Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 003360 24077608 na godz. na dobę w sumie
Wózki podnośnikowe w zakładzie - wymagania prawne, bezpieczeństwo - ebook/pdf
Wózki podnośnikowe w zakładzie - wymagania prawne, bezpieczeństwo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326959387 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce "Wózki podnośnikowe w zakładzie – wymagania prawne, bezpieczeństwo " przedstawiono:


• wymagania prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym,


• zgłaszanie wózków do dozoru technicznego,


• uzyskiwanie kwalifikacji, uprawnień do kierowania wózkami,


• warunki bezpiecznej eksploatacji wózków,


• wymagania dotyczące instruktażu, oceny ryzyka zawodowego i instrukcji bhp operatora wózka.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Lesław Zieliński Wózki podnośnikowe w zakładzie – wymagania prawne, bezpieczeństwo Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników służby bhp, pracodawców, osób kierujących pracownikami, społecznych inspektorów pracy oraz kierowców wózków jezdniowych podnośnikowych. W książce przedstawiono: (cid:122) wymagania prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym, (cid:122) zgłaszanie wózków do dozoru technicznego, (cid:122) uzyskiwanie kwalifikacji, uprawnień do kierowania wózkami, (cid:122) warunki bezpiecznej eksploatacji wózków, (cid:122) wymagania dotyczące instruktażu, oceny ryzyka zawodowego i instrukcji bhp operatora wózka. Opracowanie zawiera przykładowe wzory: (cid:122) formularzy, (cid:122) dokumentacji wymaganych przy eksploatacji wózków podnośnikowych, (cid:122) oceny ryzyka zawodowego, (cid:122) oraz instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dla stanowiska pracy kierowcy wózka. Dzięki książce dowiesz się:  (cid:122) kto może być operatorem wózka podnośnikowego, (cid:122) jakie szkolenia bhp i badania lekarskie dotyczą operatora (cid:122) jakie obowiązki ciążą na pracodawcy użytkującym wózki wózka, podnośnikowe, (cid:122) jaką dokumentację należy prowadzić w związku z eksploatacją wózków, (cid:122) jak powinien być zorganizowany transport z użyciem wózków podnośnikowych, (cid:122) na jakie zagrożenia jest narażony operator wózka, a na jakie osoby uczestniczące w procesie prac transportowych. ISBN 978-83-269-5938-7 cena: 69 zł (cid:44)(cid:54)(cid:37)(cid:49)(cid:3)(cid:28)(cid:26)(cid:27)(cid:16)(cid:27)(cid:22)(cid:16)(cid:21)(cid:25)(cid:28)(cid:16)(cid:24)(cid:28)(cid:22)(cid:27)(cid:16)(cid:26) (cid:28) (cid:26) (cid:27) (cid:27) (cid:22) (cid:21) (cid:25) (cid:28) (cid:24) (cid:28) (cid:22) (cid:27) (cid:26) UOH 34 P H B m u c e m e d a V W ó z k i p o d n o ś n i k o w e w z a k ł a d z i e – w y m a g a n i a p r a w n e , b e z p i e c z e ń s t w o Lesław Zieliński Wózki podnośnikowe w zakładzie – wymagania prawne, bezpieczeństwo Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Julita Lewandowska-Tomasiuk Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Projekt grafi czny okładki: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: K.H. Kopeć Drukarnia: Mdruk ISBN: 978-83-269-5938-7 Nakład: 200 sztuk Cena: 69 zł Informacje i zamówienia: e-mail: cok@wip.pl infolinia: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Warszawa 2017 r. Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 Rozdział 1. Wózki, rodzaje, dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 1.1. Rodzaje wózków i definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 1.2. Parametry techniczne wózków podnośnikowych . . . . . . . . . . . . 12 1.3. Udźwig wózka podnośnikowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.4. Tabliczka znamionowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rozdział 2. Kwalifikacje osób obsługujących i osób konserwujących wózki podnośnikowe z napędem silnikowym . . 16 2.1. Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.2. Uzyskanie kwalifikacji do obsługi wózków . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.3. Szkolenia (kursy) w celu uzyskania kwalifikacji do obsługi wózków z napędem silnikowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.4. Kwalifikacje do obsługi i konserwacji wózków podnośnikowych uzyskane w innym kraju UE . . . . . . . . . . . . . 20 2.5. Wydawanie imiennych zezwoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.6. Badania lekarskie (w tym psychofizyczne) obsługujących wózki podnośnikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.7. Kwalifikacje konserwatora wózków podnośnikowych . . . . . . . . 24 2.8. Cofnięcie uprawnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3 Wózki podnośnikowe w zakładzie – wymagania prawne, bezpieczeństwo Rozdział 3. Wyposażenie podstawowe i osprzęt wózków podnośni- kowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.1. Wyposażenie wózka związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.2. Osprzęt do wózków podnośnikowych – przykłady . . . . . . . . . . 27 Rozdział 4. Urząd Dozoru Technicznego a wózki podnośnikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.1. Informacje o dozorze technicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.2. Wózki jezdniowe podlegające dozorowi technicznemu . . . . . . 33 4.3. Dozór techniczny nad wózkami podnośnikowymi . . . . . . . . . . 34 4.4. Rejestracja wózka podnośnikowego w jednostce UDT . . . . . . . 35 4.5. Badania odbiorcze wózków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 4.6. Badania eksploatacyjne wózków – okresowe i doraźne . . . . . . . 30 4.7. Wyrejestrowanie wózka z ewidencji oddziału UDT . . . . . . . . . 40 Rozdział 5. Dokumentacja dotycząca eksploatacji wózków podnośnikowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 5.1. Dokumentacja wózków jezdniowych – wiadomości ogólne . . . 42 5.2. Prowadzenie Książki Pracy Wózka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 5.3. Prowadzenie Dziennika Konserwacji Wózka . . . . . . . . . . . . . . . 44 5.4. Pozostała dokumentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Rozdział 6. Obsługa techniczna wózków podnośnikowych . . . . . 47 6.1. Przeglądy, naprawy, remonty wózków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 6.2. Modernizacje, przeróbki wózków podnośnikowych . . . . . . . . . 49 6.3. Parkowanie wózków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 6.4. Ładowanie akumulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 6.5. Obsługa butli i instalacji gazowej w wózkach . . . . . . . . . . . . . . . 53 4 Spis treści Rozdział 7. Drogi, zasady transportu w zakładzie . . . . . . . . . . . . 55 7.1. Wymagania i wyznaczanie oraz oznakowanie dróg, ramp w zakładzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 7.2. Zasady – regulamin transportu w zakładzie . . . . . . . . . . . . . . . . 60 7.3. Używanie wózków z napędem spalinowym w pomieszczeniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 7.4. Jazda wózkiem podnośnikowym po drodze publicznej . . . . . . . 63 Rozdział 8. Transport i magazynowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 8.1. Zasady magazynowania materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 8.2. Zasady transportu ładunków wózkami podnośnikowymi . . . . . 66 8.3. Załadunek i rozładunek pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 8.4. Transport wózkami podnośnikowymi materiałów niebezpiecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 8.5. Przewożenie lub podnoszenie osób za pomocą wózków podnośnikowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Rozdział 9. Czynności realizowane przez operatora podczas eksploatacji wózka podnośnikowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 9.1. Czynności obsługującego wózek podnośnikowy w czasie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 9.2. Zagrożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 9.3. Czynności niedozwolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 9.4. Wyposażenie operatorów w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 9.5. Ergonomia na stanowisku operatora wózka . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9.6. Kontrole bezpieczeństwa pracy wózków podnośnikowych . . . 79 9.7. Instruktaż stanowiskowy operatora wózka podnośnikowego – wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 5 Wózki podnośnikowe w zakładzie – wymagania prawne, bezpieczeństwo 9.8. Ocena ryzyka zawodowego operatora wózka podnośnikowego – wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 9.9. Stanowiskowa instrukcja bhp operatora wózka podnośnikowego – wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 1. Wybrane akty prawne związane z eksploatacją jezdniowych wózków podnośnikowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 2. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4. Imienne zezwolenie na obsługę wózków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 5. Wniosek o przeprowadzenie badania odbiorczego jezdniowego wózka + załącznik do wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 6. Wniosek o skreślenie urządzenia z ewidencji UDT . . . . . . . . . . . . 93 7. Książka Pracy Wózka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 8. Dziennik Konserwacji Wózka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 9. Przykładowe znaki bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 6 Wstęp Wózki jezdniowe z napędem silnikowym: unoszące, podnoszące, naładowne, z silnikami elektrycznymi lub spalinowymi, należą do najpopularniejszych środków transportu stosowanych w zakładach przemysłowych, na budowach, w magazynach, hurtowniach i w sklepach wielkopowierzchniowych. Wózki jezdniowe to środki transportu o ruchu przerywanym i ograniczonym zasięgu. Przeznaczone są do poziomego lub poziomego i pionowego przemieszczania ładunków pojedynczych bądź łączonych w jednostki ładunkowe, a także materiałów sypkich czy płynnych w odpowiednio przystosowanych pojemnikach. Wózek jezdniowy z napędem silnikowym jest pojazdem wolnobieżnym, którego konstrukcja ogranicza: • prędkość jazdy (najczęściej do 25 km/h), • nośność (do ok. 5000 kg dla wózków naładownych), • i udźwig (do ok. 12 500 kg dla wózków podnośnikowych). Podane parametry wózków należy traktować jako orientacyjne, gdyż obecnie można spotkać wózki o znacznie wyższych parametrach, wynikających z potrzeb ich użytkowników. Duża liczba i różnorodność przepisów, często o dość ogólnikowych treściach, nakreślających jedynie podstawowe obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy, wymusza na pracodawcach opracowanie własnych, zakładowych szczegółowych uregulowań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracy operatorom, osobom postronnym, a także niedopuszczania do uszkodzenia sprzętu i transportowanych ładunków. Eksploatujący wózki jezdniowe z napędem silnikowym muszą pamiętać o tym, że wózki są maszynami w rozumieniu przepisów: • rozporządzenia ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie mini- malnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użyt- kowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.) – nabyte i oddane do eksploatacji przed 1 stycznia 2003 r., a także nabyte w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r. (tzw. maszyny stare); • rozporządzenia ministra gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadni- czych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199, poz. 1228 ze zm.) – nabyte po 1 maja 2004 r. (tzw. maszyny nowe). 7 Wózki podnośnikowe w zakładzie – wymagania prawne, bezpieczeństwo Powyższe przepisy nakładają na pracodawcę (podmiot eksploatujący wózki) wie- le obowiązków, w tym obowiązek dostosowania tzw. starych wózków do wymagań wynikających z zapisów rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczą- cych bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn. Rys. Wózek podnośnikowy z kabiną częściowo otwartą i silnikiem spalinowym zasi- lanym gazem LPG (uwaga: zdjęcie pochodzi z dawnych lat, gdy butle z gazem miały kolor czerwony – obecnie mają kolor niebieski) 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wózki podnośnikowe w zakładzie - wymagania prawne, bezpieczeństwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: