Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00328 004131 24124843 na godz. na dobę w sumie
Wprowadzenie nowego pracownika - ebook/pdf
Wprowadzenie nowego pracownika - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 22
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0049-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Samo pozyskanie nowego kandydata nie gwarantuje powodzenia w obsadzeniu danego stanowiska. Pojawienie się nowego pracownika jest zawsze pewnym „zaburzeniem” w funkcjonowaniu zespołu. Niezbędne jest zaplanowanie procesu wdrażania nowej osoby, mające na celu przystosowanie jej do warunków panujących w firmie.

W publikacji „Wprowadzenie nowego pracownika” otrzymają Państwo między innymi odpowiedź na pytania:

Dodatkowo w publikacji narzędzia związane z wdrażaniem nowych pracowników, między innymi: vademecum nowego pracownika, formularz oceny efektywności procesu rekrutacji, formularz oceny satysfakcji pracownika po okresie próbnym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e-kadry.com.pl Justyna Tyborowska Wprowadzenie nowego pracownika Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks (022) 33 77 601 Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Rady zawarte w niniejszej publikacji wyrażają punkt widzenia Autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treœci S³ownik wybranych pojêæ i zwrotów obcojêzycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treœci Wykaz piktogramów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Wdra¿anie nowych pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przyk³adowy program wdro¿enia nowego pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 7 7 1. Etap I – przed rozpoczêciem pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. Etap II – pierwszy dzieñ w pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3. Etap III – pierwsze tygodnie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 III. Ocena efektywnoœci procesu rekrutacji z perspektywy organizacji i nowego pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 IV. Podstawowe b³êdy pope³niane podczas procesu wdra¿ania nowych pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Narzêdzia zwi¹zane z wdra¿aniem nowych pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 Narzêdzie 1 – Vademecum nowego pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Narzêdzie 2 – Formularz oceny efektywnoœci procesu rekrutacji . . . . . . . . . . . . . . 13 Narzêdzie 3 – Formularz oceny satysfakcji pracownika w okresie próbnym . . . . 17 3 S³ownik wybranych pojêæ i zwrotów obcojêzycznych Assessment – S³ownik wybranych pojêæ i zwrotów obcojêzycznych ocena typu assessment center polega na ewaluacji kompetencji pracowników center poprzez porównanie poziomu posiadanych przez nich kompetencji do po- ziomu po¿¹danego na danym stanowisku (lub na przysz³ym stanowisku, które ma obj¹æ pracownik). To zbiór ró¿nych æwiczeñ symulacyjnych, testów, studiów przypadków, zadañ grupowych, dyskusji oraz innych zadañ, któ- rych celem jest sprawdzenie kompetencji osoby badanej w dzia³aniu. Metoda ta wykorzystywana jest jako narzêdzie pomocnicze przy decyzjach o awan- sach, planowaniu sukcesji oraz przy analizie potrzeb szkoleniowych, a tak¿e w procesie selekcji kandydatów do pracy. pozap³acowe formy œwiadczeñ (np. opieka medyczna, karty cz³onkowskie do klubów fitness, ubezpieczenie na ¿ycie). metoda pomagaj¹ca doskonaliæ dzia³ania pracowników zarówno dla potrzeb organizacji, jak i dla ich osobistego rozwoju. Jest procesem rozwijania pracow- ników, przekazywania wiedzy i umiejêtnoœci, zwiêkszania ich efektywnoœci osobistej w dzia³aniu poprzez stosowanie okreœlonych kompetencji. Polega na odbyciu serii ustrukturalizowanych rozmów z coachem. osoba prowadz¹ca coaching. inaczej ocena; w u¿ywanym w ksi¹¿ce kontekœcie oznacza dzia³anie maj¹ce na celu dokonanie oceny predyspozycji b¹dŸ efektów pracy pracownika. Benefity Coaching Coach Ewaluacja – – – – Exit interview – wywiady z odchodz¹cymi pracownikami, maj¹ce na celu poznanie przyczyn odejœcia i zmniejszenie zjawiska fluktuacji. Fluktuacja – zjawisko p³ynnoœci kadr, czyli przyjœæ i odejœæ z organizacji (zarówno dobro- wolnych jak i wymuszonych przez pracodawcê). Headhunter – „³owca g³ów” – wyspecjalizowany konsultant zajmuj¹cy siê pozyskiwaniem kandydatów na najwy¿sze lub rzadkie stanowiska poprzez poszukiwania bezpoœrednie. Poszukiwania bezpoœrednie polegaj¹ na docieraniu do kandy- datów wy³onionych podczas badania rynku (tzw. research’u), jako najlepiej spe³niaj¹cych oczekiwania klienta i zainteresowaniu ich ofert¹ pracy. Nastêp- ny krok to wybór i przedstawienie klientowi kilku najlepszych spoœród nich. HR – Human Resources – zasoby ludzkie. 4 Słownik wybranych pojęć i zwrotów obcojęzycznych Outsourcing – zlecenie obs³ugi pewnych procesów (np. p³ac, administracji kadrowej, ksiê- gowoœci, IT) na zewn¹trz i powierzenie ich wyspecjalizowanej firmie. Out- sourcing jest jedn¹ ze strategii obni¿ania kosztów prowadzenia dzia³alnoœci i umo¿liwia firmom skoncentrowanie siê na kluczowych obszarach ich funk- cjonowania. Retencja Sukcesja Warsztaty follow up – – – dzia³ania maj¹ce na celu zmniejszanie zjawiska fluktuacji pracowników po- przez tworzenie atrakcyjnego i konkurencyjnego œrodowiska pracy. planowanie obsadzania stanowisk osobami z wnêtrza organizacji, wy³onio- nymi ró¿nymi metodami selekcji i w³aœciwie przygotowywanymi do objêcia nowych stanowisk poprzez odpowiednie szkolenia, coaching itp. warsztaty szkoleniowe odœwie¿aj¹ce i przypominaj¹ce materia³ szkole- niowy, maj¹ce na celu wzmocnienie efektu szkoleniowego. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wprowadzenie nowego pracownika
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: