Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 003239 24074339 na godz. na dobę w sumie
Wprowadzenie do systemów baz danych - książka
Wprowadzenie do systemów baz danych - książka
Autor: , Liczba stron: 1056
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-716-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bazy danych to podstawa większości złożonych systemów informatycznych. W oparciu o dane czerpane z tabel w bazie działają portale i sklepy internetowe, aplikacje biznesowe i informacyjne, a nawet multimedialne witryny, coraz częściej spotykane w urzędach, muzeach i innych budynkach użyteczności publicznej. Na rynku dostępnych jest wiele systemów zarządzania bazami danych, oferowanych przez różnych producentów i na różnych zasadach licencjonowania. Pomimo istotnych różnic, wszystkie opierają się na podobnych założeniach, a projektowanie wydajnych baz danych odbywa się w niemal identyczny sposób, niezależnie od docelowego systemu zarządzania nimi. Opanowanie wiadomości leżących u podstaw projektowania i wykorzystywania baz danych jest więc niezbędne do stworzenia efektywnego i bezpiecznego zaplecza bazodanowego dla systemu informatycznego.

Książka 'Wprowadzenie do systemów baz danych' to szczegółowe omówienie wszystkich aspektów projektowania i stosowania baz danych. Szczególny nacisk położono w niej na podstawy modelowania danych i definiowania tabel. Opisano języki i mechanizmy udostępniane przez systemy zarządzania bazami danych oraz techniki implementacji samych systemów. Książka może pełnić rolę podręcznika pomocnego przy poznawaniu zagadnień związanych z bazami danych lub źródła informacji dla projektantów i administratorów systemów bazodanowych.

Książka stanowi źródło wiedzy dla projektantów baz danych
i oprogramowania bazodanowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wprowadzenie do systemów baz danych Autor: Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak (rozdz. 0 – 9, 27 – 29), Bart³omiej Garbacz (rozdz. 10 – 19, dod. A – C), Bart³omiej Moczulski (rozdz. 20 – 26) ISBN: 83-7361-716-7 Tytu³ orygina³u: Fundamentals of Database Systems, 4th Edition Format: B5, stron: 1056 Bazy danych to podstawa wiêkszoġci z³o¿onych systemów informatycznych. W oparciu o dane czerpane z tabel w bazie dzia³aj¹ portale i sklepy internetowe, aplikacje biznesowe i informacyjne, a nawet multimedialne witryny, coraz czêġciej spotykane w urzêdach, muzeach i innych budynkach u¿ytecznoġci publicznej. Na rynku dostêpnych jest wiele systemów zarz¹dzania bazami danych, oferowanych przez ró¿nych producentów i na ró¿nych zasadach licencjonowania. Pomimo istotnych ró¿nic, wszystkie opieraj¹ siê na podobnych za³o¿eniach, a projektowanie wydajnych baz danych odbywa siê w niemal identyczny sposób, niezale¿nie od docelowego systemu zarz¹dzania nimi. Opanowanie wiadomoġci le¿¹cych u podstaw projektowania i wykorzystywania baz danych jest wiêc niezbêdne do stworzenia efektywnego i bezpiecznego zaplecza bazodanowego dla systemu informatycznego. Ksi¹¿ka „Wprowadzenie do systemów baz danych” to szczegó³owe omówienie wszystkich aspektów projektowania i stosowania baz danych. Szczególny nacisk po³o¿ono w niej na podstawy modelowania danych i definiowania tabel. Ksi¹¿ka mo¿e pe³niæ rolê podrêcznika pomocnego przy poznawaniu zagadnieñ zwi¹zanych z bazami danych lub ĥród³a informacji dla projektantów i administratorów systemów bazodanowych. • Rozwi¹zania oparte na bazach danych • U¿ytkownicy baz danych • Architektury systemów zarz¹dzania bazami danych • Modelowanie danych oparte na zwi¹zkach encji • Zastosowanie jêzyka UML w modelowaniu danych • Relacyjny model danych • Jêzyk SQL-99 • Normalizacja danych • Sk³adowanie danych na dysku • Indeksy i klucze • Algorytmy przetwarzania zapytañ • Mechanizmy transakcyjne • Obiektowe bazy danych • Bezpieczeñstwo danych • Jêzyk XML w bazach danych • Technologie eksploracji danych • Hurtownie danych, systemy GIS i bazy danych dla urz¹dzeñ mobilnych Ksi¹¿ka stanowi ĥród³o wiedzy dla projektantów baz danych i oprogramowania bazodanowego. Spis treści Przedmowa ................................................... ................................................... ..........13 I WPROWADZENIE I MODELOWANIE KONCEPCYJNE ..........................................19 1. Bazy danych i ich użytkownicy ................................................... ..............................21 1.1. Wprowadzenie ...................................................d...................................................d.......................22 1.2. Przykład ...................................................d...................................................d.................................23 1.3. Właściwości rozwiązań opartych na bazach danych ...................................................d.................26 1.4. Aktorzy na scenie ...................................................d...................................................d..................31 1.5. Pracownicy poza sceną ...................................................d.............................................................33 1.6. Zalety stosowania rozwiązań opartych na systemach zarządzania bazami danych ......................34 1.7. Krótka historia praktycznych zastosowań baz danych ...................................................d..............40 1.8. Kiedy nie należy używać systemów zarządzania bazami danych ................................................43 1.9. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.......................44 2. Architektura systemów baz danych i związane z nimi pojęcia .................................47 2.1. Modele danych, schematy i egzemplarze ..................................................d...................................48 2.2. Trójwarstwowa architektura i niezależność danych ...................................................d..................51 2.3. Języki i interfejsy baz danych ...................................................d...................................................54 2.4. Środowisko systemu bazy danych ...................................................d............................................57 2.5. Architektury systemów zarządzania bazami danych scentralizowane i typu klient-serwer .........61 2.6. Klasyfikacja systemów zarządzania bazami danych ...................................................d.................66 2.7. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.......................68 3. Modelowanie danych zgodnie z modelem związków encji ......................................71 3.1. Stosowanie wysokopoziomowych, koncepcyjnych modelów danych podczas projektowania bazy danych ...................................................d...................................................d..........................72 3.2. Przykładowa aplikacja bazy danych ...................................................d.........................................74 3.3. Typy encji, zbiory encji, atrybuty i klucze ...................................................d................................75 3.4. Typy związków, zbiory związków, role i ograniczenia strukturalne ...........................................82 3.5. Słabe typy encji ...................................................d...................................................d.....................89 3.6. Udoskonalanie projektu ER dla bazy danych FIRMA ...................................................d..............90 6 SPIS TREŚCI 3.7. Diagramy ER, konwencje nazewnictwa oraz zagadnienia związane z projektowaniem ..............91 3.8. Notacja dla diagramów klas UML ...................................................d............................................95 3.9. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.......................97 4. Rozszerzony model związków encji oraz modelowanie UML ...............................105 4.1. Podklasy, nadklasy i dziedziczenie ...................................................d.........................................106 4.2. Specjalizacja i generalizacja ...................................................d...................................................108 4.3. Ograniczenia i właściwości związków specjalizacji i generalizacji ...........................................111 4.4. Modelowanie typów UNII w oparciu o kategorie ...................................................d...................118 4.5. Przykład schematu EER dla bazy danych UNIWERSYTET oraz formalne definicje dla modelu EER ...................................................d...................................................d..................120 4.6. Reprezentowanie specjalizacji-generalizacji oraz dziedziczenia na diagramach klas metodologii UML ...................................................d...................................................d...............124 4.7. Typy związków stopnia wyższego niż drugi ...................................................d..........................125 4.8. Abstrakcja danych, reprezentacja wiedzy oraz zagadnienia związane z ontologią ....................129 4.9. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................135 II MODEL RELACYJNY: ELEMENTY SKŁADOWE, OGRANICZENIA, JĘZYKI, PROJEKTY I PROGRAMOWANIE ................................................... ..........143 5. Relacyjny model danych i ograniczenia relacyjnych baz danych ...........................145 5.1. Podstawowe pojęcia relacyjnego modelu danych ...................................................d...................146 5.2. Ograniczenia modelu relacyjnego i schematy relacyjnych baz danych .....................................152 5.3. Operacje aktualizacji i obsługa naruszeń więzów integralności ................................................160 5.4. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................163 6. Algebra relacyjna i rachunek relacji ................................................... .....................169 6.1. Relacyjne operacje unarne: selekcja i projekcja ...................................................d.....................170 6.2. Operacje algebry relacyjnej pochodzące z teorii zbiorów ...................................................d.......175 6.3. Binarne operacje na relacjach: złączenie i dzielenie ...................................................d...............179 6.4. Dodatkowe operacje relacyjne ...................................................d................................................186 6.5. Przykłady zapytań w algebrze relacyjnej ...................................................d................................192 6.6. Relacyjny rachunek krotek ...................................................d.....................................................194 6.7. Relacyjny rachunek dziedzin ...................................................d..................................................203 6.8. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................206 7. Projektowanie relacyjnych baz danych przez odwzorowywanie modelu ER i EER w model relacyjny ................................................... ................................................213 7.1. Projektowanie relacyjnych baz danych w oparciu o odwzorowywanie modelu ER w model relacyjny ...................................................d...................................................d...............213 7.2. Odwzorowania konstrukcji modelu EER w relacje ...................................................d................221 7.3. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................225 SPIS TREŚCI 7 8. SQL-99: Definicja schematu, podstawowe ograniczenia oraz zapytania ................229 8.1. Definicje danych i typy danych języka SQL ...................................................d...........................231 8.2. Określanie podstawowych ograniczeń w języku SQL ...................................................d............236 8.3. Dostępne w języku SQL polecenia zmiany schematu ..................................................d..............240 8.4. Podstawowe zapytania języka SQL ...................................................d........................................242 8.5. Bardziej skomplikowane zapytania języka SQL ...................................................d.....................253 8.6. Dostępne w języku SQL polecenia INSERT, DELETE i UPDATE ..........................................270 8.7. Dodatkowe własności języka SQL ...................................................d.........................................273 8.8. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................274 9. Więcej o języku SQL: asercje, perspektywy i techniki programowania .................279 9.1. Definiowanie ogólnych ograniczeń w postaci asercji ...................................................d.............280 9.2. Perspektywy (tabele wirtualne) w języku SQL ...................................................d.......................281 9.3. Programowanie baz danych: najważniejsze zagadnienia i stosowane techniki ..........................286 9.4. Osadzony język SQL, dynamiczny język SQL oraz język SQLJ ...............................................289 9.5. Programowanie baz danych z wywołaniami funkcji: SQL/CLI oraz JDBC ..............................301 9.6. Procedury składowane w bazie danych i technika SQL/PSM ...................................................d311 9.7. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................314 III TEORIA I METODOLOGIA PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH ...........................317 10. Zależności funkcyjne i normalizacja w relacyjnych bazach danych .......................319 10.1. Nieformalne wskazówki dotyczące projektowania schematów relacji ......................................321 10.2. Zależności funkcyjne ...................................................d..............................................................329 10.3. Postaci normalne oparte na kluczach głównych ...................................................d.....................337 10.4. Definicje ogólne drugiej i trzeciej postaci normalnej ...................................................d.............345 10.5. Postać normalna Boyce’a-Codda ...................................................d............................................349 10.6. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................351 11. Algorytmy projektowania relacyjnych baz danych i dodatkowe zależności ...........357 11.1. Właściwości dekompozycji relacyjnych ...................................................d.................................358 11.2. Algorytmy projektowania schematów relacyjnych baz danych .................................................364 11.3. Zależności wielowartościowe i czwarta postać normalna ...................................................d.......370 11.4. Zależności złączeniowe i piąta postać normalna ...................................................d....................376 11.5. Zależności zawierania ..................................................d..............................................................378 11.6. Inne zależności i postaci normalne ...................................................d.........................................379 11.7. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................381 12. Praktyczna metodologia projektowania baz danych i użycie diagramów UML .....385 12.1. Rola systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach ...................................................d..........386 12.2. Projekt bazy danych i proces jej implementacji ...................................................d......................390 12.3. Użycie diagramów języka UML jako środka wspomagającego tworzenie specyfikacji... .........408 12.4. Rational Rose — narzędzie projektowe oparte na języku UML ................................................417 12.5. Narzędzia zautomatyzowanego projektowania baz danych ...................................................d....421 12.6. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................425 8 SPIS TREŚCI IV PRZECHOWYWANIE DANYCH, INDEKSOWANIE, PRZETWARZANIE ZAPYTAŃ ORAZ PROJEKTOWANIE FIZYCZNE .................429 13. Składowanie danych na dysku, podstawowe struktury plikowe i funkcje mieszające ................................................... .............................................431 13.1. Wprowadzenie ...................................................d...................................................d.....................432 13.2. Drugorzędne urządzenia pamięciowe ...................................................d.....................................435 13.3. Buforowanie bloków ...................................................d...................................................d...........441 13.4. Rozmieszczanie rekordów plików na dysku ...................................................d...........................442 13.5. Operacje wykonywane na plikach ...................................................d..........................................446 13.6. Pliki nieuporządkowanych rekordów (pliki stertowe) ...................................................d............449 13.7. Pliki uporządkowanych rekordów (pliki posortowane) ...................................................d..........450 13.8. Techniki mieszania ...................................................d...................................................d..............453 13.9. Inne podstawowe metody organizacji plików ...................................................d.........................461 13.10. Zapewnianie równoległego dostępu do dysku przy użyciu architektury RAID .........................462 13.11. Sieci obszarów składowania danych ..................................................d........................................467 13.12. Podsumowanie ..................................................d...................................................d......................468 14. Struktury indeksowe dla plików ................................................... ...........................475 14.1. Rodzaje jednopoziomowych indeksów uporządkowanych ...................................................d.....476 14.2. Indeksy wielopoziomowe ...................................................d.......................................................485 14.3. Dynamiczne indeksy wielopoziomowe z użyciem B-drzew i B+-drzew ....................................488 14.4. Indeksy na wielu kluczach ...................................................d......................................................501 14.5. Inne rodzaje indeksów ...................................................d............................................................505 14.6. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................506 15. Algorytmy przetwarzania i optymalizacji zapytań ..................................................513 15.1. Translacja zapytań języka SQL do postaci wyrażeń algebry relacji ..........................................515 15.2. Algorytmy sortowania zewnętrznego ...................................................d.....................................516 15.3. Algorytmy operacji wybierania i złączenia ...................................................d............................518 15.4. Algorytmy operacji rzutowania i teoriomnogościowych ...................................................d........528 15.5. Implementacja operacji agregujących oraz złączeń zewnętrznych ............................................529 15.6. Łączenie operacji poprzez mechanizm potokowy ...................................................d..................531 15.7. Wykorzystanie metod heurystycznych do optymalizacji zapytań ..............................................532 15.8. Wykorzystanie oszacowań selektywności i kosztu w optymalizacji zapytań ............................543 15.9. Przegląd technik optymalizacji zapytań w systemie Oracle ...................................................d...552 15.10. Semantyka optymalizacji zapytań ...................................................d..........................................553 15.11. Podsumowanie ..................................................d...................................................d......................554 16. Praktyczne projektowanie i strojenie baz danych ................................................... 557 16.1. Fizyczne projektowanie baz danych w przypadku baz relacyjnych ...........................................557 16.2. Przegląd technik strojenia baz danych w systemach relacyjnych ..............................................560 16.3. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................567 SPIS TREŚCI 9 V ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PRZETWARZANIA TRANSAKCJI .........................569 17. Wprowadzenie do problematyki i teorii przetwarzania transakcji ..........................571 17.1. Wprowadzenie do problematyki przetwarzania transakcji ...................................................d.....572 17.2. Pojęcia dotyczące transakcji i systemu ...................................................d...................................578 17.3. Pożądane właściwości transakcji ...................................................d............................................581 17.4. Charakteryzowanie harmonogramów na podstawie możliwości odtwarzania ...........................582 17.5. Charakterystyka harmonogramów według ich szeregowalności ...............................................586 17.6. Obsługa transakcji w języku SQL ...................................................d..........................................596 17.7. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................598 18. Techniki sterowania współbieżnego ................................................. .......................601 18.1. Techniki blokowania dwufazowego dla celów sterowania współbieżnego ...............................602 18.2. Sterowanie współbieżne w oparciu o uporządkowanie według znaczników czasu ...................612 18.3. Techniki wielowersyjnego sterowania współbieżnego ...................................................d...........614 18.4. Techniki walidacyjnego (optymistycznego) sterowania współbieżnego ...................................617 18.5. Ziarnistość elementów danych i blokowanie z wieloma poziomami ziarnistości ......................619 18.6. Użycie blokad dla celów sterowania współbieżnego w przypadku indeksów ...........................623 18.7. Inne kwestie związane ze sterowaniem współbieżnym ...................................................d..........624 18.8. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................625 19. Techniki odtwarzania baz danych ................................................... ........................629 19.1. Pojęcia związane z odtwarzaniem ...................................................d..........................................630 19.2. Techniki odtwarzania oparte na aktualizacjach odroczonych ...................................................d.636 19.3. Techniki odtwarzania oparte na aktualizacjach natychmiastowych ...........................................641 19.4. Stronicowanie z przesłanianiem ...................................................d.............................................642 19.5. Algorytm odtwarzania ARIES ...................................................d................................................644 19.6. Odtwarzanie w systemach wielu baz danych ...................................................d..........................647 19.7. Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych i odtwarzanie po awariach ................................648 19.8. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................649 VI OBIEKTOWE I OBIEKTOWO-RELACYJNE BAZY DANYCH ...............................655 20. Idea obiektowych baz danych ................................................... ..............................657 20.1. Przegląd pojęć zorientowanych obiektowo ...................................................d............................658 20.2. Tożsamość i struktura obiektów oraz konstruktory typów ...................................................d.....661 20.3. Enkapsulacja operacji, metody i trwałość obiektów ...................................................d...............666 20.4. Hierarchia typów i klas oraz dziedziczenie ..................................................d..............................670 20.5. Obiekty złożone ...................................................d...................................................d...................674 20.6. Inne pojęcia zorientowane obiektowo ...................................................d....................................676 20.7. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................678 10 SPIS TREŚCI 21. Standardy, języki i projektowanie obiektowych baz danych ..................................681 21.1. Wstęp do modelu obiektowego ODMG ...................................................d.................................682 21.2. Język definicji obiektów ODL ...................................................d................................................693 21.3. Obiektowy język zapytań OQL ...................................................d..............................................699 21.4. Przegląd wiązania z językiem C++ ...................................................d.........................................707 21.5. Projektowanie pojęciowe obiektowej bazy danych ...................................................d................708 21.6. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................711 22. Systemy obiektowo-relacyjne i rozszerzone relacyjne ............................................713 22.1. Przegląd SQL i jego cech obiektowo-relacyjnych ...................................................d..................714 22.2. Obecne tendencje i ewolucja w technologiach baz danych ...................................................d....721 22.3. Informix Universal Server ...................................................d......................................................722 22.4. Obiektowo-relacyjne cechy systemu Oracle 8 ...................................................d........................732 22.5. Problemy implementacyjne w rozszerzonych systemach typów ...............................................735 22.6. Zagnieżdżony model relacyjny ...................................................d...............................................736 22.7. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................739 VII INNE TEMATY ................................................... ................................................... .......741 23. Bezpieczeństwo baz danych i mechanizmy uwierzytelniania .................................743 23.1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa baz danych ...................................................d......................743 23.2. Dyspozycyjna kontrola dostępu polegająca na nadawaniu i odbieraniu uprawnień ..................747 23.3. Realizacja zabezpieczeń wielopoziomowych za pomocą obowiązkowej kontroli dostępu i zabezpieczeń opartych na rolach ...................................................d..........................................752 23.4. Wprowadzenie do bezpieczeństwa statystycznych baz danych .................................................756 23.5. Wprowadzenie do kontroli przepływu ...................................................d....................................758 23.6. Szyfrowanie i infrastruktura klucza publicznego ...................................................d....................759 23.7. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................761 24. Rozszerzone modele danych stosowane w zaawansowanych aplikacjach ..............765 24.1. Wyzwalacze i inne pojęcia związane z aktywnymi bazami danych ..........................................766 24.2. Koncepcja czasowych baz danych ...................................................d..........................................776 24.3. Przestrzenne i multimedialne bazy danych ...................................................d.............................787 24.4. Wprowadzenie do dedukcyjnych baz danych ...................................................d.........................790 24.5. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................803 25. Rozproszone bazy danych i architektury klient-serwer ...........................................809 25.1. Koncepcja rozproszonej bazy danych ...................................................d.....................................810 25.2. Techniki fragmentacji, replikacji i alokacji danych w projekcie rozproszonej bazy danych .....815 25.3. Rodzaje rozproszonych systemów baz danych ...................................................d.......................820 25.4. Przetwarzanie zapytań w rozproszonych bazach danych ...................................................d........823 25.5. Techniki sterowania współbieżnego i odzyskiwania danych w rozproszonych bazach danych ... 828 24.6. Przegląd trójwarstwowej architektury klient-serwer ..................................................d................831 25.7. Rozproszone bazy danych w Oracle ...................................................d.......................................833 25.8. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................836 SPIS TREŚCI 11 VIII NOWE TECHNOLOGIE ................................................... ............................................841 26. XML i internetowe bazy danych ................................................... ..........................843 26.1. Dane strukturalne, półstrukturalne i niestrukturalne ...................................................d...............843 26.2. Hierarchiczny (drzewiasty) model danych w dokumentach XML .............................................846 26.3. Dokumenty XML, DTD i schematy ...................................................d.......................................848 26.4. Dokumenty XML a bazy danych ...................................................d............................................855 26.5. Zapytania XML ...................................................d...................................................d...................862 26.6. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................864 27. Elementy drążenia danych ................................................... ....................................867 27.1. Przegląd technologii drążenia danych ...................................................d....................................868 27.2. Reguły asocjacyjne ...................................................d...................................................d..............872 27.3. Klasyfikacja ...................................................d...................................................d.........................884 27.4. Grupowanie ...................................................d...................................................d.........................888 27.5. Strategie rozwiązywania pozostałych problemów związanych z drążeniem danych .................891 27.6. Zastosowania technik drążenia danych ...................................................d...................................894 27.7. Komercyjne narzędzia drążenia danych ...................................................d.................................894 27.8. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................897 28. Przegląd hurtowni danych i rozwiązań OLAP ................................................... .....901 28.1. Wprowadzenie, definicje i terminologia ...................................................d.................................901 28.2. Właściwości hurtowni danych ...................................................d................................................903 28.3. Modelowanie danych dla hurtowni danych ...................................................d............................904 28.4. Budowanie hurtowni danych ...................................................d..................................................910 28.5. Typowa funkcjonalność hurtowni danych ...................................................d..............................913 28.6. Hurtownie danych kontra perspektywy ...................................................d..................................914 28.7. Problemy i nierozwiązane zagadnienia związane z hurtowniami danych ..................................914 28.8. Podsumowanie ...................................................d...................................................d.....................916 29. Przegląd najnowszych technologii i zastosowań baz danych ..................................919 29.1. Mobilne bazy danych ..................................................d...................................................d............920 29.2. Multimedialne bazy danych ...................................................d....................................................928 29.3. Systemy informacji geograficznej ...................................................d..........................................936 29.4. Zarządzanie danymi kodu genetycznego ...................................................d................................943 DODATKI ................................................... ................................................... ................953 A Alternatywne notacje modeli związków encji ................................................... ..955 B Parametry dysków ................................................... ............................................959 C Omówienie języka QBE ................................................... ...................................963 Bibliografia ................................................... ................................................... ....971 Skorowidz ................................................... ................................................... ...1007 1 Bazy danych i ich użytkownicy Bazy danych i systemy baz danych stały się kluczowym narzędziem w życiu codziennym współcze- snego społeczeństwa. Niemal codziennie każdy z nas wykonuje wiele czynności, które w taki czy inny sposób wiążą się z wykorzystywaniem bazy danych. Przykładowo, kiedy idziemy do banku celem wpłacenia lub wypłacenia pieniędzy z naszego konta, kiedy rezerwujemy pokój w hotelu lub bilet lot- niczy, kiedy szukamy interesujących nas pozycji w skomputeryzowanym katalogu biblioteki lub kiedy kupujemy cokolwiek (książkę, zabawkę czy choćby komputer) w sklepie internetowym obsługiwanym za pośrednictwem strony WWW, jest bardzo prawdopodobne, że tego typu czynności wymagają od kogoś lub od jakiegoś programu komputerowego właśnie dostępu do bazy danych. Nawet zwykłe zakupy w supermarkecie w wielu przypadkach wiążą się obecnie z automatyczną aktualizacją bazy danych reprezentującej stan zapasów poszczególnych artykułów. Wymienione powyżej działania są przykładami tego, co możemy nazwać tradycyjnymi zastoso- waniami baz danych, w których większość przechowywanych i uzyskiwanych informacji ma postać albo danych tekstowych, albo danych numerycznych. Przez ostatnie kilka lat stały postęp technolo- giczny doprowadził do wynalezienia zupełnie nowych, pasjonujących zastosowań dla systemów baz danych. Multimedialne bazy danych mogą teraz przechowywać obrazy, klipy wideo czy komunikaty głosowe. Geograficzne systemy informacyjne (ang. Geographic Information Systems — GIS) mogą przechowywać i analizować mapy, dane o pogodzie, a nawet zdjęcia satelitarne. Hurtownie danych i systemy OLAP (od ang. Online Analytical Processing) są wykorzystywane do wydzielania z ogrom- nych baz danych przydatnych informacji i ich analizy, która ma ostatecznie ułatwić podjęcie właści- wych decyzji. Technologie baz danych czasu rzeczywistego i aktywnych baz danych są przy- datne podczas sterowania procesami w produkcji przemysłowej. Okazuje się także, że techniki przeszukiwania baz danych znalazły zastosowanie w świecie witryn i stron internetowych, gdzie w ostatnim czasie znacznie usprawniono mechanizmy wyszukiwania przez użytkowników potrzebnych informacji w internecie. Aby zrozumieć podstawy tych technologii, musimy jednak rozpocząć nasze rozważania od ana- lizy bardziej tradycyjnych zastosowań baz danych. W podrozdziale 1.1 zdefiniujemy więc to, czym faktycznie jest baza danych, i dopiero potem przystąpimy do omawiania innych podstawowych pojęć. W podrozdziale 1.2 przedstawimy prosty przykład bazy danych 70+9 45;6 6, który będzie stanowił dobrą ilustrację dla naszych rozważań. W podrozdziale 1.3 opiszemy niektóre spośród najważniejszych własności systemów baz danych, natomiast w podrozdziałach 1.4 i 1.5 spróbujemy odpowiednio skategoryzować typy pracowników, których praca wiąże się z wykorzystywaniem systemów baz danych. Podrozdziały 1.6, 1.7 oraz 1.8 zawierają bardziej szczegółową analizę możliwości oferowa- nych przez systemy baz danych oraz ich typowych zastosowań. Treść podrozdziału 1.9 będzie pod- sumowaniem całego rozdziału. 22 1. BAZY DANYCH I ICH UŻYTKOWNICY Czytelnicy, którzy chcieliby bardzo szybko przebrnąć przez teoretyczne wprowadzenie do sys- temów baz danych, mogą przeczytać jedynie podrozdziały od 1.1 do 1.5, pominąć podrozdziały od 1.6 do 1.8 i od razu przejść do rozdziału 2. 1.1. Wprowadzenie Bazy danych i technologie baz danych w ogromnym stopniu przyczyniają się do wzrostu liczby zasto- sowań komputerów. Możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że właśnie bazy danych odgrywają główną rolę niemal we wszystkich obszarach, w których w ogóle wykorzystuje się komputery — wystarczy wymienić takie gałęzie jak biznes, handel elektroniczny, inżynieria, medycyna, prawo, edukacja czy bibliotekarstwo. Określenie baza danych jest dziś na tyle popularne, że powinniśmy rozpocząć nasze rozważania od zdefiniowania, czym faktycznie jest baza danych. Przedstawiona poni- żej definicja będzie na razie dosyć ogólna. Baza danych jest zbiorem powiązanych ze sobą danych. Przez dane rozumiemy w tym przy- padku znane fakty, które można jakoś zarejestrować, i które mają konkretne znaczenie. Przykła- dowo, rozważmy nazwiska, numery telefonów oraz adresy osób, które znamy — możemy mieć te dane zarejestrowane w odpowiednio indeksowanej książce adresowej lub przechowywać je na twardym dysku swojego komputera z wykorzystaniem oprogramowania (choćby aplikacji Microsoft Access lub Microsoft Excel). Mamy więc zbiór powiązanych ze sobą danych o konkretnym zna- czeniu, co oznacza, że dysponujemy bazą danych. Powyższa definicja bazy danych jest dosyć ogólna; przykładowo, możemy traktować zbiór słów składających się na tę stronę tekstu jako zbiór wzajemnie powiązanych danych, a więc (zgodnie z przyjętymi przed chwilą warunkami) jako bazę danych. Pojęcie bazy danych w powszechnym rozumieniu jest jednak znacznie węższe. Każda taka baza danych musi mieć następujące własności: Baza danych reprezentuje jakiś wybrany aspekt świata rzeczywistego, nazywany niekiedy • mini-światem lub dziedziną problemu (ang. Universe of Discourse — UoD). Zmiany w takim mini-świecie muszą być uwzględniane w bazie danych. Baza danych jest logicznie koherentnym zbiorem danych z jakimś spójnym znaczeniem. Przy- • padkowy zbiór danych nie jest prawidłową bazą danych i nie należy dla niego stosować tego określenia. Baza danych jest projektowana, konstruowana i wypełniana danymi w określonym celu. Do bazy • danych powinna być przypisana grupa docelowych użytkowników oraz z góry przyjęte zastoso- wania, które będą realizowane przez tych użytkowników. Innymi słowy, każda baza danych powinna mieć pewne źródło, z którego będą pochodzić prze- chowywane dane, pewien stopień interakcji ze zdarzeniami mającymi miejsce w reprezentowanym przez nią wycinku świata rzeczywistego oraz użytkowników, którzy są aktywnie zainteresowani jej zawartością. Bazy danych mogą mieć dowolne rozmiary i zróżnicowane poziomy złożoności. Przykładowo, wspominana już lista nazwisk i adresów może się składać tylko z kilku tysięcy rekordów, z których każdy ma stosunkowo prostą strukturę. Z drugiej strony, skomputeryzowany katalog zbiorów wielkiej biblioteki może się składać z pół miliona wpisów zorganizowanych w różnych katego- riach (według nazwiska autora, tematu, tytułu itp.), które są z kolei uporządkowane w kolejności alfabetycznej. Jeszcze większa i bardziej skomplikowana baza danych jest utrzymywana przez amerykański urząd skarbowy (Internal Revenue Service), który przechowuje formularze podatkowe wypełniane przez podatników na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Jeśli przyjmiemy, że takich 1.2. PRZYKŁAD 23 podatników jest 100 milionów i rekord dla każdego z nich zawiera średnio pięć formularzy po 400 6 znaków informacji, otrzymamy bazę danych zawierającą 100×10 ×400×5 znaków (bajtów) informacji. Gdyby okazało się, że amerykański urząd skarbowy przechowuje dodatkowo dla każdego podatnika po trzy formularze nadesłane w przeszłości (poza formularzem tegorocznym), otrzymalibyśmy bazę danych zawierającą aż 8×10 bajtów (800 gigabajtów) informacji. Tak ogromna ilość informacji musi być zorganizowana i zarządzana w taki sposób, aby użytkownicy mogli tę bazę danych przeszukiwać, uzyskiwać interesujące ich informacje oraz — w razie potrzeby — aktualizować istniejące zapisy. 11 Baza danych może być generowana i utrzymywana ręcznie lub może zostać całkowicie skom- puteryzowana. Przykładowo, katalog kart bibliotecznych jest tym rodzajem bazy danych, który można stworzyć i utrzymywać bez pomocy komputerów. Skomputeryzowane bazy danych mogą być tworzone i utrzymywane zarówno za pomocą grupy programów napisanych specjalnie z myślą o tym zadaniu, jak i przez uniwersalny system zarządzania bazą danych. W tej książce będziemy się oczywiście skupiali wyłącznie na skomputeryzowanych bazach danych. System zarządzania bazą danych (w skrócie SZBD, ang. Database Management System — DBMS) jest zbiorem programów, które umożliwiają tworzenie i utrzymywanie bazy danych. SZBD jest więc uniwersalnym systemem programowym, który ułatwia definiowanie, konstruowanie, manipulowa- nie i udostępnianie baz danych różnym użytkownikom i aplikacjom. Definiowanie bazy danych wiąże się z określaniem typów i struktur danych oraz ograniczeń dla przechowywanych informa- cji. Konstruowanie bazy danych jest kontrolowanym przez SZBD procesem umieszczania w niej właściwych informacji na jakimś medium przechowywania. Manipulowanie bazą danych obej- muje takie działania jak wykonywanie zapytań wyciągających z bazy określone informacje, aktu- alizowanie bazy danych w taki sposób, aby zawarte w niej informacje odzwierciedlały rzeczywisty stan reprezentowanego mini-świata, oraz generowanie raportów na podstawie informacji zawartych w bazie danych. Udostępnianie bazy danych umożliwia wielu użytkownikom i programom jedno- czesne operowanie na zawartych w niej informacjach. Do pozostałych funkcji oferowanych przez systemy zarządzania bazami danych należy ochrona bazy danych oraz konserwowanie jej przez długi okres czasu. Proces ochrony bazy danych obej- muje zarówno ochronę systemową przed niewłaściwym działaniem (lub awariami) sprzętu oraz oprogramowania, jak i zabezpieczanie przed nieuprawnionym dostępem. Cykl życia wielkich baz danych może trwać wiele lat, zatem systemy zarządzania takimi bazami danych muszą umożliwiać ich konserwowanie, tak aby możliwe było dostosowywanie ich do ewoluujących wymagań. Implementowanie skomputeryzowanych baz danych wcale nie wymaga stosowania uniwer- salnego oprogramowania typu SZBD. Możemy przecież napisać własny zbiór programów tworzących i utrzymujących naszą bazę danych, tworząc tym samym własne, specyficzne oprogramowanie typu SZBD. W obu przypadkach (a więc niezależnie od tego, czy zdecydowaliśmy się wykorzystać uniwersalny SZBD) musimy zwykle wdrożyć w docelowym systemie komputerowym dość skom- plikowany pakiet oprogramowania. W rzeczywistości większość systemów zarządzania bazami danych jest bardzo skomplikowanymi systemami oprogramowania. Aby prezentowany w tym podrozdziale zbiór definicji wprowadzających był kompletny, musimy jeszcze określić, czym jest system bazy danych — otóż jest to połączenie samej bazy danych z opro- gramowaniem SZBD. Rysunek 1.1 ilustruje niektóre spośród omówionych do tej pory zagadnień. 1.2. Przykład Przeanalizujmy teraz prosty przykład, który większości czytelników tej książki może wydać się znajomy — chodzi o bazę danych 70+9 45;6 6 reprezentującą informacje dotyczące studentów, przedmiotów i ocen w środowisku wyższej uczelni. Na rysunku 1.2 przedstawiono strukturę bazy 24 1. BAZY DANYCH I ICH UŻYTKOWNICY RYSUNEK 1.1. Uproszczone środowisko systemu bazy danych 1 danych wraz z kilkoma przykładowymi informacjami wypełniającymi poszczególne tabele. Pre- zentowana baza danych składa się z pięciu plików, z których każdy zawiera rekordy danych tego . Plik 567 06 zawiera dane na temat poszczególnych studentów, plik 24 /+16 — samego typu na temat poszczególnych przedmiotów, plik -745 — na temat poszczególnych kursów z odpo- wiednich przedmiotów, plik 4#2146A1 0 zawiera dane na temat ocen uzyskanych przez studentów podczas zaliczania poszczególnych kursów, natomiast plik 9;/#)#0+ A956ù20 — informacje o wy- maganiach odnośnie do zaliczonych zajęć przed uzyskaniem możliwości uczestnictwa w zajęciach z poszczególnych przedmiotów. Aby zdefiniować taką bazę danych, musimy określić strukturę rekordów przechowywanych w każdym z plików przez sprecyzowanie różnych typów elementów danych, które mają być prze- chowywane w kolejnych rekordach. Na rysunku 1.2 każdy rekord pliku 567 06 zawiera dane repre- zentujące nazwisko studenta (element danych Nazwisko), numer indeksu (element danych Numer- Indeksu), rok studiów (element danych RokSt, który może zawierać takie wartości jak pierwszy lub 1, Drugi lub 2, …) oraz kierunek (element danych Kierunek, który może zawierać takie wartości jak MAT, Informatyka lub INF, …). Każdy rekord pliku 24 /+16 zawiera dane reprezentujące nazwę przedmiotu (element danych NazwaPrzedmiotu), identyfikator przedmiotu (element danych Numer- Przedmiotu), liczbę godzin tygodniowo (element danych Godziny) oraz wydział, na którym dany przedmiot jest wykładany (element danych Wydział), itd. Dla każdego takiego elementu danych wewnątrz rekordu musimy także określić typ danych. Przykładowo, możemy określić, że element danych Nazwisko w pliku 567 06 jest ciągiem znaków alfabetu, element danych NumerIndeksu w tym i 1 Wykorzystujemy w tym miejscu pojęcie pliku w sposób nieformalny. Na poziomie koncepcyjnym plik jest zbiorem rekordów, które mogą (choć nie muszą) być uporządkowane. 1.2. PRZYKŁAD 25 RYSUNEK 1.2. Baza danych zawierająca informacje o studentach i przedmiotach samym pliku jest liczbą całkowitą, natomiast element danych Ocena w pliku 4#2146A1 0 jest poje- dynczą wartością ze zbioru {5, 4, 3, 2}. Do reprezentowania wartości poszczególnych elementów danych możemy także użyć odpowiedniego schematu kodowania. Przykładowo, w widocznym na rysunku 1.2 elemencie danych RokSt w pliku 567 06 wartość 1 lub Pierwszy reprezentuje studenta pierwszego roku, wartość 2 lub Drugi studenta drugiego roku, wartość 3 lub Trzeci studenta trzeciego roku, wartość 4 lub Czwarty studenta czwartego roku, a wartość 5 lub Piąty — studenta piątego roku. Aby skonstruować bazę danych 70+9 45;6 6, zapisujemy dane, które mają reprezentować po- szczególnych studentów, przedmioty, kursy, oceny i wymagania w postaci rekordu w odpowiednim pliku. Łatwo zauważyć, że rekordy w różnych plikach mogą być ze sobą powiązane. Przykładowo, rekord Nowak w pliku 567 06 może być powiązany z dwoma rekordami w pliku 4#2146A1 0, który przechowuje oceny, jakie student o takim nazwisku uzyskał z dwóch zaliczanych przezeń kursów. Podobnie, każdy rekord w pliku 9;/#)#0+ A956ù20 jest związany z dwoma rekordami 26 1. BAZY DANYCH I ICH UŻYTKOWNICY reprezentującymi dwa różne przedmioty: przedmiot, dla którego zdefiniowano dane wymaganie, oraz przedmiot, którego zaliczenie stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach z pierwszego przed- miotu. Większość średnich i wielkich baz danych składa się z wielu typów rekordów i zawiera wiele związków pomiędzy tymi rekordami. Manipulowanie bazą danych wiąże się z wykonywaniem zapytań i aktualizacją zawartych w niej informacji. Przykładowo, zapytania mogą mieć następującą postać: „wygeneruj listę wszystkich przedmiotów, w których uczestniczył student o nazwisku Nowak, wraz z uzyskanymi ocenami”, „wygeneruj listę nazwisk studentów, którzy brali udział w zajęciach z danego kursu w ramach przedmiotu Bazy Danych w semestrze jesiennym 1999 roku wraz z uzyskanymi przez nich ocenami z tego kursu” oraz „jakie wymagania należy spełnić przed przystąpieniem do zajęć z przedmiotu Bazy danych?”. Przykładowe instrukcje aktualizujące mogą natomiast mieć postać: „zmień rok studiów studenta Nowak na drugi (Drugi)”, „stwórz nowy kurs dla przedmiotu Bazy danych prowa- dzonego w bieżącym semestrze” oraz „zapisz ocenę 5 dla studenta Nowak za zaliczenie w ostatnim semestrze wskazanego kursu z przedmiotu Bazy danych”. Przetworzenie wymienionych przed chwilą nieformalnych zapytań i instrukcji aktualizujących wymaga oczywiście nadania im postaci precy- zyjnych poleceń zapisanych w języku zapytań, który jest obsługiwany w wykorzystywanym sys- temie zarządzania bazą danych. 1.3. Właściwości rozwiązań opartych na bazach danych Wiele unikatowych właściwości odróżnia rozwiązania oparte na bazach danych od tradycyjnych metod programowania aplikacji wykorzystujących pliki z danymi. W tradycyjnym przetwarzaniu plików każdy użytkownik definiuje i implementuje pliki, które są mu potrzebne do konkretnego zastosowania danego programu, i czynność ta stanowi jeden z elementów programowania tego zasto- sowania. Przykładowo, jeden użytkownik — przyjmijmy, że jest to dziekanat — może utrzymy- wać plik z informacjami o studentach i uzyskanych przez nich ocenach. Programy drukujące listy studentów i umożliwiające wpisywanie do pliku nowych ocen są implementowane w postaci jed- nego z elementów tego zastosowania. Drugi użytkownik — niech to będzie tym razem dział księ- gowości — może zarządzać przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów. Chociaż oba podmioty są zainteresowane danymi na temat studentów, każdy utrzymuje własne pliki (wraz z programami operującymi na tych plikach), ponieważ każdy z tych podmiotów wymaga pewnych danych, które nie są dostępne w plikach utrzymywanych przez pozostałe podmioty. Efektem tej nadmiarowości w definiowaniu i przechowywaniu danych jest niepotrzebna strata wykorzystywanej przestrzeni oraz zwiększony koszt utrzymywania aktualnych informacji. Typowe rozwiązanie oparte na bazie danych przewiduje, że utrzymywane jest tylko jedno repo- zytorium danych, które, raz utworzone, jest udostępniane wielu różnym użytkownikom. Poniżej przedstawiono główne cechy odróżniające rozwiązania oparte na bazach danych od rozwiązań opartych na przetwarzaniu plików: samoopisująca natura systemów baz danych, • oddzielenie programów od danych oraz abstrakcja danych, • obsługa wielu perspektyw dla tych samych danych, • współdzielenie danych oraz przetwarzanie transakcji. • W poniższych punktach opiszemy oddzielnie każdą z tych właściwości. Dodatkowe omówienie własności systemów baz danych można znaleźć w podrozdziałach 1.6 i 1.8. 1.3. WŁAŚCIWOŚCI ROZWIĄZAŃ OPARTYCH NA BAZACH DANYCH 27 1.3.1. Samoopisująca natura systemów baz danych Podstawowa właściwość rozwiązań opartych na stosowaniu baz danych określa, że system bazy danych zawiera nie tylko samą bazę danych, ale także kompletną definicję lub opis jej struktury i ograni- czeń. Wspomniana definicja jest przechowywana w katalogu systemu zarządzania bazą danych (SZBD), który zawiera informacje odnośnie do struktury poszczególnych plików, typu i formatu prze- chowywania poszczególnych elementów danych oraz rozmaitych ograniczeń nałożonych na te dane. Informacje przechowywane w katalogu są często nazywane metadanymi. Metadane zawsze opi- sują strukturę głównej bazy danych (patrz rysunek 1.1). Katalog jest wykorzystywany nie tylko przez oprogramowanie systemu zarządzania bazą danych, ale także przez jej użytkowników, którzy potrzebują informacji na temat struktury bazy danych. Uniwersalne pakiety programowe SZBD nie są tworzone z myślą o konkretnych zastosowaniach baz danych, a więc muszą się odwoływać do katalogów celem uzyskania informacji o strukturze plików w konkretnych bazach danych (np. aby dysponować niezbędną wiedzą na temat typu i for- matu danych, które mają zostać odczytane lub zapisane). Oprogramowanie systemu zarządzania bazą danych, które wykorzystuje katalog do przechowywania definicji baz danych, musi się sprawdzać tak samo dobrze we wszystkich możliwych zastosowaniach obsługiwanych baz danych — niezależ- nie od tego, czy jest to baza danych uniwersytetu, banku, czy jakiegokolwiek innego podmiotu. W tradycyjnym modelu przetwarzania plików definicja danych jest zwykle częścią samych aplikacji wykorzystywanych do ich obsługi. Oznacza to, że możliwości tych programów ograni- czają się do pracy tylko z jedną bazą danych, której struktura została w nich z góry zadeklarowana. Przykładowo, aplikacja napisana w języku programowania C++ może zawierać deklaracje struktur lub klas, natomiast program napisany w języku COBOL może wykorzystywać do definiowania swoich plików instrukcji Data Division. O ile oprogramowanie przetwarzające pliki może uzyski- wać dostęp wyłącznie do określonych baz danych, oprogramowanie systemów zarządzania bazami danych może obsługiwać rozmaite bazy danych przez odczytywanie i odpowiednie wykorzysty- wanie ich definicji zawartych w katalogu. W przykładzie zaprezentowanym na rysunku 1.2 katalog wykorzystywanego systemu SZBD będzie przechowywał definicje wszystkich przedstawionych plików. Takie definicje są tworzone i umieszczane w katalogu przez projektanta bazy danych, zanim jeszcze przystąpi do jej tworzenia. Za każdym razem, gdy do systemu zarządzania bazą danych dociera żądanie dostępu, np. wartości elementu danych Nazwisko rekordu w pliku 567 06, oprogramowanie tego systemu odwołuje się do katalogu, aby określić strukturę pliku 567 06 oraz pozycję i rozmiar elementu danych Nazwisko wewnątrz danego rekordu. Zupełnie inaczej byłoby w przypadku typowej aplikacji przetwarzającej pliki, gdzie struktura pliku i — w ekstremalnej sytuacji — także dokładne położenie elementu danych Nazwisko wewnątrz rekordu 567 06 są na stałe zakodowane wewnątrz każdego programu, który może uzyskać dostęp do składowanych w ten sposób informacji. 1.3.2. Oddzielenie programów od danych oraz abstrakcja danych W tradycyjnej metodzie przetwarzania plików struktura plików z danymi jest umieszczana w wyko- rzystywanych programach, zatem wszystkie ewentualne zmiany tej struktury mogą wymagać odpo- wiedniego zmodyfikowania wszystkich programów, które uzyskują dostęp do danego pliku. Zupełnie inaczej jest w przypadku programów wykorzystujących pośrednictwo systemów zarządzania bazami danymi, które w większości podobnych sytuacji nie wymagają tego typu dodatkowych zmian. Struktura plików z danymi jest przechowywana w specjalnym katalogu systemu SZBD, dzięki czemu jest oddzielona od programów dostępowych. Taki model nazywamy niezależnością programu od danych. Przykładowo, pewien program uzyskujący dostęp do pliku mógłby zostać napisany w taki 28 1. BAZY DANYCH I ICH UŻYTKOWNICY sposób, że będzie mógł pracować wyłącznie z rekordami pliku 567 06, których struktura jest identyczna jak ta przedstawiona na rysunku 1.3. Jeśli uznamy za konieczne dodanie kolejnego elementu danych do każdego rekordu w tym pliku, np. reprezentujący datę urodzenia element DataUrodzenia, tak skonstruowany program nie będzie mógł dłużej działać i najprawdopodobniej konieczna będzie ingerencja w jego kod źródłowy. Gdybyśmy zamiast tego programu użyli śro- dowiska SZBD, musielibyśmy jedynie zmienić w katalogu opis rekordów pliku 567 06 w taki sposób, aby uwzględniały dodanie nowego elementu danych DataUrodzenia — zmiana struktury nie pociągałaby więc za sobą konieczności dodatkowych modyfikacji żadnego programu. Już pod- czas następnego odwołania programu SZBD do zmienionego katalogu zostałaby odczytana i wyko- rzystana nowa struktura rekordów pliku 567 06. RYSUNEK 1.3. Wewnętrzny format przechowywania dla rekordu z pliku STUDENT W niektórych typach systemów baz danych, np. w systemach obiektowych i obiektowo-relacyj- nych (patrz rozdziały 20. i 22.), to użytkownicy mogą (w ramach definiowania baz danych) okre- ślać możliwe operacje na danych. Taka operacja (nazywana także funkcją lub metodą) składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest interfejs (nazywany często sygnaturą), który zawiera nazwę operacji oraz typy danych jej argumentów (nazywanych także parametrami). Drugim jest implementacja (metoda), która jest definiowana osobno i może być zmieniana bez konieczności modyfikowania odpowiadającego jej interfejsu. Aplikacje użytkownika mogą operować na danych przez wywoływanie tak zdefiniowanych operacji poprzez ich nazwy i argumenty, niezależnie od tego, w jaki sposób te operacje zostały zaimplementowane. Można taki model nazwać niezależno- ścią programu od operacji. Właściwość, która umożliwia zapewnienie niezależności programu od danych oraz niezależ- ności programu od operacji, jest nazywana abstrakcją danych. Systemy zarządzania bazami da- nych udostępniają użytkownikom koncepcyjną reprezentację danych, która nie zawiera wielu szczegółów związanych z wykorzystywanymi technikami przechowywania danych oraz implemen- tacji operacji. Nieformalnie można przyjąć, że jednym z typów abstrakcji danych jest model danych, stosowany do zapewniania właśnie reprezentacji koncepcyjnej. Model danych wykorzystuje takie logiczne pojęcia jak obiekty, ich własności oraz ich wewnętrzne relacje, które dla wielu użytkow- ników są bardziej zrozumiałe od pojęć związanych z przechowywaniem danych na współczesnych komputerach. Oznacza to, że model danych ukrywa szczegóły przechowywania i implementacji danych, które nie są przedmiotem zainteresowania dla większości użytkowników baz danych. Przykładowo, przeanalizujmy ponownie strukturę bazy danych przedstawioną na rysunku 1.2. Wewnętrzna implementacja pliku może być zdefiniowana za pomocą długości jego rekordów — liczby znaków (bajtów) w każdym rekordzie — natomiast każdy z wykorzystywanych elementów danych może zostać określony za pomocą jego bajtu początkowego wewnątrz odpowiedniego rekordu oraz długości (także wyrażonej w bajtach). Rekord z pliku 567 06 byłby w takim przypadku repre- zentowany w taki sam sposób, jak to przedstawiono na rysunku 1.3. Typowego użytkownika bazy danych nie interesują jednak ani dokładne miejsce przechowywania poszczególnych elementów danych wewnątrz rekordu, ani jego rzeczywista długość; zamiast tego, taki użytkownik oczekuje przede wszystkim tego, aby po odwołaniu się do elementu Nazwisko wybranego rekordu w pliku 567 06 została zwrócona prawidłowa wartość. Koncepcyjną reprezentację rekordów w pliku 567 06 przed- stawiono na rysunku 1.2. Wiele innych szczegółów organizacji plików z danymi (w tym zdefiniowanych 1.3. WŁAŚCIWOŚCI ROZWIĄZAŃ OPARTYCH NA BAZACH DANYCH 29 dla niego ścieżek dostępu) można ukryć przed użytkownikami baz danych dzięki odpowiednim me- chanizmom systemu zarządzania bazami danych (szczegóły związane z przechowywaniem danych omówimy w rozdziałach 13. i 14.). W typowym rozwiązaniu opartym na bazie danych szczegółowa struktura i organizacja po- szczególnych plików jest przechowywana w katalogu. Użytkownicy bazy danych i obsługujących ją aplikacji odwołują się jedynie do koncepcyjnej reprezentacji tych plików, a za wydobywanie z katalogu szczegółów związanych z przechowywaniem plików odpowiadają stosowne moduły dostępu uży- wanych systemów zarządzania bazami danych. Do zapewniania abstrakcji danych użytkownikom baz danych można wykorzystywać rozmaite modele danych. Znaczna część tej książki jest poświę- cona prezentacji różnych modeli danych i stosowanym w nich mechanizmom abstrahowania repre- zentacji danych. W obiektowych i obiektowo-relacyjnych bazach danych proces abstrahowania obejmuje nie tylko struktury danych, ale także zdefiniowane dla nich operacje. Takie operacje stanowią abstrakcję dla czynności w reprezentowanym przez bazę danych mini-świecie, które zwykle są łatwiejsze do zrozumienia dla zwykłych użytkowników. Przykładowo, do obliczania średniej ocen wskazanego obiektu z pliku 567 06 może służyć operacja 1$.+ AĦ41 . Operacje takie jak ta mogą być wywoły- wane przez użytkownika za pomocą odpowiednich zapytań (lub za pośrednictwem aplikacji ob- sługujących bazę danych) bez znajomości szczegółów dotyczących sposobu zaimplementowania wykonywanych działań. W tym sensie abstrakcja czynności z reprezentowanego mini-świata jest udostępniana użytkownikowi jako operacja abstrakcyjna. 1.3.3. Obsługa wielu perspektyw dla tych samych danych Typowa baza danych ma wielu użytkowników, z których każdy może potrzebować dostępu do innej perspektywy (ang. view) dla tej bazy danych. Perspektywa może być albo podzbiorem bazy danych, albo może zawierać dane wirtualne, które zostały wywiedzione z plików bazy danych, gdzie są przechowywane w nieco innej postaci (dane wirtualne same w sobie nie są więc trwale składowane w bazie danych). Niektórzy użytkownicy w ogóle nie muszą wiedzieć, czy dane, do których się odwołują, faktycznie są przechowywane w takiej postaci w bazie danych, czy są z niej jedynie w od- powiedni sposób wywiedzione (w procesie tworzenia perspektywy). Wielodostępny system zarzą- dzania bazą danych, który jest wykorzystywany przez użytkowników do odmiennych celów, musi zapewniać mechanizmy ułatwiające definiowanie wielu różnych perspektyw. Przykładowo, jeden z użytkowników bazy danych przedstawionej na rysunku 1.2 może być zainteresowany wyłącznie dostępem z możliwością drukowania do listy studentów wraz z
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wprowadzenie do systemów baz danych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: