Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00975 013037 21091777 na godz. na dobę w sumie
Windows XP PL. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Windows XP PL. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-911-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jeśli pierwsze kroki w systemie Windows XP masz za sobą, a chcesz jeszcze sprawniej go obsługiwać, trzymasz w ręku właściwą książkę. Za pomocą praktycznych ćwiczeń odkryje ona przed Tobą wiele tajemnic Windows XP, które pozwolą Ci w jeszcze większym stopniu wykorzystać jego bogate możliwości. Obok ćwiczeń opisujących jak 'przekonać' system Windows XP, aby pracował tak jak sobie tego życzymy, znajdują się w niej opisy darmowych programów rozszerzających funkcjonalność tego środowiska lub pomagających diagnozować i rozwiązywać konkretne problemy.

Opisano między innymi:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Windows XP PL. Æwiczenia zaawansowane Autor: Marcin Szeliga ISBN: 83-7197-911-8 Format: B5, stron: 136 Jeġli pierwsze kroki w systemie Windows XP masz za sob¹, a chcesz jeszcze sprawniej go obs³ugiwaæ, trzymasz w rêku w³aġciw¹ ksi¹¿kê. Za pomoc¹ praktycznych æwiczeñ odkryje ona przed Tob¹ wiele tajemnic Windows XP, które pozwol¹ Ci w jeszcze wiêkszym stopniu wykorzystaæ jego bogate mo¿liwoġci. Obok æwiczeñ opisuj¹cych jak „przekonaæ” system Windows XP, aby pracowa³ tak jak sobie tego ¿yczymy, znajduj¹ siê w niej opisy darmowych programów rozszerzaj¹cych funkcjonalnoġæ tego ġrodowiska lub pomagaj¹cych diagnozowaæ i rozwi¹zywaæ konkretne problemy. Opisano miêdzy innymi: tworzenie ikonek i wiele innych przydatnych tricków • Ró¿ne sposoby instalacji Windows XP, w tym instalacjê sieciow¹ • Rejestr systemu • Ďrodowisko u¿ytkownika: automatyczne logowanie, przyspieszanie restartu, • Pracê Windows XP w sieci • Administracjê systemem • Rozmaite sposoby zabezpieczania Windows XP • Optymalne wykorzystanie twardych dysków, • Rozwi¹zania najczêġciej pojawiaj¹cych siê problemów z Windows XP Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... .................................... 5 Rozdział 1. Instalacja ...................................................z...................................................z... ............................................ 9 Rozdział 2. Rejestr...................................................z...................................................z...... .............................................. 27 Rozdział 3. Środowisko użytkownika...................................................z................................................................. 41 Rozdział 4. Sieci komputerowe...................................................z............................................................................ 61 Rozdział 5. Administracja...................................................z...................................................z..................................... 79 Rozdział 6. Bezpieczeństwo ...................................................z................................................................................... 97 Rozdział 7. Pamięci masowe ...................................................z................................................................................111 Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów...................................................z.......................................................... 121 Rozdział 3. Środowisko użytkownika Bezpieczeństwo i niezawodność to bez wątpienia dwie z trzech najważniejszych cech dobrego systemu operacyjnego. Trzecia cecha, wygląd i związana z nim funkcjonalność, jest często przeceniana przez użytkowników, a niedoceniana przez administratorów sys- temów. Ćwiczenia z tego rozdziału poświęcone są właśnie dostosowywaniu systemu do in- dywidualnych potrzeb użytkownika. Automatyczne logowanie użytkownika Ćwiczenie 3.1. Jedną z nowości w systemie Windows XP jest Spersonalizowany ekran powitalny — ekran wyświetlający ikony obrazujące poszczególne konta użytkowników i umożliwiający ich zalogowanie do systemu. Jeżeli jednak komputer nie należy do domeny, a jedynym jego użytkownikiem jesteśmy my, możemy wyłączyć ten ekran. W ten sposób czas potrzebny na uruchomienie systemu skróci się, a my oszczędzimy swobie klikania myszą. 1. Wybierz Start/Uruchom.... 2. Wpisz EQPVTQNWUGTRCUUYQTFU i naciśnij Enter. Wyświetli się okno dialogowe przedstawione na rysunku 3.1. 3. Zaznacz konto użytkownika, który będzie automatycznie lowgowany do systemu. 4. Wyczyść pole wyboru Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. 5. Kliknij przycisk Zastosuj. Wyświetli się okno dialogowe Logowanie automatyczne, za pomocą którego możesz wybrać użytkownika (domyślniew będzie to użytkownik wybrany w punkcie 2.) i podać prawidłowe hasło. 6. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe i ponownie OK, aby zakończyć ćwiczenie. Od tego momentu nie będziesz już oglądał Spersonalizowanego ekranu logowania. 42 Windows XP PL. Ćwiczenia zaawansowane Rysunek 3.1. Pozbawiona dodatkowych parametrów instrukcja wiersza poleceń control spowodowałaby wyświetlenie Panelu sterowania a nie ukrytego okna Konta użytkowników Jednym z uciążliwych ograniczeń systemów Windows jest niemożność indywidualnego ustawiania przez poszczególnych użytkowników rozdzicelczości ekranu. Te same ustawienia obowiązują wszystkich użytkowników. Jedną z prób znicesienia tego ograniczenia jest program Douga Knoxa User Diplay Settings. Program ten można pobrać ze trony www.dougknox.com, a jego działanie polega na zapamiętaniu indywidualnych ustawień poszczególnych użytkowników i przywróceniu ich po uruchomieniu (najczęściej autocmatycznym) programu. Zabezpieczanie sesji użytkownika Ćwiczenie 3.2. Zdarza się, że właśnie opracowujemy poufny raport, kiedy jesteśmy zmuszeni do odejścia od komputera. W przypadku komputera będącego członkiem domeny wciskamy wtedy kom- binację klawiszy Ctrl+Alt+Del i blokujemy komputer. Od tego momentu wyłącznie my lub użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą go odblokować. Użytkownikom kom- puterów wolnostostojących lub będących członkami grupy roboczej pozostaje w takiej sytu- acji wylogowanie się z systemu za pomocą opcji Przełącz użytkownika. Obie te metody, choć skuteczne, są jednak dość uciążliwe. Aby to zmienić: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wolnym obszarze ewkranu, a następnie wybierz Nowy/Skrót. 2. W polu Wpisz lokalizację elementu: YRKUYKPFKT 5[UVGO TWPFNNGZG WUGTFNN.QEM9QTM5VCVKQP i naciśnij Dalej. 3. Podaj opisową nazwę skrótu, np. CDNQMWL MQORWVGT i naciśnij przycisk Zakończ. 4. Dwukrotne kliknięcie nowo utworzonego skrótu spowoduje zwablokowanie komputera. Pamiętaj, że aby zabezpieczenie miało sens, Twoje kontwo użytkownika musi być chronione hasłem. Inną metodę błyskawicznego zabezpieczenia komputera opcisuje ćwiczenie 5.11. Rozdział 3. (cid:1) Środowisko użytkownika 43 Utworzenie dyskietki przywracania hasła Ćwiczenie 3.3. Konto każdego użytkownika komputera powinno być chronione hasłem. Żeby uniknąć kło- potów wynikających z jego zapomnienia, każdy użytkownik systewmu Windows XP może samodzielnie utworzyć dyskietkę, za pomocą której można będzie odzyskać zapomniane hasło. Przed uruchomieniem kreatora przygotuj sformatowaną cdyskietkę. 1. Jeżeli komputer należy do domeny: (cid:1) Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del. (cid:1) Wybierz Zmień hasło/Kopia zapasowa. Uruchomiony zostanie Kreator przypominania hasła. 2. Jeżeli komputer nie należy do domeny: (cid:1) Wybierz Start/Panel sterowania/Konta użytkowników. (cid:1) Kliknij nazwę swojego konta (nie można utworzyć dyskietwki przywracania hasła dla kont innych użytkowników). (cid:1) Z listy dostępnych zadań wybierz Zapobiegaj zapominaniu hasła. Uruchomiony zostanie Kreator przypominania hasła. Windows XP został wyposażony w rozbudowane narzędzie służące do cprzywracania systemu. Domyślnie jest ono włączone. Jednak przywrócenie stacnu systemu z momentu utworzenia punktu przywracania nie spowoduje przywrócenia hasecł systemowych ani haseł programu Internet Explorer. Przywrócone będą jedynie hasła użytkowników oraz hascła poszczególnych programów. 3. Jeżeli natomiast zapomniałeś swojego hasła lub ważnośwć konta wygasła, zaloguj się do systemu na konto administratora, uruchom wiersz wpoleceń, wpisz PGVWUGTJCTK i naciśnij Enter. Zostaniesz poproszony o podanie nowego hasła użytkowwnika hari. Własny komunikat powitalny Ćwiczenie 3.4. Spersonalizowany ekran powitalny nie musi być pierwszym ekranem wyświetlanym pod- czas uruchamiania systemu. Możemy utworzyć dodatkowe okno dialogowe zawierające tekst komunikatu powitalnego wyświetlanego wszystkim użytkowwnikom komputera. 1. Uruchom edytor rejestru systemowego. 2. Znajdź następujący klucz: *- ;A.1 #.A/# *+0 51(69#4 /KETQUQHV 9KPFQYU06 WTTGPV8GTUKQP 9KPNQIQP. 3. Znajdź i kliknij wartość .GICN0QVKEG CRVKQP. Wprowadź tekst, który zostanie wykorzystamy jako nazwa okna komunikatu powitalnego. 44 Windows XP PL. Ćwiczenia zaawansowane 4. Znajdź i kliknij wartość .GICN0QVKEG6GZV Wprowadź tekst, który zostanie wykorzystamy jako treść komunikatu powitalnego (rysunewk 3.2). Rysunek 3.2. Ponieważ modyfikujemy klucz HKEY_LOCAL _MACHINE, zmiany będą obowiązywać wszystkich użytkowników 5. Zamknij edytor rejestru. Optymalizacja procesu uruchamiania systemu Ćwiczenie 3.5. Firma Microsoft udostępniła krótki program służący do analizy i optymalizacji procesu uruchamiania systemu Windows XP. Aby skrócić czas potrzebny na uruchomienie systemu: 1. Pobierz z witryny www.microsoft.com plik bootvis_file.exe. 2. Rozpakuj pobrane archiwum i uruchom program BootVis.exe. 3. Wybierz Trace/Next Boot + Drivers Delay. 4. Po ponownym uruchomieniu systemu zostanie wyświetlowna analiza wykorzystania zasobów komputera podczas jego uruchamiania. Z menu Trace wybierz pozycję Optimize System. Rysunek 3.3. Zapamiętaj, ile czasu (oś X) trwało uruchomienie systemu operacyjnego Rozdział 3. (cid:1) Środowisko użytkownika 45 5. Komputer zostanie ponownie zrestartowany, a programw BootVis automatycznie zoptymalizuje proces uruchamiania systemu operacyjnwego. 6. Aby przekonać się, o ile uległ skróceniu czas uruchamiawnia systemu, raz jeszcze wywołaj program BootVis i wybierz Trace/Next Boot + Drivers Delay. Wymuszenie logowania za pomocą kombinacji Ctrl+Alt+Deln Ćwiczenie 3.6. Nowy ekran powitalny, choć bez wątpienia ładniejszy niż ekran powitalny systemów Windows NT/2000, ma jednak poważną wadę — wszyscy mogą zobaczyć nazwy kont utwo- rzonych w systemie. W przypadku komputerów przechowujących poufne dane jest to niedo- puszczalne. Poza tym do zalogowania nie jest już wywmagane naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del (sekwencja ta ma gwarantować, że próba zalogowania się jest przeprowadzana lokalnie). Aby przywrócić oba mechanizmy zabezpieczeń:w 1. Wybierz Start/Panel sterowania/Konta użytkowników. 2. Z listy dostępnych zadań wybierz Zmień sposób logowania lub wylogowywania użytkowników. 3. Odznacz opcję Użyj ekranu powitalnego. Rysunek 3.4. Mechanizm szybkiego przełączania użytkowników nie będzie działał po wyłączeniu Spersonalizowanego ekranu powitalnego Wyłączenie ekranu powitalnego spowoduje niemożność sczybkiego przełączania między użytkownikami. 4. Uruchom edytor rejestru i znajdź klucz *- ;A.1 #.A/# *+0 51(69#4 /KETQUQHV 9KPFQYU06 WTTGPV8GTUKQP 9KPNQIQP. 5. Dodaj do znalezionego klucza nową wartość typu DWORD. 6. Zmień domyślną nazwę nowo dodanej wartości na DisableCAD. 7. Wartość nowej pozycji pozostaw ustawioną na 0 (zostanie wyświetlona w postaci 0x00000000(0)). 8. Zamknij edytor rejestru. Jeżeli wykonano ćwiczenie 3.1, aby wszystkie zmiany wpcrowadzone w ramach bieżącego ćwiczenia odniosły zamierzony skutek, należy wyłączyćc automatyczne logowanie użytkownika. 46 Windows XP PL. Ćwiczenia zaawansowane Uniemożliwianie wyłączenia komputera niezalogowanymn użytkownikom Ćwiczenie 3.7. W wyniku standardowej instalacji systemu Windows XP każda osoba może wyłączyć kom- puter bez konieczności uprzedniego zalogowania się do systemu. Aby usunąć przycisk Wy- łącz komputer z ekranu powitalnego: 1. Uruchom konsolę Ustawienia zabezpieczeń lokalnych (można to zrobić, np. wpisując secpol.msc w wierszu poleceń). 2. Rozwiń foldery Zasady lokalne/Opcje zabezpieczeń. 3. Dwukrotnie kliknij i włącz zasadę Zamknięcie: zezwalaj na zamykanie systemu bez konieczności zalogowania (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Jedną z wielu opcji zabezpieczeń lokalnego komputera jest uniemożliwienie jego wyłączania nieautoryzowanym osobom 4. Zakończ pracę konsoli. Zdalny restart komputera Ćwiczenie 3.8. Dzięki poleceniu 5JWVFQYP możemy zdalnie wyłączyć lub zrestartować komputer. 1. Uruchom wiersz poleceń. 2. Wpisz UJWVFQYPŌTŌO ICREKQ i naciśnij Enter. 3. Jeżeli ścieżka sieciowa zostanie znaleziona, komputerw o podanej nazwie zostanie zrestartowany. Aby wyłączyć komputer, zastąp parametrw ŌT parametrem ŌU. Nie można zdalnie zakończyć sesji użytkownika, możlicwe jest natomiast wylogowanie się z lokalnego komputera za pomocą opcji ŌN. Rozdział 3. (cid:1) Środowisko użytkownika 47 Podłączanie zasobu sieciowego za pomocą paska szybkniego uruchamiania Ćwiczenie 3.9. Podłączanie udostępnionych zasobów sieciowych jest jedną z częściej wykonywanych czynności w każdej sieci lokalnej. Niestety, nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest wymuszenie automatycznego odtwarzania wszystkich podłączonych udziałów podczas uruchamiania systemu. Zamiast tego możemy dodać do Paska szybkiego uruchamiania ikonę wybranego zasobu sieciowego. 1. Domyślnie pasek narzędzi systemu Windows XP jest zablokowany, co uniemożliwia jego modyfikację. Aby go odblokować, kliknij prawym przyciskiem myszy na pustym obszarze Paska i odznacz opcję Zablokuj pasek zadań. 2. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku narwzędzi i na liście dostępnych pasków narzędzi zaznacz (domyślnie wyłączony) pasek szybwkiego uruchamiania. 3. Wyświetl listę udostępnionych zasobów sieciowych. 4. Zaznacz i przeciągnij ikonę wybranego zasobu sieciowewgo na pasek szybkiego uruchamiania. Zostanie na nim utworzony skrót do udziwału. 5. Kliknięcie nowo utworzonej ikony spowoduje próbę podłączwenia się do zasobu. Jeżeli do podłączenia wymagane jest podanie nazwy użwytkownika i hasła, wyświetli się odpowiednie okno dialogowe. Aby za pomocą Eksploratora Windows skopiować pliki lub foldery do „zwiniętego” podfolderu docelowego, wskaż kursorem myszy folder nadrzędny — poc chwili folder zostanie „rozwinięty” i będziesz mógł skopiować obiekty do wybranego folderu cdocelowego. Przypisywanie skrótu klawiszowego do folderu Ćwiczenie 3.10. Tak jak do dowolnego programu, tak też do folderu można przypisać kombinację klawiszy, naciśnięcie której spowoduje jego otworzenie. Jeżeli często odwołujesz się do danych prze- chowywanych w jakimś folderze: 1. Utwórz skrót do wybranego folderu i umieść go np. na pwulpicie (można to zrobić, naciskając prawy przycisk myszy i przeciągając ikonę fwolderu). 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nowo utworzonym swkrócie i wybierz pozycję Właściwości. 3. Ustaw kursor w polu Klawisz skrótu: i naciśnij wybrany klawisz (rysunek 3.6). 4. Kliknij OK. Od tego momentu naciśnięcie wybranej kombinacji klawwiszy spowoduje otworzenie folderu na pulpicie. 48 Windows XP PL. Ćwiczenia zaawansowane Rysunek 3.6. Otwierać folder można również za pomocą klawiatury Automatyczne uruchamianie programu Windows Messengenr Ćwiczenie 3.11. Niezależnie od tego, czy w komputerze jest zainstalowana karta sieciowa, czy nie, przy każ- dym uruchomieniu systemu operacyjnego uruchamiany jest również program Windows Messenger. I chociaż wydawałoby się, że możemy zmienić to zachowanie za pomocą opcji tego programu (rysunek 3.7), to w rzeczywistości w ten sposób usuniemy jedynie z paska zadań ikonę programu, który nadal będzie automatycznie uruchamiany np. przez program Outlook Express. Rysunek 3.7. Najprostszym, ale nie do końca skutecznym sposobem wyłączenia programu Windows Messenger jest zmiana jego Preferencji ogólnych Rozdział 3. (cid:1) Środowisko użytkownika 49 Aby uniemożliwić uruchamianie programu w systemie Windows XP Professional: 1. Uruchom konsolę Zasady grupy (na przykład wpisując IRGFKVOUE w wierszu poleceń). 2. Wybierz kolejno Konfiguracja użytkownika/Szablony administracyjne/SkładSniki systemu Windows/Windows Messanger. 3. Dwukrotnie kliknij i włącz zasadę Nie zezwalaj na uruchamiane programu Windows Messanger (rysunek 3.8). Rysunek 3.8. Za pomocą konsoli Zasady grupy możemy zabronić uruchamiania wybranych składników systemu Windows 4. Zakończ pracę konsoli. Niestety, wersja Home Edition nie zawiera narzędzi administracyjnych, dlatego użyt- kownicy tej wersji będą musieli ręcznie zmodyfikować rwejestr: 1. Uruchom edytor rejestru. 2. Znajdź klucz *- ;A.1 #.A/# *+0 5QHVYCTG 2QNKEKGU /KETQUQHV /GUUGPIGT. 3. Dodaj nowy podklucz o nazwie NKGPV i zaznacz nowo dodany klucz. 4. Dodaj do klucza *- ;A.1 #.A/# *+0 5QHVYCTG 2QNKEKGU /KETQUQHV /GUUGPIGT NKGPV nową wartość typu 914 . 5. Zmień domyślną nazwę nowo dodanej wartości na 2TGXGPV4WP. 6. Wartość nowej pozycji ustaw na . 7. Zakończ pracę edytora. 50 Windows XP PL. Ćwiczenia zaawansowane Przypinanie ikon programów do menu Start Ćwiczenie 3.12. Menu Start najnowszego systemu Windows zostało utworzone z wykorzystaniem tech- nologii Veb View i znacznie różni się od swoich poprzedników. Jedną z różnic jest wyświe- tlanie listy kilku ostatnio uruchamianych programów w głównym panelu menu. Tak jak wiele innych elementów systemu, ten również może zostać dowstosowany do potrzeb użytkownika: 1. Kliknij prawym przyciskiem menu Start i wybierz Właściwości. 2. Wybierz opcję Dostosuj. Będziesz mógł określić liczbę (z zakresu od 0 do 30) wyświetlanych ikon ostatnio używanych programów. 3. Dwukrotnie kliknij OK, aby zamknąć oba okna dialogowe. 4. Kliknij menu Start. 5. Ustaw kursor na ikonie programu, który chcesz przypiąćw na stałe do menu Start, i naciśnij prawy przycisk myszy. 6. Z menu kontekstowego wybierz pozycję Przypnij do menu Start. Wybrany element zostanie przeniesiony do górnej części okna. Dostosowanie czcionek do wyświetlaczy laptopów Ćwiczenie 3.13. Użytkownicy komputerów przenośnych często narzekają na niewyraźne wyświetlanie czcionek na ekranach ich komputerów (rysunek 3.9). Microsoft przygotował narzędzie o nazwie ClearType Tuner, za pomocą którego można łatwo poprawić jakość wyświetlanego przez kolorowe wyświetlacze LCD tekstu. Rysunek 3.9. Umieszczony na witrynie firmy Microsoft test porównawczy wyraźności tekstu 1. Wybierz menu Start/Panel sterowania/Wygląd i kompozycje/Ekran. 2. Przejdź na zakładkę Wygląd i kliknij przycisk Efekty. 3. Z listy dostępnych pozycji opcji Użyj następującej metody wygładzania krawędzi czcionek ekranowych wybierz ClearType. 4. Zamknij wszystkie otwarte okna dialogowe. 5. Ostaną rzeczą, którą należy zrobić, jest użycie czciownek ClearType do wyświetlenia ekranu powitalnego. Rozdział 3. (cid:1) Środowisko użytkownika 51 W tym celu: (cid:1) Uruchom edytor rejestru. (cid:1) Rozwiń zawartość klucza *- ;A75 45  GHCWNV QPVTQN2CPGN GUMVQR. (cid:1) Ustaw dane wartości (QPV5OQQVJKPI oraz (QPV5OQQVJKPI6[RG na . (cid:1) Zakończ pracę edytora. Automatyczna zmiana nazwy wielu plików Ćwiczenie 3.14. Kolejnym nowym elementem w systemie Windows XP jest możliwość dostosowania folderów do typu przechowywanych w nim plików. Związane to będzie ze zmianą spo- sobu wyświetlania plików (na przykład wybranie szablonu Obrazy spowoduje, że pliki będą wyświetlane za pomocą wbudowanej przeglądarki plików graficznych). Ta cecha oraz wbudowana obsługa aparatów cyfrowych zachęcają do przechowywania w postaci cyfrowej wielu zdjęć. Niestety, pobrane z aparatu i umieszczone w takim folderze zdjęcia będą miały automatycznie nadane nazwy typu 000000001, 000000002 itd. Aby automatycznie zmienić nazwy wielu plików: 1. Utwórz folder, do którego zostaną pobrane zdjęcia z apawratu cyfrowego. 2. Kliknij prawym przyciskiem na ikonie nowo utworzonego wfolderu i wybierz Właściwości. 3. Wybierz zakładkę Dostosowywanie. 4. Określ (wybierając z listy) typ folderu i naciśnij OK. 5. Pobierz zdjęcia z aparatu i zapisz je w utworzonym fowlderze. 6. Wyświetl zawartość folderu i zaznacz wszystkie pliki wze zdjęciami (na przykład naciskając kombinację klawiszy Ctrl+A). 7. Kliknij prawym przyciskiem na ikonie jednego (pierwszewgo) z zaznaczonych plików i z menu kontekstowego wybierz Zmień nazwę. 8. Wprowadź nową nazwę, będącą np. nazwą filmu. Ta część nwazwy będzie wspólna dla wszystkich zdjęć. Jeżeli zaznaczyłeś również pliki systemowe, wyświetlci się pytanie, czy ich nazwa także powinna zostać zmieniona. 9. Nazwy wszystkich plików zostaną zmienione, a każda kolewjna nazwa zostanie uzupełniona o indeks. Wiele elementów systemu Windows XP cechuje automatyzacja często wykonywanych czynności. Na przykład w programie Internet Explorer 6 możemy wpisać w polu adres jedynie nazwę firmy (np. microsoft), a następnie wcisnąć i przytrzymać podczas naciskancia Enter klawisz Ctrl. Adres automatycznie zostanie uzupełniony o prefiks http://www. i sufiks .com (microsoft zostanie zamieniony na http://www.microsoft.com). 52 Windows XP PL. Ćwiczenia zaawansowane Zmiana ikony folderu Ćwiczenie 3.15. Użytkownicy Windows XP mogą w dowolny sposób zmieniać ikony reprezentujące fol- dery. Wystarczy wywołać okno właściwości wybranego folderu i kliknąć znajdujący się na zakładce Dostosowywanie przycisk Zmień ikonę. Nie trzeba jednak być programistą Windows, aby zmienić ikonę dowolnego folderu systemowego w sposób wymagający mniej klikania myszką. 1. Wyświetl zawartość wybranego folderu. Wszystkie folderwy systemowe zawierają plik Desktop.ini. 2. Otwórz w dowolnym edytorze tekstu plik Desktop.ini. 3. Znajdź sekcję .ShellClassInfo. Przykładową sekcję pokazano na listingu 3.1. Listing 3.1. Fragment przykładowego pliku Desktop.ini =5JGNN NCUU+PHQ? +PHQ6KR 5JGNNFNN +EQP(KNG5[UVGO4QQV U[UVGO UJGNNFNN +EQP+PFGZ 4. Zmień wartość parametru IconIndex (na przykład na Ō) i zapisz zmieniony plik. 5. Ikona reprezentująca folder została zmieniona (w tym pwrzypadku na symbol przypominający znak zakazu zatrzymywania). Rezygnacja z uwag i wskazówek Ćwiczenie 3.16. Windows XP zyskał sobie opinię wyjątkowo „gadatliwego” systemu operacyjnego — co jakiś czas wyświetla on na ekranie wskazówki dotyczące przeprowadzanej właśnie przez użytkownika czynności lub ostatnio zainstalowanych programów. Aby zrezygnować z tych podpowiedzi: 1. Uruchom edytor rejestru. 2. Znajdź klucz *- ;A 744 06A75 4 5QHVYCTG /KETQUQHV 9KPFQYU WTTGPV8GTUKQP ZRNQTGT #FXCPEGF. 3. Dodaj nową wartość typu 914 do tego klucza, nazwij ją PCDNG$CNNQQP6KRU i ustaw jej wartość na . 4. Zakończ pracę edytora. Rozdział 3. (cid:1) Środowisko użytkownika 53 Przyspieszenie rozwijania menu Start Ćwiczenie 3.17. Trudno nie zauważyć, że opóźnienie pomiędzy ustawieniem kursora myszy na jakiejś pozycji a wyświetleniem jej zawartości jest stosunkowo duże. Wraz ze wzrostem Twojego doświadczenia opóźnienie to staje się coraz bardziej wuciążliwe. Aby je zmienić: 1. Uruchom edytor rejestru i rozwiń klucz *- ;A 744 06A75 4 QPVTQN2CPGN GUMVQR. 2. Znajdź wartość o nazwie /GPW5JQY GNC[. Domyślnie wynosi ona . 3. Zmniejsz dane tej wartości, ustawiając ją np. na . 4. Zakończ pracę edytora rejestru systemowego. Usunięcie folderu Dokumenty udostępnione z okna Mój komnputer Ćwiczenie 3.18. Inżynierowie firmy Microsoft tak dalece byli przekonani o tym, że każdy użytkownik systemu Windows XP jest na stałe podłączony do sieci, że folder Dokumenty udostępnione jest tworzony automatycznie podczas instalacji. A ponieważ jest to folder systemowy, nie można go usunąć za pomocą Eksploratora Windows. Jeżeli jednak niektórzy z użytkowni- ków nie chcą oglądać tego folderu w oknie Mój komputer, mogą go usunąć: 1. Uruchom edytor rejestru. 2. Rozwiń klucz *- ;A.1 #.A/# *+0 51(69#4 /KETQUQHV 9KPFQYU WTTGPV8GTUKQP ZRNQTGT /[ QORWVGT 0COG5RCEG GNGICVG(QNFGTU. 3. Usuń podklucz ]CHCEHGDGG_ i zakończ pracę edytora. Monitorowanie pracy komputera Ćwiczenie 3.19. Chociaż system Windows XP zawiera Menedżera zadań, za pomocą którego możemy monitorować stopień wykorzystania zasobów sprzętowych, to ilość prezentowanych przez ten program informacji nie jest zbyt wielka. Jeżeli interesuje nas dodatkowo np. czas bezawa- ryjnej pracy komputera (ang. Up-time), możemy skorzystać z programu ClearInfo. 1. Połącz się ze stroną dev.iwdstudio.com i pobierz program ClearInfo. 2. Rozpakuj pobrany program instalacyjny, a następnie urwuchom go. 3. Do menu Start zostanie dodana nowa sekcja ClearInfo. Rozwiń ją i uruchom program. Program rezerwuje sobie ok. 4 MB pamięci operacyjnej. Stcopień wykorzystania zasobów procesora zależy od działania innych aplikacji, ale cdla wydajnego systemu nie powinien przekraczać 5 . 54 Windows XP PL. Ćwiczenia zaawansowane 4. Na ekranie zobaczysz podstawowe informacje o pracy komwputera (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Informacje wyświetlane przez program ClearInfo Kontekstowy wiersz poleceń Ćwiczenie 3.20. Każdy, kto korzysta z narzędzi wiersza poleceń, wie, jak uciążliwe może być wędrowanie przez gąszcz folderów za pomocą polecenia EF (ang. Change Directory). Zmienić to może krótki program wchodzący w skład pakietu Power Toys — CmdHere. Pakiet Power Toys przeznaczony jest dla wersji Professional systemu Windows XP. 1. Połącz się ze stroną www.microsoft.com/windowsxp/pro/downloads/powertoys.Sasp. 2. Kliknij znajdujący się na tej stronie skrót do programwu CmdHere.exe. Uruchom pobrany program instalacyjny. Po zakończeniu instalawcji do menu kontekstowego (menu wywoływanego naciśnięciem prawego klawisza myszyw) folderów zostanie dodana pozycja Open Command Windows Here. Jej wybranie uruchomi wiersz poleceń z wybranym folderem jako bieżącym. Program cmd nie obsługuje ścieżek UNC (uniwersalnej konwencji nazw, zgodnie z którą nazwy mają następującą składnię: PCYCUGTYGTC PCYCWFKCđW) jako ścieżek bieżących. Próba takiego wywołania programu CmdHere zakończy się uruchomieniem wiersza poleceń w folderze systemowym. Ci Czytelnicy, którzy wykonali ćwiczenia z rozdziału 2., nie będą mieli kłopotów z sa- modzielnym dodaniem kontekstowego wiersza poleceń: 1. Uruchom edytor rejestru. 2. Rozwiń zawartość klucza *- ;A .#55 5A4116 KTGEVQT[ UJGNN. 3. Dodaj nowy podklucz o nazwie QOOCPF. Poprzez dane wartości domyślnej nowego podklucza określ nazwę wyświetlaną w menu kontekstowymw (rysunek 3.11). Rozdział 3. (cid:1) Środowisko użytkownika 55 Rysunek 3.11. Funkcjonalnym odpowiednikiem zainstalowania programu CmdHere jest dodanie dwóch wpisów do rejestru 4. Utwórz podklucz klucza *- ;A .#55 5A4116 KTGEVQT[ UJGNN QOOCPF o nazwie EQOOCPF. Jako domyślną wartość tego podklucza wpisz poleceniwe uruchamiające wiersz poleceń w wybranym folderze: cmd cd 1. 5. Zakończ pracę edytora. Podgląd uruchomionych programów Ćwiczenie 3.21. System Windows XP jest systemem wielozadaniowym z wywłaszczaniem, co oznacza, że pozwala na jednoczesne uruchomienie dowolnej liczby programów, nie dopuszczając do sytuacji, w której jeden z nich zawłaszczy dla siebie wszystkie zasoby komputera. Do przełączania między uruchomionymi programami służy kombinacja klawiszy Alt+Tab. Zdarza się jednak, że mamy uruchomionych po kilka egzemplarzy tego samego programu, więc bez dodatkowych informacji nie wiemy, na który właśnie się przełączamy. Zmienia to kolejny program pakietu Power Toys — TaskSwitch. 1. Połącz się ze stroną www.microsoft.com/windowsxp/pro/downloads/powertoys.Sasp. 2. Kliknij znajdujący się na tej stronie skrót do programwu TaskSwitch.exe. Uruchom pobrany program instalacyjny. 3. Po zakończeniu instalacji naciśnij kombinację klawiszyw Alt+Tab, co spowoduje uruchomienie graficznego programu TaskSwitch (rysunek 3.12). Rysunek 3.12. TaskSwitch oprócz ikony programu wyświetla jego ekran 56 Windows XP PL. Ćwiczenia zaawansowane 4. Jeżeli uznasz, że podgląd uruchamianych programów niwe był wart wolniejszego przełączania pomiędzy nimi, możesz wyłączyć zainstalowwaną funkcję: (cid:1) Wybierz Start/Uruchom..., wpisz OUEQPHKI i naciśnij Enter. Przejdź na zakładkę Uruchamianie i odznacz pole wyboru taskswich. Kliknij OK. Zmiana zacznie obowiązywać po ponownym uruchomieniu systemu. (cid:1) (cid:1) Superkalkulator Ćwiczenie 3.22. Kolejnym programem wchodzącym w skład opisywanego pakietu jest PowerToy Calcula- tor. W przeciwieństwie do poprzedniego programu, nie zastępuje on standardowego Kal- kulatora Windows — po zainstalowaniu można go uruchomić, wybierając menu Start/ Wszystkie programy/Powertoys for Windows XP/PowerToy SCalculator. 1. Połącz się ze stroną www.microsoft.com/windowsxp/pro/downloads/powertoys.Sasp. 2. Kliknij znajdujący się na tej stronie skrót do programwu PowerCalc.exe. Pobierz i uruchom program instalacyjny. 3. Uruchom zainstalowany program. Nowy kalkulator nie tylwko pozwala na definiowanie własnych funkcji, prezentuje wyniki w postaci graficznwej i pozwala na ustalenie maksymalnej precyzji na poziomie liczb 512-znakowych, awle również umożliwia szybkie przeliczanie pomiędzy różnymi systemami miar w(rysunek 3.13). Rysunek 3.13. Zaawansowany wygląd kalkulatora Dodatkowe narzędzie konfiguracji systemu Ćwiczenie 3.23. W przeciwieństwie do programu PowerCalc, TweakUI jest nieocenionym dla każdego administratora i użytkownika systemu Windows narzędziem umożliwiającym jego łatwą i bezpieczną konfigurację. Prawie wszystkie opisane w tym rozdziale ćwiczenia można wy- konać za pomocą tego programu, i to bez koniecznościw ręcznej edycji rejestru systemowego. Rozdział 3. (cid:1) Środowisko użytkownika 57 1. Połącz się ze stroną www.microsoft.com/windowsxp/pro/downloads/powertoys.Sasp. 2. Kliknij znajdujący się na tej stronie skrót do programwu TweakUI.exe. 3. Pobierz i uruchom program instalacyjny. 4. Uruchom program, wybierając menu Start/Wszystkie programy/Powertoys for Windows XP /TweakUI for Windows XP. Rysunek 3.14. Zamiast wielu różnych narzędzi, w tym edytora rejestru do konfiguracji systemu, można używać wyłącznie programu TweakUI 5. Zapoznaj się z ogromnymi możliwościami programu, na wprzykład ustal, który program zostanie uruchomiony przez mechanizm AutoPlay do odtwarzania filmów DVD. Wirtualne ekrany Ćwiczenie 3.24. Zazdrościłeś użytkownikom systemu Linux możliwości przełączania się pomiędzy wir- tualnymi ekranami? Zainstaluj kolejny program wchodzący w skład pakietu Power Toys — Virtual Desktop Manager. Dzięki niemu będziesz mógł oddzielnie skonfigurować cztery ekrany użytkownika, a następnie przełączać się między nimi za pomocą kliknięcia myszką. 1. Połącz się ze stroną www.microsoft.com/windowsxp/pro/downloads/powertoys.asp. 2. Kliknij znajdujący się na tej stronie skrót do programwu Deskman.exe. 3. Uruchom pobrany program instalacyjny. 4. Po zakończonej instalacji kliknij prawym przyciskiem nwa wolnym elemencie paska zadań i z listy dostępnych Pasków narzędzi wybierz Desktop Manager. 5. Wyświetli się nowy pasek narzędzi. Za jego pomocą będziwesz mógł nie tylko przełączać się, ale również konfigurować wirtualne ekrawny (rysunek 3.15). Po wyłączeniu paska narzędzi Desktop Manager wszystkie uruchomione programy zostaną wyświetlona na jednym ekranie. 58 Windows XP PL. Ćwiczenia zaawansowane Rysunek 3.15. Wirtualne ekrany to nieoceniony sposób na uporządkowanie wielu równocześnie uruchomionych programów Wygodna lupa Ćwiczenie 3.25. Kolejnym godnym uwagi programem z pakietu Power Toys jest Taskbar Magnifer. Jak sugeruje nazwa, jest to dodatkowy pasek zadań (tak samo jak Desktop Manager), pełniący rolę lupy. Domyślnie w jego obszarze będziemy widzieli niewielki fragment ekranu, przy którym znajduje się właśnie kursor myszy. Ponieważ powiększony obraz znajduje się na pasku zadań, to w przeciwieństwie do standardowej Lupy nie będzie nam przeszkadzał w obserwacji pozostałej części ekranu. 1. Połącz się ze stroną www.microsoft.com/windowsxp/pro/downloads/powertoys.Sasp. 2. Kliknij znajdujący się na tej stronie skrót do programwu Magnifier.exe. 3. Uruchom program instalatora. Po zakończeniu instalacjwi do listy dostępnych pasków narzędzi zostanie dodany nowy — Taskbar Magnifier. 4. Wyświetl nowo dodany pasek narzędzi. Klikając prawym przyciskiem na jego obszarze, będziesz mógł dodatkowo skonfigurować program. Usuwanie z dysku niepotrzebnych plików Ćwiczenie 3.26. Wraz z upływem czasu na dyskach twardych komputera znajduje się coraz więcej niepo- trzebnych plików — oprócz zwykłych śmieci są to pliki tymczasowe, nieaktualne pliki pobrane z Internetu, nieużywane programy itd. Wszystkie one nie tylko zawjmują miejsce na dysku twardym, ale również wpływają na wydajność systemu. Znalezienie i usunięcie wszystkich niepotrzebnych plików za pomocą standardowych programów Windows XP jest uciążliwe — zamiast tego możemy skorzystać z dawrmowego programu Clean Disk 2002. Rozdział 3. (cid:1) Środowisko użytkownika 59 1. Połącz się z witryną www.aesoftware.com i pobierz program Clean Disk 2002. 2. Zainstaluj pobrany program instalacyjny i uruchom Clean Disk 2002. 3. W sekcjach Programs, Tracks, Internet Files określ, jakiego typu pliki mają zostać wyszukane. Po naciśnięciu przycisku Clean NOW! pliki spełniające podane kryteria zostaną wyszukane i usunięte. 4. W sekcji Garbage Files wybierz dysk logiczny, z którego zostaną usunięte niewużywane pliki. Po kliknięciu opcji Begin Scan wybrany dysk zostanie przeszukany, a znalezione pliki wyświetlone w oknie dialogowym (rysunek 3.16). Rysunek 3.16. Przed usunięciem musisz zaakceptować znalezione przez program niepotrzebne pliki 5. Zaznacz te pliki, które mogą zostać usunięte, i kliknij wRemove....
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP PL. Ćwiczenia zaawansowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: