rysunek 4.28. Instalacja programu antywirusowego — etap dziewiąty 12. Rysunek 4.29 przedstawia ostatni etap instalacji. Zaznacz opcję Uruchom ponownie, wyłącz wszystkie programy działające w tle i kliknij przycisk Zakończ. 13. Spokojnie zaczekaj, aż system zostanie ponownie uruchomiony. Na ekranie monitora pojawi się okno z komunikatem — rysunek 4.30 — o tym, że program jest darmowy, ale wymaga bezpłatnej rejestracji — którą wykonaliśmy na samym początku. 14. Sprawdź swoją pocztę i zobacz, czy dostałeś klucz programu. Następnie skopiuj numer do schowka systemowego i kliknij lewym klawiszem myszy małą niebieską ikonę z literką „a” widoczną obok zegara systemowego — rysunek 4.31. Z menu podręcznego wybierz opcję O programie avast. 138 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.29. Instalacja programu antywirusowego — etap dziesiąty Rysunek 4.30. Instalacja programu antywirusowego — etap jedenasty 15. Kliknij przycisk Klucz licencji. W nowym oknie — rysunek 4.32 — wpisz numer, który dostałeś za pośrednictwem poczty e-mail. Następnie kliknij przycisk OK i ponownie OK i jeszcze raz OK. 16. W tej chwili program został zarejestrowany i będzie działać bez najmniejszych problemów. Rozdział 4. • Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 139 Rysunek 4.31. Instalacja programu antywirusowego — etap dwunasty Rysunek 4.32. Instalacja programu antywirusowego — etap trzynasty 17. Domyślne ustawienia omawianej aplikacji wystarczają do codziennej pracy i, moim zdaniem, nie musisz ich zmieniać. Program sam pobiera każdego dnia aktualizacje bazy wirusów i powiadamia o tym fakcie za pomocą stosownego komunikatu wizualnego i dźwiękowego — rysunek 4.33. 140 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.33. Komunikat z informacją o pomyślnej aktualizacji bazy wirusów System MS Windows Vista wprowadza nową wersję przeglądarki stron WWW — Internet Explorer 7, oraz klienta poczty e-mail — Poczta systemu Windows, które oferują znacznie lepsze rozwiązania w zakre- sie bezpieczeństwa. Warto przetestować nowe możliwości, ale chcę, abyś miał na uwadze to, że dostępne są inne, konkurencyjne i darmo- we rozwiązania. Poniżej zamieściłem swoje propozycje. (cid:84) Mozilla Thunderbird — http://www.thunderbird.pl, (cid:84) Mozilla Firefox — http://www.firefox.pl, (cid:84) Opera — http://www.opera.com. Ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym Ochrona antywirusowa w dużej mierze oferuje również zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem. Dzięki temu możemy czuć się odrobinę bezpieczniejsi. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że nowa wersja okienek wprowadza nowe zabezpieczenie przed złośliwy- mi programami. Mam tutaj na myśli aplikację Windows Defender. Pro- gram dostajemy wraz z systemem. Już w fazie testów zyskał on bardzo opinie. Dlatego uważam, że bezwzględnie warto go włączyć i używać. Ć W I C Z E N I E 4.6 Aktywacja i konfiguracja programu Windows Defender Uruchom, a następnie skonfiguruj program Windows Defender. Postę- puj zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w dalszej części ćwiczenia. 1. Kliknij przycisk Start, a następne odszukaj i wybierz opcję Panel sterowania. 2. W nowym oknie, które jest widoczne na rysunku 4.34, kliknij opcję Wygląd klasyczny, a następnie ikonę Windows Defender. Rozdział 4. • Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 141 Rysunek 4.34. Konfiguracja Windows Defender — etap pierwszy 3. W głównym oknie programu Windows Defender kliknij opcję Narzędzia — rysunek 4.35. Następnie włącz opcję Automatycznie skanuj mój komputer i w polach widocznych poniżej określ, kiedy ma się odbywać skanowanie systemu. W moim przypadku cały proces został ustawiony na godzinę drugą w nocy. Takie rozwiązanie mi odpowiada, ponieważ nie wyłączam komputera na noc. Dodatkowo włącz opcję Wyszukaj zaktualizowane definicje przed skanowaniem. Dzięki temu program najpierw ściągnie nowe bazy złośliwego oprogramowania, a dopiero później podda komputer analizie. 4. W dalszej części okna ustawień — rysunek 4.36 — sprawdź, czy opcja Użyj ochrony w czasie rzeczywistym jest włączona. Pozostałe opcje ustaw zgodnie z tym, co widać na rysunku 4.36. 5. Rysunek 4.37 przedstawia ostatnią część okna ustawień programu Windows Defender. Upewnij się, czy opcje Użyj usługi Windows Defender oraz Zezwalaj innym na używanie usługi Windows Defender są włączone. Na koniec kliknij przycisk Zapisz, aby zachować wszystkie wprowadzone zmiany. 142 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.35. Konfiguracja Windows Defender — etap drugi Rysunek 4.36. Konfiguracja Windows Defender — etap trzeci Rozdział 4. • Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 143 Rysunek 4.37. Konfiguracja Windows Defender — etap czwarty 6. W tej chwili program Windows Defender jest gotów do pracy. W głównym oknie programu możesz kliknąć przycisk Skanuj, aby ręcznie włączyć proces analizy zawartości komputera. Działanie takie nie jest konieczne, ponieważ program automatycznie przeprowadzi skanowanie systemu o zadanej przez Ciebie godzinie. Poza tym Windows Defender będzie cały czas monitorował pracę komputera i jeżeli wykryje jakieś zagrożenia, zostaniesz o tym natychmiast powiadomiony. Zapora systemu Windows Windows Vista podobnie jak jego „starszy brat” wyposażony jest w spe- cjalne oprogramowanie — Zapora systemu Windows — monitorujące ruch w sieci. Zapora (bywa również zwana firewallem) ma na celu kontrolę ruchu odbywającego się pomiędzy internetem i Twoim kom- puterem oraz odwrotnie. Zapora systemu Windows domyślnie jest włączona i jeżeli nie używasz oprogramowania firm trzecich, np. Comodo Personal Firewall, to tak powinno pozostać. 144 Windows Vista PL. Instalacja i naprawa(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Ć W I C Z E N I E 4.7 Kontrola stanu Zapory systemu Windows Sprawdź stan Zapory systemu Windows. W razie konieczności włącz ochronę Twojego połączenia sieciowego. Aby wykonać niniejsze ćwiczenie, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w dalszej części. 1. Kliknij przycisk Start, a następnie odszukaj i wybierz opcję Panel sterowania. 2. W nowym oknie kliknij opcję Widok klasyczny. Odszukaj i kliknij ikonę Zapora systemu Windows. 3. Kliknij opcję Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows — rysunek 4.38. Rysunek 4.38. Kontrola stanu zapory — etap pierwszy 4. W zakładce Ogólne sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Włącz — rysunek 4.39. Jeżeli zajedzie taka potrzeba, wprowadź zmianę w ustawieniach zapory. Pamiętaj, że w przypadku, gdy używasz firewalla firm trzecich, systemowa zapora powinna być wyłączona. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian kliknij przycisk OK. Rozdział 4. • Aktywacja, aktualizacja i zabezpieczanie systemu 145 Rysunek 4.39. Kontrola stanu zapory — etap drugi 5. W tej chwili możesz pozamykać pozostałe okienka. Zapora systemowa powinna działać i reagować w sytuacjach, które tego wymagają. Na rysunku 4.40 widać przykład komunikatu, który pojawi się w chwili, gdy jakiś nieznany program będzie chciał uzyskać dostęp do internetu. W moim przypadku tym nieznanym programem jest komunikator Miranda. Jeżeli chcesz zezwolić na połączenie, kliknij przycisk Odblokuj. Aby zablokować dostęp do internetu, kliknij przycisk Blokuj nadal. Rysunek 4.40. Codzienna praca z zaporą systemu Windows
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Vista PL. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: