Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00091 003000 22421726 na godz. na dobę w sumie
Wprowadzenie do informatyki - książka
Wprowadzenie do informatyki - książka
Autor: Liczba stron: 164
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-714-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Celem niniejszej książki jest dostarczenie Czytelnikowi takiej wiedzy, która umożliwia samodzielne i swobodne korzystanie z komputera we wszystkich podstawowych dziedzinach jego zastosowań. Książka ma formę podręcznika do zajęć szkolnych i szkoleń komputerowych. Autor ma nadzieję, że zainteresuje ona zarówno tych czytelników, którzy dopiero rozpoczynają użytkowanie komputera, jak i tych, którzy chcieliby swoją wiedzę w tym zakresie uporządkować, uzyskać poczucie pewności i zrozumienia. Autor jest profesorem nauk matematycznych na Uniwersytecie Wrocławskim i zajmuje się między innymi różnymi zagadnieniami z dziedziny informatyki. Lata doświadczeń utwierdziły go w przekonaniu, że aby posługiwać się technologią informacyjną w sposób świadomy i rozumny, trzeba odróżniać rzeczy istotne w użytkowaniu komputerów, to co ogólne i niezależne od systemu lub programu, od drugorzędnych, technicznych szczegółów. Stało się to bodźcem do napisania tego właśnie podręcznika.

W książce znajdziesz interesujący opis wielu praktycznych zagadnień, a ponadto:

 1. Podstawowe pojęcia nie muszą być nudne!
 2. Jak działa procesor? Pojmiesz to w kilka chwil
 3. Szybki kurs liczenia w systemie binarnym
 4. Języki programowania i kompilatory - co to jest?
 5. Praktyczne porady w podstawowych sprawach
 6. Organizacja zasobów informacji, czyli pliki i katalogi oraz dyski twarde
 7. Arkusze kalkulacyjne i bazy danych
 8. Internet i praca w sieci
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wprowadzenie do informatyki Autor: Andrzej Kisielewicz ISBN: 83-7197-714-X Format: B5, stron: 162 Celem niniejszej ksi„¿ki jest dostarczenie Czytelnikowi takiej wiedzy, kt(cid:243)ra umo¿liwia samodzielne i swobodne korzystanie z komputera we wszystkich podstawowych dziedzinach jego zastosowaæ. Ksi„¿ka ma formŒ podrŒcznika do zajŒ(cid:230) szkolnych i(cid:160) szkoleæ komputerowych. Autor ma nadziejŒ, ¿e zainteresuje ona zar(cid:243)wno tych czytelnik(cid:243)w, kt(cid:243)rzy dopiero rozpoczynaj„ u¿ytkowanie komputera, jak i tych, kt(cid:243)rzy chcieliby swoj„ wiedzŒ w tym zakresie uporz„dkowa(cid:230), uzyska(cid:230) poczucie pewno(cid:156)ci i(cid:160) zrozumienia. Autor jest profesorem nauk matematycznych na Uniwersytecie Wroc‡awskim i zajmuje siŒ miŒdzy innymi r(cid:243)¿nymi zagadnieniami z dziedziny informatyki. Lata do(cid:156)wiadczeæ utwierdzi‡y go w przekonaniu, ¿e aby pos‡ugiwa(cid:230) siŒ technologi„ informacyjn„ w spos(cid:243)b (cid:156)wiadomy i rozumny, trzeba odr(cid:243)¿nia(cid:230) rzeczy istotne w u¿ytkowaniu komputer(cid:243)w, to co og(cid:243)lne i niezale¿ne od systemu lub programu, od drugorzŒdnych, technicznych szczeg(cid:243)‡(cid:243)w. Sta‡o siŒ to bod(cid:159)cem do napisania tego w‡a(cid:156)nie podrŒcznika. W ksi„¿ce znajdziesz interesuj„cy opis wielu praktycznych zagadnieæ, a ponadto: Podstawowe pojŒcia nie musz„ by(cid:230) nudne! Jak dzia‡a procesor? Pojmiesz to w kilka chwil Szybki kurs liczenia w systemie binarnym JŒzyki programowania i kompilatory (cid:151) co to jest? Praktyczne porady w podstawowych sprawach Organizacja zasob(cid:243)w informacji, czyli pliki i katalogi oraz dyski twarde Arkusze kalkulacyjne i bazy danych Internet i praca w sieci O Autorze ...........................................................................................9 Przedmowa .......................................................................................11 Część I Trochę teorii ...................................................o...............13 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia .........................................................................15 Komputer...................................................1...................................................1.....................15 Procesor i pamięć ...................................................1...................................................1........15 Nośniki informacji...................................................1...................................................1.......16 Program ...................................................1...................................................1.......................17 Terminologia ...................................................1...................................................1...............17 Uniwersalność ...................................................1...................................................1.............18 Sieci i komunikacja ...................................................1...................................................1.....18 Informatyka i technologia informacyjna ...................................................1........................19 Rozdział 2. Cyfrowa reprezentacja danych ...........................................................21 System binarny...................................................1...................................................1........... .21 Jednostki informacji ...................................................1...................................................1....22 Kod ASCII..............................................1...................................................1........................23 Kodowanie obrazu i dźwięku...................................................1.........................................24 Pojemność nośników informacji ...................................................1....................................24 Rozdział 3. Programowanie .................................................................................27 Działanie procesora ...................................................1...................................................1.....27 Podstawowe operacje ...................................................1...................................................1..28 Języki programowania i kompilatory...................................................1.............................29 Logika w programowaniu ...................................................1..............................................31 Błędy w programach ...................................................1...................................................1...31 ...32 Algorytmy ...................................................1...................................................1................ Możliwości i ograniczenia ...................................................1.............................................34 Część II Praktyka...................................................o.....................35 Rozdział 4. Zagadnienia techniczne ....................................................................37 Elementy zestawu komputerowego...................................................1................................37 Klawiatura ...................................................1...................................................1...................39 Włączanie komputera...................................................1...................................................1..41 Dostęp do programów i plików...................................................1......................................42 Praca w sieci...................................................1...................................................1................43 2 Wprowadzenie do informatyki Wyłączanie komputera...................................................1...................................................144 Obsługa techniczna i konserwacja ...................................................1.................................45 Wymagania sprzętowe ...................................................1...................................................145 Rozdział 5. Zasady wprowadzania tekstu ............................................................47 Maszynopisanie...................................................1...................................................1...........47 Modyfikacja tekstu...................................................1...................................................1......48 Obszar edycji...................................................1...................................................1...............49 Automatyczne przenoszenie...................................................1...........................................50 Znaki ASCII ...................................................1...................................................1................50 Użycie mikrofonu...................................................1...................................................1........51 Rozdział 6. Edytory tekstów................................................................................53 Rodzaje edytorów...................................................1...................................................1........53 Otwieranie i zapisywanie pliku ...................................................1......................................54 Operacje na blokach ...................................................1...................................................1....55 Przeszukiwanie i zastępowanie ...................................................1......................................55 Wydawanie poleceń myszką ...................................................1..........................................56 Wydawanie poleceń z klawiatury ...................................................1..................................57 Inne możliwości edytorów ...................................................1.............................................58 Rozdział 7. Oprogramowanie ...............................................................................61 Systemy operacyjne...................................................1...................................................1.....61 Programy użytkowe...................................................1...................................................1.....62 Programy narzędziowe...................................................1...................................................164 Programy edukacyjne i rozrywkowe...................................................1..............................64 Oprogramowanie sieciowe...................................................1.............................................64 Wirusy ...................................................1...................................................1.........................65 Rozdział 8. Metody komunikacji..........................................................................67 Myszka ...................................................1...................................................1........................67 Kursor...................................................1...................................................1..........................69 Okna ...................................................1...................................................1............................69 Menu...............................................1...................................................1................................71 Okienka dialogowe...................................................1...................................................1......72 Odsyłacze ...................................................1...................................................1....................73 Rozdział 9. Organizacja zasobów informacji na dyskach ......................................75 Pliki ...................................................1...................................................1.................... .........75 Nazwy plików ...................................................1...................................................1.............76 Wzorce nazw ...........................................1...................................................1.......................77 Drzewo katalogów...................................................1...................................................1.......77 Ścieżki dostępu...................................................1...................................................1.......... Atrybuty ...................................................1...................................................1................. Sektory ...................................................1...................................................1.................. ..79 .....80 ......80 Rozdział 10. Środowiska pracy..............................................................................81 Systemy tekstowe...................................................1...................................................1........81 Systemy typu NC ...................................................1...................................................1........83 Systemy Windows...................................................1...................................................1.......84 Rozdział 11. Zarządzanie zasobami informacji........................................................87 Przeglądanie zawartości komputera ...................................................1...............................88 Przeglądanie zawartości plików ...................................................1.....................................89 Tworzenie i usuwanie katalogów...................................................1...................................90 Kopiowanie i przenoszenie plików ...................................................1................................91 Usuwanie i tworzenie plików...................................................1.........................................93 Spis treści 3 Drukowanie dokumentów ...................................................1..............................................94 Ochrona zasobów ...................................................1...................................................1........95 Konserwacja dysku ...................................................1...................................................1.....95 Rozdział 12. Zarządzanie programami....................................................................97 Uruchamianie programów...................................................1..............................................97 Zamykanie programów ...................................................1..................................................98 Resetowanie komputera ...................................................1.................................................99 Instalacja i konfiguracja ...................................................1...............................................100 Rozdział 13. Standardowe czynności w programach............................................103 Otwieranie i zapisywanie plików ...................................................1.................................103 Czynności redakcyjne ...................................................1..................................................105 Praca z wieloma dokumentami ...................................................1....................................106 System Pomocy ...................................................1...................................................1.........108 Poznawanie programu ...................................................1..................................................110 Rozdział 14. Arkusze kalkulacyjne i bazy danych ................................................113 Tabele i komórki ...................................................1...................................................1.......113 Formuły ...................................................1...................................................1.................. ...114 Zakresy ...................................................1...................................................1......................115 Automatyczne wypełnianie ...................................................1..........................................115 Formatowanie...................................................1...................................................1............116 Adresy ...................................................1...................................................1.......................117 Rekordy i pola ...................................................1...................................................1...........118 Formularze i tabele...................................................1...................................................1....118 Sortowanie i filtrowanie ...................................................1...............................................120 Rozdział 15. Internet ..........................................................................................123 Adresy ...................................................1...................................................1.......................123 FTP i Telnet...................................................1...................................................1...............124 Poczta elektroniczna...................................................1...................................................1..126 Organizacja korespondencji ...................................................1.........................................128 Listy dyskusyjne i konwencje ...................................................1......................................129 WWW...................................................1...................................................1........................130 Przeglądarki...................................................1...................................................1...............131 Wyszukiwanie informacji ...................................................1............................................133 Wyszukiwarki...................................................1...................................................1............134 Bezpieczeństwo...................................................1...................................................1.........136 Polskie litery...................................................1...................................................1..............136 HTML.................................................1...................................................1..........................137 Dostęp do Internetu ...................................................1...................................................1...138 Dodatki ...................................................o....................................141 Dodatek A Microsoft Windows — instrukcje .....................................................143 System operacyjny ...................................................1...................................................1....143 Programy ...................................................1...................................................1...................146 Word...................................................1...................................................1..........................148 Excel...................................................1...................................................1..........................150 Dostęp do Internetu ...................................................1...................................................1...153 Dodatek B Nauczanie informatyki .....................................................................155 Dodatek C Słowniczek angielsko-polski ............................................................159 Rozdział 10. Jak już zostało wspomniane w rozdziale Oprogramowanie, jest bardzo wiele różnych systemów operacyjnych, jednak z punktu widzenia użytkownika, z punktu widzenia środowiska pracy, można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje: systemy tekstowe, sys- temy typu NC i Windows. Ktoś, kto posługuje się wyłącznie systemem okienkowym, w zasadzie nie musi znać innych systemów. Jednak na przykład idea systemu NC przeglądania zawartości dysków stosowana jest w wielu programach w okienkach dialogowych, do otwierania plików. Jest to jeden z powodów, dla którego warto sobie zdawać sprawę z zasad pracy w każdym z wymienionychs środowisk. Systemy tekstowe Jeszcze do niedawna do najbardziej rozpowszechnionych należał system DOS (Disk Operation System). Jest to „system tekstowy”: polecenia w tym systemie wydaje się wprowadzając je z klawiatury, w miejscu kursora za znakiem zachęty. Na przykład napisanie .6 i przyciśnięcie Enter powoduje wyświetlenie zawartości bieżącego ka- talogu (rysunek 10.1 ukazuje ekran DOS-u właśnie po wprowadzeniu polecenia .6). Wprowadzenie polecenia -34 3 88 powoduje skopiowanie zawartości pliku o nazwie moj.txt (w bieżącym katalogu) na dyskietkę w napędzie oznaczonym literą . Wszystkie polecenia mają ściśle określoną strukturę, czyli składnię, opisaną w pod- ręcznikach. Wprowadzenie w DOS-ie polecenia z błędem lub jakiegokolwiek ciągu liter, który nie jest poleceniem, powoduje wyświetlenie komunikatu o/ 43/-/2/ 9,2+;+49 (ang. Bad command or file name), co oznacza, że system nie rozu- mie polecenia. Prawidłową składnię można znaleźć w trakcie użytkowania systemu, wprowadzając polecenie /4 (w istocie rzeczy za pomocą tego polecenia można na- uczyć się posługiwać systemem). Warto również zwrócić uwagę na to, że istotnym elementem składni są odstępy (spacje), dzięki którym system rozpoznaje poszczegól- ne składniki polecenia. 82 Rysunek 10.1. System DOS Część II Praktyka W sieci globalnej dominują systemy będące rozwinięciami systemu Unix. Wśród nich szczególną popularnością cieszy się bezpłatnie rozpowszechniany i udoskonalany system Linux, górujący pod niektórymi względami nad systemami komercyjnymi. Wiele z tych systemów posiada nakładki graficzne, lecz administratorzy sieci naj- chętniej posługują się wersją tekstową. Podstawowe polecenia Uniksa (lub Linuksa) są dwuliterowe, na przykład: 7, 6, -4, : (od angielskich słów: list, remove, copy, move). Wprowadzenie polecenia 7 wy- świetla zawartość bieżącego katalogu, polecenie 62+;+)49 usuwa plik, polece- nia -4, : służą do kopiowania i przenoszenia plików. Polecenia te dopuszczają róż- nego rodzaju opcje wyrażane dodatkowymi literami. Dla przykładu: 7(cid:31)87 wyświetla zawartość bieżącego katalogu według czasu ostatniej mosdyfikacji z podaniem rozmia- ru (litery t, s pochodzą od ang. time, size). Dokładną składnię ze wszystkimi opcjami można uzyskać poleceniem +2 2+;+)43/-/2+ (ang. manual). Ważnym polece- niem jest 4+77;. (ang. password) umożliwiające zmianę hasła. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do DOS-u, systemy uniksowe rozróżniają du- że i małe litery (są case sensitive). Dlatego należy uważać, żeby nie włączyć przypad- kiem klawisza CapsLock (jeśli program nie chce wykonać jakiegoś polecenia, które zawsze wykonywał, jeśli niespodziewanie system odmawia nam dostępu do naszego konta, to często prozaiczną przyczyną jest właśnie włsączony CapsLock). Znacznym ułatwieniem w posługiwaniu się systemami tekstowymi są mechanizmy „hi- storii” i „inteligentnego uzupełniania”. Za pomocą odpowiednich klawiszy (np. strza- łek) można wracać do poleceń wcześniej wprowadzonych, które następnie można mo- dyfikować (np. zmienić tylko nazwę pliku). Inne klawisze (np. Tab) powodują, że system usiłuje uzupełnić napisany fragment, wykorzystując spis poleceń, plików oraz historię. Czasami więc wystarczy napisać trzy litery, nacisnąć Tab i w wierszu poleceń otrzymujemy pełne, spodziewane polecenie albo nazwę pliku. Mechanizmy te wyko- rzystywane są też w innych systemach oraz w Internecsie (o czym nie wszyscy wiedzą). Rozdział 10. krodowiska pracy 83 Systemy typu NC Znacznym ułatwieniem w użytkowaniu DOS-a jest nakładka na ten system o nazwie Norton Commander, w skrócie NC. Oprócz możliwości wydawania zwykłych pole- ceń DOS-owych w specjalnym wierszu poleceń, prezentuje ona całkiem nową „filozo- fię” komunikacji z użytkownikiem. W zajmujących prawie cały ekran dwóch oknach (panelach) wyświetlana jest zawartość dwóch wybranych katalogów na dysku twardym lub innych dostępnych nośnikach (zobacz rysunek 10.2). Podstawowym komendom DOS-a przypisane są klawisze funkcyjne F1 – F10, co uwidocznione jest w dolnej linii na ekranie, stanowiącej jednocześnie menu główne NC. W rezultacie wiele najczęściej używanych operacji można wykonać kilkoma przyciśnięciami klawiszy (bez wpisywa- nia nazw komend i zbiorów) lub klikaniem myszy odposwiednich przycisków. Rysunek 10.2. Norton Commander Dla przykładu, przyciśnięcie klawisza F5 (lub kliknięcie myszą przycisku 5 Copy) powoduje, że system zaproponuje nam skopiowanie wyróżnionego pliku (tego, na którym aktualnie znajduje się kursor) do katalogu w sąsiednim panelu. Dla potwier- dzenia wystarczy przycisnąć klawisz Enter, akceptując tę domyślną czynność uwi- docznioną w okienku dialogowym (można też wpisać inną nazwę docelowego katalo- gu lub wycofać się z operacji). Główne menu NC oferuje (w angielskiej wersji) następująces polecenia: 1. Help — pomoc, opis działania; 2. Menu — możliwość utworzenia własnego menu użytkownika; 3. View — podgląd zawartości plików; 4. Edit — edytor tekstowy, edycja wybranego pliku; 84 Część II Praktyka 5. Copy — kopiowanie plików i katalogów; 6. RenMov — przenoszenie plików i katalogów, zmiana nazw; 7. MkDir — utworzenie nowego katalogu; 8. Delete — usuwanie plików i katalogów; 9. PullDn — uaktywnienie górnego menu; 10. Quit — zakończenie programu, wyjście z NC. NC oferuje też menu z bardziej zaawansowanymi poleceniami. Podstawowe hasła tego menu uwidocznione są w górnej linii ekranu. Polecenia Left i Right rozwijają podmenu (dotyczące odpowiednio lewego lub prawego panelu), umożliwiające wybór sposobu wyświetlania zawartości katalogów (skrócony, pełny z dokładniejszymi in- formacjami o plikach, w postaci drzewa itp.), a także zmianę wyświetlanego w panelu dysku. Menu górne (przy odpowiednio wybranej konfiguracji) może być niewidocz- ne. Aktywuje się je kliknięciem przycisku PullDn w głównym menu lub przyciśnię- ciem klawisza F9. Szczególnym udogodnieniem w NC jest możliwość wykonywania takich operacji, jak grupowe kopiowanie lub usuwanie zaznaczonych plików. W tym celu należy za po- mocą klawisza Ins lub prawego przycisku myszy zaznaczyć grupę plików. (W ten sam sposób można zlikwidować zaznaczenie danego pliku). Jeśli choć jeden plik jest zaznaczony, polecenia kopiowania, usuwania i przenoszenia odnoszą się do wszyst- kich zaznaczonych plików. Norton Commander stał się niekwestionowanym wzorcem dla wielu podobnych roz- wiązań w innych systemach operacyjnych i programach usżytkowych. Systemy Windows Zupełną zmianą sposobu kontaktu użytkownika z komputerem są systemy Windows. Podstawowe elementy systemu Windows to myszka, ikony, okienka i menu (por. ry- sunek 4.3). Myszka omówiona została w podrozdziale Myszka. Ikony reprezentują katalogi, programy i pliki. W terminologii systemu Windows są to: foldery, aplikacje i dokumenty; można je rozróżnić po wyglądzie ikony. Klik- nięcie myszką ikony powoduje otwarcie okna: będzie to okno folderu lub okno robo- cze aplikacji. Okna i ikony można przemieszczać na ekranie; można też zmieniać rozmiary okien od maksymalnych, kiedy okno wypełnia cały ekran, do wielkości wy- branej przez użytkownika. Można mieć otwartych wiele okien, co umożliwia pracę z wieloma dokumentami i wieloma programami jednocześnie. Ekran przypomina pulpit biurka, na którym znajduje się wiele dokumentów, z których większość jest częścio- wo przykryta przez inne. W założeniach systemu Windows wszelkie możliwe opera- cje użytkownik powinien móc dokonywać za pomocą myszy, klikając odpowiednie ikony i opcje menu w oknach. Rozdział 10. krodowiska pracy 85 Pulpit w systemie Windows to obszar roboczy, na którym rozmieszczone są ikony i okna. Może on zawierać dodatkowe elementy. Na przykład pulpit systemu operacyjnego MS Windows wyposażony jest w pasek zadań, na którym znajdują się między innymi: przy- cisk rozwijający menu startowe Start oraz graficzne symbole otwartych okien (kliknięcie takiego symbolu jest jednym ze sposobów wydobycia oskna na wierzch). Podstawowe polecenia w typowym menu startowym MS Windosws to: Programy — menu programów do wyboru; Ulubione — szybki dostęp do często otwieranych stron internetowych; Dokumenty — szybki dostęp do ostatnio otwieranych dokumentów; Ustawienia — modyfikacja pulpitu i ustawień systemu; Znajdź — wyszukiwanie plików według nazwy; Pomoc — program pomocy w pracy z systemem; Uruchom... — uruchamianie programów za pomocą polecenia tekstowego; Logowanie — logowanie i wylogowywanie się (jeśli system pracuje w sieci); Zamknij... — zamykanie lub ponowne uruchamianie komputera. W zależności od wersji systemu lub użytkownika menu startowe może mieć inne po- lecenia (por. rysunek 8.2). Polecenie Ustawienia umożliwia użytkownikowi dokona- nie bardzo znaczących zmian w wyglądzie pulpitu, okien i ikon. W innych systemach Windows główne menu jest niewidoczne i ukazuje się dopiero po wciśnięciu prawego klawisza myszy jako menu podręczne. Niezależnie od tych różnic, systemowych lub powstałych w wyniku modyfikacji, nietrudno jest metodą prób i błędów odnaleźć wszystkie polecenia powyższego przykładowego menu lusb ich odpowiedniki. System Windows stopniowo staje się dominujący w komunikacji z komputerami (wszelkich typów), a także w Internecie, ponieważ ma minimalne wymagania doty- czące inteligencji użytkownika. O jego „naturalności”, o tym że uznawany jest za system najbardziej przyjazny dla użytkownika (ang. user friendly), świadczy to, że bardzo szybko uczą się nim posługiwać małe dzieci. Z drugiej strony system ten, automatyzując wiele czynności, utrudnia przeciętnemu użytkownikowi kontrolę zasobów i konfiguracji komputera, a także zmniejsza możli- wości łatwego radzenia sobie z usterkami i kłopotami (te sprawy w zamierzeniu pro- ducentów należy pozostawić fachowcom). Różnice między systemami tekstowymi i graficznymi potwierdzają znane powiedzenie, że im więcej przyjemności, tym mniej wolności. Sporo racji jest też w twierdzeniu, że Nortson Commander to środowisko dla pedantów, a Windows — bardziej dla bałaganiarzy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wprowadzenie do informatyki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: