Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00177 007453 22951898 na godz. na dobę w sumie
Windows Vista. Naprawa i optymalizacja. Ćwiczenia praktyczne - książka
Windows Vista. Naprawa i optymalizacja. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2009-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

System jest dla Ciebie, nie Ty dla systemu
-- przejmij kontrolę nad Windows Vista

Wprowadzenie na rynek systemu Windows Vista spotkało się zarówno z zachwytem, jak i krytyką jego użytkowników. Mimo że jest to bezpieczny, elastyczny i przyjazny system operacyjny, oferujący wiele intuicyjnych rozwiązań i nowoczesnych udogodnień, może sprawiać kłopoty, szczególnie początkującym użytkownikom. Na sprawne działanie Windows Vista ma bowiem wpływ wiele różnych czynników, z których najistotniejsza jest właściwa konfiguracja systemu. Jak poradzić sobie z tym i innymi typowymi problemami oraz zmusić system do wydajnej pracy, dowiesz się właśnie z tej książki.

Podręcznik 'Windows Vista. Naprawa i optymalizacja. Ćwiczenia praktyczne' zawiera szczegółowe omówienie problemów oraz ich przyczyn związanych z użytkowaniem tego systemu operacyjnego. Zwięzłe i praktyczne wyjaśnienia zostały dodatkowo zilustrowane zrzutami ekranu, natomiast ćwiczenia krok po kroku omawiają zasady postępowania w konkretnych sytuacjach. Ta książka podpowie Ci między innymi, co zrobić, gdy systemu operacyjnego nie można odnaleźć na dysku komputera, jak rozwiązywać problemy z niektórymi polskimi znakami i przygotować Windows Vista do pracy z aplikacjami. Nauczysz się także zwiększać wydajność i bezpieczeństwo -- po prostu będziesz wiedział, jak optymalnie wykorzystać system.

Po prostu -- wydajny i stabilny system!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows Vista. Naprawa i optymalizacja. Æwiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski ISBN: 978-83-246-2009-8 Format: A5, stron: 240 System jest dla Ciebie, nie Ty dla systemu — przejmij kontrolê nad Windows Vista • Jak szybko i sprawnie zainstalowaæ oraz uruchomiæ Windows Vista? • Jak radziæ sobie z typowymi problemami podczas u¿ytkowania systemu? • Jak zabezpieczyæ komputer przed wirusami i oprogramowaniem szpieguj¹cym? Wprowadzenie na rynek systemu Windows Vista spotka³o siê zarówno z zachwytem, jak i krytyk¹ jego u¿ytkowników. Mimo ¿e jest to bezpieczny, elastyczny i przyjazny system operacyjny, oferuj¹cy wiele intuicyjnych rozwi¹zañ i nowoczesnych udogodnieñ, mo¿e sprawiaæ k³opoty, szczególnie pocz¹tkuj¹cym u¿ytkownikom. Na sprawne dzia³anie Windows Vista ma bowiem wp³yw wiele ró¿nych czynników, z których najistotniejsza jest w³aœciwa konfiguracja systemu. Jak poradziæ sobie z tym i innymi typowymi problemami oraz zmusiæ system do wydajnej pracy, dowiesz siê w³aœnie z tej ksi¹¿ki. Podrêcznik „Windows Vista. Naprawa i optymalizacja. Æwiczenia praktyczne” zawiera szczegó³owe omówienie problemów oraz ich przyczyn zwi¹zanych z u¿ytkowaniem tego systemu operacyjnego. Zwiêz³e i praktyczne wyjaœnienia zosta³y dodatkowo zilustrowane zrzutami ekranu, natomiast æwiczenia krok po kroku omawiaj¹ zasady postêpowania w konkretnych sytuacjach. Ta ksi¹¿ka podpowie Ci miêdzy innymi, co zrobiæ, gdy systemu operacyjnego nie mo¿na odnaleŸæ na dysku komputera, jak rozwi¹zywaæ problemy z niektórymi polskimi znakami i przygotowaæ Windows Vista do pracy z aplikacjami. Nauczysz siê tak¿e zwiêkszaæ wydajnoœæ i bezpieczeñstwo — po prostu bêdziesz wiedzia³, jak optymalnie wykorzystaæ system. • Instalacja i uruchamianie systemu • Rozwi¹zywanie problemów dotycz¹cych b³êdnej konfiguracji • Odzyskiwanie zapomnianego has³a • Optymalizacja pracy systemu • Przyspieszanie startu i zamykania systemu • Wykorzystanie wielu rdzeni podczas startu systemu • Automatyczna indeksacja zawartoœci dysku • Poprawa bezpieczeñstwa • Ochrona przed oprogramowaniem szpieguj¹cym • Kontrola rodzicielska Po prostu — wydajny i stabilny system! Spis treści Wstęp Rozdział 1. Przyczyny i rozwiązania najczęściej spotykanych problemów związanych z instalacją i uruchamianiem systemu Podczas instalacji systemu nie widać twardego dysku Partycjonowanie dysku z poziomu instalatora systemu MS Windows Vista Zmiana rozmiaru partycji bez utraty danych Odzyskiwanie skasowanego bootsektora Odzyskiwanie skasowanej partycji Problem z numerem seryjnym System operacyjny nie jest odnajdywany na dysku komputera Rozdział 2. Problemy z działaniem systemu MS Windows Vista Jakość wyświetlanego obrazu Wprowadzanie klucza produktu Aktywacja Kontrola automatycznie uruchamianych aplikacji Odzyskiwanie miejsca na dysku komputera Usuwanie zbędnych programów Czyszczenie, defragmentacja i optymalizacja rejestru systemowego Kopia bezpieczeństwa rejestru systemowego Defragmentacja dysku 5 7 8 12 16 25 28 34 45 47 48 53 55 58 64 71 74 80 86 4 Windows Vista. Naprawa i optymalizacja(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Odzyskiwanie zapomnianego hasła (do strony, aplikacji, etc.) Zapomniane hasło logowania Odzyskiwanie skasowanych plików Rozdział 3. Problemy związane z błędną konfiguracją Zamiast y pojawia się z Problemy z niektórymi polskimi znakami Wpływ sterowników na stabilność i wydajność systemu Używaj punktów przywracania Tryb zgodności Rozdział 4. Optymalizacja pracy systemu MS Windows Vista Przyśpieszanie startu i zamykania systemu Usługi systemowe Zawartość pulpitu Dźwięki systemowe Wyłącz nieużywane urządzenia Wyłączanie pytania o hasło podczas startu systemu Wykorzystanie wielu rdzeni podczas startu systemu Przyśpieszanie codziennej pracy Plik wymiany ReadyBoost Przygotuj system do pracy z aplikacjami Aero i efekty wizualne Automatyczna indeksacja zawartości dysku Pasek Sidebar User Account Control (UAC) Wirtualne foldery Rozdział 5. Poprawa bezpieczeństwa Aktualizacja systemu — Windows Update Aktualizacja systemu — Service Pack Ochrona antywirusowa Ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym Zapora systemu Windows Kontrola rodzicielska Podsumowanie 91 93 97 101 101 104 104 106 114 117 118 118 150 150 151 153 154 156 156 159 162 162 169 171 173 176 185 185 195 200 209 212 218 235 3 Problemy związane z błędną konfiguracją Wiele problemów, z jakimi borykają się użytkownicy kompu- terów, wynika z błędnej konfiguracji systemu lub działających pod nim programów. Zdarza się również bardzo często, że użytkownicy zapomnieli skonfigurować pewne elementy, które później nie chcą działać i sprawiają problemy. W niniejszym rozdziale opisałem kilka najczęściej spotykanych sytu- acji i pokazałem, w jaki sposób sobie radzić z ich rozwiązywaniem. Zamiast y pojawia się z Dość popularnym problemem jest zmiana układu klawiatury, co ob- jawia się pojawianiem literki z po naciśnięciu klawisza y i odwrot- nie. Problem jest banalny i wynika z przypadkowego przełączenia układu klawiatury — najczęściej z polskiej programisty na polską ma- szynistki. Przełączenie odbywa się przypadkowo przez jednoczesne naciśnięcie lewego klawisza Shift i Ctrl. Aby ponownie ustawić wła- ściwą klawiaturę, wystarczy nacisnąć lewy klawisz Shift i Ctrl. Działa- nie takie rozwiązuje problem, ale istnieje ryzyko, iż za jakiś czas znowu przypadkowo zmienimy układ klawiatury. Dlatego w ćwiczeniu 3.1 opisałem sposób trwałego rozwiązania tego problemu. 102 Windows Vista. Naprawa i optymalizacja(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Ć W I C Z E N I E 3.1 Rozwiązanie problemu z przypadkową zmianą układu klawiatury Korzystając z opisu zamieszczonego w dalszej części ćwiczenia, trwale rozwiąż problem przypadkowej zmiany układu klawiatury. 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Panel sterowania. 2. Odszukaj i dwukrotnie kliknij ikonę Opcje regionalne i językowe. 3. W nowym oknie (rysunek 3.1) przejdź do zakładki Klawiatury i języki i kliknij przycisk Zmień klawiatury. Rysunek 3.1. Rozwiązanie problemu z przypadkową zmianą układu klawiatury — etap pierwszy 4. W nowym oknie w zakładce Zaawansowane ustawienia klawiszy kliknij w opcję Między językami, a następnie w przycisk Zmień sekwencję klawiszy (rysunek 3.2). Rozdział 3. • Problemy związane z błędną konfiguracją 103 Rysunek 3.2. Rozwiązanie problemu z przypadkową zmianą układu klawiatury — etap drugi 5. W kolejnym nowym oknie w obu kolumnach ustaw opcję Nieprzypisane i kliknij przycisk OK (rysunek 3.3). W pozostałych oknach również kliknij przycisk OK lub po prostu je pozamykaj. Rysunek 3.3. Rozwiązanie problemu z przypadkową zmianą układu klawiatury — etap trzeci 6. Od tej chwili kombinacja klawiszy lewy Shift i Ctrl nie będzie już działać, a co za tym idzie nie będziesz mieć możliwości przypadkowego przełączenia układu klawiatury. 104 Windows Vista. Naprawa i optymalizacja(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Problemy z niektórymi polskimi znakami Niektórzy użytkownicy MS Windows borykają się z problemem ob- jawiającym się tym, że nie mogą wpisać wybranych polskich znaków narodowych. Pragnę podkreślić, że problem dotyczy niektórych zna- ków, a nie wszystkich. Najbardziej problematycznym znakiem oka- zuje się literka ł (prawy Alt+L), zamiast której otwiera się okno jakie- goś programu. Przyczyną opisanego powyżej problemu jest przypisanie kombinacji klawiszy prawy Alt i L do skrótu jakiejś aplikacji. Najczęściej problem występuje w komputerach wyposażonych w zintegrowane karty gra- ficzne firmy Intel, ale nie jest to regułą. Rozwiązanie problemu polega na znalezieniu programu, który używa problematycznego skrótu i zamianie go na inny. Niestety trudno mi opisać na konkretnym przykładzie zasadę postępowania, bo jest ona zależna od aplikacji, która używa problematycznego skrótu. Dlatego musisz sam poszukać w ustawieniach programu, który otwiera się za- miast polskiej litery, i zmienić odpowiedni skrót. Wpływ sterowników na stabilność i wydajność systemu Wśród informatyków starej daty panuje przekonanie, że jeżeli coś działa poprawnie, to nie należy tego ruszać, bo można tylko popsuć. Z dru- giej jednak strony warto pamiętać o tym, że nowsze wersje sterowników bardzo często rozwiązują wiele problemów, z którymi się borykamy, lub dodają nowe możliwości. Warto więc zadbać o ich regularną aktu- alizację. Na przykład kolejne wersje sterowników kart graficznych wno- szą wiele zmian i zawierają nowe optymalizacje dla konkretnych gier. Niestety czasem zdarza się, że po instalacji nowej wersji sterownika komputer zaczyna działać niestabilnie lub mamy problemy z jego uru- chomieniem. Taki stan rzeczy przed pojawieniem się MS Windows XP Rozdział 3. • Problemy związane z błędną konfiguracją 105 oraz Visty prowadził do reinstalacji systemu. Na szczęście teraz mo- żemy skorzystać z mechanizmów wbudowanych w system, które po- zwolą nam w prosty sposób przywrócić poprzedni sterownik, a tym samym naprawić komputer. Ć W I C Z E N I E 3.2 Rozwiązywanie problemu ze sterownikiem Jeżeli zaszła taka potrzeba, przywróć poprzednią wersję sterownika. Postępuj zgodnie z opisami zamieszczonymi poniżej. 1. Kliknij przycisk Start, a następnie odszukaj i wybierz opcję Panel sterowania. 2. W nowym oknie kliknij opcję Widok klasyczny, a później Menedżer urządzeń. 3. Na rysunku 3.4 widać okno Menedżera urządzeń. Na liście odszukaj urządzenie, którego sterownik chcesz przywrócić, i kliknij je prawym przyciskiem myszy. Z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Przywracanie poprzedniej wersji sterownika — etap pierwszy 106 Windows Vista. Naprawa i optymalizacja(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 4. Przejdź do zakładki Sterownik i kliknij przycisk Przywróć sterownik (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Przywracanie poprzedniej wersji sterownika — etap drugi 5. Teraz pozostaje tylko odpowiedzieć na pytania pojawiające się na ekranie, a później ponownie uruchomić komputer i cieszyć się poprzednią wersją sterowników. Używaj punktów przywracania Punkt przywracania to rozwiązanie dostępne w systemie MS Windows Vista, za pomocą którego możesz wykonać kopię ustawień komputera, a następnie w prosty sposób do nich powrócić. Bezsprzeczną zaletą jest to, że system potrafi sam wykonać punkt przywracania w chwili, gdy wprowadzasz jakieś istotne zmiany w systemie. Rozdział 3. • Problemy związane z błędną konfiguracją 107 W niniejszym podrozdziale opiszę, w jaki sposób włączyć funkcję two- rzenia punktów przywracania, tworzyć własne punkty oraz przywra- cać ustawienia systemu, wykorzystując istniejące punkty. Ć W I C Z E N I E 3.3 Konfiguracja punktów przywracania Sprawdź, czy system automatycznego tworzenia punktów przywra- cania jest aktywny na Twoim komputerze. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to włącz odpowiedni system, postępując zgodnie z poleceniami za- mieszczonymi w niniejszym ćwiczeniu. 1. Kliknij przycisk Start, a następnie odszukaj i wybierz opcję Panel sterowania. 2. W nowym oknie kliknij opcję Widok klasyczny, a później Centrum kopii zapasowych i przywracania. 3. Po pojawieniu się okienka z rysunku 3.6 kliknij opcję Utwórz punkt przywracania lub zmień ustawienia. Rysunek 3.6. Konfiguracja punktów przywracania — etap pierwszy 108 Windows Vista. Naprawa i optymalizacja(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 4. Na rysunku 3.7 widać kolejne okno, które pojawi się na ekranie Twojego monitora. Musisz przejść do zakładki Ochrona systemu i na liście zaznaczyć te dyski, które mają korzystać z mechanizmu punktów przywracania. Wystarczy, że umieścisz przed nazwą dysku „haczyk”. Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk OK. Rysunek 3.7. Konfiguracja punktów przywracania — etap drugi 5. Od tej chwili system będzie automatycznie tworzyć punkty przywracania w sytuacjach, gdy będzie to niezbędne. Po wykonaniu ćwiczenia 3.3 mechanizm punktów przywracania za- cznie działać na Twoim komputerze. W sytuacjach, które tego wyma- gają, Vista sama utworzy odpowiednie punkty, z których w przyszło- ści będziemy mogli skorzystać. Warto jednak dowiedzieć się, w jaki sposób samemu ręcznie utworzyć punkt przywracania. Rozdział 3. • Problemy związane z błędną konfiguracją 109 Ć W I C Z E N I E 3.4 Ręcznie tworzenie punktu przywracania Utwórz punkt przywracania. Postępuj zgodnie z poleceniami zamiesz- czonymi w dalszej części ćwiczenia. 1. Wykonaj polecenia od 1. do 3. zamieszczone w poprzednim ćwiczeniu. 2. W oknie widocznym na rysunku 3.8 przejdź do zakładki Ochrona systemu i kliknij przycisk Utwórz. Rysunek 3.8. Tworzenie własnego punktu przywracania — etap pierwszy 3. Określ nazwę tworzonego punktu przywracania i kliknij przycisk Utwórz (rysunek 3.9). 4. Na rysunku 3.10 widać graficzny wskaźnik postępu, który pojawi się na ekranie monitora podczas tworzenia punktu przywracania. 5. O pomyślnym zakończeniu tworzenia punktu przywracania zostaniesz powiadomiony za pomocą stosownego komunikatu, który jest widoczny na rysunku 3.11. Aby zamknąć okno komunikatu, kliknij przycisk OK. 110 Windows Vista. Naprawa i optymalizacja(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.9. Tworzenie własnego punktu przywracania — etap drugi Rysunek 3.10. Tworzenie własnego punktu przywracania — etap trzeci Rysunek 3.11. Tworzenie własnego punktu przywracania — etap czwarty Punkty przywracania mogą okazać się pomocne w sytuacji, gdy na przykład zainstalujesz jakiś wadliwy sterownik lub program. Wtedy warto przywrócić ustawienia zapisane przed wprowadzeniem zmian i odzyskać kontrolę nad systemem. Ć W I C Z E N I E 3.5 Przywracanie ustawień zapisanych w punkcie przywracania Jeżeli zaszła taka potrzeba, odtwórz ustawienia z punktu przywraca- nia. Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w dalszej części ćwiczenia. 1. Kliknij przycisk Start, a następnie odszukaj i wybierz opcję Panel sterowania. 2. W nowym oknie kliknij opcję Widok klasyczny, a później Centrum kopii zapasowych i przywracania. Rozdział 3. • Problemy związane z błędną konfiguracją 111 3. Po pojawieniu się okienka z rysunku 3.12 kliknij opcję Napraw system Windows za pomocą funkcji przywracania systemu. Rysunek 3.12. Odzyskiwanie ustawień z punktu przywracania — etap pierwszy 4. Proces przywracania ustawień zapisanych w punkcie przywracania odbywa się za pomocą kreatora, którego okno jest widoczne na rysunku 3.13. Aby rozpocząć odzyskiwanie ustawień, kliknij przycisk Dalej. 5. W oknie widocznym na rysunku 3.14 wskaż na liście punkt przywracania, z którego chcesz skorzystać, i kliknij przycisk Dalej. 6. Kolejny etap, który jest widoczny na rysunku 3.15, ma charakter informacyjny. W centralnej części okna znajdziesz informacje o tym, na których dyskach odzyskiwane będą ustawienia. Po zapoznaniu się z informacjami kliknij przycisk Dalej. 7. Na rysunku 3.16 widać kolejne podsumowanie całego procesu. Upewnij się, że powyłączałeś wszystkie aplikacje, i kliknij przycisk Zakończ. 112 Windows Vista. Naprawa i optymalizacja(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.13. Odzyskiwanie ustawień z punktu przywracania — etap drugi Rysunek 3.14. Odzyskiwanie ustawień z punktu przywracania — etap trzeci Rozdział 3. • Problemy związane z błędną konfiguracją 113 Rysunek 3.15. Odzyskiwanie ustawień z punktu przywracania — etap trzeci Rysunek 3.16. Odzyskiwanie ustawień z punktu przywracania — etap czwarty 114 Windows Vista. Naprawa i optymalizacja(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne 8. W tej chwili rozpocznie się proces odzyskiwania ustawień z punktu przywracania, co wiąże się z koniecznością ponownego uruchomienia komputera. Po załadowaniu się systemu na ekranie monitora pojawi się okno (rysunek 3.17) z komunikatem informującym o pomyślnym zakończeniu operacji. Aby zamknąć okno komunikatu, kliknij przycisk Zamknij. Rysunek 3.17. Odzyskiwanie ustawień z punktu przywracania — etap piąty 9. Twoje ustawienia z chwili utworzenia punktu przywracania powinny zostać odtworzone i obowiązywać. Tryb zgodności W początkowym okresie użytkowania systemu MS Windows Vista może się tak zdarzyć, że niektóre programy będą sprawiać problemy. Doty- czy to aplikacji, które nie są jeszcze zgodne z nowym systemem ope- racyjnym. Jeżeli taki problem Cię dotknie, masz dwie możliwości roz- wiązania tego problemu. W pierwszej kolejności sprawdź na stronie producenta programu, czy dostępne są nowsze wersje aplikacji lub poprawki. Jeżeli producent programu wydał nowszą wersję, pobierz ją i zainstaluj na swoim kom- puterze. To z całą pewnością rozwiąże Twój problem. Niestety życie użytkownika komputera nie zawsze bywa kolorowe, a co za tym idzie wielu producentów oprogramowania zaspało i nie ma jeszcze odpowiednich, zgodnych z Vistą wersji swoich produk- tów. W takiej sytuacji możesz spróbować skorzystać z trybu zgod- ności. Rozdział 3. • Problemy związane z błędną konfiguracją 115 Ć W I C Z E N I E 3.6 Tryb zgodności Jeżeli zachodzi taka potrzeba, skorzystaj z trybu zgodności, aby uru- chomić aplikację, która sprawia Ci problemy. Postępuj zgodnie z pole- ceniami zamieszczonymi w dalszej części niniejszego ćwiczenia. 1. Odszukaj program, który sprawia Ci problemy. W tym celu musisz kliknąć w przycisk Start, a później Komputer. W nowym oknie odszukaj katalog z programem i pliki aplikacji. Dalej znajdź plik, który uruchamia aplikację, i kliknij w niego prawym klawiszem myszy (rysunek 3.18). Z menu podręcznego wybierz opcję Właściwości. Rysunek 3.18. Uruchamianie programu w trybie zgodności — etap pierwszy 2. W nowym okienku, które jest widoczne na rysunku 3.19, przejdź do zakładki Zgodność. (cid:84) Włącz opcję Uruchom ten program w trybie zgodności z i w polu widocznym poniżej ustaw System Windows XP. (cid:84) Włącz opcję Wyłącz kompozycje wizualne i Wyłącz kompozycje pulpitu. 116 Windows Vista. Naprawa i optymalizacja(cid:31)• Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.19. Uruchamianie programu w trybie zgodności — etap drugi (cid:84) Włącz opcję Uruchom ten program jako administrator. (cid:84) Kliknij przycisk OK, aby zapisać wprowadzone zmiany. 3. Uruchom problematyczną aplikację. W tej chwili powinna ona już działać poprawnie. Jeżeli tak się jednak nie stanie, oznacza to, że musisz zaczekać, aż producent programu wypuści nowszą wersję, która będzie zgodna z nowymi okienkami.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Vista. Naprawa i optymalizacja. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: