Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00251 008723 22999998 na godz. na dobę w sumie
Windows Vista PL. Księga eksperta - książka
Windows Vista PL. Księga eksperta - książka
Autor: Liczba stron: 816
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1030-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj wszystkie tajniki systemu Windows Vista

Jesteś zaawansowanym użytkownikiem systemów operacyjnych Windows i chcesz poznać najnowszego członka tej rodziny? Poszukujesz stabilnego systemu, dzięki któremu Twoja praca będzie szybsza i efektywniejsza? Chcesz administrować systemem Vista, wykorzystując także jego nieudokumentowane właściwości? W najnowszej wersji Windows drzemie wiele tajemnic i ciekawych możliwości, jednak domyślna konfiguracja systemu mocno ogranicza elastyczność i swobodę pracy. Kreatory zmieniają proste czynności w skomplikowane procedury, a użyteczne i ciekawe programy ukryto w gąszczu menu i okien dialogowych. Jeśli chcesz poznać Windows Vista od podszewki, musisz wyjść poza firmową dokumentację i schematy powielane w książkach na jego temat.

Książka 'Windows Vista PL. Księga eksperta' to skarbnica informacji na temat najnowszej wersji najpopularniejszego systemu operacyjnego. Znajdziesz w niej opisy różnych technik pracy z systemem Vista -- zarówno tych usankcjonowanych przez Microsoft i przedstawianych w innych publikacjach o tej wersji Windows, jak i niestandardowych -- skrótów, sposobów na dopasowanie go do własnych potrzeb, metod obejścia znanych problemów oraz wskazówki, jak uniknąć zastawianych przez niego pułapek. Przeczytasz o konfigurowaniu systemu, zabezpieczaniu go, zarządzaniu kontami użytkowników, tworzeniu skryptów, modyfikowaniu rejestru i wielu innych czynnościach, dzięki którym optymalnie wykorzystasz możliwości Windows Vista.

Odkryj potencjał tkwiący w systemie Windows Vista.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows Vista PL. KsiŒga eksperta Autor: Paul McFedries T‡umaczenie: Pawe‡ Gonera, Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1030-3 Tytu‡ orygina‡u: Microsoft(R) Windows(R) Vista(TM) Unleashed Format: B5, stron: 820 Poznaj wszystkie tajniki systemu Windows Vista (cid:149) Jak zainstalowa(cid:230) i optymalnie skonfigurowa(cid:230) system? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b efektywnie pracowa(cid:230) z plikami multimedialnymi? (cid:149) Jak automatyzowa(cid:230) pracŒ systemu za pomoc„ skrypt(cid:243)w? (cid:149) Jak zabezpieczy(cid:230) system przed atakami haker(cid:243)w i wirus(cid:243)w? Jeste(cid:156) zaawansowanym u¿ytkownikiem system(cid:243)w operacyjnych Windows i chcesz pozna(cid:230) najnowszego cz‡onka tej rodziny? Poszukujesz stabilnego systemu, dziŒki kt(cid:243)remu Twoja praca bŒdzie szybsza i efektywniejsza? Chcesz administrowa(cid:230) systemem Vista, wykorzystuj„c tak¿e jego nieudokumentowane w‡a(cid:156)ciwo(cid:156)ci? W najnowszej wersji Windows drzemie wiele tajemnic i ciekawych mo¿liwo(cid:156)ci, jednak domy(cid:156)lna konfiguracja systemu mocno ogranicza elastyczno(cid:156)(cid:230) i swobodŒ pracy. Kreatory zmieniaj„ proste czynno(cid:156)ci w skomplikowane procedury, a u¿yteczne i ciekawe programy ukryto w g„szczu menu i okien dialogowych. Je(cid:156)li chcesz pozna(cid:230) Windows Vista od podszewki, musisz wyj(cid:156)(cid:230) poza firmow„ dokumentacjŒ i schematy powielane w ksi„¿kach na jego temat. Ksi„¿ka (cid:132)Windows Vista PL. KsiŒga eksperta(cid:148) to skarbnica informacji na temat najnowszej wersji najpopularniejszego systemu operacyjnego. Znajdziesz w niej opisy r(cid:243)¿nych technik pracy z systemem Vista (cid:150) zar(cid:243)wno tych usankcjonowanych przez Microsoft i przedstawianych w innych publikacjach o tej wersji Windows, jak i niestandardowych (cid:150) skr(cid:243)t(cid:243)w, sposob(cid:243)w na dopasowanie go do w‡asnych potrzeb, metod obej(cid:156)cia znanych problem(cid:243)w oraz wskaz(cid:243)wki, jak unikn„(cid:230) zastawianych przez niego pu‡apek. Przeczytasz o konfigurowaniu systemu, zabezpieczaniu go, zarz„dzaniu kontami u¿ytkownik(cid:243)w, tworzeniu skrypt(cid:243)w, modyfikowaniu rejestru i wielu innych czynno(cid:156)ciach, dziŒki kt(cid:243)rym optymalnie wykorzystasz mo¿liwo(cid:156)ci Windows Vista. (cid:149) Przegl„d nowych mo¿liwo(cid:156)ci Windows Vista (cid:149) Konfiguracja parametr(cid:243)w startowych systemu (cid:149) Operacje na plikach i katalogach (cid:149) Administrowanie kontami u¿ytkownik(cid:243)w (cid:149) Korzystanie z narzŒdzi do‡„czonych do systemu (cid:149) Modyfikowanie rejestru systemowego (cid:149) Tworzenie skrypt(cid:243)w (cid:149) Optymalizacja wydajno(cid:156)ci Windows Vista (cid:149) Korzystanie z poczty elektronicznej i przegl„darki Internet Explorer (cid:149) Konfigurowanie zabezpieczeæ systemowych (cid:149) Mechanizmy obs‡ugi sieci Odkryj potencja‡ tkwi„cy w systemie Windows Vista Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp ................................................................................................................... 21 Kto powinien przeczytać tę książkę? ......................................................................................... 22 Jak jest zorganizowana ta książka? ............................................................................................ 23 Część I Codzienna praca z Windows Vista ....................................................................... 23 Część II Zaawansowane narzędzia Windows Vista .......................................................... 23 Część III Odkrywanie możliwości dostosowywania i optymalizacji systemu Windows Vista ................................................................................................... 23 Część IV Internet w systemie Windows Vista ................................................................... 24 Część V Sieć w systemie Windows Vista ........................................................................... 24 Część VI Dodatki .................................................................................................................. 24 Konwencje wykorzystywane w tej książce ................................................................................ 25 Część I CodzIenna praCa z WIndoWS VISta ................................................... 27 rozdział 1. przegląd Windows Vista .............................................................................. 29 Tworzenie Windows Vista .......................................................................................................... 31 Vista ujawniona ...................................................................................................................... 32 Czego nie ma w Windows Vista? ......................................................................................... 32 Wymagania systemu Windows Vista ........................................................................................ 33 Wymagania co do procesora ................................................................................................. 34 Wymagania co do pamięci .................................................................................................... 35 Wymagania co do pamięci dyskowej ................................................................................... 36 Wymagania co do grafiki....................................................................................................... 37 Wymagania sprzętowe dla różnych funkcji systemu Vista ............................................... 38 Odmiany Windows Vista ............................................................................................................ 39 System Windows Anytime Upgrade .................................................................................... 41 Nowe funkcje interfejsu .............................................................................................................. 43 Nowości pod maską ..................................................................................................................... 46 Obsługa metadanych dokumentów ..................................................................................... 46 Poprawa wydajności ............................................................................................................... 47 Poprawa stabilności ................................................................................................................ 48 Ulepszenia zabezpieczeń ....................................................................................................... 49 Windows Presentation Foundation ..................................................................................... 50 Menedżer okien ...................................................................................................................... 50 Poprawione operacje graficzne ............................................................................................. 50 Transakcyjny NTFS ................................................................................................................ 51 Specyfikacja XML Paper ........................................................................................................ 51 Nowe i poprawione programy oraz narzędzia ......................................................................... 51 System Windows — Zapraszamy! ........................................................................................ 51 Panel sterowania ..................................................................................................................... 53 Internet Explorer 7 ................................................................................................................. 55 Poczta systemu Windows ...................................................................................................... 56 Vista KE 00.indd 3 2008-02-07 12:57:49 Spis treści Kalendarz systemu Windows................................................................................................ 56 Windows Media Player .......................................................................................................... 57 Media Center .......................................................................................................................... 58 Galeria fotografii systemu Windows.................................................................................... 58 Tworzenie i zapisywanie DVD ............................................................................................. 60 Kontrola głośności dla aplikacji ........................................................................................... 60 Rejestrator dźwięku ................................................................................................................ 60 Łatwy transfer w systemie Windows ................................................................................... 60 Kopia zapasowa Windows ..................................................................................................... 61 Eksplorator gier ...................................................................................................................... 61 Mobility Center ...................................................................................................................... 61 Centrum sieci .......................................................................................................................... 62 Mapa sieci ................................................................................................................................ 62 Obszar spotkań w systemie Windows ................................................................................. 63 Tematy pokrewne......................................................................................................................... 63 rozdział 2. Uruchamianie Windows Vista — dostosowywanie i rozwiązywanie problemów .................................... 65 Proces uruchamiania od włączenia zasilania do gotowości systemu .................................... 66 Własne konfiguracje uruchamiania z wykorzystaniem danych konfiguracyjnych rozruchu ..................................................................................... 68 Zastosowanie funkcji Uruchamianie i odzyskiwanie do modyfikowania BCD ............ 69 Zastosowanie programu Konfiguracja systemu do modyfikowania BCD...................... 71 Zastosowanie programu BCDEDIT do modyfikacji opcji rozruchu .............................. 74 Własne konfiguracje uruchamiania z wykorzystaniem menu opcji zaawansowanych ............................................................... 79 Przydatne strategie logowania w Windows Vista .................................................................... 81 Wymaganie naciśnięcia Ctrl+Alt+Del przed logowaniem ............................................... 82 Logowanie do domeny .......................................................................................................... 82 Dostęp do konta administratora .......................................................................................... 83 Konfigurowanie automatycznego logowania dla konta Administrator .......................... 83 Blokowanie wyłączania automatycznego logowania ......................................................... 84 Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem Windows Vista ............................................ 84 Kiedy korzystać z zaawansowanych opcji rozruchu? ........................................................ 85 Co robić, gdy Windows Vista nie uruchamia się w trybie awaryjnym? ......................... 86 Odzyskiwanie z wykorzystaniem opcji odzyskiwania systemu ....................................... 87 Rozwiązywanie problemów z rozruchem z wykorzystaniem programu Konfiguracja systemu..................................................................................... 88 Co można zrobić, gdy Windows Vista nadal się nie uruchamia? .................................... 91 Tematy pokrewne......................................................................................................................... 91 rozdział 3. przegląd technik eksperckich dla plików i folderów ................................ 93 Nawigacja w nowych oknach folderów ..................................................................................... 95 Nawigacja między folderami ................................................................................................ 95 Natychmiastowe wyszukiwanie ............................................................................................ 97 Panel zadań ............................................................................................................................. 97 Panel szczegółów .................................................................................................................... 98 4 Vista KE 00.indd 4 2008-02-07 12:57:49 Panel podglądu ....................................................................................................................... 99 Panel nawigacji ....................................................................................................................... 99 Dynamiczne ikony folderów ............................................................................................... 100 Spis treści Podstawowe operacje na plikach i folderach. Techniki wykorzystywane przez profesjonalistów ........................................................... 101 Wybieranie plików z użyciem pól wyboru ........................................................................ 101 Rozwiązywanie konfliktów transferu plików.................................................................... 102 Eksperckie techniki „przeciągnij i upuść” ......................................................................... 103 Wykorzystanie polecenia Wyślij do ................................................................................... 104 Kosz: kasowanie i przywracanie plików oraz folderów ................................................... 106 Operacje na plikach w oknach Otwórz oraz Zapisz jako ..................................................... 108 Metadane i system właściwości programu Windows Explorer ........................................... 109 Przeszukiwanie komputera za pomocą usługi wyszukiwania systemu Windows ........................................................................................................... 111 Wyszukiwanie w czasie pisania wraz z wyszukiwaniem natychmiastowym ................ 113 Wyszukiwanie zaawansowane ............................................................................................ 114 Zapisywanie wyszukiwań .................................................................................................... 116 Grupowanie, tworzenie stosów i filtrowanie przy użyciu metadanych .............................. 116 Grupowanie plików .............................................................................................................. 116 Tworzenie stosów plików .................................................................................................... 117 Filtrowanie plików................................................................................................................ 118 Kopiowanie w tle i transakcyjny NTFS ................................................................................... 118 Przywracanie poprzedniej wersji wolumenu, folderu lub pliku .................................... 119 Dostosowywanie programu Windows Explorer .................................................................... 121 Zmiana widoku ..................................................................................................................... 121 Wyświetlanie większej liczby właściwości......................................................................... 121 Uruchamianie Explorera w trybie pełnoekranowym ...................................................... 123 Przegląd opcji widoku ......................................................................................................... 123 Przenoszenie folderów użytkowników .............................................................................. 126 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 127 rozdział 4. Korzystanie z typów plików ...................................................................... 129 Zastosowanie typów plików ..................................................................................................... 130 Typy plików i rozszerzenia plików ..................................................................................... 130 Typy plików i rejestr ............................................................................................................. 132 Korzystanie z istniejących typów plików ................................................................................ 134 Ustawianie domyślnej akcji ................................................................................................. 134 Tworzenie nowej akcji dla typu pliku ................................................................................ 135 Przykład: otwarcie wiersza polecenia w bieżącym folderze............................................ 137 Ukrywanie rozszerzenia typu pliku ................................................................................... 138 Kojarzenie rozszerzenia z inną aplikacją ........................................................................... 139 Kojarzenie aplikacji z wieloma typami plików ................................................................. 140 Tworzenie nowego typu pliku .................................................................................................. 141 Kojarzenie dwóch lub więcej rozszerzeń z jednym typem pliku ......................................... 142 Modyfikowanie menu Nowy .................................................................................................... 142 Dodawanie typów plików do menu Nowy ........................................................................ 143 Usuwanie typów plików z menu Nowy ............................................................................. 143 Vista KE 00.indd 5 5 2008-02-07 12:57:50 Spis treści rozdział 5. Dostosowywanie listy Otwórz za pomocą .............................................................................. 144 Otwieranie dokumentu w aplikacji nieskojarzonej z nim .............................................. 144 Jak działa funkcja Otwórz za pomocą? .............................................................................. 145 Usuwanie aplikacji z menu Otwórz za pomocą dla typu pliku ...................................... 146 Usuwanie programu z okna Otwórz za pomocą .............................................................. 146 Dodawanie programu do okna Otwórz za pomocą ........................................................ 147 Wyłączanie pola wyboru w oknie Otwórz za pomocą .................................................... 147 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 148 Instalowanie i uruchamianie aplikacji ..................................................... 149 Przeprowadzanie bezpiecznej instalacji .................................................................................. 150 Kontrola konta użytkownika i instalowanie programów ................................................ 150 Korzystanie z przedinstalacyjnej listy kontrolnej ............................................................ 151 Instalowanie aplikacji .......................................................................................................... 156 Aplikacje i rejestr ....................................................................................................................... 157 Ustawienia programu ........................................................................................................... 157 Ustawienia użytkownika ..................................................................................................... 158 Typy plików ........................................................................................................................... 158 Ścieżki specyficzne dla aplikacji ......................................................................................... 158 Uruchamianie aplikacji ............................................................................................................. 159 Sterowanie funkcją autoodtwarzania dla programów ..................................................... 160 Uruchamianie aplikacji i skryptów podczas rozruchu .................................................... 161 Uruchamianie programu na prawach konta Administrator ........................................... 165 Tworzenie ścieżek specyficznych dla aplikacji ................................................................. 166 Kontrolowanie programów autostartu za pomocą programu Windows Defender ...................................................................................... 167 Zgodność aplikacji ..................................................................................................................... 168 Sprawdzanie, czy program jest zgodny z Windows Vista ............................................... 169 Tryb zgodności ..................................................................................................................... 171 Użycie warstw zgodności w skryptach .............................................................................. 172 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 174 rozdział 6. pełniejsze wykorzystanie kont użytkowników ...................................... 175 Opis grup zabezpieczeń ............................................................................................................ 176 Kontrola konta użytkownika: sprytniejsze uprawnienia użytkownika ............................... 178 Podnoszenie uprawnień ...................................................................................................... 179 Wirtualizacja plików i rejestru ........................................................................................... 181 Zasady kontroli konta użytkownika .................................................................................. 181 Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi ............................................................... 183 Obsługa okna dialogowego z danymi konta użytkownika ................................................... 185 Dodawanie nowego użytkownika ...................................................................................... 185 Wykonywanie innych zadań na kontach użytkowników ................................................ 186 Obsługa przystawki Użytkownicy i grupy lokalne ................................................................ 186 Konfiguracja zasad kont ............................................................................................................ 188 Ustawianie zasad zabezpieczeń kont ................................................................................. 188 Ustawianie zasad praw użytkowników .............................................................................. 189 Konfiguracja zasad blokady konta ..................................................................................... 190 6 Vista KE 00.indd 6 2008-02-07 12:57:50 Spis treści Operacje na kontach użytkowników i grup z poziomu wiersza polecenia ........................ 190 Polecenie NET USER ........................................................................................................... 191 Polecenie NET LOCALGROUP ......................................................................................... 192 Tworzenie i wymuszanie bezpiecznych haseł ........................................................................ 193 Tworzenie silnych haseł ....................................................................................................... 193 Opcje haseł konta użytkownika ......................................................................................... 194 Wykorzystanie zasad haseł Windows Vista ...................................................................... 194 Odzyskiwanie utraconego hasła ......................................................................................... 196 Udostępnianie plików innym użytkownikom ........................................................................ 197 Wykorzystanie kontroli rodzicielskiej do ograniczenia wykorzystania komputera ................................................................................................... 198 Uaktywnianie kontroli rodzicielskiej i raportowanie aktywności ................................. 198 Przykład: konfigurowanie kontroli rodzicielskiej dla gier .............................................. 200 Bezpieczne udostępnianie komputera .................................................................................... 203 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 204 rozdział 7. praca z mediami cyfrowymi ...................................................................... 205 Konfigurowanie domyślnych ustawień autoodtwarzania ..................................................... 206 Dźwięk cyfrowy w Windows Vista .......................................................................................... 208 Sterowanie głośnością dla aplikacji .................................................................................... 209 Rejestrator dźwięku .............................................................................................................. 211 Urządzenia audio oraz tematy dźwiękowe ........................................................................ 211 Użycie programu Galeria fotografii systemu Windows .................................................. 213 Grupowanie obrazów ........................................................................................................... 213 Metadane obrazów oraz dodawanie tagów ....................................................................... 214 Wyszukiwanie obrazów za pomocą natychmiastowego wyszukiwania ........................ 215 Edycja obrazu ........................................................................................................................ 215 Więcej narzędzi .................................................................................................................... 216 Łatwe odtwarzanie w programie Windows Media Player .................................................... 216 Nawigowanie w bibliotece ................................................................................................... 217 Okładka albumu a interfejs Windows Media Player ....................................................... 217 Grupowanie mediów i tworzenie ich stosów .................................................................... 218 Metadane obrazów oraz dodawanie tagów ....................................................................... 219 Natychmiastowe wyszukiwanie .......................................................................................... 220 Synchronizowanie z urządzeniami muzycznymi ............................................................. 220 Udostępnianie mediów ........................................................................................................ 221 Porady dotyczące korzystania z Windows Media Player ...................................................... 222 Odtwarzanie plików mediów .............................................................................................. 222 Ustawienie opcji odtwarzania programu Windows Media Player ................................. 224 Kopiowanie muzyki z płyt CD............................................................................................ 226 Kopiowanie ścieżek na dysk zapisywalny lub urządzenie przenośne ............................ 229 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 230 rozdział 8. narzędzia systemu Windows Vista dla biznesu: kontakty, kalendarz i faksowanie ............................................................ 231 Zarządzanie kontaktami ........................................................................................................... 232 Tworzenie nowego kontaktu ............................................................................................... 233 Vista KE 00.indd 7 7 2008-02-07 12:57:50 Spis treści Komunikowanie się z kontaktem ....................................................................................... 237 Operacje na kontaktach ....................................................................................................... 238 Planowanie zadań przy użyciu kalendarza Windows ........................................................... 241 Nawigacja między datami ................................................................................................... 242 Zmiana widoku kalendarza ................................................................................................ 243 Planowanie terminów .......................................................................................................... 244 Praca z wieloma kalendarzami ........................................................................................... 250 Importowanie plików kalendarza ...................................................................................... 251 Udostępnianie kalendarzy ................................................................................................... 251 Wysyłanie i odbieranie faksów ................................................................................................. 254 Uruchamianie programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows .................. 255 Tworzenie konta faksu ......................................................................................................... 256 Wprowadzanie informacji osobistych ............................................................................... 256 Wysyłanie faksu .................................................................................................................... 257 Korzystanie ze stron tytułowych faksów ........................................................................... 259 Odbieranie faksów ............................................................................................................... 262 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 266 rozdział 9. Komputery przenośne a Windows Vista .................................................. 267 Dostęp do funkcji komputerów przenośnych w Panelu sterowania ................................... 268 Monitorowanie komputera w Centrum mobilności ............................................................. 269 Zarządzanie zasilaniem notebooka ......................................................................................... 270 Monitorowanie stanu baterii ............................................................................................... 271 Określanie planu zasilania .................................................................................................. 272 Tworzenie zmienionego planu zasilania ........................................................................... 273 Konfigurowanie przycisków zasilania notebooka ............................................................ 275 Podłączanie zewnętrznego monitora ...................................................................................... 276 Konfigurowanie ustawień prezentacji ..................................................................................... 277 Opis technologii Windows SideShow ..................................................................................... 279 Pełniejsze wykorzystanie komputerów typu tablet................................................................ 280 Zmiana orientacji ekranu .................................................................................................... 281 Ustawianie opcji komputera typu Tablet ........................................................................... 282 Praca z panelem wprowadzania tekstu .............................................................................. 283 Zastosowanie szybkich ruchów pióra ................................................................................ 285 Ustawianie opcji wskaźnika ................................................................................................ 287 Personalizacja rozpoznawania pisma ręcznego ................................................................ 288 Użycie narzędzia Wycinanie ............................................................................................... 291 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 292 Część II zaaWanSoWane narzędzIa WIndoWS VISta ................................. 293 rozdział 10. zastosowanie panelu sterowania i zasad grupy ..................................... 295 Korzystanie z Panelu sterowania.............................................................................................. 296 Przegląd ikon Panelu sterowania........................................................................................ 297 Przegląd plików Panelu sterowania.................................................................................... 302 Łatwiejszy dostęp do Panelu sterowania ........................................................................... 304 8 Vista KE 00.indd 8 2008-02-07 12:57:50 Spis treści Implementowanie zasad grupy w Windows Vista ................................................................. 306 Korzystanie z zasad grupy ................................................................................................... 307 Przykład: kontrolowanie dostępu do Panelu sterowania ................................................ 309 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 309 rozdział 11. poznajemy rejestr systemu Windows Vista .............................................. 311 Krótko na temat rejestru ........................................................................................................... 312 Krótka historia plików konfiguracyjnych.......................................................................... 313 Zastosowanie rejestru kończy chaos plików INI .............................................................. 313 Przedstawienie plików rejestru ................................................................................................ 314 Nawigacja w panelu kluczy ................................................................................................. 315 Przegląd ustawień rejestru .................................................................................................. 316 Poznajemy klucze główne rejestru ..................................................................................... 317 Przedstawienie gałęzi i plików rejestru.............................................................................. 320 Zabezpieczanie rejestru ............................................................................................................. 321 Tworzenie kopii zapasowej rejestru ................................................................................... 322 Zapisywanie bieżącego stanu rejestru za pomocą funkcji Przywracanie systemu ................................................................... 322 Ochrona kluczy przez ich eksport do pliku ...................................................................... 323 Praca z elementami rejestru ..................................................................................................... 325 Zmiana wartości pozycji rejestru ....................................................................................... 325 Zmiana nazwy klucza lub ustawienia ................................................................................ 331 Tworzenie nowego klucza lub ustawienia ......................................................................... 331 Usuwanie klucza lub ustawienia ......................................................................................... 331 Wyszukiwanie elementów rejestru .......................................................................................... 332 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 333 rozdział 12. programowanie z użyciem Windows Script Host .................................... 335 WSH: interpreter dla obecnie stosowanych skryptów .......................................................... 336 Skrypty i wykonywanie skryptów ............................................................................................ 338 Bezpośrednie uruchamianie plików skryptów ................................................................. 338 Zastosowanie WScript dla skryptów Windows ................................................................ 338 Zastosowanie CScript dla skryptów wiersza polecenia ................................................... 340 Właściwości skryptu i pliki .wsh ........................................................................................ 341 Programowanie obiektów ......................................................................................................... 342 Operacje na właściwościach obiektu ................................................................................. 342 Korzystanie z metod obiektu .............................................................................................. 343 Przypisywanie obiektu do zmiennej .................................................................................. 345 Operacje na obiekcie kolekcji ............................................................................................. 345 Programowanie obiektu WScript ............................................................................................ 347 Wyświetlanie tekstu dla użytkownika ............................................................................... 347 Zatrzymywanie działania skryptu ...................................................................................... 347 Skrypty i automatyzacja ...................................................................................................... 347 Programowanie obiektu WshShell .......................................................................................... 352 Odwoływanie się do obiektu WshShell ............................................................................. 353 Wyświetlanie informacji dla użytkownika ........................................................................ 353 Uruchamianie aplikacji........................................................................................................ 356 Operacje na skrótach ........................................................................................................... 357 Vista KE 00.indd 9 9 2008-02-07 12:57:50 Spis treści Praca z wpisami rejestru ...................................................................................................... 360 Praca ze zmiennymi środowiskowymi .............................................................................. 361 Programowanie obiektu WshNetwork ................................................................................... 363 Odwoływanie się do obiektu WshNetwork ...................................................................... 363 Właściwości obiektu WshNetwork .................................................................................... 364 Mapowanie drukarek sieciowych ....................................................................................... 364 Mapowanie dysków sieciowych .......................................................................................... 364 Przykład: skrypty dla programu Internet Explorer ............................................................... 365 Wyświetlanie strony WWW ............................................................................................... 366 Nawigacja między stronami ................................................................................................ 366 Użycie właściwości obiektu Internet Explorer.................................................................. 367 Przykładowy skrypt ............................................................................................................. 367 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 369 Część III odKryWanIe możlIWośCI doStoSoWyWanIa I optymalIzaCjI SyStemU WIndoWS VISta ...................................... 371 rozdział 13. dostosowywanie interfejsu systemu Windows Vista .............................. 373 Dostosowywanie menu Start w celu łatwiejszego uruchamiania plików i dokumentów ................................................................................. 374 Umieszczanie większej liczby ulubionych programów w menu Start ........................... 375 Czyszczenie listy ulubionych programów z menu Start .................................................. 376 Dostosowywanie ikony internetu i poczty e-mail ........................................................... 377 Ustawienia programów domyślnych i dostępu ................................................................ 378 Umieszczanie ulubionych programów w menu Start na stałe ........................................ 380 Zamiana łączy na menu ....................................................................................................... 380 Dodawanie, przenoszenie i usuwanie pozostałych ikon menu Start ............................. 381 Dostosowanie paska zadań w celu łatwiejszego uruchamiania plików i dokumentów .......................................................................................................... 383 Wyświetlanie wbudowanego paska narzędzi paska zadań ............................................. 383 Ustawianie opcji paska narzędzi w pasku zadań .............................................................. 384 Tworzenie nowych pasków narzędzi paska zadań ........................................................... 385 Zwiększanie wydajności poprzez konfigurowanie opcji paska zadań ........................... 385 Wyświetlanie zegarów dla różnych stref czasowych ........................................................ 388 Kontrolowanie grupowania w pasku zadań ...................................................................... 389 Modyfikowanie paska zadań i menu Start przy pomocy zasad grupy .......................... 390 Efektywne wykorzystywanie przestrzeni ekranu ............................................................. 391 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 394 rozdział 14. optymalizowanie wydajności Windows Vista ......................................... 395 Poprawa wydajności systemu Windows Vista ....................................................................... 396 Szybsze uruchamianie systemu .......................................................................................... 397 Tryb uśpienia ........................................................................................................................ 398 Funkcja SuperFetch z technologią ReadyBoost: szybsze pobieranie danych ............... 399 Restart Manager ................................................................................................................... 401 Monitorowanie wydajności ...................................................................................................... 403 Ranking wydajności komputera ......................................................................................... 403 10 Vista KE 00.indd 10 2008-02-07 12:57:50 Spis treści Monitorowanie wydajności przy użyciu Menedżera zadań ............................................ 405 Monitor niezawodności i wydajności ................................................................................ 408 Optymalizacja rozruchu systemu ............................................................................................ 411 Skracanie lub wyłączanie procedury sprawdzania BIOS-u ............................................ 412 Skracanie czasu przeznaczonego na wybór systemu operacyjnego............................... 412 Wyłączanie ekranu z interfejsem GUI ............................................................................... 413 Aktualizowanie sterowników .............................................................................................. 413 Automatyczne logowanie .................................................................................................... 413 Konfigurowanie rejestru pobierania .................................................................................. 414 Optymalizowanie aplikacji ....................................................................................................... 414 Dodanie pamięci .................................................................................................................. 414 Instalacja szybkiego dysku twardego ................................................................................. 414 Optymalizacja procesu uruchamiania aplikacji ............................................................... 415 Korzystanie z najnowszych sterowników .......................................................................... 415 Optymalizowanie systemu Windows Vista pod kątem programów ............................. 415 Ustawianie priorytetu programu w Menedżerze zadań .................................................. 416 Optymalizacja działania dysku twardego ............................................................................... 417 Przegląd specyfikacji dotyczących wydajności dysku ..................................................... 417 Konserwacja dysku twardego ............................................................................................. 417 Wyłączanie kompresji i szyfrowania .................................................................................. 418 Wyłączanie indeksowania zawartości dysku .................................................................... 418 Włączanie buforowania zapisu ........................................................................................... 418 Konwersja partycji FAT16 i FAT32 na NTFS ................................................................... 419 Wyłączanie obsługi nazw plików w wersji 8.3 .................................................................. 420 Wyłączanie znacznika czasu ostatniego użycia ................................................................ 420 Optymalizacja pamięci wirtualnej ........................................................................................... 420 Lokalizacja pliku stronicowania ......................................................................................... 421 Podział pliku stronicowania ................................................................................................ 421 Dopasowywanie rozmiaru pliku stronicowania .............................................................. 421 Śledzenie rozmiaru pliku stronicowania ........................................................................... 422 Zmiana położenia i rozmiaru pliku stronicowania ......................................................... 422 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 425 rozdział 15. Konserwacja systemu Windows Vista ...................................................... 427 Poprawa stabilności w Windows Vista ................................................................................... 428 Technologia I/O Cancellation ............................................................................................. 428 Monitor niezawodności ....................................................................................................... 430 Przywracanie usług .............................................................................................................. 431 Naprawa procesu uruchamiania komputera .................................................................... 431 Identyfikowanie błędów na dysku twardym........................................................................... 432 Jednostki alokacji ................................................................................................................. 432 Zapętlenia .............................................................................................................................. 434 Program Check Disk w wersji graficznej .......................................................................... 434 Program Check Disk w wierszu polecenia ....................................................................... 436 Sprawdzanie wolnego miejsca na dysku ................................................................................. 437 Usuwanie niepotrzebnych plików ............................................................................................ 438 Defragmentacja dysku twardego ............................................................................................. 441 Defragmentator dysku ......................................................................................................... 442 Vista KE 00.indd 11 11 2008-02-07 12:57:50 Spis treści Zmiana harmonogramu Defragmentatora dysków ......................................................... 443 Defragmentacja z poziomu wiersza polecenia ................................................................. 444 Tworzenie punktów przywracania .......................................................................................... 444 Tworzenie kopii zapasowych .................................................................................................... 447 Konfigurowanie automatycznego tworzenia kopii zapasowej ........................................ 448 Tworzenie kopii obrazu systemu ........................................................................................ 450 Sprawdzanie aktualizacji i zabezpieczeń ................................................................................. 451 Witryna Windows Update .................................................................................................. 451 Szukanie luk w systemie zabezpieczeń .............................................................................. 453 Dzienniki zdarzeń ...................................................................................................................... 454 Konserwacja systemu ................................................................................................................ 456 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 458 rozdział 16. metody diagnozowania problemów i ich naprawa ................................. 459 Strategie diagnozowania błędów: określanie źródła problemu ........................................... 460 Czy otrzymaliśmy komunikat o błędzie? .......................................................................... 461 Czy w podglądzie dzienników zdarzeń pojawił się błąd lub ostrzeżenie? .................... 461 Czy błąd jest wyświetlany w oknie Informacje o systemie? ............................................ 462 Czy edytowano ostatnio rejestr systemu? ......................................................................... 462 Czy zmieniano ostatnio jakiekolwiek ustawienia systemu Windows? .......................... 463 Czy Windows Vista „spontanicznie” uruchomił się ponownie? .................................... 463 Czy zmieniano ostatnio jakiekolwiek ustawienia programów? ..................................... 465 Czy instalowano ostatnio jakiś nowy program? ............................................................... 466 Czy instalowano ostatnio nowe urządzenie? .................................................................... 467 Czy instalowano ostatnio sterownik niezgodny z systemem Windows Vista? ............ 467 Czy przeprowadzano ostatnio aktualizację za pośrednictwem witryny Windows Update? ............................................................................................ 467 Wskazówki pomocne w rozwiązywaniu problemów ............................................................ 468 Inne narzędzia diagnostyczne .................................................................................................. 469 Diagnostyka dysku twardego .............................................................................................. 469 Technologia Resource Exhaustion Detection ................................................................... 470 Uruchamianie Narzędzia diagnostycznego pamięci ....................................................... 471 Wyszukiwanie rozwiązań problemów ............................................................................... 472 Rozwiązywanie problemów przy użyciu zasobów internetowych ...................................... 474 Rozwiązywanie problemów ...................................................................................................... 475 Uruchamianie przy użyciu Ostatniej znanej dobrej konfiguracji .................................. 475 Naprawa usterek przy użyciu narzędzia Przywracanie systemu .................................... 476 Naprawa usterek przy użyciu Opcji odzyskiwania systemu ........................................... 478 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 480 rozdział 17. Skuteczne korzystanie z menedżera urządzeń ....................................... 481 Wskazówki i techniki pomocne w instalowaniu urządzeń .................................................. 482 Instalowanie urządzeń typu Plug and Play ....................................................................... 483 Instalowanie urządzeń starszego typu ............................................................................... 486 Konfiguracja opcji sprawdzania podpisów sterowników ................................................ 488 Zarządzanie sprzętem za pomocą Menedżera urządzeń ...................................................... 490 Dostosowywanie widoku w Menedżerze urządzeń ......................................................... 491 Podgląd właściwości urządzenia ........................................................................................ 491 12 Vista KE 00.indd 12 2008-02-07 12:57:50 Spis treści Praca ze sterownikami urządzenia ..................................................................................... 492 Deinstalacja urządzenia ....................................................................................................... 494 Dostosowywanie zasad bezpieczeństwa urządzeń ................................................................ 495 Rozwiązywanie problemów z urządzeniami .......................................................................... 495 Rozwiązywanie problemów przy użyciu Menedżera urządzeń ..................................... 496 Rozwiązywanie problemów ze sterownikiem urządzenia .............................................. 497 Wskazówki pomocne w pobieraniu sterowników urządzenia ....................................... 499 Rozwiązywanie konfliktów zasobów ................................................................................. 500 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 501 Część IV Internet W SyStemIe WIndoWS VISta .............................................. 503 rozdział 18. przeglądanie stron internetowych przy wykorzystaniu programu Internet explorer ..................................................................... 505 Adresy stron internetowych ..................................................................................................... 506 Wskazówki i techniki usprawniające przeglądanie stron WWW ....................................... 507 Wykorzystanie paska adresu ............................................................................................... 509 Tworzenie skrótu do adresu URL ...................................................................................... 510 Praca z kartami ..................................................................................................................... 511 Korzystanie z listy Historia ................................................................................................. 514 Wyszukiwanie w sieci ................................................................................................................ 515 Dodawanie nowych mechanizmów wyszukiwania ......................................................... 516 Ustawianie innych mechanizmów wyszukiwania z wykorzystaniem paska adresu .................................................................................... 517 Folder Ulubione: witryny do zapamiętania ............................................................................ 519 Dodawanie skrótów do folderu Ulubione ......................................................................... 519 Korzystanie ze skrótów internetowych w folderze Ulubione ......................................... 520 Porządkowanie Ulubionych ................................................................................................ 521 Współdzielenie Ulubionych z innymi przeglądarkami ................................................... 522 Obsługa kanałów RSS ................................................................................................................ 522 Subskrypcja źródła ............................................................................................................... 524 Odczytywanie źródeł ........................................................................................................... 524 Ustawianie harmonogramu aktualizacji źródeł ............................................................... 526 Dostosowywanie programu Internet Explorer ...................................................................... 527 Dostosowanie paska łącza do reakcji na jedno kliknięcie .............................................. 528 Sterowanie buforem podręcznym stron WWW .............................................................. 529 Ustawianie opcji Internet Explorer .................................................................................... 530 Zmiana strony głównej ........................................................................................................ 530 Konfiguracja historii oglądanych stron ............................................................................. 531 Ustawianie innych opcji na zakładce Ogólne ................................................................... 532 Opcje zaawansowane w programie Internet Explorer .................................................... 532 Podsumowanie ........................................................................................................................... 538 rozdział 19. Komunikacja z wykorzystaniem poczty systemu Windows ................... 539 Tworzenie kont e-mail .............................................................................................................. 540 Określanie podstawowych ustawień kont ......................................................................... 541 Vista KE 00.indd 13 13 2008-02-07 12:57:50 Spis treści Ustawianie konta domyślnego ............................................................................................ 542 Określanie zaawansowanych ustawień konta ................................................................... 542 Obsługa wiadomości przychodzących .................................................................................... 545 Przetwarzanie wiadomości ................................................................................................. 547 Dostosowywanie kolumn na liście wiadomości do potrzeb użytkownika ................... 548 Ustawianie opcji czytania .................................................................................................... 550 Wysyłanie wiadomości .............................................................................................................. 552 Sterowanie wiadomościami ................................................................................................ 553 Tworzenie podpisu ............................................................................................................... 555 Tworzenie skrótu e-mail do odbiorcy ............................................................................... 555 Ustawianie opcji wysyłania ................................................................................................. 556 Opcje obsługi Poczty systemu Windows ............................................................................... 560 Filtrowanie wiadomości przychodzących............................................................................... 562 Wyszukiwanie wiadomości ...................................................................................................... 565 Proste wyszukiwanie ............................................................................................................ 565 Szukanie zaawansowane ...................................................................................................... 566 Tematy pokrewne....................................................................................................................... 567 rozdział 20. Korzystanie z grup dyskusyjnych ............................................................. 569 Podstawowe informacje o Usenet ............................................................................................ 571 Nazwy grup dyskusyjnych ................................................................................................... 572 Artykuły i wątki .................................................................................................................... 573 Zasady odpowiedniego zachowania się w grupach dyskusyjnych ................................. 573 Ustawienia konta grup dyskusyjnych ...................................................................................... 575 Grupy dyskusyjne w Poczcie systemu Windows ................................................................... 577 Zapisywanie się do grupy dyskusyjnej............................................................................... 577 Wypisywanie się z grup dyskusyjnych ............................................................................... 578 Pobieranie wiadomości ............................................................................................................. 579 Pobieranie nagłówków wiadomości................................................................................... 579 Pobieranie wiadomości ........................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Vista PL. Księga eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: