Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00162 003691 22922759 na godz. na dobę w sumie
Włoski raz a dobrze - ebook/pdf
Włoski raz a dobrze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 83-60287-18-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> włoski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Samouczek Lingo to skuteczny i szybki sposób na opanowanie nowoczesnego języka włoskiego zarówno dla początkujących, jak i dla tych, co już nieraz zaczynali. Aktualna tematyka: turystyka, biznes, internet, poszukiwanie pracy. Kurs obejmuje poziomy A1 i A2 z klasyfikacją Rady Europy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Aleksandra Leoncewicz W¸OSKI raz a dobrze Intensywny kurs j´zyka w∏oskiego w 30 lekcjach Konsultacja j´zykowa: Sara Zerbo Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdj´cie na ok∏adce: Stockxpert Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora Lektorzy: Gennaro Canfora, Mi∏ogost Reczek, Sara Zerbo © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2008 ISBN-10: 83-60287-18-X ISBN-13: 978-83-60287-18-7 Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal Spis treÊci Wst´p Lezione 1 A scuola – W szkole Zaimki osobowe. Odmiana pierwszej grupy czasownika. Odmiana nieregularnego czasownika essere – byç 12 16 20 Lezione 2 Un caff¯ – Kawa Odmiana drugiej grupy czasownika. Odmiana nieregularnego czasownika stare – byç, przebywaç i avere – mieç. Odmiana i u˝ycie przymiotnika Lezione 3 Il. tempo libero – Czas wolny Odmiana trzeciej grupy czasownika. Odmiana nieregularnego czasownika andare – iÊç, jechaç Preposizioni – przyimki dot. ruchu Lezione 4 Un nuovo fidanzato – Nowy ch∏opak Articolo determinativo – rodzajnik okreÊlony. Tworzenie liczby mnogiej rzeczownika i przymiotnika www.WydawnictwoLingo.pl 6 8 Lezione 5 Una chiamata – Telefon Odmiana nieregularnego czasownika venire – przyje˝d˝aç, przychodziç. Czasowniki modalne – potere – móc, dovere – musieç. Rodzajnik nieokreÊlony Lezione 6 Sprawdê si´! Lezione 7 Prima di uscire – Przed wyjÊciem Czasownik modalny – volere – chcieç. Odmiana nieregularnego czasownika fare – robiç. Czasownik zwrotny. Przymiotnik bello Lezione 8 La casa – Dom Formy Êciàgni´te przyimka z rodzajnikiem. Konstrukcja czasownika stare z gerundio. Odmiana rzeczowników pochodzenia obcego Lezione 9 La mia famiglia – Moja rodzina Zaimki dzier˝awcze 24 28 30 36 42 3 S p i s t r e Ê c i Lezione 10 Andiamo al mare – Jedziemy nad morze Czàstka ci zast´pujàca miejsce. Konstrukcja c’¯, ci sono Lezione 11 Dal medico – U lekarza Giorno i giornata Przyimki a, di Lezione 12 Sprawdê si´! 46 52 58 Lezione 16 In una caffetteria internet Zaimek wskazujàcy quello. Ogni i ognuno Lezione 17 Un’ e-mail – Mail Czas przesz∏y z∏o˝ony – passato prossimo Lezione 18 Sprawdê si´! Lezione 13 Al ristorante – W restauracji Czasowniki dire i parlare. Zaimki osobowe 60 Lezione 19 In un negozio – W sklepie Zaimki dope∏nienia bli˝szego – pronomi diretti 74 78 82 84 88 akcentowane Lezione 14 In banca – W banku Qualche i alcuni Godziny Lezione 15 Cerco la strada – Szukam ulicy Tryb rozkazujàcy – imperativo diretto. Poco, molto, troppo Nessuno Prefiks ri 4 Lezione 20 Andare a sciare – Na narty Odmiana nieregularnego czasownika sapere – wiedzieç, umieç. Forma bezosobowa – forma impersonale 66 70 Lezione 21 In albergo – W hotelu Liczebniki porzàdkowe. Data i miesiàce. 92 S p i s t r e Ê c i Lezione 28 Agenzia di lavoro – Biuro poÊrednictwa pracy 120 Tryb rozkazujàcy c.d. – Imperativo indiretto. Odmiana nieregularnego czasownika porre – k∏aÊç i z∏o˝enia Lezione 29 Il traffico – Ruch uliczny 124 Nieregularne stopniowanie przymiotnika i przys∏ówków. Zdania warunkowe Lezione 30 Sprawdê si´! 112 Tabele 128 130 98 102 106 108 Lezione 22 Facciamo la spesa – Idziemy na zakupy Czàsteczka ne dot. iloÊci Lezione 23 Una cena insieme – Wspólna kolacja Odmiana nieregularnego czasownika tenere – trzymaç i z∏o˝enia. Zwroty z czasownikiem fare Lezione 24 Sprawdê si´! Lezione 25 Piani per il futuro – Plany na przysz∏oÊç Czas przysz∏y – futuro semplice Lezione 26 La televisione – Telewizja Stopniowanie przymiotnika Lezione 27 Pagare la casa – Op∏aty za dom Zaimki dope∏nienia dalszego – Pronomi indiretti 116 Czasowniki nieregularne 140 S∏owniczek 142 www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wst´p Na ucz si´ „raz a do brze”! J e Êli chcesz sa mo dziel nie po znaç j´ zyk w∏o ski w stop niu umo˝ li wia jà cym po ro - K sià˝ ka dzie li si´ na trzy dzie Êci lek cji. Jed nost ka lek cyj na sk∏a da si´ z dia lo gu zu mie wa nie si´ w za kre sie co dzien nych zda - lub czy tan ki wraz z t∏u ma cze niem, s∏ow nic twa, rzeƒ i sy tu acji, „W¸O SKI raz a do brze” jest ob ja Ênieƒ gra ma tycz nych i j´ zy ko wych („Jak ksià˝ kà w∏a Ênie dla Cie bie! to dzia ∏a?”) oraz çwi czeƒ wraz z klu czem. A mo ˝e ju˝ kie dyÊ uczy ∏eÊ si´ w∏o skie go, åwi cze nia naj le piej roz wià zy waç po za po zna - a te raz wy da je Ci si´, ˝e wszyst ko za po mnia - niu si´ z dia lo giem, s∏ow nic twem i cz´ Êcià po - ∏eÊ, al bo wsty dzisz si´ mó wiç w j´ zy ku ob cym Êwi´ co nà gra ma ty ce. Naj pe∏ niej wy ko rzy stasz w oba wie przed po pe∏ nie niem b∏´ du? Dzi´ ki çwi cze nia wy ko nu jàc je za rów no ust nie jak na szej ksià˝ ce prze ko nasz si´, jak wie le zo sta - i pi sem nie. ∏o Ci jed nak w g∏o wie i wresz cie pój dziesz da - Po prze ro bie niu pi´ ciu re gu lar nych jed no - lej, osià ga jàc po ziom po zwa la jà cy na swo bod - stek lek cyj nych masz szan s´ sa mo dziel nie nà ko mu ni ka cj´ (za kres ma te ria ∏u od po wia da spraw dziç swo je po st´ py. Lek cja po wtór ko wa po zio mom A1, A2 i przy go to wu je do po zio mu („Sprawdê si´!”) to ob szer ny test wy bo ru B1 zgod nie ze ska là po zio mów kom pe ten cji j´ - z za gad nieƒ j´ zy ko wych i gra ma tycz nych zy ko wej Ra dy Eu ro py). przed sta wio nych w po przed nich lek cjach, a na Pro po no wa ny przez nas kurs jest in ten - ko niec krzy ˝ów ka, ˝e byÊ si´ tro ch´ ro ze rwa∏. syw ny, co zna czy, ˝e uczàc si´ z na mi nie tra - cisz cza su i mo ˝esz ro biç szyb kie po st´ py nie - za le˝ nie od te go, czy po raz pierw szy sty kasz N ie oce nio nà po mo cà w przy swa ja niu pra wi d∏o wej wy mo wy czy na uce ro zu - si´ z j´ zy kiem, czy jest to ju˝ Two je ko lej ne po - mie nia ze s∏u chu sà umiesz czo ne na p∏y cie au - dej Êcie. O tem pie i spo so bie na uki de cy du jesz dio CD na gra nia, do ko na ne przez ro do wi tych jed nak sa mo dziel nie, za le˝ nie od w∏a snych po - W∏o chów. Na uk´ s∏ow nic twa z pew no Êcià u∏a - trzeb, mo˝ li wo Êci i ch´ ci. U∏a twia to struk tu ra twi Ci to, ˝e s∏ów ka czy ta ne sà naj pierw przez ca ∏e go kur su, jak i po szcze gól nych lek cji. pol skie go, a po tem w∏o skie go lek to ra, dzi´ ki 6 W s t ´ p cze mu ∏a two mo˝ na je so bie po wta rzaç, s∏u cha jàc choç by w sa mo cho dzie. Przy wszyst kich frag men tach ksià˝ ki, któ re zo sta ∏y na gra ne, umie Êci li Êmy sym bo le z nu me ra mi od po wia da jà cych im Êcie ˝ek – wresz cie nie mu sisz ska kaç po p∏y cie w po szu ki wa niu w∏a Êci we go na gra nia. 02 Sym bo le od sy ∏a jà do to wa rzy szà ce go ksià˝ ce pro gra mu mul ti me dial ne go, któ ry po sze rza mo˝ li wo Êci kur su o in te rak tyw ne spo so by na uki z wy ko rzy sta niem kom pu te ra (do ty czy pe∏ ne go pa kie tu mul ti me dial ne go z do ∏à czo nà p∏y tà CD-ROM; je Êli ku pi ∏eÊ wer sj´ z sa mà p∏y tà au dio, CD-ROM mo ˝esz w ka˝ dej chwi li za mó wiç w in ter ne cie na stro nie www.Wy daw nic two Lin go.pl) Naj wa˝ niej sze jed nak jest to, ˝e ko rzy sta - jàc z na sze go kur su po zna jesz ˝y wy j´ zyk, czy tasz i s∏u chasz dia lo gów na ak tu al ne te ma ty, uczysz od naj dy waç si´ w ˝y cio wych sy tu acjach. Z ˝y cze nia mi suk ce sów w na uce Ze spó∏ au to rów i re dak to rów Lin go www.WydawnictwoLingo.pl 7 1. A scuola 01 MARTA: – Scusa, sono Marta Kowalska, cerco la sala A in questo PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: palazzo. – Ciao, sono Paolo Bianchi, piacere. – Piacere. – Frequenti il corso di lingua italiana? – Sí, comincia oggi. – Sono assistente del corso. La sala ¯ qui vicino. Andiamo insieme? – Sí, grazie. – Da quando sei in Italia? – Da una settimana… 02 S∏ownictwo scusa – przepraszam (niefor- malnie) sono – jestem cerco – szukam la sala – sala in – w questo – ten palazzo – budynek piacere – mi∏o mi (poznajàc kogoÊ) frequenti – ucz´szczasz il corso di lingua – kurs j´zyka italiano,a – w∏oski,a sì – tak comincia – zaczyna si´ oggi – dzisiaj assistente – asystent ¯ – jest qui – tu vicino – blisko andiamo – idziemy insieme – razem grazie – dzi´kuj´ T∏umaczenie W szkole. M: Przepraszam, jestem Marta Kowalska, szukam sali A w tym budynku. P: CzeÊç, jestem Paolo Bianchi, bardzo mi mi∏o. M: Mi∏o mi. P: Chodzisz na kurs j´zyka w∏oskiego? M: Tak, zaczyna si´ dzisiaj. P: Jestem asystentem na tym kursie, sala jest blisko. Idziemy razem? M: Tak, dzi´kuj´. P: Od kiedy jesteÊ we W∏oszech? M: Od tygodnia. 8 LEZIONE 1 Wi´cej zwrotów i s∏ówek scusi – przepraszam, forma grzecznoÊciowa wobec osób z którymi jesteÊmy na pan, pani buongiorno – dzieƒ dobry buona sera – dobry wieczór (mówione od godzin popo∏udniowych) arrivederci – do widzenia arrivederLa – do widzenia, forma grzecznoÊciowa prego – prosz´, u˝ywane w odpowiedzi na s∏owo grazie per favore – prosz´, kiedy o coÊ pytamy Signore – pan Signora – pani Jak to dzia∏a? Zaimki osobowe io – ja tu – ty lui – on lei – ona Lei – pan, pani noi – my voi – wy loro – oni Zaimki osobowe sà zazwyczaj pomijane w zdaniu i u˝ywa si´ ich dla podkreÊlenia osoby, która mówi lub do której si´ zwracamy i w formach grzecznoÊciowych pan, pani – Lei. I Grupa czasownika W j´zyku w∏oskim sà trzy grupy odmian czasownika, tzw. odmiana regularna i czasowniki nieregularne. Pierwsza grupa charakteryzuje si´ tym, ˝e czasownik w bezokoliczniku koƒczy si´ na -are np. www.WydawnictwoLingo.pl 9 A s c u o l a cercare, frequentare, cominciare io frequento – ja ucz´szczam noi frequentiamo – my ucz´szczamy tu frequenti – ty ucz´szczasz voi frequentate – wy ucz´szczacie lui, lei frequenta – on, ona ucz´szcza loro frequentano – oni ucz´szczajà Frequenti il corso di lingua italiana? (Chodzisz na kurs j´zyka w∏oskiego?) UWAGA! W pisowni odmiany czasowników zakoƒczonych na –care, nale˝y zachowaç dêwi´k „k”, np. cerco, ale cerchi io cerco tu cerchi lui, lei cerca Cerco la sala A. (Szukam sali A.) noi cerchiamo voi cercate loro cercano ESSERE – byç Czasownik essere (byç) jest czasownikiem nieregularnym io sono tu sei lui, lei ¯ Sono Paolo. (Jestem Paolo.) noi siamo voi siete loro sono åwiczenia 1. Wpisz odpowiednià form´ czasownika: a. tu (essere) – b. loro (cercare) – 10 LEZIONE 1 c. lei (essere) – d. io (cominciare) – e. noi (frequentare) – f. voi (essere) – 2. Po∏àcz osoby z czasownikami: a. io b. lei c. noi d. tu e. lui f. loro g. voi 1. siete 2. frequenta 3. cerchi 4. sono 5. cerchiamo 6. ¯ 7. cominciano 3. Wybierz odpowiednià form´. a. Io ………………………… assistente. (sei, siamo, sono) b. Da quando ………………. in Polonia Signora? (sono, ¯, sei) c. Marta e Paolo …………………………… in Italia. (sono, ¯, siete) d. Marta, Paolo, ……………………………… il corso d’italiano? (frequentano, frequentete, frequentate) Nazywam si´ Kiedy przedstawiamy si´ po w∏osku, cz´sto u˝ywamy czasownika byç, zamiast czasownika nazywam si´, dlatego te˝ mówimy sono Marta, sono Paolo. Klucz do çwiczeƒ 3.a. sono, b) ¯ c) sono d) frequentate 1.a. sei b) cercano c) ¯ d) comincio e) frequentiamo/f) siete 2.a 4, b 2, c 5, d 3, e 6, f 7, g 1 www.WydawnictwoLingo.pl 11 2. Un caff¯ MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: – Ciao Marco! – Ciao Paola! Come stai? – Bene, e tu? – Tutto bene. Hai un po’ di tempo libero? – Si ho la pausa adesso. – Prendiamo un caff¯? Se hai voglia… – Sí, volentieri, – Di dove sei, Marta? – Sono polacca. – Parli bene italiano, complimenti. – Grazie. – Che prendi? – Un cappuccino, mi piace molto. S∏ownictwo come? – jak? come stai? – jak si´ masz? bene – dobrze e – i tutto – wszystko hai – masz un po’ di – troch´ tempo – czas libero,a – wolny ho – mam la pausa – przerwa adesso – teraz prendiamo – bierzemy (tu: napijemy si´) un caff¯ – kawa se – jeÊli voglia – ochota sì – tak volentieri – ch´tnie di dove – skàd polacca – Polka parli – mówisz (I grupa) complimenti – gratulacje che? – jaki, jaka? prendi – bierzesz, (tu – pijesz) mi piace – lubi´ (podoba mi si´) molto – bardzo T∏umaczenie Kawa. M: CzeÊç Marco! P: CzeÊç Paola! Jak si´ masz? M: Dobrze, a ty? P: Wszystko dobrze. Masz troch´ wolnego czasu? M: Tak, mam teraz przerw´. P: Napijemy si´ kawy? JeÊli masz ochot´… M: Tak, ch´tnie. P: Marta, skàd jesteÊ (pochodzisz)? M: Jestem Polkà. P: Dobrze mówisz po w∏osku, gratulacje. M: Dzi´kuj´ P: Jakà kaw´ bierzesz? M: Cappuccino, bardzo jà lubi´. 03 04 12 LEZIONE 2 Wi´cej zwrotów i s∏ówek Po w∏osku narodowoÊci pisze si´ ma∏à literà. polacco,a – Polak, Polka italiano,a – W∏och, W∏oszka tedesco,a – Niemiec, Niemka americano,a – Amerykanin, Amerykanka spagnolo,a – Hiszpan, Hiszpanka inglese – Anglik, Angielka francese – Francuz, Francuzka Jak to dzia∏a? II Grupa czasownika Druga grupa charakteryzuje si´ tym, ˝e czasownik w bezokoliczniku koƒczy si´ na –ere np. prendere prendo prendi prende prendiamo prendete prendono Che caff¯ prendi? (Jakà kaw´ pijesz? dos∏. bierzesz) STARE – byç, przebywaç Czasownik stare (byç, przebywaç) jest czasownikiem nieregularnym sto stai sta Come stai? (Jak si´ masz?) stiamo state stanno Sto bene. (Dobrze.) www.WydawnictwoLingo.pl 13 U n c a f f ¯ AVERE – mieç Czasownik avere – mieç, jest czasownikiem nieregularnym ho hai ha abbiamo avete hanno Ho la pausa adesso. (Mam teraz przerw´.) Hai voglia? (Masz ochot´?) AGGETTIVO – Przymiotnik W j´zyku w∏oskim sà dwa rodzaje: ˝eƒski i m´ski. Istniejà dwa typy przymiotnika: 1) zakoƒczony w liczbie pojedynczej rodz. m´skiego na o i w ˝eƒskiego na a np. libero italiano libera italiana 2) zakoƒczony w obu rodzajach liczby pojedynczej na e np. inglese åwiczenia 1. Utwórz rodzaj ˝eƒski przymiotników: a. libero b. inglese c. americano d. bello e. grande 14 LEZIONE 2 2. Wstaw odpowiednie formy czasownika w zdaniach: a. Come ……………………. Signora? b. Marco, ……………………. un po’ di tempo? c. ……………………. voglia di prendere un caff¯? d. ……………………. bene, grazie, e tu? e. Signori, ……………………. un caff¯? 3. Wstaw odpowiednie formy czasownika: a. Lei (prendere) – ……………………. b. Tu (stare) – ……………………. c. Voi (avere) – ……………………. d. Io (stare) – ……………………. e. Loro (prendere) – ……………………. Kawa we W∏oszech Kawa jest jednym z cz´Êciej pitych napojów we W∏oszech. Istniejà ró˝ne rodzaje kawy: espresso – mocna, ma∏a kawa cappuccino – kawa z bità pianà z mleka macchiato – kawa z odrobinà mleka americano – kawa z wi´kszà iloÊcià wody Klucz do çwiczeƒ 3.a.prende b) stai c) avete d) sto e) prendono 1.a.libera b) inglese c) americana d) bella e) grande 2.a.sta b) hai c) hai d) sto e) prendono www.WydawnictwoLingo.pl 15 3. Il. tempo libero 05 PAOLO: – Marta, cosa fai di solito dopo le lezioni o durante i weekend? MARTA: – Dipende, spesso vado dai miei amici a mangiare qualcosa insieme. PAOLO: MARTA: – Abitano vicino? – Sí, abbastanza vicino, in centro, cosí a volte andiamo a teatro ad esempio... PAOLO: MARTA: – Finisci presto di solito allora... – No, non sempre. Quando finisco le lezioni tardi torno a casa, leggo un po’ e guardo la TV. E tu? PAOLO: – Io ogni weekend parto per Firenze e vado a casa dei miei genitori. MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: – Tu sei di Firenze ed a Perugia solo lavori? – Sí, non sono di Perugia. – Vai a Firenze in macchina? – No, non ho la macchina, ci vado in treno. S∏ownictwo cosa? – co? di solito – zazwyczaj dopo – po le lezioni – lekcje durante – podczas dipende – zale˝y (II grupa ) spesso – cz´sto vado – id´, jad´ dai miei amici – do moich przyjació∏ a mangiare – ˝eby zjeÊç qualcosa – coÊ abitano – mieszkajà (I grupa) abbastanza – doÊç in centro – w centrum così – i tak 06 16 a volte – czasami a teatro – do teatru ad esempio – na przyk∏ad finisci – koƒczysz presto – wczeÊnie allora – wi´c sempre – zawsze finisco – koƒcz´ tardi – póêno torno – wracam (I grupa) a casa – do domu leggo – czytam (I grupa) guardo – oglàdam (I grupa) la TV – telewizja ogni – ka˝dy parto per – wyje˝d˝am do LEZIONE 3 dei miei genitori – moich rodziców lavori – pracujesz (I grupa) vai – jedziesz a Firenze – do Florencji in macchina – samochodem ci – tam in treno – pociàgiem T∏umaczenie Czas wolny P: Marta, co robisz zazwyczaj po lekcjach albo w weekendy? M: Zale˝y, cz´sto id´ do moich znajomych i jemy coÊ razem. P: Mieszkajà blisko? M: Tak, doÊç blisko, w centrum, tak wi´c na przyk∏ad czasami idziemy do teatru. P: Czyli zazwyczaj koƒczysz wczeÊnie… M: Nie, nie zawsze… Kiedy koƒcz´ lekcje póêno, wracam do domu, czytam troch´ i oglàdam telewizj´. A ty? P: Ja w ka˝dy weekend je˝d˝´ do Florencji, do domu moich rodziców. M: Pochodzisz z Florencji, a w Perugii tylko pracujesz? P: Tak, nie jestem z Perugii. M: Jeêdzisz do Florencji samochodem? P: Nie mam samochodu, je˝d˝´ pociàgiem. Wi´cej zwrotów i s∏ówek andare al cinema – iÊç do kina andare a ballare – iÊç taƒczyç passeggiare – spacerowaç giocare a carte – graç w karty andare in un pub, a bere qualcosa – iÊç do pubu, napiç si´ czegoÊ Jak to dzia∏a? III Grupa czasownika Giorni della settimana – dni tygodnia: lunedì – poniedzia∏ek martedì – wtorek mercoledì – Êroda giovedì – czwartek venerdì – piàtek sabato – sobota domenica – niedziela Trzecia grupa charakteryzuje si´ tym, ˝e czasownik w bezokoliczniku koƒczy si´ na –ire np. finire, partire www.WydawnictwoLingo.pl 17 I l. t e m p o l i b e r o Istniejà dwie podgrupy trzeciej odmiany a i b, niestety nie ma ˝adnej zasady, która pozwala odró˝niç, kiedy czasownik jest w pierwszej podgrupie, a kiedy w drugiej: a) finire b) partire finisco finiamo finisci finisce finiscono finite parto parti parte partiamo partite partono Di solito finisci presto? (Zazwyczaj wczeÊnie koƒczysz?) ANDARE – jechaç, iÊç Czasownik andare (jechaç, iÊç) jest czasownikiem nieregularnym vado vai va andiamo andate vanno Vado in macchina. (Jad´ samochodem.) PREPOSIZIONI andare stare, essere essere in Italia (paƒstwo) a Roma (miasto) Przy innych miejscach u˝ywa si´ a lub in: al cinema alla stazione in centro (a+il =al) (a+la =alla) partire per Parto per Roma. – Jad´ do Rzymu. ale Vado a Roma. – Jad´ do Rzymu. Przyimek (preposizione) zale˝y od czasownika!!! Andiamo a Cracovia, a Roma. – Jedziemy do Krakowa, do Rzymu. Partiamo per l’Italia, per Roma. – Wyje˝d˝amy do W∏och, do Rzymu. 18 LEZIONE 3 åwiczenia 1. Po∏àcz dwie kolumny tak, aby utworzyç zdania: a. Marco va b. Perché sei c. Sabato andiamo d. Finisco di lavorare 1. tardi 2. al cinema 3. a casa 4. a Firenze 2. Po∏àcz dwie kolumny: a. mercoledì b. domenica c. venerdì d. lunedì e. martedì 1. wtorek 2. Êroda 3. poniedzia∏ek 4. niedziela 5. piàtek 3. Napisz formy odmienionych czasowników: a. tu (andare) – ……………………. b. lei (finire) – ……………………. c. noi (partire) – ……………………. d. io (andare) – ……………………. e. voi (preferire) – ……………………. Andare a fare un giro To wyra˝enie w∏oskie nale˝a∏oby t∏umaczyç jako iÊç,przejÊçsi´. W rzeczywistoÊci trudno oddaç po polsku jego znaczenie. W∏osi majà w zwyczaju popo∏udniu lub po kolacji przejÊç si´ po centrum miasta, spotkaç znajomych lub zrobiç zakupy. Klucz do çwiczeƒ 1.a) 4 b) 3 c) 2 d) 1 2.a) 2 b) 4 c) 5 d) 3 e)1 3.a) vai b) finisce c)partiamo d) vado e) preferite www.WydawnictwoLingo.pl 19 4. Un nuovo fidanzato 07 MARTA: – Chi ¯ questo ragazzo con la maglietta rosa con lo zaino verde? PAOLO: MARTA: – E’ Luca, il fidanzato di Maria. – Ma come? Maria sta con Andrea, un ragazzo biondo con gli occhi azzurri e questo ragazzo ha gli occhi marroni e capelli scuri. PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: – Perché ¯ il nuovo fidanzato di Maria. – Com’¯? E’ simpatico? – Sí, ¯ un bravo ragazzo, ed ¯ molto innamorato di Maria. – Capisco... ed ¯ anche vestito bene. – Sí, certo ¯ un ragazzo carino... 08 S∏ownictwo nuovo,a – nowy,a chi – kto una maglietta – koszulka rosa – ró˝owy,a lo zaino – plecak verde – zielony il fidanzato – narzeczony come? – jaki? simpatico – mi∏y bravo – zdolny, „w porzàdku” innamorato,a – zakochany,a molto – bardzo capisco – rozumiem (III grupa) vestito – ubrany T∏umaczenie Nowy narzeczony. M: Kim jest ten ch∏opak w ró˝owej koszulce z zielonym plecakiem? P: To ¸ukasz, narzeczony Marysi M: Ale jak to? Maria jest z Andrzejem, blondynem o b∏´kitnych oczach, a ten ch∏opak ma bràzowe oczy i ciemne w∏osy. P: Poniewa˝ to jest nowy ch∏opak Marii. M: Jaki jest? Jest mi∏y? P: Tak, jest w porzàdku i jest bardzo zakochany w Marii. M: Rozumiem. I jest te˝ dobrze ubrany. P: Tak, oczywiÊcie, to fajny ch∏opak. Wi´cej zwrotów i s∏ówek I colori – kolory rosso, a – czerwony,a bianco,a – bia∏y,a giallo,a – ˝ó∏ty verde – zielony,a marrone – bràzowy nero,a – czarny blu – niebieski (nieodmienne) rosa – ró˝owy (nieodmienne) viola – fioletowy (nieodmienne) 20 LEZIONE 4 Jak to dzia∏a? ARTICOLO DETERMINATIVO Rodzajnik okreÊlony l. pojedyncza l. mnoga m´ski il ragazzo lo zaino l’amico ˝eƒski la ragazza l’amica i ragazzi gli zaini gli amici le ragazze le amiche Rodzajnik lo (dla liczby mnogiej gli) pojawia si´ przed zbitkami spó∏g∏oskowymi z literà s; z; pn; ps; x; gn. Przed wyrazami zaczynajàcymi si´ na samog∏oski u˝ywa si´ rodzajnika l’. Tworzenie liczby mnogiej rzeczownika i przymiotnika: Rzeczowniki i przymiotniki w∏oskie zazwyczaj majà nast´pujàce koƒcówki: –o, –a, –e , które w liczbie mnogiej przekszta∏cajà si´ w nast´pujàcy sposób: O — I A — E E — I Na przyk∏ad: il fidanzato – i fidanzati la fidanzata – le fidanzate l’amico – gli amici www.WydawnictwoLingo.pl 21 U n n u o v o f i d a n z a t o åwiczenia 1. Wstaw odpowiedni rodzajnik: a. ……. casa b. …….. aereo c. …….. spagnolo d. ……. maglietta e. …….. teatro f. ……... ragazza 2. Utwórz liczb´ mnogà od podanych wy˝ej rzeczowników: a. …….................... b. …….................... c. …….................... d. …….................... e. …….................... f. …….................... 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Włoski raz a dobrze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: