Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00017 003066 22413192 na godz. na dobę w sumie
Wrocław. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 - książka
Wrocław. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 - książka
Autor: , Liczba stron: 160
Wydawca: Bezdroża Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6153-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> fotografia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Przewodniki-Celowniki to nowatorskie publikacje turystyczne, opisujące najciekawsze miasta i regiony Europy. Ich wyróżnikiem są dokładne mapy oraz zwięzłe, przygotowane w formie leksykonu i ilustrowane zdjęciami opisy atrakcji turystycznych. Nowe przewodniki dają swobodę podczas zwiedzania, wolność i niezależność podczas wycieczek i podróży. Pozwalają w prosty sposób odnajdywać w terenie interesujące miejsca i identyfikować obiekty. Mapa, tekst i zdjęcia uzupełniają się i tworzą wzajemnie powiązaną całość, która sprawi, ze samodzielne zwiedzanie zwiedzanie miasta stanie się prawdziwą przyjemnością!

... a wszystko po to, by w nieskrępowany sposób cieszyć się Wrocławiem, bezbłędnie trafiać do wybranych przez siebie celów, ułożyć własny plan zwiedzania, poznać i zobaczyć największe atrakcje miasta.Eliza Czyżewska. Z wykształcenia psycholog. Na co dzień zajmuje się organizacją wyjazdów i imprez dla firm. Udowadnia wszystkim wkoło, że nie ma rzeczy niemożliwych i trzeba konsekwencji, żeby realizować swoje marzenia. Popychana wrodzoną chęcią przygody, dreszczyku i spotkania tego, co nieznane, co jakiś czas przesuwa granicę i sprawdza, na ile może sobie jeszcze pozwolić. To, co kocha, to ludzie, którzy ją otaczają, i góry, koniecznie zimą, koniecznie wysokie. Od jakiegoś czasu sprawdza się w ratownictwie i przetrwaniu w ekstremalnych warunkach. Na co dzień częściowo myślami na morzu. A jak nie z liną w ręku, nie w siodle, to na pewno spotkacie ją na siodełku nieodłącznego już towarzysza dalekich eskapad - roweru.

Jakub Wolski - Odkąd pamiętam, zarzekałem się, że nie zwiążę swojego życia ze sportem, bo to niepoważne. Przecież nie można całymi dniami zajmować się bieganiem! Zostałem więc inżynierem. Krótko potem, kierując się przeświadczeniem, że w życiu należy robić to, co sprawia satysfakcję, rzuciłem studia na Politechnice Poznańskiej i wyjechałem do Afryki, żeby popedałować śladami Kazimierza Nowaka. A po powrocie zostałem... dziennikarzem - pracując w magazynie 'Bieganie', pisząc o podróżach, rowerach, testując sprzęt, organizując biegi górskie, rajdy przygodowe i startując w zawodach, których nazwa zaczyna się od 'ultra'. Prowadzę również własną działalność gospodarczą związaną z turystyką kajakową i bloga pod adresem: koobawolski.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Autorzy: Eliza Czyżewska, Jakub Wolski Redaktor prowadzący: Maciej Żemojtel Redakcja i korekta: Katarzyna Wojsław Zdjęcie na okładce: © Neirfy | Shutterstock.com Opracowanie kartograficzne: Daka Studio Graficzne | Dawid Kwoka Źródło pochodzenia danych kartograficznych: © OpenStreetMap contributors www.opendatacommons.org/licenses/odbl Koncepcja graficzna serii: PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN | Paweł Panczakiewicz Projekt okładki i strony tytułowej: MAZAKI STUDIO | Konrad Rządowski Skład: Magdalena Suchy-Polańska Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserogra- ficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz wydawnictwo Helion dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz wydawnic- two Helion nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wy- korzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel.: 32 2309863 e-mail: redakcja@bezdroza.pl księgarnia internetowa: http://bezdroza.pl Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres: http://bezdroza.pl/user/opinie/?bewro1 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydanie I ISBN: 978-83-246-6153-4 Copyright © Helion, 2013 SPIS TREŚCI 4 Indeks atrakcji turystycznych 11 Atlas Wrocławia 29 Historia Wrocławia 41 Atrakcje Wrocławia 147 Informacje praktyczne • • • Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa • Lubię to! • Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Kup książkę Poleć książkę Kup książkę Poleć książkę Historia Wrocławia Historia Wrocławia Breslau 1740 r. król pruski Fryderyk II Wielki Hohenzollern zdecydował się wkroczyć na Śląsk. Ekspansja potrwała zaledwie dwa miesiące, a zajmująca tron austriacki Maria Teresa w pośpiechu podpisała traktat mówiący o przekazaniu Prusom niemal całego Śląska wraz z ziemią kłodzką. W ten oto sposób miasto znalazło się w rękach pruskich, po raz kolejny zmieniając nazwę. Breslau Trafiając pod wpływy pruskie, Wrocław całkowicie stracił swoją polityczną i administracyjną niezależność. Stał się za to trzecią po Berlinie i Królewcu rezydencją pruskie- go monarchy. Przez kolejne lata coraz bardziej widoczna była germanizacja Dolnego Śląska – pierwszym sygna- łem zmian było rozpoczęcie publikacji gazety „Schlesi- sche Zeitung”. Do końca XVIII w. postępował sukcesyw- ny rozwój industrialny miasta, lecz nie obyło się również bez strat – spłonęły wieże katedry, a miasto nawiedzi- ła jedna z większych w historii powodzi. Wraz z począt- kiem XIX w. w Europie do głosu doszedł Napoleon. Do- wodzone przez Hieronima – jego najmłodszego bra- ta – wojska dotarły pod Wrocław w 1806 r. Po niemal miesięcznym oblężeniu miasta pruski generał Thile od- dał miasto w ręce Francuzów. Kampania napoleońska Wrocławski Ratusz © Neirfy | Shutterstock.com nie przyniosła wielkich strat ani w ludziach, ani w zabudowie, za to paradoksalnie – pchnęła miasto w kierunku reform. Pierwszymi działaniami jakie poczynili Francu- zi było rozebranie murów miejskich, likwidacja zakonu jezuitów oraz sekularyzacja dóbr kościelnych. Okupacja francuska trwała do czasu ostatecznej klęski Napoleona w 1813 r., kiedy to Wrocław powrócił w ręce pruskie. Wyburzenie murów miejskich dało miastu nieograniczone możliwości rozwoju urba- nistycznego – jego powierzchnia w ciągu zaledwie roku zwiększyła się niemal sześciokrotnie. W 1809 r. mieszkań- cy mieli po raz pierwszy możliwość głosowania w po- wszechnych wyborach do samorządu miejskiego. Rok później połączono Akademię Leopoldyńską i Uniwer- sytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, dając początek Śląskiemu Uniwersytetowi im. Fryderyka Wilhelma. Przy uczelni powstało pierwsze w Niemczech laboratorium fizjologii założone przez Jana Ewangelistę Purkyniego. W 1841 r. otwarto Teatr Miejski – dzisiejszą Operę, a rok później powstał pierwszy odcinek kolei żelaznej na linii Wrocław–Oława i rozpoczęto budowę wrocławskiego węzła kolejowego. Był to pewnego rodzaju początek re- wolucji przemysłowej, która nastąpiła w kolejnych dzie- sięcioleciach. W 1846 r. istniało już połączenie kolejowe z Berlinem, a rok później z Wiedniem, Dreznem i Krako- wem. W tym samym roku uruchomiono gazownię, która mogła od tamtej pory zasilać latarnie w rynku. Powstały Kup książkę 34 Poleć książkę Kup książkę 35 Poleć książkę WROcłAW Historia Wrocławia Rynek we Wrocławiu © Pablo77 | Dreamstime.com Kup książkę 36 takie instytucje jak Komisja ds. Prome- nad i Założeń Parkowych oraz Związek Upiększania Miasta, które swoimi dzia- łaniami doprowadziły do zagospodaro- wania ok. 50 ha terenów parkowych. Za ich sprawą miasto wykupiło i przebudo- wało tereny dzisiejszego parku Szczytnic- kiego, powstały Promenada Staromiejska oraz Ogród Zoologiczny. Modernizowa- no stare i budowano nowe mosty, posze- rzano ulice wjazdowe do miasta, unowo- cześniono system zaopatrzenia w wodę; powstały pierwsze elektrownie, wieża ci- śnień przy ulicy Wiśniowej, zainstalowano pierwsze telefony, a bryczki konne zostały zastąpione tramwajami. Na przełomie XIX i XX w. Wrocław stał się prawdziwą me- tropolią, wielkim miastem o ogromnych możliwościach. Odgrywał znaczącą rolę w gospodarce całej Rzeszy – to właśnie tutaj najprężniej rozwijał się przemysł ma- szynowy i metalurgiczny. Wraz z począt- kiem XX w. na pierwszy plan wysunął się rozwój nauki; zaczęto otwierać kolejne szkoły wyższe: Szkołę Budowlaną, Wyższą Szkołę Techniczną i Akademię Sztuk Pięk- nych. Początek XX w. to również otwarcie nowego kanału żeglownego oraz portu rzecznego na Odrze. Położenie miasta nad rzeką od zawsze miało swoje wady i zalety. W 1903 r. Wrocłąw nawiedziła ko- lejna wielka powódź. Oprócz niekorzyst- nych skutków, jakie niesie ze sobą każdy kataklizm, wydarzenie to miało również pozytywny wpływ na dalszy rozwój mia- sta. Powódź sprawiła, że na nowo zainte- resowano się węzłem wodnym i przepro- wadzono modernizację umocnień kana- łów. W 1913 r. obchodzono stulecie zwy- cięstwa nad Napoleonem, w ramach któ- rego otwarto modernistyczną Halę Ludo- wą oraz most cesarski – dzisiejszy most Grunwaldzki. Gdy wybuchła I wojna świa- towa, Wrocław pełnił funkcję twierdzy Poleć książkę Kup książkę 37 W szponach Hitlera na zapleczu frontu, dzięki czemu unik- nął zniszczeń. Był to jednak czas zasto- ju gospodarczego, który zakończył się dopiero w okresie dwudziestolecia mię- dzywojennego, kiedy zaczęły powsta- wać nowe osiedla wokół miasta. Z tam- tego okresu pochodzą również istnieją- ce do dziś modernistyczne budynki takie jak Domy Towarowe „Kameleon” czy „Re- noma”. W 1929 r. miasto nawiedził dotkli- wy kryzys gospodarczy, na skutek które- go w ciągu kolejnych lat prawie 100 tys. osób straciło pracę. Pogarszające się na- stroje w społeczeństwie miały znaczą- cy wpływ na wynik przeprowadzonych w 1933 r. wyborów, w których zwycięży- ło hitlerowskie NSDAP. W szponach Hitlera Rządy nazistów przyniosły wprawdzie poprawę sytuacji gospodarczej miasta, lecz Wrocław stał się trybikiem machiny zbrojącej państwo hitlerowskie do pod- boju świata. Nie było mowy o żadnej au- tonomii; rozpoczęto kampanię mającą na celu zmianę wszystkich słowiańsko brzmiących nazw na niemieckie. Na dzi- siejszym placu Wolności, a ówczesnym Schlossplatzu, palono polskie książki; zmieniono herb miasta, a także poważ- nie ograniczono życie kulturalne i na- ukowe mieszkańców. Wobec przeciwni- ków wszelkich germanizacyjnych działań oraz ludności żydowskiej stosowano sze- roko posunięty terror, który w kolejnych latach przerodził się w eksterminację. Historyczny moment miał miejsce w tzw. Noc Kryształową z 9 na 10 XI 1938 r., gdy spalono Nową Synagogę, a także splądro- wano niektóre żydowskie sklepy i domy. Podczas II wojny światowej Wrocław pozostawał poza głównymi działaniami Poleć książkę WROcłAW K Katedra wrocławska atrakcje Wrocławia pl. Katedralny 18 2, 9, 10 przystanek: Rynek +48 71 3222574 http://www.katedra.archidiecezja. wroc.pl katedra i wieża widokowa: pn.–sb. 10.00–16.00, nd.14.00–16.00 (zamkn. w czasie nabożeństw); wieża czynna V–X 29 Katedra wrocławska 3 B7 archikatedra św. Jana chrzciciela znajduje się na 62 Ostrowie Tumskim. Jej pochodzenie datuje się na XIII–XIV w., czyli na okres gotyku. Wcześniej w jej miejscu znajdowały się trzy inne kościo- ły. Była to także pierwsza w pełni gotycka świątynia na ziemiach polskich. Pierwszą katedrę ufundował książę Bolesław chrobry i to dzięki jego staraniom erygowano diecezję wrocławską. Kościół uległ zniszcze- niom w czasie reakcji pogańskiej i najazdu czeskiego księcia Brzety- sława I w latach 1038–39. W latach 50. i 60. XI w. z inicjatywy księcia Polski Kazimierza odnowiciela postawiono nową katedrę. Do dziś zachowały się z niej tylko nieliczne detale kamienne. Budowy okazalszej, romańskiej świątyni dla biskupstwa wrocław- skiego na ostrowie Tumskim podjął się w 1158 r. biskup Walter z Ma- lonne. Dwuwieżową, trójnawową bazylikę z transeptem ukończo- no w 1180 r., a poświęcił ją biskup Żyrosław II. Do dziś w Muzeum archidiecezjalnym przechowywane są liczne fragmenty tej budowli, a pod posadzką prezbiterium zachowały się pozostałości krypty. rok 1540 zaznaczył się tragicznie w dziejach katedry. Pożar znisz- czył hełm wieży północnej, wiązania dachowe i dzwony. W 1556 r. odbudowano zwieńczenie w formie renesansowej, a 24 lata później identyczny hełm wzniesiono na wieży południowej. W 1633 r. wal- ki z wojskami szwedzkimi i sasko-brandenburskimi zakończyły się pożarem wieży południowej, dachu zakrystii i południowej części katedry. Na szczęście zniszczone elementy udało się odbudować. Kolejny pożar w czerwcu 1759 r. strawił hełmy wież z dzwonami, dach nad nawami, zakrystię, mały chór i organy. odbudowa znisz- czeń trwała 150 lat. W 1930 r. biskupstwo wrocławskie w zostało podniesione do rangi arcybiskupstwa i metropolii, a katedra zyskała miano archikatedry. Niestety, w 1945 r. aż 70 budowli uległo zniszczeniu – przede wszystkim dachy, hełmy wież, sklepienia nawy głównej, część skle- pień naw bocznych, stalle, organy i malowidła. obecnie katedra jest trójnawową gotycką bazyliką z ambitem (wą- skim przejściem poprowadzonym za ołtarzem głównym wzdłuż ścian prezbiterium, powstałym z przedłużenia naw bocznych), czterema wieżami oraz licznymi przyległymi kaplicami. Ponownego poświęcenia świątyni 29 VII 1951 r. dokonał prymas Stefan Wyszyński. Nowe organy wykonano z piszczałek z organów z Hali Ludowej i z kościoła Gustawa adolfa na Sępolnie. Mają aż 150 głosów i są największe w Polsce. 31 V 1997 r. papież Jan Paweł II koronował tutejszy obraz MB Sobieskiej. Kup książkę 72 Poleć książkę Katedra wrocławska Kup książkę 73 fot. Jakub Wolski Poleć książkę WrocłaW M Most Piaskowy Most Pokoju Most Rędziński atrakcje Wrocławia 8, 9, 11, 23, przystanek: Hala Targowa N, przystanek: Urząd Wojewódzki 2, 10, przystanek: Urząd Wojewódzki 45 Most Piaskowy 2 B6 Jest to element najstarszej wrocławskiej przeprawy przez odrę; jej północny odcinek stanowią 43 mosty Młyńskie. Nazwy tego obiektu, jak również pobliskiej ulicy oraz bramy, wywodzą się od 95 wyspy Piasek, a ta z kolei – od miana kościoła NMP na Pia- sku. Kanonicy regularni, którzy byli właścicielami wyspy Piaskowej, za prawo przekroczenia mostu Piaskowego już w 1149 r. pobierali myto. Początkowo most był drewniany i kilkakrotnie ulegał katastrofom, za każdym razem jednak odbudowywano go. W 1861 r. powstała nowa, jednoprzęsłowa, nitowana, żelazna konstrukcja mostu. Jest to pierwszy w rejonie wysp i najstarszy zachowany most żelazny we Wrocławiu. XIX-wieczna konstrukcja została niemal w całości wymie- niona, zachowano jedynie główne dźwigary z ich zabytkowym ukła- dem kratownic. 15 X 1976 r. obiekt wpisano do rejestru zabytków. 46 Most Pokoju 3 B8 Wybudowany został po II wojnie światowej na miejscu zniszczone- go w czasie oblężenia Wrocławia mostu Lessinga. Powojenny trój- przęsłowy most ma 125,3 m długości. Budowę obiektu rozpoczęto w 1954 r., a do eksploatacji oddano go w 1959 r. Nosił wówczas mia- no „mostu Wojewódzkiego”. Nazwa „most Pokoju” obowiązuje od 1966 r. Wtedy to, 8 V, minister spraw zagranicznych PrL-u adam ra- packi wmurował przy północnym przyczółku mostu tablicę pamiąt- kową, która w zamierzeniu miała upamiętniać zaplanowane wznie- sienie w tym miejscu Pomnika Powrotu do Macierzy Ziem Zachod- nich i Północnych. Konkurs na pomnik rozstrzygnięto rok później, ale do jego realizacji nigdy nie doszło; została tylko granitowa tablica. 47 Most Rędziński Nowoczesny drogowy most nad odrą, stanowiący część autostra- dy a8 (autostradowej obwodnicy Wrocławia). Nazwa „most rę- dziński” przez czas budowy była nieoficjalna, jednak później przy- jęła się powszechnie. To najdłuższy żelbetowy most podwieszony, najdłuższy most podwieszony na jednym pylonie i najdłuższe przę- sło żelbetowe (256 m) w Polsce. Podczas powodzi w maju 2010 r. odra zalała plac budowy, dokonując licznych zniszczeń. Jednak według projektanta mostu prof. Jana Biliszczuka sama konstrukcja nie ucierpiała, co świadczy o dobrym projekcie i solidnym wyko- naniu. Most został oddany do eksploatacji 31 VIII 2011 r. Kup książkę 92 Poleć książkę fot. Jakub Wolski W Wrocławiu z pewnoscią nie brakuje mostów: most Piaskowy... fot. Jakub Wolski ... most Pokoju... fot. Jakub Wolski ... i most Rędziński Kup książkę 93 Poleć książkę WrocłaW O Ossolineum atrakcje Wrocławia ul. Szewska 37 6, przystanek: Uniwersytet; 7, przystanek: Hala Targowa +48 71 3444471 61 Ossolineum 2 B5 Zakład Narodowy im. ossolińskich do 1939 r. łączył w sobie biblio- tekę, wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich. Zakład zo- stał ufundowany w 1817 r. przez Józefa Maksymiliana ossolińskie- go. otwarty w 1827 r. we Lwowie, był jednym z najważniejszych ośrodków kultury polskiej, o czym decydowały przede wszyst- kim niezwykle bogate zbiory biblioteczne, pod względem war- tości drugie w kraju po Bibliotece Jagiellońskiej. Źródłem utrzy- mania Zakładu stały się dochody z majątków ziemskich fundato- ra, zarządzanych przez dożywotnich kuratorów. od założenia aż do 1945 r. obiekt mieścił się w dawnym klaszto- rze i kościele Karmelitanek Trzewiczkowych przy ulicy ossoliń- skich 2 we Lwowie. Wybuch II wojny światowej w 1939 r. odmienił los ossolineum, które, podobnie jak i inne placówki nauki w Polsce, zostały pod- dane represjom. W marcu i kwietniu 1944 r. zbiory muzeum prze- wieziono do Krakowa, gdzie miały bezpiecznie przetrwać w piw- nicach Biblioteki Jagiellońskiej; w lipcu 1944 r. władze niemieckie postanowiły jednak przewieźć je do rzeszy. Transport został po- rzucony w miejscowości adelin (obecnie Zagrodno) na Dolnym Śląsku i tu, po zakończeniu działań wojennych, odnaleźli je Pola- cy. W 1947 r. zbiory trafiły do Wrocławia. część pozostałej we Lwo- wie kolekcji została po wojnie przekazana do Wrocławia jako „dar narodu ukraińskiego dla narodu polskiego”. Ze Lwowa przysłano wówczas 217 450 woluminów, w tym 7 068 rękopisów i 41 505 sta- rodruków. Szacuje się, że ok. 70 przedwojennych zasobów osso- lineum pozostało we Lwowie. odzyskaną część zbiorów umieszczono w XVII-wiecznym budynku poklasztornym Zakonu Szpitalnego Kawalerów Krzyżowych z czer- woną Gwiazdą, gdzie od początku XIX w. działało męskie gimnazjum katolickie pw. św. Macieja. Gmach odremontowano i już w 1947 r. uru- chomiono czytelnię, udostępniając część zbiorów środowisku akade- mickiemu. Pierwszym dyrektorem Zakładu Narodowego im. osso- lińskich we Wrocławiu został antoni Knot. W 1953 r. placówka zo- stała wcielona w struktury PaN-u i podzielona na odrębne instytu- cje: bibliotekę oraz wydawnictwo. Biblioteka ossolineum funkcjo- nowała w strukturach PaN-u do końca 1994 r. od 1990 r. ossolineum odzyskuje dawny blask i pozycję liczącej się w kraju placówki naukowej i kulturalnej. ossolińskie zbiory liczą obecnie ok. 1,8 mln jednostek, pośród których znajdują się druki zwarte, czasopisma, rękopisy, dokumenty, starodruki, rysunki, ry- ciny, obrazy, ekslibrisy, medale, monety, pieczęcie, mapy i plany, plakaty, broszury, afisze oraz zbiory mikroformowe. Kup książkę 106 Poleć książkę fot. Jakub Wolski Ossolineum Kup książkę 107 fot. Jakub Wolski Poleć książkę WrocłaW R Rynek atrakcje Wrocławia 15, przystanek: Świdnicka 82 Rynek 2 B4, B5 Jest to jeden z największych rynków staromiejskich Europy, dodat- kowo – z największym ratuszem w Polsce. Plac otaczają budynki z różnych epok historycznych. centralną część rynku zajmuje blok śródrynkowy, składający się z  85 Starego Ratusza, 55 Nowe- go Ratusza oraz licznych kamienic. rynek tworzy jedno założenie z  71 placem Solnym oraz placem wokół 31 kościoła św. Elż- biety. Do rynku prowadzi 11 ulic (z każdego narożnika wychodzą po dwie z nich), ponadto przebity w XIV lub XV w. Kurzy Targ po stronie wschodniej oraz dwie wąskie ulice: Więzienna i Przejście św. Doroty. rynek powstał już za czasów Henryka Brodatego, w latach 1214–32 r. Z biegiem czasu wokół placu pojawiły się liczne kamienice. W XIX w. przez rynek poprowadzono linie tramwaju, najpierw konnego, a póź- niej także elektrycznego. Tramwaje kursowały przez rynek do poło- wy lat 70. zeszłego stulecia, gdy przeniesiono je na Trasę W–Z. Przy rynku znajduje się obecnie 60 numerowanych posesji. Każda dział- ka posiada swoją historyczną nazwę, zwykle związaną z atrybutem mieszczącym się niegdyś na elewacji lub z losami danego miejsca (np. kamienice 23 Pod Gryfami, 22 Pod Błękitnym Słońcem, Stary ratusz). rynek stanowił jedno z niewielu miejsc na terenie mia- sta, w których dozwolony był handel detaliczny. Wzniesiono na nim trzy duże budynki handlowe: Dom Kupców, tzw. smatruz, w którym handlowano pieczywem i obuwiem, oraz Dom Płócienników. W po- łudniowo-zachodnim narożniku linia zabudowy bloku śródrynko- wego sprawia wrażenie wycofanej; do połowy XVIII w. znajdował się w tym miejscu wielki targ rybny. Po zniesieniu przywilejów han- dlowych zajmujące centrum rynku sukiennice stały się zbędne i zo- stały rozebrane w latach 1821 i 1824; zastąpiono je klasycystycznymi kamienicami. W 1956 r. przed ratuszem ustawiono przewieziony ze Lwowa pomnik aleksandra Fredry. Zachodnia strona rynku, zwana stroną Siedmiu Elektorów, posiada najwięcej zachowanych orygi- nalnych zabytków – renesansowych i manierystycznych kamienic. Po zachodniej stronie rynku wzniesiono w 2000 r. fontannę, zwaną „zdrojem” na cześć ówczesnego prezydenta miasta Bogdana Zdro- jewskiego. Pierzeja południowa nosiła nazwę strony Złotego Pucharu; jej zabudowa stanowi w znacznym stopniu swobodną rekonstrukcję z okresu powojennego. Duża część budynków to dawne secesyj- ne lub modernistyczne domy towarowe. Pierzeja wschodnia (nie- gdyś: strona Zielonej Trzciny bądź strona Zielonej rury) znajduje się naprzeciw głównej elewacji ratusza. W pierzei północnej (dawniej określanej jako strona Targu łakoci) znajdują się m.in. trzy domy to- warowe zbudowane według projektów biura Schlesinger i Benedict w pierwszej dekadzie XX w. Kup książkę 128 Poleć książkę fot. Jakub Wolski Wrocławski rynek Kup książkę 129 fot. Jakub Wolski Poleć książkę WrocłaW
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wrocław. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: