Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00194 005147 22957991 na godz. na dobę w sumie
Wpływ bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Wpływ bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 140
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8142-909-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

W publikacji zaprezentowano kierunki wpływu bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Zawiera ona omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z rozwojem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym oraz jego determinantami, a także dotyczy istoty bezpieczeństwa finansowego, czynników je kształtujących oraz jego wskaźnikowej oceny. Na szczególną uwagę zasługuje statystyczna ocena wpływu poziomu bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw w latach 2010–2017.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Magdalena Kowalska, Anna Misztal – Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 RECENZENT Jan Więcek REDAKTOR INICJUJĄCY Beata Koźniewska REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Joanna Balcerak SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Agencja Reklamowa Efectoro Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/Everythingposs © Copyright by Magdalena Kowalska, Anna Misztal, Łódź 2020 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.09593.19.0.K Ark. wyd. 6,5; ark. druk. 8,625 ISBN 978-83-8142-908-5 e-ISBN 978-83-8142-909-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Rozwój przedsiębiorstw – wybrane aspekty teoretyczne 1.1. Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa 1.2. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw 1.3. Etapy rozwoju przedsiębiorstw 1.4. Strategie i metody rozwoju przedsiębiorstwa 1.5. Studia przypadków 1.5.1. Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej CD Projekt 1.5.2. Strategia rozwoju spółki Asseco Poland SA 1.5.3. Strategia rozwoju spółki LPP SA 1.6. Pytania problemowe Rozdział 2 Istota zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 2.1. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – wybrane problemy 2.2. Zrównoważona przedsiębiorczość 2.3. Raportowanie i pomiar zrównoważonego rozwoju 2.4. Determinanty zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 2.5. Studia przypadków 2.5.1. Zrównoważony rozwój Mostostalu Warszawa SA 2.5.2. Działania Grupy Lotos na rzecz zrównoważonego rozwoju 2.5.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu realizowana przez Orange Polska 2.6. Pytania problemowe Rozdział 3 Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw – wybrane problemy teoretyczne 3.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne – ujęcie definicyjne 3.2. Istota i wymiary bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa 7 11 11 15 16 19 23 23 24 25 26 27 27 35 40 43 45 45 46 47 48 49 49 54 6 Spis treści 3.3. Determinanty i zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego 3.4. Zarządzanie bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstwa 3.5. Bezpieczeństwo finansowe a zrównoważony rozwój 3.6. Studia przypadków 3.6.1. Bezpieczeństwo finansowe małych firm w Polsce 3.6.2. Bezpieczeństwo finansowe Grupy Solidex 3.6.3. Filary bezpieczeństwa finansowego PKN Orlen SA 3.7. Pytania problemowe Rozdział 4 Wskaźnikowa ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw 4.1. Sprawozdania finansowe jako źródło wiedzy o poziomie bezpieczeństwa finanso- wego przedsiębiorstwa 4.2. Memoriałowe i kasowe wskaźniki oceny bezpieczeństwa finansowego 4.3. Podejście memoriałowe a podejście kasowe do oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa 4.4. Studia przypadków 4.4.1. Memoriałowa i kasowa ocena bezpieczeństwa finansowego polskich spółek transportowych indeksu mWIG40 w latach 2010–2018 4.4.2. Syntetyczna ocena bezpieczeństwa finansowego spółek transportowych notowanych w indeksie mWIG40 w latach 2010–2018 4.5. Pytania problemowe Rozdział 5 Bezpieczeństwo finansowe a zrównoważony rozwój przedsię- biorstw – ewaluacja 5.1. Metodyka badania 5.2. Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw wg sekcji PKD2007 – wskaźniki analityczne 5.3. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw wg sekcji PKD2007 – ocena 5.4. Statystyczna ocena zależności między poziomem bezpieczeństwa finansowego a zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw Zakończenie Bibliografia Spis schematów, tabel i wykresów 60 62 64 66 66 67 67 68 69 69 77 84 89 89 92 94 95 95 97 109 116 119 123 135 Wprowadzenie Rzeczywistość społeczno-gospodarcza, globalizacja i gwałtowny rozwój przemysłu oraz nowych technologii teleinformatycznych przyczynił się do zmiany przebie- gu procesów gospodarowania i spowodował wzrost poziomu konku rencyjności. Rozwój współczesnych przedsiębiorstw ma charakter wielowymiarowy, odnosi się do zmian o charakterze ilościowym i jakościowym. Ze względu na wielopłasz- czyznowość nie jest jednoznacznie definiowany. Mianem tym można określić proces zmian, dotyczący całości lub części przedsiębiorstwa, powodujący popra- wę jego pozycji konkurencyjnej. Obejmuje wzrost przedsiębiorstwa oraz zmiany o charakterze jakościowym, dokonujące się zgodnie z ustalonymi prawidłowościa- mi, których celem jest osiągnięcie wymiernych rezultatów. Podejście badaczy do rozwoju podmiotów gospodarczych ulegało przeobra- żeniom. Obecnie jedną z najpopularniejszych koncepcji jest idea zrównoważo- nego rozwoju przedsiębiorstwa, uwzględniająca realizację celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. U podstaw jej rozkwitu leży wzrost świadomo- ści  społecznej, związanej z  negatywnym wpływem działalności gospodarczej na środowisko naturalne oraz konieczność przeciwdziałania zmianom klimatu. Przedsiębiorstwa, realizując idee zrównoważonego rozwoju, podejmują działania na rzecz poprawy sytuacji finansowo-majątkowej, wsparcia dla pracowników i lo- kalnych społeczności, ograniczenia emisji szkodliwych substancji oraz wdrażają technologie przyjazne środowisku naturalnemu. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw ma charakter wielowymiarowy i  jest determinowany przez szereg czynników, które można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych należą uwarunkowania makroekono- miczne (w tym poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów), nakłady na ba- dania i rozwój, środki wydatkowane na ochronę środowiska naturalnego, regulacje prawne w zakresie norm ochrony przyrody, świadomość ekologiczna społeczeń- stwa, poziom konkurencyjności na rynku, system wsparcia dla inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wśród uwarunkowań wewnętrznych znajdują się: sytuacja finansowo-majątkowa podmiotów gospodarczych i jej perspektywa 8 Wprowadzenie w przyszłości, świadomość ekologiczna zarządzających podmiotami gospodarczy- mi oraz ich pracowników, poziom wiedzy, kultura organizacyjna, przyjęty model i strategia rozwoju działalności gospodarczej. Jedną z podstawowych determinant zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw jest posiadanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa finansowego, które jest gwarantem nie tylko bieżącego funkcjonowania, lecz także ożywienia w  przy- szłości. Jest ono finansową gwarancją istnienia i rozwoju jednostki gospodarczej. Bezpieczeństwo finansowe stanowi stadium pośrednie rozwoju pomiędzy osłoną finansową a wolnością finansową. Odpowiedni jego poziom jest niezwykle istot- ny z punktu widzenia racjonalnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Dobra kondycja finansowa umożliwia realizację inwestycji ekologicznych, które są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju organizacji. Konieczne jest zatem ana- lizowanie poziomu bezpieczeństwa finansowego za pomocą zestawu wskaźników pozwalających na dokonanie oceny sytuacji finansowo-majątkowej podmiotów gospodarczych. Prezentowanie opracowanie poświęcono w  szczególności istocie zrównowa- żonego rozwoju, zagadnieniom związanym z oceną bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa oraz jego wpływem na zrównoważony rozwój podmiotów go- spodarczych. Wpisuje się ono w nurt zarządzania współczesną, świadomą organi- zacją, dla której kwestie społeczne i środowiskowe mają kluczowe znaczenie. Pra- ca składa się z czterech rozdziałów o charakterze merytoryczno-metodycznym, w których położono nacisk na kwestie teoretyczne, związane z rozwojem i bezpie- czeństwem finansowym, oraz rozdziału empirycznego, w którym podjęto próbę oceny wpływu bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw. Rozdział 1. stanowi omówienie podstawowych zagadnień zwią- zanych z rozwojem przedsiębiorstwa, jego determinantami, etapami i strategia- mi. Rozdział 2. opisuje problematykę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, zrównoważonej przedsiębiorczości, raportowania i  pomiaru zrównoważonego rozwoju oraz czynników decydujących o jego poziomie. W rozdziale 3. zaprezen- towano problematykę bezpieczeństwa ekonomicznego, istoty i wymiarów bezpie- czeństwa finansowego, zagrożeń dla jego poziomu, zarządzania bezpieczeństwem finansowym oraz zależności między zrównoważonym rozwojem a  bezpieczeń- stwem finansowym. Rozdział 4. zawiera omówienie wybranych aspektów teore- tycznych, związanych z rolą sprawozdań finansowych w ocenie bezpieczeństwa finansowego, określeniem znaczenia podejścia memoriałowego i kasowego oraz wskaźnikową weryfikacją jego poziomu. Rozdział 5. przedstawia wyniki badania polskich przedsiębiorstw dotyczącego wpływu poziomu bezpieczeństwa finanso- wego na ich zrównoważony rozwój. Omówione zagadnienia są wycinkiem szerokiej, złożonej i  podlegającej cią- głej ewaluacji problematyki prowadzenia działalności gospodarczej w dobie glo- balizacji, zmian w  podejściu do ochrony środowiska naturalnego oraz kwestii społecznych. Zaprezentowane problemy teoretyczne mają charakter wybranych zagadnień, opisujących jakże szeroki zakres podjętej problematyki. Autorki Wprowadzenie 9 skoncentrowały się na materii szczególnie istotnej z punktu widzenia ekonomii i finansów. Opracowanie może stanowić kompendium wiedzy dotyczącej zrówno- ważonego rozwoju oraz bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw. Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w  tym przede wszystkim do młodzieży akademickiej kierunków ekonomicznych i ochrony śro- dowiska naturalnego, a także czytelników zainteresowanych omawianą problema- tyką, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i bezpieczeństwa finansowego. Rozdział 1 Rozwój przedsiębiorstw – wybrane aspekty teoretyczne 1.1. Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa Zagadnienia związane ze wzrostem i rozwojem przedsiębiorstw należą do naj- istotniejszych obszarów zainteresowania nauk ekonomicznych i o zarządzaniu. Pojęcia te są ze sobą ściśle związane, choć ich zakres jest różny. Wzrost utożsa- miany jest ze zmianami o charakterze ilościowym, natomiast rozwój ma charak- ter jakościowy (Wierzbic, 2011: 399). W literaturze przedmiotu podkreśla się, że wzrostowi przedsiębiorstwa powinien towarzyszyć jego rozwój (Penrose, 1959; Phelps, Adams, Bessant, 2007; Skalik, 2012: 13–14). Ze względu na wielość po- dejść, koncepcji, definicji i operacjonalizacji tych terminów stanowią one niezwy- kle ciekawy i szeroki problem badawczy. Wzrost przedsiębiorstwa bardzo często jest utożsamiany z  sukcesem działal- ności gospodarczej, stanowi jeden z  podstawowych i  najważniejszych obszarów zainteresowania zarządzania strategicznego. W literaturze przedmiotu problema- tyka wzrostu przedsiębiorstwa jest szeroko dyskutowana. Należy podkreślić, że badacze w różny sposób podchodzą do jego konceptualizacji (Wiklund, Patzelt, Shepherd, 2009: 351–352). Oznacza „pozytywną, wymierną zmianę wielkości” (Czarnecki, 2011: 44). Mianem tym można określić „poszerzenie czy też ilościo- we pomnażanie jego dotychczasowego dorobku” (Winiarski, 2011: 8). Odnosi się do zwiększenia skali prowadzonej działalności gospodarczej, a do jego oceny wy- korzystuje się takie kategorie ekonomiczne jak: dynamika sprzedaży, wielkość zy- sku, stopa wzrostu zatrudnienia, wartość majątku, udział w rynku, inne wskaźniki, pozwalające na dokonanie oceny sytuacji finansowo-majątkowej oraz skala zmian działalności w  czasie (Delmar, 1997; Skowronek-Mielczarek, 2013: 42). Ponadto „umożliwia zarządzającym uzyskanie większej satysfakcji z realizacji własnych ce- lów” (Kurczewska, 2008: 121). Jest procesem zmian, który pojawia się wówczas, gdy zarządzający podmiotami gospodarczymi rozpoczynają wykorzystanie czynników 12 Rozwój przedsiębiorstw – wybrane aspekty teoretyczne dotychczas nieużywanych i dążą do jak najefektywniejszego ich użycia (Rodriguez i in., 2003: 291). Termin „wzrost przedsiębiorstwa” można odnieść do takich zasadniczych kwestii jak: powiększenie danej jednostki gospodarczej, wzrost poprzez two- zróżnicowanie, który jest związany z wchodzeniem na nowe rynki zbytu, wprowadzaniem rzenie nowych jednostek oraz zróżnicowanie, który jest związany z wchodze- nowych produktów (schemat 1.1). Wzrost niem  na nowe rynki zbytu, wprowadzaniem nowych produktów i/lub usług, przedsiębiorstwa może być również odnoszony do jego wymiarów i liczebności (Ackoff, fuzjami oraz przejęciami (schemat 1.1). Wzrost przedsiębiorstwa może być rów- 1993). nież odnoszony do jego wymiarów i liczebności (Ackoff, 1993). fuzjami oraz przejęciami i/lub usług, Powiększenie jednostki gospodarczej Wzrost poprzez tworzenie nowych jednostek Wzrost poprzez zróżnicowanie Wzrost przedsiębiorstwa Rentowność Determinanty wzrostu Poziom ryzyka Dochody Pozycja konkurencyjna Możliwość ekspansji na nowe rynki zbytu Schemat 1.1. Wzrost przedsiębiorstwa i jego determinanty Schemat 1.1. Wzrost przedsiębiorstwa i jego determinanty Źródło: opracowanie własne na podstawie Katz, Kahn, 1966; Abouzeedan, Busler, 2004: 155. Źródło: opracowanie własne na podstawie Katz, Kahn, 1966; Abouzeedan, Busler, 2004: 155. i rynku, poziomu nakładów na badania Wzrost przedsiębiorstwa jest determinowany przez szereg czynników, w tym Wzrost przedsiębiorstwa jest determinowany przez szereg czynników, w tym rentowność, rentowność, uzyskiwane dochody, możliwości ekspansji na nowe rynki zbytu, uzyskiwane dochody, możliwości ekspansji na nowe rynki zbytu, pozycję konkurencyjną, pozy cję konkurencyjną, poziom ryzyka (Abouzeedan, Busler, 2004: 155). Ponad- to zależy od wieku podmiotu gospodarczego, branży, w której firma funkcjonuje, poziom ryzyka (Abouzeedan, Busler, 2004: 155). Ponadto zależy od wieku podmiotu poziomu kapitału intelektualnego, konkurencyjności na rynku, poziomu nakła- gospodarczego, branży, w której firma funkcjonuje, poziomu kapitału intelektualnego, dów na badania i rozwój, poziomu innowacyjności, postępu technologicznego. konkurencyjności na rozwój, poziomu W literaturze przedmiotu istnieje szereg klasyfikacji teorii związanych ze wzro- innowacyjności, postępu technologicznego. stem przedsiębiorstwa. Przykładem może być tu podział na cztery podstawowe grupy (O’Farrell, Hitchens, 1998: 1365–1383; Kurczewska, 2008: 121): W literaturze przedmiotu istnieje szereg klasyfikacji teorii związanych ze wzrostem 1) statyczne modele równowagi; przedsiębiorstwa. Przykładem może być tu podział na cztery podstawowe grupy (O’Farrell, 2) stochastyczne modele wzrostu przedsiębiorstw; Hitchens 1998: 1365–1383; Kurczewska, 2008: 121): 3) teorie oparte na zarządzaniu strategicznym; 1) statyczne modele równowagi; 4) teorie faz wzrostu przedsiębiorstwa. Interesujące teorie dotyczą faz wzrostu przedsiębiorstwa. Badacze wyróżniają 2) stochastyczne modele wzrostu przedsiębiorstw; różne ujęcia i podziały etapów rozwoju organizacji. Przykładem mogą tu być na- 3) teorie oparte na zarządzaniu strategicznym; stępujące klasyfikacje (Golik-Górecka, Skonieczka, 2018: 50–51): 4) teorie faz wzrostu przedsiębiorstwa. Interesujące teorie dotyczą faz wzrostu przedsiębiorstwa. Badacze wyróżniają różne ujęcia i podziały etapów rozwoju organizacji. Przykładem mogą tu być następujące klasyfikacje (Golik-Górecka, Skonieczka, 2018: 50–51): 9 Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa 13 ■ Chandler (1962): wstępna ekspansja i akumulacja zasobów, racjonalizacja ich wykorzystania, ekspansja i dywersyfikacja, rozwój nowej struktury; ■ Churchill i  Lewis (1983): egzystencja, walka o  przetrwanie, sukces ze spadkiem zaangażowania, sukces – wzrost, rozkwit, dojrzałość w zakresie zasobów; ■ Flamholtz (1986): nowe przedsięwzięcie, ekspansja, profesjonalizacja, dy- wersyfikacja, integracja, upadek/restrukturyzacja; ■ Monstedten (1995): faza przedzałożycielska, start, samoorganizacja, delega- cja, różnicowanie, tworzenie struktur i hierarchii, rozwój kierowania; ■ Smith, Mitchell, Summer (1995): założenie firmy, wzrost, dojrzałość; ■ Wasiulczuk (2005): etapy zaistnienia, wczesnego wzrostu, późnego wzrostu i stabilizacji. Rozwój przedsiębiorstwa ma złożony charakter i  może być rozumiany albo jako likwidacja luki rozwojowej, albo jako proces poprawy pozycji organizacji na rynku (Machaczka, 1998). Jest on kategorią jakościową, obejmuje bowiem ce- lowe, skuteczne, a zarazem skoordynowane zmiany systemów przedsiębiorstwa, które mają na celu dostosowanie go do zmian w otoczeniu i uzyskania przewa- gi konkurencyjnej (Pierścionek, 2011: 16). Oznacza proces zmian, umożliwiają- cych przetrwanie w zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu, odnosi się do zmian poziomu oraz struktury wszystkich składowych organizacji (Mitek, Miciuła, 2012: 54). Tym mianem można określić „proces (czyli ciąg następują- cych po sobie i  wzajemnie uzależnionych zmian stanów rzeczy) przebiegający w czasie, w którym kolejno następujące zmiany są uporządkowane, utrzymują się względnie trwale, aż do powstania sytuacji kryzysowej” (Urbanowska-Sojkin, 2003: 114). Definiowany jest również jako „zmiana dokonująca się według ustalo- nych prawidłowości, przynosząca określone skutki, która pociąga za sobą zmiany w istniejących stosunkach produkcji” (Filip, 2005: 342). Termin „rozwój przedsiębiorstwa” obejmuje następujące znaczenia (Wyrwic- ka, 2003): ■ instytucjonalne, określające przedsiębiorstwo jako funkcjonujący system, który ulega przeobrażeniom pod wpływem zmian otoczenia; ■ instrumentalne, które odnosi się do funkcjonowania organizacji jako sys- temu przyjętych metod, koncepcji, technik, reguł i  zasad, stanowiących fundament procesów kształtowania i  praktycznego wdrażania zmian jakościowych; ■ funkcjonalne, zgodnie z którym rozwój postrzegany jest jako osobna sfe- ra działalności – zarządzający mogą nim sterować poprzez podejmowanie działań obejmujących elementy systemu lub wprowadzanie zmian w rela- cjach z otoczeniem. Kategoriami ściśle współgrającymi z terminem „rozwój przedsiębiorstwa” są badania i rozwój, postęp naukowy, rozwój wiedzy, innowacje, zmiana, restruktu- ryzacja (Skowronek-Mielczarek, 2013: 42). 14 Rozwój przedsiębiorstw – wybrane aspekty teoretyczne Wzrost przedsiębiorstwa Rozwój przedsiębiorstwa Ilościowy charakter Jakościowy charakter Wzrost jest warunkiem koniecznym utrzymania pozycji na rynku Wzrost może prowadzić do wystąpienia problemów organizacyjnych Rozwój jest warunkiem koniecznym nadążenia za rosnącą złożonością funkcjonowania przedsiębiorstwa Rozwój może być reakcją na problemy wzrostu, stanowiąc odpowiedź na złożone kwestie powiększania organizacji Schemat 1.2. Wzrost a rozwój przedsiębiorstwa Źródło: opracowanie własne na podstawie Czarnecki, 2016: 8–10. Rozwój przedsiębiorstwa może być definiowany przez pryzmat następujących pojęć: zmiany, jakościowego podejścia do zarządzania procesami zachodzącymi w organizacji, współpracy między poszczególnymi komórkami organizacji, kon- centracji na uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, długoterminowej strategii roz- woju przedsiębiorstwa, strukturalnych zmian jakościowych oraz wprowadzania nowych technik i rozwiązań innowacyjnych, zarówno w sferze produkcji, jak i za- rządzania. Stanowi on zatem sumę zmian jakościowych, zachodzących w długich okresach oraz zmian ilościowych in plus, które są warunkiem wzrostu przedsię- biorstwa (Winiarski, 20011: 10). Jest kombinacją czynników produkcji, ukierun- kowanych na wdrażanie nowych technologii, wprowadzanie nowych produktów i usług, pozyskiwanie nowych rynków zbytu (Filip, 2005: 342). Rozwój jako zmiana o charakterze jakościowym jest nierozerwalnie związany z  ekonomicznym rachunkiem gospodarowania (Skrzypek, 2002: 158). Ekono- miczna ocena jakości funkcjonowania podmiotu gospodarczego może być prze- prowadzona (Wawak, 1998: 205–209) na podstawie: ■ wskaźników syntetycznych – nakładów, produktywności, wydajności, efek- tywności, kosztochłonności efektów; ■ wskaźników kosztów jakości (w  tym ich dynamiki, struktury, udziału w kosztach wytwarzania); ■ analitycznych wskaźników jakości: wad, usterek, strat dotyczących bra- ków wewnętrznych i  zewnętrznych, wadliwych oraz opóźnionych dostaw (schemat 1.3). Kompleksowa ocena efektywności może być również prowadzona na trzech poziomach: efektywnej organizacji, efektywnego procesu oraz efektywnego stano- wiska (Rummler, Brache, za: Linder, Cantrell, 2000: 55). W odniesieniu do pierw- szego poziomu, miernikami efektywności ekonomicznej mogą być rentowność, 15 ■ wskaźników kosztów jakości (w tym ich dynamiki, struktury, udziału w kosztach Determinanty rozwoju przedsiębiorstw wytwarzania); ■ analitycznych wskaźników płynność i  wartość przedsiębiorstwa, miernikiem efektywności procesów –  ich jakości: wad, usterek, strat dotyczących braków wydajność, a efektywnego stanowiska – obniżka kosztów i wydajność pracy (Li- siecka, 2002: 236). wewnętrznych i zewnętrznych, wadliwych oraz opóźnionych dostaw (schemat 1.3). Zmiany jakościowe zachodzące w długich okresach Zmiany ilościowe in plus warunkujące wzrost przedsiębiorstwa Rozwój przedsiębiorstwa Wskaźniki kosztów jakości Ocena rozwoju Analityczne wskaźniki jakości Syntetyczne wskaźniki nakładów, produktywności, wydajności, efektywności kosztochłonności efektów Schemat 1.3. Rozwój przedsiębiorstwa i jego ocena Źródło: opracowanie własne na podstawie Wawak 1998: 205–209; Winiarski, 2011: 10. Schemat 1.3. Rozwój przedsiębiorstwa i jego ocena Źródło: opracowanie własne na podstawie Wawak 1998: 205–209; Winiarski, 2011: 10. Kompleksowa ocena efektywności może być również prowadzona na trzech poziomach: efektywnej organizacji, efektywnego procesu oraz efektywnego stanowiska (Rummler, Brache, za: Linder, Cantrell, 2000: 55). W odniesieniu do pierwszego poziomu, miernikami 1.2. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw efektywności ekonomicznej mogą być rentowność, płynność i wartość przedsiębiorstwa, miernikiem efektywności procesów ‒ ich wydajność, a efektywnego stanowiska ‒ obniżka kosztów i wydajność pracy (Lisiecka, 2002: 236). Rozwój współczesnych przedsiębiorstw ma charakter złożony, jest rezultatem procesów globalizacji, przemian społeczno-gospodarczych, rozwoju technolo- gii teleinformatycznych, zmian w podejściu do procesów gospodarowani oraz [II st.] 1.2. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw wzrostu znaczenia kwestii ekologicznych (Misztal, 2018: 27) o kluczowym zna- czeniu dla funkcjonowania i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Uzależ- Rozwój współczesnych przedsiębiorstw ma charakter złożony, jest rezultatem procesów niony jest od determinant wewnętrznych i zewnętrznych, określanych również globalizacji, przemian społeczno-gospodarczych, rozwoju technologii teleinformatycznych, mianem makroekonomicznych. Zalicza się do nich poziom i  tempo wzrostu zmian w podejściu do procesów gospodarowani oraz wzrostu znaczenia kwestii PKB, realizowaną politykę monetarną i fiskalną państwa, poziom bezrobocia, tempo ogólnego wzrostu cen, sytuację na rynku i poziom konkurencyjności, ekologicznych (Misztal, 2018: 27) o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania i przetrwania poziom rozwoju badań naukowych oraz innowacyjności społeczeństwa (Misz- na konkurencyjnym rynku. Uzależniony jest od determinant wewnętrznych i zewnętrznych, tal, 2015a: 68). określanych również mianem makroekonomicznych. Zalicza się do nich poziom i tempo Uwarunkowania zewnętrzne można podzielić na te, które wynikają z otoczenia wzrostu PKB, realizowaną politykę monetarną i fiskalną państwa, poziom bezrobocia, tempo międzynarodowego (w  tym procesów koncentracji kapitału, wzrostu znacze- nia korporacji międzynarodowych, globalizacji, postępu technologicznego, wzro- stu znaczenia wiedzy przy podejmowaniu decyzji gospodarczych, procesów inte- gracyjnych państw) oraz te, które wynikają z otoczenia krajowego, dotyczą norm 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wpływ bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: