Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00198 002746 20855529 na godz. na dobę w sumie
Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów - amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski - ebook/pdf
Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów - amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 71
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63712-02-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> raporty i analizy
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Raport jest próbą rzetelnej analizy uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, związanych z poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce i w jej poszczególnych regionach. Raport zawiera autorską analizę wpływu sektora wydobywczego gazu konwencjonalnego w Polsce na lokalne procesy gospodarcze. Zestawienie jej wyników z doświadczeniami północnoamerykańskiej rewolucji łupkowej, pozwoliło sformułować listę prawdopodobnych korzyści dla rozwoju społeczno-ekonomicznego polskich regionów, wynikających z wpływu sektora poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego. Publikacja jest źródłem rzeczowych argumentów, które w obecnej, wczesnej fazie rozwoju sektora łupkowego w Polsce, mogą mieć istotne znaczenie dla budowania prawdziwego, a tym samym pozytywnego klimatu wokół gazu łupkowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów – amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski Izabela Albrycht, Rafał Garpiel, Piotr Kosowski, Anna Łaszczuk, Adam Łazarski, Marcin Matyka, Łukasz Pokrywka, Stanisław Rzyski, Piotr Stankiewicz, Marcin Tarnawski Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów – amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski Izabela Albrycht, Rafał Garpiel, Piotr Kosowski, Anna Łaszczuk, Adam Łazarski, Marcin Matyka, Łukasz Pokrywka, Stanisław Rzyski, Piotr Stankiewicz, Marcin Tarnawski Jeżeli doceniają Państwo wartość merytoryczną niniejszej publikacji, zachęcamy do finansowego wsparcia przyszłych inicjatyw wydawniczych Instytutu. Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów – amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski Izabela Albrycht, Rafał Garpiel, Piotr Kosowski, Anna Łaszczuk, Adam Łazarski, Marcin Matyka, Łukasz Pokrywka, Stanisław Rzyski, Piotr Stankiewicz, Marcin Tarnawski Redakcja: Izabela Albrycht Zamknięcie składu: lipiec 2012 © Instytut Kościuszki 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone. Krótkie partie tekstu, nieprzekraczające dwóch akapitów mogą być kopiowane w oryginalnej wersji językowej bez wyraźnej zgody, pod warunkiem zaznaczenia źródła. Pomoc w edycji: Maria Guzewska, Liliana Drewnicka Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kopecka Druk: Dante Media Instytut Kościuszki ul. Lenartowicza 7/4 31-138 Kraków e-mail: ik@ik.org.pl +48 12 632 97 24 www.ik.org.pl ISBN: 978-83-63712-02-0 Spis treści Wstęp Izabela Albrycht ........................................................................................................................................ 5 Najważniejsze wnioski i rekomendacje dla sektora poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Polsce z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego Izabela Albrycht........................................................................................................................ 9 PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE DOŚWIADCZENIA .....................................................................................21 1. Historia rozwoju sektora gazu łupkowego w USA Adam Łazarski ............................................23 2. Korzyści płynące z oparcia sektora energetycznego w USA na gazie łupkowym Marcin Tarnawski ........................................................................................................................................29 3. Korzyści ekonomiczne dla USA wynikające z rozwoju sektora gazu łupkowego Adam Łazarski, Marcin Tarnawski ..........................................................................................................37 4. Przykłady rozwoju amerykańskich regionów bogatych w złoża gazu łupkowego Adam Łazarski ..............................................................................................................................................43 5. Postawy amerykańskiego społeczeństwa i społeczności lokalnych wobec wydobycia gazu łupkowego Piotr Stankiewicz, Stanisław Rzyski ...............................55 6. Dobre praktyki rozwoju sektora gazu łupkowego w Ameryce Północnej w zakresie zwiększenia potencjału społeczno-kulturowego oraz budowania relacji ze społecznościami lokalnym Piotr Stankiewicz, Stanisław Rzyski .............................................65 7. Korzyści płynące z rozwoju sektora gazu łupkowego w Kanadzie Marcin Tarnawski .......71 SZANSE DLA POLSKI .........................................................................................................................................81 8. Historia i tradycja wydobycia gazu ziemnego w Polsce Piotr Kosowski ..................................83 9. Gaz konwencjonalny i niekonwencjonalny – krótka charakterystyka podobieństw i różnic Piotr Kosowski ...................................................................................................87 10. Obszary ryzyka mogące warunkować znaczenie sektora gazu łupkowego w Polsce i jego wpływ na wartości realne w gospodarce Piotr Kosowski ...............................91 11. Obecny system opodatkowania wydobycia węglowodorów w Polsce z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego Anna Łaszczuk, Marcin Matyka – DLA Piper Wiater sp.k. .................................................................95 12. Analiza potencjalnych korzyści z wydobycia gazu niekonwencjonalnego dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce z uwzględnieniem doświadczeń regionów, w których działają kopalnie gazu konwencjonalnego Łukasz Pokrywka ...................................................................................................................................... 101 13. Wpływ sektora wydobywczego gazu ziemnego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów w percepcji społeczności lokalnych Rafał Garpiel ................................................... 123 Autorzy ................................................................................................................................................................ 135 Wstęp Izabela Albrycht – prezes zarządu Instytutu Kościuszki Rewolucja gazu niekonwencjonalnego, zapoczątkowana w USA i w Kanadzie, może osiągnąć, w stosunkowo krótkim okresie czasu, status zjawiska globalnego. Stworzeniem sektora wydo- bycia gazu łupkowego (poważnie) zainteresowane są bowiem kolejne kraje: Wielka Brytania, Chiny, Rosja, Indie, Meksyk i  Argentyna. To tylko kilka przykładów państw, które prawdo- podobnie w  największym stopniu wpłyną na dynamikę przewidywanego procesu. Choć w  każdym z  wymienionych krajów, potencjał rozwoju sektora łupkowego uwarunkowany jest innymi czynnikami, nie zmienia to faktu, że niekonwencjonalne technologie wydobycia surowców energetycznych zrewolucjonizują najpierw regionalne rynki gazu, a  w  perspek- tywie kilku następnych lat – także rynek ropy naftowej. Która z tych surowcowych rewolucji przyniesie większe zmiany w stosunkach gospodarczych na świecie, pokaże czas. Dziś pewne jest tylko jedno: ani Polska, ani Europa nie powinny odwrócić się od możliwości osiągnięcia korzyści energetycznych, ekonomicznych, społecznych i  politycznych, które są udziałem dotychczasowych beneficjentów rewolucji łupkowych. W prezentowanym raporcie, analizując zarówno historię, jak i wpływ społeczno-ekonomiczny rozwoju wydobycia gazu łupkowego w USA i Kanadzie, proponujemy czytelnikowi zdystanso- wanie się od globalnej analizy sektora gazu niekonwencjonalnego, a zwrócenie się ku perspek- tywie lokalnej. Łupkowe success story rozpoczęło się bowiem w amerykańskich stanach oraz kanadyjskich prowincjach. Teksas, Pensylwania czy Kolumbia Brytyjska to miejsca, w których rewolucja łupkowa odcisnęła swoje pozytywne piętno w  pierwszej kolejności i  w  najwięk- szym stopniu. Pomorze i Lubelszczyzna to natomiast obszary, które mogą odegrać ważną rolę w historii rozwoju sektora gazu łupkowego w Polsce. Niniejszy raport, będący kolejną publikacją Instytutu Kościuszki na temat sektora gazu niekon- wencjonalnego, skoncentruje się przede wszystkim na przedstawieniu historii wydobycia tego surowca w USA i w Kanadzie, a także na zaprezentowaniu skali i rodzajów korzyści społecz- nych, ekonomicznych i energetycznych, wiążących się z jego rozwojem w wymiarze krajowym i regionalnym. Korzyści te zaprezentowane zostaną w oparciu o najnowsze dane ekonomiczne oraz wyniki badań socjologicznych, dotyczących postrzegania przez społeczeństwo amery- kańskie korzyści związanych z funkcjonowaniem sektora łupkowego. Nie wszystkie opinie wyrażone w niniejszej publikacji przez jej autorów odzwierciedlają oficjalne stanowisko programowe Instytutu Kościuszki oraz partnerów publikacji. Stanowią one wkład w debatę publiczną. Tezy zawarte w publikacji odzwierciedlają stanowiska poszczególnych autorów, niekoniecznie stanowiąc opinie pozostałych. Analiza sektora gazu niekonwencjonalnego w  USA będzie punktem wyjścia do przedsta- wienia charakterystyki podobieństw i  różnic między sektorem gazu konwencjonalnego i  niekonwencjonalnego oraz sformułowania listy obszarów ryzyka, mogących warunkować znaczenie sektora gazu łupkowego w Polsce i jego wpływ na wartości realne w gospodarce. Istotną częścią publikacji jest rozdział analizujący doświadczenia polskich regionów, w których obecnie działają kopalnie gazu konwencjonalnego oraz znajdują się podziemne magazyny gazu. Wskazuje on na społeczno-ekonomiczne korzyści dla regionów, związane z funkcjono- waniem sektora wydobywczego gazu ziemnego i ropy naftowej. W tej części raportu zaprezentowana została także wstępna projekcja potencjalnego wpływu sektora gazu łupkowego na rynek pracy. Publikacja zawiera również listę innych, prawdopo- dobnych korzyści społeczno-ekonomicznych, wynikających z  rozwoju sektora gazu łupko- wego w  Polsce oraz zbiór rekomendacji dla polskich decydentów ukierunkowanych na wygenerowanie wartości dodanej z  wydobycia gazu łupkowego dla jednostek samorządu terytorialnego i uzyskanie efektu mnożnikowego dla polskiej gospodarki. Publikację zamyka raport z unikalnych, jakościowych badań socjologicznych, przeprowadzonych w celu zidenty- fikowania sposobu postrzegania przez społeczności lokalne korzyści i kosztów/strat, związa- nych z eksploatacją gazu konwencjonalnego w Polsce. Nie tylko pozytywne doświadczenia północnoamerykańskie, ale także analiza danych ekono- micznych polskich regionów wydobywczych wraz z wynikami wywiadów przeprowadzonych wśród zamieszkujących te obszary społeczności lokalnych, wskazują, że funkcjonowanie sektora wydobywczego gazu ziemnego może przynieść wielorakie korzyści dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów. Wyniki badań i analiz ekspertów Instytutu Kościuszki, zawarte w niniejszym raporcie są zatem źródłem rzeczowych argumentów, które w obecnej, wczesnej fazie rozwoju sektora łupkowego w Polsce, mogą mieć istotne znaczenie dla budo- wania prawdziwego, a  tym samym pozytywnego klimatu wokół gazu łupkowego. Z  tego względu są warte przytaczania i podkreślania w debacie publicznej. Jak wskazuje przykład północnoamerykański, wiedza na temat korzyści i skutków, wiążących się z rozwojem sektora poszukiwawczo-wydobywczego gazu łupkowego, jest nie do przece- nienia. Zarówno polski rząd, politycy, samorządowcy, organizacje pozarządowe, jak i koncerny energetyczne, mając na uwadze rozwój sektora gazu niekonwencjonalnego, powinni wska- zywać społecznościom lokalnym, i szerzej także wszystkim polskim obywatelom, że mogą stać się oni bezpośrednimi i pośrednimi beneficjentami tego procesu, m.in. dzięki spadkowi cen gazu i  energii, zmniejszeniu bezrobocia czy zwiększeniu dochodów gmin. Zaangażowanie polskich społeczności lokalnych we wspieranie budowy tego sektora, wydaje się bowiem na tym etapie być kluczowe dla stworzenia „historii sukcesu” gazu łupkowego w Polsce. Przygotowanie i realizacja przez polski rząd – opartej na faktach, a nie emocjach – kampanii informacyjnej na temat społeczno-ekonomicznego wpływu sektora gazu łupkowego – jest zatem jedną z najważniejszych rekomendacji Instytutu Kościuszki, ukierunkowaną na zwięk- szenie dynamiki rozwoju tego sektora gospodarki. Wśród innych, kluczowych zaleceń znaj- dują się, m.in.: wpisanie gazu łupkowego do polskiej strategii energetycznej, jako drugiego po węglu surowca (w  aktualnym dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030  r.” nie ma o  nim ani słowa!); potrzeba intensyfikacji działań legislacyjnych w  zakresie tworzenia prostych i przemyślanych regulacji prawnych i podatkowych, a także jasnego i efektywnego podziału kompetencji oraz odpowiedzialności za wsparcie budowy sektora gazu łupkowego w  ramach administracji centralnej; konieczność szkolenia młodych inżynierów i  techników oraz stworzenia sektora badawczo-rozwojowego wspierającego sektor wydobywczy, który mógłby zostać dofinansowany ze środków unijnych i z budżetów koncernów energetycznych; oraz konieczność zabezpieczenia możliwości rozwoju sektora łupkowego z punktu widzenia finansowego, poprzez stworzenie dogodnych warunków inwestycyjnych. Podpisana 4 lipca 2012 r. umowa ramowa pomiędzy PGNiG SA, KGHM Polska Miedź SA, PGE SA, Tauron Polska Energia SA i Enea SA w sprawie poszukiwań i eksploatacji gazu łupkowego (tzw. KTC od nazw padów, znajdujących się na koncesji PGNiG SA Wejherowo: Kochanowo, Częstkowo, Tępcz) jest krokiem w  dobrą stronę. Bezprecedensowa inwestycja, jaką jest rozwój sektora poszu- kiwań i  wydobycia gazu niekonwencjonalnego w  Polsce, wymaga bowiem takiego właśnie podejścia, które pozwoli stworzyć efekt skali i  synergii. W  najblizszym czasie należy podjąć jednak kolejne kroki, służące stworzeniu optymalnych warunków do długoterminowego rozwoju tego sektora. W tym celu niezbędne będzie pozyskiwanie przez podmioty krajowe technologicznego know-how poprzez budowanie partnerstwa z zagranicznymi koncernami, które mają bogate doświadczenia wydobywcze w Ameryce Północnej. Jeżeli podjęciu współ- pracy towarzyszyłaby wymiana udziałów w koncesjach, to z punktu widzenia polskich spółek energetycznych może to mieć dodatkową zaletę w  postaci minimalizacji ryzyka. Tylko pod takimi warunkami polskie państwo będzie w  stanie organizacyjnie i  finansowo udźwignąć gigantyczne inwestycje, w tym wykonanie wielu setek odwiertów i rozbudowę infrastruktury przesyłowej. Jak pokazuje chlubna historia i tradycja wydobycia gazu ziemnego w Polsce, także zarysowana w niniejszym raporcie, nasz kraj, pod pewnymi warunkami, może stać się pionierem rozwoju sektora gazu łupkowego w  Europie i  w  perspektywie kilku lat odczuć pozytywne skutki swojego łupkowego success story. Miejmy zatem świadomość, że także my wszyscy możemy zostać wygranymi zbliżającej się globalnej, niekonwencjonalnej rewolucji energetycznej. Opisane w raporcie przyszłe korzyści dla regionów, a także polskiej gospodarki, wynikające z rozwoju sektora gazu łupkowego, powinny być dodatkowym impulsem dla polskiego rządu do zwiększenia dynamiki jego tworzenia. Dziękując autorom publikacji za współpracę, zapraszam Państwa do lektury. 6 Izabela Albrycht Wstęp 7 Najważniejsze wnioski i rekomendacje dla sektora poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Polsce z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego* Izabela Albrycht Dokonana na potrzeby niniejszego raportu analiza uwarunkowań ekonomicznych i społecz- nych, związanych z poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce i  w  jej poszczególnych regionach, wykazuje, że powstający aktualnie sektor poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego może stać się szansą dla rozwoju polskiej gospodarki i jednostek samorządu terytorialnego (JST). Z  dużym prawdopodobieństwem, północnoamerykańskie doświadczenia oraz pozytywne społeczno-ekonomiczno-polityczne skutki łupkowej rewolucji gazowej, mogą mieć miejsce, choć na mniejszą skalę, także w Polsce. Na łupkowym boomie w USA skorzystały nie tylko koncerny paliwowe, ale także społeczności lokalne, władze stanowe, średniej i małej wielkości przedsiębiorstwa oraz odbiorcy indywidu- alni. Skorzystała wreszcie cała amerykańska gospodarka. W USA obserwujemy zatem sytuację, o której Amerykanie mówią: win-win – czyli podwójne, a w tym przypadku nawet wielostronne zwycięstwo. Sukces łupkowy, osiągnięty dzięki strategii win-win, będzie można powtórzyć także w Polsce. Jest to o  tyle bardziej prawdopodobne, że Polska posiada wieloletnią tradycję związaną z  wydobyciem węglowodorów, a  tym samym czerpie korzyści wynikające z  wydobywania gazu konwencjonalnego, które warto wskazać wszystkim interesariuszom i  beneficjentom nowego niekonwencjonalnego sektora poszukiwawczo-wydobywczego. Wpływ sektora wydobywczego gazu ziemnego w Polsce, w tym kopalni gazu konwencjonalnego oraz podziemnych magazynów gazu, na lokalne procesy gospodarcze W analizie wpływu sektora wydobywczego gazu ziemnego w Polsce na lokalne procesy gospo- darcze, przeprowadzonej przez Instytut Kościuszki, uwzględniono dwa Duże Regiony. Region Północny: głównie województwo wielkopolskie oraz zachodniopomorskie i kujawsko-pomor- skie; Region Południowy: głównie województwo podkarpackie. W ramach Dużych Regionów uwzględniono regiony (gminy i  powiaty), na terenie których znajdują się kopalnie gazu ziemnego lub podziemne magazyny gazu. Duże Regiony różnią się pomiędzy sobą specy- fiką społeczno-gospodarczą, położeniem geopolitycznym i innymi czynnikami o charakterze historycznym, które w  dalszym ciągu wpływają na ich poziom rozwoju. W  tych Regionach, istotne jest także stadium rozwoju sektora wydobycia gazu ziemnego: długoletnia obecność na Południu i dynamiczny wzrost wydobycia na Północny. Dochody samorządowe Gminy osiągają dochody własne z udziału w podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz w podatku od nieruchomości, opłacie eksploatacyjnej (na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze) oraz w podatkach lokalnych. W większości badanych gmin, obecność kopalni lub podziem- nego magazynu gazu poprawia dochody własne gminy. Wskaźnik dochody własne per capita jest w tych regionach o ok. 5-15 wyższy niż w podobnych gminach w danym wojewódz- twie. W Dębnie (powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie), gdzie znajduje się kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego, dochody własne gminy są wyższe o 18 , a dochody ogółem – o ok. 5 w porównaniu do innych gmin w województwie zachodniopomorskim. Średni udział opłaty eksploatacyjnej w dochodach gmin w Polsce wynosi ok. 0,4 . Dla porów- nania w: • Dębnie udział ten przekracza 12 (8,3 mln PLN w 2010 r.), • Kościanie (powiat kościański województwo wielkopolskie) udział wynosi 3,3 (1,2 mln PLN w 2010 r.), • Mogilnie (powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie) udział wynosi 1,7 (1,1 mln PLN w 2010 r.). Wysokie wpływy z podatków do kasy samorządowej uruchamiają jednak mechanizm redystry- bucji dochodów, zwany powszechnie „janosikowym”. Gminy, na terenie których znajdują się kopalnie gazu zimnego i podziemne magazyny gazu, otrzymują relatywnie niewielkie wpływy z tytułu subwencji. Ponadto są płatnikiem netto na międzyregionalny system redystrybucyjny. Jedynie Dębno, gdzie działa największa kopalnia ropy naftowej i  gazu ziemnego w  Polsce, osiąga dochody wyższe o ok. 5 w porównaniu do innych, podobnych regionów województwa zachodniopomorskiego. Jednak na wynik tego regionu duży wpływ ma także wydobycie ropy naftowej. Bazując na dostępnych danych, nie można wydzielić samego tylko wpływu wydo- bycia gazu ziemnego (pominąwszy wpływ ropy naftowej) na finanse samorządów. Wydatki samorządowe Z punktu widzenia średnio- i długoterminowego rozwoju regionalnego, ważne jest, aby wyższe dochody samorządowe przeznaczane były na prorozwojowe inwestycje, które mogą poprawić jakość życia i przyciągnąć duże firmy na lokalne rynki. W Regionie Południowym, gminy, na terenie których znajdują się kopalnie gazu ziemnego lub podziemne magazyny gazu, przeznaczają na inwestycje 22,1 wydatków ogółem, podczas gdy pozostałe porównywalne gminy Regionu jedynie 17,5 . W  Regionie Północnym, działalność inwestycyjna samorządów, które czerpią dodatkowe dochody z  obecności kopalni gazu ziemnego lub podziemnego magazynu, także jest zauważalna. W  województwie wielkopolskim, gminy te przeznaczają średnio 15 swoich wydatków na inwestycje, podczas gdy inne porównywalne samorządy przeznaczają 14 . Warto przy tym zwrócić uwagę na bardzo duże zróżnicowanie tego wskaźnika: wartości w poszczególnych gminach wahają się od 1 do 42 . W Mogilnie (podziemny magazyn gazu) działalność inwestycyjna samorządu jest jeszcze bardziej zauważalna – wydatki inwestycyjne stanowią 21,5 wydatków ogółem, przy średniej w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie 18 . Zamożność społeczeństwa Wpływy z podatków dochodowych do budżetów samorządowych, poza funkcją fiskalną, informują także o poziomie wynagrodzeń. W Regionie Południowym, średni poziom wynagrodzeń w gminach, na terenie których funkcjonują kopalnie gazu ziemnego lub podziemne magazyny gazu są większe o ok. 12 niż w innych podobnych gminach w województwie podkarpackim. W Regionie Północnym tak jednoznaczna zależność nie występuje. Lokalne fundusze płac w gminach, w których prowadzona jest działalność wydobywcza gazu ziemnego są podobne do porównywalnych gmin bez kopalni gazu. Jedynie w miejscowości Mogilno (podziemny magazyn gazu), średni poziom wynagrodzeń przewyższa o ok. 7 średnią w porównywalnych gminach w województwie kujawsko-pomorskim. Rynek pracy Przeprowadzone analizy pokazują, że funkcjonowanie kopalni gazu ziemnego i podziemnego maga- zynu gazu nie musi jednoznacznie przekładać się na znaczną poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Niewątpliwie może jednak zwiększać prawdopodobieństwo stworzenia dużej liczby miejsc pracy. W Regionie Południowym, w powiatach, na terenie których znajdują się kopalnie gazu ziemnego lub podziemne magazyny gazu, średnia stopa bezrobocia (w latach 2004-2011) wyniosła ok. 18 , podczas gdy w pozostałych powiatach (bez obecności sektora wydobycia gazu ziemnego) ok. 15 . W Regionie Północnym w województwie wielkopolskim, sytuacja na lokalnych rynkach pracy ulega znacznej poprawie, gdy spółki zajmujące się wydobyciem gazu intensyfikują swoją dzia- łalność: średnia stopa bezrobocia wyniosła w tych regionach 8,5 wobec 10,3 w pozosta- łych powiatach. W województwie zachodniopomorskim w powiecie myśliborskim (złoże BMB), średnia stopa bezrobocia wyniosła 18,2 , podczas gdy w pozostałych powiatach województwa 22,3 . W innych regionach obecność kopalni gazu ziemnego lub podziemnego magazynu gazu nie przekłada się na znaczącą poprawę sytuacji na rynku pracy: w powiecie mogileńskim średnia stopa bezrobocia okazała się być nieznacznie wyższa niż przeciętnie w województwie. Podobnie wygląda sytuacja w powiatach milickim i górowskim (województwo dolnośląskie). Podmioty gospodarcze Na kondycję lokalnego rynku pracy znaczący wpływ ma także liczba podmiotów gospodar- czych, które są potencjalnymi pracodawcami w regionie. W 2010 r. w województwie podkar- packim w powiatach, na terenie których funkcjonują kopalnie gazu ziemnego lub podziemne magazyny gazu, liczba podmiotów gospodarczych w  przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 10 Izabela Albrycht Najważniejsze wnioski i rekomendacje 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów - amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: