Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00577 021555 23384765 na godz. na dobę w sumie
Word w biurze i nie tylko - książka
Word w biurze i nie tylko - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-900-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przewaga edytora tekstów, takiego jak popularny MS Word, nad kartką papieru i długopisem czy maszyną do pisania wydaje się oczywista. Jednak na ogół nie zdajemy sobie sprawy z przepaści dzielącej tradycyjne metody tworzenia dokumentów od metod opartych na edytorach. Word to nie tylko narzędzie, dzięki któremu możemy tworzyć 'ładniejsze' i dopracowane teksty. Z jego użyciem można budować całe systemy ogromnie przyspieszające i automatyzujące zarówno tworzenie dokumentów, jak też ich obieg w danej organizacji. Jeżeli wykorzystamy też pozostałe aplikacje wchodzące w skład pakietu Office Microsoftu, nasze możliwości znów zwiększą się o rząd wielkości.

Książka zawiera kilka praktycznych przykładów wykorzystania zaawansowanych funkcji Worda we współczesnej firmie.

Przedstawione przykłady obejmują:

Jeżeli zaczniesz korzystać z Worda nie tylko jako komputerowej maszyny do pisania, szybko przekonasz się, że Twoja praca stanie się znacznie prostsza i wydajniejsza. Książka 'Word w biurze i nie tylko' dostarczy Ci gotowych rozwiązań (wszystkie przykłady znajdują się na dołączonej płycie CD), a także zainspiruje do tworzenia własnych pokazując potencjał tkwiący w tym programie.

Word to coś więcej niż następca maszyny do pisania. Zapoznaj się ze sposobami przyspieszenia i zautomatyzowania żmudnych czynności biurowych przy wykorzystaniu tego programu. Zobacz, jak Word zaoszczędzi Twój czas i pieniądze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Word w biurze i nie tylko Autor: Sergiusz Flanczewski ISBN: 83-7197-900-2 Format: B5, stron: 280 Przewaga edytora tekstów, takiego jak popularny MS Word, nad kartk¹ papieru i d³ugopisem czy maszyn¹ do pisania wydaje siê oczywista. Jednak na ogó³ nie zdajemy sobie sprawy z przepaġci dziel¹cej tradycyjne metody tworzenia dokumentów od metod opartych na edytorach. Word to nie tylko narzêdzie, dziêki któremu mo¿emy tworzyæ „³adniejsze” i dopracowane teksty. Z jego u¿yciem mo¿na budowaæ ca³e systemy ogromnie przyspieszaj¹ce i automatyzuj¹ce zarówno tworzenie dokumentów, jak te¿ ich obieg w danej organizacji. Je¿eli wykorzystamy te¿ pozosta³e aplikacje wchodz¹ce w sk³ad pakietu Office Microsoftu, nasze mo¿liwoġci znów zwiêksz¹ siê o rz¹d wielkoġci. Ksi¹¿ka zawiera kilka praktycznych przyk³adów wykorzystania zaawansowanych funkcji Worda we wspó³czesnej firmie. Przedstawione przyk³ady obejmuj¹: • Tworzenie wizytówek • Tworzenie eleganckich zaproszeñ i personalizowanie ich treġci • Korzystanie z korespondencji seryjnej • Zabezpieczanie dokumentów poufnych • Tworzenie systemu obs³ugi dokumentów wychodz¹cych • Pó³automatyczne tworzenie ofert • Budowanie systemu dokumentacji zatrudnienia • Tworzenie ankiet Je¿eli zaczniesz korzystaæ z Worda nie tylko jako komputerowej maszyny do pisania, szybko przekonasz siê, ¿e Twoja praca stanie siê znacznie prostsza i wydajniejsza. Ksi¹¿ka „Word w biurze i nie tylko” dostarczy Ci gotowych rozwi¹zañ (wszystkie przyk³ady znajduj¹ siê na do³¹czonej p³ycie CD), a tak¿e zainspiruje do tworzenia w³asnych pokazuj¹c potencja³ tkwi¹cy w tym programie. Word to coġ wiêcej ni¿ nastêpca maszyny do pisania. Zapoznaj siê ze sposobami przyspieszenia i zautomatyzowania ¿mudnych czynnoġci biurowych przy wykorzystaniu tego programu. Zobacz, jak Word zaoszczêdzi Twój czas i pieni¹dze. Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 7 Rozdział 1. Wizytówki...................................................z....................................... 9 Przeznaczenie dokumentu ...................................................d................................................9 Konstrukcja i obsługa dokumentu...................................................d..................................10 Dokument dane do wizytówki.doc ...................................................d..........................11 Dokument wizytówka.doc ...................................................d.......................................13 Tworzenie „szablonu” wizytówki...................................................d............................14 Tworzenie „matrycy” wizytówki ...................................................d.............................22 Rozdział 2. Zaproszenia i kartki okolicznościowe ............................................... 29 Przeznaczenie dokumentu ...................................................d..............................................29 Konstrukcja i obsługa dokumentu...................................................d..................................30 Plik dane do zaproszenia.doc ...................................................d.........................................31 Budowa dokumentu ...................................................d.................................................31 Plik zaproszenie.doc...................................................d...................................................d....32 Budowa strony wewnętrznej zaproszenia ...................................................d................32 Budowa strony zewnętrznej zaproszenia ...................................................d.................44 Obsługa dokumentu ...................................................d.................................................49 Plik kartka.doc...................................................d...................................................d.......... Konstrukcja i obsługa dokumentu...................................................d..................................50 Budowa dokumentu ...................................................d.................................................50 ...50 Rozdział 3. Identyfikatory — grafika w korespondencji seryjnej ........................... 53 Przeznaczenie dokumentu ...................................................d..............................................53 Konstrukcja i obsługa dokumentu...................................................d..................................54 Plik dane do identyfikatora.doc...................................................d......................................54 Budowa i obsługa dokumentu...................................................d..................................54 Plik identyfikator.doc ...................................................d...................................................d..60 Budowa i obsługa dokumentu...................................................d..................................60 Rozdział 4. Tabliczki informacyjne — inicjał w korespondencji seryjnej ................ 71 Przeznaczenie dokumentu ...................................................d..............................................71 Konstrukcja i obsługa dokumentu...................................................d..................................71 Dokument dane do tabliczek ...................................................d..........................................72 Dokument tabliczka...................................................d...................................................d.....74 Budowa i obsługa dokumentu...................................................d..................................74 Rozdział 6. System obsługi pism wychodzących Opis systemu System przeznaczony jest do automatyzacji prac związanych z tworzeniem korespon- dencji wychodzącej. Podstawą działania systemu są procedury wykorzystywane przy tworzeniu typowej korespondencji seryjnej. Strukturę oraz sieć powiązań przedstawia rysunek 6.1. W skład systemu wchodzą następujące pliki: 1. Dokument typu Word — Menu.doc (M), 2. Dokument typu Word — dane do menu.doc (B), 3. Skoroszyt Excela — Baza danych.xls (E), 4. Dokument typu Word — Dokument.doc (D), 5. Dokument typu Word — Koperta.doc (K), 6. Dokument typu Word — Poczta.doc (P), 7. Dokument typu Word — Rejestr pism.doc (R), 8. Dokumenty typu Word — dokumenty użytkownika systemu (Z).z Poszczególne dokumenty systemu są powiązane przez odpowiednie procedury wymia- ny danych, które na rysunku 6.1 zostały przedstawione jako strzałki opisane cyframi od 1 do 6 i oznaczają one: 1 — pobranie danych z pliku dane do menu.doc do pliku Menu.doc w celu dynamicznego tworzenia poszczególnych opcji wyboru. 2 — pobranie danych ze skoroszytu Baza danych.xls do pliku Dokument.doc stanowiących podstawowe parametry pisma (numer i daztę dokumentu, dane adresata, ścieżkę dostępu do dokumentu przechowującegzo treść pisma). 110 Rysunek 6.1. Struktura systemu oraz sieć powiązań pomiędzy jego dokumentami Word w biurze i nie tylko 3 — pobranie danych ze skoroszytu Baza danych.xls do pliku Koperta.doc będących danymi adresowymi odbiorcy dokumentu potrzezbnymi do wydruku kopert. 4 — pobranie danych ze skoroszytu Baza danych.xls do pliku Poczta.doc będących podstawą do wydruku Książki pocztowej, w której dokonuje się potwierdzenia wysłania dokumentu jako „poleconego”. 5 — pobranie danych ze skoroszytu Baza danych.xls do pliku Rejestr pism.doc pozwalających na automatyczne tworzenie stron Dziennika podawczego w części dotyczącej dokumentów wychodzących. 6 — pobranie treści dokumentów stworzonych i zapisanyczh w innych plikach do pliku Dokument.doc w celu wydruku gotowych pism zaopatrzonych w niezbędne parametry (numer, data, adresat itd.) orazz ujednoliconą szatę graficzną tworzącą „papier firmowy”. Strzałki opisane symbolami od x1 do x5 (rysunek 6.1) oznaczają procedury wywołania (otwarcia za pomocą hiperłączy) z pliku Menu poszczególnych dokumentów (plików) wchodzących w skład systemu obsługi pism wychodzącyczh. Rozdział 6. ♦ System obsługi pism wychodzących 111 Konstrukcja i obsługa systemu Opis konstrukcji i obsługi systemu będzie bardziej zrozumiały, jeśli zostanie on skopio- wany z załączonej płytki CD na dysk twardy. W tym celuz wykonaj następujące czynności: 1. Skopiuj katalog XP_PISMA na dysk twardy [C:]. 2. Uruchom program Word. 3. Wybierz polecenie Plik/Otwórz, a następnie w oknie dialogowym Otwórz na liście rozwijanej Szukaj w: ustaw ścieżkę dostępu do napędu [C:]. 4. Odszukaj katalog XP_PISMA, a w nim plik Menu.doc, następnie otwórz go. Opis poszczególnych plików tworzących system obsługi pism wychodzących rozpocz- niemy od dokumentu Menu, przy czym należy zaznaczyć, że dokument ten w praktyce może zostać poprawnie skonstruowany dopiero po utworzeniu wszystkich plików skła- dających się na ww. system. Plik Menu Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu Plik Menu stanowi swoiste menu umożliwiające nam szybki dostęp do poszczególnych plików tworzących system pism wychodzących. Stanowi je pięć pozycji (ekranów), których zawartość pobierana jest z pliku dane do menu za pomocą procedur korespon- dencji seryjnej. Podstawowym zadaniem menu jest odszukanie żądanego dokumentu i otwarcie go za pomocą odpowiednich hiperłączy. Elementy, z których został stworzony dokument Menu (rysunki 6.2 – 6.6), to: tabela (1),  obiekt graficzny stanowiący ikonę menu (2), hiperłącze ustawione na ikonie menu (3), nazwa podmenu (4),  obiekt graficzny — informujący o „możliwym kierunku przewijania menu” (5), opis dokumentu wybranego za pomocą aktualnej pozycji zmenu (6), obiekt graficzny stanowiący obraz dokumentu wybranego zza pomocą aktualnej pozycji menu (7), pasek narzędzi Korespondencja seryjna (8). Word w biurze i nie tylko 112 Rysunek 6.2. Wygląd pierwszej pozycji menu (z zaznaczonymi elementami konstrukcyjnymi) — umożliwiającej dostęp do skoroszytu Baza danych.xls Rysunek 6.3. Wygląd drugiej pozycji menu — umożliwiającej dostęp do pliku Dokument.doc Rysunek 6.4. Wygląd trzeciej pozycji menu — umożliwiającej dostęp do pliku Rejestr pism.doc Rozdział 6. ♦ System obsługi pism wychodzących 113 Rysunek 6.5. Wygląd czwartej pozycji menu — umożliwiającej dostęp do pliku Koperta.doc Rysunek 6.6. Wygląd piątej pozycji menu — umożliwiającej dostęp do pliku Poczta.doc Budowa tabeli menu Aby utworzyć tabelę i nadać jej wymagany kształt, należyz wykonać następujące czynności: 1. Wstawić tabelę przez wywołanie z menu głównego Tabela/Wstaw/Tabela…. 2. Wykonanie czynności w punkcie 1. spowoduje pokazanie się okna dialogowego Wstaw tabelę (rysunek 6.7), w którym ustawiamy Liczba kolumn — , Liczba wierszy — , a następnie klikamy przycisk OK. 3. Zaznaczyć całą tabelę przez kliknięcie lewym przyciskizem myszy uchwytu przenoszenia tabeli, następnie wywołać menu podręcznez tabeli (rysunek 6.8), z którego wybieramy polecenie Autoformatowanie tabeli. 4. Wykonanie czynności z punktu 3. spowoduje wywołanie ozkna dialogowego Autoformatowanie tabeli, w którym za pomocą listy rozwijanej Style tabeli wybieramy opcję Tabela — Sieć Web 2 (jak na rysunku 6.9), a następnie klikamy przycisk Zastosuj. 5. Po formatowaniu tabeli scalić wiersze w pierwszej koluzmnie. Procedurę scalenia wierszy (rysunek 6.10) należy przeprowadzić w znastępujący sposób: Word w biurze i nie tylko 114 Rysunek 6.7. Procedura wstawiania tabeli do dokumentu — okno dialogowe Wstaw tabelę Rysunek 6.8. Menu podręczne tabeli zaznaczyć dwie pierwsze kolumny w drugim wierszu, wywołać menu podręczne (kliknąć prawym przyciskiem mzyszy), wybrać polecenie Scal komórki. 6. Z menu podręcznego tabeli wybrać polecenie Obramowanie i cieniowanie (rysunek 6.11). 7. Działanie z punktu 6. aktywuje okno dialogowe Obramowanie i cieniowanie, w którym dokonujemy wyboru stylu krawędzi i jej grubośczi (1,5 punktu) — jak na rysunku 6.12. Rozdział 6. ♦ System obsługi pism wychodzących 115 Rysunek 6.9. Okno dialogowe Autoformatowanie tabeli Rysunek 6.10. Menu podręczne tabeli — polecenie Scal komórki Rysunek 6.11. Menu podręczne tabeli — polecenie Obramowanie i cieniowanie 116 Rysunek 6.12. Okno dialogowe Obramowanie i cieniowanie — karta Obramowanie Word w biurze i nie tylko Obsługa dokumentu Menu Obsługa dokumentu Menu polega na: 1. Uruchomieniu aplikacji Word i otwarciu dokumentu Menu. 2. Aktywacji i modyfikacji (zmianie rozmiaru i położenia)z paska narzędzi Korespondencja seryjna (jak na rysunku 6.13). Rysunek 6.13. Pasek narzędzi Korespondencja seryjna — przyciski nawigacji w menu Rozdział 6. ♦ System obsługi pism wychodzących 117 3. Ustawieniu za pomocą przycisków paska narzędzi Korespondencja seryjna (rysunek 6.13) żądanej pozycji menu pozwalającej na otzwarcie wybranego dokumentu. 4. Ustawieniu wskaźnika myszy na ikonie (rysunek 6.14) lub znazwie podmenu (rysunek 6.15), a następnie naciśnięciu klawisza Ctrl i kliknięciu lewego przycisku myszy. Rysunek 6.14. Aktywacja dokumentu za pomocą hiperłącza ustawionego na ikonie menu Rysunek 6.15. Aktywacja dokumentu za pomocą hiperłącza ustawionego na nazwie podmenu Pliki baz danych System pism wychodzących wykorzystuje jako bazy danych dwa pliki. Pierwszy z nich to plik typu Dokument programu Word pod nazwą dane do menu.doc, zawierający infor- macje wykorzystywane do budowy menu systemu. Drugi z nich to skoroszyt aplikacji Excel pod nazwą Baza danych.xls, który zawiera dane merytoryczne, wykorzystywane bezpośrednio do tworzenia poszczególnych dokumentów systemu. W dalszej części została szczegółowo opisana ich struktura oraz niezbędne czynności, jakie musimy wykonać przy ich budowie. Dokument dane do menu Budowa i obsługa dokumentu Plik dane do menu stanowi bazę elementów wykorzystywanych przez poszczególne pozycje menu. Elementy te pobierane są za pomocą poleceń korespondencji seryjnej. Bazę danych stanowi tabela (rysunek 6.16) zawierająca z6 wierszy i 5 kolumn. Aby zbudować tabelę, musimy „stworzyć” (ustawić) stronę o następujących parametrach: format strony — A4, orientacja pozioma. Ustawień tych dokonujemy na kartach okna dialogowego Ustawienia strony, wywoła- nego poleceniem Plik/Ustawienia strony. 118 Word w biurze i nie tylko Rysunek 6.16. Wygląd tabeli (bazy danych) elementów menu Kolumny w pierwszym wierszu tabeli zawierają nazwy pól danych, które będziemy używać przy tworzeniu korespondencji seryjnej. Nazwy tych pól i informacje w nich zawarte to: Rozdział 6. ♦ System obsługi pism wychodzących 119   +MQPC — obiekt graficzny (obraz), ĐæEG — nazwa podmenu z ustawionym hiperłączem, 1RKU — krótki tekst charakteryzujący dokument, do którego zjest ustawione hiperłącze, #TTQY — obiekt graficzny (obraz), TWV — obiekt graficzny (obraz). W kolejnych wierszach tabeli wpisujemy odpowiednio dane, które mają pojawić się jako elementy składowe menu. Kolumny i wiersze tabeli mogą być wypełnione czcionką o dowolnym kształcie i rozmiarze. Wstawienie ikon menu Poszczególne komórki w kolumnie nazwanej +MQPC uzupełniamy w następujący sposób: 1. Uruchamiamy program Paint (Start/Programy/Akcesoria/Paint), w którym otwieramy plik C:XP_PISMAikony_pisma.bmp. 2. Przy aktywnej opcji Zaznacz dokonujemy wyboru fragmentu obrazu (rysunek 6.17) odpowiadającego rysunkowi, który symbolizzuje ikonę danej pozycji menu, po czym naciskamy kombinację klawziszy Ctrl+C). Rysunek 6.17. Wygląd zaznaczonego (wybranego) fragmentu obrazu 3. Powracamy do otwartego wcześniej pliku dane do menu, ustawiamy kursor w odpowiedniej komórce kolumny +MQP[, po czym wklejamy skopiowany fragment obrazu np. przez naciśnięcie kombinacji klawiszzy Ctrl+V. 4. Czynności z punktu 2. do 3. wykonać aż do całkowitego uzzupełnienia tabeli. Ustawienie na ikonach połączeń do plików systemu obesługi pism W pliku Menu (w celu szybkiego dotarcia i aktywacji dokumentu wchodzącego w skład systemu obsługi pism) poszczególne ikony (obrazki będące graficznymi synonimami danego dokumentu) posiadają hiperłącze. Ponieważ ikony są danymi korespondencji seryjnej, przypisanie hiperłączy musi nastąpić w plizku dane do menu. Aby utworzyć hiperłącze dla danej ikony, wykonaj nastzępujące czynności: 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy w obszarze obrazka ikozny, w której chcesz umieścić łącze. 120 Word w biurze i nie tylko 2. Wywołaj menu podręczne obrazu przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy (rysunek 6.18). Rysunek 6.18. Menu podręczne obrazu (ikony) 3. Z menu wybierz polecenie Hiperłącze, co spowoduje pokazanie się okna dialogowego Wstawianie hiperłącza (rysunek 6.19). Rysunek 6.19. Okno dialogowe Wstawianie hiperłącza 4. Za pomocą strzałki w polu Szukaj w ustaw ścieżkę dostępu — C:XP_PISMA (rysunek 6.19). 5. Po ustawieniu ścieżki dostępu wybierz plik BAZA DANYCH. 6. Czynności z punktu 4. i 5. spowodują automatyczne wypezłnienie pola Adres. 7. Zamknij okno dialogowe prze naciśnięcie przycisku OK. Wstawienie nazw podmenu (hiperłączy) w kolumnie Łąceze W pliku Menu nazwy poszczególnych jego pozycji (podmenu) to również hiperłącza umożliwiające szybkie dotarcie i aktywację dokumentu wchodzącego w skład systemu obsługi pism. Również te nazwy (nazwy podmenu) są danymi korespondencji seryjnej i przypisanie hiperłączy musimy wykonać w pliku dane do menu. Rozdział 6. ♦ System obsługi pism wychodzących 121 Aby wstawić hiperłącze, które jest zarazem nazwą podmenu, musimy wykonać nastę- pujące czynności: 1. Ustawić kursor w wybranej komórce kolumny ĐæEG, a następnie wywołać menu podręczne (rysunek 6.20). Rysunek 6.20. Menu podręczne — wstawianie nazwy podmenu jako hiperłącza 2. Kliknąć polecenie Hiperłącze, co spowoduje aktywację okna dialogowego Wstawianie hiperłącza (rysunek 6.21). Rysunek 6.21. Okno dialogowe Wstawianie hiperłącza 3. Za pomocą strzałki w polu Szukaj w ustawić ścieżkę dostępu — C:XP_PISMA (rysunek 6.19). 4. Po ustawieniu ścieżki dostępu wybrać plik BAZA DANYCH. 5. Czynności z punktu 3. i 4. spowodują automatyczne wypezłnienie pola Adres. 6. W polu tekstowym Tekst do wyświetlenia: wpisać nazwę, jaką ma otrzymać podmenu — w naszym przykładzie będzie to tekst BAZA DANYCH. 7. Zamknąć okno dialogowe przez naciśnięcie przycisku OK. 122 Word w biurze i nie tylko Wstawienie obiektów graficznych Ostatnią czynnością przy budowie bazy danych jest umieszczenie odpowiednich obiektów graficznych (obrazów), wcześniej zapisanych w plikach typzu mapa bitowa (BMP). Obiekty te (pliki) umieszczamy w kolumnie Arrow, z której są one pobierane do pliku Menu. Specyfikacja nazw plików oraz nazwa podmenu, którego one dotyczą, została przedstawiona w tabeli 6.1. Tabela 6.1. Specyfikacja nazw plików — obiektów graficznych (*.BMP) Nazwa podmenu Nazwa pliku umieszczonego w kolumnie Arrow Nazwa pliku umieszczonego w kolumnie Zrzut BAZA DANYCH PISMA WYCHODZĄCE REJESTR PISM WYCHODZĄCYCH KOPERTY KSIĄŻKA POCZTOWA arrow_p2 arrow_lp2 arrow_lp2 arrow_lp2 arrow_l2 Baza Pisma Rejestr Koperta Poczta Aby uzupełnić bazę danych zdjęciami, należy wykonać nasztępujące czynności: 1. Ustawić kursor w żądanej komórce kolumny nazwanej FLúEKG, a następnie z menu Wstaw wybrać polecenia Obraz/Z pliku (rysunek 6.22). Rysunek 6.22. Menu Wstaw — polecenia Obraz/Z pliku 2. Wybór poleceń z punktu 1. spowoduje aktywację okna diazlogowego Wstaw obraz, umożliwiającego dokonanie wyboru katalogu, w którym przechowujemy obiekty graficzne, oraz wyboru konkretnego obrazu (rysunzek 6.23). 3. W celu łatwej identyfikacji wstawianego zdjęcia należy zw oknie dialogowym za pomocą przycisku Widoki ustawić opcję wyświetlania miniatur obrazu (rysunek 6.24). 4. Po dokonaniu wyboru obrazu kliknąć przycisk Wstaw, co spowoduje umieszczenie zdjęcia w wybranej wcześniej komórce tabezli (rysunek 6.25). 4 Word w biurze i nie tylko Rozdział 5. Korespondencja poufna ...................................................z................. 85 Przeznaczenie dokumentu ...................................................d..............................................85 Konstrukcja i obsługa dokumentu...................................................d..................................88 Dokument rozdzielnik pism ...................................................d...........................................89 Budowa nagłówka strony dokumentu rozdzielnik pism.doc ......................................90 Dokument poufne...................................................d...................................................d........92 Budowa nagłówka i stopki strony dokumentu „poufne” ............................................93 Budowa pola tekstowego ...................................................d.........................................99 Zabezpieczenia dokumentu ...................................................d..........................................102 Zabezpieczenie przed otwarciem i modyfikacją dokumentu....................................102 Ochrona przed kopiowaniem części lub całości tekstu do innego pliku ..................105 Szyfrowanie dokumentu ...................................................d........................................106 Rozdział 6. System obsługi pism wychodzących ............................................... 109 Opis systemu ...................................................d...................................................d.............109 Konstrukcja i obsługa systemu...................................................d.....................................111 Plik Menu ...................................................d...................................................d................ ..111 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu ...................................................d.......111 Obsługa dokumentu Menu ...................................................d.....................................116 Pliki baz danych ...................................................d...................................................d........117 Dokument dane do menu ...................................................d.......................................117 Skoroszyt Baza danych.xls ...................................................d....................................122 Plik dokument.doc — papier firmowy...................................................d.........................130 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu ...................................................d.......130 Budowa nagłówka „firmówki” ...................................................d..............................131 Budowa stopek „firmówki” ...................................................d...................................137 Wstawienie pól bazy danych do dokumentu ...................................................d.........140 Pole treści dokumentu...................................................d............................................142 Obsługa dokumentu ...................................................d...............................................145 Plik Rejestr pism.doc...................................................d...................................................d.146 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu ...................................................d.......146 Budowa nagłówka rejestru...................................................d.....................................146 Wstawienie pól danych do dokumentu Rejestr pism ................................................148 Obsługa dokumentu ...................................................d...............................................150 Plik Koperta.doc...................................................d...................................................d........150 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu ...................................................d.......150 Wstawienie pól danych do dokumentu Koperta ...................................................d....152 Obsługa dokumentu wydruku kopert...................................................d.....................155 Plik Poczta.doc ...................................................d...................................................d..........155 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu ...................................................d.......155 Budowa nagłówka strony Książki opłaty pocztowej ................................................156 Wstawienie pól danych do dokumentu Poczta ...................................................d......157 Obsługa dokumentu Książka pocztowa ...................................................d.................159 Rozdział 7. Oferta...................................................z......................................... 161 Przeznaczenie dokumentu ...................................................d............................................161 Konstrukcja i obsługa dokumentu...................................................d................................161 Plik dane do oferty.doc...................................................d.................................................163 Budowa dokumentu ...................................................d...............................................163 Plik oferta.doc ...................................................d...................................................d...........166 Budowa dokumentu ...................................................d...............................................166 Wstawianie obiektów graficznych — autokształtów................................................174 Obsługa dokumentu ...................................................d...............................................178 Spis treści 5 Rozdział 8. System dokumentacji zatrudnienia ................................................. 179 Konstrukcja i obsługa systemu...................................................d.....................................181 Plik Menu_zatrudnienie ...................................................d...............................................181 Przeznaczenie, budowa i obsługa dokumentu ...................................................d.......181 Baza danych systemu ...................................................d...................................................d189 Budowa i obsługa skoroszytu ...................................................d................................190 Ustawienie hiperłączy na wybranych kolumnach i arkuszach .................................195 Procedura wyboru ...................................................d..................................................197 Umowa o pracę...................................................d...................................................d..........200 Budowa dokumentu ...................................................d...............................................200 Obsługa dokumentu umowy ...................................................d..................................211 Dokumenty rozwiązania umowy o pracę...................................................d.......................212 Informacje ogólne ...................................................d..................................................212 Budowa tabel dokumentów typu rozwiązanie umowy .............................................212 Budowa pola tekstowego dla informacji o numerach Regon oraz NIP ....................215 Wstawienie pól bazy danych ...................................................d.................................216 Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie Rozwiązanie umdowy o pracę za wypowiedzeniem ...................................................d............................................217 Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie Rozwiązanie umdowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia............................................219 Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie Rozwiązanie umdowy o pracę bez wypowiedzenia ...................................................d.............................................220 Obsługa dokumentów rozwiązania umowy o pracę .................................................220 Dokument Umowa-zlecenie...................................................d.........................................222 Budowa dokumentu ...................................................d...............................................222 Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie Umowa- zlecenie .............................225 Obsługa dokumentu Umowa-zlecenie ...................................................d...................228 Dokument Umowa o dzieło...................................................d..........................................229 Budowa i obsługa dokumentu...................................................d................................229 Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie Umowa o dzieło ...............................230 Obsługa dokumentu Umowa o dzieło...................................................d....................232 Dokument Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach...................................................d.233 Budowa dokumentu ...................................................d...............................................233 Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach...................................................d..........235 Obsługa dokumentu Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ..............................236 Dokument Karta obiegowa...................................................d...........................................238 Budowa dokumentu ...................................................d...............................................238 Opis i lokalizacja pól użytych w dokumencie Karta obiegowa ................................239 Obsługa dokumentu Karta obiegowa...................................................d.....................239 Rozdział 9. Ankiety ...................................................z...................................... 241 Przeznaczenie dokumentu ...................................................d............................................241 Konstrukcja i obsługa dokumentu...................................................d................................244 Dokument A-elektro...................................................d...................................................d..244 Informacje ogólne ...................................................d..................................................244 Budowa dokumentu ...................................................d...............................................246 Obsługa dokumentu ...................................................d...............................................249 Zapisywanie danych z ankiet ...................................................d.................................251 Scalanie danych z ankiet ...................................................d........................................251 Przygotowanie wydruku zbiorczego...................................................d......................253 Dokument A-reczna ...................................................d...................................................d..255 6 Word w biurze i nie tylko Rozdział 10. Stickery — naklejki samodestrukcyjne ........................................... 257 Przeznaczenie dokumentu ...................................................d............................................257 Konstrukcja i obsługa dokumentu...................................................d................................258 Dokument nalepka1 ...................................................d...............................................258 Dokument dane do nalepek ...................................................d..........................................265 Dokument nalepka2 ...................................................d...............................................267 Skorowidz...................................................z................................... 275
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word w biurze i nie tylko
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: