Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00119 002586 22419107 na godz. na dobę w sumie
Work-life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu - książka
Work-life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1427-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Życie pod kontrolą

Kiedyś... Kiedyś wszystko było prostsze. Człowiek wstawał rano, udawał się do zakładu pracy, odbijał kartę, robił swoje, a po ośmiu godzinach wychodził z roboty i wracał do domu. Może nie najwyższa, ale stała pensja wpływała co miesiąc na konto. Jechało się na trzytygodniowy urlop i nie myślało o pracy. Tym bardziej, że nie było laptopów, tabletów i smartfonów — smyczy, które sprawiają, że dziś możemy być aktywni zawodowo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ręka w górę, kto chciałby tak żyć? Chętnych brak.

No właśnie... Paradoks dzisiejszego świata polega na tym, że pracujemy więcej i więcej, tęskniąc do wolnego czasu, którego i tak nie potrafimy wykorzystać. Bez odgórnie narzuconych reguł balansu miotamy się między tym, co zawodowe, i tym, co prywatne. Często zapominamy też o naszym własnym JA, które przecież wymaga uwagi. To wszystko ma odzwierciedlenie w naszych relacjach społecznych.
Skoro nie istnieją uniwersalne reguły work-life balance, trzeba je sobie indywidualnie wypracować!

Zaczniemy od zdefiniowania tego, czym jest życiowa równowaga. Potem zastanowimy się, co konkretnie oznacza ona dla Ciebie. A w końcu postaramy się ją wypracować — mimo przeszkadzaczy, stresu i wypalenia zawodowego. Tak, by Twoje życie wreszcie zaczęło być naprawdę Twoje, a nie szefa, dziecka czy pękającej w szwach skrzynki mailowej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: ULABUKA Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/workli Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1427-6 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wst(cid:271)p ............................................................................................5 Rozdzia(cid:311) 1. Work-life balance — czyli co? ...............................9 1.1. Ró(cid:366)norodno(cid:334)(cid:253) oczekiwa(cid:313) ...........................................................10 1.2. Nieistniej(cid:251)ca równowaga ............................................................ 11 1.3. (cid:365)ycie w zgodzie z w(cid:311)asnymi warto(cid:334)ciami .................................13 Rozdzia(cid:311) 2. Stan obecny ........................................................... 19 2.1. Przegl(cid:251)d dnia codziennego ........................................................19 2.2. Co jest dla Ciebie wa(cid:366)ne, a co najwa(cid:366)niejsze — przegl(cid:251)d warto(cid:334)ci ................................. 24 Rozdzia(cid:311) 3. Wprowadzanie zmian ..........................................29 3.1. Cztery filary zdrowego balansu w (cid:366)yciu ...................................30 3.1.1. Cztery sfery jak cztery ko(cid:311)a samochodu ..........................31 3.1.2. Z(cid:311)udne poczucie kontrolowania sytuacji .......................34 3.1.3. Elementy sk(cid:311)adowe sfer (cid:366)ycia ...........................................39 3.1.4. Okre(cid:334)lanie zakresu sfer ..................................................... 47 3.2. Dok(cid:251)d zmierzasz, czyli idealny styl (cid:366)ycia.................................50 3.3. Zaplanuj konkretne zmiany .......................................................55 3 Poleć książkęKup książkę Work-life balance 3.4. Jak równowa(cid:366)y(cid:253) swoje sfery (cid:366)yciowe......................................... 60 3.4.1. Nie ilo(cid:334)(cid:253), a jako(cid:334)(cid:253)............................................................... 60 3.4.2. Lepiej krócej, lecz wydajniej............................................. 62 3.4.3. Work hard, play hard.........................................................63 3.4.4. Korzy(cid:334)ci z pe(cid:311)nego zaanga(cid:366)owania..................................65 3.4.5. Korzystanie z energii osobistej ........................................ 69 Rozdzia(cid:311) 4. Przeszkody na drodze do równowagi i sposoby radzenia sobie z nimi ..........................................73 4.1. Stres ............................................................................................... 74 4.1.1. Przyczyny stresu .................................................................75 4.1.2. Co zrobi(cid:253), (cid:366)eby nie dopu(cid:334)ci(cid:253) do stresu? ........................ 77 4.1.3. Co zrobi(cid:253), gdy stres ju(cid:366) nas dopad(cid:311)? ...............................81 4.2. Wypalenie zawodowe ................................................................. 89 4.2.1. Przyczyny wypalenia ........................................................ 90 4.2.2. Co zrobi(cid:253), (cid:366)eby nie dopu(cid:334)ci(cid:253) do wypalenia? ............... 92 4.2.3. Jak sobie radzi(cid:253), gdy ju(cid:366) odczuwamy wypalenie? ........ 97 4.2.4. Jakie zawody s(cid:251) najbardziej podatne na wypalenie? ...................................................................101 4.3. Perfekcjonizm ............................................................................103 4.3.1. Kiedy perfekcjonizm staje si(cid:271) problematyczny? .........104 4.3.2. Jak sobie radzi(cid:253) z perfekcjonizmem? ............................105 4.3.3. Od perfekcjonizmu do prokrastynacji ........................107 Rozdzia(cid:311) 5. Ma(cid:311)ymi krokami do celu ....................................111 Zako(cid:313)czenie ............................................................................ 117 Dodatek dla pracodawców .................................................... 119 Literatura .................................................................................144 4 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. Work-life balance — czyli co? Sama definicja work-life balance nie jest do ko(cid:313)ca jasna i mo(cid:366)liwa do sprecyzowania, g(cid:311)ównie dlatego, (cid:366)e ka(cid:366)dy, kto zajmuje si(cid:271) tym zagadnieniem lub w jakikolwiek sposób si(cid:271) z nim zetkn(cid:251)(cid:311), rozumie je inaczej i na czym innym si(cid:271) koncentruje. Dla nie- których b(cid:271)dzie to koncepcja oddzielenia (cid:366)ycia zawodowego od prywatnego, dla innych zrównowa(cid:361)enia tych obszarów, a dla jeszcze innych umiej(cid:271)tnego prze(cid:306)(cid:246)czania si(cid:266) pomi(cid:271)dzy nimi. Ja traktuj(cid:271) to poj(cid:271)cie jako koncepcj(cid:271) zdrowej równowagi nie tylko w kontek(cid:334)cie pracy i domu, lecz tak(cid:366)e innych obszarów zajmu- j(cid:251)cych przestrze(cid:313) (cid:366)yciow(cid:251) i mentaln(cid:251) wi(cid:271)kszo(cid:334)ci ludzi. Jednak to nie definicja work-life balance jest istot(cid:251) tej ksi(cid:251)(cid:366)ki. W gruncie rzeczy i tak wszystko rozbija si(cid:271) o to, jak konkretna osoba od- biera dan(cid:251) ide(cid:271) i w jaki sposób wp(cid:311)ywa ona, o ile w ogóle, na (cid:366)ycie tej osoby. Wa(cid:366)niejsze wi(cid:271)c od samego znaczenia terminu b(cid:271)dzie to, czy masz poczucie zbalansowanego (cid:366)ycia, czy te(cid:366) jeszcze troch(cid:271) Ci do tego stanu brakuje. Warto podej(cid:334)(cid:253) do zja- wiska work-life balance, rozpatruj(cid:251)c ró(cid:366)ne czynniki wp(cid:311)ywaj(cid:251)ce na ogólne poczucie komfortu i poziom zadowolenia z (cid:366)ycia danej osoby, czyli w tym wypadku Ciebie. 9 Poleć książkęKup książkę Work-life balance 1.1. Różnorodność oczekiwań Gdy pyta(cid:311)am klientów i znajomych, z czym konkretnie kojarz(cid:251) im si(cid:271) s(cid:311)owa work-life balance, to odpowiedzi by(cid:311)y mniej wi(cid:271)cej takie: (cid:190) „Mniej pracy i wi(cid:271)cej czasu sp(cid:271)dzanego z rodzin(cid:251)”. (cid:190) „Wykona(cid:253) wszystkie zadania s(cid:311)u(cid:366)bowe do 17.00”. (cid:190) „Zminimalizowa(cid:253) czas przeznaczany na dojazdy do pracy”. (cid:190) „Nie odbiera(cid:253) telefonów s(cid:311)u(cid:366)bowych po wyj(cid:334)ciu z pracy”. (cid:190) „Nie sprawdza(cid:253) poczty wieczorem”. (cid:190) „Znajdowa(cid:253) czas na osobiste przyjemno(cid:334)ci”. (cid:190) „Ciekawiej sp(cid:271)dza(cid:253) wolny czas”. (cid:190) „Unika(cid:253) my(cid:334)li o pracy, gdy jest si(cid:271) w domu”. Jak wida(cid:253), ka(cid:366)demu idea równowagi mi(cid:271)dzy prac(cid:251) a domem kojarzy si(cid:271) z czym(cid:334) innym. Nast(cid:271)pnie pyta(cid:311)am, jak wyobra(cid:366)aj(cid:251) sobie idealn(cid:251) sytuacj(cid:271), w której zachowywaliby w(cid:311)a(cid:334)ciwy work-life balance. Odpowiadali przewa(cid:366)nie stwierdzeniami w stylu: „Od 9 do 17 jestem w pracy i skupiam si(cid:271) tylko na niej, a przez wszystkie pozosta(cid:311)e godziny zajmuj(cid:271) si(cid:271) sprawami prywatny- mi”. Zapytani nast(cid:271)pnie, na ile procent oceniaj(cid:251) szans(cid:271), (cid:366)e osi(cid:251)gni(cid:271)cie takiego stanu by(cid:311)oby mo(cid:366)liwe, odpowiadali, (cid:366)e na oko(cid:311)o 5 . Oznacza to, (cid:366)e uznali taki scenariusz za nierealny w 95 . Wcale mnie to nie zdziwi(cid:311)o. W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazi(cid:253), (cid:366)e na zawo(cid:311)anie stajemy si(cid:271) dwoma odr(cid:271)bnymi bytami: s(cid:311)u(cid:366)bowym i prywatnym, a ka(cid:366)dy z nich funkcjonuje tylko w okre(cid:334)lonych godzinach doby. Nie tylko jest to niemal niemo(cid:366)liwe, lecz tak(cid:366)e zupe(cid:311)nie niepotrzebnie komplikuje naturalny tryb codziennego funkcjonowania wi(cid:271)k- szo(cid:334)ci ludzi. 10 Poleć książkęKup książkę Work-life balance — czyli co? Przecie(cid:366) w drodze do pracy jeszcze dzwonisz do dziecka, (cid:366)e- by nie zapomnia(cid:311)o kanapek do szko(cid:311)y, ale jednocze(cid:334)nie my- (cid:334)lisz ju(cid:366) o spotkaniu, na które masz si(cid:271) stawi(cid:253) zaraz po wej- (cid:334)ciu do biura. Gdy jeste(cid:334) w pracy, dzwoni niania m(cid:311)odszego dziecka, bo nie mo(cid:366)e znale(cid:364)(cid:253) ulubionej maskotki, albo pani z przedszkola, bo dziecko wymiotowa(cid:311)o. W domu przegl(cid:251)dasz Facebooka, a tam kolega z pracy chwali si(cid:271) nowym sukcesem zespo(cid:311)u, którego i Ty jeste(cid:334) cz(cid:311)onkiem. W kinie spotykasz swo- jego szefa i cho(cid:253) nie rozmawiacie o pracy, to ona przecie(cid:366) pojawi si(cid:271) w tym momencie w Waszych g(cid:311)owach jako co(cid:334), co Was (cid:311)(cid:251)czy. Przy kolacji dostajesz SMS od kole(cid:366)anki pracuj(cid:251)cej przy s(cid:251)- siednim biurku z informacj(cid:251), (cid:366)e zachorowa(cid:311)a i jutro jej nie b(cid:271)dzie, wi(cid:271)c musisz przej(cid:251)(cid:253) pilne zadanie, którego nie sko(cid:313)- czy(cid:311)a. Czy przy tym wszystkim ktokolwiek jeszcze s(cid:251)dzi, (cid:366)e równowaga polegaj(cid:251)ca na ca(cid:311)kowitym oddzieleniu naszego „bycia pracownikiem” od „bycia domownikiem” naprawd(cid:271) jest mo(cid:366)liwa? 1.2. Nieistniejąca równowaga Mówimy co prawda o równowadze, ale na potrzeby tej ksi(cid:251)(cid:366)ki b(cid:271)dziemy traktowa(cid:253) to poj(cid:271)cie bardziej symbolicznie ni(cid:366) do- s(cid:311)ownie. Chcia(cid:311)abym, (cid:366)eby oznacza(cid:311)o ono pewne poczucie harmonii, zadowolenia i satysfakcji, spokoju czy, cho(cid:253) mo(cid:366)e to zabrzmie(cid:253) górnolotnie, po prostu szcz(cid:271)(cid:334)cia. Nie mówimy tu o sytuacji, w której kluczowym b(cid:271)dzie wyrównanie liczby go- dzin, które przeznaczasz na prac(cid:271), z tymi, które sp(cid:271)dzasz w do- mu, z (cid:366)on(cid:251), dzie(cid:253)mi, rodzicami, na treningu, z przyjació(cid:311)mi, z psem, na (cid:311)owieniu ryb czy czytaniu ksi(cid:251)(cid:366)ek. Na pewno sam dobrze wiesz, (cid:366)e wydzielenie dla ka(cid:366)dego z tych elementów równego odcinka czasu jest niemo(cid:366)liwe, jak równie(cid:366) bezsen- 11 Poleć książkęKup książkę Work-life balance sowne. Nie o czas tu bowiem chodzi, i to nie czas przes(cid:251)dza o tym, czy odczuwasz równowag(cid:271) czy nie. Nie chc(cid:271) wi(cid:271)c de- monizowa(cid:253) sytuacji, w której co(cid:334) b(cid:271)dzie zajmowa(cid:253) wi(cid:271)cej Two- jego czasu ni(cid:366) inne rzeczy. Owszem, (cid:366)eby przedstawi(cid:253) spraw(cid:271) jak najpe(cid:311)niej, warto wspomnie(cid:253), (cid:366)e czas przeznaczany na dan(cid:251) czynno(cid:334)(cid:253) ma pewne znaczenie, ale nie jest ono kluczowe. Ponadto nie da si(cid:271) zmierzy(cid:253) czasowo tego, czy ju(cid:366) dana rów- nowaga zosta(cid:311)a osi(cid:251)gni(cid:271)ta, czy te(cid:366) mo(cid:366)e jednak potrzebujesz by(cid:253) na treningu o 15 minut d(cid:311)u(cid:366)ej, za to pó(cid:311) godziny krócej przebywa(cid:253) w pracy. Równowaga, któr(cid:251) mo(cid:366)emy wyrazi(cid:253) symbolem wagi w ideal- nym po(cid:311)o(cid:366)eniu, tj. gdy obie szale s(cid:251) dok(cid:311)adnie na tym samym poziomie — nie istnieje. Nie w dzisiejszym (cid:366)yciu, nie w dzi- siejszym (cid:334)wiecie. Nie wydaje mi si(cid:271) te(cid:366), aby tak klasycznie ro- zumiana równowaga by(cid:311)a najzdrowszym uk(cid:311)adem. Brakowa(cid:311)o- by w nim pewnej elastyczno(cid:334)ci, niezb(cid:271)dnej do radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami, nie wspominaj(cid:251)c ju(cid:366) o tym, (cid:366)e obecnie (cid:366)ycie wi(cid:271)kszo(cid:334)ci ludzi nie sk(cid:311)ada si(cid:271) tylko z dwóch wymiarów — pracy i domu. Tych cz(cid:271)(cid:334)ci sk(cid:311)adowych jest o wie- le wi(cid:271)cej, a ka(cid:366)dej z nich nale(cid:366)y zapewni(cid:253) odpowiedni(cid:251) prze- strze(cid:313) do zaistnienia w Twoim (cid:366)yciu, tak aby(cid:334) poczu(cid:311) si(cid:271) usa- tysfakcjonowany i spe(cid:311)niony. Równowaga mi(cid:271)dzy prac(cid:251) a domem jest zatem tylko has(cid:311)em, symbolem i pewnym umownym konstruktem my(cid:334)lowym, a to do umowno(cid:334)ci w(cid:311)a(cid:334)nie sprowadza si(cid:271) tak naprawd(cid:271) ca(cid:311)o(cid:334)ciowe my(cid:334)lenie o stylu (cid:366)ycia i harmonizowaniu ró(cid:366)nych jego ele- mentów. To my okre(cid:334)lamy, co jest dla nas wa(cid:366)ne, aby spróbo- wa(cid:253) znale(cid:364)(cid:253) tak(cid:251) form(cid:271) codziennego funkcjonowania, która da nam spokój, szcz(cid:271)(cid:334)cie i bezpiecze(cid:313)stwo. Czas sam w sobie od- grywa tu drugorz(cid:271)dne znaczenie — pierwsze(cid:313)stwo ma jako(cid:334)(cid:253) i ilo(cid:334)(cid:253) ukierunkowanej na dany element energii. 12 Poleć książkęKup książkę Work-life balance — czyli co? 1.3. Życie w zgodzie z własnymi wartościami Gdyby kto(cid:334) poprosi(cid:311) mnie o uj(cid:271)cie w jednym zdaniu tego, co jest kwintesencj(cid:251) równowagi (cid:366)yciowej, powiedzia(cid:311)abym: „Za- stanów si(cid:271), na jakie sprawy chcesz przeznacza(cid:253) swój czas, energi(cid:271) i zaanga(cid:366)owanie, a nast(cid:271)pnie rób to”. Brzmi banalnie, ale — jak w przypadku wielu pomys(cid:311)ów z tej ksi(cid:251)(cid:366)ki — nie znaczy to, (cid:366)e jest (cid:311)atwe. Wiesz, jakie jest kluczowe s(cid:311)owo w po- wy(cid:366)szym zdaniu? Jest nim „chcesz”. Na Twoim „chceniu” opiera si(cid:271) ca(cid:311)a idea szukania równowagi. Co wi(cid:271)cej — gdyby ka(cid:366)dy wiedzia(cid:311), czego chce i co jest dla niego najwa(cid:366)niejsze i najbardziej warto(cid:334)ciowe — prawdopodobnie problem braku równowagi w ogóle nie istnia(cid:311)by w spo(cid:311)ecze(cid:313)stwie i nawet nie mówiliby(cid:334)my o czym(cid:334) takim jak work-life balance. Problem z ch(cid:271)ciami mo(cid:366)na rozbi(cid:253) na dwie kwestie: a) Tak naprawd(cid:271) nie wiesz, czego chcesz od (cid:366)ycia, bo dotych- czas spe(cid:311)nia(cid:311)e(cid:334) tylko cudze oczekiwania, wi(cid:271)c nie mia(cid:311)e(cid:334) kiedy pomy(cid:334)le(cid:253) nad w(cid:311)asnymi potrzebami i oczekiwaniami wobec samego siebie. Przyk(cid:311)ad 1.: Maciek (cid:334)wietnie sprawdza(cid:311) si(cid:271) w pracy, by(cid:311) dobrym fachow- cem, a jeszcze lepiej radzi(cid:311) sobie w relacjach mi(cid:271)dzyludzkich. Do tego dosz(cid:311)o sporo szcz(cid:271)(cid:334)cia: dobry okres dla firmy i sukcesy na rynku, zbudowanie serdecznych relacji z prze(cid:311)o(cid:366)onymi, i Maciek bardzo szybko awansowa(cid:311) na stanowisko mened(cid:366)er- skie, a potem zacz(cid:251)(cid:311) pi(cid:251)(cid:253) si(cid:271) na coraz wy(cid:366)sze stanowiska. By(cid:311) skutecznym szefem, a podw(cid:311)adni szanowali i lubili go mimo pewnych wad. Maciek zarabia(cid:311) du(cid:366)e pieni(cid:251)dze — z ka(cid:366)dym kolejnym stanowiskiem coraz wi(cid:271)ksze. Kupi(cid:311) du(cid:366)e mieszkanie 13 Poleć książkęKup książkę Work-life balance w Warszawie pod wynajem oraz dom w dobrej dzielnicy, w któ- rym zamieszka(cid:311) z rodzin(cid:251). (cid:365)ona Ma(cid:253)ka nie pracowa(cid:311)a, pro- wadz(cid:251)c luksusowe (cid:366)ycie pani dyrektorowej, córka chodzi(cid:311)a do najlepszej i najbardziej presti(cid:366)owej szko(cid:311)y w stolicy. Stanowili rodzin(cid:271) ciesz(cid:251)c(cid:251) si(cid:271) du(cid:366)ym szacunkiem otoczenia. Jednak praca Ma(cid:253)ka coraz cz(cid:271)(cid:334)ciej m(cid:271)czy(cid:311)a go emocjonalnie. Sp(cid:271)dza(cid:311) w niej sporo czasu, zajmowa(cid:311)a znaczn(cid:251) cz(cid:271)(cid:334)(cid:253) jego my(cid:334)li i poch(cid:311)ania(cid:311)a równie du(cid:366)o energii. Maciek twierdzi(cid:311), (cid:366)e pracuje za du(cid:366)o i (cid:366)e chcia(cid:311)by sp(cid:271)dza(cid:253) wi(cid:271)cej czasu z rodzin(cid:251). Jednocze(cid:334)nie twier- dzi(cid:311), (cid:366)e nie mo(cid:366)e pracowa(cid:253) mniej, bo wtedy pojawi(cid:311)oby si(cid:271) ry- zyko, (cid:366)e poziom (cid:366)ycia jego rodziny oraz ich status spo(cid:311)eczny uleg(cid:311)by pogorszeniu, co by(cid:311)oby trudne lub niemo(cid:366)liwe do za- akceptowania przez (cid:366)on(cid:271) i córk(cid:271). Chcia(cid:311) unikn(cid:251)(cid:253) frustracji swo- jej rodziny spowodowanej zmian(cid:251) stylu ich (cid:366)ycia. Przyk(cid:311)ad 2.: Agnieszka pochodzi(cid:311)a z rodziny, w której kobiety po urodze- niu dziecka opiekowa(cid:311)y si(cid:271) nim przez ca(cid:311)y czas do momentu, w którym posz(cid:311)o ono do szko(cid:311)y. Stanowi(cid:311)o to powód do du- my, tradycj(cid:271) rodzinn(cid:251) i element buduj(cid:251)cy poczucie w(cid:311)asnej warto(cid:334)ci jej mamy, ciotek i babci. Kobiety w jej rodzinie piel(cid:271)- gnowa(cid:311)y przekonanie, (cid:366)e prawdziwie warto(cid:334)ciowa i g(cid:311)(cid:271)boka re- lacja matki i kochanego przez ni(cid:251) dziecka kszta(cid:311)tuje si(cid:271) w(cid:311)a(cid:334)nie wtedy, gdy przez pierwsze lata (cid:366)ycia dziecka matka sp(cid:271)dza nie- mal ca(cid:311)y swój czas w(cid:311)a(cid:334)nie z nim, ucz(cid:251)c je (cid:334)wiata i przekazuj(cid:251)c najwa(cid:366)niejsze warto(cid:334)ci i umiej(cid:271)tno(cid:334)ci. Dopiero gdy dziecko posz(cid:311)o do szko(cid:311)y, mama mog(cid:311)a zacz(cid:251)(cid:253) my(cid:334)le(cid:253) o podreperowa- niu bud(cid:366)etu domowego i znalezieniu sobie jakiej(cid:334) pracy lub o zaj(cid:271)ciach, które wymaga(cid:311)yby zaanga(cid:366)owania i po(cid:334)wi(cid:271)cenia im du(cid:366)ej ilo(cid:334)ci czasu. Po urodzeniu dziecka i zako(cid:313)czeniu urlopu macierzy(cid:313)skiego Agnieszka chcia(cid:311)a wróci(cid:253) do pracy. Bo j(cid:251) lu- bi(cid:311)a, bo chcia(cid:311)a by(cid:253) mi(cid:271)dzy lud(cid:364)mi, bo pracowanie by(cid:311)o dla 14 Poleć książkęKup książkę Work-life balance — czyli co? niej wa(cid:366)ne. Jednocze(cid:334)nie nauczona, (cid:366)e mama powinna by(cid:253) z dzieckiem przez kilka kolejnych lat, zamierza(cid:311)a kontynuowa(cid:253) t(cid:271) rodzinn(cid:251) tradycj(cid:271). Nie chcia(cid:311)a czu(cid:253) si(cid:271) jak wyrodna matka, która zamiast prawdziwie kocha(cid:253) dziecko i stale si(cid:271) nim zaj- mowa(cid:253), my(cid:334)li te(cid:366) o sobie i czym(cid:334) tak niegodnym dobrej, ciep(cid:311)ej i cierpliwej matki, jak zarabianie pieni(cid:271)dzy i samorealizacja zawodowa. Powy(cid:366)sze przyk(cid:311)ady pokazuj(cid:251) sytuacje, w których osoby zo- sta(cid:311)y niemal przywi(cid:251)zane do jakiego(cid:334) podej(cid:334)cia — nie dlatego, (cid:366)e same naprawd(cid:271) tego chc(cid:251), lecz dlatego, (cid:366)e takie by(cid:311)o ocze- kiwanie najbli(cid:366)szego otoczenia. To bardzo trudna i wymaga- j(cid:251)ca sytuacja, zw(cid:311)aszcza gdy si(cid:271) tkwi w niej przez lata i nasi(cid:251)ka si(cid:271) ni(cid:251) jak g(cid:251)bka, zatracaj(cid:251)c umiej(cid:271)tno(cid:334)(cid:253) dostrze(cid:366)enia innych mo(cid:366)liwo(cid:334)ci. b) Masz wyrzuty sumienia, zajmuj(cid:251)c si(cid:271) jakim(cid:334) typem spraw, bo wydaje Ci si(cid:271), (cid:366)e s(cid:251) one mniej akceptowalne przez spo- (cid:311)ecze(cid:313)stwo i powinny by(cid:253) mniej wa(cid:366)ne ni(cid:366) inne. Przyk(cid:311)ad 1.: Magda od dziecka kocha(cid:311)a psy. W jej domu rodzinnym zaw- sze mia(cid:311)o si(cid:271) co najmniej jednego psa, a gdy zacz(cid:271)(cid:311)a prowa- dzi(cid:253) doros(cid:311)e (cid:366)ycie na w(cid:311)asny rachunek, postanowi(cid:311)a zaadop- towa(cid:253) psa ze schroniska. Jako wolontariuszka pomaga(cid:311)a te(cid:366) pobliskiemu schronisku, przychodz(cid:251)c tam trzy razy w tygo- dniu i zajmuj(cid:251)c si(cid:271) psami. Oferowane przez ni(cid:251) wsparcie mia(cid:311)o tak(cid:366)e charakter finansowy. Po latach opieki nad psami, zg(cid:311)(cid:271)- biania wiedzy kynologicznej, a tak(cid:366)e gromadzenia funduszy postanowi(cid:311)a za(cid:311)o(cid:366)y(cid:253) hodowl(cid:271) psów rasowych i tak te(cid:366) zrobi(cid:311)a. W prowadzeniu tej hodowli troch(cid:271) pomaga(cid:311) jej m(cid:251)(cid:366), a jedno- cze(cid:334)nie oboje pracowali na etatach. Magda ka(cid:366)d(cid:251) woln(cid:251) chwil(cid:271) po(cid:334)wi(cid:271)ca(cid:311)a na sprawy zwi(cid:251)zane z hodowl(cid:251) — je(cid:364)dzi(cid:311)a na wy- 15 Poleć książkęKup książkę Work-life balance stawy, czyta(cid:311)a, szkoli(cid:311)a si(cid:271), socjalizowa(cid:311)a szczeniaki. Wszystko to sprawia(cid:311)o jej ogromn(cid:251) satysfakcj(cid:271), a w dzia(cid:311)aniach tych dzielnie wspiera(cid:311) j(cid:251) m(cid:251)(cid:366). Jednak rodzice i te(cid:334)ciowie oraz nie- którzy znajomi nie odnosili si(cid:271) zbyt entuzjastycznie do pasji Magdy, gdy(cid:366) uwa(cid:366)ali, (cid:366)e odci(cid:251)ga j(cid:251) od my(cid:334)li o powi(cid:271)kszeniu rodziny. Magda chcia(cid:311)a mie(cid:253) dzieci, ale na razie zupe(cid:311)nie o tym nie my(cid:334)la(cid:311)a i nie czu(cid:311)a takiej potrzeby. Cz(cid:271)sto za to s(cid:311)ysza(cid:311)a pytania i komentarze: „I co, dalej si(cid:271) bawisz w hodowl(cid:271)?”, „A ta hodowla to ju(cid:366) b(cid:271)dzie na zawsze?”, „Psy zast(cid:271)puj(cid:251) ci dzie- ci, zastanów si(cid:271), czy tego chcesz”, „Ca(cid:311)y swój czas przeznaczasz na psy, zamiast pomy(cid:334)le(cid:253) o macierzy(cid:313)stwie”. By(cid:311)o jej bardzo przykro s(cid:311)ucha(cid:253) takich komentarzy, bo hodowla nie by(cid:311)a dla niej tylko zabaw(cid:251) ani te(cid:366) substytutem dzieci, które przecie(cid:366) chcia(cid:311)a mie(cid:253), ale jeszcze nie teraz. Przyk(cid:311)ad 2.: Waldek od lat mia(cid:311) dobr(cid:251) prac(cid:271), satysfakcjonuj(cid:251)c(cid:251) zarówno pod wzgl(cid:271)dem emocjonalnym, jak i finansowym. Niedawno wzi(cid:251)(cid:311) (cid:334)lub i urodzi(cid:311) mu si(cid:271) syn. Wszystko uk(cid:311)ada(cid:311)o si(cid:271) dobrze, w zasadzie nie mia(cid:311) si(cid:271) do czego przyczepi(cid:253) i czu(cid:311) si(cid:271) naprawd(cid:271) szcz(cid:271)(cid:334)liwy — do czasu, gdy jego mieszkaj(cid:251)cy 100 km dalej ro- dzice, oboje wiekowi, zaniemogli na tyle, (cid:366)e zacz(cid:271)li wymaga(cid:253) regularnej opieki, z dnia na dzie(cid:313) coraz cz(cid:271)stszej. Waldek je(cid:364)- dzi(cid:311) do nich po pracy trzy razy w tygodniu, a w pozosta(cid:311)e dni obowi(cid:251)zek ten przejmowa(cid:311)a jego siostra. Trwa(cid:311)o to dobrych kilka tygodni, ale w ko(cid:313)cu zm(cid:271)czenie oraz obowi(cid:251)zki m(cid:271)(cid:366)a i ojca da(cid:311)y zna(cid:253) o sobie. Postanowi(cid:311) wi(cid:271)c ustali(cid:253) z siostr(cid:251) nowe zasady opieki nad rodzicami. Zaproponowa(cid:311), (cid:366)e wynajmie pro- fesjonaln(cid:251) opiekunk(cid:271), która b(cid:271)dzie mog(cid:311)a by(cid:253) u nich codzien- nie. Siostr(cid:271) oburzy(cid:311)y same s(cid:311)owa „nowe zasady”, gdy(cid:366) jej zda- niem to nie „zasadami” powinien kierowa(cid:253) si(cid:271) Waldek, lecz mi(cid:311)o(cid:334)ci(cid:251) do rodziców. Ponadto nie zgodzi(cid:311)a si(cid:271), (cid:366)eby kto(cid:334) 16 Poleć książkęKup książkę Work-life balance — czyli co? obcy wyr(cid:271)cza(cid:311) j(cid:251) w pomaganiu rodzicom, bo to ona jako córka ma taki obowi(cid:251)zek. Zasugerowa(cid:311)a te(cid:366), (cid:366)e Waldek ma tak(cid:251) sam(cid:251) powinno(cid:334)(cid:253) jako syn, którym przecie(cid:366) rodzice opiekowali si(cid:271), gdy by(cid:311) dzieckiem, wi(cid:271)c teraz jest im winien to samo, gdy to oni tego potrzebuj(cid:251). Waldek kocha(cid:311) rodziców, jednak jedno- cze(cid:334)nie kocha(cid:311) równie(cid:366) swoj(cid:251) (cid:366)on(cid:271) i syna, i mia(cid:311) wobec nich zobowi(cid:251)zania jako g(cid:311)owa rodziny. Ci(cid:251)(cid:366)y(cid:311)y nad nim obowi(cid:251)zki zawodowe, a przy tym wszystkim potrzebowa(cid:311) tak(cid:366)e zadba(cid:253) o swoje w(cid:311)asne zdrowie i komfort, czemu na pewno nie sprzy- ja(cid:311)o pokonywanie co najmniej 600 dodatkowych kilometrów tygodniowo. Poniewa(cid:366) by(cid:311)o go sta(cid:253) na najlepsz(cid:251) opiekunk(cid:271), wybra(cid:311) najsympatyczniejsz(cid:251) i najbardziej profesjonaln(cid:251), która mieszka(cid:311)a blisko jego rodziców, i zatrudni(cid:311) j(cid:251) na trzy dni w ty- godniu, tak aby to ona dzieli(cid:311)a si(cid:271) opiek(cid:251) z jego siostr(cid:251). Sam jednak przyje(cid:366)d(cid:366)a(cid:311) do rodziców w ka(cid:366)dy weekend. Za ka(cid:366)dym razem, gdy spotyka(cid:311) si(cid:271) tam ze swoj(cid:251) siostr(cid:251), wys(cid:311)uchiwa(cid:311) tyra- dy o tym, jak nieludzko potraktowa(cid:311) swoich rodziców i jakim jest wygodnickim niewdzi(cid:271)cznikiem. Te przyk(cid:311)ady pokazuj(cid:251), jak druzgoc(cid:251)ce dla naszej kondycji psychicznej i szcz(cid:271)(cid:334)cia osobistego mo(cid:366)e by(cid:253) odczuwanie wy- rzutów sumienia zwi(cid:251)zanych z prze(cid:334)wiadczeniem, (cid:366)e robimy co(cid:334) niespecjalnie akceptowanego przez otoczenie, (cid:366)e zajmuje- my si(cid:271) „bzdurami”, a nie powa(cid:366)nymi i istotnymi rzeczami. Funkcjonowanie w takim uk(cid:311)adzie wymaga naprawd(cid:271) silnej psychiki, a nawet najodporniejszym psychicznie trudno jest wytrzyma(cid:253), gdy s(cid:251) stale bombardowani cudzymi pomys(cid:311)ami na swoje (cid:366)ycie, okraszonymi nieprzychylnymi i bolesnymi ko- mentarzami. Funkcjonowanie w takiej sytuacji u(cid:311)atwia, po pierwsze, próba g(cid:311)(cid:271)bszego dotarcia do tego, czego naprawd(cid:271) chcesz, a po drugie — pogodzenie si(cid:271) z tym, (cid:366)e nie wszystkim musi si(cid:271) to podoba(cid:253). 17 Poleć książkęKup książkę Work-life balance Po prostu przeznaczaj na sprawy tyle czasu i zaanga(cid:366)owania, ile uwa(cid:366)asz za s(cid:311)uszne, i nie czuj z tego powodu wyrzutów sumienia. Nie po to (cid:366)yjesz, by spe(cid:311)nia(cid:253) czyje(cid:334) oczekiwania. Jeste(cid:334) doros(cid:311)(cid:251) osob(cid:251) i masz prawo mie(cid:253) w(cid:311)asny pomys(cid:311) na siebie, a je(cid:366)eli kto(cid:334) jest nim rozczarowany, bo my(cid:334)la(cid:311), (cid:366)e jeste(cid:334) inny, to trudno, musi si(cid:271) pogodzi(cid:253) z tym, (cid:366)e ka(cid:366)dy sam prze- (cid:366)ywa swoje (cid:366)ycie, a ich wyobra(cid:366)enia o Tobie musz(cid:251) si(cid:271) zmieni(cid:253). Nie stanie si(cid:271) nic z(cid:311)ego, je(cid:334)li kto(cid:334) skonfrontuje z rzeczywisto(cid:334)ci(cid:251) sposób, w jaki Ci(cid:271) postrzega. 18 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Work-life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: