Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00299 003891 24089145 na godz. na dobę w sumie
Windows Vista PL. Projekty - książka
Windows Vista PL. Projekty - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1130-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj praktyczne aspekty pracy z Windows Vista

Windows Vista to najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie. Zapowiadany od dawna produkt okazał się rewelacją. Znacznie poprawiono stabilność, bezpieczeństwo, mechanizmy pracy w sieci i komfort obsługi. Jego możliwości docenią zarówno początkujący, jak i doświadczeni użytkownicy komputerów. Kilka wersji różniących się zakresem funkcjonalnym i możliwościami sprawia, że każdy użytkownik może wybrać odpowiednią dla siebie edycję tego systemu.

Książka 'Windows Vista PL. Projekty' to doskonały sposób na poznanie najnowszego wcielenia Windows w praktyce. Znajdziesz w niej bogato ilustrowane zadania, które jako początkujący użytkownik Visty będziesz musiał zrealizować, aby sprawnie korzystać z systemu. Dowiesz się, jak zainstalować i optymalnie skonfigurować system Vista oraz przenieść ustawienia i dane z innego komputera wyposażonego w Windows XP. Nauczysz się pracować w jego nowatorskim środowisku i personalizować je, a także zabezpieczać komputer przed atakami z sieci, wirusami, programami szpiegującymi i dostępem osób niepowołanych.

Poznaj system Vista PL w praktyce!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows Vista PL. Projekty Autor: John Rizzo T‡umaczenie: Zbigniew Smogur ISBN: 978-83-246-1130-0 Tytu‡ orygina‡u: Moving to Microsoft Windows Vista: Visual QuickProject Guide Format: B5, stron: 144 Poznaj praktyczne aspekty pracy z Windows Vista (cid:149) Jak zainstalowa(cid:230) i aktualizowa(cid:230) system? (cid:149) Jak dostosowa(cid:230) Windows Vista do swoich potrzeb? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b zabezpieczy(cid:230) komputer przed zagro¿eniami z sieci? Windows Vista to najnowsza wersja najpopularniejszego systemu operacyjnego na (cid:156)wiecie. Zapowiadany od dawna produkt okaza‡ siŒ rewelacj„. Znacznie poprawiono stabilno(cid:156)(cid:230), bezpieczeæstwo, mechanizmy pracy w sieci i komfort obs‡ugi. Jego mo¿liwo(cid:156)ci doceni„ zar(cid:243)wno pocz„tkuj„cy, jak i do(cid:156)wiadczeni u¿ytkownicy komputer(cid:243)w. Kilka wersji r(cid:243)¿ni„cych siŒ zakresem funkcjonalnym i mo¿liwo(cid:156)ciami sprawia, ¿e ka¿dy u¿ytkownik mo¿e wybra(cid:230) odpowiedni„ dla siebie edycjŒ tego systemu. Ksi„¿ka (cid:132)Windows Vista PL. Projekty(cid:148) to doskona‡y spos(cid:243)b na poznanie najnowszego wcielenia Windows w praktyce. Znajdziesz w niej bogato ilustrowane zadania, kt(cid:243)re jako pocz„tkuj„cy u¿ytkownik Visty bŒdziesz musia‡ zrealizowa(cid:230), aby sprawnie korzysta(cid:230) z systemu. Dowiesz siŒ, jak zainstalowa(cid:230) i optymalnie skonfigurowa(cid:230) system Vista oraz przenie(cid:156)(cid:230) ustawienia i dane z innego komputera wyposa¿onego w Windows XP. Nauczysz siŒ pracowa(cid:230) w jego nowatorskim (cid:156)rodowisku i personalizowa(cid:230) je, a tak¿e zabezpiecza(cid:230) komputer przed atakami z sieci, wirusami, programami szpieguj„cymi i dostŒpem os(cid:243)b niepowo‡anych. (cid:149) Przygotowanie do aktualizacji systemu (cid:149) Korzystanie z Doradcy uaktualnienia (cid:149) Instalacja Windows Vista (cid:149) Przenoszenie ustawieæ i plik(cid:243)w z innego komputera (cid:149) Wyb(cid:243)r i prze‡„czanie kompozycji systemu (cid:149) Wyszukiwanie plik(cid:243)w (cid:149) Dostosowywanie wygl„du Pulpitu (cid:149) Konfiguracja menu Start i paska zadaæ (cid:149) Nawigacja w oknach folder(cid:243)w (cid:149) Grupowanie i sortowanie ikon plik(cid:243)w (cid:149) Operacje na plikach i folderach Zabezpieczanie systemu i danych Poznaj system Vista PL w praktyce! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl spis treści wprowadzenie czego się nauczysz jak korzystać z tej książki 1. przygotowania do aktualizacji wybór wersji windows vista sprawdzanie systemu znajdowanie informacji o karcie grafiki uruchamianie doradcy uaktualnienia kupno nowego komputera dla windows vista 8 12 16 18 20 21 23 2. instalacja systemu windows vista rozpoczęcie procesu instalacji wybór typu instalacji konfiguracja dysków nazwa użytkownika oraz nazwa komputera 30 31 32 33 kolejny etap czyszczenie dysku twardego defragmentacja dysku twardego tworzenie kopii zapasowej danych informacje dodatkowe finalizowanie instalacji systemu windows vista informacje dodatkowe 3. przenoszenie plików i ustawień z innego komputera uruchomienie narzędzia łatwego transferu wybór metody transferu wybrana metoda transferu uruchomienie oprogramowania na starym komputerze 38 39 40 41 kopiowanie danych ze starego komputera kopiowanie danych do systemu windows vista informacje dodatkowe 7 14 15 24 26 27 28 29 34 36 37 42 44 46 3 spis treści 4. poznawanie systemu windows vista przełączanie kompozycji przerzucanie okien szukanie plików 48 51 52 przeglądanie folderów korzystanie z gadżetów informacje dodatkowe 5. dostosowywanie pulpitu do własnych potrzeb zmiana tła pulpitu zmiana ikon pulpitu zmiana rozmiaru ikon pulpitu 62 66 67 zmiana rozmiaru pulpitu informacje dodatkowe 6. przejęcie kontroli nad menu start wyświetlanie większej liczby programów zmiana odnośników na menu przypinanie programu dodawanie pliku lub folderu usuwanie elementów menu ułatwianie zamykania informacje dodatkowe 74 77 80 7. przejęcie kontroli nad paskiem zadań podgląd zminimalizowanych okien dodawanie ikon programów dodawanie ikon folderów przemieszczanie paska zadań 88 90 93 96 automatyczne ukrywanie paska zadań informacje dodatkowe 8. nawigowanie po oknach folderów poznawanie pasków narzędzi pokazywanie i ukrywanie ikonek dodawanie folderów do ulubionych korzystanie z eksploratora przenoszenie lub kopiowanie plików 100 102 103 104 106 używanie paska adresu podgląd i edycja informacji o pliku podgląd plików zmiana widoku folderów informacje dodatkowe 47 55 56 59 61 68 72 73 82 83 84 86 87 97 98 99 107 109 110 111 112 4 spis treści spis treści 9. sortowanie, grupowanie i filtrowanie plików sortowanie plików i folderów zmiana nagłówków kolumn dodawanie kryterium sortowania grupowanie plików i folderów 10. zabezpieczanie komputera sprawdzanie stanu bezpieczeństwa dostosowywanie zapory szukanie oprogramowania szpiegującego zabezpieczanie przeglądarki internetowej 114 115 117 119 126 129 130 133 skorowidz filtrowanie plików i folderów układanie w stos plików i folderów informacje dodatkowe ustawienie filtrowania niechcianych wiadomości ustawienia kontroli rodzicielskiej informacje dodatkowe 113 121 122 124 125 134 135 138 139 spis treści 5 4 poznawanie systemu windows vista Teraz, kiedy zainstalowałeś już system Windows Vista, możesz zapoznać się z nowymi funkcjami, jakie on oferuje. Możesz również dostosować Windows Vista do własnych upodobań. W tym rozdziale zapoznasz się z niektórymi funkcjami, których nie znajdziesz w systemie Windows XP. Dotyczy to kompozycji Aero oraz związanych z nią funkcji, takich jak trójwymiarowe przerzucanie okien. Dowiesz się, jak korzystać z niewielkich aplikacji, zwanych gadżetami, oraz nowych, elastycznych możliwości wyszukiwania. Uzyskasz też informację, jak przełączać się między kolejnymi kompozycjami oraz jak dostosowywać niektóre z nowych funkcji systemu Windows Vista. 47 przełączanie kompozycji Windows Vista zawiera trzy różne kompozycje, których możesz używać do zmiany sposobu funkcjonowania całego środowiska systemu Windows. Tak jak w Windows XP, przełączanie do innej kompozycji zmienia kształt i kolory takich elementów inter- fejsu, jak: przyciski, okna i menu. W przeciwieństwie jednak do systemu Windows XP kompozycje Windows Vista mogą wyłączać pewne funkcjonalności. Oto wspomnia- ne trzy kompozycje: Windows Aero Podstawowy Windows Vista Klasyczny Windows Najbardziej zauważalną cechą kompozycji Aero jest przezro- czystość obramowań okien oraz menu. Możesz zobaczyć, co się znajduje pod nimi. Schemat Aero posiada również kilka unikatowych cech. Metoda trójwymiarowego przełączania okien jest dostępna jedynie, gdy używasz kompozycji Windows Aero (przerzucanie okien i trój- wymiarowe przerzucanie okien jest opisane w dalszej części tego rozdziału). 48 poznawanie systemu windows vista Klasyczna kompozycja Windows przybliża wygląd systemu Windows, który był aktualny przed poja- wieniem się systemu Win- dows XP. Niemniej jednak okna nadal mają strukturę i funkcje systemu Windows Vista, w tym nowy pasek adresu oraz listę folderów. Jeżeli nie zależy Ci na przezroczystości oferowanej przez kompozycję Aero, możesz się łatwo przełączyć do kompozy- cji Podstawowy Windows Vista lub Klasyczny Windows. 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, aby wy- świetlić menu kontekstowe. 2 Wybierz polecenie Personalizuj. 3 Pojawi się okno Personalizacja. Kliknij opcję Kompozycja. poznawanie systemu windows vista 49 przełączanie kompozycji cd. 4 Pojawia się okno Ustawienia kompozycji. Z listy rozwijanej Kompozycja wybierz Windows Vista. 5 Kliknij przycisk OK. Nie będziesz w stanie przełączyć się z kompozycji Windows Vista na Windows Aero, jeżeli korzystasz z wersji Windows Vista Home Basic lub jeżeli Twój komputer nie spełnia wymagań sprzętowych (więcej informacji na ten temat znajduje się w roz- dziale 1.). 50 poznawanie systemu windows vista przerzucanie okien Korzystanie z paska narzędzi nie zawsze jest szybkim sposobem na zlokalizowanie żądanego okna, szczególnie jeżeli masz ich wiele otwartych. System Windows Vista oferuje lepszy sposób. Naciśnij przyciski Alt+Tab, a pojawi się opcja zwana przerzucaniem okien. Podczas trzymania wciśniętego klawisza Alt naciskaj klawisz Tab, co spowoduje przerzucanie między oknami, podświetlając jednocześnie to, które jest aktywne. Gdy właściwe okno jest podświetlone, zwolnij wciśnięte klawisze, aby przejść do tego okna. W kompozycji Windows Vista przerzuca- nie pokazuje ikony i nazwy okien. W kompozycji Aero przerzucanie poka- zuje aktualne podglądy okien. Aero zaskakuje jeszcze jedną sztuczką służącą do przerzucania okien. Zamiast naciskać kombi- nację klawiszy Alt+Tab, naciśnij klawisze Windows+Tab. To uru- chomi funkcję zwaną Przerzucanie okien 3W. Powoduje ona, że okna układane są w trójwymiarowy stos. Naciśnięcie klawisza Tab przenosi Cię pomiędzy oknami. Pulpit wyświetlany jest jako jedno z dostępnych okien. Kiedy okno, do którego chcesz się przełączyć, jest widoczne, zwolnij klawisze. Innym sposobem na wywołanie funkcji przerzucania okien lub trójwymiarowego przerzucania okien jest kliknięcie ikony Przełącz między oknami, która znajduje się w obszarze Szybkiego uruchamiania paska zadań. poznawanie systemu windows vista 51 szukanie plików Odnajdywanie plików w systemie Windows Vista jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Każde okno folderu posiada pole wyszukiwania, które pozwala znajdować pliki zloka- lizowane w danym folderze. W momencie gdy za- czniesz wpisywać w nim hasło, Windows Vista natychmiast będzie zwracał w prawej części okna wyniki wyszukiwa- nia. Aby otworzyć plik, wystarczy, że go dwu- krotnie klikniesz. W tym przykładzie szukamy w folderze Dokumenty fotografii kwiatów. Aby wykonać zadanie, wystarczy, że wpiszesz słowo kwiat w polu wyszukiwania. Wyniki obejmują zarówno pliki z wyrazem kwiat w nazwie pliku, jak również pliki, które ten ciąg znaków posiadają wewnątrz, w nazwie autora lub w tagach. Możesz ograniczyć wyniki wyszukiwania za po- mocą pojedynczego kliknięcia myszą. Za pomocą przycisków na pasku wyszukiwania zaawansowa- nego możesz przefiltrować wyniki względem typu pliku: dokument, poczta e-mail, muzyka lub obraz. Ponieważ w tym przykładzie poszukiwana jest fotografia, należy kliknąć Obraz. 52 poznawanie systemu windows vista Okno pokaże teraz jedynie te z plików znalezionych podczas wyszukiwania, które są obrazem. Zwróć uwagę, że tylko dwa z plików posiadają w nazwie słowo kwiat. Skąd Windows Vista wie, że należy wyświetlić plik o nazwie Ogród? Aby się tego dowiedzieć, kliknij ten plik. Odpowiedź znajduje się w okienku szczegółów. W polu Tagi widać słowa kluczowe, z których jedno to Kwiaty. To właśnie dlatego w wynikach wyszukiwania znalazł się między innymi tenże plik. Tagi to opisowe słowa, które możesz dodawać do plików z tego miejsca w okienku szczegółów (aby dowiedzieć się jak, zajrzyj do rozdziału 8.). Możesz jeszcze bardziej zawęzić wyniki wyszukiwania po kliknięciu odnośnika Wyszukiwanie zaawansowane. poznawanie systemu windows vista 53 Po kliknięciu odnośnika Wyszukiwanie zaawanso- wane pojawia się okienko wyszukiwania pozwala- jące na użycie większej liczby kryteriów. Możesz rozszerzyć wyszukiwanie do lokali- zacji spoza danego fol- deru, korzystając z menu Lokalizacja. szukanie plików cd. Wyniki wyszukiwania możesz zawę- zić również do starszych lub now- szych plików. Menu Start systemu Windows Vista również posiada pole wyszukiwania. Funkcja przeszukiwania dostęp- na w oknie folderu działa jedynie w obszarze danego folderu i jego podfolderach, ale pole wyszuki- wania w menu Start zwraca wyniki z zasobów całego komputera. Windows Vista wyświetla te wyniki bezpośrednio w menu Start. Widoczne są tutaj nazwy znalezio- nych programów, plików i folderów. Kliknij dowolny element, aby go otworzyć. 54 poznawanie systemu windows vista przeglądanie folderów Przyglądając się zrzutom znajdującym się na poprzednich stronach, możesz zauwa- żyć, że okno folderu systemu Windows Vista wygląda nieco inaczej niż te znane z po- przednich wersji systemu. Jego nowe funkcje ułatwiają zarządzanie plikami. Nowy pasek adresu zawie- ra menu rozwijane, które pozwala na otwarcie folderu z dowolnego miejsca całej ścieżki. Drzewo folderów tradycyj- nego Eksploratora Windows jest wbudowane teraz w każde okno. Kliknij folder, aby podejrzeć jego zawar- tość. Kliknij po lewej stronie folderu, aby rozwinąć lub zwinąć zawartość folderu. Nagłówki kolumn pokazane są także wtedy, gdy pliki nie są wyświetlane w kolumnach. Kliknij nagłówek kolumny, aby przesortować zawartość folderu, nawet w widoku ikon. Nowa funkcja, zwana Grupowaniem, organizuje zawartość folderu wzglę- dem nazwy, daty lub inne- go kryterium. Rozdziały 8. i 9. bardziej szczegółowo opisują, jak pracować z oknami folderów. poznawanie systemu windows vista 55 korzystanie z gadżetów Gadżety to miniaplikacje, które zajmują niewielką przestrzeń ekranu i specjalizują się w wykonywaniu jednego zadania. Wiele z nich pobiera z internetu informacje takie jak pogoda lub nagłówki wiadomości. Gadżety funkcjonują w pasku bocznym systemu Windows, który znajduje się po prawej stronie ekranu. Przed uzy- skaniem dostępu do gadżetów musisz włączyć pasek boczny. 1 W menu Start kliknij Wszystkie programy. 2 Kliknij Akcesoria. 3 Kliknij Pasek boczny systemu Windows. Po prawej stronie pojawi się przezro- czysty pasek boczny, który zawiera gadżety. Ikona Pasek boczny systemu Windows jest wyświetlana po prawej stronie paska zadań. 56 poznawanie systemu windows vista Dostosuj pasek boczny tak, aby zawierał jedynie te gadżety, które sobie życzysz. 1 Przesuń kursor nad znak plus (+), który znajduje się na górze paska bocznego. Znak plus się rozświetli i pojawi się napis Gadżety. 2 Kliknij znak plus. 3 Pojawi się paleta z dostępnymi gadże- tami. Przeciągnij jeden z gadżetów na pasek boczny. 4 Gadżety takie jak Akcje stają się większe i wyświetlają więcej infor macji, kiedy przeciągnie się je z paska bocznego na pulpit. poznawanie systemu windows vista 57 korzystanie z gadżetów cd. Niektóre gadżety mają ustawienia, które można zmieniać. Na przykład gadżet Akcje pozwala na dodanie przedsiębiorstw, dla których będzie wyświetlany kurs akcji. Aby otworzyć ustawienia gadżetu, przesuń kursor nad gadżet. Pojawi się niewielkie okno. Kliknij znak X, aby usunąć gadżet z paska bocznego lub z pulpitu. Kliknij małą ikonę klucza, aby wy- świetlić okno dialogowe do zmie- niania ustawień. Możesz ukryć pasek boczny, ale po- zostawić go w trybie uruchomionym. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste pole paska bocznego i wybierz polece- nie Zamknij pasek boczny. Pasek boczny zostanie zminimalizowany do paska zadań. Gadżety znajdujące się na pulpicie po- zostaną wyświetlone, gdy pasek boczny będzie ukryty. Aby przywrócić pasek boczny, kliknij ikonę Pasek boczny systemu Windows, która znajduje się na pasku zadań. Aby wyłączyć pasek boczny, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Pasek boczny systemu Windows znajdującą się na pasku zadań. Wybierz polecenie Zakończ, które pojawi się w menu kon- tekstowym. 58 poznawanie systemu windows vista informacje dodatkowe Przełączanie kompozycji (str. 48) • Przełączanie kompozycji zmienia cały zestaw elementów, kolorów, a nawet dźwięków. Możesz przeprowadzić mniej rozległe dostosowanie niż przełą- czanie kompozycji. • W oknie Personalizacja (kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, a na- stępnie wybierz polecenie Personalizuj) wybierz opcję Kolor i wygląd okien. Mo- żesz za jego pomocą zmienić schemat koloru. Przełączenie się ze schematu kolorów Windows Aero na schemat Podstawowy Windows Vista to kolejny sposób na pozbycie się przezroczystych obramowań okien kompozycji Aero. • Jeżeli próbujesz przejść ze schematu podstawowego systemu Windows Vista na Aero, to odpowiednich opcji powinieneś szukać w dwóch miej- scach: w oknie dialogowym Ustawienia kompozycji, opisanym na stronie 50. oraz w oknie dialogowym Ustawienia wyglądu. Oba muszą być ustawione na opcję Aero, aby wyświetlać efekty przezroczystości. Szukanie plików (str. 52) • Prędkość funkcji wyszukiwania systemu Windows Vista wynika z faktu, że two- rzy on plik indeksu niektórych plików i wiadomości pocztowych znajdujących się na dysku twardym. Indeks ten jest podobny do indeksu znajdującego się na końcu książki. Można ręcznie przeglądać każdą stronę, aby znaleźć żądaną informację, ale szybciej jest sko- rzystać z indeksu. Kiedy rozpoczynasz pisanie w polu wyszukiwania, Windows Vista odwołuje się do pliku indeksu. • Kiedy przeprowadzasz zaawansowane wyszukiwanie, korzystając z okna wy- szukiwania, menu Lokalizacja zawiera opcję o nazwie Indeksowane lokalizacje. Dzięki niej przeszukiwane są wszystkie miejsca na komputerze, które zostały zaindeksowane. To, co nie podlega indeksowaniu, to pliki programów oraz różne pliki systemowe i konfiguracyjne — większość użytkowników nigdy nie ma potrzeby dostępu do nich. Jeżeli kiedykolwiek zajdzie konieczność ich wyszukania za pomocą wyszukiwa- nia zaawansowanego, wybierz opcję Wszędzie. Obejmuje ona pliki, które nie są zawarte w indeksie, co oznacza jednocześnie, że wyszukiwanie będzie wolniejsze. poznawanie systemu windows vista 59 informacje dodatkowe cd. Korzystanie z gadżetów (str. 42 ) • Jeżeli gadżety przypadły Ci do gustu, możesz się zmęczyć przechodzeniem za każdym razem do menu Start po każdym uruchomieniu komputera. Na szczęście istnieje możliwość wyda- nia systemowi Windows Vista pole- cenia, by uruchamiał pasek boczny za Ciebie. • Kiedy pasek boczny będzie uruchomio- ny, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Pasek boczny systemu Windows znajdującą się po prawej stronie. Wybierz z menu kontekstowego polecenie Właściwości. Kliknij pole wyboru oznaczone etykietą Uruchom pasek boczny podczas uruchamiania systemu Windows. Od tego momentu pasek boczny wraz z gadżetami będzie uruchamiany za każdym razem, kiedy uruchamiany będzie komputer. • Na stronach firmy Microsoft dostęp- nych jest więcej darmowych gadżetów. Aby je pobrać, otwórz paletę gadżetów i kliknij odnośnik Pobierz więcej gadże- tów w trybie online. Przeglądarka Inter- net Explorer przeniesie Cię do strony z gadżetami. 60 poznawanie systemu windows vista
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Vista PL. Projekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: