Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00184 006979 21546159 na godz. na dobę w sumie
Włoski. Rozmówki. Powiedz to! - ebook/pdf
Włoski. Rozmówki. Powiedz to! - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 174
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 9788363165512 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> włoski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Rozmówki LINGO z serii 'Powiedz to!' odznaczają się aktualną i sprawdzoną w praktyce zawartością, wygodnym formatem a wzbogacone zostały o przykładowe dialogi od rozmów o pogodzie do wysyłania e-maili; tablice z najczęściej poszukiwanymi słowami i informacjami; zarys gramatyki; słowniczek.
Rozmówki 'Powiedz to!' pomogą Ci kiedy:
Ponadto w książce znajdziesz:Ebook zawiera dodatkowe materiały w formacie mp3

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozmowki Wloskie OKLADKA 10/3/06 15:01 Page 1 m e i k z c i n w o ∏ s e z i k w ó m o R I K ! o t S z d O e i w ¸ o P W Âmia∏o! Powiedz to! Z naszych rozmówek korzysta si´ bardzo prosto, a ich zawartoÊç jest aktualna i sprawdzona w praktyce. Dzi´ki do∏àczonej p∏ycie (opcjonalnie) wymowa w∏oska nie b´dzie mia∏a dla Ciebie tajemnic Rozmówki Lingo pomogà Ci kiedy: • poznajesz w∏oskich przyjació∏ • podró˝ujesz po Italii • robisz zakupy • jedziesz na narty • szukasz pracy • potrzebujesz pomocy w nag∏ym wypadku Ponadto w ksià˝ce znajdziesz: • tablice z najcz´Êciej poszukiwanymi s∏owami i informacjami • zarys gramatyki • s∏owniczek polsko-w∏oski Rozmówki ze s∏owniczkiem • Zwroty i s∏ówka niezb´dne w podró˝y • Dialogi z ˝ycia wzi´te • Od rozmów o pogodzie do wysy∏ania e-maili ∏ z 0 9 , 4 2 ISBN-13: 978-83-60287-01-9 ISBN-10: 83-60287-01-5 wydawnictwo LINGO Tadeusz Wasiucionek, Tomasz Wasiucionek Powiedz to! W¸OSKI Rozmówki ze s∏owniczkiem Konsultacja j´zykowa: Sara Zerbo Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Corel Professional Photos Redakcja: Pawe∏ Pokora Lektorzy: Mi∏ogost Reczek, Sara Zerbo Dêwi´k i monta˝: Dawid Czernicki Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2006 www.WydawnictwoLingo.pl ISBN-10: 83-60287-01-5 ISBN-13: 978-83-60287-01-9 Spis treÊci Wst´p Wymowa 1. Najwa˝niejsze zwroty 4 6 8 8. Zakupy i us∏ugi 9. Bank i pieniàdze 10. Poczta i telefon 2. Podró˝ i zwiedzanie 20 11. Komputer i internet 77 87 94 102 3. Zakwaterowanie 31 12. Nag∏e wypadki 108 4. Jedzenie 40 13. Tablice 117 5. Rozrywki i sport 52 14. Zarys gramatyki 138 6. Praca i biznes 62 15. S∏owniczek 147 polsko-w∏oski 7. Relacje mi´dzyludzkie 70 Wst´p Âmia∏o! „Powiedz to!” Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Powiedz to!” u∏atwi Ci porozu- miewanie si´ w j´zyku w∏oskim w ka˝dych okolicznoÊciach. Korzysta si´ z niej bardzo prosto, a jej zawartoÊç jest w stu procentach aktualna, nowoczesna i sprawdzona w praktyce. Cz´Êç g∏ówna to rozmówki podzielone na dwanaÊcie rozdzia∏ów tematycznych, a ich dodatkowym, praktycznym uzupe∏nieniem sà tablice, regu∏y gramatyczne i s∏owniczek, umo˝liwiajàce budowanie w∏asnych wypowiedzi. Ka˝dy z dwunastu rozdzia∏ów rozmówek dzieli si´ na trzy cz´Êci.  Powiedz to – zawiera to, co najwa˝niejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. U∏o˝one sà one w porzàdku rzeczowym – wystarczy znaleêç ten, który pasuje do Twojej sytuacji i ju˝ wiesz, co powiedzieç. Przyjdzie Ci to tym ∏atwiej, ˝e wszystkie zwroty zosta∏y nagrane na p∏ycie CD (dotyczy wersji z do∏àczonà p∏ytà audio; jeÊli kupi∏eÊ wersj´ z samà ksià˝kà, CD mo˝esz w ka˝dej chwili zamówiç w internecie na stronie www.WydawnictwoLingo.pl).  Porozmawiaj – to krótkie, z ˝ycia wzi´te dialogi, ilustrujàce przyk∏adowe u˝ycie zwrotów i wyra˝eƒ zawartych w cz´Êci „Powiedz to”. Tak mówià wspó∏czeÊni W∏osi, bez obaw mo˝esz po nich pow- tarzaç. 4 W S T ¢ P  S∏ówka – to starannie wybrane, najcz´Êciej u˝ywane i najwa˝niejsze dla danego tematu s∏ownictwo. W celu u∏atwienia szybkiego znalezienia potrzebnego s∏ówka zosta∏y one umieszczone na koƒcu ka˝dego z rozdzia∏ów tematycznych w porzàdku alfabetycznym. NowoÊcià jest zestawienie najcz´Êciej poszukiwanych s∏ów i informacji w Tablicach. Dzi´ki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz dat´ swojego przyjazdu, lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei b∏yskawiczna Êciàga, potrzebna zw∏aszcza, gdy chcesz samodzielnie konstruowaç wypowiedzi w oparciu o materia∏ zgromadzony w rozmówkach. A do czego mo˝e si´ przydaç zamieszczony na koƒcu S∏owniczek, nie musimy chyba wyjaÊniaç. Z ˝yczeniami samych mi∏ych konwersacji Zespó∏ autorów i redaktorów Lingo wraz z zaprzyjaênionymi W∏oszkami i W∏ochami www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wymowa Wy mo wa w j´ zy ku w∏o skim nie po win na spra wiaç Po la kom wi´k szych k∏o po tów. Je ste Êmy w sta nie na uczyç si´ jej do brze w sto sun ko wo krót kim cza sie, gdy˝ ma - my do czy nie nia z dêwi´ ka mi w wi´k szo Êci po dob ny mi do wy st´ pu jà cych w j´ zy ku pol skim. Tak ˝e ak cen to wa nie nie stwa rza pro ble mów, gdy˝ naj cz´ Êciej ak cent pa da na przed ostat nià sy la b´ (oczy wi Êcie wy st´ pu jà wy jàt ki).  Alfabet Alfabet w∏oski sk∏ada si´ z 26 nast´pujàcych liter (po myÊlniku podano ich nazwy w∏oskie): A – a B – bi C – czi D – di E – e F – effe G – d˝i H – akka I – i J – i lunga K – kappa L – elle M – emme N – enne O – o P – pi Q – ku R – erre S – esse T – ti U – u V – vu, vi W – vu X – iks Y – ipsilon Z – dzeta doppio Litery j, k, w, x, y wyst´pujà jedynie w wyrazach obcych.  Samog∏oski Samog∏oskami sà: a, e, i, o, u. Ich brzmienie pokrywa si´ z wymowà pol- skà, ale samog∏oski e, o mogà byç otwarte lub zamkni´te. W tym drugim przypadku ich wymowa ró˝ni si´ nieco od wymowy spó∏g∏oski otwartej (np.: bello, re, nove, sole).  Spó∏g∏oski Ró˝nice w wymowie dotyczà spó∏g∏osek c, g, h, q, s, v, z oraz po∏àczenia niektórych liter: c – przed sa mo g∏o ska mi a, o, u, przed h oraz in ny mi spó∏ g∏o ska mi wy ma - wia si´ jak k, np.: ca sa (ka za), co me (ko me), ami co (ami ko); c – przed e, i wymawia si´ jak cz, np.: dolce (dolcze), bacio (baczio), cena (czena); 6 W Y M O W A ch – wymawiamy jak k, np.: chiaro (kiaro), chi (ki), chitarra (kitarra); g – przed a, o, u, h brzmi jak g, gamba (gamba), guerra (guerra), golfo (golfo); g – przed e, i wymawia si´ jak d˝, np.: gente (d˝ente), gita (d˝ita), giorno (d˝iorno); gl – przed a, o, u wymawia si´ podobnie jak po polsku gl, np.: gloria (gloria), globo (globo), glucosio (glukozio); gli – wymawiamy mi´kko jak lj (li) podobnie jak w s∏owie konwalie, np.: aglio (alio), figlio (filio), foglio (folio); gn – wymawia si´ jak ƒ, np.: bagno (baƒjo), signore (siƒjore), cagna (kaƒja); h – jest bezdêwi´czne i nie wymawia si´ go, pisane po c lub g wzmacnia twardà wymow´ tych spó∏g∏osek, np.: hanno (anno), laghi (lagi); qu – wymawia si´ jak k∏, np.: cinque (czink∏e), acqua (ak∏a), quando (k∏ando); s – zazwyczaj wymawia si´ bezdêwi´cznie jak polskie s, np.: scopo (skopo), persona (persona), senso (senso), ale mi´dzy samog∏oskami brzmi jak z, np. rosa (roza), cosa (koza); sci – brzmi jak szi, np.: sciagura (sziagura), liscio (liszio), uscita (uszita); sce – brzmi jak sze, np.: scendere (szendere), scena (szena), scelta (szelta); sch – brzmi jak sk, np.: schianto (skjanto), scherzo (skerco), scheda (skeda); v – wymawia si´ jak polskie w, np.: vento (wento), volo (wolo), piovra (piowra); z – wymowa tej spó∏g∏oski jest zró˝nicowana w zale˝noÊci od pisowni s∏owa oraz od regionu W∏och. JeÊli po z wyst´puje dwug∏oska ia, ie, io wymawia si´ jà jak polskie c, np.: vizio (wicjo), grazia (gracja), marzo (marco). Na poczàtku wyrazu z przewa˝nie brzmi jak dz, np.: zampa (dzampa), zanzara (dzandzara). zz – podwójne „z” najcz´Êciej wymawia si´ jak dzdz lub cc, np.: mezzo (medzdzo), prezzo (precco), ragazzo (ragacco). www.WydawnictwoLingo.pl 7 1. Najwa˝niejsze zwroty Frasi di base Nazywam si´... Jestem cudzoziemcem (-kà). Sono straniero (straniera). Jestem Polakiem (Polkà). 1.1 Powiedz to Dzieƒ dobry Dobry wieczór Do widzenia Dobranoc Do jutra CzeÊç Jestem z Warszawy. Oto moja wizytówka. Mój numer telefonu Oto mój adres. Mieszkam w hotelu (na kempingu). Czy mówi pan (pani) po polsku (angielsku, niemiecku, francusku)? 8 Buongiorno Buonasera Arrivederci Buonanotte A domani Ciao Mi chiamo... Sono polacco (polacca). Sono di Varsavia. Ecco il mio biglietto da visita. Il mio numero di telefono Ecco il mio indirizzo. Sto in albergo (in campeggio). Parla polacco (inglese, tedesco, francese)? FRASI DI BASE Nie rozumiem. Non capisco. Prosz´ mówiç wolniej. Prosz´ powtórzyç. Prosz´ to napisaç. La prego di parlare lentamente. Potrebbe ripetere? Me lo potrebbe scrivere? 1 . 1 Tak Nie Prosz´ Prosz´ o... Przepraszam Si No Per favore Vorrei… Chiedo scusa Dzi´kuj´ Przepraszam pana (panià). Mi scusi signore (signora). Grazie Przepraszam ci´. Przykro mi. Scusami. Mi dispiace. Jak si´ pan (pani) nazywa? Czy mo˝e mi pan (pani) pomóc? Mi può aiutare? Come si chiama Lei? Pomocy! Aiuto! Zgubi∏em (-am) si´. Mi sono perso (-a). Gdzie znajduje si´ polska ambasada? Dove si trova l’ambasciata polacca? www.WydawnictwoLingo.pl 9 NAJWA˚NIEJSZE ZWROTY Gdzie jest postój taksówek? Dove si trova la stazione dei taxi? Zgubi∏em (-am) dokumenty. Ho perso i documenti. Nie wiem. Nie chc´. Nie mog´. Non so. Non voglio. Non posso. Nie mówi´ po w∏osku. Non parlo italiano. Mówi´ po angielsku. Parlo inglese. Prosz´ mi powiedzieç... Mi dica per favore... Jak nazywa si´...? Come si chiama...? W którà stron´ mam iÊç (w lewo, w prawo, prosto)? Da che parte devo andare (a sinistra, a destra, dritto)? Gdzie mog´ znaleêç...? Dove posso trovare...? Czym mog´ dojechaç do hotelu (dworca, lotniska)? Come faccio per arrivare in albergo (alla stazione, in aeroporto)? Co to jest? Che cos’¯? Szukam tego adresu. Cerco questo indirizzo. Spiesz´ si´. Czy mog´? 10 Vado di fretta. Posso? FRASI DI BASE Ile mamy czasu? Quanto tempo abbiamo? 1 . 1 Jutro Dzisiaj Domani Oggi Jestem zm´czony (-a). Sono stanco (-a). Chcia∏bym odpoczàç. Vorrei riposarmi. Jestem Êpiàcy. Jestem g∏odny. Ho sonno. Ho fame. Chcia∏bym coÊ zjeÊç. Vorrei mangiare qualcosa. Chc´ piç. Vorrei da bere. Chcia∏bym (chcia∏abym) pójÊç Vorrei andare a (visitare, (zwiedziç, zobaczyç, kupiç)... vedere, comprare)... Prosz´ pokazaç mi... Mi faccia vedere, per favore... Prosz´ daç mi... Mi dia, prego... Prosz´ otworzyç (zamknàç). Apra (chiuda), per favore. Do kogo? Od kogo? Zaraz wracam. Z przyjemnoÊcià www.WydawnictwoLingo.pl A chi? Da chi? Torno subito. Con piacere 11 NAJWA˚NIEJSZE ZWROTY OczywiÊcie Certo Gdzie mog´ zaparkowaç? Dove posso parcheggiare? Kto? Co? Kiedy? Dlaczego? Ile? Skàd? Dokàd? Chi? Cosa? Quando? Perch¯? Quanto? Da dove? Dove? Miejsce urodzenia Data urodzenia Luogo di nascita Data di nascita Gdzie pan pracuje? Dove lavora? Jaki jest paƒski zawód? Che lavoro fa? Ja jestem... Sono… Mam 30 lat. A pan? Ho trent’anni. E Lei? Czy mówi pan po angielsku? Parla inglese? Jest pan W∏ochem? Nie rozumiem pana. Lei ¯ italiano? Non La capisco. Skàd pan pochodzi? Da dove viene Lei? 12 FRASI DI BASE Gdzie pan mieszka? Dove abita? Miejsce zamieszkania Luogo di residenza 1 . 1 Bardzo mi przykro. Jestem pewny, ˝e... Czy pan s∏ysza∏...? Czy pan widzia∏...? Czy to prawda, ˝e...? Czy pan wie...? Co pan myÊli o...? Jest pan pewien? Czyja to wina? To nie moja wina. Mi spiace molto. Sono sicuro che... Ha sentito...? Ha visto...? È vero che...? Sa che...? Che cosa ne pensa di...? È sicuro? Di chi ¯ la colpa? Non ¯ colpa mia. Czy mo˝na tu paliç? Si può fumare qui? Id´ do... Prosz´ pana! Vado da... Signore! Prosz´ pani! (do panny) Signorina! Prosz´ pani! (do m´˝atki) Signora! Panie i panowie! Panie dyrektorze! www.WydawnictwoLingo.pl Signore e Signori! Signor Direttore! 13 NAJWA˚NIEJSZE ZWROTY 1.2 Porozmawiaj – Mi scusi, parla italiano? Przepraszam, czy pan mówi po w∏osku? – Ancora no, purtroppo. Niestety, jeszcze nie. – Ma mi capisce quando parlo? Ale rozumie pan, jak mówi´? – Capisco un po’, ma non tutto. Tak, rozumiem troch´, ale nie wszystko. – Che lingue conosce? A jakie zna pan j´zyki? – Posso parlare in iglese e in russo. Mog´ rozmawiaç po angielsku i po rosyjsku. – Bene, allora parliamo in inlgese. Dobrze, rozmawiajmy po angielsku. – Buongiorno, che programmi ha per oggi? Dzieƒ dobry, jakie ma pan plany na dzisiaj? – Penso di andare al mare. MyÊl´ o wyjeêdzie nad morze. – Buona idea, c’¯ il sole ed ¯ bel tempo. Dobry pomys∏, jest s∏oƒce i ∏adna pogoda. – Ci va da solo? Jedzie pan sam? 14 – No, vado con una mia amica in macchina. Nie, jad´ samochodem z mojà przyjació∏kà. – Buon viaggio e buon divertimento. Przyjemnej podró˝y i dobrej zabawy. FRASI DI BASE 2 . 1 – Mi potrebbe dire dove si trova l’ambasciata polacca? Ho perso i documenti! Czy mo˝e mi pan powiedzieç, gdzie znajduje si´ polska ambasada? Zgubi∏em dokumenty! – Mi sembra in via Rubens 20. Wydaje mi si´, ˝e na ul. Rubensa 20. – È lontano da qui? Czy to daleko stàd? – Si, abbastanza lontano. Tak, doÊç daleko. – Come posso fare per arrivarci? Jak mog´ tam dojechaç? – Può prendere l’autobus, ma la cosa migliore ¯ pren- dere il taxi. Mo˝na autobusem, ale najlepiej taksówkà. – Domani vorrei andare a Firenze e vedere quella famosa galleria d’arte. Chcia∏bym pojechaç jutro do Florencji i zwiedziç t´ s∏ynnà galeri´. www.WydawnictwoLingo.pl 15 NAJWA˚NIEJSZE ZWROTY – Non ti ricordi come si chiama? Nie pami´tasz, jak ona si´ nazywa? – Forse la galleria degli Uffizi? Chyba galeria Uffizi? – Ma non sei stanco? È un viaggio lungo. A nie jesteÊ zm´czony? To d∏uga podró˝. – No, prenderemo l’autostrada e ci fermeremo per riposare. Nie, pojedziemy autostradà i zatrzymamy si´, aby odpoczàç. Ci sono tantissime opere d’arte che vale la pena vedere. Jest tam wiele ciekawych dzie∏ sztuki wartych obejrzenia. – È gi∫ la terza volta che vengo in Italia e parlo un pò l’italiano. Jestem ju˝ trzeci raz we W∏oszech i troch´ mówi´ po w∏osku! – Ma lo parla benissimo, capisco tutto. Ale˝ mówi pan doskonale, wszystko rozumiem. – Molto gentile, faccio del mio meglio, ma ¯ molto difficile. Bardzo pan uprzejmy, staram si´, ale jest to trudne. – A quanto vedo, non ¯ cosi difficile. Ha frequentato un corso d’italiano? Nie takie trudne, jak widaç. Ucz´szcza∏ pan na kurs j´zyka w∏oskiego? 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Włoski. Rozmówki. Powiedz to!
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: