Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01191 007126 21294883 na godz. na dobę w sumie
Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem po rozwodzie - ebook/pdf
Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem po rozwodzie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 9788362480999 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rodzicielstwo i psychologia dziecka
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Opracowanie zostało poświęcone problematyce sprawowania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez rozwiedzionych rodziców. Obejmuje ono zarówno zagadnienia materialnoprawne, jak i procesowe. Komentarz w znacznej części dotyczy prawa krajowego, choć niektóre zagadnienia zostały omówione także w aspekcie norm prawa międzynarodowego. Zawiera on wnikliwą analizę regulacji wprowadzonych do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nowelizacją z dnia 6 listopada 2008 r., która unormowała problematykę kontaktów z dzieckiem i dokonała modyfikacji w zakresie władzy rodzicielskiej. Opracowanie porusza także kwestię zabezpieczenia i wykonywania orzeczeń sądu we wskazanym zakresie. Ze względu na obszar i systematykę omówionych zagadnień, niniejsze opracowanie może stanowić praktyczny poradnik dla osób, których omówione w nim normy prawne bezpośrednio dotyczą.   Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW    6WSTĘP    8Władza rodzicielska i wzajemne kontakty rodziców z dzieckiem    111. Pojęcie, charakter prawny i podmioty władzy rodzicielskiej    111.1 Uwagi terminologiczne 111.2 Charakter prawny władzy rodzicielskiej 151.3 Podmioty władzy rodzicielskiej  191.3.1 Uwagi ogólne 191.3.2. Dziecko jako podmiot pozostający pod władzą rodzicielską    201.3.3. Rodzice jako podmioty sprawujące rodzicielską    252. Treść władzy rodzicielskiej   312.1. Piecza nad osobą dziecka    322.1.1. Uwagi ogólne    322.1.2. Wychowanie i kierowanie dzieckiem 332.2 Piecza nad majątkiem dziecka 363. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jako atrybut niezależny od władzy rodzicielskiej 45Orzekanie w przedmiocie władzy rodzicielskiej i sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez rozwiedzionych rodziców    541. Uwagi ogólne   542. Rodzaje rozstrzygnięć w przedmiocie władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwód 612.1 Pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom    612.2 Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka 742.3 Ograniczenie władzy rodzicielskiej w trybie art. 109 K.r.o.    822.3.1 Uwagi ogólne 822.3.2. Charakterystyka poszczególnych form ograniczenia władzy rodzicielskiej na podstawie art. 109 K.r.o.    862.4. Zawieszenie władzy rodzicielskiej    992.5. Pozbawienie władzy rodzicielskiej    1023. Kontakty z dzieckiem po rozwodzie  1104. Rozstrzygnięcia sądu rozwodowego dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem a wcześniejsze orzeczenia sądu opiekuńczego w tym zakresie 116Orzekanie w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w sprawach o rozwód zagadnienia proceduralne 1221. Zbieg postępowania o rozwód z postępowaniem w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem  1222. Postępowanie zabezpieczające roszczenia związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej i utrzymywaniem kontaktów z dzieckiem w sprawach o rozwód  1273. Zabezpieczenia i gwarancje prawidłowej realizacji kontaktów rodziców z dzieckiem    1344. Wykonywanie orzeczeń w sprawach kontaktów rodziców z dzieckiem    138ZAKOŃCZENIE    151STRESZCZENIE    154PODRĘCZNIKI, MONOGRAFIE, KOMENTARZE  156ARTYKUŁY NAUKOWE I INNE PUBLIKACJE   159ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO  161ŹRÓDŁA PRAWA 165    
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

EEwweelliinnaa LLiippiińńsskkaa WW ŁŁ AA DD ZZ AA RR OO DD ZZ II CC II EE LL SS KK AA II KK OO NN TT AA KK TT YY RR OO DD ZZ II CC ÓÓ WW ZZ DD ZZ II EE CC KK II EE MM PP OO RR OO ZZ WW OO DD ZZ II EE Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska… | 3 © Copyright by Ewelina Lipińska e-bookowo Grafika i projekt okładki: Maciej Nowicki ISBN 978-83-62480-99-9 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2011 www.e-bookowo.pl Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska… | 4 SPIS TREŚCI 6 WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Władza rodzicielska i wzajemne kontakty 8 rodziców z dzieckiem 11 1. Pojęcie, charakter prawny i podmioty władzy rodzicielskiej 11 1.1 Uwagi terminologiczne 11 1.2 Charakter prawny władzy rodzicielskiej 1.3 Podmioty władzy rodzicielskiej 19 1.3.1 Uwagi ogólne 19 1.3.2. Dziecko jako podmiot pozostający pod władzą 15 rodzicielską 20 1.3.3. Rodzice jako podmioty sprawujące rodzicielską 25 2. Treść władzy rodzicielskiej 31 2.1. Piecza nad osobą dziecka 32 2.1.1. Uwagi ogólne 32 2.1.2. Wychowanie i kierowanie dzieckiem 2.2 Piecza nad majątkiem dziecka 36 3. Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jako atrybut 33 niezależny od władzy rodzicielskiej 45 www.e-bookowo.pl Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska… | 5 Orzekanie w przedmiocie władzy rodzicielskiej i sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez rozwiedzionych rodziców 54 1. Uwagi ogólne 54 2. Rodzaje rozstrzygnięć w przedmiocie władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwód 61 2.1 Pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom 61 2.2 Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka 74 2.3 Ograniczenie władzy rodzicielskiej w trybie art. 109 K.r.o. 82 2.3.1 Uwagi ogólne 82 2.3.2. Charakterystyka poszczególnych form ograniczenia władzy rodzicielskiej na podstawie art. 109 K.r.o. 99 102 2.4. Zawieszenie władzy rodzicielskiej 2.5. Pozbawienie władzy rodzicielskiej 3. Kontakty z dzieckiem po rozwodzie 110 4. Rozstrzygnięcia sądu rozwodowego dotyczące władzy 86 rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem a wcześniejsze orzeczenia sądu opiekuńczego w tym zakresie 116 www.e-bookowo.pl Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska… | 6 Orzekanie w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w sprawach o rozwód – zagadnienia proceduralne 122 1. Zbieg postępowania o rozwód z postępowaniem w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem 122 2. Postępowanie zabezpieczające roszczenia związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej i utrzymywaniem kontaktów z dzieckiem w sprawach o rozwód 127 3. Zabezpieczenia i gwarancje prawidłowej realizacji kontaktów rodziców z dzieckiem 134 4. Wykonywanie orzeczeń w sprawach kontaktów rodziców z 151 154 dzieckiem 138 ZAKOŃCZENIE STRESZCZENIE PODRĘCZNIKI, MONOGRAFIE, KOMENTARZE 156 ARTYKUŁY NAUKOWE I INNE PUBLIKACJE 159 ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO 161 ŹRÓDŁA PRA 165 www.e-bookowo.pl Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska… | 7 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne K.c. K.p.c. K.r.o. u.p.s. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Ko- deks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362. Organy, instytucje SN Sąd Najwyższy www.e-bookowo.pl Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska… | 8 Czasopisma BSN NP OSN OSNC OSNCK OSNCP OSNPG Biuletyn Sądu Najwyższego Nowe Prawo Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wy- dawnictwo Prokuratury Generalnej OSP Orzecznictwo Sądów Polskich Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny www.e-bookowo.pl Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska… | 9 WSTĘP Współczesna dynamika przemian w stosunkach rodzinnych, dalece odbiegających od tradycyjnego modelu, sprawia, że nie- gdyś właściwy system wartości uległ diametralnej zmianie. Trwałość rodziny oraz przywiązanie do tradycji życia rodzinnego nie są już wartościami nadrzędnymi. Jest to następstwo przeło- mu, jaki pod wpływem procesów industrializacji i urbanizacji dokonał się w ubiegłym wieku w społeczeństwach europejskich. Do jego istotnych aspektów można zaliczyć m.in. wzrost znacze- nia kobiet i pełnionych przez nie ról społecznych, zawodowych i politycznych, relatywizację norm etyczno-obyczajowych oraz postępującą atomizację społeczną. Z tych też przyczyn od połowy XX wieku liczba rozwodów orzekanych w Polsce nieustannie rośnie. Zgodnie z przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny wynikami badań, w 1950 roku w naszym kraju miało miejsce 11 tysięcy rozwodów. W dziesięć lat później liczba ta wzrosła do 14,8 tysięcy. W kolejnych dekadach rozwód orzekano kolejno w 34,6 tysiącach spraw (w 1970 r.), w 39,8 tysiącach spraw (w 1980 r.) oraz w 42,3 tysiącach spraw (w 1990 r.). Na przeło- mie tysiącleci rozwiązano w Polsce 42,8 tysiące związków mał- www.e-bookowo.pl Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska… | 10 żeńskich. XXI wiek przyniósł dalszy wzrost liczby podobnych przypadków. W 2010 r. było ich aż 63,3 tysiące. Małżonkowie decydują się na rozwiązanie małżeństwa z róż- nych powodów. Do najczęściej wskazywanych należą: niedo- chowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, nagan- ny stosunek do członków rodziny, trudności mieszkaniowe, nie- porozumienia na tle finansowym oraz niezgodność charakterów. Co jest jednak najbardziej niepokojące, większość z rozpadają- cych się małżeństw wychowuje jedno bądź większą liczbę dzie- ci1. Rozstanie rodziców, ich rozwód, wyprowadzenie się z domu mamy lub taty są dla każdego dziecka niezwykle bolesnym i trudnym przeżyciem. Niestety, niejednokrotnie skonfliktowani rodzice, skupieni na własnych problemach, pochłonięci wzajem- nymi pretensjami, nie zapewniają dziecku spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Często nie potrafią rozmawiać z nim o tym, co tak naprawdę się wydarzyło i jaki te wydarzenia mają wpływ na jego dalsze życie. W trakcie rozwodu problem ochrony dobra dziecka pojawia się więc z całą ostrością. Rodzinom, które znajdują się w stanie rozkładu, z pomocą przychodzi prawodawca. Należy jednak podkreślić, że jest to 1 www.stat.gov.pl www.e-bookowo.pl Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska… | 11 materia bardzo delikatna, która z trudem poddaje się zabiegom legislacyjnym. Niniejsza praca magisterska stanowi próbę kompleksowego ujęcia rozwiązań prawnych, które regulują sposób ukształtowa- nia władzy rodzicielskiej i realizacji kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Obejmuje ona zarówno zagadnienia materialnopraw- ne, jak i procesowe. Praca stanowi omówienie instytucji prawa krajowego, choć niektóre zagadnienia zostały rozpatrzone także w aspekcie norm prawa międzynarodowego. Zawiera ona wni- kliwą analizę regulacji wprowadzonych do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nowelizacją z dnia 6 listopada 2008 r., która unormowała problematykę kontaktów z dzieckiem i dokonała modyfikacji w zakresie władzy rodzicielskiej. Opracowanie poru- sza także kwestię zabezpieczenia i wykonywania orzeczeń sądu we wskazanym zakresie. www.e-bookowo.pl Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska… | 12 WŁADZA RODZICIELSKA I WZAJEMNE KONTAKTY RODZICÓW Z DZIECKIEM 1. POJĘCIE, CHARAKTER PRAWNY I PODMIOTY WŁADZY RODZICIELSKIEJ 1.1 UWAGI TERMINOLOGICZNE Instytucja władzy rodzicielskiej ma ugruntowane miejsce w polskiej tradycji prawnej. Wywodzi się ona z rzymskiej patria potestas, będącej określeniem nieograniczonej władzy ojca wo- bec dziecka. Z upływem czasu rola kobiety i mężczyzny w zakre- sie stosunków rodzinnych ulegała zmianie. Proces ten zachodził jednak powoli, tak że pełna realizacja postulatu równoupraw- nienia rodziców w procesie wychowawczym nastąpiła dopiero w najnowszych, europejskich systemach prawnych. Wtedy też termin „władza ojcowska” przekształcił się w pojęcie „władza rodzicielska”2. 2 T. Sokołowski, Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań 1987, s. 56. www.e-bookowo.pl Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska… | 13 Jeszcze na etapie prac projektowych nad nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 6 listopada 2008 r. rozważano zastąpienie terminu „władza rodzicielska” pojęciem „piecza ro- dzicielska” albo „odpowiedzialność rodzicielska”. Ostatecznie odstąpiono jednak od tego pomysłu, uznając za niecelowe wprowadzanie zmian w utrwalonej terminologii. W uzasadnie- niu nowelizacji z dnia 6 listopada 2008 r. wskazano, że rodzice powinni być wyposażeni we „władcze” kompetencje wobec oso- by i majątku dziecka, które ze względu na stopień rozwoju fi- zycznego, psychicznego i intelektualnego oraz brak doświadcze- nia życiowego nie jest w stanie podejmować samodzielnie od- powiednich dla jego dobra decyzji. Takie podejście nie wyklucza aktywnej współpracy rodziców i dziecka obejmującej m.in. uwzględnianie jego rozsądnych życzeń w istotnych sprawach. Stanowisko doktryny w tej materii pozostało jednak podzielone. Zwolennikiem wprowadzenia terminu „odpowiedzialność ro- dzicielska” jest J. Ignaczewski3. Jego zdaniem, najistotniejszym elementem omawianej instytucji są obowiązki rodziców wzglę- dem dziecka, a przyznane im uprawnienia mają jedynie charak- ter wtórny. W związku z tym autor wyprowadza wniosek, że określenie „władza rodzicielska” eksponuje nie te składniki sto- 3 J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz., Warszawa 2010, s. 541. www.e-bookowo.pl Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska… | 14 sunków między rodzicami, a dzieckiem, które mają charakter zasadniczy, lecz te drugorzędne, pochodne. Uważa on, że prawo- dawca przyznaje rodzicom określone prerogatywy nie dlatego, że mają oni nad dzieckiem pewien rodzaj władztwa, lecz dlatego, że jest to zgodne z dyrektywą dobra dziecka i leży w jego intere- sie. Dziecko bowiem ze względu na swoją niedojrzałość psy- chiczną i fizyczną oraz brak doświadczenia życiowego nie jest w stanie w odpowiedni sposób pokierować swoimi sprawami. Autor zwraca ponadto uwagę na treść art. 96 § 1 K.r.o., zgodnie z którym rodzice wychowują dziecko i kierują nim, ponieważ troszcząc się o jego fizyczny i duchowy rozwój, należycie przygo- towują je do pracy dla dobra społeczeństwa4. Zmianę nazwy omawianej instytucji postuluje także J. Strze- bińczyk5. Zaproponował on użycie terminu „piecza rodzicielska”, jako logicznego połączenia dwóch podstawowych atrybutów przysługujących rodzicom – pieczy nad osobą oraz pieczy nad majątkiem dziecka. Umożliwiłoby to uniknięcie rozbieżności pomiędzy nazwą instytucji, a jej treścią. Współcześnie uprawnie- nia władcze zostały zdaniem autora zastąpione przez pieczę w jej 4 Ibidem, s. 541. 5 J. Strzebińczyk, Władza rodzicielska [w:], System Prawa Prywatnego. Tom 12. Prawo rodzinne i opiekuńcze., red. T. Smyczyński, Warszawa 2003, s.253. www.e-bookowo.pl Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska… | 15 szerokim ujęciu, a wykonywanie władzy rodzicielskiej ma przede wszystkim służyć dobru dziecka. J. Strzebińczyk wskazuje rów- nież na społeczny aspekt zmiany nazwy. Uważa on, że taki zabieg pozwoliłby ograniczyć liczbę przypadków, w których rodzice traktują władzę rodzicielską jako umocowanie do postępowania względem dziecka w dowolny sposób, co jest oczywiście niedo- puszczalne6. Mimo podnoszonych w doktrynie argumentów, decyzja usta- wodawcy o pozostawieniu dotychczasowej terminologii wydaje się być słuszna. Przede wszystkim należy podkreślić, że obecnie pojęcie „władza rodzicielska” ma nieco inne znaczenie niż w epokach ubiegłych. Zestawianie przepisów oddających aktual- ną treść władzy rodzicielskiej ze starożytnymi konstrukcjami umożliwiającymi ojcu porzucenie dziecka, jego sprzedaż lub za- stawienie wydaje się niesłuszne. Jak wskazuje T. Sokołowski, rozważając zagadnienie adekwatności terminu „władza rodzi- cielska” należy zrezygnować z bezpośrednich odniesień do daw- nej patria potestas, gdyż właściwe określenie relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi, i to zarówno w aspekcie społecznym, jak i prawnym, uwarunkowane jest współczesnym rozumieniem tego wyrażenia7. Termin „władza rodzicielska” trafnie wskazuje 6 Ibidem, s. 235. 7 T. Sokołowski, Władza rodzicielska nad…, op. cit., s. 56 - 57. www.e-bookowo.pl Ewelina Lipińska: Władza rodzicielska… | 16 na rolę rodziców w sferze wychowania dziecka, ponieważ z natu- ry rzeczy osoby starsze, dzięki nabytemu doświadczeniu, są pre- destynowane do czuwania nad prawidłowym rozwojem osób młodszych. 1.2 CHARAKTER PRAWNY WŁADZY RODZICIELSKIEJ Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje pojęcia władzy rodzicielskiej. Analiza przepisów dotyczących tej kwestii, a w szczególności art. 95 § 1, który określa zasadnicze jej składniki, daje podstawę do stwierdzenia, że władza rodzicielska stanowi ogół praw przysługujących rodzicom i spoczywających na nich obowiązków względem dziecka, mających na celu zapewnienie należytej pieczy nad jego osobą i majątkiem8. Niejednoznaczne sformułowanie treści powołanego wyżej unormowania powoduje, że charakter prawny władzy rodziciel- skiej budzi w doktrynie prawa cywilnego pewne kontrowersje i trudności interpretacyjne. Przede wszystkim należy zastanowić się, czy władza rodzicielska stanowi obowiązek, czy też przeciw- nie – prawo podmiotowe rodziców. 8 H. Ciepła [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz., red. K. Pia- secki, Warszawa 2009, s. 736. www.e-bookowo.pl Ewelina Lipińska jest absolwentką Wy- działu Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: Prawo. Jej zainteresowania na- ukowe koncentrują się wokół prawa cywil- nego, szczególnie zaś prawa rodzinnego i opiekuńczego. Za pracę magisterską pod tytułem: „Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem po rozwo- dzie”, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Janiny Pano- wicz-Lipskiej, a recenzowaną przez prof. UAM dr hab. Tomasza Sokołowskiego, autorka otrzymała ocenę bardzo dobrą. W toku edukacji uniwersyteckiej autorka odbyła szereg praktyk i stażów studenckich, a od lutego 2011 roku jest zatrudniona w jednej z poznańskich kancelarii adwokackich, systematyzując i pogłębiając swoją wiedzę oraz doświadczenie. Posługuje się trzema językami obcymi - angielskim, francuskim oraz hiszpań- skim. Autorka interesuje się literaturą i sztuką filmową, zwłaszcza twórców pochodzących z Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Ła- cińskiej. Jej pasją są podróże oraz aktywny wypoczynek.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem po rozwodzie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: