Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00044 003260 24074315 na godz. na dobę w sumie
Wnoszenie apelacji cywilnej - ebook/pdf
Wnoszenie apelacji cywilnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 167
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-606-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W poradniku Wnoszenie apelacji cywilnej omówiono wyczerpująco problematykę związaną z wnoszeniem apelacji od orzeczeń w sprawach cywilnych. Książka jest wzbogacona wyborem orzecznictwa przytaczanego w tekście oraz wzorami pism procesowych, dotyczących apelacji.

Piąte wydanie zostało uzupełnione i oparte o aktualny stan prawny (m.in. uwzględnia ostatnie nowelizacje ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo Sądowe Wnoszenie apelacji cywilnej Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: pod red. M. Safjana PRAWO CYWILNE. CZÊŒÆ OGÓLNA, TOM I System Prawa Cywilnego E. Gniewek KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Kodeksowe pod red. A. Zieliñskiego KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ DO ART. 1–50514, TOM I, wyd. 2 Komentarze Becka pod red. A. Zieliñskiego KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ. TOM II Komentarze Becka Marcin Uliasz KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. TOM I. KOMENTARZ DO ARTYKU£ÓW 1–50514 Krótkie Komentarze Becka E. Marsza³kowska-Krzeœ POSTÊPOWANIE CYWILNE. PYTANIA. TABLICE Æwiczenia Becka KC, KPC, KRO, wyd. 15 Teksty Ustaw Becka. Edycja S¹dowa www.sklep.beck.pl Wnoszenie Wnoszenie apelacji apelacji cywilnej cywilnej Zdzis³aw Krzemiñski Zdzis³aw Krzemiñski doktor, adwokat w Warszawie 5. wydanie Redakcja: Joanna Cybulska © Wydawnictwo C.H. Beck 2007 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-7483-606-7 Spis treœci Spis treœci Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wstêp do drugiego wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wstêp do trzeciego, czwartego i pi¹tego wydania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz literatury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Czêœæ I. Apelacja w sprawach cywilnych Rozdzia³ 1. Cechy wyró¿niaj¹ce apelacjê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Legitymacja do sk³adania apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Terminy zaskar¿enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Przedmiot zaskar¿enia apelacj¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Forma apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. Zarzuty podnoszone w apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 7. Pe³nomocnik – adwokat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 8. Koszty zwi¹zane z wnoszeniem apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 9. Uwagi koñcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 10 18 30 34 40 55 59 64 Czêœæ II. Wzory 1. Wzór apelacji (podstawa: niewa¿noœæ postêpowania) . . . . . . . . . . . . . . 2. Wzór apelacji (naruszenie przepisów procesowych). . . . . . . . . . . . . . . 71 73 Czêœæ III. Teksty aktów prawnych stan na 10.3.2007 r. 1. Kodeks postêpowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm. (wyci¹g)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 2. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokoœci op³at kancelaryjnych w sprawach cy- wilnych (Dz.U. Nr 139, poz. 650 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 28 wrzeœnia 2002 r. w sprawie op³at za czynnoœci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów nieop³aconej pomocy prawnej udzie- lonej z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 88 VI Spis treœci 4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cy- wilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Czêœæ IV. Wybrane orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Wstêp WstêpWprowadzony do polskiej procedury cywilnej ustaw¹ z 20.7.1950 r. sys- tem rewizyjny przesta³ obowi¹zywaæ. Sta³o siê to w wyniku noweli z 1996 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 189). Przywrócono przedwojenny system, z apelacj¹ z uwzglêdnieniem pewnej odmiennoœci. W sprawach cywilnych zamiast rewizji pojawi³a siê apelacja. W ten spo- sób przywrócono Kodeksowi postêpowania cywilnego pozycjê, któr¹ mia³ przed wojn¹ i któr¹ utraci³ w wyniku zmian, wprowadzanych „na si³ê”, do naszej procedury w okresie tzw. realnego socjalizmu, kiedy to starano siê na- œladowaæ radzieckie wzory. W okresie miêdzywojennym ukaza³o siê wiele wartoœciowych opracowañ, dotycz¹cych instytucji apelacji, zarówno komentarzy, jak i podrêczników. Jest to obszerna literatura. Niestety, korzystanie z tych opracowañ mo¿liwe jest jedynie w bibliotekach publicznych, co w praktyce nie jest takie proste. Zreszt¹ nie wszystkie biblioteki maj¹ pe³ny zestaw tej fachowej literatury. Na szczêœcie ukaza³o siê wiele nowych opracowañ zajmuj¹cych siê pro- blematyk¹ œrodków odwo³awczych: artyku³ów, komentarzy i podrêczników. Mamy te¿ nowe orzecznictwo dotycz¹ce apelacji. Przedmiotowe orzecznictwo S¹du Najwy¿szego omawiane bêdzie w dal- szej czêœci tej ksi¹¿ki. W w¹skim zakresie mo¿na te¿ korzystaæ z opracowañ, które ukazywa³y siê w okresie obowi¹zywania instytucji rewizji. Chodzi mi o komentarze, monografie, artyku³y i oczywiœcie glosy. Istnieje wiele cennych opracowañ, z których mo¿e korzystaæ prawnik. A jednak u wielu praktyków nowe uregulowanie wywo³uje w¹tpliwoœci. Do- tyczy to w szczególnoœci m³odego pokolenia prawników, dla których apela- cja to „coœ dotychczas nieznanego”. W œrodowisku adwokackim s³ysza³o siê g³osy postuluj¹ce opracowanie i wydanie ksi¹¿ek, które w skondensowanej formie zawiera³yby informacje niezbêdne wówczas, gdy „siada siê” do sporz¹dzania œrodka odwo³awczego. St¹d powsta³ pomys³ opracowania i wydania ksi¹¿ek, które spe³niaj¹c funk- cje poradników prawniczych, s³u¿y³yby prawnikom w ich codziennej pracy zawodowej. Pierwszym tego rodzaju opracowaniem by³o „Wnoszenie kasacji cywil- nej”, które ukaza³o siê w roku 1996 i przyjête zosta³o bardzo ¿yczliwie przez praktyków. VIII Wstêp Obecnie oddajemy do r¹k Czytelnika now¹ ksi¹¿kê pod tytu³em „Wnosze- nie apelacji cywilnej”. We wstêpie do tego nowego opracowania pomin¹³em czêœæ historyczn¹ poœwiêcon¹ „minionemu okresowi”, w którym obo- wi¹zywa³y uchylone obecnie przepisy. Czytelnika ciekawego tych wiado- moœci odsy³am do „Wprowadzenia” umieszczonego w pierwszym wydaniu ksi¹¿ki pt. „Wnoszenie kasacji cywilnej”. Zdzis³aw Krzemiñski Warszawa, czerwiec 1999 r. Wstêp do drugiego wydania Wstêp do drugiego wydania Pierwsze wydanie tej ksi¹¿ki, które ukaza³o siê w roku 1999, zosta³o bar- dzo przychylnie przyjête przez Czytelników, czego widomym znakiem by³o wyczerpanie ca³ego nak³adu w ci¹gu kilku miesiêcy. Powsta³a wtedy pilna potrzeba opracowania nowego wydania. Z dniem 1 lipca 2000 r. (z wyj¹tkiem niektórych przepisów dotycz¹cych postêpowania uproszczonego, tj. art. 125, 1301 i art. 5051–50513, które wesz³y w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika 2000 r.) wesz³a w ¿ycie ustawa z 24.5.2000 r. (Dz.U. Nr 48, poz. 554), która znacznie znowelizowa³a Ko- deks postêpowania cywilnego. Artyku³ 5 tej¿e ustawy stanowi, ¿e w sprawach wszczêtych przed dniem 1 lipca 2000 r. stosuje siê, do czasu zakoñczenia postêpowania w danej in- stancji, dotychczasowe przepisy o w³aœciwoœci s¹dów w postêpowaniach od- rêbnych. Do z³o¿enia i rozpoznania œrodków zaskar¿enia od orzeczeñ wydanych przed dniem 1 lipca 2000 r. maj¹ zastosowanie przepisy dotychczasowe. Nowe przepisy stosuje s¹d przy rozpoznawaniu œrodków zaskar¿enia sk³ada- nych od orzeczeñ wydanych po tej dacie. Wymieniona ustawa nowelizacyjna zawiera miêdzy innymi doœæ istotne zmiany dotycz¹ce postêpowania apelacyjnego. Najwa¿niejsza zmiana doty- czy redakcji art. 378 KPC. Przepis ten, w nowym brzmieniu, stanowi, ¿e s¹d drugiej instancji rozpoznaje sprawê w granicach apelacji, natomiast w grani- cach zaskar¿enia bierze z urzêdu pod uwagê niewa¿noœæ postêpowania (art. 378 § 1 KPC). Granice apelacji ustalane s¹ treœci¹ stawianych zarzutów oraz treœci¹ zawartych w apelacji wniosków. Skar¿¹cy nie mo¿e wiêc po wniesieniu apelacji wprowadzaæ nowych dodatkowych zarzutów. Mo¿e na- tomiast powo³ywaæ siê na now¹ argumentacjê, odwo³uj¹c siê do literatury czy orzecznictwa. To ograniczenie nie dotyczy oczywiœcie zarzutu niewa- ¿noœci postêpowania, gdy¿ s¹d drugiej instancji bierze z urzêdu pod uwagê niewa¿noœæ postêpowania. Natomiast w granicach zaskar¿enia s¹d drugiej instancji mo¿e z urzêdu rozpoznaæ sprawê tak¿e na rzecz wspó³uczestników, którzy wyroku nie zaskar¿yli, je¿eli bêd¹ce przedmiotem zaskar¿enia prawa lub obowi¹zki s¹ dla nich wspólne. Wspó³uczestników tych nale¿y zawiado- miæ o rozprawie; mog¹ oni sk³adaæ pisma przygotowawcze (art. 378 § 2 KPC). X Wstêp do drugiego wydania Bardzo istotne zmiany wprowadzi³a nowela do postêpowania apelacyjne- go w postêpowaniu uproszczonym. W postêpowaniu uproszczonym s¹d rozpoznaje apelacjê w sk³adzie jedne- go sêdziego i mo¿e rozpoznaæ apelacjê na posiedzeniu niejawnym, chyba ¿e strona w apelacji lub odpowiedzi na apelacjê za¿¹da³a przeprowadzenia roz- prawy. S¹d mo¿e rozpoznaæ apelacjê na posiedzeniu niejawnym tak¿e wte- dy, gdy podniesione w apelacji zarzuty s¹ oczywiœcie bezzasadne. S¹d drugiej instancji (w tym postêpowaniu) nie przeprowadza postêpo- wania dowodowego, z wyj¹tkiem dowodu z dokumentu. Przepisu tego nie stosuje siê tylko wtedy, gdy apelacjê oparto na póŸniejszym wykryciu dowo- dów, z których strona nie mog³a skorzystaæ przed pierwsz¹ instancj¹. W szerszym zakresie istnieje mo¿noœæ uchylania przez drug¹ instancjê wyroku zaskar¿onego apelacj¹. Omawiana nowela wprowadzi³a do obowi¹zuj¹cego tekstu tak¿e wiele zmian natury redakcyjnej. Wszystkie te zmiany uwzglêdniam w tym nowym drugim wydaniu pracy. Warszawa, luty 2001 r. Zdzis³aw Krzemiñski Wstêp do trzeciego, czwartego i pi¹tego wydania Wstêp do trzeciego, czwartego i pi¹tego wydania W roku 2001 ukaza³o siê drugie wydanie tego opracowania. Zosta³o ono bardzo „ciep³o” przyjête przez praktyków oraz m³odzie¿ prawnicz¹. Spraw- dzianem tego by³o to, ¿e ca³e wydanie zosta³o wyczerpane. Nic wiêc dziw- nego, ¿e dochodzi³y do mnie liczne g³osy sugeruj¹ce opracowanie trzeciego wydania. I tak te¿ siê sta³o. Postanowi³em jednak nie zmieniaæ samej koncepcji tego opracowania, które w skondensowanej formie ma zawieraæ informacje niezbêdne przy opracowaniu i wnoszeniu apelacji. W miêdzyczasie ukaza³o siê wiele interesuj¹cych artyku³ów w prasie prawniczej, omawiaj¹cych instytucjê apelacji. Ponadto S¹d Najwy¿szy uchwali³ wiele ciekawych orzeczeñ, których znajomoœæ jest niezbêdna w pracy zawodowej prawników. Zdecydowa³em siê przeto na powiêkszenie ostatniej czêœci opracowania, która zawiera wybrane orzeczenia S¹du Naj- wy¿szego. Znajomoœæ tych orzeczeñ jest niezbêdna i to tak¿e wówczas, gdy z niektórymi tezami siê nie zgadzamy. Oczywiœcie zawarte w pracy teksty przepisów prawnych uwzglêdniaj¹ dokonane zmiany. W dniu 4.8.2004 r. ukaza³ siê 172 numer Dziennika Ustaw RP zawie- raj¹cy ustawê z 2.7.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil- nego oraz niektórych innych ustaw. W noweli tej znalaz³y siê m.in. zapisy dotycz¹ce postêpowania apelacyjnego. Ale na tym nie koñcz¹ siê zmiany. Oto w dniu 1.9.2005 r., w Dzienniku Ustaw Nr 167, opublikowana zosta³a ustawa nowelizacyjna z 28.7.2005 r. „O kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych”. Zawiera ona przepisy zmie- niaj¹ce niektóre regulacje zawarte w Kodeksie postêpowania cywilnego z 1964 r., oraz zmienia regulacje zawarte w ustawie o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych z 13.6.1967 r. oraz w rozporz¹dzeniu Ministra Spra- wiedliwoœci w sprawie okreœlenia wysokoœci wpisów w sprawach cywilnych z 17.12.1996 r. Zawarte w tej noweli przepisy wchodz¹ w ¿ycie z dniem 2.3.2006 r., z tym ¿e w sprawach wszczêtych przed dniem wejœcia w ¿ycie tej noweli stosuje siê dotychczasowe przepisy o kosztach do czasu zakoñcze- nia postêpowania w danej instancji. Nowela zawiera zaskakuj¹ce regulacje zmieniaj¹ce zasady obowi¹zuj¹ce dotychczas w zakresie kosztów s¹dowych. Zmiany te zosta³y uwzglêdnione w tym wydaniu opracowania, w szczególnoœci jeœli chodzi o regulacje od- nosz¹ce siê do postêpowania apelacyjnego. Miêdzy innymi wprowadzony XII Wstêp do trzeciego, czwartego i pi¹tego wydania zosta³ zapis nak³adaj¹cy na adwokata, wnosz¹cego apelacjê cywiln¹, obo- wi¹zek uiszczenia nale¿nej op³aty, niezale¿nie od tego, czy w grê wchodzi op³ata sta³a, czy stosunkowa. Jeœli op³ata ta nie zostanie uiszczona, przy wnoszeniu przez adwokata apelacji, œrodek odwo³awczy podlega odrzuce- niu. Wezwanie do uiszczenia op³aty nie wchodzi w grê. Niebezpieczeñstwo to grozi adwokatowi tak¿e wówczas, gdy pomyli³ siê w ustalaniu wysokoœci op³aty. Zdzis³aw Krzemiñski Warszawa, styczeñ 2007 r. Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. ród³a prawa KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywil- nego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO. . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSCU. . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. – o kosztach s¹dowych w spra- OAdwR . . . . . . . . . Op³KancR . . . . . . . WpisCR . . . . . . . . . wach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 28.9.2002 r. w sprawie op³at za czynnoœci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów nieop³aconej pomocy praw- nej udzielonej z urzêdu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 15.11.1996 r. w sprawie wysokoœci op³at kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 139, poz. 650 ze zm.) rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 17.12.1996 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci wpisów w sprawach cy- wilnych (M.P. Nr 84, poz. 753 ze zm.) – ob. do 1.3.2006 r. 2. Organy orzekaj¹ce SN . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SN (7). . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w sk³adzie 7 sêdziów 3. Czasopisma BSN . . . . . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego Dz.U. . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw GS . . . . . . . . . . . . . Gazeta S¹dowa M.P. . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSN . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich (dawniej Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych) XIV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . Palestra Pal. Wok.. . . . . . . . . . . . Wokanda ZNUJ . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . artyku³ Nr . . . . . . . . . . . . . numer pkt . . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . orzeczenie orz. poz. . . . . . . . . . . . . pozycja rozdz. . . . . . . . . . . . rozdzia³ Wykaz literatury Wykaz literatury Wykaz literatury A. Akerberg, Œrodki odwo³awcze, Warszawa 1933. M. Allerhand, Nierozpoznanie istoty sprawy (art. 4 § 2 KPC), Polski Proces Cywilny 1936. B. Bladowski, Nowy system odwo³awczy w postêpowaniu cywilnym, War- szawa 1998. W. Broniewicz, Dopuszczalnoœæ œrodków odwo³awczych w postêpowaniu cywilnym ze wzglêdu na przedmiot zaskar¿enia, PiP 5/1997, s. 18 i n. W. Broniewicz, Kognicja s¹du drugiej instancji w razie niewa¿noœci postêpo- wania przed s¹dem pierwszej instancji lub nierozpoznaniu przez ten s¹d istoty sprawy, PS 4/1997, s. 4 i n. W. Broniewicz, Postêpowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006. S. Cieœlak, Skutki procesowe niezachowania przez skar¿¹cego wymagañ prawnych apelacji, kasacji i za¿alenia, MoP 11/2002, s. 495 i n. S. Dalka, Zmiany w procedurze cywilnej wed³ug nowelizacji z marca 1996 r., PiP 8–9/1996, s. 297 i n. S. Dmowski, Œrodki odwo³awcze w postêpowaniu cywilnym, MoP 4/1996. T. Ereciñski, Apelacja i kasacja w procesie cywilnym, Warszawa 1996. T. Ereciñski, J. Gudowski, M. Jêdrzejewska, Komentarz do Kodeksu postê- powania cywilnego, Warszawa 2006. T. Ereciñski, O nowelizacji KPC w ogólnoœci, PS 10/1996, s. 2 i n. Z. Fenichel, Zmiana ustaleñ przez s¹d drugiej instancji, G³os Prawa 1936. M. Fruchs, Do wyk³adni art. 411 KPC, G³os Prawa 1935. M. Fruchs, Nowe zasady postêpowania apelacyjnego wed³ug Kodeksu po- stêpowania cywilnego, G³os Prawa 9/1934. A. Góra-B³aszczykowska, Pocz¹tek biegu terminu do wniesienia apelacji od wyroku zaocznego w procesie cywilnym, Pal. 5–6/2002, s. 14 i n. J. Gudowski, Kodeks postêpowania cywilnego (tekst, orzecznictwo, piœ- miennictwo), Warszawa 1998. Z. Hahn, Apelacja wedle polskiego kodeksu postêpowania cywilnego, GS 1931. W. M. Jakubowski, Kilka uwag o zmianie w KPC, Pal. 3–4/1996, s. 49 i n. J. Jaœkiewicz, Apelacja w postêpowaniu uproszczonym, PS 10/2003, s. 68 i n. K. Jewulski, OdpowiedŸ na apelacjê w procesie cywilnym i nastêpstwa omieszkania terminu przy jej wnoszeniu, PS 7–8/1998, s. 88 i n. XVI Wykaz literatury J. Jod³owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jod³owska, Postêpowanie cy- wilne, Warszawa 2003. Z. Kamieñski, Uwagi o skardze apelacyjnej wzajemnej i uchylenia wyroku z powodu nierozpoznania istoty sprawy, 1933. S. Kruszelnicki, Apelacja wed³ug polskiej procedury cywilnej, Czasopismo Adwokatów Polskich dzia³ województw zachodnich 1932. Z. Krzemiñski, Nowelizacja KPC, MoP 6/1996, s. 189 i n. M. Liebeskind, Jednoosobowa apelacja, PS 1932. M. Lutwak, Kilka uwag w kwestii zwi¹zanie s¹du odwo³awczego ustalenia- mi faktycznymi instancji pierwszej, G³os Prawa 1935. M. £ochowski, Wi¹¿¹ca s¹dowa wyk³adnia prawa, oceny prawne, wskazania co do dalszego postêpowania (uwagi na tle art. 368 § 6 i art. 39317 KPC), PS 10/1997, s. 21 i n. S. Machalski, Œrodek odwo³awczy apelacji od wyroków s¹dów okrêgowych i grodzkich, PS 1/1993. E. Marsza³kowska-Krzeœ, Czy s¹d II instancji zwi¹zany jest zarzutami apela- cji? MoP 17/2006, s. 929. W. Mas³owski, Apelacja w sprawach, w których wartoœæ przedmiotu sporu nie przewy¿sza 100 z³otych wed³ug KPC, G³os S¹downictwa 1933. W. Miszewski, Kolegialny i jednoosobowy s¹d drugiej instancji w sprawach cywilnych, RPEiS 1933. W. Miszewski, Proces cywilny (wyd. powojenne 1948). W. Miszewski, Zrzeczenie siê œrodka odwo³awczego, Polski Proces Cywilny 5–6/1936, s. 129. W. Neumann, Zaskar¿alnoœæ wyroków, których sentencja opiewa na korzyœæ skar¿¹cego i brzmienie sentencji wyroku w razie podniesienia w sporze zarzutu kompensaty, G³os Adwokatów 8–11/1938. A. Oklejak, Apelacja w procesie cywilnym, Kraków 1994. K. Piasecki (red.), Kodeks postêpowania cywilnego, Warszawa 2006. M. Piekarski, Nierozpoznanie istoty sprawy, Wiadomoœci Prawnicze 1936. M. Piotrowski, Wymogi apelacji. Zakres kognicji s¹du drugiej instancji, MoP 2/2001, s. 90 i n. J. Sk¹pski, Przyczynek do wyjaœnienia pojêcia „nierozpoznanie istoty spra- wy”, Polski Proces Cywilny 1934. Z. Strus, Zmiany postêpowania cywilnego dokonane w nowelizacji KPC z 2000 r., Pal. 7–8/2000, s. 7. W. Taubre, Istota sprawy z § 2 art. 408 KPC, G³os Prawa 1933. J. Turek, Procesowe skutki uchybieñ dowodowych s¹du, MoP 5/2003, s. 253 i n. M. Waligórski, Proces cywilny. Funkcja i Struktura (wyd. powojenne 1947). M. Waligórski, Œrodki odwo³awcze kodeksu postêpowania cywilnego w oœwietleniu materia³ów Komisji Kodyfikacyjnej, Nowy Proces Cywil- ny 10–15/1933. Wykaz literatury XVII T. Wiœniewski, Apelacja i kasacja, Warszawa 1996. T. Wiœniewski, W kwestii w³aœciwej wyk³adni art. 378 § 2 KPC, PS 4/1997, s. 35 i n. T. Wojciechowski, Stosowanie prawa materialnego przez s¹d drugiej instan- cji w postêpowaniu cywilnym a zarzuty apelacyjne, PS 3/2003, s. 29 i n. M. Wójcik, Istota sprawy (art. 408 § 2 w zwi¹zku z art. 412 § 1 KPC), 1935. A. Zieliñski, Apelacja wed³ug noweli KPC, Pal. 3–4/1996, s. 55 i n. A. Zieliñski, Postêpowanie cywilne, Warszawa 2006. A. Zieliñski, Zmiany w systemie zwyczajnych œrodków odwo³awczych w KPC, MoP 2/2000, s. 481 i n. A. Zieliñski, Zwyczajne œrodki zaskar¿enia w postêpowaniu nieprocesowym, MoP 3/2002 s. 57 i n. CCzzêꜜææ II AAppeellaaccjjaa ww sspprraawwaacchh ccyywwiillnnyycchh Czêœæ I. Apelacja w sprawach cywilnych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wnoszenie apelacji cywilnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: