Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 003412 22432470 na godz. na dobę w sumie
Word 2013 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Word 2013 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7492-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niesamowity Word 2013 PL!

Word 2013 PL, podobnie jak jego zasłużeni poprzednicy, jest znakomitym, perfekcyjnym edytorem tekstu. Nie ma takiej dziedziny pracy biurowej lub domowej, w której nie byłby on potrzebny, a jego potężne możliwości formatowania tekstu, wstawiania najróżniejszych wykresów, rysunków i tabel sprawiają, że wciąż jest na tym rynku absolutnym liderem. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji używać tego programu lub właśnie 'przesiadasz się' na nową wersję, nie mogłeś trafić lepiej!

Ta książka dostarczy Ci wiadomości na temat wszystkiego, co będzie Ci potrzebne od pierwszych chwil pracy z programem - od wymaganych parametrów komputera, aż po drukowanie gotowych dokumentów. W kolejnych, sensownie pogrupowanych i opracowanych ćwiczeniach znajdziesz praktyczne odpowiedzi na pytania, jak edytować, kopiować i zamieniać tekst, wstawiać symbole i znaki specjalne, zmieniać ustawienia czcionki, korzystać z szablonów czy tworzyć obramowania stron. Odkryjesz, które polecenia pozwalają dodać tło do akapitu, a które wstawić tabelę. Nauczysz się tworzyć listy oraz wstawiać i modyfikować elementy graficzne. Szybko i ciekawie. Wchodzisz w to?

Potęga Worda w Twoich rękach!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?cwwo13 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7492-3 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Zamiast wstÚpu… Wymagania systemowe pakietu Office 2013 Uruchamianie edytora Word 2013 Aktywacja programów pakietu Office 2013 Interfejs uĝytkownika edytora Word 2013 WstÈĝka Przyciski okien dialogowych lub dodatkowych opcji Karty kontekstowe Karty programów Galerie Pasek narzÚdzi Szybki dostÚp Inne elementy interfejsu uĝytkownika Worda 2013 Tworzenie i edycja pierwszych dokumentów Wpisywanie tekstu Zaznaczanie tekstu Wstawianie symboli i znaków specjalnych Wycofywanie i powtarzanie ostatnich poleceñ Kopiowanie, przenoszenie i wklejanie elementów Wyszukiwanie i zamiana tekstu Tworzenie dokumentów opartych na istniejÈcych szablonach Formatowanie dokumentów Formatowanie znaków Formatowanie akapitów Formatowanie z wykorzystaniem stylów Rozdziaï 1. Rozdziaï 2. Rozdziaï 3. 5 6 7 8 13 14 18 18 19 20 20 23 27 27 32 36 38 41 47 56 61 62 77 95 Kup książkęPoleć książkę 4 Rozdział 4. Rozdział 5. Word 2013 PL • Ćwiczenia praktyczne Tworzenie i edycja list Listy wypunktowane Listy numerowane Listy wielopoziomowe (hierarchiczne) Tworzenie tabel Rysowanie tabel, czyli przyjemne z pożytecznym Rozdział 6. Praca z elementami graficznymi Zdjęcia, obrazy i inne elementy graficzne Dodatek A Dodatek B Zarządzanie plikami Drukowanie dokumentów 99 99 103 107 111 132 145 145 FTP1 FTP1 1 ftp://ftp.helion.pl/przyklady/cwwo13.zip Kup książkęPoleć książkę 1 Interfejs uĝytkownika edytora Word 2013 Interfejs uĝytkownika programu Word 2013 jest w prostej linii kontynuacjÈ interfejsu zaprezentowanego po raz pierwszy w pakiecie Office 2007, stÈd dla uĝytkowników tego pakietu interfejs wersji 2013 bÚdzie wyglÈdaï bardzo znajomo. Jeĝeli jednak „przesiadïeĂ siÚ” na Worda 2013 z którejĂ z wczeĂniejszych wersji: 97, 2000, 2002 czy 2003, to kiedy gïówne okno edytora Word 2013 po raz pierwszy pojawi siÚ na ekranie Twojego komputera, z pewnoĂciÈ bÚdziesz zaskoczony jego wyglÈdem. Firma Microsoft nieco przy- zwyczaiïa nas do tego, ĝe interfejs edytora Word, a przynajmniej jego wyglÈd i ukïad najwaĝniejszych poleceñ w wielu kolejnych wersjach (97, 2000, 2002, 2003), pozostawaï niemal niezmieniony, a wiÚkszoĂÊ modyfikacji sprowadzaïa siÚ do wprowadzenia nowych poleceñ. Word 2013 (a takĝe jego poprzednicy Word 2007 i 2010) otrzymaï jednak zu- peïnie nowy interfejs uĝytkownika, zaprojektowany tak, aby sprzyjaï efektywnemu wykorzystaniu narzÚdzi poszczególnych aplikacji i zwiÚk- szaniu wydajnoĂci pracy w programie. Nowy interfejs daje uĝytkowni- kowi przejrzysty obszar roboczy, który nie rozprasza uwagi i pozwala szybciej i ïatwiej uzyskiwaÊ poĝÈdane wyniki, a jednoczeĂnie oferuje wiele nowych elementów znakomicie usprawniajÈcych pracÚ z edy- torem i pozwalajÈcych uĝytkownikowi szybciej i efektywniej tworzyÊ profesjonalnie wyglÈdajÈce dokumenty. Kup książkęPoleć książkę 14 Word 2013 PL • mwiczenia praktyczne WstÈĝka W nowym interfejsie uĝytkownika menu, paski narzÚdzi i wiÚkszoĂÊ okienek zadañ dobrze znanych ze starszych wersji programu Word zastÈpiono jednym mechanizmem, tzw. WstÈĝkÈ (ang. Ribbon), która zostaïa zaprojektowana tak, aby maksymalnie uïatwiÊ uĝytkownikowi odszukiwanie i wykorzystywanie peïnego zestawu funkcji oferowanych przez danÈ aplikacjÚ (patrz rysunek 1.1). 1. Karty — grupujÈ polecenia zwiÈzane z poszczególnymi kategoriami wykonywanych operacji (Plik, NarzÚdzia gïówne, Wstawianie, Ukïad strony, Odwoïania, Korespondencja, Recenzja, Widok). 2. Grupy — sÈ elementami skïadowymi poszczególnych kart, dzielÈ polecenia w ramach danej operacji na podzadania (Schowek, Czcionka, Akapit, Style, Edytowanie). 3. Przyciski poleceñ i galerii — umoĝliwiajÈ wywoïywanie poszczególnych poleceñ lub wyĂwietlanie menu zawierajÈcych polecenia. Rysunek 1.1. Tradycyjne menu Worda zostaïo zastÈpione WstÈĝkÈ Na WstÈĝce moĝe siÚ znajdowaÊ wiÚcej elementów, takich jak przy- ciski, galerie i zawartoĂÊ okien dialogowych, niĝ w menu i na paskach narzÚdzi. WstÈĝka umoĝliwia szybkie wybieranie poleceñ potrzebnych do wykonania danego zadania. Kaĝda karta jest zwiÈzana z okreĂlonÈ kategoriÈ wykonywanych operacji, takich jak pisanie, formatowanie czy tworzenie ukïadu strony. Poszczególne polecenia sÈ zorganizowa- ne w grupy funkcjonalnie zwiÈzane z danÈ operacjÈ i zgromadzone razem na odpowiednich kartach. Kup książkęPoleć książkę Rozdziaï 1. • Interfejs uĝytkownika edytora Word 2013 15 WstÈĝka zostaïa zoptymalizowana do wyĂwietlania w rozdzielczoĂci ekranu wynoszÈcej min. 1024×786 pikseli (przy otwarciu okna programu Microsoft Word na caïy ekran komputera). Jeĝeli zaczniesz zmniejszaÊ okno Worda, to WstÈĝka automatycznie zacznie zmniejszaÊ liczbÚ wyĂwietlanych poleceñ oraz zmieniaÊ organizacjÚ poszczególnych grup poleceñ tak, aby dostosowaÊ je do mniejszego okna. Na rysunku 1.2 przedstawiono wyglÈd WstÈĝki po zmniejszeniu szerokoĂci okna Worda o poïowÚ. Rysunek 1.2. WstÈĝka automatycznie dostosowuje liczbÚ wyĂwietlanych poleceñ do rozdzielczoĂci ekranu Ukrywanie WstÈĝki Pomimo caïej swojej atrakcyjnoĂci i efektownoĂci WstÈĝka zajmuje caïkiem sporÈ czÚĂÊ okna edytora Word (patrz rysunek 1.3). W nie- których sytuacjach moĝe to byÊ przyczynÈ pewnych niedogodnoĂci, stÈd w razie potrzeby moĝesz jÈ po prostu na pewien czas ukryÊ i przy- woïaÊ na ekran dopiero wtedy, kiedy bÚdzie potrzebna (patrz rysu- nek 1.4). Aby ukryÊ WstÈĝkÚ, po prostu naciĂnij kombinacjÚ klawiszy Ctrl+F1. Wszystkie grupy poleceñ zostanÈ ukryte, a na ekranie pozo- stanÈ widoczne tylko poszczególne karty WstÈĝki. Aby przywróciÊ WstÈĝkÚ w caïoĂci, ponownie naciĂnij kombinacjÚ klawiszy Ctrl+F1. Zamiast tego moĝesz równieĝ nacisnÈÊ przycisk Zwiñ WstÈĝkÚ, znaj- dujÈcy siÚ po prawej stronie WstÈĝki, tuĝ obok przycisku przywoïujÈ- cego system pomocy Worda. Rysunek 1.3. WstÈĝka w caïoĂci Rysunek 1.4. WstÈĝka w wersji zminimalizowanej Kup książkęPoleć książkę 16 Word 2013 PL • mwiczenia praktyczne Aby przywróciÊ wyĂwietlanie WstÈĝki po klikniÚciu opcji Zwiñ WstÈĝkÚ, wybierz opcjÚ Pokaĝ karty i polecenia. Innym sposobem ukrycia WstÈĝki jest dwukrotne klikniÚcie lewym przyciskiem myszki aktywnej karty. Aby przywróciÊ WstÈĝkÚ na ekran, ponownie dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszki aktywnÈ kartÚ. System pomocy WstÈĝki Aby przekonaÊ siÚ, do czego sïuĝy dane polecenie zlokalizowane na WstÈĝce, po prostu ustaw nad nim wskaěnik myszki i przytrzymaj go przez chwilÚ nieruchomo. Na ekranie pojawi siÚ okienko podpowiedzi ekranowej zawierajÈcej opis danego polecenia (patrz rysunek 1.5). Rysunek 1.5. W okienku podpowiedzi ekranowej znajdziesz krótki opis polecenia Podobnie jak w poprzednich wersjach edytora Word, aby przywoïaÊ na ekran okno pomocy, wystarczy nacisnÈÊ klawisz F1. Obsïuga WstÈĝki przy uĝyciu klawiatury Pomimo iĝ praca ze WstÈĝkÈ przy uĝyciu myszy jest caïkiem efektyw- na, nie zmienia to faktu, ĝe szerokie grono uĝytkowników woli po- sïugiwaÊ siÚ klawiaturÈ — czasami po prostu tak jest szybciej i wy- Kup książkęPoleć książkę Rozdziaï 1. • Interfejs uĝytkownika edytora Word 2013 17 godniej. WstÈĝka zostaïa w tym celu wyposaĝona w rozbudowany mechanizm skrótów klawiszowych, który pozwala na szybkie wywo- ïanie przy uĝyciu klawiatury niemal kaĝdego polecenia. Kaĝda se- kwencja1 klawiszy WstÈĝki rozpoczyna siÚ od naciĂniÚcia klawisza lewy Alt2. Po jego naciĂniÚciu na poszczególnych kartach WstÈĝki pojawia siÚ informacja o przypisanych do nich klawiszach (patrz ry- sunek 1.6). Rysunek 1.6. WstÈĝkÚ moĝesz obsïugiwaÊ przy uĝyciu klawiatury Aby teraz przejĂÊ na wybranÈ kartÚ poleceñ, naciĂnij powiÈzany z niÈ klawisz (np. aby przejĂÊ na kartÚ Ukïad strony, powinieneĂ nacisnÈÊ klawisz A). Po naciĂniÚciu klawisza karta zostaje otwarta, a na WstÈĝce pojawiajÈ siÚ informacje o skrótach klawiszowych przypisanych do poszczególnych poleceñ danej karty. ZwróÊ uwagÚ, ĝe do niektórych poleceñ sÈ przypisane skróty dwuzna- kowe; przykïadowo poleceniu Dodaj lub usuñ kolumny zostaï przypi- sany skrót Y1 (patrz rysunek 1.7). Oznacza to po prostu, ĝe powinieneĂ nacisnÈÊ najpierw klawisz Y, a potem klawisz 1. Krótko mówiÈc, jeĝeli chcesz wykonaÊ to polecenie przy uĝyciu klawiatury, powinieneĂ nacisnÈÊ sekwencjÚ klawiszy lewy Alt, A, Y, 1, czyli kolejno nacisnÈÊ klawisze lewy Alt, potem A, nastÚpnie Y i wreszcie 1. 1 Wprowadzamy tutaj pojÚcie sekwencji klawiszy ze wzglÚdu na fakt, ĝe podczas pracy ze WstÈĝkÈ okreĂlone klawisze tworzÈce skrót klawiszowy musisz naciskaÊ kolejno, a nie jak do tej pory razem. Przykïadowo polecenie „naciĂnij sekwencjÚ klawiszy lewy Alt, G, A, R” oznacza, ĝe powinieneĂ wymienione klawisze nacisnÈÊ kolejno jeden po drugim, a nie przytrzymywaÊ razem, jak w przypadku kombinacji klawiszy. OczywiĂcie w wielu przypadkach skróty klawiszowe znane z poprzednich wersji Worda i reprezentowane przez kombinacje klawiszy (np. Ctrl+B) nadal dziaïajÈ. 2 Dla odróĝnienia od klawisza prawy Alt, którego bÚdziesz uĝywaï do wprowadzania polskich znaków diakrytycznych. W razie potrzeby sekwencjÚ klawiszy moĝesz rozpoczÈÊ, naciskajÈc zamiast klawisza lewy Alt klawisz F10 (oba sposoby sÈ równowaĝne). Kup książkęPoleć książkę 18 Word 2013 PL • mwiczenia praktyczne Rysunek 1.7. Skróty klawiszowe przypisane do poszczególnych poleceñ WstÈĝki Po wybraniu danej karty z klawiatury moĝesz równieĝ wybieraÊ jej polecenia przy uĝyciu klawiszy strzaïek kursora, przechodzÈc kolej- no od polecenia do polecenia. Przyciski okien dialogowych lub dodatkowych opcji W prawym dolnym naroĝniku niektórych grup poleceñ znajdziesz maïe przyciski, których naciĂniÚcie powoduje otwarcie powiÈzanego z danÈ grupÈ okna dialogowego lub okna zadañ zawierajÈcego dodat- kowe opcje (patrz rysunek 1.8). Przykïadowo naciĂniÚcie przycisku Czcionka w grupie Czcionka powoduje wyĂwietlenie na ekranie okna dialogowego opcji ustawieñ czcionek. Rysunek 1.8. Przyciski okien dialogowych lub dodatkowych opcji Karty kontekstowe Niektóre karty poleceñ pojawiajÈ siÚ na WstÈĝce tylko wtedy, kiedy stajÈ siÚ potrzebne i kiedy mogÈ uïatwiÊ odszukiwanie i wybieranie poleceñ niezbÚdnych do wykonania operacji — inaczej mówiÈc, po- jawiajÈ siÚ tylko w kontekĂcie danej operacji. Karty kontekstowe umoĝ- liwiajÈ pracÚ z okreĂlonymi rodzajami obiektów zaznaczonych w treĂci dokumentu, takimi jak elementy graficzne (rysunek, obrazek), tabela Kup książkęPoleć książkę Rozdziaï 1. • Interfejs uĝytkownika edytora Word 2013 19 itp. Po zaznaczeniu wybranego obiektu na WstÈĝce widaÊ kartÚ bÈdě nawet karty kontekstowe zawierajÈce odpowiedni zestaw powiÈzanych narzÚdzi. DziÚki takiemu rozwiÈzaniu obszar WstÈĝki zachowuje przej- rzystoĂÊ i nie jest niepotrzebnie „zaĂmiecony” wieloma niezbyt czÚsto uĝywanymi poleceniami. Przykïadowo karty kontekstowe NarzÚdzia tabel bÚdÈ widoczne tylko wtedy, kiedy zaznaczysz tabelÚ umieszczo- nÈ w treĂci edytowanego dokumentu (patrz rysunek 1.9). Rysunek 1.9. Karty kontekstowe pojawiajÈ siÚ tylko wtedy, kiedy sÈ potrzebne ZwróÊ uwagÚ, ĝe karty kontekstowe pojawiajÈce siÚ na WstÈĝce sÈ wyróĝnione innym kolorem. Aby powróciÊ do standardowego zestawu kart, wystarczy kliknÈÊ lewym przyciskiem myszki gdziekolwiek poza zaznaczonym obiektem, w tym przypadku tabelÈ. Karty programów Kiedy zmieniasz tryb pracy edytora Word 2013 lub widok dokumentu, standardowy zestaw kart WstÈĝki jest zastÚpowany przez odpowiednie karty programów zwiÈzane z nowym trybem pracy lub widokiem. Przy- kïadowo, kiedy przed wydrukowaniem dokumentu wïÈczysz widok Konspekt, na WstÈĝce pojawi siÚ dodatkowa karta zawierajÈca polece- nia zwiÈzane z tym widokiem (patrz rysunek 1.10). Rysunek 1.10. Karty programów pojawiajÈ siÚ po wybraniu okreĂlonych poleceñ Kup książkęPoleć książkę 20 Word 2013 PL • mwiczenia praktyczne Galerie Galerie sÈ to gotowe, predefiniowane zestawy formatowania, ukïadu elementów wykresu, autoksztaïtów itp., z których uĝytkownik moĝe z ïatwoĂciÈ wybraÊ ĝÈdany element, unikajÈc w ten sposób czaso- chïonnego przedzierania siÚ przez kolejne zestawy menu, okien dia- logowych i opcji. W wielu wypadkach galerie pozwalajÈ na osiÈgniÚcie znakomitych rezultatów i szybkie przygotowanie profesjonalnie wy- glÈdajÈcych dokumentów (patrz rysunek 1.11). Rysunek 1.11. Galerie zdecydowanie uïatwiajÈ wybór odpowiedniego elementu Pasek narzÚdzi Szybki dostÚp Aby skorzystaÊ z danej galerii, wystarczy kliknÈÊ lewym przyciskiem myszki na strzaïkÚ otwierajÈcÈ galeriÚ (patrz rysunek 1.12), a nastÚpnie wybraÊ ĝÈdany element. OczywiĂcie bardziej wymagajÈcy uĝytkownicy nadal mogÈ korzystaÊ z tradycyjnych okien dialogowych dajÈcych nieco wiÚkszÈ kontrolÚ nad wynikiem operacji, aczkolwiek zapewne w zdecydowanej wiÚkszoĂci przypadków proste „rozwiñ, wybierz i kliknij” bÚdzie tym, czego potrzebujesz. Kup książkęPoleć książkę Rozdziaï 1. • Interfejs uĝytkownika edytora Word 2013 21 Rysunek 1.12. Przyciski rozwijania galerii W górnej czÚĂci okna programu Word znajdziesz pasek o wdziÚcznej nazwie Szybki dostÚp, który — jak sama nazwa wskazuje — zapewnia szybki dostÚp do najczÚĂciej wykorzystywanych poleceñ. DomyĂlnie znajduje siÚ na nim tylko kilka ikon reprezentujÈcych odpowiednio polecenia Zapisz, Cofnij, Wykonaj ponownie oraz Nowy. Prawdziwa siïa tego paska kryje siÚ jednak w tym, ĝe moĝesz go dowolnie dopaso- wywaÊ do wïasnych potrzeb i umieszczaÊ na nim polecenia, z których najczÚĂciej korzystasz (rysunki 1.13, 1.14). Rysunek 1.13. Pasek narzÚdzi Szybki dostÚp Rysunek 1.14. Pasek narzÚdzi Szybki dostÚp moĝesz ïatwo dostosowaÊ do wïasnych potrzeb W razie potrzeby moĝesz szybko dodaÊ do paska narzÚdzi Szybki dostÚp wybrane polecenie bezpoĂrednio ze WstÈĝki. Aby to zrobiÊ, kliknij wybrane polecenie na WstÈĝce prawym przyciskiem myszki, a nastÚpnie z menu podrÚcznego wybierz polecenie Dodaj do paska narzÚdzi Szybki dostÚp. Dostosowywanie WstÈĝki do wïasnych potrzeb Microsoft Word 2013 pozwala na dostosowywanie WstÈĝki do indy- widualnych wymagañ uĝytkownika. W razie potrzeby moĝesz two- rzyÊ swoje wïasne, niestandardowe karty i grupy z czÚsto uĝywanymi poleceniami, zmieniaÊ nazwy i kolejnoĂÊ wbudowanych kart domyĂl- nych i grup domyĂlnych pakietu Microsoft Office 2013. Nie moĝesz jednak zmieniaÊ nazw poleceñ domyĂlnych, ikon skojarzonych z tymi poleceniami ani kolejnoĂci tych poleceñ. Kup książkęPoleć książkę 22 m W I C Z E N I E 1.1 Word 2013 PL • mwiczenia praktyczne Dostosowywanie WstÈĝki Aby dostosowaÊ WstÈĝkÚ do wïasnych potrzeb, wykonaj polecenia opisane poniĝej (patrz rysunek 1.15). 1. Przejdě na kartÚ Plik. 2. Z menu wybierz polecenie Opcje. 3. Na ekranie pojawi siÚ okno dialogowe Opcje programu Word. 4. Kliknij polecenie Dostosowywanie WstÈĝki. 5. Zaznacz wybranÈ kartÚ i grupÚ WstÈĝki. 6. Wybierz z listy polecenie, które chcesz umieĂciÊ na karcie, i naciĂnij przycisk Dodaj . 7. Aby dodaÊ nowÈ kartÚ, naciĂnij przycisk Nowa karta. 8. Aby do danej karty dodaÊ nowÈ grupÚ, naciĂnij przycisk Nowa grupa. 9. Aby zmieniÊ nazwÚ wybranej karty lub grupy, naciĂnij przycisk Zmieñ nazwÚ. 10. Po zakoñczeniu naciĂnij przycisk OK. Rysunek 1.15. Word 2013 pozwala na dostosowanie WstÈĝki do wïasnych potrzeb Kup książkęPoleć książkę Rozdziaï 1. • Interfejs uĝytkownika edytora Word 2013 23 Inne elementy interfejsu uĝytkownika Worda 2013 Zanim na dobre rozpoczniesz pracÚ z edytorem Microsoft Word 2013, powinieneĂ dokïadnie zapoznaÊ siÚ równieĝ z innymi elementami jego interfejsu uĝytkownika (patrz rysunek 1.16). Aby nieco uïatwiÊ Ci to zadanie, poniĝej zamieszczamy krótkie omówienie poszczególnych elementów. 1. Karta Plik — tutaj znajdziesz polecenia zwiÈzane z operacjami na plikach i drukowaniem, opcje programu Word oraz informacje o dokumencie. 2. Pasek narzÚdzi Szybki dostÚp — zapewnia szybki dostÚp do najczÚĂciej wykorzystywanych poleceñ. 3. Przycisk umoĝliwiajÈcy dopasowanie paska narzÚdzi Szybki dostÚp do wïasnych potrzeb. Rysunek 1.16. Inne elementy interfejsu uĝytkownika edytora Word 2013 Kup książkęPoleć książkę 24 Word 2013 PL • mwiczenia praktyczne 4. Pasek tytuïowy aplikacji — znajdziesz tam nie tylko nazwÚ programu, ale równieĝ nazwÚ aktualnie otwartego dokumentu. Jeĝeli edytujesz zupeïnie nowy dokument i jeszcze nie zdÈĝyïeĂ nadaÊ mu nazwy, to Word umieĂci tam domyĂlnÈ nazwÚ skïadajÈcÈ siÚ ze sïowa Dokument oraz kolejnego numeru edytowanego pliku. 5. WstÈĝka — umoĝliwia szybkie wybieranie poleceñ potrzebnych do wykonania okreĂlonego zadania. 6. Przyciski poleceñ — umoĝliwiajÈ wywoïywanie poszczególnych poleceñ lub wyĂwietlanie menu zawierajÈcych polecenia. 7. Grupy — sÈ elementami skïadowymi poszczególnych kart, dzielÈ polecenia w ramach danej operacji na podzadania (np. Schowek, Czcionka, Akapit, Style, Edytowanie). 8. Przyciski Uruchom okno dialogowe — powodujÈ otwarcie powiÈzanego z danÈ grupÈ okna dialogowego lub okna zadañ zawierajÈcego dodatkowe opcje. 9. Karty — grupujÈ polecenia zwiÈzane z poszczególnymi kategoriami wykonywanych operacji (NarzÚdzia gïówne, Wstawianie, Ukïad strony, Odwoïania, Korespondencja, Recenzja, Widok itd.). 10. Przycisk Minimalizuj — standardowy przycisk systemu Windows, pozwala na zminimalizowanie danej aplikacji do paska zadañ. 11. Przycisk PrzywróÊ — standardowy przycisk systemu Windows, pozwala na przywrócenie okna aplikacji do poprzedniego rozmiaru. 12. Przycisk Zamknij — standardowy przycisk systemu Windows, pozwala na zakoñczenie pracy z danym programem i zamkniÚcie jego okna. 13. Pionowy pasek przewijania — pozwala na przewijanie dokumentów w pionie. 14. Obszar roboczy dokumentu. 15. Punkt wstawiania, symbolizowany przez migajÈcy kursor. 16. Pole wyĂwietlajÈce numer bieĝÈcej strony dokumentu oraz caïkowitÈ liczbÚ stron w dokumencie. KlikniÚcie lewym przyciskiem myszki tego pola powoduje wyĂwietlenie okna dialogowego Przejdě do. Kup książkęPoleć książkę Rozdziaï 1. • Interfejs uĝytkownika edytora Word 2013 25 17. Pole wyĂwietlajÈce liczbÚ sïów w dokumencie. KlikniÚcie lewym przyciskiem myszki tego pola powoduje wyĂwietlenie na ekranie okna dialogowego zawierajÈcego statystykÚ tekstu. 18. Listwa robocza — po klikniÚciu jej prawym przyciskiem myszy sÈ dostÚpne róĝne opcje, np. wybór jÚzyka dokumentu, numer wiersza czy teĝ kolumny, w których znajduje siÚ kursor. 19. Zestaw ikon pozwalajÈcych na przeïÈczanie widoku dokumentu. Znaczenie poszczególnych ikon (kolejno od lewej) jest nastÚpujÈce: T Przycisk Ukïad wydruku — pozwala na wyĂwietlanie dokumentu w taki sposób, w jaki tekst, grafika i inne elementy tworzonego dokumentu zostanÈ rozmieszczone na wydrukowanej stronie. Widok ten jest równieĝ przydatny do edytowania nagïówków i stopek, formatowania strony oraz pracy z kolumnami i obiektami graficznymi. T Przycisk Tryb odczytu — umoĝliwia wyïÈcznie odczyt dokumentu bez moĝliwoĂci jego modyfikowania. Aby zmodyfikowaÊ dokument, naleĝy przejĂÊ w tryb Ukïad sieci Web lub Ukïad wydruku. T Przycisk Ukïad sieci Web — ukïad sieci Web powinien byÊ uĝywany podczas tworzenia dokumentów przeznaczonych do publikacji w witrynach sieci Web — edytowany dokument jest wyĂwietlany tak, jak bÚdzie docelowo prezentowany w oknie przeglÈdarki sieciowej. 20. Pole wyĂwietlajÈce bieĝÈcy wspóïczynnik powiÚkszenia widoku dokumentu. KlikniÚcie tego pola lewym przyciskiem myszki powoduje wyĂwietlenie okna dialogowego PowiÚkszenie. 21. Suwak pozwalajÈcy na pïynnÈ regulacjÚ wspóïczynnika powiÚkszenia widoku dokumentu. 22. Przycisk ten umoĝliwia przewijanie strony w dóï — analogiczny przycisk znajduje siÚ u góry. Po klikniÚciu tego przycisku prawym klawiszem myszy pojawia siÚ menu kontekstowe umoĝliwiajÈce np. przewijanie dokumentu o jednÈ stronÚ w górÚ lub w dóï. 23. Przycisk Microsoft Word — Pomoc. 24. Przycisk Zwiñ WstÈĝkÚ. Kup książkęPoleć książkę 26 Word 2013 PL • mwiczenia praktyczne Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2013 PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: