Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00212 003736 22408376 na godz. na dobę w sumie
Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady - książka
Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0478-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj konsolę tekstową do pracy z systemem operacyjnym

Współczesne systemy operacyjne przyzwyczaiły użytkowników do ikon, okien i rozwijanych menu, za pomocą których można wykonać prawie każdą operację. Nadal jednak istnieje możliwość pracy w trybie tekstowym. Dlaczego? Odpowiednio wykorzystane polecenia trybu tekstowego pozwalają zautomatyzować wiele czynności. Czasami również -- na przykład w wypadku awarii systemu i ataku wirusa -- użycie konsoli i ręczne wpisanie poleceń jest po prostu jedynym rozwiązaniem.

Dzięki książce 'Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady' poznasz zasady stosowania poleceń tekstowych w codziennej pracy z systemem Windows XP. Nauczysz się wykorzystywać je do wykonywania operacji na plikach i katalogach, zarządzania zadaniami i procesami systemowymi oraz do odzyskiwania danych. Dowiesz się, w jaki sposób konfigurować i testować połączenia sieciowe, montować nowe woluminy i dzielić dysk na partycje.

Przekonaj się, że Windows XP to nie tylko interfejs graficzny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przyk³ady Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-246-0478-2 Format: B5, stron: 320 Przyk³ady na ftp: 20 kB Wykorzystaj konsolê tekstow¹ do pracy z systemem operacyjnym (cid:129) Stosowanie poleceñ (cid:129) Kontrolowanie pracy Windows XP (cid:129) Tworzenie plików wsadowych Wspó³czesne systemy operacyjne przyzwyczai³y u¿ytkowników do ikon, okien i rozwijanych menu, za pomoc¹ których mo¿na wykonaæ prawie ka¿d¹ operacjê. Nadal jednak istnieje mo¿liwoœæ pracy w trybie tekstowym. Dlaczego? Odpowiednio wykorzystane polecenia trybu tekstowego pozwalaj¹ zautomatyzowaæ wiele czynnoœci. Czasami równie¿ — na przyk³ad w wypadku awarii systemu i ataku wirusa — u¿ycie konsoli i rêczne wpisanie poleceñ jest po prostu jedynym rozwi¹zaniem. Dziêki ksi¹¿ce „Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przyk³ady” poznasz zasady stosowania poleceñ tekstowych w codziennej pracy z systemem Windows XP. Nauczysz siê wykorzystywaæ je do wykonywania operacji na plikach i katalogach, zarz¹dzania zadaniami i procesami systemowymi oraz do odzyskiwania danych. Dowiesz siê, w jaki sposób konfigurowaæ i testowaæ po³¹czenia sieciowe, montowaæ nowe woluminy i dzieliæ dysk na partycje. (cid:129) Operacje na katalogach (cid:129) Edycja plików tekstowych (cid:129) Porównywanie zawartoœci plików (cid:129) Kontrola œrodowiska pracy (cid:129) Montowanie urz¹dzeñ systemowych i woluminów (cid:129) Ustawianie parametrów ³adowania systemu (cid:129) Tworzenie kopii zapasowych (cid:129) Konfigurowanie parametrów po³¹czeñ sieciowych Przekonaj siê, ¿e Windows XP to nie tylko interfejs graficzny Spis treści Wstęp ..................................................................................................................7 Rozdział 1. System operacyjny — FAQ ................................................................11 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS? ...................................................................................11 1.2. Co oznacza skrót XP? .............................................................................................................11 1.3. Z jakich elementów składa się system komputerowy? ...........................................................12 1.4. Co to jest system operacyjny? ................................................................................................13 1.5. Na czym polega przetwarzanie wsadowe? .............................................................................13 1.6. Co to jest program wsadowy? ................................................................................................14 1.7. Co to jest spooling? ................................................................................................................14 1.8. Na czym polega praca z podziałem czasu? ............................................................................14 1.9. Co to jest swapping? ...............................................................................................................15 1.10. Kiedy komputery mogą komunikować się ze sobą? ..............................................................15 1.11. Co to jest protokół sieciowy? .................................................................................................15 1.12. Jakie protokoły sieciowe są zainstalowane w komputerze? ...................................................16 Rozdział 2. Tryb tekstowy ..................................................................................17 2.1. Jak pracować w trybie konsoli? ..............................................................................................17 2.2. Jak pracować z programami wsadowymi? .............................................................................19 2.3. MS-DOS i Windows XP ........................................................................................................25 2.4. Co można uzyskać, włączając rozszerzenia poleceń? ............................................................28 Rozdział 3. Operacje na katalogach ....................................................................35 3.1. Jak zakładać katalogi? ............................................................................................................35 3.2. Jak zmieniać nazwy katalogów? ............................................................................................41 3.3. Jak usuwać katalogi? ..............................................................................................................43 3.4. Jak dołączać katalogi? ............................................................................................................46 3.5. Jak zmieniać katalogi? ............................................................................................................47 3.6. Jak wyświetlać graficzną strukturę katalogów? .....................................................................49 3.7. Jak kopiować drzewo katalogów? ..........................................................................................51 Rozdział 4. Operacje na plikach ..........................................................................57 4.1. Jak wyświetlać zawartość pliku tekstowego? .........................................................................57 4.2. Jak wyszukiwać ciągi znaków? ..............................................................................................58 4.3. Jak sortować wiersze w pliku? ...............................................................................................63 4.4. Jak drukować pliki tekstowe? .................................................................................................65 4.5. Jak przenosić pliki? ................................................................................................................66 4.6. Jak usuwać pliki? ....................................................................................................................66 4.7. Jak wyświetlić listę plików i katalogów? ...............................................................................69 4.8. Jak zmieniać rozszerzenia nazw plików? ...............................................................................72 4 Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady 4.9. Jak zmieniać atrybuty plików? ...............................................................................................73 4.10. Jak ustawiać listę kontroli dostępu do plików? ......................................................................74 4.11. Jak porównywać pliki? ...........................................................................................................76 4.12. Jak kopiować pliki? ................................................................................................................79 4.13. Jak zmieniać nazwy plików? ..................................................................................................81 4.14. Jak zamieniać pliki? ...............................................................................................................82 4.15. Jak porównywać zawartość dyskietek? ..................................................................................83 4.16. Jak kopiować zawartości dyskietek? ......................................................................................84 4.17. Jak konwertować pliki wykonywalne na binarne? .................................................................85 4.18. Jak rozpakowywać pliki instalacyjne? ...................................................................................86 Rozdział 5. Edycja plików ...................................................................................87 5.1. Jak działa edytor tekstowy? ....................................................................................................87 5.2. Jak działa edytor liniowy? ......................................................................................................92 5.3. Jak wstawiać komentarze? .....................................................................................................93 Rozdział 6. Zarządzanie zadaniami ......................................................................95 6.1. Jak uruchamiać polecenia w określonym czasie? ...................................................................95 6.2. Jak konfigurować wyzwalacze zdarzeń? ..............................................................................103 6.3. Jak wywoływać programy wsadowe? ..................................................................................107 6.4. Jak wstrzymywać programy wsadowe? ...............................................................................110 6.5. Jak wyłączać przerywanie wykonywania zadań? .................................................................111 6.6. Jak wyświetlać nowe okno? .................................................................................................112 6.7. Jak zmienić tytuł okna wiersza poleceń? ..............................................................................113 6.8. Jak wyczyścić okno wiersza poleceń? ..................................................................................114 6.9. Jak testować i edytować narzędzia? .....................................................................................115 6.10. Jak wykonywać zadania w pętli? .........................................................................................115 6.11. Jak przejść do instrukcji oznaczonej etykietą? .....................................................................118 6.12. Jak napisać instrukcję warunkową? ......................................................................................120 6.13. Jak sterować wyświetlaniem informacji na ekranie? ...........................................................124 6.14. Jak zachować bieżący katalog dla polecenia POPD? ...........................................................125 6.15. Jak przejść do katalogu zachowanego przez polecenie PUSHD? ........................................126 6.16. Jak definiować zmienne środowiskowe dla plików wsadowych? ........................................126 6.17. Jak definiować parametry wykonywania programów? ........................................................128 6.18. Jak ładować program powyżej pierwszych 64 kB? ..............................................................129 6.19. Jak zmienić położenie parametrów w pliku wsadowym? ....................................................129 6.20. Co to jest host skryptów systemu Windows? .......................................................................131 6.21. Jak kończyć pracę skryptów wsadowych? ...........................................................................132 6.22. Jak wylogowywać się? .........................................................................................................133 6.23. Jak wyszukiwać i odłączać otwarte pliki? ............................................................................134 6.24. Jak zamknąć system? ............................................................................................................138 Rozdział 7. Środowisko ....................................................................................139 7.1. Jak odczytać wersję systemu operacyjnego? ........................................................................139 7.2. Jak zdefiniować tekst zgłoszenia trybu konsoli? ..................................................................141 7.3. Jak ustawić ścieżkę wyszukiwania dla plików wykonywalnych? ........................................142 7.4. Jak ustawiać kolor tła i napisów konsoli? ............................................................................143 7.5. Jak ustawić stronę kodową? .................................................................................................145 7.6. Jak ładować informacje specyficzne dla kraju? ...................................................................145 7.7. Jak dostosować klawiaturę do wymagań języka? .................................................................146 7.8. Jak ustawić datę i czas systemu operacyjnego? ....................................................................147 7.9. Jakie są dodatkowe funkcje wiersza poleceń? ......................................................................148 7.10. Jak wyświetlać komunikaty ekranowe? ...............................................................................151 7.11. Jak wprowadzić zmiany środowiska przez plik wsadowy? .................................................153 7.12. Jak przyspieszać operacje dyskowe? ....................................................................................153 Spis treści 5 7.13. Jak drukować grafikę? ..........................................................................................................154 7.14. Jak drukować znaki w trybie graficznym? ...........................................................................155 7.15. Jak uzyskiwać informacje o poleceniach systemu Windows XP? .......................................156 7.16. Jak odczytać zajętość pamięci RAM? ..................................................................................156 7.17. Jak konfigurować urządzenia systemowe? ...........................................................................157 7.18. Jak definiować zmienne środowiskowe? ..............................................................................161 7.19. Jak współdzielić zasoby? ......................................................................................................165 7.20. Jak włączyć dysk wirtualny? ................................................................................................165 7.21. Jak ustawić parametry ładowania systemu? .........................................................................166 7.22. Jak wyświetlić listę sterowników urządzeń? ........................................................................168 7.23. Jak edytować informacje o zdarzeniach? .............................................................................169 7.24. Jak odświeżać zasady grup? .................................................................................................169 7.25. Jak zarządzać dziennikami zdarzeń? ....................................................................................170 7.26. Jak wyświetlić informacje o uruchomionych procesach? ....................................................172 7.27. Jak zamykać procesy? ..........................................................................................................173 7.28. Zestaw zasad Rop .................................................................................................................174 7.29. Ochrona plików systemu Windows ......................................................................................175 7.30. Przywracanie ustawień początkowych .................................................................................175 7.31. Uruchamianie poleceń ..........................................................................................................176 Rozdział 8. System plików ................................................................................179 8.1. Jak wykonywać kopie zapasowe? ........................................................................................179 8.2. Jak partycjonować dysk? ......................................................................................................180 8.3. Jak formatować nośniki? ......................................................................................................195 8.4. Jak montować woluminy? ....................................................................................................197 8.5. Jak odczytać dane woluminu? ..............................................................................................198 8.6. Jak ustawić etykietę woluminu lub dysku? ..........................................................................198 8.7. Jak kontrolować poprawności zapisywania plików na dysku? ............................................199 8.8. Jak defragmentować woluminy? ..........................................................................................199 8.9. Jak testować i naprawiać nośniki? ........................................................................................200 8.10. Jak odzyskiwać dane z uszkodzonego dysku? .....................................................................202 8.11. Jak kompresować dane na partycjach NTFS? ......................................................................202 8.12. Jak konwertować system FAT na NTFS? ............................................................................204 8.13. Jak szyfrować dane na partycjach NTFS? ............................................................................205 8.14. Jak mierzyć wydajności dysków? ........................................................................................206 8.15. Zarządzanie przydziałami dysku z wiersza polecenia ..........................................................207 Rozdział 9. Praca w sieci .................................................................................221 9.1. Jak odczytać adres MAC karty sieciowej? ...........................................................................221 9.2. Jak skonfigurować kartę sieciową? ......................................................................................223 9.3. Jak ustawić parametry połączenia sieciowego? ....................................................................226 9.4. Jak testować połączenie sieciowe? .......................................................................................251 9.5. Jak odczytać statystykę połączenia TCP/IP? ........................................................................252 9.6. Jak wysyłać komunikaty do użytkowników? .......................................................................254 9.7. Jak pracować z terminalem? .................................................................................................255 9.8. Jak przesyłać pliki? ...............................................................................................................256 9.9. Jak można wyświetlić tabelę translacji adresów IP? ............................................................258 9.10. Jak monitorować połączenia zarejestrowane przez Menedżera wywołań ATM? ................259 9.11. Wyświetlanie stanu kolejki wydruku ...................................................................................260 9.12. Line Printer Daemon ............................................................................................................261 9.13. Statystyki protokołu i bieżące połączenia TCP/IP ...............................................................262 9.14. Modyfikowanie konfiguracji sieciowej uruchomionego komputera ....................................263 9.15. Polecenia netsh dotyczące zakresów serwera DHCP ...........................................................281 9.16. Netsh — zastosowania praktyczne .......................................................................................289 6 Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady Dodatek A Parametry wsadowe, zmienne i filtry ................................................293 A.1. Parametry wsadowe ..............................................................................................................293 A.2. Modyfikatory ........................................................................................................................295 A.3. Stosowanie wielu poleceń i symboli przetwarzania warunkowego .....................................296 A.4. Systemowe i lokalne zmienne środowiskowe ......................................................................297 A.5. Ustawianie zmiennych środowiskowych .............................................................................300 A.6. Podstawianie wartości zmiennych środowiskowych ............................................................300 A.7. Filtry .....................................................................................................................................301 A.8. Polecenie find .......................................................................................................................303 A.9. Polecenie sort ........................................................................................................................304 Skorowidz .......................................................................................................307 Rozdział 3. Operacje na katalogach Przez analogię do pracy w biurze katalogi można porównać do segregatorów, a pliki do dokumentów. Aby zaprowadzić porządek w biurze, należy dokumenty pogrupować i wpiąć do segregatorów. W przypadku plików trzeba utworzyć strukturę katalogów ułatwiającą zlokalizowanie danego pliku i zapisywać pliki w przeznaczonych do tego celu miejscach. 3.1. Jak zakładać katalogi? Katalogi można zakładać za pomocą dwóch poleceń: md oraz mkdir. md Polecenie systemów: Windows XP Home Edition i Windows XP Professional Polecenie md umożliwia założenie katalogu. Ma ono następującą składnię: MD [dysk:]ścieżka gdzie: dysk — litera napędu; ścieżka — ścieżka dostępu do zakładanego katalogu. Przykład 3.1. Utwórz na dysku bieżącym folder a. Wpisz w oknie konsoli polecenie: md a 36 Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady Przykład 3.2. Utwórz folder a na dysku o nazwie D. Wpisz w oknie konsoli polecenie: md d:a Przykład 3.3. Utwórz na dysku o nazwie C folder a. W folderze a utwórz folder b. W folderze b utwórz folder c. W folderze c utwórz folder d. Wpisz w oknie konsoli polecenie: md c:acd Zapisanie w jednej linii polecenia umożliwiającego utworzenie wielu folderów jest możliwe przy włączonych rozszerzeniach poleceń — domyślna opcja pracy konsoli. Ostatni przykład dobitnie pokazuje, że możliwości, jakie stwarzają polecenia dostęp- ne w trybie tekstowym, są większe niż oferowane przez interfejs graficzny. Polece- niem wpisanym w jednej linijce można utworzyć wiele katalogów. Osiągnięcie tego samego rezultatu poprzez posługiwanie się „okienkami” jest bardziej pracochłonne. Na tym przykładzie widać również wady trybu tekstowego. Nowo utworzone foldery nie są widoczne. W trybie graficznym — są widoczne zaraz po ich utworzeniu. Przykład 3.4. Uruchom tryb konsoli z wyłączonymi rozszerzeniami poleceń. Utwórz na dysku o na- zwie C folder a. W folderze a utwórz folder b. W folderze b utwórz folder c. W folde- rze c utwórz folder d. Do uruchomienia konsoli z wyłączonymi rozszerzeniami poleceń wykorzystaj plik wsadowy bezrozsz.bat. 1. Wpisz w oknie konsoli polecenie md c:acd. Polecenie nie zostało wykonane (rysunek 3.1). Powodem tego są wyłączone rozszerzenia. 2. Identyczną strukturę katalogów, jaką chcieliśmy utworzyć w punkcie 1., można założyć pojedynczymi poleceniami. Wpisz polecenie md a. Utworzony został katalog a. 3. Przejdź do katalogu a, wpisując polecenie cd a. 4. Wpisz polecenie md b. Utworzony został katalog b. 5. Przejdź do katalogu b, wpisując polecenie cd b. 6. Wpisz polecenie md c. Utworzony został katalog c. Rozdział 3. ♦ Operacje na katalogach 37 7. Przejdź do katalogu c, wpisując polecenie cd c. 8. Wpisz polecenie md d. Utworzony został katalog d. 9. Przejdź do katalogu d, wpisując polecenie cd d. Uzyskaliśmy taką samą strukturę katalogów jak w przykładzie 3.3. Wymagało to jednak wpisania dużo większej liczby poleceń. Rysunek 3.1. Po wyłączeniu rozszerzeń utworzenie struktury podkatalogów wymaga wydania wielu poleceń Przykład 3.5. Napisz program, który będzie zakładał folder o nazwie identycznej z zapisem bie- żącej daty. Polecenie jest wykonywane przez program: :: datedir.bat :: Program zakłada katalog o nazwie identycznej jak bieżąca data @ECHO OFF MD DATE Pora na wyjaśnienie, co i jak wykonuje program. Pierwsza linia rozpoczyna się od dwukropka. Oznacza on, że wszystko, co znajduje się na prawo od niego, powinno być traktowane jako komentarz. Nie jest to instrukcja dla komputera, ale informacja dla człowieka, który będzie używał programu. Umieszcza- nie komentarzy w programach jest dobrym zwyczajem, gdyż zamiast śledzić treść pro- gramu, by się dowiedzieć, do czego on służy — wystarczy przeczytać komentarz. Drugi dwukropek ułatwia odnalezienie komentarza w długim programie. Po dwukrop- kach wpisana jest nazwa programu. Druga linia również zawiera komentarz. Opisana jest w nim funkcja, którą realizuje program. Linia @ECHO OFF 38 Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady rozpoczyna się od znaku @. Zapobiega on wyświetleniu na początku polecenia poje- dynczego wiersza z pliku wsadowego. Polecenie echo off powoduje wyłączenie wyświetlania na ekranie poleceń wydawa- nych komputerowi przez program. Linia MD DATE zawiera polecenie założenia folderu o nazwie identycznej ze zmienną DATE . Zmien- nej DATE przypisywana jest bieżąca data. Folder zakładany jest w katalogu bieżącym. Przy włączonych rozszerzeniach poleceń istnieje kilka dynamicznych zmiennych śro- dowiskowych, które są obliczane dynamicznie za każdym razem, gdy wartość zmien- nej jest rozwijana: CD — powoduje przypisanie zmiennej ciągu katalogu bieżącego; DATE — powoduje przypisanie zmiennej aktualnej daty; TIME — powoduje przypisanie zmiennej bieżącego czasu; RANDOM — powoduje przypisanie zmiennej losowej liczby dziesiętnej z przedziału od 0 do 32767; ERRORLEVEL — powoduje przypisanie zmiennej wartości ERRORLEVEL; CMDEXTVERSION — powoduje przypisanie zmiennej wersji rozszerzeń procesora poleceń; CMDCMDLINE — powoduje przypisanie zmiennej oryginalnego wiersza polecenia wywołanego przez procesor poleceń. Więcej informacji na temat polecenia set możesz uzyskać, wpisując w oknie kon- soli polecenie set /?. Kolejne uruchomienie programu datedir.bat nie powoduje zastąpienia istniejącego już folderu. Przykład 3.6. Napisz program, który będzie zakładał 3 foldery o nazwach odpowiadających liczbom losowym. Polecenie jest wykonywane przez program: :: chaos.bat :: Program zakłada 3 katalogi o nazwach odpowiadających losowym liczbom. @ECHO OFF Rozdział 3. ♦ Operacje na katalogach 39 MD RANDOM MD RANDOM MD RANDOM O ile program z przykładu 3.5 umożliwiał zaprowadzenie porządku na dysku twardym, o tyle program chaos.bat może wywołać odwrotny skutek. Jeżeli instrukcja MD RAN- DOM będzie uruchamiana w pętli, wówczas program może np. zapełnić dyskietkę fol- derami o losowych nazwach. Działanie programu jest bardzo podobne do opisanego w przykładzie 3.5. Różnica polega na użyciu funkcji RANDOM zamiast DATE. Przykład 3.7. Napisz program, który będzie zakładał folder o nazwie podanej po wyświetleniu pytania. Polecenie jest wykonywane przez program: :: kat.bat :: Program zakłada katalog o nazwie wpisanej w odpowiedzi na pytanie @echo off set /P kat= Wpisz nazwe katalogu: if exist kat echo Katalog kat już istnieje! goto :END MD kat :END Pora na wyjaśnienie, co i jak wykonuje program. Pierwsza linia rozpoczyna się od dwukropka. Oznacza on, że wszystko, co znajduje się na prawo od niego, powinno być traktowane jako komentarz. Drugi dwukropek uła- twia odnalezienie komentarza w długim programie. Po dwukropkach wpisana jest na- zwa programu. Druga linia również rozpoczyna się od dwóch dwukropków. Po niej zapisany jest opis programu. Linia @echo off rozpoczyna się od znaku @. Zapobiega on wyświetleniu na początku polecenia poje- dynczego wiersza z pliku wsadowego. Polecenie echo off powoduje wyłączenie wyświetlania na ekranie poleceń wydawa- nych komputerowi przez program. Linia set /P kat= Wpisz nazwe katalogu: zawiera polecenie set. Ma ono następującą składnię: SET /P zmienna=[ciąg_monitu] 40 Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady Przełącznik /P pozwala przypisać zmiennej ciąg znaków wprowadzony przez użyt- kownika. Przed odczytaniem ciągu znaków wyświetlany jest komunikat. Ciąg monitu w poleceniu może być pusty. W analizowanym programie odczytanie powoduje wyświetlenie polecenia wpisania nazwy katalogu, a po wpisaniu tej nazwy — przypisanie zmiennej kat. Polecenie if exist kat echo Katalog kat już istnieje! goto :END powoduje sprawdzenie, czy istnieje już folder o takiej nazwie, jaka przypisana została zmiennej kat. Jeżeli folder istnieje, pojawia się komunikat i wykonywany jest skok do etykiety :END. Etykieta :END znajduje się na końcu programu. Skok do niej oznacza za- kończenie wykonywania programu. Jeżeli wprowadzona nazwa folderu jeszcze nie istnieje, wykonywana jest instrukcja MD kat Rezultatem jej wykonania jest założenie katalogu o nazwie przypisanej zmiennej kat . Zmiennej kat można przypisać nie tylko nazwę pojedynczego katalogu, ale i ścieżkę dostępu. mkdir Polecenie systemów: Windows XP Home Edition i Windows XP Professional Polecenie mkdir umożliwia założenie katalogu. Ma ono następującą składnię: MKDIR [dysk:]ścieżka gdzie: dysk — litera napędu. ścieżka — ścieżka dostępu do zakładanego katalogu. Przy włączonych rozszerzeniach poleceń polecenie MKDIR tworzy wszystkie pośrednie katalogi w ścieżce. Przykłady są takie same jak w przypadku polecenia md. Inna jest tylko nazwa polecenia. Rozdział 3. ♦ Operacje na katalogach 41 3.2. Jak zmieniać nazwy katalogów? Zmiana nazwy katalogu jest czynnością identyczną z przeniesieniem zawartości fol- deru do folderu o innej nazwie. move Polecenie systemów: Windows XP Home Edition i Windows XP Professional Polecenie move przenosi pliki oraz zmienia nazwy plików i katalogów. Ma ono następującą składnię: (cid:141) przeniesienie jednego lub więcej plików: MOVE [/Y | /–Y] [dysk:][ścieżka]nazwa_pliku1[,...] cel (cid:141) zmiana nazwy katalogu: MOVE [/Y | /–Y] [dysk:][ścieżka]katalog1 katalog2 gdzie: [dysk:][ścieżka]nazwa_pliku1 — ścieżka i nazwy plików do przeniesienia. cel — nowa lokalizacja plików; może być oznaczona literą dysku z dwukropkiem, nazwy katalogu lub ich kombinacją. Jeżeli przenoszony jest tylko jeden plik, w poleceniu można podać jego nową nazwę. [dysk:][ścieżka]katalog1 — nazwa katalogu, którą chcesz zmienić. katalog2 — nowa nazwa katalogu. /Y — wyłącza monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego. /–Y — włącza monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego. Przykład 3.8. Zmień nazwę pliku aaa.txt znajdującego się na dysku A na spis.txt. Aby wykonać polecenie: 1. Umieść w napędzie A dyskietkę, na której znajduje się plik aaa.txt. 2. Uruchom konsolę. 42 Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady 3. Wpisz z klawiatury a:. Aktywnym napędem został napęd A. 4. Wpisz z klawiatury move aaa.txt spis.txt. Nazwa pliku została zmieniona. Przykład 3.9. Przenieś wszystkie pliki o rozszerzeniu ∗.txt z katalogu głównego dyskietki umiesz- czonej w napędzie A do folderu c: ekst. Zastąp bez potwierdzania wszystkie pliki. Aby wykonać polecenie: 1. Umieść w napędzie A dyskietkę, na której znajduje się plik aaa.txt. 2. Uruchom konsolę. 3. Wpisz z klawiatury move /Y a:*.txt c: ekst. Przykład 3.10. Napisz program, który będzie przenosił pliki pomiędzy dwoma folderami. Nazwy folderów: źródłowego i docelowego będą parametrami wywołania programu. Zmienne oznaczane są w plikach wsadowych cyframi od 0 do 9. 1. Zapisz w pliku wsadowym przenies.bat program: :: przenies.bat :: Program przenosi pliki z katalogu źródłowego do docelowego @echo off cls if 2X==X goto pomoc move 1 2 Echo Pliki 1 zostaną przeniesione do 2 goto koniec Rem --- : pomoc Echo Program powinien być wywołany z dwoma parametrami pliki do przeniesienia katalog docelowy Rem --- : koniec Echo on Polecenie znajdujące się w trzeciej linijce (@echo off) wyłącza echo. Od tej pory na ekranie nie będą wyświetlane wydawane polecenia. Polecenie cls powoduje usunięcie wszelkich napisów z okna konsoli. Polecenie if 2X==X goto pomoc zawiera instrukcję warunkową. Sprawdza ona, czy pierwszy parametr i drugi parametr wywołania programu są identyczne. Jeśli tak — wykonywany jest skok do etykiety :pomoc. Jeżeli pierwszy i drugi parametr wywołania programu są różne, wykonywana jest instrukcja move 1 2. Zmiennej 1 przypisana jest nazwa obiektu Rozdział 3. ♦ Operacje na katalogach 43 źródłowego. Zmiennej 2 przypisana jest nazwa obiektu docelowego. Parametry te zostały pobrane z wywołania programu. Wykonanie polecenia zapisanego w linii Echo Pliki 1 zostaną przeniesione do 2 powoduje wyświetlenie komunikatu o kopiowaniu plików. Wyświetlenie komunikatu jest ostatnią czynnością wykonywaną przez program w części związanej z przenoszeniem plików. Po wykonaniu kopiowania i wyświetleniu komunikatu wykonywana jest instrukcja goto koniec. Jej rezultatem jest skok do etykiety koniec. Linia Rem --- zawiera komentarz. W tym przypadku trzy kreski oddzielają graficznie część programu z komunikatem o błędzie od reszty kodu. Linie rozpoczynające się od znaku : zawierają etykiety. Są to wyróżnione miejsca w programie, do których wykonywane są skoki. W programie są dwie etykiety: pomoc i koniec. Po etykiecie : pomoc znajduje się tekst komunikatu: Echo Program powinien być wywołany z dwoma parametrami pliki do przeniesienia katalog docelowy . Wyświetlany jest on tylko wtedy, gdy plik źródłowy i docelowy są identyczne. Ostatnim poleceniem jest Echo on. Powoduje ono ponowne włączenie echa. 2. Testowanie programu wykonamy na dwóch folderach. Utwórz foldery o nazwach: moje i nasze. W folderze moje umieść plik notatka.txt. 3. Umieść plik wsadowy z programem w katalogu głównym. 4. Wpisz w oknie konsoli polecenie przenieś.bat moje nasze. 5. Sprawdź, czy plik notatka.txt został usunięty z folderu moje i pojawił się w folderze nasze. 3.3. Jak usuwać katalogi? Jeżeli piszesz program, który do działania wymaga utworzenia folderów roboczych, przed zakończeniem jego pracy należy foldery usunąć. Istnieje instrukcja, która po- zwala na usunięcie całego drzewa katalogów. rd Polecenie systemów: Windows XP Home Edition i Windows XP Professional Polecenie rd umożliwia usuwanie katalogów. Ma ono następującą składnię: RD [/S] [/Q] [dysk:]ścieżka 44 Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady gdzie: /S — usuwa określony katalog wraz ze wszystkimi znajdującymi się w nim katalogami i plikami. /Q — nie jest wymagane potwierdzanie usuwania plików i folderów. Identyczne działanie i składnię ma polecenie rmdir Przykład 3.11. Usuń z dysku umieszczonego w napędzie A folder linux wraz z zawartością. Operacja ma nie wymagać potwierdzenia. Zadana operacja zostanie wykonana po wpisaniu w oknie konsoli polecenia: rd /s /q a:linux Przykład 3.12. Napisz program, który będzie usuwał z dyskietek umieszczanych w napędzie A wszystkie pliki i foldery wraz z zawartością. Operacja ma nie wymagać potwier- dzenia. Zapisz w pliku wsadowym usun.bat program: :: usun.bat :: Program usuwa wszystkie dane z dyskietki umieszczonej w napędzie A @echo off cls Echo Program usunie wszystkie dane z dyskietki umieszczonej w napędzie A Pause rd /s /q a: Echo on Pierwsze dwie linie programu zawierają jego nazwę i opis. Polecenie @echo off powoduje wyłączenie wyświetlania na ekranie linii programu. Włączenie wyświetlania wykonywanych poleceń jest realizowane przez ostatnią linię programu. Polecenie cls ma za zadanie usunięcie z okna konsoli wszystkich napisów. Polecenie Echo Program usunie wszystkie dane z dyskietki umieszczonej w napędzie A Rozdział 3. ♦ Operacje na katalogach 45 powoduje wyświetlenie na ekranie komunikatu, który rozpoczyna się od słów Program usunie…. Polecenie Pause powoduje wyświetlenie na ekranie polecenia Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz.... Dyskietka nie jest jeszcze czyszczona. Usuwanie jej zawartości rozpocznie się po naciśnięciu klawisza. Polecenie rd /s /q a: powoduje usunięcie wszystkich plików i katalogów znajdujących się na dyskietce umieszczonej w napędzie A. Przełączniki powodują, że usuwanie będzie wykonywane wraz z folderami (/s) oraz nie będzie wymagało potwierdzania (/q). Program nieodwracalnie oczyszcza nośnik umieszczony w napędzie. Należy zwró- cić uwagę, by przez przypadek nie usunąć ewentualnych ważnych danych. Przykład 3.13. Napisz program, który będzie usuwał z dyskietek kolejno umieszczanych w napędzie A wszystkie pliki i foldery wraz z zawartością. Operacja ma nie wymagać potwier- dzenia. Zapisz w pliku wsadowym usuwacz.bat program: :: usuwacz.bat :: Program usuwa wszystkie dane z dyskietki umieszczonej w napędzie A @echo off : start cls Echo Włóż dyskietkę do napędu. pause cls rd /s /q a: Echo Dyskietka została wyczyszczona. pause goto start Program usuwacz.bat jest podobny do usun.bat. Zasadnicza różnica polega na tym, że usuwacz.bat działa w pętli. W czwartej linii widoczna jest etykieta : start. Do niej wykonywany jest skok z ostatniej linii programu. Za wykonanie skoku odpowiedzialna jest instrukcja goto start. Po wyczyszczeniu jednej dyskietki program jest gotowy do wyczyszczenia kolejnej. Nie trzeba go ponownie uruchamiać. Aby przerwać działanie programu usuwacz.bat należy nacisnąć klawisze Ctrl+C. 46 Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady 3.4. Jak dołączać katalogi? W systemie operacyjnym są lokalizacje „uprzywilejowane”. Po wydaniu polecenia to właśnie w nich poszukiwany jest wywoływany program. Programy znajdujące się w in- nych lokalizacjach nie są wykonywane. Poszukiwanie wywołanych plików jest realizowane w następującej kolejności: (cid:141) katalog wyszczególniony w poleceniu, (cid:141) katalog bieżący, (cid:141) katalogi podane w poleceniu append. append Polecenie systemów: Windows XP Home Edition i Windows XP Professional Polecenie append pozwala na zdefiniowanie ścieżek dostępu. Jest ono uzupełnieniem polecenia path. Po załadowaniu programu append można go wywoływać, podając listę ścieżek dostę- pu rozdzielonych średnikami. Dzięki temu np. programy mogą otwierać pliki danych tak, jak w bieżącym katalogu. Ma on następującą składnię: APPEND [[dysk:]ścieżka[;...]] [/X[:ON | :OFF]] [/PATH:ON | /PATH:OFF] [/E] gdzie: [dysk:]ścieżka — ścieżka dostępu do dołączanych zasobów. /X:ON — dołączone katalogi będą uwzględniane przy poszukiwaniu plików i uruchamianiu aplikacji. /X:OFF — dołączone katalogi będą uwzględniane tylko przy żądaniach otwarcia pliku (ustawienie domyślne). /PATH:ON — dołączone katalogi będą uwzględniane przy żądaniach plików, dla których już określono ścieżkę (ustawienie domyślne). /PATH:OFF — anulowanie opcji /PATH:ON. /E — kopia listy dołączonych katalogów będzie przechowywana w zmiennej środowiskowej APPEND. Przełącznik /E może być używany tylko przy pierwszym wywołaniu polecenia APPEND po uruchomieniu systemu. Wydanie polecenia append (bez opcji) powoduje pokazanie aktualnej ścieżki do- stępu. Rozdział 3. ♦ Operacje na katalogach 47 Wydanie polecenia append ; (ze średnikiem) powoduje usunięcie dołączonych ścieżek. Przykład 3.14. Dołącz katalog XP znajdujący się na dysku C, aby był przeglądany przy poszukiwa- niu plików i uruchamianiu aplikacji. Zadana operacja zostanie wykonana po wydaniu polecenia: append c:xp /x:off Przykład 3.15. Wyświetl listę dołączonych katalogów. Zadana operacja zostanie wykonana po wydaniu polecenia: append Enter Przykład 3.16. Wyczyść listę dołączonych katalogów. Zadana operacja zostanie wykonana po wydaniu polecenia: append ; Enter 3.5. Jak zmieniać katalogi? cd Polecenie systemów: Windows XP Home Edition i Windows XP Professional Polecenie cd wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub powoduje jego zmianę. Ma ono następującą składnię: CD [/D] [dysk:][ścieżka] gdzie: [dysk:][ścieżka] — ścieżka dostępu. /D — wraz ze zmianą bieżącego katalogu na dysku zmieniany będzie bieżący dysk. Polecenie ma kilka wyjątków: CD .. — przejście do katalogu nadrzędnego. 48 Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady CD — przejście do katalogu głównego. CD dysk: — wyświetlenie bieżącego katalogu na wskazanym dysku. CD — bieżący dysk i katalog. Przykład 3.17. Przejdź do katalogu temp, który znajduje się na dysku C. Zadana operacja zostanie wykonana po wydaniu polecenia: cd c: emp Enter Przykład 3.18. Przejdź do katalogu nadrzędnego. Zadana operacja zostanie wykonana po wydaniu polecenia: cd.. Enter Po włączeniu rozszerzeń poleceń ciąg katalogu bieżącego jest konwertowany w ce- lu używania ciągu takiego jak nazwy dyskowe. Po włączeniu rozszerzeń polecenie cd nie traktuje spacji jako ograniczników. Moż- na go używać w połączeniu z nazwą podkatalogu, która zawiera spację bez otacza- jących nazwę cudzysłowów. Przykład 3.19. Napisz program, który będzie uruchamiał arkusz kalkulacyjny Lotus wraz z plikiem; plik zostanie podany jako parametr polecenia. Zapisz w pliku wsadowym lot.bat program: :: lot.bat :: Program uruchamia arkusz Lotus oraz plik, którego nazwa :: jest parametrem wywołania programu lot.bat @echo off C: CDLOTUS123 123 1 CLR W pierwszych trzech liniach znajdują się: nazwa programu i jego opis. Polecenie @echo off powoduje wyłączenie wyświetlania w oknie konsoli poleceń wydawanych przez program. Rozdział 3. ♦ Operacje na katalogach 49 W przykładzie założyłem, że arkusz Lotus został zainstalowany w folderze, do któ- rego ścieżka dostępu ma postać c:lotus123. W linii piątej następuje zmiana aktywnego dysku na C. W kolejnej linii znajduje się polecenie przejścia z katalogu głównego do folderu 123, który znajduje się w folderze Lotus. Polecenie 123 1 powoduje uruchomienie programu 123 z arkuszem, którego nazwa zostanie podana jak parametr wywołania programu lot.bat. Ostatnia instrukcja wykonywana jest po zakończeniu pracy z arkuszem. Powoduje ona wyczyszczenie okna konsoli. chdir Polecenie systemów: Windows XP Home Edition i Windows XP Professional Polecenie chdir ma takie same zastosowanie i składnię jak cd. Różni się tylko nazwą polecenia. 3.6. Jak wyświetlać graficzną strukturę katalogów? To nie pomyłka — posługując się poleceniami działającymi w trybie tekstowym można wyświetlać graficzną strukturę katalogów. Wzajemne zależności pomiędzy nimi sy- gnalizowane są za pomocą kresek. tree Polecenie systemów: Windows XP Home Edition i Windows XP Professional Polecenie tree przedstawia graficznie strukturę folderów na dysku lub w określonej ścieżce. Ma ono następującą składnię: TREE [dysk:][ścieżka] [/F] [/A] gdzie: [dysk:][ścieżka] — ścieżka dostępu do miejsca na dysku, którego struktura ma zostać wyświetlona. 50 Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady /F — wyświetla strukturę folderów oraz zawarte w nich pliki. /A — rysuje strukturę katalogów, używając znaków ASCII zamiast znaków rozszerzonych. Przykład 3.20. Wyświetl strukturę katalogów utworzonych na dyskietce A. Aby wykonać polecenie: 1. Włóż dyskietkę do napędu oznaczonego symbolem A. 2. Uruchom konsolę i wpisz z klawiatury tree a:. Przykład 3.21. Wyświetl strukturę katalogów utworzonych na dyskietce A i zawarte w nich pliki. Aby wykonać polecenie: 1. Włóż dyskietkę do napędu oznaczonego symbolem A. 2. Uruchom konsolę i wpisz z klawiatury tree a: /f. Przykład 3.22. Napisz program o nazwie spis.txt, który będzie katalogował zawartość nośnika wło- żonego do napędu i zapisywał strukturę folderów i plików. Zapisz w pliku wsadowym spis.bat program: :: spis.bat :: Program kataloguje zawartość nośnika :: umieszczonego w napędzie, którego nazwa :: jest parametrem wywołania programu spis.bat @echo off tree 1: /f /a c:spis.txt. W pierwszych czterech liniach znajdują się: nazwa programu i jego opis. Polecenie @echo off powoduje wyłączenie wyświetlania w oknie konsoli poleceń wydawanych przez program. Polecenie tree 1: /f /a c:spis.txt. powoduje wygenerowanie drzewa plików i folderów. Literowe oznaczenie napędu jest parametrem wywołania programu spis.bat. Drzewo zostaje narysowane z wykorzystaniem znaków ASCII zamiast znaków rozszerzonych. Plik ze spisem zostaje zapisany w katalogu głównym. Rozdział 3. ♦ Operacje na katalogach 51 Znak powoduje przekierowanie strumienia danych do pliku. Jeśli plik o określonej nazwie nie istnieje — zostanie utworzony. Znak powoduje dopisanie strumienia danych na końcu określonego pliku. 3.7. Jak kopiować drzewo katalogów? Kopiowanie drzew katalogów umożliwia wykonanie kopii struktury folderów wraz z ich zawartością. xcopy Polecenie systemów: Windows XP Home Edition i Windows XP Professional Polecenie xcopy umożliwia kopiowanie plików i drzew katalogów. Wywołane bez poda- nia źródła kopiuje pliki z bieżącego katalogu. Jeśli podane jako miejsca przeznaczenia katalogi nie istnieją, polecenie XCOPY tworzy je. Ma ono następującą składnię: XCOPY źródło [cel] [/A | /M] [/D[:data]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W] [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U] [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/–Y] [/Z] [/EXCLUDE:plik1[+plik2][+plik3]...] gdzie: źródło — plik(i) przeznaczone do skopiowania. cel — miejsce, gdzie pliki mają zostać skopiowane. /A — kopiuje tylko pliki z ustawionym atrybutem archiwizowania, nie zmieniając atrybutu. /M — kopiuje pliki z ustawionym atrybutem archiwalnym, wyłączając ten atrybut. Opcja pozwala na korzystanie z polecenia XCOPY zamiast BACKUP w celu wykonania ograniczonej operacji archiwizowania. /D:m–d–r — kopiuje pliki zmienione określonego dnia lub później. Jeżeli data nie została podana, kopiowane są tylko pliki nowsze niż docelowe. /EXCLUDE:plik1[+plik2][+plik3]... — określa listę plików zawierających ciągi. Każdy ciąg powinien być zapisany w osobnym wierszu w plikach. Jeżeli jakiś ciąg pasuje do dowolnej części ścieżki absolutnej kopiowanego pliku — plik ten nie zostanie skopiowany. 52 Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady /P — skopiowanie każdego pliku wymaga każdorazowego potwierdzenia. /S — kopiuje katalogi i podkatalogi z pominięciem pustych. Katalogi, które nie istnieją na dysku przeznaczenia, są tworzone. /E — kopiuje wszystkie podkatalogi źródła, nawet jeżeli są puste. Katalogi nieistniejące na dysku przeznaczenia są tworzone. /V — włączenie weryfikacji nowych plików. /W — włączenie monitowania o naciśnięcie klawisza przed kopiowaniem. /C — kopiowanie będzie kontynuowane nawet po wystąpieniu błędu. /I — jeśli „cel” nie istnieje, a kopiowany jest więcej niż jeden plik, zakłada się, że „cel” musi być katalogiem. /Q — podczas kopiowania nie są wyświetlane nazwy kopiowanych plików. /F — podczas kopiowania wyświetlane są pełne nazwy plików źródłowych i docelowych. /L — listowanie plików przeznaczonych do skopiowania. /G — kopiowane będą również pliki szyfrowane, nawet gdy lokalizacja docelowa nie obsługuje szyfrowania. /H — kopiowane będą pliki ukryte i systemowe. /R — zastępowane będą pliki z atrybutem tylko do odczytu. /T — generowana jest struktura katalogów. Pliki nie są kopiowane. Pomijane są puste katalogi i podkatalogi. /U — kopiowane są tylko te pliki, które istnieją już w miejscu docelowym. /K — kopiowane są tylko atrybuty. Xcopy resetuje atrybut Tylko do odczytu. /N — kopiowanie z użyciem krótkich nazw. /O — kopiowanie informacji o właścicielu i listy ACL. /X — kopiowanie ustawień inspekcji plików (implikuje użycie /O). /Y — wyłącza monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego. Przełącznik /Y można umieścić w zmiennej środowiskowej COPYCMD. /–Y — włącza monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego. /Z — kopiuje pliki w trybie umożliwiającym ponowne uruchomienie. Rozdział 3. ♦ Operacje na katalogach 53 Przykład 3.23. Napisz program wsadowy, który będzie kopiował zawartość folderu c:moje na dys- kietkę umieszczoną w napędzie oznaczonym literą A. 1. Napisz program: :: xcopy1.bat :: Program kopiuje zawartość folderu c:moje na dyskietkę umieszczoną w napędzie a @Echo off cls cd c:moje Echo Umieść dyskietkę w stacji A: pause xcopy *.* A: /e Echo Kopiowanie zakończone... Polecenie @Echo off wyłącza wyświetlanie na ekranie poszczególnych linijek programu. Wyświetlane są komunikaty wywołane wykonywaniem poleceń. Polecenie cls czyści ekran konsoli. Polecenie cd c:moje powoduje, że katalogiem bieżącym jest c:moje. Polecenie Echo Umieść dyskietkę w stacji A: powoduje wyświetlenie na ekranie polecenia Umieść dyskietkę w stacji A:. Polecenie pause powoduje wyświetlenie na ekranie polecenia Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz.... Wykonywanie kolejnych linii programu zostaje wstrzymane aż do czasu naciśnięcia klawisza. W połączeniu z poprzednią linią daje to następujący efekt: wyświetlane jest polecenie włożenia dyskietki do napędu — program czeka tak długo, aż naciśnięty zostanie klawisz. Polecenie xcopy *.* A: /e powoduje skopiowanie z katalogu bieżącego na nośnik umieszczony w napędzie A: wszystkich plików i folderów. Użycie przełącznika /e wymusza kopiowanie wszystkich podkatalogów źródła, nawet jeżeli są puste. Katalogi nieistniejące na dysku przeznaczenia są tworzone. Polecenie Echo Kopiowanie zakończone... wykonywane jest po skopiowaniu wszystkich wyspecyfikowanych plików. Powoduje ono wyświetlenie na ekranie informacji Kopiowanie zakończone.... 2. Zapisz program w pliku wsadowym xcopy1.bat. 3. Umieść w napędzie A dyskietkę. 4. Załóż w katalogu głównym dysku C folder moje. 5. W folderze moje utwórz folder 2005. 6. W folderze 2005 utwórz plik spis.txt. 7. Uruchom program wsadowy. 8. Sprawdź, czy po zakończeniu działania programu na dyskietce pojawił się folder moje wraz z podfolderem 2005. W podfolderze 2005 powinien znajdować się plik spis.txt. 54 Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady Przykład 3.24. Napisz program wsadowy, który będzie kopiował zawartość folderu c:moje na dys- kietkę umieszczoną w napędzie oznaczonym literą A. Program powinien umożliwiać skopiowanie plików ∗.doc na jedną dyskietkę, a plików ∗.xls na drugą. 1. Napisz program: :: xcopy2.bat :: Program kopiuje pliki *.doc z folderu c:moje na jedną dyskietkę, :: a pliki *.xls na inną. @Echo off cls cd c:moje Echo Umieść dyskietkę w stacji A: pause xcopy *.doc A: /e Echo Kopiowanie plików *.doc zakończone... Echo Umieść dyskietkę w stacji A: pause xcopy *.xls A: /e Echo Kopiowanie plików *.xls zakończone... Program różni się od opisanego w przykładzie tym, że znajdują się w nim dwa polecenia kopiowania. Jedno służy do kopiowania plików ∗.doc. Drugie umożliwia kopiowanie plików ∗.xls. Jeżeli po każdym wyświetleniu komunikatu Umieść dyskietkę w stacji A: włożysz do napędu inną dyskietkę, na pierwszą skopiowane zostaną arkusze kalkulacyjne, a na drugą dokumenty edytora MS Word. 2. Zapisz program w pliku wsadowym. 3. Umieść w napędzie A dyskietkę. 4. Załóż w katalogu głównym dysku C folder moje. 5. W folderze moje utwórz plik misio.doc. 6. W folderze moje utwórz folder 2006. 7. W folderze 2006 utwórz plik piesek.xls. 8. Uruchom program wsadowy. 9. Sprawdź, czy po zakończeniu działania programu na dyskietce pojawił się folder moje wraz z podfolderem 2006. W folderze moje powinien znajdować się plik misio.doc. W podfolderze 2006 powinien znajdować się plik piesek.xls. Przykład 3.25. Napisz program wsadowy, który będzie archiwizował zawartość folderu c:moje na dyskietkę umieszczoną w napędzie oznaczonym literą A. 1. Napisz program: :: xcopy3.bat :: Program archiwizuje zawartość folderu c:moje Rozdział 3. ♦ Operacje na katalogach 55 :: na dyskietkę umieszczoną w napędzie a. @Echo off cls cd c:moje Echo Umieść dyskietkę w stacji A: pause xcopy *.* A: /m /q /y Echo Archiwizowanie plików zakończone... Program różni się od opisanego w przykładzie 3.24 przełącznikami użytymi w wywołaniu polecenia xcopy. Takie ich połączenie powoduje, że: (cid:141) Kopiowane są pliki z ustawionym atrybutem archiwalnym. Po skopiowaniu atrybut jest wyłączany. Włączenie atrybutu powoduje np. wprowadzenie zmiany w pliku. Kopiowane są zatem tylko pliki, które od czasu wykonywania ostatniej kopii zostały zmienione. (cid:141) Podczas kopiowania nie są wyświetlane nazwy kopiowanych plików. Jest to wygodne, gdy kopiowanych jest wiele plików. (cid:141) Wyłączane jest monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego. Program nie zatrzymuje się w oczekiwaniu na pozwolenie zastąpienia starszej wersji pliku nowszą. Przykład 3.26. Napisz program, który umożliwi użytkownikowi określenie plików do skopiowania oraz lokalizacji i nazw skopiowanych plików. Kopiowane mają być również puste fol- dery, a także pliki z atrybutami. Napisz program: :: kopiuj.bat :: Program oczekuje na podanie źródła i celu kopiowania. :: Kopiowane są zarówno puste foldery jak i atrybuty plików. @echo off set /P co= Co skopiowac: set /P kopiuj= Gdzie skopiowac: xcopy /E /I /Q /H co kopiuj Polecenie set z przełącznikiem /p ustawia wartość parametru jako wiersz danych wejściowych. Zmienna (co lub kopiuj) określa zmienną, którą należy ustawić lub zmodyfikować. Polecenie xcopy z przełącznikiem /e kopiuje wszystkie podkatalogi, nawet jeżeli są puste. Przełącznik /i powoduje, że jeżeli parametr co jest katalogiem lub zawiera symbole wieloznaczne, a lokalizacja określona przez parametr kopiuj nie istnieje, polecenie xcopy przyjmuje, że w parametrze kopiuj podano nazwę katalogu, i tworzy nowy katalog. Następnie polecenie xcopy kopiuje wszystkie wskazane pliki do nowego katalogu. 56 Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady Przełącznik /q sprawia, że polecenie xcopy pomija wyświetlanie komunikatów polecenia. Przełącznik /h sprawia, że polecenie xcopy kopiuje pliki z atrybutami ukryty i systemowy. Polecenie xcopy domyślnie nie kopiuje plików ukrytych lub systemowych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: