Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00120 005825 22565227 na godz. na dobę w sumie
Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych - ebook/pdf
Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 286
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-543-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowane opracowanie zawiera charakterystykę rejestru ze wskazaniem na cele eweidencyjne, informujące i ujawniające. Omówiono w nim zasady rejestru przedsiębiorców oraz podstawowe instytucje związane z przebiegiem postępowania rejestrowego dotyczącego spółek handlowych, m.in.: jurysdykcja, właściwość sądu, uczestnicy postępowania.
Ponadto, dzieło dostarcza wiedzy na temat charakteru prawnego i rodzjaów wpisów w rejestrze przedsiębiorców, a także szczegółowo analizuje kwestię wpisów odnoszących się do spółki europejskiej i Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych.
W książce wskazano również, jakie skutki prawne wywołuje wpis w rejestrze, w trakcie transformacji spółki handlowej i przedstawiono problematykę zastosowania przepisów do spółki europejskiej i Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarys Prawa Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. I-IV Du¿e Komentarze Becka J. Szwaja, A. Helin, J. W. Giezek, P. Kardas, M. Tarska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. V Du¿e Komentarze Becka M. Litwiñska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ Komentarze Becka, wyd. 2 Monika Tarska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka, wyd. 2 Andrzej Kidyba SPÓ£KA Z O.O. KOMENTARZ Z SUPLEMENTEM Komentarze Becka, wyd. 3 Ewa Skibiñska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH KodeksSystem, wyd. 2 KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH, KRAJOWY REJESTR S¥DOWY, MONITOR S¥DOWY I GOSPODARCZY, PRAWO UPAD£OŒCIOWE I NAPRAWCZE Edycja S¹dowa KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH Teksty ustaw, wyd. 9 KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM Twoje Prawo, wyd. 6 Propozycja cytowania: E. Marsza³kowska-Krzeœ, Wpisy w rejestrze przedsiêbiorców dotycz¹ce spó³ek handlowych, Warszawa 2004 Redakcja: Magdalena Blachowicz Praca naukowa finansowana ze œrodków Komitetu Badañ Naukowych w latach 2002–2004 jako projekt badawczy. Wydanie publikacji zosta³o dofinansowane przez Wydzia³ Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego. © Wydawnictwo C. H. Beck 2004 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., ul. Œw. Piotra 12, 81-347 Gdynia tel. (58) 660-73-10; tel./fax (58) 621-68-51 ISBN 83–7387–543–3 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXI Rozdzia³ I. Organizacja rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1. Pojêcie i rodzaje rejestrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Funkcje rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 10 3. System Krajowego Rejestru S¹dowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4. Rejestr przedsiêbiorców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5. Centralna Informacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6. ród³a prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ II. Zasady rejestru przedsiêbiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 31 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2. Zasada jawnoœci formalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3. Zasada jawnoœci materialnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zasada wiarygodnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 45 5. Zasada nieusuwalnoœci wpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 6. Zasada wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 7. Zasada zupe³noœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ III. Postêpowanie rejestrowe dotycz¹ce spó³ek handlowych. . 49 49 1. Pojêcie postêpowania rejestrowego i sprawy rejestrowej . . . . . . . 52 2. S¹d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.1. Jurysdykcja krajowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2.2. W³aœciwoœæ s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Sk³ad s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3. Uczestnicy postêpowania rejestrowego dotycz¹cego spó³ek handlowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Zdolnoœæ s¹dowa i procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Zdolnoœæ postulacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Legitymacja do wystêpowania w postêpowaniu rejestrowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Reprezentacja uczestników w postêpowaniu rejestrowym. . . . 4. Przebieg postêpowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Wszczêcie postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Formalne badanie wniosku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Merytoryczne badanie wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Posiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 57 57 64 65 71 84 84 86 90 99 V Spis treœci 4.5. Postêpowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Orzeczenia i ich zaskar¿anie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Rodzaje orzeczeñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Uzasadnianie i dorêczanie orzeczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Koszty postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Œrodki zaskar¿enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Postêpowanie naprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ IV. Charakter i rodzaje wpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Charakter prawny wpisu do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rodzaje wpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Wpisy pierwotne i wtórne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Wpisy dopuszczalne i niedopuszczalne . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Wpisy obligatoryjne i fakultatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Wpisy z urzêdu i na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Wpisy podlegaj¹ce i niepodlegaj¹ce og³oszeniu . . . . . . . . . . . 2.7. Wpisy deklaratoryjne, konstytutywne, sanuj¹ce . . . . . . . . . . . Rozdzia³ V. Wybrane rodzaje wpisów i ich skutki . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wpisy zwi¹zane z ³¹czeniem siê spó³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Sposoby ³¹czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Wzmianka o podjêciu uchwa³y ³¹czeniowej . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Wpis po³¹czenia do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.1. Wniosek o wpis po³¹czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2. Legitymacja do z³o¿enia wniosku i zasady reprezen- tacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.3. Termin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Przebieg postêpowania rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Dane w rejestrze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Zaskar¿enie uchwa³y o ³¹czeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1. Przyczyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.2. Postêpowanie przed s¹dem rejestrowym . . . . . . . . . . . 2. Wpisy dotycz¹ce podzia³u spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Sposoby podzia³u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Wzmianka o uchwale podzia³owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Wpis podzia³u do rejestru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Wniosek o wpis podzia³u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Legitymacja do z³o¿enia wniosku oraz zasady reprezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3. Termin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.4. Przebieg postêpowania rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Dane w rejestrze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Zaskar¿enie uchwa³y o podziale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1. Przyczyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2. Postêpowanie przed s¹dem rejestrowym . . . . . . . . . . . 3. Wpisy odnosz¹ce siê do przekszta³cenia spó³ki . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Rodzaje przekszta³ceñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Wzmianka o uchwale przekszta³ceniowej. . . . . . . . . . . . . . . . VI 100 101 101 105 106 109 116 125 125 132 132 133 134 138 141 143 146 153 153 153 155 160 160 163 167 168 172 173 173 175 182 182 183 186 186 187 187 188 190 190 190 191 193 193 194 Spis treœci 3.3. Wpis przekszta³cenia do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.1. Wniosek o wpis przekszta³cenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.2. Legitymacja do z³o¿enia wniosku oraz zasady reprezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3.3. Termin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Przebieg postêpowania rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Dane w rejestrze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Zaskar¿enie uchwa³y o przekszta³ceniu . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.1. Przyczyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.2. Postêpowanie przed s¹dem rejestrowym . . . . . . . . . . . 4. Spó³ka europejska i wpisy z ni¹ zwi¹zane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Zastosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1. Charakter prawny spó³ki europejskiej . . . . . . . . . . . . . 4.1.2. Regulacje dotycz¹ce spó³ki europejskiej . . . . . . . . . . . 4.2. Powstanie spó³ki europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Sposoby zak³adania spó³ki europejskiej . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Zaœwiadczenie o dokonaniu czynnoœci prawnych poprzedzaj¹cych po³¹czenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Wpis spó³ki europejskiej do rejestru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1. Za³o¿enie spó³ki europejskiej przez po³¹czenie . . . . . . 4.3.2. Za³o¿enie holdingowej spó³ki europejskiej. . . . . . . . . . 4.3.3. Za³o¿enie zale¿nej spó³ki europejskiej . . . . . . . . . . . . . 4.3.4. Przekszta³cenie spó³ki akcyjnej w spó³kê europejsk¹ . . 4.3.5. Przeniesienie siedziby spó³ki europejskiej z innego pañstwa do Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Wykreœlenie spó³ki europejskiej z rejestru . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1. Przyczyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2. Przeniesienie siedziby spó³ki europejskiej z Polski do innego pañstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3. Niezgodnoœæ siedziby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4. Przekszta³cenie spó³ki europejskiej w polsk¹ spó³kê akcyjn¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Dane w rejestrze spó³ki europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Wpisy Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Zastosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Powstanie Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1. Cele zgrupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.2. Uczestnicy zgrupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Wpis zgrupowania do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Wykreœlenie Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych z rejestru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.1. Przeniesienie siedziby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.2. Inne przyczyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Dane w rejestrze Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 194 195 198 199 202 203 203 204 204 204 204 206 207 207 208 211 211 216 219 221 223 225 225 226 227 228 229 230 230 231 231 232 233 235 235 237 239 241 VII Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. ród³a prawa KC .............................. Kodeks cywilny KH.............................. Kodeks handlowy KPA ............................ Kodeks postêpowania administracyjnego KPC............................ Kodeks postêpowania cywilnego KrRejSU..................... ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowym KS .............................. Kodeks spó³ek handlowych RegS¹dR .................... rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci – Regulamin wewnêtrznego urzêdowania s¹dów powszechnych SDG............................ ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej SEU ............................ ustawa o spó³ce europejskiej (projekt) 2. Czasopisma Biul. SN ..................... Biuletyn S¹du Najwy¿szego Dz.U. ......................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE................. Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE................ Dziennik Urzêdowy Wspólnot Europejskich Jur. ............................. Jurysta KPP ............................ Kwartalnik Prawa Prywatnego M.P. ........................... Monitor Polski MoP............................ Monitor Prawniczy NP............................... Nowe Prawo OG.............................. Orzecznictwo Gospodarcze OSA............................ Orzecznictwo S¹du Administracyjnego OSN............................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OSP ............................ Orzecznictwo S¹dów Polskich Pal. ............................ Palestra PiP .............................. Pañstwo i Prawo PB............................... Prawo Bankowe PPC ............................ Przegl¹d Prawa Cywilnego PPE............................. Przegl¹d Prawa Europejskiego PPH ............................ Przegl¹d Prawa Handlowego PPG ............................ Przegl¹d Prawa Gospodarczego PPiA ........................... Przegl¹d Prawa i Administracji Pr. Sp. ........................ Prawo Spó³ek PS ............................... Przegl¹d S¹dowy PUG............................ Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ............................ Rejent RPEiS......................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny IX Wykaz skrótów ......................... Radca Prawny R. Pr. SC .............................. Studia Cywilistyczne TPP............................. Transformacje Prawa Prywatnego ZNUJ.......................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego ZNUMK ..................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Miko³aja Kopernika ZUWr. ....................... Zeszyty Uniwersytetu Wroc³awskiego 3. Piœmiennictwo L. Ciulkin, A. Jakubecki, N. Kowal, F. Zedler, (w:) Komentarz KRS .............. L. Ciulkin, A. Jakubecki, N. Kowal, F. Zedler, Krajo- wy Rejestr S¹dowy i postêpowanie s¹dowe. Prak- tyczny komentarz, Warszawa 2001 J. Fr¹ckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popio³ek, W. Pyzio³, (w:) Komentarz KSH ....... J. Fr¹ckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Pyzio³, J. Weiss, (w:) Komentarz KH................................... J. Fr¹ckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popio³ek, W. Pyzio³, pod red. K. Kruczalaka, Ko- deks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001 J. Fr¹ckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Pyzio³, J. Weiss, pod red. K. Kruczalaka, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1998 M. Litwiñska, Komentarz KSH................................. M. Litwiñska, Kodeks spó³ek handlowych. Komen- tarz, Warszawa 2002 J. Noworski, K. Strzelczyk, T. Siemi¹tkowski, R. Po- trzeszcz, (w:) Komentarz KSH................................. J. Noworski, K. Strzelczyk, T. Siemi¹tkowski, R. Po- trzeszcz, Komentarz do Kodeksu spó³ek handlowych, t. 1, Spó³ki osobowe, Warszawa 2001 Spó³ki osobowe... (w:) Komentarz KSH Spó³ka z o.o. ................... (w:) Komentarz KSH Spó³ka akcyjna................ S. So³tysiñski, A. Szaj- kowski, J. Szwaja, (w:) Komentarz KH ................ S. So³tysiñski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks han- t. 3, Spó³ka akcyjna 2002 t. 2, Warszawa 2001 dlowy. Komentarz, wyd. 2, t. 1 i 2, Warszawa 1997 X Wykaz skrótów S. So³tysiñski, A. Szaj- kowski, A. Szumañski, J. Szwaja, (w:) Komentarz KSH................................. (w:) Komentarz KSH, t. II.................................. (w:) Komentarz KSH, t. III ................................. (w:) Komentarz KSH, t. IV ................................. J. A. Strzêpka, W. Popio- ³ek, A. Witosz, E. Zie- liñska, (w:) KSH. Ko- mentarz............................ S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwa- ja, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, t. I, War- szawa 2001 t. II, Warszawa 2002 t. III, Warszawa 2003 t. IV, Warszawa 2004 J. A. Strzêpka, W. Popio³ek, A. Witosz, E. Zieliñska, pod red. J. A. Strzêpki, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001 4. Organy orzekaj¹ce SN .............................. S¹d Najwy¿szy SN (7) ........................ S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów 5. Inne art. ............................. artyku³ cz. .............................. czêœæ EWG .......................... Europejska Wspólnota Gospodarcza EZIG .......................... Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych jw. .............................. jak wy¿ej KRS............................ Krajowy Rejestr S¹dowy m.in. .......................... miêdzy innymi Min. ........................... Minister MSiG.......................... Monitor S¹dowy i Gospodarczy n. ............................... nastêpna (e, y) Nr ............................... numer orz. ............................ orzeczenie pkt .............................. punkt por. ............................ porównaj post. ........................... postanowienie poz. ............................ pozycja red. ............................ redakcja RM ............................. Rada Ministrów rozp. .......................... rozporz¹dzenie RP............................... Rzeczpospolita SE............................... spó³ka europejska t. ................................ tom XI Wykaz skrótów tj. ............................... to jest tekst jedn. .................. tekst jednolity UE .............................. Unia Europejska UOKiK ....................... Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów vol. ............................ volumin WE ............................. Wspólnoty Europejskie wyr. ........................... wyrok z. ................................ zeszyt Zb.Orz. ...................... zbiór orzecznictwa zd. .............................. zdanie ze zm. ........................ ze zmianami zob. ............................ zobacz XII Literatura Literatura Literatura I. Komentarze: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004 M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935 A. Barañska, G. Bieniek, J. Brol, H. Ciep³a, B. Czech, S. Dalka, S. Dmowski, J. Ja- gie³a, J. Jankowski, K. Ko³akowski, A. Marciniak, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Ro- dziewicz, J. Suchecki, M. Sychowicz, Z. Œwieboda, T. ¯yznowski, Komentarz do kodek- su postêpowania cywilnego, pod red. K. Piaseckiego, 1996, 1999/2000, 2000/2002 A. Barañska, (w:) Kodeks postêpowania cywilnego. Suplement do Tomu II. Komen- tarz, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2001 M. B¹czyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, Z. Ofiarski, J. Pisuliñski, W. Pyzio³, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 1999 J. Boæ (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej, Wroc³aw 1998 Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustana- wiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ z komentarzem, Warszawa 2002 J. Ciszewski, Konwencja z Lugano. Komentarz, Warszawa 2001 L. Ciulkin, A. Jakubecki, N. Kowal, F. Zedler, Krajowy Rejestr S¹dowy i postêpowanie s¹dowe. Praktyczny komentarz, Warszawa 2001 M. Czapska-Górnikiewicz, B. Jasinkiewicz, E. M. Jokiel, Z. KoŸma, M. O¿óg, B. Skrzyc- ka-Pilch, G. Wróblewska-Wcis³o, Kodeks handlowy z komentarzem, Gdañsk 1997 R. Czerniawski, Kodeks spó³ek handlowych. Przepisy o spó³ce akcyjnej, Warszawa 2001 B. Dobrzañski, M. Lisiewski, Z. Resich, W. Siedlecki, Komentarz do Kodeksu postêpo- wania cywilnego, pod red. Z. Resicha i W. Siedleckiego, Warszawa 1976 T. Dziurzyñski, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I–II, Kra- ków 1935 T. Dziurzyñski, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, £ódŸ 1992 T. Ereciñski, J. Gudowski, M. Jêdrzejewska, Komentarz do Kodeksu postêpowania cy- wilnego, pod red. T. Ereciñskiego, Warszawa 2002 T. Ereciñski (red.), Komentarz do Kodeksu postêpowania cywilnego. Czêœæ pierwsza. Postêpowanie rozpoznawcze, Warszawa 2002 J. Fr¹ckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Pyzio³, J. Weiss, Kodeks handlowy. Ko- mentarz, pod red. K. Kruczalaka, Warszawa 1998 J. Fr¹ckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popio³ek, W. Pyzio³, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, pod red. K. Kruczalaka, Warszawa 2001 S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, t. I, wyd. 2, Wroc³aw–Warszawa 1985; t. II, 1977; t. III, cz. 1, 1981; t. III, cz. 2, 1976; t. IV, 1986 J. Jacyszyn, S. Krzeœ, E. Marsza³kowska-Krzeœ, Kodeks spó³ek handlowych. Komen- tarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001 XIII Literatura J. Jacyszyn, S. Krzeœ, E. Marsza³kowska-Krzeœ, Spó³ka akcyjna. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Warszawa 2001 A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upad³oœciowe i naprawcze. Komentarz, Kraków 2003 M. Jaœkowska, A. Wróbel, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Kra- ków 2000 J. Jod³owskiego (red.) Wstêp do systemu prawa procesowego cywilnego, Wroc³aw 1974 A. Kidyba, Kodeks spó³ek handlowych. Objaœnienia, Kraków 2001 A. Kidyba, Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002 A. Kidyba, Spó³ka partnerska w prawie niemieckim i w polskim KSH, PPH 2001, Nr 3 A. Kidyba, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, t. I i II, Kraków 2002 £. Korózs, M. Sztorc, Ustrój s¹dów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2002 C. Kosikowski, Prawo dzia³alnoœci gospodarczej. Komentarz, pod red. Z. Leoñskiego, Warszawa 2002 M. Litwiñska, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2002 E. Marsza³kowska-Krzeœ, Ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowym. Komentarz, War- szawa 2001 J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Komentarz, Warszawa 1934 Z. Niewiadomski, M. Waligórski, Ustawa z 23.12.1988 r. o dzia³alnoœci gospodarczej. Komentarz, Warszawa 1989 E. Norek, Krajowy Rejestr S¹dowy i postêpowanie rejestrowe, Warszawa 2001 K. Piasecki (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2001 K. Piasecki (red.), Kodeks postêpowania cywilnego (art. 844–1153). Konwencja z Lu- gano. Komentarz, t. III, Warszawa 2002 Z. Radwañski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 7, Warszawa 2001; t. 2, Warszawa 2002 Z. Reich (red.), System prawa procesowego cywilnego, t. II, Warszawa 1987 Z. Resich, W. Siedlecki (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 1, War- szawa 1975 S. So³tysiñski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Komentarz KH, wyd. 2, t. 1 i 2, Warszawa 1997 S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2001; t. II, Warszawa 2002; t. III, Warszawa 2003; t. IV, Warszawa 2004 J. A. Strzêpka, J. Pindel, E. Zieliñska, Kodeks handlowy w orzecznictwie s¹dowym, wyd. 2, pod red. J. A. Strzêpki, Warszawa 1999 J. A. Strzêpka, W. Popio³ek, A. Witosz, E. Zieliñska, Kodeks spó³ek handlowych. Ko- mentarz, pod red. J. A. Strzêpki, Warszawa 2001 Z. Œwieboda, Prawo upad³oœciowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2003 M. Tarska, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2002 J. Tomkiewicz, J. Bloch, Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Komentarz, War- szawa 1934 S. Wróblewski, Komentarz do kodeksu handlowego, Kraków 1935 M. Zdyb, Prawo dzia³alnoœci gospodarczej. Komentarz, Kraków 2000 XIV Literatura II. Inne: R. Adamus, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Pr. Sp. 2002, Nr 11 M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2002 A. Akerberg, Œrodki odwo³awcze, Warszawa 1933 I. Antczak-Bogajczyk, T. Kulig, Rejestracja spó³ek w œwietle regulacji Kodeksu spó³ek handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym, (w:) Nowe prawo spó³ek. Wy- brane aspekty prawne, pod red. J. Kufla, Bydgoszcz–Poznañ 2002 M. As³anowicz, Treœæ umowy spó³ki partnerskiej, PPH 1999, Nr 12 M. As³anowicz, Z problematyki przekszta³cania, ³¹czenia oraz podzia³u osobowych spó³ek handlowych, PPH 2000, Nr 8 B. Banaszak, Unia Europejska, Monachium–Bonn 1996 A. Barczak-Oplustil, K. Oplustil, Spó³ki kapita³owe w stadium organizacji, Warszawa 2002 A. Bator, Kompetencja w prawie i prawoznawstwie, WUW „Prawo” CCLXXXVII, Wroc³aw 2004 M. B¹czyk, £¹czenie siê banków w formie spó³ek akcyjnych, PB 2001, Nr 2 E. Bednarczuk, Omówienie przepisów ogólnych ustawy o Krajowym Rejestrze S¹do- wym z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych ustaw¹ z 30 listopada 2000 r., R. Pr. 2001, Nr 2 E. Bednarczuk, Omówienie przepisów rozdzia³ów 2, 3, 4 ustawy o Krajowym Rejes- trze S¹dowym z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych ustaw¹ z 30 listopada 2000 r. oraz wzorów wniosków o wpis do Krajowego Rejestr S¹dowego, R. Pr. 2001, Nr 3 P. Behrens, (w:) Prawo gospodarcze w Unii Europejskiej, pod red. M. A. Dausesa, Warszawa 1999 W. Bendetson, O kasacji wed³ug kodeksu postêpowania cywilnego, Pal. 1933, Nr 1–2 W. Berutowicz, Przewodnik do nauki o postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1978 W. Berutowicz, Postêpowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984 P. Bielski, Podstawy organizacji i funkcjonowania rejestru przedsiêbiorców – zagad- nienia wybrane, Rej. 2000 P. Bielski, Spó³ki handlowe jako przedsiêbiorcy rejestrowi (cz. I), Pr. Sp. 2001, Nr 2 P. Bielski, Prokura jako instytucja prawa przedsiêbiorców rejestrowych, PPH 2001, Nr 9 P. Bielski, Prawo firmowe w kodeksie spó³ek handlowych, cz. II, Pr. Sp. 2004, Nr 3 M. Bieniak, Reprezentacja spó³ki komandytowej, MoP 2002, Nr 6 E. Bieniek-Koronkiewicz, J. Sieñczy³o-Chlabicz, Skutki wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego, Glosa, PPG 2002, Nr 8 E. Bieniek-Koronkiewicz, Podejmowanie i wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej, Warszawa 2002 B. Bladowski, Za¿alenie w postêpowaniu cywilnym, Warszawa 1975 B. Bladowski, Nowy system odwo³awczy w postêpowaniu cywilnym, Warszawa–Zie- lona Góra 1996 B. Bladowski, Œrodki odwo³awcze w postêpowaniu cywilnym, Kraków 2001 M. Borkowski, £¹czenie siê spó³ek akcyjnych, Warszawa 2001 F. Bossowski, Osoby fizyczne i prawne, (w:) Encyklopedia podrêczna prawa prywat- nego, t. III, Warszawa 1931 XV Literatura J. Brol, Spó³ki prawa handlowego, Warszawa 1993 J. Brol, £¹czenie, podzia³, przekszta³cenie spó³ek (wed³ug ksh), Warszawa 2001 J. Brol, Z problematyki miêdzynarodowych aspektów upad³oœci i przysz³ego prawa insolwencyjnego, (w:) Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo gospo- darcze, pod red. M. Safjana, Warszawa 2002 W. Broniewicz, Reprezentacja wed³ug Kodeksu postêpowania cywilnego, NP 1966, Nr 7–8 W. Broniewicz, Pojêcie legitymacji procesowej, (w:) Studia z procesu cywilnego, Katowice 1986 W. Broniewicz, Apelacja, kasacja i skarga kasacyjna w postêpowaniu cywilnym, PiP 1996, Nr 3 W. Broniewicz, Dopuszczalnoœæ œrodków odwo³awczych w postêpowaniu cywilnym ze wzglêdu na przedmiot zaskar¿enia, PiP 1997, Nr 5 W. Broniewicz, Postêpowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1999 A. Buchenfeld, Prokura w œwietle nowelizacji kodeksu cywilnego, cz. I, 2002, Nr 1; cz. II, 2002, Nr 2 A. Buchenfeld, Prokura w projekcie nowelizacji kodeksu cywilnego, R. Pr. 2002 M. Budziak, Przedsiêbiorca a Krajowy Rejestr S¹dowy, Gdañsk 2001 D. Bugajna-Sporczyk, K. Kuæ-Kwaœniewicz, Krajowy Rejestr S¹dowy – uwagi prak- tyczne, MoP 2001, Nr 4 A. Ca³us, Prawo cywilne i handlowe pañstw obcych, Warszawa 1985 A. Ca³us, Przewodnik po Ÿród³ach i podstawowych instytucjach prawa prywatne- go (handlowego) w systemach prawnych Europy Kontynentalnej, Wielkiej Brytanii i USA, Warszawa 1992 K. Chor¹¿y, Z. R. Kmiecik, Wydawanie zaœwiadczeñ – kwestie nie rozstrzygniête w li- teraturze, Samorz¹d Terytorialny 2000, Nr 6 A. Che³moñski, Rejestr handlowy na tle dekretu z dnia 2 lutego 1919 r., Wilno 1929 A. Chwalej, J. Funk, A. Tynel, Miêdzynarodowe prawo handlowe, pod red. M. Pazda- na, Warszawa 2002 Sz. Ciarkowski, Uwagi do artyku³u „Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w po- stêpowaniu rejestrowym”, Pr. Sp. 2002, Nr 12 Sz. Ciarkowski, Termin zg³oszenia do rejestru zmiany aktów za³o¿ycielskich spó³ek kapita³owych – uwagi de lege lata i propozycje zmian stanu prawnego, Pr. Sp. 2002, Nr 11 J. Ciszewski, Przyst¹pienie Polski do konwencji lugañskiej i do europejskiej konwen- cji o dorêczaniu pism s¹dowych i pozas¹dowych, KPP 1999, Nr 4 P. Æwikliñski, Podzia³ spó³ek handlowych, cz. I, MoP 2001, Nr 4 P. Æwikliñski, £¹czenie spó³ek handlowych – wybrane zagadnienia, MoP 2001, Nr 12 S. Dalka, Dowód z dokumentu w s¹dowym postêpowaniu cywilnym, Pal. 1974, Nr 8–9 U. Daniuk, M. Gersdorf, Kasacja w orzecznictwie Izby Administracyjnej i Ubezpie- czeñ Spo³ecznych SN, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1997, Nr 9–10 J. D¹browa, Terminy zawite, ZUWr. Prawo 1958, Nr IV S. Dmowski, Œrodki odwo³awcze w postêpowaniu cywilnym, MoP 1996, Nr 4 R. Dobranowski, P. Tomaszek, Przekszta³cenie spó³ek kapita³owych, Kraków 1996 XVI Literatura H. Dolecki, Ciê¿ar dowodu a obowi¹zek przedstawienia dowodów w procesie cywil- nym, PiP 1988, Nr 3 H. Dolecki, Ciê¿ar dowodu w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1998 A. Doliwa, Prokura w œwietle zmienionych przepisów Kodeksu cywilnego, MoP 2003, Nr 20 J. Dziobek-Romañski, A. Barczewska-Dziobek, W sprawie kolizji pomiêdzy art. 38 ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym i art. 12 Prawa o stowarzyszeniach, Prawo Administracja Koœció³ 2002, Nr 2–3 T. Ereciñski, Z problematyki dowodu z dokumentów w s¹dowym postêpowaniu cywil- nym, (w:) Studia z prawa postêpowania cywilnego, Warszawa 1985 T. Ereciñski, Kilka uwag o modelu kasacji w sprawach cywilnych, (w:) Z zagadnieñ wspó³czesnego prawa cywilnego, Studia Iuridica 1994, t. XXI T. Ereciñski, Apelacja i kasacja w procesie cywilnym, Warszawa 1996 T. Ereciñski, J. Ciszewski, Miêdzynarodowe postêpowanie cywilne, Warszawa 2000 T. Ereciñski, Reforma ustroju s¹dów powszechnych, PiP 2001, Nr 4 T. Ereciñski, O potrzebie nowego Kodeksu postêpowania cywilnego, PiP 2004, Nr 4 K. Flaga-Gieruszyñska, Jurysdykcja krajowa i uznanie orzeczeñ s¹dów zagranicznych. Polska i standardy europejskie, Kraków 1999 K. Flaga-Gieruszyñska, Konwencja o jurysdykcji krajowej i wykonalnoœci orzeczeñ w sprawach cywilnych i handlowych – wybrane zagadnienia, Rej. 2000, Nr 1 J. Fr¹ckowiak, Sytuacja spó³ki z o.o. i spó³ki akcyjnej oraz osób dzia³aj¹cych w jej imieniu do chwili rejestracji tych spó³ek, KPP 1994, Nr 1 J. Fr¹ckowiak, (w:) Wspólnoty europejskie. Wybrane problemy prawne, pod red. J. Kolasy, Wroc³aw 1994 J. Fr¹ckowiak, Ustawodawstwo dotycz¹ce przedsiêbiorców pod rz¹dami zasady je- dnoœci prawa cywilnego, PPH 2000, Nr 11 J. Fr¹ckowiak, Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rej. 2003, Nr 6 A. Fr¹ckowiak-Adamska, Porozumienia miêdzyinstytucjonalne jako wyraz dynami- zmu prawa wspólnotowego, (w:) Przegl¹d Prawa i Administracji. Tom LV, pod red. K. Wójtowicza, Wroc³aw 2004 D. Fuchs, Dzia³alnoœæ ubezpieczeniowa w œwietle Konwencji Brukselskiej – Lugano o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ w sprawach cywilnych i gospodarczych, Rej. 1999, Nr 3 E. Galewska, Specyfika dyrektywy jako aktu legislacyjnego Wspólnot Europejskich, (w:) Przegl¹d Prawa i Administracji. Tom LV, pod red. K. Wójtowicza, Wroc³aw 2003 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2000 £. Gasiñski, J. Modrzejewski, J. Okolski, Natura stosunku korporacyjnego spó³ki akcyjnej, PPH 2000, Nr 8 B. Gawlik, (w:) System prawa cywilnego, pod red. S. Grzybowskiego, t. I – czêœæ ogól- na, Wroc³aw 1985 A. Gburzyñska, Reprezentacja spó³ek kapita³owych, Warszawa 1997 A. Gburzyñska-Dulewicz, Z. Roszewski, Postêpowanie rejestrowe w sprawach do- tycz¹cych spó³ek – wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, PPH 1999, Nr 9 T. Gizbert-Studnicki, Przedmiot ustaleñ s¹du w procesie cywilnym, Krakowskie Stu- dia Prawnicze, t. VII, 1974 XVII Literatura T. Gizbert-Studnicki, O niewa¿nych czynnoœciach prawnych w œwietle koncepcji czynnoœci konwencjonalnych, PiP 1975, Nr 4 J. Go³aczyñski, Prawo prywatne miêdzynarodowe, Warszawa 2003 A. Góra-B³aszczykowska, Orzeczenia w procesie cywilnym. Komentarz, Warszawa 2003 J. Gudowski, Kasacja w œwietle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (z uwzglêdnieniem aspektów historycznych i prawnoporównawczych), Przegl¹d Le- gislacyjny 1999, Nr 4 J. Gudowski, Kasacja w postêpowaniu cywilnym po zmianach dokonanych ustawami z 12 i 24 maja 2000 r., PS 2001, Nr 2 J. Gwiazdomorski, Próba korektury pojêcia czynnoœci prawnej, ZNUJ CCCXLVI, Pra- ce z wynalazczoœci i ochrony w³asnoœci intelektualnej 1974, z. 1 S. Hackspiel, Podstawy jurysdykcji, KPP 1999, Nr 4 S. Hambura, M. Muszyñski, Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ z komenta- rzem, Bielsko-Bia³a 2002 S. Hanausek, Problematyka ciê¿aru dowodu w s¹dowym postêpowaniu cywilnym, (w:) Studia z prawa postêpowania cywilnego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Z. Re- sicha, Warszawa 1985 I. Hykawy, (w:) Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo gospodarcze, pod red. M. Safjana, Warszawa 2002 J. Ignatowicz, Ciê¿ar dowodu, Annales UMCS, vol. XXIX, Jus, Lublin 1982 M. Ilnicki, J. Wolski, Prawo dzia³alnoœci gospodarczej. Komentarz, Kraków 2000 J. Jacyszyn, S. Krzeœ, E. Marsza³kowska-Krzeœ, Kodeks spó³ek handlowych. Komen- tarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001 J. Jacyszyn, S. Krzeœ, E. Marsza³kowska-Krzeœ, Spó³ka akcyjna. Komentarz, pod red. J. Okolskiego, Warszawa 2001 J. Jacyszyn, Spó³ka partnerska wed³ug ustawy KSH. Komentarz, Bielsko-Bia³a 2001 J. Jacyszyn, K. Wrêczycka, Transformacja spó³ek osobowych, Bielsko-Bia³a 2001 J. Jacyszyn, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004 A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Prawo spó³ek. Zarys, Warszawa 1999 J. Jakubowski, Przedsiêbiorstwa miêdzynarodowe, PiP 1968, Nr 7 J. Jakubowski, Osoby prawne w polskim prawie miêdzynarodowym prywatnym, PiP 1969 S. Janczewski, Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa 1946 J. Jastrzêbski, Wpis w rejestrze handlowym, PPH 2003, Nr 6 J. Jaœkiewicz, Zagadnienia konstrukcji kapita³u zak³adowego w przekszta³ceniu spó³ki cywilnej w spó³kê z o.o. i akcyjn¹, Pr. Sp. 2002, Nr 9 J. Jendroœka, Formy za³atwiania indywidualnych spraw w kodyfikacjach postêpo- wania administracyjnego, PiP 1980, Nr 8 A. Jêdrzejewska, Zagadnienia harmonizacji polskiego prawa spó³ek z prawem Wspól- not Europejskich, SP 1987, Nr 1–4 J. Jod³owski, Zasady przewodnie polskiego miêdzynarodowego procesu cywilnego. Ksiêga Pami¹tkowa ku czci K. Stefki, Warszawa–Wroc³aw 1967 J. Jod³owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jod³owska, Postêpowanie cywilne, War- szawa 2003 XVIII Literatura S. Kalinowski, Polski proces karny, Warszawa 1971 A. Karwowska, M. Rêkawek, Instrumenty prawno-techniczne wspomagaj¹ce funk- cjonowanie KRS, Gazeta S¹dowa 2001, Nr 9 R. W. Kaszubski, P. Zapadka, Ewidencja a wolnoœæ gospodarcza, Glosa 1998, Nr 10 W. Katner, Sytuacja prawna spó³ki cywilnej na tle nowego prawa dzia³alnoœci gospod- arczej, PPH 2001, Nr 1 D. Kawa, Krajowy Rejestr S¹dowy, Toruñ 2000 S. KaŸmierczyk, Orzeczenia konstytutywne i deklaratywne, PPiA 1973, z. 4 A. Kidyba, Pozycja zastêpcy dyrektora przedsiêbiorstwa pañstwowego w reprezentacji cywilnoprawnej, Annales UMCS, vol. XXXIV – Sekcja G, 1987 A. Kidyba (w:) Prawo handlowe, pod red. K. Kruczalaka, t. 2, Warszawa 2000 A. Kidyba, KSH. Komentarz, t. I i t. II, Kraków 2000 A. Kidyba, Dwie drogi spó³ki cywilnej, MoP 2001, Nr 20 A. Kidyba, Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2001; wyd. 3, Warszawa 2002 A. Kidyba, Nowe rozwi¹zania kodeksu cywilnego dotycz¹ce prokury, (w:) Pañstwo. Prawo. Myœl Prawnicza. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Seidlerowi, Lublin 2003 A. Klein, Zdolnoœæ prawna, zdolnoœæ do czynnoœci prawnych i inne zdolnoœci a kwali- fikacja zdarzeñ prawnych, SC, t. XII, Kraków 1969 A. Klein, Charakter prawny organów osób prawnych, Ksiêga pami¹tkowa ku czci Wi- tolda Czachórskiego, Warszawa 1985 W. Klyta, Spó³ki kapita³owe w prawie europejskim, KPP 2000, Nr 4 W. Klyta, Siedziba osoby prawnej, KPP 2001, Nr 3 W. Klyta, Spó³ki kapita³owe w prawie prywatnym miêdzynarodowym, Kraków 2002 M. Knafelski, M. Rudnicki, R. Szczepaniak, Nowe prawo spó³ek, Gorzów Wlkp. 2001 K. Knoppek, Dokument w procesie cywilnym, Poznañ 1993 A. Koch, J. Napiera³a, Prawo handlowe, Kraków 2002 K. Kochutek, Komentarz do ustawy z 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – Prawo dzia³al- noœci gospodarczej oraz niektórych innych ustaw w zakresie zmian do ustawy z 19.11.1999 r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej, System Informacji Prawnej LEX („Omega”) 8/2004 M. Koenner, A. Lesiak, P. Nowacki, Wzory formularzy s¹dowych z komentarzem, Gdañsk 2001 K. Ko³akowski, Refleksje wokó³ kasacji w procesie cywilnym, PS 1997, Nr 7–8 K. Ko³akowski, Œrodki odwo³awcze po nowelizacji Kodeksu postêpowania cywilnego z 2000 r., Warszawa 2000 A. Kondracka, J. Bieluk, Spó³ka z o.o. w postêpowaniu rejestrowym, Pr. Sp. 2002, Nr 7–8 £. Korózs, M. Sztorc, Urz¹d referendarza w projekcie ustawy o zmianie ustaw – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokurze, MoP 1996, Nr 11 £. Korózs, M. Sztorc, Referendarz s¹dowy. Przepisy i objaœnienia, Zielona Góra 1998 K. Korzan, Postêpowanie w sprawach rejestrowych, Rej. 1996, Nr 7–8 K. Korzan, Postêpowanie w sprawach rejestrowych, Rej. 2003, Nr 12 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: