Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01013 012439 21091131 na godz. na dobę w sumie
Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy - książka
Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: , , Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-084-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
'Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy' jest wygodnym i poręcznym przewodnikiem po najczęściej stosowanych funkcjach systemu operacyjnego Windows XP. Niniejsza książka stanowi praktyczne i niezastąpione źródło informacji dla każdego użytkownika, który potrzebuje szybkich odpowiedzi bez zagłębiania się w rozwlekłe opisy. Książka w sposób zwięzły i precyzyjny omawia wbudowane w Windows XP aplikacje i narzędzia, najczęściej wykonywane zadania oraz przydatne ustawienia i polecenia.

Tematyka książki:

Książka 'Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy' wypełniona informacjami w przejrzystej formie, jest doskonałą pozycją zarówno dla użytkowników zaznajomionych już z systemem Windows, jak również dla wszystkich osób, które chcą nauczyć się sprawnego posługiwania się tym systemem operacyjnym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy Autorzy: David A. Karp, Tim O Reilly, Troy Mott ISBN: 83-7361-084-7 Tytu³ orygina³u: Windows XP Pocket Reference Format: B5, stron: 224 „Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy” jest wygodnym i porêcznym przewodnikiem po najczêġciej stosowanych funkcjach systemu operacyjnego Windows XP. Niniejsza ksi¹¿ka stanowi praktyczne i niezast¹pione ĥród³o informacji dla ka¿dego u¿ytkownika, który potrzebuje szybkich odpowiedzi bez zag³êbiania siê w rozwlek³e opisy. Ksi¹¿ka w sposób zwiêz³y i precyzyjny omawia wbudowane w Windows XP aplikacje i narzêdzia, najczêġciej wykonywane zadania oraz przydatne ustawienia i polecenia. Tematyka ksi¹¿ki: • Wprowadzenie do systemu. • Skróty klawiaturowe oraz porady dotycz¹ce Eksploratora. • Sk³adniki Windows XP • Lokalizator ustawieñ • Modyfikacje rejestru • Wiersz poleceñ i konsola odzyskiwania systemu • Lista kontrolna zabezpieczeñ Ksi¹¿ka „Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy” wype³niona informacjami w przejrzystej formie, jest doskona³¹ pozycj¹ zarówno dla u¿ytkowników zaznajomionych ju¿ z systemem Windows, jak równie¿ dla wszystkich osób, które chc¹ nauczyæ siê sprawnego pos³ugiwania siê tym systemem operacyjnym. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Wstęp.................................................................... 5 Konwencje stosowane w książce...................................................t...........6 Intensywny kurs podstaw Windows XP.................................................8t Pulpit ...................................................t..................................................8t Wskaż i kliknij....................................t..................................................9t Okna i menu ...................................................t....................................10 Pliki, foldery i dyski...................................................t.......................13 Typy i rozszerzenia plików...................................................t...........15 Rozdział 2. Skróty................................................................. 17 Praca z plikami...................................................t.......................................17 Sterowanie przeciąganiem i upuszczaniem ..................................18 Wybór miejsca przeznaczenia ...................................................t......20 Powielanie plików i folderów...................................................t.......22 Przydatne polecenia wprowadzane w Eksploratorze przy wykorzystaniu klawiatury ...................................................t..........23 Skróty klawiaturowe uporządkowane według funkcji ......................26 Skróty klawiaturowe uporządkowane według klawiszy ..................30 Rozdział 3. Składniki............................................................ 36 Rozdział 4. Indeks ustawień ............................................ 113 Alfabetyczna lista ustawień...........................t........................................113 Rozdział 5. Modyfikacje wpisów w Rejestrze ............. 164 Krótki kurs Edytora Rejestru ...................................................t.............164 Struktura Rejestru...................................................t.........................165 Typy wartości...................................................t................................167 Poprawki wpisów w Rejestrze ...................................................t..........169 Pliki, foldery i typy plików...................................................t.........170 Wydajność...........................................t..............................................174 Ustawienia konta użytkownika i sieci...............t...........................176 ID klasy obiektów interfejsu ...................................................t..............177 Spis treści 3 Rozdział 6. Wiersz poleceń............................................... 179 Znaki wieloznaczne, potoki i przekierowanie ...................................180 Polecenia..................................................t.................................................181 Konsola odzyskiwania systemu Windows.........................................200 Polecenia konsoli odzyskiwania ...................................................t202 Znoszenie ograniczeń Konsoli odzyskiwania.............................204 Rozdział 7. Bezpieczeństwo.............................................. 206 Zamykanie tylnych wejść w Windows XP..................t........................207 Skanowanie systemu w poszukiwaniu otwartych portów ..............210 Dopasowanie PID do programu ...................................................t211 Najczęściej używane porty TCP/IP........................t......................212 Skorowidz.............................................................................. 215 4 Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy Rozdział 5. Modyfikacje wpisów w Rejestrze Rejestr jest bazą danych, która zawiera wszystkie ustawienia Win- dows XP oraz aplikacji zainstalowanych w naszym systemie. W Rejestrze zapisane są wszystkie typy plików, ustawienia sieci, sprzętu i oprogramowania dla Windows XP, jak też konkretne opcje konfiguracji większości zainstalowanego przez nas opro- gramowania. Wiele zaawansowanych ustawień w Windows XP można zmienić tylko przez manipulacje danymi w Rejestrze. Rozwiązania opisane w tym rozdziale przedstawiają część bardziej przydatnych zmian. Krótki kurs Edytora Rejestru Wprawdzie Rejestr jest przechowywany w większej liczbie plików na dysku twardym, lecz reprezentuje go pojedyncza struktura logiczna przypominająca foldery na dysku. Edytor Rejestru (regedit.exe) jest dołączony do systemu Windows i pozwala prze- glądać i ręcznie zmieniać zawartość Rejestru. Po otwarciu Edytora Rejestru zobaczymy okno podzielone na dwa panele: lewa strona pokazuje drzewo kluczy (przedstawionych jak foldery), zaś po prawej widzimy zawartość (wartości) zapi- sane w aktualnie zaznaczonym kluczu. Edycja Rejestru zasadniczo polega na nawigacji w dół poprzez gałęzie do określonego klucza, a następnie modyfikacji istnieją- cej wartości albo utworzeniu nowego klucza lub wartości. Mo- żemy zmodyfikować treść dowolnej wartości po dwukrotnym jej kliknięciu. Rozdział 5. Modyfikacje wpisów w Rejestrze 3 Ostrzeżenie Wprawdzie zmiana większości ustawień Rejestru jest całko- wicie niegroźna, lecz możemy nieodwracalnie wyłączyć pewne komponenty systemu Windows XP — a nawet uniemożliwić uruchomienie systemu — jeśli nie zachowamy pewnej ostroż- ności. Możemy ograniczyć ryzyko, tworząc kopie zapasowe kluczy Rejestru (pliki .reg) przed zmodyfikowaniem ich za- wartości, poprzez wykorzystanie operacji Plik/Eksportuj. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest utworzenie pełnej kopii zapa- sowej systemu, co zapewni możliwość jego odtworzenia nawet po najpoważniejszych pomyłkach. Aby dodać nową wartość klucza, wybierz Nowy z menu Edycja, wybierz, co chcesz dodać, a następnie wpisz nazwę. Istniejący klucz lub wartość można usunąć, klikając go i naciskając klawisz Delete lub klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Usuń. Możemy też zmienić nazwę dowolnej istniejącej wartości i prawie każdego klucza tak samo jak zmienia się nazwy plików w Eks- ploratorze: kliknij prawym przyciskiem obiekt i wybierz Zmień nazwę, kliknij dwa razy (powoli) lub po prostu zaznacz i naciśnij klawisz F2. Zmiana nazwy klucza lub wartości jest bezpieczną alternatywą dla usuwania. Podobna jak w Eksploratorze jest też idea ścieżki. Ścieżka Rejestru jest miejscem w Rejestrze, opisanym przez ciąg zagnieżdżonych kluczy, w którym mieści się ustawienie. Na przykład, jeśli okre- ślona wartość znajduje się w kluczu /KETQUQHV w 51(69#4 , który z kolei mieści się w *- ;A.1 #.A/# *+0 , wówczas ścieżka Reje- stru wygląda tak: *- ;A.1 #.A/# *+0 51(69#4 /KETQUQHV. Struktura Rejestru Rejestr posiada pięć podstawowych („głównych”) gałęzi, z których każda zawiera określoną część informacji. 4 Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy *- ;A .#55 5A4116 Ta gałąź zawiera informacje obejmujące typy plików sys- temu Windows. Cała gałąź jest dowiązaniem symbolicznym („odbiciem zwierciadlanym”) *- ;A.1 #.A/# *+0 51(69#4 NCUUGU, lecz wyświetlana jest osobno dla większej przej- rzystości i łatwego dostępu. *- ;A75 45 Zawiera ona podgałąź aktualnie zalogowanego użytkownika, której nazwą jest SID (security identifier — identyfikator zabezpieczeń), unikatowy 37-znakowy ciąg cyfr. Aby łatwiej dostać się do danych w tej gałęzi, możemy użyć *- ;A 74 4 06A75 4. *- ;A 744 06A75 4 Ta gałąź wskazuje na fragment *- ;A75 45, dotyczący aktual- nie zalogowanego użytkownika. W ten sposób każda apli- kacja może odczytywać i zapisywać ustawienia dla bieżącego użytkownika, bez konieczności rozpoznawania, kto aktualnie jest zalogowany. W każdej gałęzi użytkownika znajdują się jego dane, takie jak ustawienia Panelu sterowania i Eksplo- ratora, preferencje aplikacji i inne ustawienia osobiste. W gałęzi 5QHVYCTG, podzielonej dalej według producentów oprogramowania i nazw aplikacji, znajdziemy większość interesujących ustawień. Większość ustawień Windows zwią- zanych z użytkownikiem znajdziemy w kluczu *- ;A 744 06A 75 4 5QHVYCTG /KETQUQHV 9KPFQYU, tak jakby system Windows był tylko jedną z zainstalowanych aplikacji. *- ;A.1 #.A/# *+0 Ta gałąź zawiera informacje o sprzęcie i oprogramowaniu zainstalowanym w naszym komputerze, nie związane z aktu- alnie zalogowanym użytkownikiem. Ustawienia w tej gałęzi są takie same dla wszystkich użytkowników systemu. Gałąź 5QHVYCTG, podobnie jak w *- ;A 744 06A75 4, zawiera ustawie- nia uporządkowane według producenta oprogramowania, a następnie nazwy programu. Rozdział 5. Modyfikacje wpisów w Rejestrze 5 *- ;A 744 06A 10(+) Gałąź standardowo zawiera niewiele informacji; większość z nich po prostu wskazuje na inne fragmenty Rejestru. Nie ma większej potrzeby, aby zmieniać w niej cokolwiek. Typy wartości Dane Rejestru przechowywane są w wartościach (w przeciwień- stwie do kluczy, które służą jedynie do porządkowania wartości). Rejestr zawiera wartości kilku typów, z których każdy jest od- powiedni dla danych, jakie ma przechowywać. Edytor Rejestru pozwala przeglądać i modyfikować pięć podstawowych typów wartości: Ciąg (REG_SZ) Wartości ciągu (łańcuchowe) zawierają ciągi znaków potocz- nie zwane tekstem jawnym. Wielociąg — Multi-String (REG_MULTI_SZ) Zawiera kilka ciągów połączonych (sklejonych) ze sobą i roz- dzielonych znakami braku informacji. Wprawdzie Edytor Rejestru pozwala tworzyć takie wartości, lecz nie da się wpisać znaku braku informacji (#0 w ASCII) z klawiatury. Jedyne sposoby wygenerowania tego znaku to przez sko- piowanie i wklejenie lub poprzez program. Ciąg rozwijalny (REG_EXPAND_SZ) Zawiera zmienne specjalne, w których miejsce system Win- dows wstawia informacje przed przekazaniem do aplikacji, do której należy wartość. Na przykład, wartość ciągu roz- wijalnego mająca wskazywać na plik dźwiękowy może zawierać 5[UVGO4QQV /GFKC FQJYCX. Gdy Windows odczytuje taką wartość z Rejestru, wówczas zamienia zmienną 5[U VGO4QQV na pełną ścieżkę Windows, przez co dane wynikowe (zależnie od miejsca zainstalowania systemu Windows) mogą być następujące: E 9KPFQYU /GFKC FQJYCX. Dzięki temu 6 Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy dane w wartości będą poprawne niezależnie od położenia folderu Windows. Wartość binarna (REG_BINARY) Wartości binarne, podobnie jak wartości ciągu, zawierają łań- cuchy znaków. Różnica polega na sposobie wprowadzania danych. Zamiast do standardowego pola tekstowego dane binarne wprowadzane są w postaci kodów szesnastkowych w interfejsie edytora wartości szesnastkowych (hex editor). Każdy znak jest określany przez dwucyfrową liczbę w sys- temie base-16 (np. w base-16 odpowiada w systemie dziesiętnym), dzięki czemu można wprowadzać znaki niedo- stępne na klawiaturze. Możemy wpisywać kody szesnast- kowe po lewej lub zwykły tekst po prawej, zależnie od tego, gdzie klikniemy myszą. Wartość DWORD DWORD jest zasadniczo liczbą. Często zawartość wartości DWORD można łatwo zrozumieć, na przykład 0 dla „nie” i 1 dla „tak”, lub 60 jako liczbę sekund w pewnych usta- wieniach limitów czasu odpowiedzi. Wartość DWORD może być używana wtedy, gdy dozwolone są tylko dane licz- bowe, podczas gdy wartości ciągów i binarne dopuszczają wszelkie dane. W edytorze wartości DWORD możemy zmienić system dla wy- świetlanej liczby; niepoprawnie ustawiony system może spowo- dować wprowadzenie złej wartości. W większości przypadków najlepiej wybrać system dziesiętny, ponieważ notacji dziesiętnej używamy na co dzień do zwykłych obliczeń. Aplikacja, która tworzy każdą wartość w Rejestrze, jedynie określa typ i przeznaczenie wartości. Inaczej mówiąc, nie istnieją żadne ścisłe reguły, ograniczające zakres zastosowań typów lub nazew- nictwo wartości. Programista może na przykład zapisać najlepsze wyniki dla jakiejś gry albo w wartości binarnej o nazwie *KIJ 5EQTGU, albo w wartości ciągu o nazwie .CTF.CF QPWVU. Rozdział 5. Modyfikacje wpisów w Rejestrze 7 Na tym etapie musimy zwrócić uwagę na wartość ciągu o nazwie QO[ħNPC , która pojawia się na górze każdego klucza. Wartości tej nie można usunąć ani zmienić jej nazwy, lecz da się zmienić jej zawartość; pusta wartość domyślna jest oznaczana tekstem YCT VQħèPKGWUVCNQPC . Wartość QO[ħNPC nie musi mieć żadnego spe- cjalnego znaczenia, różniącego ją od innych, poza tym, jakie mógł jej przypisać programista lub określona aplikacja, która utworzyła klucz. Rysunek 5. przedstawia proces edycji takiej wartości. Rysunek 5. Dwukrotne kliknięcie dowolnej wartości pozwala na edycję jej zawartości Poprawki wpisów w Rejestrze Każda z poniższych poprawek zawiera ścieżkę w Rejestrze oraz wartość (wartości), które należy zmodyfikować. Jeśli którykol- wiek klucz lub wartość nie istnieje w danym systemie, proszę po prostu je utworzyć zgodnie ze wskazówkami. Omówione tematy obejmują: Pliki, foldery i typy plików (poniżej), Wydajność oraz Ustawienia konta użytkownika i sieci. 8 Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy Pliki, foldery i typy plików Dodaj opcje Usuń i Zmień nazwę do menu podręcznego Kosza Lokalizacja *- ;A .#55 5A4116 .5+ ](($( ##( _ 5JGNN(QNFGT Metoda Ustaw wartość #VVTKDWVGU na dla Usuń i Zmień nazwę lub na dla samego Zmień nazwę (wartość domyślna wynosi  ). Następnie kliknij Kosz pra- wym przyciskiem myszy i wybierz Zmień nazwę lub Usuń. Ukryj wszystkie ikony pulpitu Lokalizacja *- ;A 744 06A75 4 5QHVYCTG /KETQUQHV 9KPFQYU WTTGPV8GTUKQP 2QNKEKGU ZRNQTGT Metoda Utwórz wartość binarną o nazwie 0Q GUMVQR i ustaw ją na , aby ukryć wszystkie ikony pulpitu. Usuń war- tość 0Q GUMVQR, aby przywrócić ikony. Przekieruj ikonę Mój komputer Lokalizacja *- ;A .#55 5A4116 .5+ ] ( # ## $ _ UJGNN Metoda Ustaw wartość QO[ħNPC na 1RGP, następnie utwórz klucz o nazwie 1RGP i kolejny, o nazwie QOOCPF (wewnątrz 1RGP). Ustaw wartość QO[ħNPC na wiersz poleceń, które ma zo- stać uruchomione (na przykład, WindowsExplorer.exe). Rozdział 5. Modyfikacje wpisów w Rejestrze 9 Usuń folder [Udostępnione pliki] Lokalizacja *- ;A.1 #.A/# *+0 5QHVYCTG /KETQUQHV 9KPFQYU WTTGPV8GTUKQP ZRNQTGT /[ QORWVGT 0COG5RCEG GNGICVG(QNFGTU Metoda W tej gałęzi powinniśmy zobaczyć kilka podkluczy, na- zwanych od różnych ID klasy. Usuń podklucz o nazwie ]CHCEHGDGG_. Usuń wpis z menu Nowy Eksploratora Lokalizacja *- ;A .#55 5A4116 ]MNWEV[RWRNKMW_ Metoda Usuń klucz 5JGNN0GY z klucza każdego typu pliku, jaki chcesz usunąć z menu Nowy w Eksploratorze. Zezwól na modyfikację typu pliku Lokalizacja *- ;A .#55 5A4116 ]MNWEV[RWRNKMW_ Metoda Ustaw wartość FKV(NCIU zgodnie z tabelą 5., aby zmienić aspekty pliku, jakie można będzie zmienić w oknie Typy plików (Panel sterowania/Opcje folderów/Typy plików). Uwaga: wartości FKV(NCIU mogą być sumowane, aby łączyć kilka ograniczeń (np. ). Wyłącz Podgląd obrazów i faksów systemu Windows Lokalizacja *- ;A .#55 5A4116 5[UVGO(KNG#UUQEKCVKQPU KOCIG 5JGNN Z QPVGZV/GPW*CPFNGTU 10 Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy Tabela 5. Niektóre z możliwych wartości EditFlags i ich znaczenioe Bit EditFlags Znaczenie Bez ograniczeń W ogóle nie pokazywany w oknie Typy plików Przycisk Zmień wyłączony w oknie Typy plików Przycisk Zaawansowane wyłączony w oknie Typy plików Nie można zmienić opisu typu pliku w oknie Edytowanie typu pliku Przycisk Zmień ikonę wyłączony w oknie Edytowanie typu pliku Przycisk Edytuj wyłączony w oknie Edytowanie typu pliku Przycisk Usuń wyłączony w oknie Edytowanie typu pliku (lub brak)    Metoda Usuń klucz 5JGNN+OCIG2TGXKGY, aby wyłączyć Podgląd obrazów i faksów systemu Windows jako domyślną aplikację dla więk- szości typów plików obrazów. Dostosuj ikonę używaną dla ogólnych typów folderów i napędów Lokalizacja *- ;A .#55 5A4116 (QNFGT GHCWNV+EQP *- ;A .#55 5A4116 TKXG GHCWNV+EQP Metoda Ustaw w wartości QO[ħNPC pełną ścieżkę i nazwę pliku zawierającego ikonę, następnie dodaj przecinek i liczbę ozna- czającą numer ikony, która ma zostać użyta (0 dla pierw- szej ikony, 1 dla drugiej i tak dalej). Dopuszczalne są pliki ikon (.ico), bitmapy (.bmp), pliki .dll, uruchamialne pliki aplikacji (.exe) i wszelki inne poprawne pliki zawierające ikony. Domyślnym ustawieniem dla folderów jest 5[UVGO 4QQV 5[UVGO UJGNNFNN, a dla dysków 5[UVGO4QQV 5[UVGO UJGNNFNN. Rozdział 5. Modyfikacje wpisów w Rejestrze 11 Dodaj polecenia Szyfruj i Odszyfruj do menu podręcznego plików Lokalizacja *- ;A.1 #.A/# *+0 5QHVYCTG /KETQUQHV 9KPFQYU WTTGPV8GTUKQP ZRNQTGT #FXCPEGF Metoda Utwórz nową wartość DWORD o nazwie PET[RVKQP QPVGZV /GPW i ustaw jej wartość na 1. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny plik (lub grupę plików) i wy- bierz Szyfruj, aby załączyć dla nich szyfrowanie NTFS, lub Deszyfruj, aby wyłączyć. Zmień położenie folderów systemowych Lokalizacja *- ;A 744 06A75 4 5QHVYCTG /KETQUQHV 9KPFQYU WTTGPV8GTUKQP ZRNQTGT 5JGNN(QNFGTU *- ;A 744 06A75 4 5QHVYCTG /KETQUQHV 9KPFQYU WTTGPV8GTUKQP ZRNQTGT 7UGT5JGNN(QNFGTU Metoda Kliknij dwukrotnie dowolną wartość i wpisz pełną ścieżkę do folderu, który ma być nową lokalizacją danego folderu systemowego. Uwaga: pliki będą musiały zostać przenie- sione ze starego miejsca do nowego ręcznie. Otwórz okno wiersza poleceń w dowolnym folderze Lokalizacja *- ;A .#55 5A4116 KTGEVQT[ UJGNN Metoda Utwórz nowy klucz o nazwie EOF i ustaw jego wartość QO[ħNPC na: 1VYÎTYKGTURQNGEGēVWVCL 12 Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy Następnie utwórz w kluczu EOF nowy klucz o nazwie EQOOCPF i ustaw jego wartość domyślną na: EOFGZGMŒEF.XGTŒ Na koniec kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny folder i wybierz Otwórz wiersz poleceń tutaj, aby otworzyć okno wiersza poleceń w wybranym folderze. Wydajność Kilka następnych ustawień wpływa na wydajność systemu Wyłącz automatyczne odtwarzanie CD Lokalizacja *- ;A.1 #.A/# *+0 5;56 / WTTGPV QPVTQN5GV 5GTXKEGU FTQO Metoda Ustaw wartość 914 #WVQTWP na 0, aby wyłączyć automa- tyczne odtwarzanie CD. Wskazówka Aby selektywnie wybierać, jak funkcja odtwarzania auto- matycznego obsługuje określone typy nośników, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu CD lub DVD albo nagrywarki CD, wybierz Właściwości i zakładkę Auto- odtwarzanie. Zmień szybkość reakcji menu rozwijanych Lokalizacja *- ;A 744 06A75 4 QPVTQN2CPGN GUMVQR Metoda Ustaw w wartości ciągu /GPW5JQY GNC[ liczbę milisekund (tysięcznych części sekundy), jaką system Windows będzie czekać przed otwarciem menu. Wartość domyślna wynosi Rozdział 5. Modyfikacje wpisów w Rejestrze 13 400 (niecałe pół sekundy); wprowadź 0, aby wyeliminować całkowicie opóźnienie, lub bardzo dużą liczbę (maksymal- nie 65 534), aby wyłączyć automatyczne otwieranie menu. Wyłącz programy uruchamiane przy starcie Windows Lokalizacja *- ;A 744 06A75 4 51(69#4 /KETQUQHV 9KPFQYU WTTGPV8GTUKQP 4WP *- ;A 744 06A75 4 51(69#4 /KETQUQHV 9KPFQYU WTTGPV8GTUKQP 4WP1PEG *- ;A.1 #.A/# *+0 51(69#4 /KETQUQHV 9KPFQYU WTTGPV8GTUKQP 4WP *- ;A.1 #.A/# *+0 51(69#4 /KETQUQHV 9KPFQYU WTTGPV8GTUKQP 4WP1PEG Metoda Każda z wartości w tych czterech kluczach reprezentuje inny program; wystarczy po prostu usunąć pozycję odpowia- dającą programowi uruchamianemu przy starcie Windows, który chcemy wyłączyć. Wartości w gałęzi *- ;A 744 06A75 4 dotyczą aktualnie zalogowanego użytkownika, zaś wpisy w *- ;A.1 #.A/# *+0 dotyczą wszystkich użytkowników. Ustal czas oczekiwania przez Chckdsk przed rozpoczęciem kontroli dysku podczas uruchamiania systemu Lokalizacja *- ;A.1 #.A/# *+0 5;56 / WTTGPV QPVTQN5GV QPVTQN 5GUUKQP/CPCIGT Metoda Wpisz do wartości 914 #WVQ JM6KOG1WV liczbę sekund, przez jaką Chkdsk powinien oczekiwać przed rozpoczęciem ska- nowania dysku twardego przy starcie systemu Windows. Ustal czas, po jakim Windows uznaje aplikację za zawieszoną Lokalizacja *- ;A 744 06A75 4 QPVTQN2CPGN GUMVQR 14 Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy Metoda Ustaw w wartości ciągu /GPW5JQY GNC[ liczbę milisekund, jaką system Windows będzie czekać, zanim stwierdzi, że apli- kacja „Nie odpowiada”. Ustawienia konta użytkownika i sieci Kilka następnych ustawień dotyczy kont użytkowników, zabez- pieczeń, logowania i udostępniania zasobów w sieci. Wyłącz informację o nie przeczytanych wiadomościach na ekranie Zapraszamy Lokalizacja *- ;A 744 06A75 4 51(69#4 /KETQUQHV 9KPFQYU WTTGPV8GTUKQP 7PTGCF/CKN Metoda Ustaw wartość 914 /GUUCIG ZRKT[ C[U na 0 (zero), aby wy- łączyć powiadamianie o nie przeczytanych wiadomościach na ekranie Zapraszamy dla każdego użytkownika. Ukryj nazwę ostatnio zalogowanego użytkownika (tylko logowanie w starym stylu) Lokalizacja *- ;A.1 #.A/# *+0 51(69#4 /KETQUQHV 9KPFQYU06 WTTGPV8GTUKQP 9KPNQIQP Metoda Ustaw w ciągu QPV KURNC[.CUV7UGT0COG wartość 1 (jeden), aby wyłączyć wyświetlanie przez system Windows w polu nazwy ostatnio zalogowanego użytkownika (nie ma wpływu na ekran Zapraszamy). Dostosuj wiadomość przy logowaniu (tylko logowanie w starym stylu) Lokalizacja *- ;A.1 #.A/# *+0 51(69#4 /KETQUQHV 9KPFQYU06 WTTGPV8GTUKQP 9KPNQIQ Rozdział 5. Modyfikacje wpisów w Rejestrze 15 Metoda Wpisz do wartości ciągu .QIQP2TQORV dowolny tekst, jaki chcesz wyświetlić na górze standardowego okna logowania Windows (nie ma żadnego znaczenia przy korzystaniu z ekranu Zapraszamy). Wyłącz udostępnianie folderu Zaplanowane zadania Lokalizacja *- ;A.1 #.A/# *+0 51(69#4 /KETQUQHV 9KPFQYU WTTGPV8GTUKQP ZRNQTGT 4GOQVG QORWVGT 0COG5RCEG Metoda Usuń klucz ] # ( ##($(_, aby wyłą- czyć udostępnianie folderu Zaplanowane zadania innym komputerom w sieci, co zdecydowanie przyspieszy prze- glądanie sieci. ID klasy obiektów interfejsu System Windows identyfikuje swoje różnorodne komponenty poprzez identyfikatory klasy (ID Class) — 33-znakowe kody złożone z cyfr i liter i zamknięte w nawiasy klamrowe {}. ID klasy przechowywane są w Rejestrze w MNWEW *- ;A .#55 5A 4116 .5+ . Aby zmienić ustawienia lub zachowanie obiektu, należy wyszukać w tej gałęzi klucz o nazwie odpowiadającej ID klasy danego obiektu. Funkcja wyszukiwania w Edytorze Rejestru pozwoli znaleźć ID klasy obiektów nie znajdujących się na w poniższej liście poprzez wyszukiwanie podpisu pod obiektem. Poniższa lista zawiera często używane obiekty systemowe i odpo- wiadające im ID klasy. Obiekt ID klasy Narzędzia administracyjne ] # #$ _ Aktówka ]$$ ## $ _ 16 Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy Obiekt ID klasy Panel sterowania ] # ## $ _ Pulpit Ulubione Czcionki Internet Explorer Internet Explorer — pamięć podręczna ActiveX Internet Explorer — pamięć podręczna ] _ ]#$### (_ ]$ $ ##$ (_ ]($($ ($## (_ ]   _ ]$  ( # _ Internet Explorer — Historia ](( # ($((_ Mój komputer Moje dokumenty Moje miejsca sieciowe Połączenia sieciowe Drukarki i faksy Kosz ] ( # ## $ _ ] ($## #$_ ] # ## $ _ ] ((#(#  _ ]## ## $ _ ](($(##( _ Skanery i aparaty fotograficzne ](( #### #(_ Zaplanowane zadania Dokumenty udostępnione ] # ( ##($(_ ]#(# ( $ _ Wskazówka Dobrym sposobem na uniknięcie wpisywania wszystkich tych kodów jest wyszukanie w Rejestrze. Na przykład, jeśli szukamy ID klasy dla Kosza, wystarczy szukać nazwy Kosz. Po jego znalezieniu upewnij się, czy kod jest zgodny z podanym powyżej (ponieważ może być ich więcej), kliknij prawym przyciskiem myszy klucz o nazwie równej kodowi i wybierz Zmień nazwę. Kliknij prawym przy- ciskiem myszy tekst w polu zmiany nazwy, wybierz Kopiuj i naciśnij Esc, aby anulować operację zmiany nazwy. W ten sposób ID klasy zostanie umieszczony w Schowku i będzie można go skopiować do pola Znajdź w Edytorze Rejestru lub gdziekolwiek indziej. Rozdział 5. Modyfikacje wpisów w Rejestrze 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: