Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 003832 22408036 na godz. na dobę w sumie
Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy - książka
Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0028-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręczne zestawienie wszystkich poleceń trybu tekstowego

Graficzne systemy operacyjne spowodowały, że użytkownicy komputerów nie muszą już męczyć się z poleceniami wprowadzanymi w trybie tekstowym. Dziś za pomocą myszy i kilkunastu ikon jesteśmy w stanie osiągnąć to, co kilkanaście lat temu wymagało wpisania dziesiątek poleceń i parametrów. Nadal jednak wszystkie systemy operacyjne, nawet te najbardziej zaawansowane, posiadają możliwość pracy w trybie tekstowym. Dlaczego? Po co sięgać po niewygodną konsolę tekstową, skoro do dyspozycji mamy kolorowe ikony, okna i narzędzia graficzne? Czasem tryb tekstowy okazuje się jedynym narzędziem, z jakiego możemy skorzystać. Awaria systemu i atak wirusa -- to tylko dwie z sytuacji, w których konsola może być ostatnią deską ratunku. Czasem polecenia trybu tekstowego pozwolą nam zautomatyzować pewne czynności. Dlatego właśnie warto pamiętać o ich istnieniu.

'Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy' to zestawienie wszystkich poleceń trybu tekstowego systemu Windows XP. Zawiera omówienie poleceń oraz zasady pracy z konsolą tekstową. Znajdziesz tu również omówienie metod pisania skryptów dla systemu Windows XP oraz przykłady wykorzystania poleceń do różnych zadań.

Poznaj tekstową stronę Windows XP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-246-0028-0 Format: B6, stron: oko³o 228 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Podrêczne zestawienie wszystkich poleceñ trybu tekstowego Graficzne systemy operacyjne spowodowa³y, ¿e u¿ytkownicy komputerów nie musz¹ ju¿ mêczyæ siê z poleceniami wprowadzanymi w trybie tekstowym. Dziœ za pomoc¹ myszy i kilkunastu ikon jesteœmy w stanie osi¹gn¹æ to, co kilkanaœcie lat temu wymaga³o wpisania dziesi¹tek poleceñ i parametrów. Nadal jednak wszystkie systemy operacyjne, nawet te najbardziej zaawansowane, posiadaj¹ mo¿liwoœæ pracy w trybie tekstowym. Dlaczego? Po co siêgaæ po niewygodn¹ konsolê tekstow¹, skoro do dyspozycji mamy kolorowe ikony, okna i narzêdzia graficzne? Czasem tryb tekstowy okazuje siê jedynym narzêdziem, z jakiego mo¿emy skorzystaæ. Awaria systemu i atak wirusa -- to tylko dwie z sytuacji, w których konsola mo¿e byæ ostatni¹ desk¹ ratunku. Czasem polecenia trybu tekstowego pozwol¹ nam zautomatyzowaæ pewne czynnoœci. Dlatego w³aœnie warto pamiêtaæ o ich istnieniu. „Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy” to zestawienie wszystkich poleceñ trybu tekstowego systemu Windows XP. Zawiera omówienie poleceñ oraz zasady pracy z konsol¹ tekstow¹. Znajdziesz tu równie¿ omówienie metod pisania skryptów dla systemu Windows XP oraz przyk³ady wykorzystania poleceñ do ró¿nych zadañ. (cid:129) Praca w trybie konsoli (cid:129) Pliki wsadowe (cid:129) Zarz¹dzanie systemem plików (cid:129) Operacje na plikach i katalogach (cid:129) Sterowanie uruchamianiem zadañ (cid:129) Wykorzystywanie zasobów systemu operacyjnego (cid:129) Praca w sieci Poznaj tekstow¹ stronê Windows XP CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie ............................................................................. 7 1. Tryb tekstowy ...............................................................................9 9 11 12 Praca w trybie konsoli Pliki wsadowe cmd 2. Zarządzanie katalogami ............................................................32 32 35 39 40 42 44 46 Zakładanie katalogów Zmiana nazw katalogów Usuwanie katalogów Dołączanie katalogów Zmiana katalogu Wyświetlanie graficznej struktury katalogów Kopiowanie drzew katalogów 3. Zarządzanie plikami ...................................................................53 53 54 61 64 65 65 67 70 Wyświetlenie zawartości pliku tekstowego Wyszukiwanie ciągów znaków Sortowanie wierszy Drukowanie plików tekstowych Przenoszenie plików Usuwanie plików Lista plików i katalogów Rozszerzenia nazw plików 3 Atrybuty plików Lista kontroli dostępu do plików Porównywanie plików Kopiowanie plików Zmiana nazw plików Zamiana plików Porównywanie zawartości dyskietek Kopiowanie zawartości dyskietek Konwersja plików wykonywalnych na binarne Rozpakowywanie plików instalacyjnych 73 74 77 80 83 84 86 87 88 88 4. Edytory ........................................................................................90 90 97 97 Edytor tekstowy Edytor liniowy Komentarz 5. Zarządzanie zadaniami .............................................................99 99 Uruchamianie poleceń w określonym czasie 111 Konfigurowanie wyzwalaczy zdarzeń 113 Wywoływanie programów wsadowych 116 Zawieszanie przetwarzania programów wsadowych 118 Wyłączanie przerywania zadań 119 Wyświetlanie nowego okna 121 Tytuł okna wiersza polecenia 122 Czyszczenie ekranu 122 Testowanie i edytowanie narzędzi 123 Wykonywanie zadania w pętli 128 Przejście do instrukcji oznaczonej etykietą 130 Instrukcja warunkowa 133 Sterowanie wyświetlaniem informacji na ekranie Zachowanie bieżącego katalogu dla polecenia POPD 135 Przejście do katalogu zachowanego przez polecenie PUSHD 136 4 | Spis treści Zmienne środowiskowe dla plików wsadowych Parametry wykonywania programu Ładowanie programu powyżej pierwszych 64 kB Zmiana położenia parametrów w pliku wsadowym Host skryptów systemu Windows Kończenie pracy skryptów wsadowych Wylogowywanie 136 139 139 140 142 144 145 6. Parametry systemu operacyjnego ........................................... 146 146 148 150 151 153 154 154 155 158 162 163 164 165 165 166 167 168 173 176 177 178 180 181 Wersja systemu operacyjnego Tekst zgłoszenia trybu konsoli Ścieżka wyszukiwania dla plików wykonywalnych Kolor tła i napisów konsoli Strona kodowa Ładowanie informacji specyficznych dla kraju Konfigurowanie klawiatury do wymagań języka Data i czas systemu operacyjnego Dodatkowe funkcje wiersza poleceń Wyświetlanie komunikatów ekranowych Zmiany środowiska przez plik wsadowy Przyśpieszanie operacji dyskowych Drukowanie grafiki Drukowanie znaków w trybie graficznym Informacja o poleceniach systemu Windows XP Zajętość pamięci RAM Konfigurowanie urządzeń systemowych Zmienne środowiskowe Współdzielenie zasobów Dysk wirtualny Parametry ładowania systemu Lista sterowników urządzeń Edytowanie informacji o zdarzeniach Spis treści | 5 Odświeżanie zasad grup Zarządzanie dziennikami zdarzeń Informacje o procesach Zamykanie procesów 182 184 187 188 7. System plików .......................................................................... 190 190 190 191 193 194 194 195 195 196 199 200 202 205 Wykonywanie kopii zapasowej Partycjonowanie dysku Formatowanie nośników Montowanie woluminu Dane woluminu Etykieta woluminu lub dysku Kontrola poprawności zapisywania plików na dysku Defragmentowanie woluminów Testowanie i naprawa nośników Odzyskiwanie danych z uszkodzonego dysku Kompresja na partycjach NTFS Konwersja systemu FAT na NTFS Pomiar wydajności dysków 8. Praca w sieci ............................................................................. 207 207 208 209 212 213 215 216 217 Adres MAC karty sieciowej Konfiguracja IP Parametry połączenia sieciowego Testowanie połączenia sieciowego Statystyka połączenia TCP/IP Wysyłanie komunikatów do użytkowników Terminal Przesyłanie plików Skorowidz ................................................................................. 221 6 | Spis treści Rozdział 5. Zarządzanie zadaniami Uruchamianie poleceń w określonym czasie at Polecenie at umożliwia uruchamianie programów systemu Win- dows oraz plików wsadowych na danym komputerze o określonej godzinie określonego dnia. Uwaga Do działania polecenia at konieczne jest uruchomienie usługi Harmonogram zadań. Uwaga Aby sprawdzić, jakie usługi są uruchomione, w wierszu pole- cenia wpisz net start. Polecenie at ma następującą składnię: AT [\nazwa_komputera] [ [id] [/DELETE] | /DELETE [/YES]] lub AT [\nazwa_komputera] godzina [/INTERACTIVE] [ /EVERY:data[,...] | /NEXT:data[,...]] polecenie gdzie: \nazwa_komputera — nazwa komputera zdalnego. Jeśli polecenia mają być uruchamiane na komputerze lokalnym, parametr jest pomijany. id — numer identyfikacyjny zaplanowanego polecenia. 99 /DELETE — anulowanie zaplanowanego polecenia. Jeśli opcja zostanie pominięta, wszystkie polecenia zaplanowane dla danego komputera będą anulowane. /YES — anulowanie wszystkich zadań, gdy nie jest wyma- gane potwierdzenie. godzina — godzina wykonania polecenia. /INTERACTIVE — zadanie będzie współdziałało z innymi zadaniami użytkownika, który jest zalogowany. /EVERY:data[,...] — polecenie będzie uruchamiane w każ- dym określonym dniu tygodnia lub miesiąca. Jeśli data jest pominięta, przyjmowany jest bieżący dzień miesiąca. /NEXT:data[,...] — polecenie będzie uruchamiane przy następnym wystąpieniu dnia (np. w następny piątek). Jeśli data jest pominięta, przyjmowany jest bieżący dzień miesiąca. polecenie — polecenie systemu Windows lub program wsadowy. Przykład 5.1 Uruchom usługę Harmonogram zadań, korzystając z okien środo- wiska Windows. Aby wykonać polecenie: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy widoczną na pulpicie ikonę Mój komputer. 2. Z podręcznego menu wybierz polecenie Zarządzaj. 3. W oknie Zarządzanie komputerem rozwiń sekcje: Aplikacje i usługi, Usługi. 4. Odszukaj usługę Harmonogram zadań. Kliknij ją dwukrotnie. 5. Z listy Typ uruchomienia wybierz Automatyczny. 100 | Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy 6. Kliknij przycisk Zastosuj. 7. W sekcji Stan usługi kliknij przycisk Uruchom. 8. Zaczekaj, aż usługa zostanie uruchomiona, a następnie kliknij przycisk OK. Przykład 5.2 Uruchom usługę Harmonogram zadań, korzystając z okna konsoli. Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Wpisz w oknie konsoli net start Harmonogram zadań . 3. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu Pomyślnie uruchomiono usługę harmonogram zadań. Czynności wykonane w przykładach 5.1 i 5.2 dają identyczny efekt końcowy. Przykład 5.3 Utwórz polecenie automatycznego kopiowania wszystkich plików z folderu Moje Dokumenty do folderu Kopia. Kopiowanie ma odby- wać się każdego dnia o godzinie 13:30. Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Wpisz w oknie konsoli at 13:30 cmd /c copy C:Moje Dokumenty*.* C:Kopia. Uwaga Komunikat Usługa nie została uruchomiona świadczy o tym, że usługa Harmonogram zadań nie została uruchomiona. Jej uruchamianie zostało opisane w przykładach 5.1 i 5.2. Rozdział 5. Zarządzanie zadaniami | 101 Przykład 5.4 Wyświetl listę zadań zaplanowanych do uruchomienia na kom- puterze lokalnym za pomocą polecenia at. Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Wpisz w oknie konsoli AT. 3. Zapoznaj się z listą zaplanowanych zadań. Przykład 5.5 Usuń z listy zadań zaplanowanych do uruchomienia na kompute- rze lokalnym za pomocą polecenia at zadanie o identyfikatorze 2. Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Wpisz w oknie konsoli AT 2 /delete. schtasks Polecenie umożliwia administratorowi: tworzenie, usuwanie, badanie, modyfikowanie, uruchamianie oraz kończenie zapla- nowanych zadań w systemie lokalnym lub zdalnym. Polecenie ma następującą składnię: SCHTASKS /parametr [argumenty] Lista parametrów: /Create — tworzy nowe zaplanowane zadanie. /Delete — usuwa zaplanowane zadania. /Query — wyświetla wszystkie zaplanowane zadania. 102 | Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy /Change — zmienia właściwości dla zaplanowanego zadania. /Run — uruchamia zaplanowane zadanie natychmiast. /End — zatrzymuje aktualnie wykonywane zaplanowane zadanie. /? — wyświetla pomoc na temat programu. Natychmiastowe uruchamianie zaplanowanego zadania Polecenie ma następującą składnię: SCHTASKS /Run [/S system [/U nazwa_użytkownika [/P hasło]]] /TN nazwa_zadania gdzie: /S system — określa system zdalny do podłączenia. /U nazwa_użytkownika — określa kontekst użytkownika, w którym polecenie powinno być wykonane. /P hasło — określa hasło dla wyspecyfikowanego kon- tekstu użytkownika. /TN nazwa_zadania — identyfikuje zaplanowane zadanie do uruchomienia. Zatrzymanie aktualnie wykonywanego zaplanowanego zadania Polecenie ma następującą składnię: SCHTASKS /End [/S system [/U nazwa_użytkownika [/P hasło]]] /TN nazwa_zadania gdzie: /S system — określa system zdalny do podłączenia. /U nazwa_użytkownika — określa kontekst użytkownika, w jakim polecenie powinno być wykonane. Rozdział 5. Zarządzanie zadaniami | 103 /P hasło — określa hasło dla wyspecyfikowanego kontek- stu użytkownika. /TN nazwa_zadania — określa zaplanowane zadanie do zakończenia. Tworzenie nowego zadania Polecenie ma następującą składnię: SCHTASKS /Create [/S system [/U nazwa_użytkownika [/P hasło]]] gdzie: /S system — określa system zdalny do podłączenia. Jeśli deklaracja została pominięte, przyjmowany jest system lokalny. /U nazwa_użytkownika — określa kontekst użytkownika, w którym polecenie powinno być wykonane. /P hasło — określa hasło dla danego kontekstu użytkow- nika. /RU nazwa_użytkownika — określa konto użytkownika (kontekst użytkownika), w którym działa zadanie. /RP hasło — określa hasło dla użytkownika. Aby monito- wać o hasło, parametr musi mieć wartość „*” lub nie wystą- pić wcale. Hasło nie będzie działać dla konta systemowego. /SC harmonogram — określa częstotliwość harmonogramu. Prawidłowe typy harmonogramu: Co_minutę, Co_godzinę, Codziennie, Cotygodniowo, Comiesięcznie, Raz, Przy_uru (cid:166)chomieniu, Przy_logowaniu, Przy_bezczynności. /MO modyfikator — ulepsza typ harmonogramu, umożli- wiając lepszą kontrolę nad powtórzeniami harmonogramu. Prawidłowe wartości dla przełącznika /MO: 104 | Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Co_minutę: 1 – 1439 minut. Co_godzinę: 1 – 23 godziny. Codziennie: 1 – 365 dni. Cotygodniowo: numer tygodnia 1 – 52. Raz: brak modyfikatorów. Przy_uruchomieniu: brak modyfikatorów. Przy_logowaniu: brak modyfikatorów. Przy_bezczynności: brak modyfikatorów. Comiesięcznie: 1 – 12 lub pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ostatni, dzień. /D dni — określa dzień tygodnia do uruchomienia zada- nia. Prawidłowe wartości: Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So, N i dla harmonogramów Comiesięcznie 1 – 31 (dni miesiąca). /M miesiące — określa miesiące roku. Domyślnie do pierw- szego dnia miesiąca. Prawidłowe wartości: Sty, Lut, Mar, Kwi, Maj, Cze, Lip, Sie, Wrz, Paź, Lis, Gru. /I czas_bezczynności — określa czas bezczynności, po upływie którego zostanie uruchomione zaplanowane zada- nie. Prawidłowy zakres: 1 – 999 minut. /TN nazwa_zadania — określa nazwę, która jednoznacznie identyfikuje to zaplanowane zadanie. /TR program — określa ścieżkę i nazwę pliku programu do uruchomienia przez zaplanowane zadanie. /ST godz_rozpoczęcia — określa godzinę uruchomienia zadania. Format godziny to GG:MM:SS (24-godzinny). /SD data_rozpoczęcia — określa pierwszą datę urucho- mienia zadania. Format daty to yyyy/mm/dd. Rozdział 5. Zarządzanie zadaniami | 105 /ED data_zakończenia — określa ostatnią datę uruchomie- nia zadania. Format daty to yyyy/mm/dd. /? — wyświetla pomoc na temat polecenia. Usuwanie zaplanowanego zadania Polecenie ma następującą składnię: SCHTASKS /Delete [/S system [/U nazwa_użytkownika [/P hasło]]] /TN nazwa_zadania [/F] gdzie: /S system — określa system zdalny do podłączenia. /U nazwa_użytkownika — określa kontekst użytkownika, w którym polecenie powinno być wykonane. /P hasło — określa hasło dla danego kontekstu użytkow- nika. /TN nazwa_zadania — określa nazwę zaplanowanego za- dania do usunięcia. Aby usunąć wszystkie zadania, można użyć znaku wieloznacznego „*”. /F — usuwa zadanie i pomija ostrzeżenia, jeśli określone zadanie jest aktualnie uruchomione. /? — wyświetla pomoc na temat polecenia. Wyświetla zadania zaplanowane w systemie lokalnym lub zdalnym Wyświetlenie listy zadań: SCHTASKS /Query [/S system [/U nazwa_użytkownika [/P hasło]]] [/FO format] [/NH] [/V] [/?] gdzie: /S system — określa system zdalny do podłączenia. 106 | Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy /U nazwa_użytkownika — określa kontekst użytkownika, w którym polecenie powinno być wykonane. /P hasło — określa hasło dla danego kontekstu użyt- kownika. /FO format — określa format danych wyjściowych do wyświetlenia. Prawidłowe wartości: TABLE, LIST, CSV. /NH — określa, że nagłówek kolumny nie powinien być wyświetlany w wyniku. Opcja prawidłowa tylko dla for- matów: TABLE i CSV. /V — określa dodatkowe dane wyjściowe do wyświetlenia. /? — wyświetla pomoc na temat polecenia. Zmiana programu lub konta użytkownika Zmienia program do uruchomienia lub konto i hasło użytkow- nika używane przez zaplanowane zadanie. SCHTASKS /Change [/S system [/U nazwa_użytkownika [/P hasło]]] {[/RU nazwa_użytkownika] [/RP hasło] [/TR program]} /TN nazwa_zadania gdzie: /S system — określa system zdalny do podłączenia. /U nazwa_użytkownika — określa kontekst użytkownika, w którym polecenie powinno być wykonane. /P hasło — określa hasło dla danego kontekstu użytkow- nika. /RU nazwa_użytkownika — zmienia nazwę użytkownika (kontekst użytkownika), pod którą zaplanowane zadanie musi działać. Rozdział 5. Zarządzanie zadaniami | 107 /RP hasło — określa nowe hasło dla istniejącego kontek- stu użytkownika dla nowego konta użytkownika. Hasło nie będzie działać dla konta systemowego. /TR program — określa nowy program uruchamiany przez zaplanowane zadanie. Wpisz ścieżkę i nazwę pliku pro- gramu. /TN nazwa_zadania — określa, które zaplanowane zadanie zmienić. /? — wyświetla pomoc na temat polecenia. Przykład 5.6 Zaplanuj zadanie polegające na wykonywaniu co kwadrans skryptu test.vbs, który znajduje się na odległym komputerze. Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Wpisz w oknie konsoli: schtasks /create /sc minute /mo 15 /tn Test Script /tr \centraldatascripts est.vbs Przykład 5.7 Zaplanuj zadanie polegające na wykonywaniu skryptu test.vbs każdego pierwszego dnia miesiąca. Skrypt znajduje się w folderze Vb na dysku c. Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Wpisz w oknie konsoli: schtasks /create /tn Test Script /tr c:vb est.vbs /sc monthly 108 | Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Przykład 5.8 Zaplanuj zadanie polegające na wykonywaniu skryptu test.vbs każdego ostatniego dnia miesiąca. Skrypt znajduje się w folderze Vb na dysku c. Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Wpisz w oknie konsoli: schtasks /create /tn Test Script /tr c:vb est.vbs /sc monthly/mo lastday /m * Przykład 5.9 Zaplanuj zadanie polegające na wykonywaniu skryptu test.vbs co trzy miesiące. Skrypt znajduje się w folderze Vb na dysku c. Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Wpisz w oknie konsoli: schtasks /create /tn Test Script /tr c:vb est.vbs /sc monthly/mo 3 Przykład 5.10 Zaplanuj zadanie polegające na jednokrotnym wykonywaniu skryptu test.vbs po uruchomieniu systemu. Skrypt znajduje się w folderze Vb na dysku c. Polecenie po raz pierwszy ma zostać wykonane 26 maja 2006 roku. Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Wpisz w oknie konsoli: schtasks /create /tn Test Script /tr c:vb est.vbs /sc onstart /sd 05/26/2006 Rozdział 5. Zarządzanie zadaniami | 109 Przykład 5.11 Zaplanuj zadanie polegające na wykonywaniu skryptu test.vbs, gdy komputer jest bezczynny. Skrypt znajduje się w folderze Vb na dysku c. Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Wpisz w oknie konsoli: schtasks /create /tn Test Script /tr c:vb est.vbs /sc onstart /sd onidle /i 10 Przykład 5.12 Zmień treść zadania Kontrola Antywirusowa, tak aby korzystało z programu Antyvir2 zamiast Antywir. Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Wpisz w oknie konsoli: schtasks /change /tn Kontrola Antywirusowa /tr C:Antywir2.exe Enter Uwaga Po wykonaniu polecenia zmiany treści zadania wyświetlany jest komunikat rozpoczynający się od słowa Success oraz treści zależnej od wydanego polecenia. Komunikat rozpoczy- nający się od słowa Error informuje o niepowodzeniu w wyko- nywaniu zadania. Przykład 5.13 Zamknij program Notepad.exe, który został uruchomiony przez zadanie o nazwie My Notepad na komputerze lokalnym. 110 | Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Wpisz w oknie konsoli: schtasks /end /tn My Notepad Enter Konfigurowanie wyzwalaczy zdarzeń eventtriggers Polecenie eventtriggers umożliwia administratorowi wyświe- tlanie i konfigurowanie wyzwalaczy zdarzeń w systemie lokalnym i zdalnym. Polecenie ma następującą składnię: eventtriggers[.exe] /create [/s Computer [/u DomainUser [/p Password]]] /tr TriggerName [/l [APPLICATION] [SYSTEM] [SECURITY] [ DNS Server ] [LOG] [DirectoryLogName] [*] ] {[/eid ID]|[/t {ERROR|INFORMATION|WARNING|SUCCESSAUDIT|FAILUREAUDIT}]|[/so Source]} [/d Description] /tk TaskName [/ru {[Domain]User | System } [/rp Password]] gdzie: /Create — generuje nowy wyzwalacz zdarzeń monitoru- jący i działający przy wystąpieniu zdarzeń z dziennika zdarzeń Windows spełniających zadane kryteria. /s Computer — określenie nazwy lub adresu IP zdalnego komputera. W adresie nie należy używać znaku lewy uko- śnik. Jeżeli adres nie zostanie podany, domyślnie polecenie odnosi się do komputera lokalnego. /u DomainUser — uruchamia polecenie z uprawnieniami, które przypisane są do konta danego użytkownika. Domyśl- nie uprawnienia są takie, jakie nadane zostały aktualnie zalogowanemu użytkownikowi. Rozdział 5. Zarządzanie zadaniami | 111 /p Password — określa hasło do konta użytkownika, którego nazwa podana została z przełącznikiem /u. /tr TriggerName — wyspecyfikowanie nazwy, która zosta- nie połączona z wyzwalaczem zdarzeń. /l [APPLICATION] [SYSTEM] [SECURITY] [ DNS Server ] [LOG] [DirectoryLogName] [*] ] — nazwa monitorow- anego logu zdarzeń. Akceptowane są następujące nazwy: Application, System, Security, DNS server, Log, Directory log. /eid ID — określenie identyfikatora zdarzenia, które jest uruchamiane przez monitor logu. Akceptowane są liczby całkowite. Nie może być używane w połączeniu parame- trami: /type lub /so. /t {ERROR|INFORMATION|WARNING|SUCCESSAUDIT|FAILURE (cid:166)AUDIT} — określenie typu zdarzenia, które będzie monito- rowane. Akceptowane nazwy zdarzeń: ERROR, INFORMA- TION, WARNING, SUCCESSAUDIT oraz FAILUREAUDIT. Nie może być używane w połączeniu z parametrami: /id lub /so. /so Source — określenie nazwy źródła zdarzenia, dla które- go monitorowane jest źródło wyzwalacza. Akceptowane są wszystkie ciągi znaków. Nie może być używane w po- łączeniu z parametrami: /id lub /or. /d Description — dokładne określenie wyzwalacza. Akcep- towane są wszystkie ciągi znaków. /tk TaskName — wyspecyfikowanie zadania lub linii pole- ceń, które zostaną wykonane, gdy zostanie spełniony moni- torowany warunek. /ru {[Domain]User | System } — określenie, z jakimi uprawnieniami ma być uruchomione zadanie. Uprawnienia są przypisane do kont użytkowników. Domyślnie zadania 112 | Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy są uruchamiane z uprawnieniami, które zostały przypisane do konta aktualnie zalogowanego użytkownika. Przykład 5.14 Utwórz zadanie, które po wykryciu w logu informacji o błędzie na dysku spowoduje uruchomienie programu czyszczącego zawar- tość dysku twardego. Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Wpisz w oknie konsoli: eventtriggers /create /tr Disk Cleanup /l system /t error /tk c:windowssystem32cleanmgr.exe Wywoływanie programów wsadowych Programy wsadowe mogą mieć konstrukcję modułową. Pozwala to na pisanie i testowanie programów wykonujących proste operacje. Następnie można je łączyć w większe programy. Do wywoływania programów wsadowych służy polecenie call. call Polecenie call wywołuje jeden program wsadowy z innego. Ma ono następującą składnię: CALL [dysk:][ścieżka]nazwa_pliku [parametry_wsadowe] gdzie: parametry_wsadowe — informacje, których umieszczenie w wywołaniu jest wymagane przez program wsadowy. Rozdział 5. Zarządzanie zadaniami | 113 Uwaga Polecenie nie może być używane z przełączaniem wejść- wyjść ani z potokami. Po włączeniu rozszerzeń polecenie call akceptuje nazwę etykiety jako obiekt docelowy. Ma ono wówczas następującą składnię: CALL :etykieta argumenty [parametry wsadowe] gdzie: :etykieta — nazwa etykiety. parametry_wsadowe — informacje, których umieszczenie w wywołaniu jest wymagane przez program wsadowy. Uwaga Zapis * w skrypcie odnosi się do wszystkich argumentów (tzn. 1 2 3…). Zmienione zostało podstawianie parametrów do pliku wsado- wego: ~1 — rozwija 1, usuwając wszystkie obejmujące cudzy- słowy ( ). ~f1 — rozwija 1 do pełnej nazwy ścieżki. ~d1 — rozwija 1 tylko do litery dysku. ~p1 — rozwija 1 tylko do ścieżki. ~n1 — rozwija 1 tylko do nazwy pliku. ~x1 — rozwija 1 tylko do rozszerzenia pliku. ~s1 — rozwinięta ścieżka zawiera tylko krótkie nazwy. ~a1 — rozwija 1 do atrybutów pliku. 114 | Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy ~t1 — rozwija 1 do daty/czasu pliku. ~z1 — rozwija 1 do rozmiaru pliku. ~$PATH:1 — przeszukuje katalogi wymienione w zmien- nej środowiskowej PATH i rozwija 1 do pełnej nazwy dla pierwszej znalezionej. Jeśli nazwa zmiennej środowiskowej nie została zdefiniowana lub pliku nie znaleziono w wyszu- kiwaniu, modyfikator rozwija ścieżkę do pustego ciągu znaków. Modyfikatory mogą być włączone w celu uzyskania złożonych wyników: ~dp1 — rozwija 1 tylko do litery dysku i ścieżki. ~nx1— rozwija 1 tylko do nazwy pliku i rozszerzenia. ~dp$PATH:1 — przeszukuje katalogi wymienione w zmien- nej środowiskowej PATH dla 1 i rozwija do litery dysku i ścieżki dla pierwszej znalezionej. ~ftza1 — rozwija 1 do DIR jak wiersz wyjściowy. 1 i PATH można zastąpić innymi prawidłowymi wartościami. Składnia ~ jest zakończona prawidłową liczbą argumentów. Modyfikatory ~ nie mogą być używane z *. Przykład 5.15 Napisz program aaa.bat. Zapisz go w folderze wsadowe utworzo- nym na partycji c w katalogu głównym. Wywołaj polecenie aaa.bat. Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Napisz program: @ Echo off echo misio Rozdział 5. Zarządzanie zadaniami | 115 Polecenie @ Echo off powoduje ukrywanie wydawanych przez program poleceń. Polecenie echo misio powoduje wyświetlenie na ekranie słowa misio. 3. Utwórz na partycji c folder wsadowe. 4. Zapisz program do pliku aaa.bat umieszczonego w folderze wsadowe. 5. Wpisz w oknie konsoli: call wsadoweaaa Zawieszanie przetwarzania programów wsadowych pause Polecenie pause zawiesza przetwarzanie pliku wsadowego i wy- świetla komunikat: Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować... Przykład 5.16 Napisz linię programu, której wykonanie spowoduje: • wstrzymanie pracy programu; • wyświetlenie żądania włożenia do napędu a dyskietki; • kontynuowanie pracy programu po naciśnięciu dowolnego klawisza. Poleceniem spełniającym zadane warunki jest: PAUSE Włóż dyskietkę do stacji A: 116 | Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy Przykład 5.17 Napisz program, który będzie zapisywał do pliku zawartość nośnika umieszczonego w wyspecyfikowanym napędzie. Na- zwa pliku i litera napędu mają być parametrami wywołania pro- gramu. Aby wykonać polecenie: 1. Uruchom konsolę. 2. Napisz program: @ Echo off Echo Włóż nośnik do napędu 2 Pause dir 2 1 Echo Katalogowanie zakończone Polecenie @ Echo off powoduje niewyświetlanie na ekranie wydawanych przez program poleceń. Wykonanie polecenia Echo Włóż nośnik do napędu 2 powoduje wyświetlenie na ekranie komunikatu Włóż nośnik do napędu a (jeżeli jako drugi parametr wywołania użyta została litera a). Wykonanie polecenia Pause powoduje wyświetlenie na ekra- nie komunikatu Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować… Wykonanie polecenia dir 2 1 powoduje odczytanie listy folderów i plików nośnika umieszczonego w napędzie 2 i zapisanie ich do pliku o nazwie 1. 2 i 1 są zmiennymi użytymi w wywołaniu programu. Wykonanie polecenia Echo Katalogowanie zakończone powoduje wyświetlenie na ekranie komunikatu Katalogowa- nie zakończone. 3. Zapisz program do pliku spis.bat umieszczonego w katalogu głównym na dysku c. Rozdział 5. Zarządzanie zadaniami | 117 4. Wpisz w oknie konsoli: c:spis c:cd.txt d:. Polecenie spowoduje uruchomienie programu spis.bat umieszczonego w katalogu głównym na partycji c. Katalogowany nośnik należy włożyć do napędu d. Spis zostanie zapisany do pliku cd.txt, który zostanie utworzony w katalogu głównym na dysku c. 5. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie. Zapoznaj się z zawartością spisu plików. 118 | Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP. Komendy i polecenia. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: