Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 006660 22981234 na godz. na dobę w sumie
Własność lokali. Komentarz - ebook/pdf
Własność lokali. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 266
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-915-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przekazujemy państwu siódme wydanie cieszącego się dużą popularnością komentarza do ustawy o własności lokali. Opracowanie kompleksowo omawia problematykę związaną z tematem odrębnej własności lokalu, w szczególności zajmując się kwestiami:

uwzględniając przy tym najnowsze orzecznictwo i literaturę przedmiotu. Pozycja zawiera również wybór aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) uzupełniających wiedzę z tej dziedziny prawa.

Stan prawny: 1 październik 2007 r.

Komentarz stanowi cenną pomoc dla notariuszy, członków wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką odrębnej własności lokali.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Krótkie Komentarze Becka Przekazujemy Państwu popularnością komentarza do ustawy o własności lokali. siódme wydanie cieszącego się dużą Opracowanie kompleksowo omawia problematykę związaną z tematem odrębnej własności lokalu, w szczególności zajmując się kwestiami: [ [ [ trybu i formy ustanowienia odrębnej własności lokalu, zarządu nieruchomością wspólną, praw i obowiązków właścicieli lokali, uwzględniając przy tym najnowsze orzecznictwo i literaturę przedmiotu. Pozycja zawiera również wybór aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) uzupełniających wiedzę z tej dziedziny prawa. Komentarz stanowi cenną pomoc dla notariuszy, członków wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką odrębnej włas- ności lokali. Gerard Bieniek wań i komentarzy, sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. – doktor nauk prawnych, autor wielu opraco- – notariusz, wieloletni sędzia pionu cywil- † Zenon Marmaj nego, w tym Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, autor wielu ko- mentarzy z zakresu prawa cywilnego. ISBN 978-83-7483-915-0 e i n a d y w . 7 z r a t n e m o K i l a k o l ć ś o n s a ł W j a m r a M , k e i n e i B Gerard Bieniek Zenon Marmaj Własność lokali Komentarz 7. wydanie www.sklep.beck.pl e-mail: redakcja@beck.pl http://www.beck.pl tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 9 7 8 8 3 7 4 8 3 9 1 5 0 Cena 59,00 z³ C.H. Beck C.H.Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA W³asnoœæ lokali Polecamy z tego zakresu: A. Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE, wyd. 3 Komentarze Becka K. Pietrzykowski SPÓ£DZIELNIE MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 3 Krótkie Komentarze Becka G. Manjura DODATKI MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 2 Krótkie Komentarze Becka L. Myczkowski (wprowadzenie) PRAWO MIESZKANIOWE, wyd. 5 Teksty Ustaw Becka J. Siegieñ (wprowadzenie) PRAWO BUDOWLANE, wyd. 8 Teksty Ustaw Becka Z. Radwañski (wprowadzenie) KODEKS CYWILNY, wyd. 26 Teksty Ustaw Becka KODEKS CYWILNY, wyd. 26 Twoje Prawo KC, KPC, KRO, KSCU, wyd. 9 Edycja S¹dowa KC, KPC, KRO, wyd. 16 Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl W³asnoœæ lokali Komentarz 7. wydanie Gerard Bieniek Sêdzia S¹du Najwy¿szego † Zenon Marmaj em. notariusz W³asnoœæ lokali, wyd. 7 Stan prawny: 1 paŸdziernika 2007 r. Redakcja: Monika Paw³owska, Joanna Cybulska © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 978-83-7483-915-0 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o w³asnoœci lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Lokal samodzielny; czêœæ sk³adowa . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Wspó³w³asnoœæ przymusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3a. U¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu . . . Art. 4. W³asnoœæ dotychczasowa; u¿ytkowanie wieczyste . . . . Art. 5. Grunt do podzia³u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 17 19 19 59 71 87 92 96 Art. 6. Wspólnota mieszkaniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Rozdzia³ 2. Ustanowienie w³asnoœci lokalu . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Tryb; forma; wpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Treœæ umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Budowa lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Czynnoœæ jednostronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11. Orzeczenie s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Prawa i obowi¹zki w³aœcicieli lokali . . . . . . . . . Art. 12. Wspó³korzystanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Utrzymanie lokalu i nieruchomoœci wspólnej . . . . . . Art. 14. Koszty zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 15. Zaliczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 16. Przymusowa sprzeda¿ lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Odpowiedzialnoœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Zarz¹d nieruchomoœci¹ wspóln¹ . . . . . . . . . . . . Art. 18. Umowa o sposobie zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19. Przepisy o wspó³w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20. Obowi¹zek wyboru zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21. Kompetencje zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 113 119 123 127 129 132 132 135 138 138 139 141 142 142 153 154 156 V Spis treœci Art. 22. Zarz¹d zwyk³y i czynnoœci przekraczaj¹ce . . . . . . . . Art. 23. Tryb uchwa³ w³aœcicieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 24. Rozstrzygniêcie s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25. Zaskar¿enie uchwa³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 26. Zarz¹dca przymusowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27. Wspó³dzia³anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. Wynagrodzenie dla zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 29. Rachunkowoœæ; sprawozdania . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30. Zebranie w³aœcicieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31. Zwo³anie zebrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32. Zawiadomienie o zebraniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32a. Nabycie nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 33. Zarz¹d powierzony umow¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych, przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34–38. (pominiête) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39. Upowa¿nienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 40. Dotychczasowi zarz¹dcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 171 174 175 179 180 181 182 185 188 189 191 192 194 194 194 195 195 C. Przepisy zwi¹zkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 1. Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) – wyci¹g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 2. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci w sprawie prowa- dzenia ksi¹g wieczystych i zbiorów dokumentów z dnia 17 wrzeœnia 2001 r. (Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) – wyci¹g . 203 3. Ustawa o gospodarce nieruchomoœciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – wyci¹g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 4. Zasady identyfikacji lokali i pomieszczeñ przynale¿nych na do- kumentach geodezyjnych (Rejent 2000, Nr 7–8, s. 175–176) . 220 5. Ustawa o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758) – wyci¹g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 6. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) – wyci¹g . . . . . . . . . . . . 224 7. Ustawa o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 175, poz. 1459) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 VI Spis treœci 8. Ustawa o zasadach zbywania mieszkañ bêd¹cych w³asno- œci¹ przedsiêbiorstw pañstwowych, niektórych spó³ek han- dlowych z udzia³em Skarbu Pañstwa, pañstwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkañ bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.) – wyci¹g . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 9. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie trybu egzeku- cji z lokali stanowi¹cych odrêbne nieruchomoœci z dnia 19 grudnia 1994 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 710) . . . . . . . . . . 244 10. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie obowi¹zko- wego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej zarz¹dcy nieruchomoœci z dnia 21 wrzeœnia 2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 VII Przedmowa Przedmowa Przedmowa Rozwój budownictwa mieszkaniowego zale¿y nie tylko od zapewnienia odpowiedniego zaplecza finansowego, ale tak¿e od wyboru w³aœciwej for- my prawnej okreœlaj¹cej sposób dysponowania zasobami mieszkaniowy- mi. Z regu³y form¹ t¹ jest najem. Wystêpuje tak¿e rozwiniêta forma spó³dzielczego prawa do mieszkania, która mieœci siê w ogólnym trendzie posiadania w³asnego lokalu mieszkalnego. Ustawa o w³asnoœci lokali wychodzi naprzeciw trendowi posiadania prawa do w³asnego mieszkania, prawa mocniejszego, ni¿ gwarantuj¹ to stosunki spó³dzielcze, co jest zupe³nie zrozumia³e. Chodzi tu o „mieszka- nie w³asne”, zbli¿one do domu jednorodzinnego. W stosunkach wielko- miejskich posiadanie domu jednorodzinnego z regu³y nie jest mo¿liwe. Wynika to z ich swoistoœci, uwarunkowañ urbanistycznych, sytuacji ma- j¹tkowej zainteresowanych. Okolicznoœci te sprawiaj¹, ¿e namiastk¹ domu jednorodzinnego staj¹ siê lokale stanowi¹ce odrêbne nieruchomoœci. Ustawa o w³asnoœci lokali ma w swej podstawowej warstwie realizowaæ te d¹¿enia, wychodziæ im naprzeciw. Realizuje ona te cele na miarê ist- niej¹cych uwarunkowañ. Akt ten przede wszystkim wprowadza jednolite zasady ustanawiania odrêbnej w³asnoœci lokali – mieszkalnych i u¿ytkowych. Odnosi siê do ka¿dej sytuacji, bez wzglêdu na to, czyj¹ w³asnoœæ stanowi nieruchomoœæ (budynek). Reguluje zasady ustanawiania odrêbnej w³asnoœci lokali. Nie wkracza natomiast w sam tryb sprzeda¿y takich lokali. Ustawa nie wprowadzi³a zatem ¿adnych zmian w stosunki wspó³w³as- noœci nieruchomoœci, w sytuacji gdy dana nieruchomoœæ nale¿y do kilku osób fizycznych. Wspó³w³aœciciele ci mog¹ z zastosowaniem postanowieñ ustawy ustanowiæ w takiej nieruchomoœci odrêbn¹ w³asnoœæ lokali. Omawiany akt nie wprowadzi³ zmian w odniesieniu do zasad sprzeda¿y mieszkañ przez jednostki samorz¹du terytorialnego, przede wszystkim gminy, lub Skarb Pañstwa na rzecz ich najemców. Zasady sprzeda¿y oraz oddawania gruntów w u¿ytkowanie wieczyste normuj¹ postanowienia ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Ustawa natomiast unormowa³a sam sposób ustanawiania tej odrêbnej w³asnoœci, nie wkraczaj¹c w zasady sprzeda¿y tych mieszkañ. Uregulowa³a te¿ sposób zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹. Zasady zbywania lokali nale¿¹cych do przedsiêbiorstw pañstwowych, spó³ek handlowych z udzia³em Skarbu Pañstwa, niektórych pañstwowych IX Przedmowa osób prawnych oraz niektórych lokali bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pa- ñstwa reguluj¹ przepisy ustawy z 15.12.2000 r. o zasadach zbywania mieszkañ bêd¹cych w³asnoœci¹ przedsiêbiorstw pañstwowych, niektórych spó³ek handlowych z udzia³em Skarbu Pañstwa, pañstwowych osób praw- nych oraz niektórych mieszkañ bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.). Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na prze- pisy odrêbne reguluj¹ce zasady sprzeda¿y lokali stanowi¹cych w³asnoœæ Polskich Kolei Pañstwowych S.A. (ustawa z 8.9.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”, Dz.U. Nr 84, poz. 948 ze zm.); lokali bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa pozostaj¹cych w dyspozycji Agencji Nieru- chomoœci Rolnych (ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo- œciami rolnymi Skarbu Pañstwa, tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.) b¹dŸ w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (ustawa z 22.6.1995 r. o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.). Przepisy ko- mentowanej ustawy nie naruszaj¹ tych zasad. Ustawa o w³asnoœci lokali reguluje natomiast – w odniesieniu do wszystkich mieszkañ, bez wzglêdu na to, w jakich budynkach siê one znaj- duj¹ oraz czyj¹ dot¹d stanowi³y w³asnoœæ – zasady ustanawiania odrêbnej w³asnoœci lokali oraz sposób zarz¹du, powstanie wspólnoty mieszkaniowej itp. Ustawa ma zatem charakter uniwersalny. Odnosi siê do ka¿dej sytu- acji, w której lokal ma zostaæ wyodrêbniony lub ju¿ zosta³ wyodrêbniony. Mo¿e to byæ lokal w budynku tzw. prywatnym, nale¿¹cym do gminy, przedsiêbiorstwa pañstwowego, spó³ki, spó³dzielni mieszkaniowej, zlikwi- dowanego przedsiêbiorstwa rolnego itp. W ka¿dej sytuacji wyodrêbnienie lokalu i zarz¹d nastêpuje i ma miejsce na warunkach okreœlonych w usta- wie. Jest to unormowanie uniwersalne. Warszawa, paŸdziernik 2007 r. Gerard Bieniek X Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. ród³a prawa GospGruntU . . . . . . ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wy- w³aszczaniu nieruchomoœci (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) – nie obowi¹zuje GospNierU . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœcia- mi (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñ- czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipo- tece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) PrSp . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spó³dzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) SpMieszkU . . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spó³dzielniach mieszka- niowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) W³LokU . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o w³asnoœci lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZmGospGruntU . . . ustawa z 7.10.1992 r. zmieniaj¹ca ustawê o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoœci (Dz.U. Nr 91, poz. 455) – nie obo- wi¹zuje 2. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . artyku³ BSN . . . . . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego Dz.U. . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw XI Wykaz skrótów MS . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwoœci nast. . . . . . . . . . . . . nastêpna (e, y) Nr . . . . . . . . . . . . . . numer OSNCP . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Cywilna i Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Cywilna OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich poz. . . . . . . . . . . . . . pozycja publ. . . . . . . . . . . . . publikowane (y) PS . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SN . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy tekst jedn. . . . . . . . . tekst jednolity TK . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny ust. . . . . . . . . . . . . . ustêp w zw. . . . . . . . . . . . w zwi¹zku z. . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt XII A. Tekst ustawy Ustawa o w³asnoœci lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 388) Tekst jednolity z dnia 8 sierpnia 2000 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 903) (zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Spis treœci Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Ustanowienie w³asnoœci lokalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Prawa i obowi¹zki w³aœcicieli lokali . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Zarz¹d nieruchomoœci¹ wspóln¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych, przepisy przejœciowe Art. 1–6 7–11 12–17 18–33 i koñcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–41 Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa okreœla sposób ustanawiania odrêb- nej w³asnoœci samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przezna- czeniu, prawa i obowi¹zki w³aœcicieli tych lokali oraz zarz¹d nieruchomo- œci¹ wspóln¹. 2. W zakresie nie uregulowanym ustaw¹ do w³asnoœci lokali stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego. Art. 2. [Lokal samodzielny; czêœæ sk³adowa] 1. Samodzielny lokal mieszkalny, a tak¿e lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mog¹ stanowiæ odrêbne nieruchomoœci. 2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wy- dzielona trwa³ymi œcianami w obrêbie budynku izba lub zespó³ izb prze- znaczonych na sta³y pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocni- czymi s³u¿¹ zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje siê odpowiednio równie¿ do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne ni¿ mieszkalne. 3 Art. 3 A. Tekst ustawy 3. Spe³nienie wymagañ, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaœwiadczenia. 4. Do lokalu mog¹ przynale¿eæ, jako jego czêœci sk³adowe, pomieszcze- nia, choæby nawet do niego bezpoœrednio nie przylega³y lub by³y po³o¿one w granicach nieruchomoœci gruntowej poza budynkiem, w którym wyod- rêbniono dany lokal, a w szczególnoœci: piwnica, strych, komórka, gara¿, zwane dalej „pomieszczeniami przynale¿nymi”. 5. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynale¿nymi zaznacza siê na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie po³o¿enia po- mieszczeñ przynale¿nych poza budynkiem mieszkalnym – tak¿e na wyry- sie z operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowi¹ za³¹cznik do aktu ustanawiaj¹cego odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu. 6. W razie braku dokumentacji technicznej budynku, zaznaczeñ, o któ- rych mowa w ust. 5, dokonuje siê, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, na koszt dotychczasowego w³aœciciela nieruchomoœci, o ile strony umowy o ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu nie postanowi³y inaczej. Art. 3. [Wspó³w³asnoœæ przymusowa] 1. W razie wyodrêbnienia w³asnoœci lokali w³aœcicielowi lokalu przys³uguje udzia³ w nieruchomoœci wspólnej jako prawo zwi¹zane z w³asnoœci¹ lokali. Nie mo¿na ¿¹daæ znie- sienia wspó³w³asnoœci nieruchomoœci wspólnej, dopóki trwa odrêbna w³asnoœæ lokali. 2. Nieruchomoœæ wspóln¹ stanowi grunt oraz czêœci budynku i urz¹dze- nia, które nie s³u¿¹ wy³¹cznie do u¿ytku w³aœcicieli lokali. 3. Udzia³ w³aœciciela lokalu wyodrêbnionego w nieruchomoœci wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni u¿ytkowej lokalu wraz z powierzchni¹ pomieszczeñ przynale¿nych do ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynale¿nymi. Udzia³ w³aœciciela samodzielnych lokali niewyodrêbnionych w nieruchomoœci wspólnej od- powiada stosunkowi powierzchni u¿ytkowej tych lokali wraz z powierzch- ni¹ pomieszczeñ przynale¿nych do ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej wszyst- kich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynale¿nymi. 4. Do wyznaczenia stosunku, o którym mowa w ust. 3, niezbêdne jest okreœlenie, oddzielnie dla ka¿dego samodzielnego lokalu, jego powierzch- ni u¿ytkowej wraz z powierzchni¹ pomieszczeñ do niego przynale¿nych. 5. Je¿eli nieruchomoœæ, z której wyodrêbnia siê w³asnoœæ lokali, stanowi grunt zabudowany kilkoma budynkami, udzia³ w³aœciciela lokalu wyod- rêbnionego w nieruchomoœci wspólnej odpowiada stosunkowi powierzch- ni u¿ytkowej lokalu wraz z powierzchni¹ pomieszczeñ przynale¿nych do 4 A. Tekst ustawy Art. 3a ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynale¿nymi. 6. W wypadku gdy na podstawie jednej czynnoœci prawnej dokonanej przez w³aœciciela lub przez wszystkich wspó³w³aœcicieli nieruchomoœci na- stêpuje wyodrêbnienie wszystkich lokali, wysokoœæ udzia³ów, o których mowa w ust. 1, okreœlaj¹ odpowiednio w umowie w³aœciciel lub wspó³w³aœciciele. 7. W budynkach, w których nast¹pi³o wyodrêbnienie w³asnoœci co naj- mniej jednego lokalu i ustalenie wysokoœci udzia³ów w nieruchomoœci wspólnej bez uwzglêdnienia powierzchni pomieszczeñ przynale¿nych lub w sposób inny ni¿ okreœlony w ust. 3, a przy wyodrêbnianiu kolejnych lo- kali ustalano wysokoœæ udzia³ów w nieruchomoœci wspólnej w taki sam sposób, do czasu wyodrêbnienia ostatniego lokalu stosuje siê zasady obli- czania udzia³u w nieruchomoœci wspólnej takie, jak przy wyodrêbnieniu pierwszego lokalu. Przepisu zdania poprzedzaj¹cego nie stosuje siê, je¿eli wszyscy w³aœciciele lokali wyodrêbnionych i dotychczasowy w³aœciciel nieruchomoœci dokonaj¹ w umowie nowego ustalenia wysokoœci udzia³ów w nieruchomoœci wspólnej. Art. 3a. 1 [U¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu] 1. Przy oddawaniu w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu, jako prawa zwi¹zanego z odrêbn¹ w³asnoœci¹ lokali, stosuje siê nastêpuj¹ce zasady: 1) nie oddaje siê gruntu we wspó³u¿ytkowanie wieczyste, je¿eli stanowi on przedmiot wspó³w³asnoœci zwi¹zanej z w³asnoœci¹ uprzednio wy- odrêbnionych lokali, 2) nie sprzedaje siê udzia³u we wspó³w³asnoœci gruntu, je¿eli grunt ten sta- nowi przedmiot wspó³u¿ytkowania wieczystego zwi¹zanego z w³asno- œci¹ uprzednio wyodrêbnionych lokali, 3) ustala siê jeden termin trwania prawa u¿ytkowania wieczystego w od- niesieniu do wszystkich udzia³ów we wspó³u¿ytkowaniu wieczystym, niezale¿nie od daty wyodrêbnienia lokalu, z którym jest zwi¹zany udzia³ w tym prawie. 2. Je¿eli przy ustanowieniu odrêbnej w³asnoœci lokali ustanowiono ró¿ne terminy trwania prawa wspó³u¿ytkowania wieczystego przynale- ¿nej do tych lokali dzia³ki budowlanej, w³aœciciele wyodrêbnionych lo- kali mog¹ ¿¹daæ zmiany terminów przez przyjêcie jednego terminu dla wszystkich udzia³ów we wspó³u¿ytkowaniu wieczystym tej dzia³ki. Z ¿¹daniem takim mo¿e wyst¹piæ tak¿e w³aœciwy organ. Termin ten usta- 1 Art. 3a dodany ustaw¹ z dnia 28.11.2003 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), która wcho- dzi w ¿ycie 22.09.2004 r. 5 Art. 4–7 A. Tekst ustawy nawia siê stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozosta³ych udzia³ów. Art. 4. [W³asnoœæ dotychczasowa; u¿ytkowanie wieczyste] 1. Dotych- czasowemu w³aœcicielowi nieruchomoœci przys³uguj¹ co do niewyodrêb- nionych lokali oraz co do nieruchomoœci wspólnej takie same uprawnienia, jakie przys³uguj¹ w³aœcicielom lokali wyodrêbnionych; odnosi siê to tak¿e do jego obowi¹zków. 2. Je¿eli do wyodrêbniania w³asnoœci lokali dochodzi sukcesywnie, w³aœciciele lokali ju¿ wyodrêbnionych nie s¹ stronami umów o wyodrêb- nieniu dalszych lokali. 3. Je¿eli budynek zosta³ wzniesiony na gruncie oddanym w u¿ytkowanie wieczyste, przedmiotem wspólnoœci jest to prawo, a dalsze przepisy o w³asnoœci lub wspó³w³asnoœci gruntu stosuje siê odpowiednio do prawa u¿ytkowania wieczystego. Art. 5. 1 [Grunt do podzia³u] 1. Je¿eli powierzchnia nieruchomoœci grun- towej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrêbniono w³asnoœæ lokali, jest wiêksza ni¿ powierzchnia dzia³ki budowlanej, w rozumieniu przepi- sów o gospodarce nieruchomoœciami, niezbêdnej do korzystania z niego, wspó³w³aœciciele mog¹ dokonaæ podzia³u tej nieruchomoœci. 2. Je¿eli na nieruchomoœci gruntowej jest po³o¿ony wiêcej ni¿ jeden bu- dynek, a przynajmniej w jednym z nich wyodrêbniono w³asnoœæ lokalu, wspó³w³aœciciele mog¹ dokonaæ podzia³u tej nieruchomoœci polegaj¹cego na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomoœci dwóch lub wiêcej dzia³ek budowlanych. 3. Przy dokonywaniu podzia³u, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje siê przepisy o gospodarce nieruchomoœciami. Art. 6. [Wspólnota mieszkaniowa] Ogó³ w³aœcicieli, których lokale wchodz¹ w sk³ad okreœlonej nieruchomoœci, tworzy wspólnotê mieszka- niow¹. Wspólnota mieszkaniowa mo¿e nabywaæ prawa i zaci¹gaæ zobo- wi¹zania, pozywaæ i byæ pozywana. Rozdzia³ 2. Ustanowienie w³asnoœci lokalu Art. 7. [Tryb; forma; wpis] 1. Odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu mo¿na ustano- wiæ w drodze umowy, a tak¿e jednostronnej czynnoœci prawnej w³aœciciela nieruchomoœci albo orzeczenia s¹du znosz¹cego wspó³w³asnoœæ. 1 Art. 5 w brzmieniu ustawy z dnia 28.11.2003 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), która wchodzi w ¿ycie 22.09.2004 r. 6 A. Tekst ustawy Art. 8–11 2. Umowa o ustanowieniu odrêbnej w³asnoœci lokalu powinna byæ do- konana w formie aktu notarialnego; do powstania tej w³asnoœci niezbêdny jest wpis do ksiêgi wieczystej. Art. 8. [Treœæ umowy] 1. Umowa o ustanowieniu odrêbnej w³asnoœci lo- kalu powinna okreœlaæ w szczególnoœci: 1) rodzaj, po³o¿enie i powierzchniê lokalu oraz pomieszczeñ do niego przynale¿nych, 2) wielkoœæ udzia³ów przypadaj¹cych w³aœcicielom poszczególnych lo- kali w nieruchomoœci wspólnej. 2. Wspó³w³aœciciele mog¹ w umowie okreœliæ tak¿e sposób zarz¹du nie- ruchomoœci¹ wspóln¹. 3. Umowa o ustanowieniu odrêbnej w³asnoœci lokalu mo¿e byæ zawarta albo przez wspó³w³aœcicieli nieruchomoœci, albo przez w³aœciciela nieru- chomoœci i nabywcê lokalu. Art. 9. [Budowa lokali] 1. Odrêbna w³asnoœæ lokalu mo¿e powstaæ tak¿e w wykonaniu umowy zobowi¹zuj¹cej w³aœciciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia – po zakoñczeniu budowy – odrêbnej w³asnoœci lokali i przeniesienia tego prawa na drug¹ stronê umo- wy lub na inn¹ wskazan¹ w umowie osobê. 2. Do wa¿noœci umowy, o której mowa w ust. 1, niezbêdne jest, aby strona podejmuj¹ca siê budowy by³a w³aœcicielem gruntu, na którym dom ma byæ wzniesiony, oraz aby uzyska³a pozwolenie na budowê, a roszcze- nie o ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu i o przeniesienie tego prawa zosta³o ujawnione w ksiêdze wieczystej. 3. W wypadku wykonywania umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umow¹, na wniosek ka¿dego nabywcy, s¹d mo¿e powierzyæ, w trybie po- stêpowania nieprocesowego, dalsze wykonywanie umowy innemu wyko- nawcy na koszt i niebezpieczeñstwo w³aœciciela gruntu. Art. 10. [Czynnoœæ jednostronna] W³aœciciel nieruchomoœci mo¿e usta- nawiaæ odrêbn¹ w³asnoœæ lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynno- œci prawnej. W takim wypadku stosuje siê odpowiednio przepisy o ustano- wieniu odrêbnej w³asnoœci w drodze umowy. Art. 11. [Orzeczenie s¹du] 1. Przepisy o ustanowieniu odrêbnej w³asno- œci lokali w drodze umowy stosuje siê równie¿ odpowiednio do wyodrêb- nienia w³asnoœci lokalu z mocy orzeczenia s¹du znosz¹cego wspó³w³as- noœæ nieruchomoœci. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Własność lokali. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: